Hotărârea nr. 135/2011

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA HCLM NR. 151/16.07.2010

c0t4STAA/^ ROMÂNIA 0 ț.Ț» H JUDEȚUL CONSTANȚA _ BTi MUNICIPIUL CONSTANȚA


HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei 1 la HCLM nr. 151 / 16.07.2010

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 16 .05.2011 ;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 65592/05.05.2011, referatul Direcției Programe și Dezvoltare înregistrat sub nr. 64416/03.05.2011, raportul Comisiei nr. 1 - buget-fmanțe, raportul Comisiei nr. 5 - juridică, adresa SC RAJA SA înregistrată sub nr. 63969/02.05.2011;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, precum și ale Hotărârii de Guvern nr, 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară de utilități publice;

Vazand prevederile HCLM nr. 624/22.10.2008 privind aprobarea participării municipiului Constanța în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Constanța, ale HCLM nr. 384/23.07.2009, HCLM nr. 466/30.10.2009, HCLM nr. 27/05.02.2010, HCLM nr. 91/27.05.2010, HCLM nr. 151/16.07.2010, precum și ale HCLM nr. 290/10.12.2010 ;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. “d”, alin. 6 lit. “a” pct. 14 și art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr, 215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1    - Se aprobă modificarea anexei 1 la HCLM nr. 151 / 16.07.2010, în

sensul modificării Indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în regiunea Constanța - Ialomița”, conform anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre SC RAJA SA Constanța, Direcției Programe și Dezvoltare, Direcției Tehnic-Achiziții, Direcției Financiare în vederea aducerii la îndeplinire, precum și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de 24 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Stroe Felix


CONTRASEMNEAZĂ.,

SECRETAR,

MARCELA ENACHE


Nr. 13 5    / 16    .05.2011

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

„Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare eu apa si canalizare pentru regiunea Constanta si Ialomița"

UAT Constanta (Constanta, Mamaia si Palazu Mare)

cursul 1 EURO = 4.2698 LEI, curs BNR. la data de 22.11.2010 (Preturi curente)

Sistem de alimentare cu apa

U.M.

Cantitatea

0

/

2

- Valoarea investiției

EURO

18,916,923

RON

80,771,479

Din care C+M

EURO

15,229,368

RON

65,026,356

- Durata de realizare a investiției

luni

48

Capacități

1. Stație de tratare PALAS Q=1100 l/s*

buc.

1

2. Aducțiune - extindere Mamaia

ni

10,000

- conductă PEHD De 500 mm, PN 6:

m

10,000

3. Rețea de distribuție, din care:

Extindere rețele Constanta

m

9,759

- conductă PEHD De 110 mm, PN 6:

m

7,732

- conductă PEHD De 160 mm, PN 6:

m

1,967

- conductă PEHD De 250 mm, PN 6:

m

60

Extindere Palazu Mare

in

9,815

- conductă PEHD De 110 mm, PN 6:

m

8,057

- conductă PEHD De 160 mm, PN 6:

m

1,758

Reabilitare rețele Constanta

m

38,275

- conductă PEHD De 110 mm, PN 6:

m

16,610

- conductă PEHD De 160 mm, PN 6:

ni

6,110

- conductă PEHD De 200 mm, PN 6:

m

1,080

- conductă PEHD De 225 mm, PN 6:

m

1,330

- conductă PEHD De 250 mm, PN 6:

m

840

- conductă PEHD De 300 mm, PN 6:

m

1,405

- conductă PEHD De 400 mm, PN 6:

m

970

- conductă PEHD De 500 mm, PN 6:

m

5,330

- conductă PEHD De 700 mm, PN 6:

m

4,600

Reabilitare rețele Palazu Mare

m

1,882

- conductă PEHD De 110 mm, PN 6:

m

1,882

Volum anual de apa livrata

mii m3/an

44,405

Volum anual de apa facturata

mii m3/an

25,122

Cost anual de producție

mii EURO/an

11,643

Consuni anual de energie electrica

MWh/an

18,120

Costul apei potabile

EURO/mc

0.463

Consum de energie electrica pe mc apa livrat

kwh/mc

0.408


Sistem dc canalizare

U.M.

Cantitatea

0

/

2

- Valoarea investiției

EURO

35,348,516

RON

150,931,095

Din care C+M

EURO

24,629,829

RON

105,164,442

- Durata de realizare a investiției

luni

48

- Capacități

1. Stații de pompare*

buc.

8

Prelungirea Tulcei

Statie pompare 1 Prelungirea Tulcei, Q=201/s, H=26mCA (1 + 1)

buc.

1

Palazu Mare

Statie pompare 2 Palazu Mare, Q=7 1/s, H=35 mCA (1 + 1)

buc.

1

Statie pompare 3 Palazu Mare, Q=9 1/s, H=17 mCA (1 + 1)

buc.

1

Static pompare 4 Palazu Mare, Q=34 1/s, H=40 mCA (1 + 1)

buc.

1

Mamaia

Statie pompare 5 Mamaia, Q=23 1/s, H=16 mCA (1 + 1)

buc.

1

Statie pompare 6 Mamaia, Q= 13 1/s, H= 15 mCA (1 +1)

buc.

1

Statie pompare 7 Mamaia, Q-16 1/s, H=12 mCA (1 + 1)

buc.

1

Static pompare 8 Mamaia, Q=22 1/s, H=8 mCA (1 + 1)

buc.

1

2. Rețea de canalizare menajera, din care:

Extindere rețele Constanta

m

23,189

- conductă Dn 250 mm, PVC-KG

m

19,752

- conductă Dn 300 mm, PVC-KG

m

1,651

- conductă Dn 350 mm, PVC-KG

m

205

- conductă Dn 400 mm, PVC-KG

m

951

- conductă De 160 mm, PEHD

ni

630

Extindere rețele Mamaia

m

6,209

- conducta De 140 mm, PEHD

m

III

- conductă De 160 mm, PEHD

m

120

- conductă De 200 mm, PEHD

m

225

- conductă De 315 mm, PEHD

m

660

- conductă De 355 mm, PEHD

m

750

- conductă De 400 mm, PEHD

m

1,543

- conductă De 450 mm, PEHD

m

2,800

Extindere rețele Palazu Mare

m

24,639

- conductă Dn 250 mm, PVC-KG

ni

23,138

- conductă De 110 mm, PEHD

m

505

- conductă De 225 mm, PEHD

m

996

- Reabilitare rețele de canalizare menajera + unitara

Constanta

m

17,793

- conductă Dn 250 mm, PVC-KG

m

11,136

- conductă Dn 300 mm, PVC-KG

m

890

- conductă Dn 400 mm, PVC-KG

m

1,247

- conductă Dn 500 mm, PVC-KG

m

190

- conductă Dn 600 mm, PVC-KG

m

1,260

- conductă Dn 800 mm, PVC-KG

m

780

- conductă Dn 1250 mm, PVC-KG

m

400

- conductă Dn 1350 mm, PVC-KG

m

870    .,

- conductă Dn 1400 mm, PVC-KG

m

1,020Co^

2. ‘

tahal O RQ^ania ,

, <S.R.L. , ^TI-pO*<


Sistem de canalizare

U.M.

Cantitatea

3. Epurare*

Constanta Sud

Introducerea treptei de epurare avansata

buc

1

Constanta Nord

Reducerea mirosului la SE Constanta Nord (Acoperire zone care degaja miros, instalații de dezodorizare)

buc

1

Treapta de prelucrare a nămolului Poiana - (inclusiv statie de

pompare + conducta de refulare)

buc

1

- Volum anual de apă tratata

mii m3/an

42,343

- Volum anual de apă colectata

mii m3/an

25,052

- Costul anual pentru colectarea apei uzate

mii EURO/an

10,671

- Consum anual de energie electrică

MWh/an

25,101

- Costul pentru colectarea apei uzate

EURO/mc

0.426

- Consum de energie electrică pe mc apa uzata

kwh/mc

0.593

* Statia de tratare Palas, toate stațiile de pompare apa uzata noi, stațiile de epurare sunt prevăzute cu sistem SCADA