Hotărârea nr. 134/2011

HOTARARE PRIVIND APROBAREA BILANTULUI CONTABIL AL RATC CONSTANTA INCHEIAT LA 31.12.2010

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanțului contabil pe anul 2010 al R.A.T.C. Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta întrunit in ședința .ordinara din data de.. AȘ.-. P.Ș.: 2P A1.....

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ștefan Mazare, avizul comisiei de specialitate nr. 1 buget- finanțe precum si adresa nr. 64149/ 02.05.2010 a R.A.T.C. Constanta ;

Având in vedere Ordinul nr.3055/ 29.10.2009 al Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea precizărilor privind incheierea exercițiului financiar la persoanele juridice prevăzute la art.l alin.(l)din Legea contabilității nr.82/ 1991, republicata, care au obligația sa intocmeasca situații financiare anuale conform Reglementarilor Contabile armonizate cu Directiva a IV-a si cu Directiva a VII-a a C.E.E. si a Standardelor Internationale de Contabilitate ;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2 lit.a, alin.3 lit.c si art.l 15 alin.l lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba bilanțul contabil pe anul 2010 al R.A.T.C. Constanta, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotarare Direcției Financiare, R.A.T.C. Constanta în vederea aducerii la îndeplinire și spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta.

Adoptata de un număr de .24 . .consilieri din 27 membri.

Președintele ședinței,    Contrasemnează,

Stroe Felix    Secretar

Marcela Enache

Constanta

Nr.1.34....../.J6.-.05;........./2011

Tip situație financiară: BL

Bifați numai dacâ E3 Mari Contribuabili care depun bilanțul la București £S1££B£ULâ    |~~| Sucursala

™ Dacă entitatea a optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul *—' calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/1991

Entitatea REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT IN COMUN CONSTANTA

Adresa

Județ    Sector    Localitate

Constanta    CONSTANTA

Strada    Nr.    Bloc    Scara Ap.    Telefon

INDUSTRIALA    g    |    0241618581

Număr din registrul comerțului J13/60/1991    Cod unic de înregistrare 1883902

Form

i de proprietate    11 -Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

FIO - pag. 1

BILANȚ

la data de 31.12.2010

Formular 10    -lei-

Denumirea elementului

Nr.

rd.

Sold la:

01.01.2010

31.12.2010

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1 .Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

87.966

29.910

4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)

04

5. Avansuri si imobilizări necorporale in curs de execuție (ct.233+234-2933)

05

TOTAL (rd.01 la 05)

06

87.966

29.910

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1.Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 -2912)

07

5.212.987

3.441.741

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

08

49.198.555

34.070.733

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

09

31.924

25.696

4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)

10

TOTAL (rd. 07 la 10)

11

54.443.466

37.538.170

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)

12

120

120

2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)

13

3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)

14

4. împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)

15

5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)

16

FIO - pag. 2

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

17

TOTAL (rd. 12 la 17)

18

120

120

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)

19

54.531.552

37.568.200

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

20

1.794.178

1.049.226

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)

21

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)

22

4.086

3.966

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)

23

11.100

2.495

TOTAL (rd. 20 la 23)

24

1.809.364

1.055.687

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676 «+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413 + 418-491)

25

3.389.845

8.651.171

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451**- 495*)

26

19.855

0

3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)

27

4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 ** + 437** + 4382 + 441 ** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)

28

45.460.615

30.674.519

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

29

TOTAL (rd. 25 la 29)

30

48.870.315

39.325.690

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

31

2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

32

TOTAL (rd. 31+32)

33

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

34

583.594

267.694

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)

35

51.263.273

40.649.071

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

36

24.768

5.396

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 +1681 -169)

37

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 +1622 +1624 +1625 +1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

38

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

39

20.000

0

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

40

2.625.079

3.121.854

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

41

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 +1685 + 2691 + 451***)

42

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)

43

FIO - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 +421 +423+ 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 437***

+ 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

44

4.916.274

6.615.054

TOTAL (rd. 37 la 44)

45

7.561.353

9.736.908

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)

46

43.726.688

30.917.559

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)

47

98.258.240

68.485.759

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 +1681 -169)

48

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

49

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

50

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

51

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

52

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 +1685 + 2691 + 451***)

53

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)

54

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456***+ 4581 +462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

55

38.542.008

27.629.967

TOTAL (rd. 48 la 55)

56

38.542.008

27.629.967

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)

57

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

58

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)

59

TOTAL (rd. 57 la 59)

60

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)

61

57.726.960

38.525.430

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:

62

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

63

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

64

Fond comercial negativ (ct.2075)

65

TOTAL (rd. 61 +62 + 65)

66

57.726.960

38.525.430

J. CAPITAL Șl REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

67

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

68

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

69

4.514.641

4.514.641

TOTAL (rd. 67 la 69)

70

4.514.641

4.514.641

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

71

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

72

3.501.740

3.472.602

IV. REZERVE

FIO - pag. 4

1. Rezerve legale (ct. 1061)

73

130.841

130.841

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

74

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)

75

1.297.758

1.356.978

4. Alte rezerve (ct. 1068)

76

103.446

103.446

TOTAL (rd. 73 la 76)

77

1.532.045

1.591.265

Acțiuni proprii (ct. 109)

78

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

79

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

80

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Â)    SOLD C (ct. 117)

81

SOLD D (ct. 117)

82

5.767.853

8.837.572

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR    SOLD C (ct. 121)

83

1.589.426

SOLD D(ct. 121)

84

3.069.719

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

85

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71 + 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 -82 + 83-84-85)

86

710.854

2.330.362

Patrimoniul public (ct. 1016)

87

1.278.418

0

CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)

88

1.989.272

2.330.362

Suma de control F10:    1211232026 /3732775067

•) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,
-ex


F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2010

Formular 20    - lei -

Denumirea indicatorilor

Nr.

rd.

Exercițiul financiar

2009

2010

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

56.656.037

51.288.757

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

34.910.280

31.194.309

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

2.263.098

977.635

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

19.482.659

19.116.813

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711 +712)

SoldC

07

213.788

242.794

SoldD

08

3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)

09

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)

10

25.010.663

22.562.574

-din care, venituri din fondul comercial negativ

11

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07 - 08 + 09+10)

12

81.880.488

74.094.125

5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 +602-7412)

13

18.538.175

17.814.954

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

14

365.377

126.493

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)

15

1.512.508

1.312.764

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

16

107.426

51.074

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

17

749.931

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care:

18

27.193.612

24.266.610

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)

19

21.264.871

18.716.580

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)

20

5.928.741

5.550.030

7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)

21

18.022.768

15.764.363

a.1) Cheltuieli (ct.6811 +6813)

22

18.022.768

15.764.363

a.2) Venituri (ct-7813)

23

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)

24

2.986

99.642

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

25

4.953

103.186

b.2) Venituri (ct.754+7814)

26

1.967

3.544

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)

27

11.802.414

9.358.342

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611 +612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)

28

10.761.408

8.910.284

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)

29

848.644

286.338

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)

30

192.362

161.720

F20 - pag. 2

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

31

Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)

32

- Cheltuieli (ct.6812)

33

-Venituri (ct.7812)

34

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 -17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)

35

77.545.266

68.044.311

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 12-35)

36

4.335.222

6.049.814

- Pierdere (rd. 35-12)

37

0

0

9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)

38

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

39

10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)

40

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

41

11. Venituri din dobânzi (ct.766*)

42

68.690

17.779

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

43

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

44

1.671.545

227.049

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)

45

1.740.235

244.828

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)

46

-Cheltuieli (ct.686)

47

- Venituri (ct.786)

48

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)

49

5.367.923

4.197.972

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

50

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

51

3.762.586

485.244

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)

52

9.130.509

4.683.216

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 45-52,

53

0

0

- Pierdere (rd. 52 - 45)

54

7.390.274

4.438.388

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):

- Profit (rd. 12 + 45-35-52)

55

0

1.611.426

- Pierdere (rd. 35 + 52-12-45)

56

3.055.052

0

15. Venituri extraordinare (ct.771)

57

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

58

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:

-Profit (rd. 57-58)

59

0

0

- Pierdere (rd. 58 - 57)

60

0

0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)

61

83.620.723

74.338.953

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)

62

86.675.775

masa

F20 - pag. 3

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

- Profit (rd. 61 - 62)

63

0

1.611.426

- Pierdere (rd. 62 - 61)

64

3.055.052

0

18. Impozitul pe profit (ct.691)

65

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

14.667

22.000

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

-Profit (rd. 63-64-65-66)

67

0

1.589.426

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66-63)

68

3.069.719

0

Suma de control F20: l2Q422ZaiĂZ3Z22ZZ5Q£Z

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ÎNTOCMIT,


ADMINISTRATOR,


mjTONOMA /2V ... ÎN COMUN <■//


Numele si prenumele GOREASTELIANAFormular

VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 31.1

12.2010

Formular 30

- lei -

1. Date privind rezultatul inregistrat

Nr.

rd.

Nr.unităti

Sume

A

B

1

2

Unităti care au inregistrat profit

01

1

1.589.426

Unităti care au inregistrat pierdere

02

0

0

II Date privind plățile restante

Nr.

rd.

Total, din care:

Pentru

activitatea

curentă

Pentru

activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:

03

4.462.171

4.252.844

209.327

Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:

04

1.897.960

1.688.633

209.327

- peste 30 de zile

05

1.006.501

797.174

209.327

-peste 90 de zile

06

783.967

783.967

- peste 1 an

07

107.492

107.492

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09la 13), din care:

08

1.700.126

1.700.126

- Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

09

- Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

10

473.573

473.573

- Contribuția pentru pensia suplimentară

11

1.161.029

1.161.029

- Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

12

44.171

44.171

- Alte datorii sociale

13

21.353

21.353

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

14

Obligații restante fata de alti creditori

15

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

16

744.429

744.429

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

17

119.656

119.656

Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:

18

- restante după 30 de zile

19

- restante după 90 de zile

20

- restante după 1 an

21

Dobânzi restante

22

III. Număr mediu de salariati

Nr.

rd.

31.12.2009

31.12.2010

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

23

1.02S

951

F30 - pag. 2

IV. Plăti de dobânzi si redevente

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

i

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

24

- impozitul datorat la bugetul de stat

25

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

Venituri din redevente plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

V. Tichete de masă

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

i

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor

30

207.815

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr.

rd.

31.12.2009

31.12.2010

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:

31

- din fonduri publice

32

- din fonduri private

33

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr.

rd.

31.12.2009

31.12.2010

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare - total (rd. 35 la 37), din care:

34

- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei

35

- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei

36

- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei

37

VIII. Alte informații

Nr.

rd.

31.12.2009

31.12.2010

A

B

1

2

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:

38

120

120

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și

obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:

39

120

120

- acțiuni cotate emise de rezidenți

40

- acțiuni necotate emise de rezidenți

41

- părți sociale emise de rezidenți

42

120

120

- obligațiuni emise de rezidenți

43

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise

de rezidenți

44

- acțiuni si părți sociale emise de nerezidenți

45

- obligațiuni emise de nerezidenți

46

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:

47

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție

de cursul unei valute (din ct. 267)

48

- creanțe Imobilizate în valută (din ct. 267)

49

F30 - pag. 3

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume

brute (ct. 4092 + 411+413 + 418)

50

3.417.264

8.766.573

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

51

14.650

17.787

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 +

4382 + 441 +4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)

52

1.672.480

8.956

Creanțele entității in relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)

53

117.896

0

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)

54

67.033

Dobânzi de încasat (ct. 5187)

55

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508)

(rd. 57 la 63), din care:

56

- acțiuni cotate emise de rezidenți

57

- acțiuni necotate emise de rezidenți

58

- părți sociale emise de rezidenți

59

- obligațiuni emise de rezidenți

60

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)

61

- acțiuni emise de nerezidenți

62

- obligațiuni emise de nerezidenți

63

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

64

Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:

65

5.836

22.655

- în lei (ct. 5311)

66

5.836

22.655

- în valută (ct. 5314)

67

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:

68

560.268

244.449

-în lei (ct.5121)

69

560.268

244.449

-în valută (ct. 5124)

70

Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:

71

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

72

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)

73

Datorii (rd. 75 + 78 + 81+84 + 87 + 90 + 91+94 la 100), din care:

74

7.561.354

9.736.907

-împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161+1681 )(rd. 76 + 77), din care:

75

- în lei

76

- în valută

77

- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191+5192

+ 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:

78

- în lei

79

- în valută

80

- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:

81

- în lei

82

- în valută

83

- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 +1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:

84

- în lei

85

- în valută

86

- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682)

(rd. 88 + 89), din care:

87

-în lei

88

F30 - pag. 4

- în valută

89

- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)

90

- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)

(rd. 92 + 93), din care:

91

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

92

- în valută

93

- Datorii comerciale, avansuri primite de la dienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)

94

2.645.079

3.121.854

- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

95

830.180

813.022

- Datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 +441 +4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)

96

1.672.480

3.348.591

- Datoriile entității in relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)

97

19.855

0

- Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct.455)

98

- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)

99

2.393.760

2.453.440

- Dobânzi de plătit (ct. 5186)

100

Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:

101

- acțiuni cotate

102

- acțiuni necotate

103

- părți sociale

104

- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)

105

Brevete si licențe (din ct.205)

106

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr.

rd.

31.12.2009

31.12.2010

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

107

3.960

4.290

Suma de control F30 :    77198625/373277506?

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

*») Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.324/ 2003, cu modificările si completările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind producția si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.

Rd.102 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților negociabile și tranzacționate pe piețe reglementate sau alte piețe secundare.

Rd.103 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile sau tranzacționate pe piețe organizate.

ADMINISTRATOR,    ÎNTOCMIT,


Formular

VALIDATSemnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:


Formular 40


SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2010

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Valori brute

Sold

inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

188.342

X

188.342

Alte imobilizări

02

256.368

4.345

X

260.713

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

03

X

TOTAL (rd. 01 la 03)

04

444.710

4.345

X

449.055

Imobilizări corporale

Terenuri

05

X

Construcții

06

8.690.330

69.321

2.027.359

728.283

6.732.292

Instalații tehnice si mașini

07

113.133.489

49.933

170.443

46.452

113.012.979

Alte instalații, utilaje si mobilier

08

180.149

2.514

2.514

177.635

Avansuri si imobilizări corporale in curs

09

X

TOTAL (rd. 05 la 09)

10

122.003.968

119.254

2.200.316

777.249

119.922.906

Imobilizări financiare

11

120

X

120

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)

12

122.448.798

123.599

2.200.316

777.249

120.372.081

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

13

188.342

188.342

Alte imobilizări

14

168.402

62.401

230.803

TOTAL(rd.13+14)

15

356.744

62.401

419.145

Imobilizări corporale

Terenuri

16

Construcții

17

3.477.343

562.149

748.941

3.290.551

Instalații tehnice si mașini

18

63.934.934

15.165.428

158.116

78.942.246

Alte instalații .utilaje si mobilier

19

148.225

6.228

2.514

151.939

TOTAL(rd.l6la 19)

20

67.560.502

15.733.805

909.571

82.384.736

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.15 +20)

21

67.917.246

15.796.206

909.571

82.803.881

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări

reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

22

Alte imobilizări

23

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

24

TOTAL (rd.22 la 24)

25

Imobilizări corporale

Terenuri

26

Construcții

TJ

Instalații tehnice si mașini

28

Alte instalații, utilaje si mobilier

29

Avansuri si imobilizări corporale in curs

30

TOTAL (rd.26 la 30)

31

Imobilizări financiare

32

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -TOTAL (rd.25+31+32)

33

Suma de control F40:    124Q0466Q1 /3732775067

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Semnătura_C    _

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular

VALIDAT


Vers.1.00


R.A.T.C. CONSTANȚA

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE

ÎNTOCMITE LA DATA 31 12 2010

I.INFORMAȚII GENERALE

1.1.    Numele societății: Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța a fost înființată în baza Legii 15/1990 și a Deciziei 729/28.12.1990 a Prefecturii Județului Constanța. Conform Hotărârii Consiliului Local Constanța m.333/02.1996,RATC Constanța a trecut în subordinea Consiliului local al Municipiului Constanța.

RATC Constanța este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța sub nr. J13/60/1991, cod unic de înregistrare 1883902.

1.2.    Sediul social: Constanța, str.Industrială Nr.8, județul Constanța.

1.3.    Forma juridică: regie autonoma.

1.4.    Patrimoniul regiei: 4.514.641 lei.

1.5. Forma de proprietate: proprietate de stat.

1.6.    Obiectul de activitate: Domeniul principal de activitate este transportul pulic de călători. Regia mai desfășoară și alte activități: reparații terți, inspecții tehnice periodice, închirieri spații, publicitate.

Principalele tendințe ale activității în anul 2010:

-    exploatarea în condiții de siguranță și confort a parcului auto format din 130 autobuze MAZ, 15 troilebuze ROCAR , a 10 autobuze supraetajate si a 50 autobuze MAZ 107 de mare capacitate și a 15 autobuze MAZ 203 de capacitate medie precum si a 10 autobuze turistice supraetajate AYATS;

-    dezafectarea liniei de tramvai 101;

-    renunțarea integrala la transportul cu tramvaie in Constanța;

-    dezvoltarea altor servicii care să conducă la reducerea cheltuielilor indirecte. Desfășurarea activității regiei nu depinde de anumiți clienți și furnizori, particularitatea sa

constă în scopul social al transportului de călători și subvenționarea acestuia de către autoritatea locală.

1.7.    Alte informații generale

Situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2010 sunt proprii activității RATC și sunt întocmite în moneda națională lei, în conformitate cu Legea contabilității 82/1991 republicată și modificată prin Legea 259/2007 și cu prevederile OMF 3055/10.11.2009 modificat prin OMF 2869/23.12.2010, conform unui model bazat pe costul istoric recuperabil și pe conceptul de menținere a nivelului capitalului financiar nominal.

Situațiile financiare ale anului 2010 au fost întocmite potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra si a șaptea a Comunităților Economice Europene și se încadrează în criteriile de mărime prevăzute la art. 3 alin (1) pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare ale anului 2010 și sunt audiate potrivit legii.

Persoanele juridice care aplica Reglementările Contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aprobate prin OMF 3055/2009 nu au obligația pentru anul 2010 de a întocmi situații financiare consolidate dacă, la data bilanțului consolidat, situațiile financiare ale societăților comerciale care urmează să fie consolidate nu depășesc impreună limitele a două din trei criterii. în acest sens, RATC, care deține 60% din capitalul social al SC CLEAN CONTROL ITC SRL nu consolidează aceste situații financiare care nu au influențe semnificative asupra situațiilor regiei. Considerăm că situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2010 prezintă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței fluxurilor de trezorerie și a capitalului propriu.

II POLITICI CONTABILE

Cele mai importante politici contabile aplicate la întocmirea prezentelor situații financiare sunt detaliate mai jos:

Elementele prezentate în situațiile financiare anuale sunt evaluate în conformitate cu principiile contabile generale prevăzute în prezenta secțiune, conform contabilității de angajamente. Astfel, efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsură ce trezoreria sau echivalentul său este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

Principiul continuității activității. Situațiile financiare anuale au fost întocmite pe baza principiului continuității activității.

Enitatea iși continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.

Principiul permanenței metodelor. Metodele de evaluare sunt aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.

Principiul prudenței. Evaluarea a fost făcută pe o bază prudentă, și în special:

a)    a fost inclus numai profitul realizat la data bilanțului;

b)    s-a ținut cont de toate datoriile apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;

c)    s-a ținut cont de toate datoriile previzibile și pierderile potențiale apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu financiar precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;

d)    s-a ținut cont de toate deprecierile, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este pierdere sau profit.

Principiul independenței exercițiului. Au fost înregistrate veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar, indiferent de data încasării sau plății acestor venituri și cheltuieli. Principiul evaluării separate a elementelor de active și de datorii. Conform acestui principiu, componentele elementelor de activ sau de datorii au fost evaluate separat.

Principiul intangibilității. Bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.

Principiul necompensării. Nu au fost compensate elementele de active și de datorii sau elementele de venituri și cheltuieili.

Nu s-au înregistrat abateri de la principiile contabile generale prevăzute în prezenta secțiune. Elementele prezentate în situațiile financiare sunt evaluate, în general, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție. Activele imobilizate au fost reevaluate la 31.12.2007 conform OMF 2374/2007. La 31.12.2010 activele au fost reevaluate conform OMF 3055/2009.

Evaluarea elementelor de activ și de pasiv cu ocazia inventarierii a fost efectuata potrivit prezentelor reglementări și normelor emise în acest sens de Ministerul Finanțelor Publice.

La încheierea exercițiului financiar, elementele de activ și de pasiv de natura datoriilor se evaluează și se reflectă în situațiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu rezultatele inventarierii. La 31.12.2010 s-a ținut cont de modificările aduse de OMF 3055/2009 astfel încât contul 542 nu prezintă sold la data bilanțului.

La fiecare dată a bilanțului:

Elementele monetare exprimate în valută (disponibilități și alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele și depozitele bancare, creanțe și datorii în valută) sunt evaluate și raportate

utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României și valabil la data încheierii exercițiului financiar. Diferențele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de la data înregistrării creanțelor sau datoriilor în valută sau cursul la care au fost raportate în situațiile financiare anterioare și cursul de schimb de la data încheierii exercițiului financiar, se înregistrează, la venituri sau cheltuieli financiare, după caz.

Pentru creanțele și datoriile, exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, eventualele diferențe favorabile sau nefavorabile, care rezultă din evaluarea acestora se înregistrează la venituri sau cheltuieli financiare, după caz.

Elementele nemonetare achiziționate cu plata în valută și înregistrate la cost istoric (imobilizări, stocuri) sunt raportate utilizând cursul de schimb de la data efectuării tranzacției. Elementele nemonetare achiziționate cu plata în valuta și înregistrate -la valoarea justă sunt raportate utilizând cursul de schimb existent la data determinării valorilor respective.

La data ieșirii din entitate sau la darea în consum, bunurile se evaluează și se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.

Activele circulante sunt evaluate la costul de achiziție sau costul de producție.

Ca urmare a apariției Ordinului MEF 3471/25.11/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice conform căruia patrimoniul public aflat în administrarea RATC trebuia predat și înregistrat în contabilitatea Primăriei Constanța până la 31.12.2008. Acest lucru a fost posibil la sfârșitul anului 2010 afectând situațiile financiare ale anului 2010 prin diminuarea contului patrimoniului public aflat in administrarea RATC si trecerea acestuia intr-un cont in afara bilanțului (8038).

Creanțele incerte au fost înregistrate distinct în contabilitate prin crearea de provizioane. Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute în momentul livrării, iar cele din prestarea de servicii pe măsura efectuării lor.

Cheltuielile sunt înregistrate în contabilitate pe feluri de cheltuieli, după natura lor. în contabilitate, profitul sau pierderea se stabilește cumulat de la începutul exercițiului financiar. închiderea conturilor de venituri și cheltuieli se efectuează, de regulă, la sfârșitul exercițiului financiar.

1.Bazele întocmirii situațiilor financiare.

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr.82/1991 republicată și modificată prin Legea 259/2007 si prin Legea 86/2008, cu Reglementările Contabile Românești armonizate cu Direcția a IV-a a Comunității Economice Europene 78/660/EEC și cu prevederile OMFP 3055/2009. Baza de evaluare folosită la întocmirea situațiilor financiare este costul istoric modificat cu reevaluarea imobilizărilor corporale conform reglementărilor legale HG 26/1992,HG 500/1994, HG 1553/2003. La 31.12.2010 a fost efectuată reevaluarea imobilizărilor corporale în scopul prezentării acestora în bilanț la valoarea lor justă conform prevederilor OMF 3055/2009 modificat si completat prin OMF 2869/2010.

2.1nvestiții în societăți asociate.

în anul 2010 RATC Constanța deține titluri de participare după cum urmează:

-    60% din capitalul social al SC CLEAN CONTROL ITC SRL care a înregistrat la

31.12.2010 un profit de 133.966 lei

Tranzacțiile cu părțile afiliate declarate sunt semnificative, vânzările către părțile afiliate reprezintă 5.53% din cifra de afaceri a regiei, iar cumpărările de servicii reprezintă 49.99% din cheltuielile prestate de terți.

3.Instrumente financiare

Societatea nu utilizează instrumente financiare pentru reducerea riscului fluctuațiilor ratelor de schimb pentru operațiuni de export.

4.Terenuri și mijloace fixe

Societatea nu deține terenuri în proprietate iar clădirile sunt construite pe domeniul public. în anul 2004, în urma unui proces de revendicare și a unei ședințe definitive foștii proprietarii au câștigat terenul pe care este construit sediul regiei. Menționăm ca proprietarii au câștigat și recursul la înalta Curte de Casație și Justiție București. în cazul acestei sentințe definitive și irevocabile, RATC a făcut pregătirile pentru a-și restrânge activitatea la una din autobazele situate în alta zona a orașului.Considerăm că activitatea de transport în comun, reparațiile și service-ul nu au avut de suferit.

în anul 2006 a avut loc casarea activelor situate la sediul social al regiei din str Chiliei 103 ca urmare a executării Hotărârii judecătorești definitive de retrocedare a terenului către foștii proprietari.Construcțiile au fost scoase din patrimoniu urmând a fi casate pe parcursul demolării de către foștii proprietari. Regia a avut termen de predare a activelor 15.10.06-15.02.2007.

Amortizarea mijloacelor fixe este calculată conform metodei liniare pe parcursul duratei de viață utile estimate, conform prevederilor Legii 15/1994 astfel:

Clădiri    25-50 ani

Construcții speciale    10-15 ani

Vehicule    4-8 ani

Instalații tehnice    3-20 ani

Alte utilaje și mobilier    3-15 ani


Profitul sau pierderea din vânzarea mijloacelor sunt determinate prin compararea valorii de vânzare cu valoarea contabilă și sunt luate în considerare la determinarea profitului din exploatare. Costul inițial al mijloacelor fixe include prețul de cumpărare, inclusiv taxele nerambursabile de achiziționare și alte costuri direct atribuibile aducerii activului în stare de funcționare și la locul utilizării acestuia.

Cheltuielile suportate după ce mijloacele fixe au fost puse în funcțiune, cum ar fi costurile cu reparațiile și întreținerea, sunt incluse în contul de profit și pierdere în perioada în care au fost angajate.

5. Stocuri

Stocurile sunt evaluate la minimul dintre cost și valoarea realizabilă netă.

Valoarea stocului este determinată prin metoda FIFO.

Stocurile sunt constituite in principal din combustibili, piese de schimb și materiale, conform specificului activității regiei.

Menționăm că politica regiei în momentul casării mijloacelor de transport este de recondiționarea pieselor de schimb rezultate din dezmembrare, care sunt reintroduse în circuitul economic și utilizate la viitoarele reparații. Stocurile obținute din recondiționări sunt înregistrate în contabilitate la un preț stabilit de o comisie tehnică.

Mărfurile intrate sunt înregistrate în contabilitate la preț de achiziție. Scăderea din gestiune a acestora se face după metoda FIFO.

Uzura obiectelor de inventar se înregistrează integral pe costuri la darea lor în folosință.

Regia deține stocuri fără mișcare pe parcursul anului 2010 in sumă de 321.751,55 lei.

Regia deține stocuri semnificative cu mișcare lentă( fără mișcare timp de 45 zile) în sumă de 550.902,35 lei, care reprezintă 52,49% din total stocuri deținute de regie la 31.12.2010.

6.    Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt evidențiate la valoarea realizabilă estimată prin aprecierea tuturor soldurilor existente la sfârșitul anului si crearea de provizioane de risc si cheltuieli pentru clienții litigioși sau de depreciere pentru clienții neîncasați la termen.

Creanțele nerecuperabile sunt trecute la pierderi în anul în care au fost identificate.

7.    Disponibilități și echivalente de disponibilități

în scopul întocmirii situației fluxurilor de trezorerie disponibilitățile si echivalentele de disponibilități cuprind: numerar în casă, numerar în bancă și alte valori ce pot fi disponibile în orice moment.

8.    Provizioane

Privizioanele sunt recunoscute atunci când regia are o obligație prezentă legală ca rezultat al unor evenimente trecute și este posibil ca o ieșire de resurse sau beneficii economice să însoțească respectiva obligație, iar valaorea obligației poate fi estimată rezonabil.

9.    împrumuturi

La data de 31.12.2010 RATC avea încheiat contractul nr.433/2002 cu Banca Transilvania pentru o linie de creditare pentru nevoi curente în suma de 300.000 RON care era utilizată la închiderea exercițiului financiar in suma de 273.834 lei.

împrumutul este garantat cu ipotecă asupra următoarelor active:

-Hală întreținere autovehicule str.Industrială nr.8

-Stație spălătorie-vopsitorie str.Industrială nr.8

-Hală reparații întreținere troleibuze str.Eliberării nr.46

-Grup social cantine str.Industrială nr.8

10.    Recunoașterea veniturilor

Veniturile societății provin din următoarele operațiuni:

-transportul de călători;

-alte prestări de servicii( publicitate, reparații auto, închiriere de spații);

-vânzări de mărfuri.

Veniturile sunt evaluate la valoarea justă a mijlocului de plată primit sau de primit. Diferența dintre valoarea justă la data recunoașterii venitului și suma nominală a mijlocului de plată este recunoscută ca venit din exploatare.

Veniturile din vânzarea biletelor și abonamentelor se recunosc zilnic la momentul încasării lor sau la data emiterii facturii către terți. Politica de stabilire a tarifelor: RATC propune majorarea tarifelor în funcție de majorările survenite la prețul combustibilului și al energiei electrice, ținând cont și de rata inflației. Majorarea este aprobată prin HCLM, existând tarife diferențiate pe categorii sociale( elevi, studenți, pensionari), discounturi acordate pentru abonamentele pe mai multe linii.

Veniturile din prestarea serviciilor se recunosc în perioadele contabile pe măsura prestării serviciilor în luna în care are loc prestarea. Nu se înregistrează producție în curs de execuție. Veniturile din dobânzi bonificate la disponibilul din conturi sunt recunoscute ca venituri financiare pe baza extraselor de cont.

Veniturile din participații sunt recunoscute în baza hotărârii AGA transmisă de către societatea în care sunt investite titlurile.

11 .Subvenții guvernamentale

Subvențiile destinate achiziționării de imobilizări corporale sunt recunoscute la venituri pe o bază sistematică pe durata de viață a imobilizărilor pe măsura amortizării lor.

Subvențiile destinate acoperirii contravalorii abonamentelor gratuite eliberate persoanelor cu handicap, asistenți personali si nevăzători precum și elevi și pensionari sunt recunoscute la venituri pe măsura aprobării în bugetul local.

12.Leasing financiar

Regia prezintă operațiunile de leasing financiar în bilanț ca active si datorii la o valoare egală, la începutul leasingului cu valoarea justă a bunului în regim de leasing.

Obligațiile corespunzătoare de leasing, mai puțin costul finanțării, sunt împărțite în datorii scadente în mai puțin de un an și, respectiv mai mari de un an pana în anul 2013.

Dobânda este înregistrată în contul de profit și pierdere pe parcursul duratei contractului de leasing în momentul plății.

Costurile inițiale directe sunt recunoscute imediat pe cheltuieli.

Un leasing financiar dă naștere unor cheltuieli cu amortizarea aferentă bunului, precum și unor cheltuieli financiare, în fiecare perioadă contabilă. Valoarea amortizabilă a bunului în regim de leasing se alocă pe fiecare perioadă contabilă de-a lungul perioadei estimate de utilizare pe o bază sistematică si consecventă cu politica adoptată de locatar pentru activele deținute în proprietate. Subvențiile se reiau la venituri pe măsură amortizării imobilizărilor achiziționate în leasing financiar( pentru principal) si la data plății dobânzii( pentru dobândă).

III INFORMAȚII CARE VIN ÎN COMPLETAREA BILANȚULUI NOTA 1- Active imobilizate

Imobilizări necorporale

La data de 31.12.2009 imobizările necorporale se prezentau astfel:

-Alte imobilizări necorporale    = 449.055 lei

-Amortizarea imobilizărilor necorporale    = 419.145 lei

Imobilizări corporale

Toate imobilizările au fost înregistrate inițial la cost istoric și ulterior reevaluate în baza reglementărilor legale HG 26/1992, HG 500/1994, HG 1553/2003 și OMF 2374/2007. Diferențele din reevaluare s-au reflectat în contabilitate și s-au încorporat în capitaluri.

Regia are ipotecate trei clădiri pentru linia de credit în favoarea Băncii Transilvania, în conformitate cu prevederile Legii 213/17.11.1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și cu prevederile HG 548/08.07.1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public precum și HG 904/22.08.2002 privind atestarea la domeniul public, RATC a separat la 31.12.2003 patrimoniul public aflat in administrare de patrimoniul propriu al regiei.

De la 01.01.2004 RATC nu mai calculează amortizare pentru imobilizările corporale aparținând domeniului public^ deoarece, în conformitate cu prevederile art.5 din OG 81/28.08.2003, de la aceasta dată urmează sa calculeze amortizare insitituția publică. Menționăm că imobilizările corporale aparținând domeniului public nu au fost reevaluate odată cu cele aflate în patrimoniul regiei.

Menționăm apariția Ordinului MEF 3471/25.11.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice conform căruia patrimoniul public aflat în administrarea RATC trebuia predat și înregistrat în contabilitatea Primăriei Constanța până la 31.12.2008. Acest lucru nu a fost posibil in anul 2009 datorita volumului mare de muncă și a timpului scurt de ducere la îndeplinirile astfel încât a afectat bilanțul și situațiile financiare ale anului 2010. Astfel soldul contului 1016 „patrimoniul public” a devenit 0 iar valoarea ramasa neamortizata a fost trecuta in afara bilanțului in contul 8038.

Referitor la patrimoniul public prezentăm evoluția acestuia:

Sold la 01.01.2010    =2.013.352 lei

Casare linia tramvai 102,101    = 714.276 lei

Sold la 31.12.2010    =1.299.076 lei

Amortizare la 31.12.2010    = 461.133 lei

Sold cont 8038    = 837.943 lei

Valoarea netă scriptică a imobilizărilor corporale, pe grupe, se prezintă astfel:

RON

Grupa

Valoare de inventar

Valoare amortizată

Valoare netă

Construcții

6.732.292

3.290.551

3.441.741

Echip.teh., mașini

2.702.847

1.991.364

711.483

Mijloace transport

110.310.132

76.950.882

33.359.250

Alte imobilizări

177.635

151.939

25.696

Imobilizări în curs

0

0

0

Total

119.922.906

82.384.736

37.538.170

La 31.12.2010 activele imobilizate se prezentau astfel:

VALORI BRUTE    RON

Elemente de imobilizări

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Total

Reduceri din care: casări

Sold fmal

Chelt de dezv

188.342

-

-

-

188.342

Alte

imobilizări

256.368

4.345

-

260.713

Imob.necorp. în curs

-

-

-

Total imob. necorp.

444.710

4.345

-

449.055

Construcții

8.690.330

69.321

2.027.359

728.283

6.732.292

Instalații teh. și mașini

113.133.489

49.933

170.443

46.452

113.012.979

Alte instal. utiliaj

180.149

-

2.514

2.514

177.635

Total imob. corporale

122.003.968

119.254

I

2.200.316

777.249

119.922.906

Imob.financ.

120

-

-

-

120

Total active imobilizate

122.448.798

123.599

2.200.316

777.249

120.372.081

Intrările în cursul anului sunt în sumă de 119.254 lei și reprezintă achiziții de mijloace fixe din surse proprii în sumă de 57.328 lei si reevaluarea mijloacelor fixe in suma de 61.926 lei. Ieșirile de mijloace fixe sunt în sumă de 2.200.316 lei la valoarea de inventar și reprezintă casări in suma de 777.249 lei, 123.991 lei vanzari si 1.299.076 lei mijloace fixe apartinand patrimoniului public care de la data predării au fost înregistrate in contul 8038 la valoarea ramasa.

AMORTIZĂRI    RON

Elemente de imobilizări

Nr.

rând

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare

af.ieșrilor

Amortizare la sfârșit an

Imobilizări necoip. Chelt. constituire

1

188.342

-

-

188.342

Alte imobilizări

2

168.402

62.401

-

230.803

Total 1+2

3

356.744

62.401

-

419.145

Imobilizări corporale construcții

4

3.477.343

562.149

748.941

3.290.551

Instalații tehnice si mașini

5

63.934.934

15.165.428

158.206

78.942.246

Alte instalații

6

148225

6.228

2.514

151.939

Total 4 la 6

7

67.560.502

15.733.805

909.571

82.384.736

Amortizări

Total (11a 7)

8

67.917246

15.796.206

909.571

82.803.881

Amortizarea este in sumă de 15.796.206 lei, s-a calculat prin metoda liniară și s-a înregistrat pe cheltuieli de exploatare.

NOTA 2- Provizioane pentru riscuri si cheltuieli în anul 2010 R.A.T.C. Constanța nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

NOTA 3- Repartizarea profitului

Regia a înregistrat la 31.12.2010 un profit de 1.589.426 lei care a acoperit o parte din pierderea înregistrata in anii precednti.

NOTA 4- Analiza rezultatului din exploatare

Nr.crt

Indicator

2010

2009

1

Cifra de afaceri netă

51288.757

56.656.037

2

Costul bunurilor vândute

65.498.166

74.160.454

3

Cheltuielile activității de bază

58948055

67.950.090

4

Cheltuielile activității auxiliare

6.070.171

4.450.230

5

Cheltuielile indirecte de producție

479.940

1.760.134

6

Rezultat brut aferent cifrei nete(l-2)

-14.209.409

-17.504.417

7

Cheltuieli generale de administrație

2.546.145

3.384.812

8

Alte venituri din exploatare

22.805.368

25.224.451

9

Rezultatul din exploatare(6-7+8)

6.049.814

4.335.222

Cifra de afaceri a regiei este constituită în principal din veniturile din activitatea de transport. Activitatea de transport public este subvenționată de la bugetul local, în anul 2010 cifra de afaceri a atins suma de 51.288.757 lei, mai mica cu 5.367.280 lei in cifre absolute fată de anul precedent și în procente cu 9,47 %.

Comparativ cu anul precedent, veniturile totale au scăzut cu 11,1 % față de cheltuieli care au scăzut cu 16,09 %. Scăderea veniturilor este datorata scăderii numărului de calatori si implicit a veniturilor din activitatea de baza cu 3.237.196 lei precum si a veniturilor din valorificarea materialelor refolosibile cu 1.285.463 lei. Scăderea cheltuielilor este motivată de reducerea cheltuielilor salariale cu 2.927.002 lei, a amortizării cu 2.258.405 lei precum si a cheltuielilor financiare cu 3.277.342 lei. Activitatea de exploatare se încheie cu un profit in sumă de 6.049.814 lei.

Tranzacțiile cu părțile afiliate sunt semnificative. Facturile emise către Clean Control sunt în sumă de 3.370.882 lei si reprezintă 11.52 % din totalul facturilor emise (29.252.365 lei). Cumpărările de la Clean Control sunt in sumă de 4.045.099 lei si reprezintă 8.12 % din totalul facturilor primite de la furnizori (49.829.359 lei).

Tarifele practicate pentru vânzările către Clean Control sunt similare cu cele practicate pentru Conpress Holding, Tara Trading sau Photomania.

Cheltuielile cu materialele( 26.18%) cu salariile( 35.66%) si cu amortizarea (23.16%) reprezintă cea mai mare pondere în totalul cheltuielilor de exploatare. Din totalul veniturilor din transport gratuitățile acordate pentru pensionari, elevi, handicapați reprezintă 36.71 % in condițiile în care facilitățile pentru pensionarii cu pensia pana la 800 lei sunt acordate in proporție de 50%.

NOTA 5- Situația creanțelor și a datoriilor

RON

CREANȚE

Sold la 31.12.2010

Termen de lichiditate a activului

sub 1 an

peste 1 an

Creanțe comerciale

8.651.171

8.651.171

0

Sume de încasat de la societăți din cadrul grupului

0

0

0

Cheltuieli în avans

5.396

5.396

0

Alte creanțe

30.674.519

16.734.083

13.940.436

TOTAL

39331.086

25.390.650

13.940.436

RON

DATORII

Sold la 31.12.2010

Termen de exigibilitate a pasivului

sub 1 an

1-5 ani

Datorii financiare leasing

27.629.967

27.629.967

Furnizori

3.121.854

• 1

3.121.854

Datorii cu personalul

3.114.843

3.114.843

Alte datorii fața de stat

3.500.211

2.756.890

TOTAL

37.366.875

9.736.908

27.629.967

Creanțele din active circulante reprezintă 99% din creanțele regiei și sunt compuse din:

•    Clienți    8.764.079 lei

•    Subvenții    1.669.029 lei

•    Subvenții investiții    28.917.110 lei

în cadrul datoriilor, sunt semnificative datoriile financiare care reprezintă ratele de leasing financiar către SC Dunărea IFN SA București pentru achiziționarea mijloacelor de transport. Menționam că acest contract este garantat de Primăria Constanța și este achitat la scadență din alocații bugetare.

Regia are ipotecate trei imobile pentru linia de credit de 300.000 Iei deschisă la Banca Transilvania.

Regia raportează în situațiile financiare plăți restante către furnizori, astfel:

•    Peste 30 zile =    1.006.502 lei

•    Peste 90 zile =    924.801 lei

•    Peste un an -

Regia a creat provizioane pentru deprecierea deprecierea creanțelor față de anul precedent și a reluat la venituri suma de 3.543 lei:

Indicatori

Sold

01.01.2010

Creșteri

Reduceri

Sold

31.12.2010

Prov. Depreciere creanțe

16.318

100.133

3.543

112.908

Prov. Depreciere stocuri

330

0

-

330

TOTAL

16.648

100.133

3.543

113.238

Provizioanele simt înregistrate în capitolele bilanțiere la care se referă pentru a corecta imaginea activelor la valoarea lor justă.

NOTA 6- Principii, politici si metode contabile

Regia a întocmit situațiile financiare anuale pentru anul 2010 în conformitate cu Reglementările contabile romanești armonizate cu Directiva a IV -a a Comunității Economice Europene aprobate prin OMFP 3055/10.11.2009 precum și în conformitate cu Regulamentul de aplicare a Legii contabilității nr.82/1991 cu modificările si completările ulterioare.

Regia nu a optat pentru aplicarea IAS 29' Raportarea financiară în economii hiperinflaționiste. Societatea efectuează înregistrările contabile în lei, în conformitate cu reglementările contabile de raportare nr. 3055/2009 emise de Ministerul Finanțelor Publice din România. Imobilizările necorporale reprezintă licențe pentru tehnica de calcul ale căror valori au fost amortizate folosind metoda liniara pe durata de viata utila a acestora. La finele anului 2010 sunt amortizate in proporție de 93%. Imobilizările necorporale nu sunt reevaluate.

Patrimoniul regiei precum si patrimonial public sunt prezentate in situațiile financiare la cost istoric. Activele imobilizate au fost reevaluate la 31.12.2010 S-a efectuat analiza valorii recuperabile a activelor ( maximum dintre valoarea de piața și valoarea de utilitate) cu valoarea contabilă reevaluată, constatându-se următoarele:

•    Regia furnizează servicii municipalității care impune efectuarea unor trasee indiferent de profitabilitatea lor.

•    Regia iși desfășoară activitatea de transport prin 2 autobaze (autobaza autobuze și autobaza tramvaie) care pot identifica fluxurile de numerar pentru fiecare autobază, dar regia primește subvențiile de la buget pe total regie (inclusiv utilitățile care sunt indispensabile)

•    Unitatea generatoare de numerar pentru fiecare traseu este regia luată ca întreg.

•    Regia a analizat modul de recuperare a pierderilor din depreciere ( amortizarea diferențelor din reevaluare) calculate și a constatat ca eventualele pierderi din activitatea de exploatare nu s-ar datora cheltuielilor cu amortizarea, ci caracterului social al activității de transport.

Amortizarea imobilizărilor se calculează prin metoda liniara.

Subvențiile au fost recunoscute în situațiile financiare în momentul în care s-au realizat deoarece exista contract cu Consiliul Local Municipal (pentru persoanele cu handicap, elevi, pensionari) Datoriile și creanțele se recunosc inițial la cost istoric, iar la sfârșitul exercițiului financiar se evaluează orice depreciere înregistrată în cazul creanțelor si orice creștere înregistrata in cazul datoriilor.

Disponibilitățile si echivalentele de disponibilități cuprind : numerar in casa si banca si alte valori ce pot fi disponibile in orice moment. La sfârșitul anului 2010, regia prezenta împrumuturi la banca Transilvania in suma de 273.834 lei.

Datoriile sunt înregistrate la valoarea lor nominala, care aproximează valoarea justa a sumelor ce urmează a fi plătite pentru bunurile sau serviciile primite.

în conformitate cu prevederile IAS 17 Leasing financiar, cheltuielile reprezentând comision de administrare nu sunt direct identificabile pe imobilizările corporale, fapt penrtu care sunt recunoscute direct în contul de profit si pierdere. Comisioanele de administrare sunt achitate direct din alocație bugetară, iar aceasta subvenție este reluată lunar la venituri astfel încât influența în contul de profit și pierdere este nulă

Veniturile din vânzarea biletelor de transport sunt recunoscute zilnic la momentul încasării lor sau la emiterea facturilor către clienții care decontează contravaloarea lor prin virament.

Veniturile din prestări servicii se recunosc în perioada în care sunt prestate serviciile pe baza contractelor încheiate.

NOTA 7 - Participații și surse de finanțare

Patrimoniul regiei la 31.12.2010 este de 4.514.641 lei.

Patrimoniul regiei este aportat în numerar și în natura constând în imobilizări corporale și necorporale. Partea din patrimoniu privind diferențele din reevaluările anterioare anului 2003 nu poate fi stabilită.

Patrimoniul public a fost predat Primăriei Constanta fiind înregistrat in contul 8038 in afara bilanțului la valoarea ramasa de 837.943 lei.

în anul 2010 au fost majorate rezervele din reevaluare (ct 1065) cu suma 59.220 lei ca urmare a cedării sau casarii unor mijloace fixe.

Rezerva legală constituită în limita a 5% din profitul înainte de impozitare a fost majorată în 2007 cu suma de 47.260 și este în suma de 130.841 lei.

Contul 1068 ‘Alte rezerve’ înregistrează suma de 103.446 lei, reprezentând profit capitalizat. Patrimoniul regiei este modificat prin încorporarea diferențelor din reevaluare conform HG 26/1992 și HG 500/1994 și în perioadele următoare prin încorporarea alocațiilor bugetare primite, astfel:

La data de 23.03.1993 La data de 03.11.1994 La data de 31.12.2002

6.608.066 mii lei 7.587.650 mii lei 60.331.280 mii lei


Conform reevaluării mijloacelor fixe la 31.12.2010 diferențele din reevaluare sunt reflectate ca rezerve în contul 105 și sunt în suma de 3.472.602 lei.

NOTA 8 - Informații privind salariații, administratorii si directorii

Conducerea regiei a fost asigurată în 2010 de un Consiliu de Administrație format din 7 membri.

Membrii Consiliului de Administrație au primit in anul 2010 o indemnizație egală cu 1% din salariul tarifar de încadrare al Directorului General.

Conducerea executivă a regiei a fost asigurată de:

•    COICIU DUMITRU - director general

•    GOREA STELIANA - director economic

•    ASTRATINEI DAN - director tehnic

Salariul directorului general este stabilit prin hotărârea Consiliului Local și se indexează odată cu salariul funcționarilor publici. Salariul directorilor adjuncți reprezintă 70% din salariul directorului general conform aprobării Consiliului de Administrație.

Nu s-au înregistrat relații de creditare sau avansuri acordate de către societăți conducerii. Societatea nu are asumate obligații viitoare de natura garanțiilor în numele conducerii. Numărul mediu scriptic de personal în anul 2010 a fost de 951 de persoane.

Structura personalului la finele exercițiului auditat se prezintă după cum urmează:

Pe categorii profesionale

951

- personal cu funcții de conducere

3

-TESA

86

- muncitori

862

Pe sexe

951

- femei

153

- bărbați

798

Pe grupe de studii

951

- studii superioare

57

- studii medii

332

- studii generale

562

Pe categorii de vârsta

951

- între 18-35 ani

101

- între 36-45 ani

320

- peste 45 ani

530

Drepturile salariale sunt stabilite prin contract colectiv de muncă negociat anual. Pentru anul 2010 s-au înregistrat următoarele cheltuieli cu salariile:

-muncitori    16.238.562 lei

-TESA    1.992.5641ei

-    conducere    277.639    lei

-    salarii colaboratori    4.290    lei

-    cheltuieli cu asigurările și protecția socială    5.550.030    lei

TOTAL    24.063.085    lei

La nivelul regiei este constituit un sindicat afiliat la Federația Transloc București care la rândul ei este afiliată la Blocul Național Sindical.

NOTA 9 - Principalii indicatori economico-financiari

Indicatori de lichiditate

•    Lichiditate curentă =    Active ciculante / Datorii curente =4.17

•    Lichiditate imediată = Active curente - Stocuri / Datorii curente =4.07 Indicatorii de lichiditate ne arată că există garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente cu condiția valorificării stocurilor care simt destul de mari.

Indicatori de risc

• Grad de îndatorare = Capital împrumutat / Capitaluri proprii x 100 = 1186%

Capitalul împrumutat cuprinde datoria de leasing financiar pentru achiziția de mijloace de transport care este achitată din alocații bugetare.

Indicatori de activitate

•    Viteza de rotație a debitorilor-clienți=Sold clienți/Cifra de afaceri x 365 = 61.57 zile

•    Viteza de rotație a creditelor-fumizori=Sold fumizori/Cifra de afaceri x 365=22.21 zile

•    Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate = 1.37 zile

Regia încasează creanțele la 61.57 zile și achită datoriile la 22.21 zile. Numărul mare de zile de încasare a creanțelor se datoreaza sumei de 6.238.880 lei pe care Casa Teritoriala de Pensii Constanta o are de achitat ca urmare a serviciilor prestate pentru transportul gratuit al beneficiarilor Legii 189/2000 si ai Legii 118/1990.

Indicatori de profitabilitate

•    Marja bruta de vanzari= Profit brut exploatare/ Cifra afaceri neta= 11.80%

NOTA 10 - Alte informații

Detalii privind cifra de afaceri

Cifra de afaceri are următoarea componentă în anul 2010comparativ cu anul 2009 :

RON

Indicator

2009

%

2010

%

Producția vândută

34.910.280

61.62

31.194.309

60.82

Venituri din vânzare mf

2.263.098

3.99

977.635

1.91

Venituri din subvenții

19.482.659

34.39

19.116.813

37.27

Total cifră de afaceri

56.656.037

100

51.288.757

100

în anul 2010 cifra de afaceri a scăzut cu 9.47 % comparativ cu anul precedent.

Activitatea de exploatare se încheie cu un rezultat pozitiv în suma de 6.049.814 lei.

Activitatea financiară se încheie cu pierdere în suma de 4.683.216 lei, ca urmare a cheltuielilor cu dobânzile si a evaluării datoriilor către furnizori in funcție de cursul euro.


Datorii contingente - Litigii

Regia are acțiuni în instanța care includ în principal revendicări ale drepturilor de personal și comerciale( care sunt semnificative, suma fiind de aproximativ 6.600.000 lei).

Buget de venituri și cheltuieli

Regia intocmeste anual buget de venituri și cheltuieli aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Constanța. Pentru exercițiul auditat bugetul activității generale are următoarea structură:


Venituri totale


85.473.711 lei


•    Venituri din exploatare

•    Venituri financiare


83.936.711 lei 1.537.000 lei


Cheltuieli totale


86.314.000 lei


•    Cheltuieli de exploatare

•    Cheltuieli financiare


79.514.000 lei 6.800.000 lei


Bugetul de venituri și cheltuieli a fost aprobat de către Consiliul de Administrație si de Consiliul Local Constanta. Datorită caracterului social al transportului public, regia nu își propune realizarea unui profit. Față de prevederile bugetare, s-au realizat următoarele sume :


Venituri totale

-    Venituri din exploatare

-    Venituri financiare


74.338.953 lei 74.094.125 lei

244.828 lei


Cheltuieli totale

-    Cheltuieli de exploatare

-    Cheltuieli financiare


72.727.527 lei 68.044.311 lei 4.683.216 lei


INDICATORI

Bugetul de venituri si cheltuieli 2010

Aprobat

Realizat

%

I. VENITURI TOTALE, din care:

85473711

74338953

86.97

1) Venituri din exploatare totale

83936711

74094125

Venituri activitatea de baza

35050000

23968368

Alte venituri din exploatare

27013000

31008944

Venituri din surse bugetare

21873711

19116813

2) Venituri financiare totale

1537000

244828

Venituri din dobânzi

37000

17779

Alte venituri financiare

1500000

227049

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

86314000

72749527

84.28

1) Cheltuieli de exploatare totale

79514000

68044311

Cheltuieli materiale

26500000

18882829

Cheltuieli cu personalul

26180500

24266610

Cheltuieli    cu    amortizarea si

provizioane

17900000

15764363

Alte cheltuieli din exploatare

8933500

9380342

2) Cheltuieli financiare totale

6800000

4683216

Cheltuieli privind dobânzile

4500000

4197972

Alte cheltuieli financiare

2300000

485244

III REZULTATUL BRUT

0

1589426

In anul 2010 nu au fost încheiate contracte de leasing.

NOTA 11 - Modificarea capitalului circulant

MODIFICĂRILE CAPITALULUI CIRCULANT

2009

2010

Diferența

Influenta

flux

trezorerie

reducerea stocurilor

1.809.364

1.055.687

753.677

753.677

creșterea creanțelor com

3.389.845

8.651.171

1.597.673

-1.597.673

reducerea creanț grupului

19.855

0

19.855

19.855

reducerea altor creanțe

45.460.615

30.674.519

14.786.096

14.786.096

reducerea chelt avans

24.768

5.396

19.372

19.372

creșterea datoriilor com

2.625.079

3.121.854

496.775

496.775

creșterea altor datorii

4.916.774

6.615.054

1.698.280

1.698.280

total din care:

58.246.300

50.123.681

19.371.728

16.176.382

stocuri

,    1.809.364

1.055.687

753.677

753.677

creanțe

48.870.315

39.325.690

16.403.624

13.208.278

datorii

7.566.621

9.742.304

2.214.427

2.214.427

TOTAL

58.246.300

50.123.681

19371.728

16.176.382

NOTA 12 - Numerar și echivalente de numerar

Numerarul și echivalentele de numerar constau în disponibilități bănești, solduri la bănci, casă și alte elemente de trezorerie lichide.

Numerarul și echivalentele de numerar incluse în situația fluxurilor de trezorerie cuprind următoarele sume:

Nr. crt.

Indicator

2009

2010

1

Disponibil la bancă

560.268

244.449

2

Disponibil în casă

5.836

22.655

3

Alte valori

17.490

590

4

Total numerar

583.594

267.694

Apreciem că situațiile financiare întocmite la data de 31.12.2010 oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței, modificării capitalurilor proprii și fluxurilor de trezorerie ale R.A.T.C. Constanța.


DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Steliana Gorea


REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT ÎN COMUN CONSTANȚA

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2010

Sold la 01.01.2010

Creșteri

Reduceri

Sold la 31.12.2010

Patrimoniul regiei

4.514.641

0

0

4.514.641

Patrimoniul public

1.278.418

0

1.278.418

0

Rezerve reevaluare

3.501.740

62.105

91.243

3.472.602

Rezerve legale

130.841

0

0

130.841

Alte rezerve

103.446

0

0

103.446

Rez reprez surplus realiz din reevaluare

1.297.758

59.220

0

1.356.978

Rezultatul reportat din care :

- Pierdere neacoperită

-5.767.853

-3.069.719

0

-8.837.572

Rezultatul exercițiului financiar

-3.069.719

78.912.077

74.252.932

1.589.426

Repartizarea profitului

0

0

0

0

TOTAL CAPITALURI PROPRII

1.989.272

75.963.683

75.622.593

2.330.362

Patrimoniul public s-a redus cu 1.278.418 lei ca urmare a predării acestuia către Primăria Constanta.

Rezervele din reevaluare s-au diminuat ca urmare a casarii unor mijloace fixe reevaluate. Rezervele reprezentând surplusul realizat din rezervele din reevaluare s-au majorat ca urmare a casării unor mijloace fixe reevaluate.

Pierderea neacoperita a crescut datorita înregistrării pierderii din anul 2009.

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

RATC CONSTANTA 1883902

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2010

METODA DIRECTA

I.FLUXURILE DE TREZORERIE GENERATE DE ACTIVITATILE DE

EXPLOATARE

lei

1

Incasari de la clieni

23.885.398

încasări subvenții

19.116.813

Incasari proprii

24.509.080

1

Plăti către furnizori

-30.892.841

Plăti către angajați

-26.001.217

Impozite,TVA,taxe poștale Tichete de masa,deplasari

-3.727.920

Trezorerie neta din activitati de exploatare

6.889.313

   ™    J-

II.FLUXURILE DE TREZORERIE GENERATE DE ACTIVITATILE DE INVESTIȚII

1 11

Plăti pentru achiziționarea de acțiuni

0

Plăti pentru achiziționarea de imobilizări corporale

-57.328

i    in

Incasari din vanzarea de imobilizări corporale

123.991

1

Dividende încasate

19.855

1

Trezorerie neta din activitati de investiții

85.700

REFLUXURILE DE TREZORERIE GENERATE DE ACTIVITATILE DE

FINANȚARE

i    r

Incasari din emisiunea de acțiuni

0

|

Dobânzi încasate

17.779

Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar

-19.520.409

Alocații bugetare încasate

16.409.689

Dobânzi plătite

-4.197.972

Trezorerie neta din activitati de finanțare

-7.290.913

. .........

IV.Variația neta a lichidităților si a echivalentelor de lichidități (I+II+III)

-315.900

V.Efectele variației cursurilor de schimb |    |    |

VLLichiditati si echivalente de lichidități la începutul exercițiului

583.594

VII.Lichiditati si echivalente de lichidități la sfârșitul exercițiului (IV+V+VI)

267.694

DIRECTOR GE DUMITRU COi)


ST*DIRECTOR ECONOMIC STELIANA GOREA