Hotărârea nr. 131/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VÂNZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE(TERENURI SI/SAU CLADIRI) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

Romania

Județul Constanta Municipiul Constanta CONSILIUL LOCAL

H OTARARE

privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile (terenuri și/sau clădiri)

ce aparțin domeniului privat al Municipiului Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța , întrunit in ședința ordinară din data de 16.05.2011

Luând in dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr.65865/05.05.2011, Raportul Comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public si Privat - nr. 1, Raportul Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor si Libertăților Cetățeanului - nr.5 si referatul Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat nr.64200/02.05.2011;

Văzând prevederile Legii nr. 213/1998- “privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia”, Legea 453/2001 - “privind modificarea si completarea Legii nr.50/1991 - privind autorizarea executării construcțiilor si unele măsuri pentru realizarea locuințelor”, HG nr.577/2002 - “privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale”, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr; 137/2002 - “privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării “;

Având in vedere prevederile HCLM nr.471/24.09.2007 - “privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aparținând domeniului privat al municipiului Constanța”, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, a art.115 alin.l, lit.b si art.123 alin. 3 din Legea nr.215/2001- “privind administrația publică locală”, republicată, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă vânzarea, prin negociere directă a unor bunuri imobile (terenuri și/sau clădiri) situate pe domeniul privat al municipiului Constanța, conform anexelor nr. 1-3, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prețul de pornire la negocierea directă va fi cel stabilit prin Raport de Evaluare întocmit in baza HCLM nr. 35/2002 - “privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare in vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța”.

Art.3. Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat, Direcției Patrimoniu, Direcției Tehnic-Achiziții, in vederea aducerii la îndeplinire si spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii. PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI STROE FELIX

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


CONSTANȚA

16.05.2011


NR...I3.L..’....../,

ANEXA 1 LA HCLMNR. 131/2.0.11.

VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ

NR

CRT

ADRESĂ

TEREN

SUPRAFAȚA

(mp)

DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VÂNZARE

DESTINAȚIA TERENULUI STABILITĂ PRIN C.U. VÂNZARE

OBSERVAȚII

1

r

Teren Strada

Năvodului

nr.lA

57

PITU SPIRU

CU nr.1054/ 2011

întregire proprietate -Locuire, conform PUD aprobat prin HCLM nr.34/2005

Solicitarea    de

cumpărare    nr.

156294/2009

-    Terenul constituie

domeniu privat al Municipiului Constanța adiacent    proprietății

solicitantului    pentru

care există incheierea de    intabulare

nr.3552/2006

-    Terenul propus spre

vânzare    conform

reglementărilor urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de întregire a proprietății - “locuire” conform PUD aprobat prin HCLM nr.34/2005

•    Față de cele mai sus prezentate, supunem spre analiză, dezbatere si aprobare,

vânzarea prin negociere directă a terenului in suprafață de 57 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanța, conform prezentei anexe.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, STROE FELIX


Județul !    .    : CONSTANTA

^Unitatea administrativ—teritoriala : Constanta »£od SIRUTA    : 60446

.dresa corpului de proprietate : alazu Mare, tr Năvodului Județul CONSTANTA


b«o»


Vi


e —» • 03


IM

?>


<O

CWZ


ca

>

□o

m


V)

m

zi

<

o

c


51

ii

£

>


o

' =0

>    I— O C

>    ~ W O

p

<- Cfl ■-J > z

o


~~L_

T~1


TEREN PROPRIETATE PITU SPIRUI

i


• ț


te


TEREN PROPRIETATE GKEORGHIU GH.


■c

c


'C


<c

•*

tTEREN SPORT
u e u c N U A


I

VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ

NR

CRT

ADRESĂ

TEREN

SUPRAFAȚĂ

(mp)

DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VÂNZARE

DESTINAȚIA TERENULUI STABILITĂ PRIN C.U. VÂNZARE

OBSERVAȚII

1

Teren bd.

Ferdinand

nr.53

63

SC HUSMUS

SRL

CU

nr.1255/

2011

întregire proprietate -Locuire si funcțiuni complement are,

conform

PUG

aprobat prin

HCLM

nr.653/1999

Solicitarea de cumpărare nr. 161607/2009

Terenul constituie domeniu    privat    al

Municipiului Constanța adiacent    proprietății

solicitantului pentru care există încheierea de intabulare nr. 16714/2007 - Terenul propus spre vânzare    conform

reglementărilor urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de întregire a proprietății - “Locuire si funcțiuni complementare ” conform PUG aprobat prin HCLM nr. 653/1999

Față de cele mai sus prezentate, supunem spre analiză, dezbatere si aprobare, vânzarea prin negociere directă a terenului in suprafață de 63 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanța, conform prezentei anexe.

r.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

STROE FELIX


’ ANEXA,, LA „ HCLM NR . JLS1 / 2 011

PLAN DE SITUAȚIE SCA&A1:200

rf^fcadastral

Suprafața masiirăta (ihp)

Adresa Imobil

F->

63

Constantă,b-dul Ferdinand nr. 53

■ • •

fâftea Funciara nr.

U.A.T.    | CONSTANTA

tir. parcela

Categoria de folosința

Suprafața

mp

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

1 I

Cc

63.00

Imobilul este impreimuit intre punctele 1-2 gard

de fier, 2-3 construcție, 3-4-S-6 nematerializat

-Total

63.00

6-1 gard de fier

? îft, Date referitoare la construcțiiValoarea de impozitare lei


Mențiuni


-'fc


Inventar de coordonate

Nr.

Pct.

X

im]

Y

[m] *

1

303734845

791435.582

2

303734.208

791436.312

3

4

303728.691

303726.685

791440.735

791438.004

303727:100

791437.691

303724.121

791433.632

lZt__

303730.117

791429.231

Suprafața teren din măsurători: S = 63.00 mp Suprafatn teren din acte: S~- m"Data: Noiembrie 2009


Se confirma suprafața din măsurători si Introducerea imobilului in baza de dateANE;


CONSTANTA

PLAN DE SITUAȚIE, Se. 1:500 Ediția 1994-1997

Anexa la nr. IfOfeț


d&ENDA ? detimitarea-lptuiui nr. 5|in careul nou 301 j delimitarea «renului sofeitat din Qd. Fcfdinand 53

■    ■ ■■Numere stradaleactuale'    i

.-;i loirfLiota.. ................... ^*'v‘    N.λ N.    x

VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ

NR

CRT

ADRESĂ

TEREN

SUPRAFAȚĂ

(mp)

DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VÂNZARE

DESTINAȚIA TERENULUI STABILITĂ PRIN C.U. VÂNZARE

OBSERVAȚII

Teren Strada Frigului nr.10

67

COPCIUC VASÎLE si COPCÎUC DANIELA

IRÎNA

CU nr.668/ 2011

Diferența din măsuratori-Locuire conform

PUG aprobat prin HCLM nr.653/1999

Solicitarea de cumpărare nr. 147334/2010

-Terenul    constituie

domeniu    privat    al

Municipiului Constanța Terenul propus spre vânzare constituie diferența intre suprafața rezultată din măsurătorile    cadastrale,

respectiv 367mp si suprafața aflată in proprietate respectiv 300 mp, proprietarul fiind in indiviziune cu Municipiul Constanța.    Proprietatea

solicitantului este înscrisă in cartea    funciară

nr.69002/2010

-Terenul propus spre vânzare conform    reglementărilor

urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de Diferență din măsuratori-locuire    conform PUG

aprobat    prin    HCLM

nr.653/1999

Față de cele mai sus prezentate, supunem spre analiză, dezbatere si aprobare, vânzarea prin negociere directă a terenului in suprafața de 67 mp ce aparține


domeniului privat al Municipiului Constanța, conform prezentei anexe.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

STROE FELIX


imeat si delimitare a imobilului

Scara 1: 300    ______

Adresa imobiluluizII

_____ 1    t *Nr.țMwoeb

A, Date r

. Categoria de fetarinta

1

CC

jaa—


wvmrA&aeoc

$ncM4»9Mai«ai«i

i

91

1
Bloc
FG4

Bloc
AR2

cp


T'T-Sqf

j

J

t,"" p-1

1

s

,~j -ți    )

4 •    «


Șfr,


Cp


291


ScA


, ! I

\Bloc Ar 2i

ju>    ii


-------—iCp* ScB    ScA

Bloc ~PF 2