Hotărârea nr. 130/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTATAREA ÎNCETARII CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.133098/04.10.2007 ÎNCHEIAT DE MUNICIPIUL CONSTANTA CU SC QUEEN INVESTMENTS INC.SRL ;

H OTĂRÂRE

privind constatarea încetării contractului de concesiune nr.133098/04.10.2007 încheiat de Municipiul Constanta și Consiliul Local cu SC QUEEN INVESTMENTS INC. SRL

Consiliul Local al Municipiului Constanța , intrunit in ședința ordinară din data de 16.05.2011

Luând in dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre inregistrată sub nr.66399/06.05.2011, Raportul Comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public si Privat - nr.l, Raportul Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor si Libertăților Cetățeanului - nr.5 si Referatul Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat nr.64195/02.05.2011;

Având in vedere prevederile HCLM nr.385/02.10.2001 - “privind trecerea imobilului “Cazinoul Constanța” in administrarea Municipiului Constanța si aprobarea concesionării acestui imobil, in suprafața construită de 3108 mp, respectiv clădire si terasă exterioară aferentă, prin licitație publică”;

Având in vedere prevederile HCLM nr.350/25.07.2005 - “privind aprobarea modificării H.C.L.M nr.385/2001”;

Având in vedere prevederile HCLM nr.650/12.12.2005 - “privind aprobarea modificării si completării H.C.L.M nr.350/25.07.2005”;

Având in vedere prevederile O.G.nr.21/26.01.2006 “privind regimul concesionării monumentelor istorice”;

Având in vedere contractul de concesiune nr.133098/04.10.2007 incheiat de Municipiul Constanța si Consiliul Local Constanța cu SC Queen Investments Inc.SRL;

Având in vedere prevederile art.9 alin (2) litera (a) precum si prevederile art.13 alin (1) litera (a) si alin (2) din contractul de concesiune nr.l33098/2007;

Având in vedere adresa SC Queen Investments Inc.SRL adresată Primăriei Municipiului Constanța nr.4510/13.01.2011.

In temeiul prevederilor art.36, alin. 2 lit.c, și art.115 alin.l lit.b din Legea nr.215/2001 - “privind administrația publica locala”, republicată si actualizată;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. începând cu data de 13.01.2011 se constată incetarea contractului de concesiune nr. 133098/2007 incheiat intre Municipiul Constanta si Consiliul Local Constanța in calitate de concedent si SC Queen Investments Inc.SRL in calitate de concesionar.

Art.2. La data incetării contractului de concesiune, SC Queen Investments Inc.SRL urma sa achite conform obligațiilor contractuale redevența in valoare de 144.595,23 EURO, suma la care se adaugă majorări de întârziere in cuantum de 0,25% pentru fiecare zi de întârziere.

Art.3. Se aprobă preluarea imobilului “Cazino” in starea existentă, urmând sa fie întreprinse măsurile de asigurare a pazei obiectivului si de întreținere a acestuia.

Art.4. Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat, Direcției Patrimoniu, Direcției Tehnic-Achizitii, Direcției Financiara in vederea aducerii la indeplinire si spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 2 4 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

STROE FELIX

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

CONSTANTA

NR....1.    ....


pil