Hotărârea nr. 13/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE CONFORM CERINTELOR DIN GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU AXA POR-AXA 1 SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "MAMAIA TELESCHI-REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL"

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate revizuit, conform cerințelor din Ghidul Solicitantului pentru POR Axa 1, si a principalilor indicatori tehnico-econoniici pentru obiectivul de investiții “Mamaia Teleschi - Realizarea unei instalații de agrement nautic pe Lacul Siutghiol”

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 10.02.20X1

Luând în dezbatere Expunerea de motive, înregistrata sub nr. 16607/02.02.2011, a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre;

Consultând raportul Direcției Programe si Dezvoltare nr. 16605/02.02.2011, avizul favorabil al Comisiei nr. 1 buget finanțe, avizul favorabil al Comisiei nr.5 administrație publia, juridica;

Vazand dispozițiile art 44, alin (1), din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

In temeiul prevederilor art 36, alin (2), lit b), alin (4), lit d) si art 115, alin (1), lit b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata:

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate revizuit, conform cerințelor din Ghidul Solicitantului pentru POR Axa 1, si principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Mamaia Teleschi - Realizarea unei instalații de agrement nautic pe Lacul Siutghiol”, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre;

Valoarea totala estimativa a investiției:

Total investiție: 6913.336 mii lei, cu TVA, adica 1609.887 mii euro DincareC+M: 5462.942 mii lei, cu TVA, adica 1272.138 mii euro

(1 euro = 4.2943 lei, din decembrie 2010, CURSUL INFOEURO)

ART. 2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Tehnic-achiziții, Direcției Programe si Dezvoltare, Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism si Direcției Financiare, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, MATEI CONSTANTIN

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


Constanta Nr.i ? /1


.2011