Hotărârea nr. 129/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui teren din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța In administrarea Consiliului Județean Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data dej5.06. _2011.

Luând in dezbatere Expunerea de motive nr.66910/09.05.2011 a Domnului Primar Radu Ștefan Mazăre, raportul Comisiei nr.2- Urbanism, raportul Comisiei nr.5 - Juridică si referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr.66902/09.05.2011;

Având in vedere adresa S.C. RAJA S.A. Constanța înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.66133/05.05.2011;

Văzând dispozițiile Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. “c”,art.123, alin.l si art.115, alin.l, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aprobă transmiterea terenului în suprafață de 5008 mp situat în Zona Palazu Mare, limitrof incintei R.A.J.A.Constanta, din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța în administrarea Consiliului Județean Constanța,conform planului anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul solicitat va fi destinat redimensionării sistemului de alimentare cu apă din această zonă si va cuprinde o sțatie de pompare,un rezervor de apă potabilă, stație de tratare, post de transformare si platformă pentru generator, in vederea dezvoltării urbane a Zonei Palazu Mare, cu respectarea PUZ-Palazu Mare, Caragea-Dermeni.

Suprafața de teren transmisă în administrare își păstrează regimul juridic de domeniu privat al municipiului Constanța.

Art.2 - Predarea- primirea terenurilor se va face prin Proces verbal de punere in posesie încheiat intre Serviciul Cadastru din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei municipiului Constanța si Consiliul Județean Constanta.

î

Art.3- Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare, Consiliului Județean Constanța, in vederea aplicării ei si spre știința Instituției Prefectului Județului Constanta.

»    5

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de .. ,?4.......consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR. 129_/    2011


PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:2000

Palazu Mare, zona R.A.J.A S = 5008 mp