Hotărârea nr. 128/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA POZ 12 DIN ANEXA LA HCLM 600/2008 PRIVIND APROBAREA LISTEI SPATIILOR CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE SAU IN CARE SE DESFASOARA ACTIVITATI CONEXE ACTULUI MEDICAL, CARE URMEAZA SA FIE VANDUTE , IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OUG 68/2008

CONSTAW7^ romania $ «lift $ JUDEȚUL CONSTANTA


MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind completarea poz. 12 din anexa la H.C.L.M. nr. 600 / 2008 privind aprobarea listei spațiilor cu destinația de cabinete medicale sau în care

se desfășoară activități conexe actului medical, care urmează să fie vândute, în conformitate cu prev. OUG nr. 68 / 2008

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit in ședința ordinară din data de 16.05.2011_.

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ștefan Mazăre, nr 63928 / 2011, Raportul Comisiei nr. 2 - Urbanism, Raportul Comisiei nr. 5 - Juridică si Referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 63930 / 2011.

Văzând HCLM nr. 600 / 2008 privind aprobarea listei spațiilor cu destinația de cabinete medicale sau în care se desfășoară activități conexe actului medical, care urmează să fie vândute, în conformitate cu prev. OUG nr. 68 / 2008, încheierea nr. 63302 / 2010 a OCP1 Constanța;

In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c", alin (5) lit “b” si art. 115 alin (1) lit “b”, din Legea nr. 215 / 2001 privind Administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se completează poz. 12 din anexa la HCLM nr. 600 / 2008 privind aprobarea listei spațiilor cu destinația de cabinete medicale sau în care se desfășoară activități conexe actului medical, care urmează să fie vândute, în conformitate cu prev. OUG nr. 68 / 2008, în sensul că, la rubrica - amplasament se va citi: “Dispensar nr. 14, bd. Ferdinand nr. 80A, parter, ap. 1 și 2, cu nr. cadastral 3139-C1/P-U 01-02, înscris în Cartea Funciară sub nr. 156161, cu suprafața măsurată a construcției de 102 mp, cota din părțile de uz comun: 1/100 și teren în suprafață indiviză de 30 mp”;

Art. 2 - Prezenta hotărâre va fi comunicată actualilor utilizatori, în termen de 15 zile de la aprobare, în conformitate cu prev. Cap. II - Reguli privind vânzarea spațiilor medicale, art. 4, din OUG nr. 68 / 2008;

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Patrimoniu, Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat, Serviciului Juridic, Regiei Autonome Administrarea Domeniului Public si Privat, in vederea aducerii la îndeplinire, precum si Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

f Prezenta Hotărâre a fost aprobată de__consilieri din 27

| membri.

^PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENACHE

Constanța, nr. 128

□'omis nr. 51:Fax: 0040 - 41 - 708101: Tel: 0040 - 41 - 708105: 8700 CONSTANTA - ROMANIA