Hotărârea nr. 127/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DAREA IN GESTIUNE DELEGATA CATRE S.C. CONFORT URBAN S.R.L. A SECTORULUI DE DRUM NATIONAL- VARIANTA OCOLITOARE KM 0+000-6+000

HOTĂRÂRE

Privind darea în gestiune delegată către S.C. Confort Urban S.R.L. a sectorului de drum național - varianta ocolitoare km 0+000-6+000

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit in ședința ordinară din data de 15.06.    2011:

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre nr 58198 / 201 L raportul Comisiei nr,2 - Urbanism, Comisiei nr, 5 - Juridică, și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat cu nr, 58196/ 2011;

Având in vedere H.G. nr. 84/2011 privind retransmiterea unor sectoare de drum național, situate în intravilanul unor municipii, din administrarea Min. Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România -SA, în administrarea autorităților administrației publice locale, Protocol de predare - primire nr. 41584 / 2011, Dispoziția nr. 1223 / 201 1 privind constituirea comisiei în vederea încheierii Procesului Verbal de constatare și identificare a DN3AC, km 0+000 - 6+000;

Vazand dispozițiile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al

acesteia

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. "c" si art. 115, alin. 1, lit, „b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă darea în gestiune delegată către S.C. Confort Urban S.R.L.. a sectorului de drum național - varianta ocolitoare km 0+000 - 6+000, identificate în Procesul verbal nr. 41584 / 2011 astfel: sectoarele de drum național DN3AC-Cța km 0+000-3+870 și DN3C-Cța km 0+000-2+130, ce constituie proprietate publică a statului;

Art. 2 - Compartimentul comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Constanța va comunica prezenta hotărâre SC Confort Urban SRL. Direcției Patrimoniu. Direcției financiare. CNADNR SA - DRDP Constanta si S.P.l.T Constanta, in vederea aducerii la îndeplinire si spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de_24_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANTA NR.


127


2011