Hotărârea nr. 126/2011

HOTARARE PRIVIND ACCEPTAREA DONATIEI FACUTA DE SC REZIDENT COM SA, VASILESCU NICUSOR SI VASILESCU IULIANA STELUTA CATRE MUNICIPIUL CONSTANTA, REPREZENTAND TERENUL IN SUPRAFATA DE 383 MP, SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, STR. BABA NOVAC, ZONA COMPOZITORILOR, CU DESTINATIA DE DRUM PUBLIC

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind acceptarea donației făcută de S.C. REZIDENT COM S.A., Vasilescu Nicușor și Vasilescu Iuliana-Steluța către municipiul Constanța, reprezentând terenul în

suprafață de 383 mp, situat în municipiul Constanța, strada Baba Novac, zona Compozitorilor, cu destinația de “drum public”

Consiliul Local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară la data de. AȘ. .•.Q.52011;

Având în vedere expunerea de motive nr. 66408/06.05.2011 a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, raportul Comisiei nr.2 - Urbanism, raportul Comisiei nr.5 - Juridică și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 66406/06.05.2011;

Având în vedere adresa S.C. REZIDENT COM S.A., soților Vasilescu Nicușor și Vasilescu Iuliana - Steluța înregistrată la Primăria municipiului Constanța cu nr.66359/06.05.2011;

Luând în considerare H.C.L.M. nr.77/2010 privind aprobarea PUD - Lotizări str. Eliberării, etapele I, II, III, str. Baba Novac, zona Compozitorilor, adresa Serviciului Juridic înregistrată la Primăria municipiului Constanța cu nr.28024/18.03.2011 precum și Certificatul de Urbanism nr.719/25.03.2011;

Văzând dispozițiile art.7 lit. “d” din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

în temeiul prevederilor art.36, alin. (2) lit “c”, art. 121 alin. (3) și art.115, alin. (1) lit. “b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se acceptă donația făcută de S.C. REZIDENT COM S.A.,Vasilescu Nicușor și Vasilescu Iuliana- Steluța către municipiului Constanța, a lotului 56/13 înscris în C.F. sub nr.145740 Constanța cu nr. Cadastral 113023 în suprafață de 383 mp, situat în municipiul Constanța, strada Baba Novac, zona Compozitorilor, conform planului de situație anexat ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2 - Se aprobă trecerea terenului menționat la art.l din prezenta hotărâre în domeniul public al municipiului Constanța cu destinația de “drum public”;

Art.3 - Primarul municipiului Constanța va împuternici prin Dispoziție un salariat din cadrul Serviciului Juridic în vederea semnării actului de donație;

Art.4 - Costurile legate de întocmirea actelor autentice vor fi suportate de către donatorii S.C. REZIDENT COM S.A., Vasilescu Nicușor și Vasilescu Iuliana- Steluța;

Art.5 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al municipiului Constanța va comunica prezenta hotărâre S.C. REZIDENT COM S.A., soților Vasilescu Nicușor și Vasilescu Iuliana - Steluța, Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism, Direcției Financiare, Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța în vederea aplicării ei și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de

2.4............consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, Stroe Fei'ix

CONSTANȚA

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Nr..126./16.. 05..2011

MARCELA ENACHE

PLAN DE SITUAȚIE SCARA 1:1000


< *


Lot 58/1/11 - lot 58/2/5 - lot 56/13 (alee acees)=1351mpîntocmit

P.F.A. TANASE GIIEORGHEDATA: 22.09.2010