Hotărârea nr. 123/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DEZMEMBRAREA UNOR SUPRAFETE DE TEREN SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARA

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind dezmembrarea unor suprafețe de teren situate in municipiul Constanta, in vederea inscrierii in Cartea Funciara

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din data de 16.05.2011

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ștefan Mazare nr.56788/15.04.2011, Raportul Comisiei 2 - Urbanism, Comisie 5 - juridica, si referatul Direcției Patrimoniu inregistrat sub nr. 56786/15.04.2011;

Vazand prevederile Ordonanței de Urgenta a Guvernului României nr.68/2008 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, anexa nr.3 din H.C.L.M. nr. 54/30.03.2010 privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al municipiului Constanta;

Vazind dispoz. Legii nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, Ordinul nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara si Ordinul nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul si modul de intocmire a documentațiilor cadastrale in vederea inscrierii in Cartea Funciara.

In temeiul prevederilor art. 36, alin 2, lit „c”, alin 5, lit. „c” si art. 115, alin 1, lit. b, din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicata.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aproba dezmembrarea unor suprafețe de teren situate in municipiul Constanta, in vederea inscrierii in Cartea Funciara, conform anexelor nr.l si nr. 2 si planurilor aferente, ce fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 2- Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare, S.P.I.T. Constanta si persoanelor interesate in vederea aducerii la indeplinire, precum si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta.

Prezenta Hotarare a fost aprobata de 2 4 consilieri din 27 membri.

EDINTE ȘEDINȚA,    CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

SRTOE FELIX    MARCELA ENACHE

'A,


ANEXA 1 LA H.C.L.M. NR.

w

o

pci

DEZMEMBRARE str. TIMIȘ ANEI nr<6l, S= 247 MP, NR. CAD. 114570

NR.

CRT.

SUPRAFAȚA

MP

NR. LOT

ADRESA

SUPRAFAȚA

RAMASA

1.

73

1

STR. TIMISANEI NR.61

174

2.

174

2

STR. TIMISANEI NR.61

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Hpetul constanta f 7 MUNICIPIUL CONSTANTA U CONSILIUL LOCAL

ANEXA 2 LA H.C.L.M. NR

w

o

pci

DEZMEMBRARE POLIGON 3 ș»o4, S= 79.171 MP, NR. CAD. 115849 ZONA FALEZĂ NORD, PLAJA MODERN ȘI PESCĂRIE

NR.

CRT.

SUPRAFAȚA

MP

NR. LOT

ADRESA

SUPRAFAȚA

RAMASA

1.

76.551

1

Poligon 3 și 4, lot 1

2.620

2.

2.620

2

Poligon 3 și 4, lot 2

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

9

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI - PROPUNERE DE DEZLIPIRE

Scara 1:2000

| Cartea funciara : 160163

304975.429


|u.A.T. [CONSTANTA    [

304975.429


791912.466    “    _ ______791912.466304289.468    304289.468


792574.443    _ ____________,    ______792574.443


ZXKTKYZX T.ZX TTCT.M T\TP 1 97 / 9 Ol 1 1

Nr. cadastral: 115849

Suprafața măsurată

Adresa Imobilului : Poligon 3 si Poligon 4

S = 79 171 mp

Intravilan, Zona Faleza Nord, Plaja Modem Pescărie

SITUAȚIA ACTUALA (înainte de dezlipire)

SITUAȚIA VIITOARE (după dezlipire)

Nr. cod.

suțraf^ta

uategoria

de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Su^rafjita

Categoria

de folosința

Descrierea imobilului

115849

79 171

CC

Poligon 3 si Poligon 4 Lot 1

76551

CC

Poligon 3 si Poligon 4 Lot 1

2620

CC

Poligon 3 si Poligon 4 Lot 2

Total

79 171

Total

79 171

Data 2011