Hotărârea nr. 122/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE


privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit in ședința ordinară din data de 16.05.2011

Având in vedere Expunerea de motive nr. 56759 / 15.04.2011 a domnului Primar Radu Ștefan Mazăre, Raportul Comisiei 2 - Urbanism, Raportul Comisiei nr. 5 - Juridică si referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 56755 / 15.04.2011;

Analizând adresele Serviciului Cadastru privind acordul in vederea intabulării, adresele R.A.E.D.P.P. nr. 57848/2011, nr. 57850/2011, nr. 57855 / 2011, nr. 57853/2011, nr. 57852/2011, nr. 65804/2011 privind imobile pentru care există contracte de închiriere si au fost efectuate măsurători, adresele Serviciului Urmărire si Executare Contracte-Vânzări în care se solicită completarea domeniului privat cu suprafețele rezultate ca diferențe de măsurători ,in vederea definitivării procedurii de vânzare.

Văzând H.C.L.M. nr. 109 / 2005 privind centralizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanta cu completările si modificările ulterioare ;

Văzând prevederile art. 4, art. 10, alin.2 si art.22 din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c", art. 45 alin (3) si art. 115 alin (1), lit. b, din Legea nr. 215 / 2001 privind Administrația Publică Locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă completarea si actualizarea “Inventarului bunurilor care aparțin Domeniului Privat al Municipiului Constanța”, aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005, cu următoarele imobile (terenuri si clădiri), conform anexelor 1-20, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă completarea anexei 23 din H.C.L.M. nr. 392 / 2008 si anexei nr. 40 din HCLM nr. 190/2010, in care este cuprins imobilul situat în zona Sat Vacanta - Casa Iași, cu suprafața de teren de 1541 mp, cu valoarea de inventar 2.726.524 Ron.

Art. 3 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinsă in H.C.L.M. nr. 296/ 2001 anexa nr. 3 preluata in HCLM nr. 109/2005 pag. 9 la imobilul cu nr. de inventar 13882 in sensul că în loc de “ Str. Prelungirea Liliacului nr. 3 B1.G3 Ap.2” se va citi “Str. Prelungirea Liliacului nr. 3 B1.G3 ap. 13 cu suprafața utila de 37,01 mp si valoare de inventar 24 lei, ap. 31 cu suprafața utila de 45,87 mp si valoare de inventar 30 lei, ap.80 cu suprafața utila de 36,90 mp si valoarea de inventar de 24 lei ”

Art. 4 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinsă in H.C.L.M. nr. 312/ 2005 poziția 3 in sensul că în loc de “Aleea Heracleea nr. 1 Bl.VI Ap.2 - dispensar medical nr. 6 cu suprafața construită 102 mp si cota indiviză teren de 18 mp ” se va citi “Aleea Heracleea nr. 1 Bl.VI Ap.43 - dispensar medical nr. 6 cu suprafața utilă totală de 81,81 mp ( S.u. 77,10 mp si 2 balcoane -4,71 mp) si cota indiviză teren de 22,10 mp.”

Art. 5 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinsă in H.C.L.M. nr. 312/ 2005 poziția 4 in sensul că în loc de “Aleea Heracleea nr. 1 Bl.VI Ap.43 -dispensar medical nr. 7” se va citi “Aleea Heracleea nr. 1 B1.V1 Ap.2 - dispensar medical nr. 7.”

Art. 6 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinsă in H.C.L.M. nr. 312/ 2005 poziția 18 in sensul că în loc de “ Cabinet medical nr.35 - Bd. Aurel Vlaicu nr. 7 B1.C6 parter Ap.21-22 cu suprafața indiviză de teren de 22,50 mp si suprafața construită de 113 mp” se va citi “Cabinet medical nr.35 - Bd. Aurel Vlaicu nr. 7 B1.C6 parter Ap.21-22 cu suprafața indiviza de teren de 22,25 mp, suprafața construită de 113 mp si suprafața utila totala de 88,11 mp ( S.u. ap. 21-44,18 mp si S.u. ap.22-43,93 mp)”.

Art. 7 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinsă in H.C.L.M. nr. 312/ 2005 poziția 17 in sensul că în loc de “ Cabinet medical nr.34 -Str. Ion Ursu nr. 49 Bl. N2A, Ap. 3, parter cu suprafața indiviză de teren de 18,75 mp si suprafața construită 87 mp ” se va citi “Cabinet medical nr.34 -Str. Ion Ursu nr. 49 Bl. N2A, Ap. 3, parter cu suprafața indiviză de teren de 18,75 mp, suprafața construită 87 mp si suprafața utilă totală de 68,97 mp”

Art. 8 - Se anuleaza anexa nr. 29 cuprinsă in H.C.L.M. nr. 83 /2011, deoarece terenul de 130 mp situat in Bd.Tomis nr. 19 face parte din suprafața de 350 mp cuprinsa in anexa 49 din HCLM nr. 83/2011.

Art. 9 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinsă in H.C.L.M. nr. 109/ 2005 pagina 25 in sensul că în loc de “Str. Tudor Vladimirescu nr. 9 A cu suprafața “0” se va citi “Str. Tudor Vladimirescu nr. 9-9bis cu suprafața indiviză de teren de 38,80 mp, clădire Cl(partial) suprafața indiviza construită 38,80 mp si suprafața utilă totală de 58,64 mp( parter-30,60 mp si beci -28,04 mp)”

Art.10 - Se completează valoarea de inventar de 418,925 Ron pentru suprafața de teren de 2005 mp care face parte din suprafața de 73733,23 mp cuprinsă in HCLM nr. 109/2005 pag.37.

Art. 11 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre tuturor persoanelor implicate, Direcției Patrimoniu, D.A.D.P.P., R.A.E.D.P.P Constanta, Direcției Financiare si S.P.I.T. in vederea aducerii la îndeplinire, precum si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de_ _consilieri din 27

membri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENACHE

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

STROE FELIX

CONSTANȚA, NR. 122/16.05.2 011

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 1 LA H.C.L.M. NR. 122/2011_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Aurel Vlaicu nr. 99 Bl. AV2, Parter

27 mp

Legea nr. 213/ 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 47316/2011 Cota indiviza

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

STROE FELIX

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 2 LA H.C.L.M. NR. 122/2011_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Soveja colt cu

Str. Barbu Delavrancea

51-    202 mp

52-    22 mp

Legea nr. 213/ 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Situația juridica nr. 147720/2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

STROE FELIX

RLÂN RELEV EU t

ANEXA .LA HCLM NR.122/2011    s


Intravilan

Județ: Constanta

Unitatea

administrativ —teritoriala: Constanta

Cod SIRUTA: 60428

Adresa corpului de proprietate:

Sectfia "Electro 6 " b—dvl Aurel Vlaicu nr.99, bl. AV2, parter, ConstantaPLAN DE SITUAȚIE Scara 1:500

Str. Soveja, intersecție cu Str. Barbu Delavrancea

51    = 202 mp

52    = 22 mpANEXA NR. 3 LA H.C.L.M. NR.122/2011_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Bd. Alexandru Lapusneanu Nr. 74 Bl.LE 20 A , Parter

17 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord de intabulare nr. 27518/2011 Cota indiviza


PREȘEDINTE ȘEDINȚA

STROE FELIX


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 4 LA H.C.L.M. NR. 122/2011_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.Cuza Vodă nr. 30

155 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 31495/ 2011

In indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

STROE FELIX

ANEXA LA HCLM NR.122/2011ANEXA LA HCLM


NR.122/2011
ANEXA NR. 5 LA H.C.L.M. NR. 122/2011_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Maior Sofran nr. 18-26

1180 mp

Legea nr. 213 /1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 22570 / 2011

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

STROE FELIX

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 6 LA H.C.L.M. NR. 122/2011_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAT

A

OBSERVAȚII

Teren

Zona Restaurant Estival

0,34 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Situația juridica nr. 31671/2011 Diferența măsurători

In indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

STROE FELIX


PLAN DE SITUAȚIE SCARA 1:500

ANEXA LA HCLM NR.122/2011


Adresa imobilului:

str. Maior Sofran nr. 18-26, Baraca nr. 5, loc. Constanta, jud. Constanta Suprafața teren conform măsurători-'1180mp Suprafața CI (baraca nr. 5}- 355mp


INVEN TAR DE COORDONATE TEREN

Sistem de coordonate: S TEREO 70Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

307432.096

791422.374

6.032

2

307435.083

791419.692

1.588

3

307433.959

791418.570

9 120

4

307439.545

791411.361

5.458

5

307442.888

791407.046

2.444

6

307444.831

791405.564

3.790

7

307447.989

791403.468

15.318

8

307458.494

791392.319

19.983

9

307472.291

791406.775

9.897

10

307479.112

791413.946

5.588

11

307475.354

791418.082

0.245

12

307475.531

791418.251

17.690

13

307463.181

791430.916

1.507

14

307462.718

791430.390

5.360

15

307457.714

791434.992

9 848

16

307450.492

791441.697

2.257

18

307447.522

791438.558

18.307

19

307434.869

791425.281

2.186

20

307433.397

791423.738

1.888


întocmit

P.E.A. TANASE Gi
AUTORIZARE

Soda SO-8-F Wr. 1283 »■ j TANASE ^WORGHE


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT    NESCHIMBARE

Nr. ^25^____________


Do*"5!


DATA: 09.12.2010ANEXA LA HCLM NR.122/2011

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1 :200

Suprafața masurata(mp) Adresa imobilului:


OPIULUI CONSȚm. JL CADASTRU

NESCHIMB/'


K CAmASTKU Ș! PUBUCTTâTî B£CeU2A^CC#STAWr-, Prenume:    '*201(1

ț^COWSiUER GRX__;

1003 1.08 ®

pNSTAA/^
ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 7 LA H.C.L.M. NR. 122/2011_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAT

A

OBSERVAȚII

Teren

Zona Hotel Bavaria Blu

453 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Situația juridica nr. 27865 / 2011

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

STROE FELIX


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 8 LA H.C.L.M. NR.122/2011_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Arcului nr. 22 Bl.I parter

4,48 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 31743 / 2006 Nr.cadastral 1630/P;6

Cota indiviza

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

STROE FELIXANEXA LA HCLM NR.122/2011

\\’ \

x \\ Botat \. Va\ \ Pescăruș ACa\v .    1 — *••

• X» <A,


-Cp\ W

x w


\a.

5    ■ /v>.

bufet


butet^..


terasă 1

x XZțA.

Z </$ „ v€\ % >


":°Bc

Co/npe’V , >" \"a

/WXA,

' <o - y

/ \\ZX 7^'    \    \

A A X 7J*    ,, \ «>■

Vd// \ M- Xs\< \


//


Cp A


</>-X -*ț,. -'■- — " ........... ~

X

A X B ...•//

?'< >

\. w

yâyVy/<% Z^

■ Vacanta xyparca<®X?\    ' Z —~x


4A4 „x\, Cp/'' X ! / X\ yZ    \woieî\A- < \ /:


£p\oac»j^\\ \ A,

\\C>\^ \X


x A/ \C*

X / "> \ î? /xZVp\ ,

...y*S»«iem <le eMfdsai
PLAN RELEVEU

Intravilan
scara 1:50

Județul: CONSTANTA

Unitatea administrativ-teritoriala; Constanta Localitate: Constanta

cod SIRUT/v: 60428

cod intravilan: 2


Numele si prenumele proprietarilor :

1)    Cooperativa mestesugareasca CONSTRUCTORUL - Constanta - propr.construcții

2)    Teren de stat in folosința Domiciliu/Sedin proprietar mun.Constanta, str. Ion Lahovari nr.41 bis


a

^^edoroorietete: Protocol nrJ87/26.03.1997ce ATCOM Constanta, transcris nr. 5385-5406/7.03.1 •k"î9 la Judecătoria Constanta


Adresa corpului de proprietate : str. Arcului nr.22, bl. I, parter

T€«cm<wf

...UU-


Suprafața utila din măsurători: Ș = 18,5J m


2 5 NOV 2005!
ANEXA NR. 9 LA H.C.L.M. NR. 122/2011

_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Arcului nr. 22 Bl.I Parter

14,20 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 40778/2011 Nr.cadastral 1630 / P;2

Cota indiviza


PREȘEDINTE ȘEDINȚA STROE FELIXANEXA NR. 10 LA H.C.L.M. NR. 122/2011_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Zona Târgul de Vara Mamaia

(aferent fostei case Buzău)

442,19 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 37875 / 2011 Terenul in suprafața de 700 mp este cuprins in HCLM nr. 423 / 2005 anexa 36.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA STROE FELIX


ANEXA LA HCLM NR.122/2011

PLAN RELEV EU CORP DE PROPRIETATE Imobil Spațiu Comercial

Scara 1:100

Intravilan

Județ: Constanta

Unitatea

administrativ —teritoriala: Constanta

Cod SIRUTA: 60428

Adresa corpului de proprietate:

Secția "Electra 9” str. Arcului nr. 22, Bl. I, parter, Constanta

Nr.cadastral al corpului de proprietate;


Numele si prenumele proprietarului

SOCOM ELECTROGASNIGA

Domiciliul:

b-dul Ferdinand nr. .24, bl.F19B, parter

Localitatea: Constanta Jud: Constanta

Acte de proprietate:


FUMĂRIA municipiului constanta! serviciul cadastru T

’^J?Fch,mbare


ZAî SPFțE K

Nr.Hotararea nr. 100 din 10.09.1992 emisa de Uniunea Centrala a Cooperativelor //r I . Mestesugareasti, Comisia de Arbitraj

jl.2_ (București), transcrisa sub nr. 21730 —

/    21736 din 06.07.1994 la Notariatul de

Stat Constanta.

Suprafețe din măsurători:

— suprafața utila: 52.43mp

n: SUPERMARKET S
/N


fer
Si

■3?5

"**T ■

CP

«3/


•l««. &IREI A> S 1 vt*‘>


'O

Ghebo'sLT"CO^STAA/^

IlEJ;'

«w


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 11 LA H.C.L.M. NR. 122/2011_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Cuza Vodă nr. 50 Bl. Ml3 Parter

11,5 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 22134/2011

Cota indiviza

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

STROE FELIX


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 12 LA H.C.L.M. NR. 122/2011_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Bd. Al.Lapusneanu nr. 102 B

( Str.Salcâmilor nr. 13)

12 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 33292/2011 Diferența măsurători

In indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

STROE FELIX


Județul: CONSTANTA Teritoriul administrativ : CONSTANTA Localitate: mun. Constanta cod SIRUTA: 60428

cod intravilan : 2

FJLA1N KEEEVEU

Imobil - spațiu comercial

ANEXA LA HCLM NR.. 122/2 011.

ni urne si prenume proprietar :

-    ATCOM CONSTANTA Adresa:

-    bd. Tomis nr.101 Acte de proprietate :

-    Hotarirea nr.579 din 26.11.1998 a Curții de Arbitraj (Dosar nr.615/1998),


RELEVEt


Scara


Adresa imobilului:


str. Cuza Vodă nr.50, bl.M13, parter
u £77

Suprafața din acte : S = 143,13 mp (parter + subsol)

Suprafața din măsurători: Su = 158,82 mp

număr cadastral al bunului imobil

SUBSOL


v.too


Co -


O

in

r*>


Magazie


SUBSOL -

_ 8.60 -


o

<*>


PRIMĂRIA MUNICIPIUL^ CONSTANT, SERVICIUL CAl5/STRU < <?

V,ZAT SPRE NE^HIMBAR

Nr.    ____x


,Data„

J&eLUlL


-■-w


S-Jo


Bîmou

5-rttasrSpftTlU Comercial 5'“ 60. £3!5

ANEXA LA HCLM NR.122/2011


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

scara 1:200

Nr. cadastral

Supraf. masurata (mp)

Adresa imobilului

476

237

B-dul Al. Lapusneanu nr 102B


Carte Funciara nr.

1106

UAT

CONSTANTA

N
A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

1

Cc

237

-imobil ingradit parțial

TOTAL

237

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Suprafața constr. la sol (mp)

Valoare de Impozitare (lei)

Mențiuni


CI


TOTAL


131


131


INVENTAR DE COORDONATE


Executant,


Locuința D+P+1E+M, Sdesf,=475mp


Sistem de proiecție : STEREOGRAFIC 1970

Pct.


E(m)


N(m)


790640.369


305547.791


790642.651


305551.510


790645.288


790648.770


790662.427


790656.503


790648.139


790645.913


790644.200


305549.899


305547.773


305539.821


305529.574


305534.613


305536.104


305537.252


Data : Martie 2010Se <    âMȚA

Intijpducere^li^^H^i in^țț^ate

VIZAT SPR£ HBSCKIMBARB Nr. J5.3292.________


Suprafața totala mas urata = 237mp Suprafața specificata in acte =225mp

samn


uraROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 13 LA H.C.L.M. NR. 122/2011_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Ion Vodă nr. 23 A

144,33 mp

Legea nr. 213 /1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 44413/2011

In indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

STROE FELIX


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 14 LA H.C.L.M. NR. 122/2011_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren si construcție

Str. George Enescu nr. 10

S.teren-165 mp S.constr.Cl-58,17 mp (S.utila tot.-63,63 mp din care

Parter - 45,06 mp si Beci - 18,57 mp)

Legea nr. 213 /1998 H.C.L.M. nr. 420/2001 Adresa R.A.E.D.P.P. nr. 57848/2011

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

STROE FELIX

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA


■ț-

■ț-


<v


vecin: Căpățană Nela

d = 20,53


co

II

*o


<

o

o

>


OT


2.10


2.70


re

c

3

o


11.12


Q.

E

O)

co

II

CZ)


12.19d = 3,51

tg

8


d = 23,55

vecin: Mosoiu Dumitru si Elena

ANEXA LA HCLM NR.122/2011

PLAN DE SITUAȚIE SCARA 1:200

Adresa imobilului:

str. George Enescu nr. 10,

loc. Constanta, jud. Constanta

Suprafața teren din tnasuratori=165mp din care: Curte=20mp;

teren ocupat de constructie=145mp.

Suprafața Cl=145mp


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Nr.

Data


//oemFiew

întocmit


DE < g autorizare Serla\RWtFNr.1286

P.F.A. TANASM,GHEC&ĂS^E J

GHEORGHE

DATA: 23.03.2011


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 15 LA H.C.L.M. NR. 122/201]_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren si construcție B-dul Elisabeta nr. 15

S.teren-302 mp

S.constr.C 1-262 mp

S.utila totala desf.: Demisol(boxe)-67,50 mp Parter(debara)-1,62 mp Terasa-9,79 mp

Garaj-14,38 mp

Etaj 1-133,75 mp

Etaj 2-24,62 mp + balcon-1,30 mp

Mansarda - 102,42 mp Terasa - 77,20 mp

Hol casa scării - 21,69 mp

Legea nr. 213 / 1998 H.C.L.M. nr. 420/2001 Adresa R.A.E.D.P.P. nr. 57850/2011

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

STROE FELIX


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 16 LA H.C.L.M. NR. 122/2011_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Medeea nr. 36 (in acte Str.Medeea nr. 5)

66,89 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 40615 / 2011

In indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

STROE FELIX

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040-41 -708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA

Plan de amScara 1:200

2

<

h-


Z)

_l

5

Q.

O

2

Z)

s

ț


S

X

<

o

Q

co

<

o

1SJ

2    LU--.

o

CC

>

CC

LU

co

<Z>

J- .

< 2

>


793040.343


Nr.

parcela


Cod construcție


CI


TotalCategorie de folosința


Total


"O.


CC


A. Date referitoare la teren


Suprafața

(mp)


302


302


Suprafața construita la sol (mp)


262


Valoare de impozitare (lei)


B. Date referitoare la cor


Valoare de impozitare (lei)


Inventar de coordonate - Sistem de proiecție Stereo 1970


|Cod| E(m)

I N(m)

I

1

,793020.596

303454.182

2

793016.492

303462.922

3

793014.065

303468.091

4

793016.361

30-1470.684

5

793024.108

303479.430

6

793026.230

303481.793

7

793029.380

303473.619

8,

793033.961

303461.747

9

793030.492

303459.755

10

793031.179

303458.531

11

793025.614

303455.398

12

793024.916

303456.614


Suprafața totala masurata = 302 mpr :    /    303453.349    l9£T8f£0£


Nr. Cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

302 mp

Constanta, Bld. Elisabeta nr. 15

Cartea Funciara nr.

UAT

Constanta

793040.343

793005.143

ANEXA LA HCLM NR.122/2011

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE

Intravilan

scara 1 :200

Județul: CONSTANTA Unitatea administrativ-teritoriala

Constanta

Localitatea: Constanta CodSERUTA: 60428 Cod intravilan: 2


Numele/ Denumirea proprietarului/Domiciliu:

1.    SC EXJXIN SA CONSTANTA-propr.teren si construcții

2.    Consiliul local mun.Constanta -propr.teren(cota indiviza)

Domiciliu/Sediu proprietar:

1. mun.Constanta, bd.Tomis nr., Complex Boema

Acte de proprietate:

Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor nr.CT-0042/22.10.1998 emis de Consiliul Județean Constanta

Adresa corpului de proprietate :

Str. MEDEEA nr.5, COFETĂRIA MEDEEA Numărul cadastral al corpului de proprietate
ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 17 LA H.C.L.M. NR. 122/2011_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Ștefan Octavian Iosif nr. 9A

28,45 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 56802/2011 Diferența măsurători

In indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

STROE FELIX


ANEXA NR. 18 LA H.C.L.M. NR. 122/2011_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.Motilor nr. 18

24 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 48944/2011 Diferența măsurători

In indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

STROE FELIX

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 -708101; Tel: 0040-41 -708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA

ANEXA LA HCLM NR.122/2011Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:200

Cartea Funciara nr


UAT


Constanta
Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

299 mp

Str.Motilor, Nr.18, Constanta

A. Date referitoare la teren

paKela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

1

Cc

299

’ împrejmuit cu gard

Total

299

B. Date referitoare la construct

ii

Cod

constr.

Suprafața construita la sol

(mp)

Valoare de impozitare (lei J

Mențiuni

CI

70

locuinta-Supraf.constr.desfasurata= 70 mp

C2

22

anexa

Total

97

ExecutantX    \

ing.Liliana D^eafifi1 L/'f A'

/ £*    A i ! Ț O R ! / A R /    i£P \

INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de Droiectie Stereo 70'

Pct

ETîbT

Nfml

1

786824.008

302861.502

I S S & ri a 1 \    • R i'K-    'e' *' o. 't

.    1 «    clin O l 10 ?0l0    g 1

ț § BĂICEANULILIANA *7

2

786825.854

302862.080

3

786831.650

302863.733

c£■/'

4

786837.787

302865.428

28.01.2011    \%    ,/y'

5

786845.060

302867.436

y '• '4lrGCW('' r

6

786847.590

302853.729

Se confirma suprafața din măsurători si

7

786840.773

302852.071

Introducerea imobilului in baza de date

8

786826.101

302848.465

9

786825.712

302850.553

10

786824.440

302858.728

Suprafața totala masurata = 299 mp

Suprafața din acte = 275 mp


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 19 LA H.C.L.M. NR. 122/2011_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Mal Lac Siutghiol Zona U.M.C

474 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Situația juridica nr. 66775 /2011, cale acees

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

STROE FELIX

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 20 LA H.C.L.M. NR. 122/2011_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Zona Faleza Nord-Spatii Cazare Univesitatea

Ovidius

11601 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Situația juridica nr. 67182/2011

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

STROE FELIX

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 -708101; Tel: 0040-41 -708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA

ANEXA LA HCLM NR.122/2011


AMPLASAMENT Șl I

S€AIM 1:


Nr cadastral

Suprafața masurata

11601 mD


I garfaa^uneiqn, iwjNr

pa real a


L_. ,,.....


â. Date re

Cod

constr

Suprafața construite la sol (mp)

C1

1267

C2

720

C3

390

Total

2377


CONSTANȚA


PWMÂB^bMUWCIP,UL^sȚRU

vizat spre neschimbare


Nr----------


INVENTAR

SISTEM PROIEt

Pct

X[m]

1

30831

2

30831

3

30832.

4

30832!

5

30830!

6

30826

7

308211

8

30821!

9

30822I

10

308221

11

30822!

12

308221

13

30821£

14

308211

15

308226

16

308254

17

308256

13

308281

19

308281

Suprafața mo Suprafața dir

Data: august

Se confirma s

Introducerea ir