Hotărârea nr. 12/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "IMBUNATATIREA ACCESULUI LNTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SIPLATFORMA INDUSTRIALA NAVODARI PRIN LARGIREA SI MODERNIZAREA BULEVARDULUI MAMAIA NAVODARI"

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "îmbunătățirea accesului între Municipiul Constanța și platforma industrială Năvodari prin lărgirea și modernizarea bulevardului Mamaia Năvodari”

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de 10.02.2011

Luând în dezbatere expunerea de motive, înregistrată sub nr. 16598/02.02.2011, a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre;

Consultând raportul Direcției Programe și Dezvoltare nr. 16597/02.02.2011, avizul favorabil al Comisiei nr. 1 buget finanțe și avizul favorabil al Comisiei nr. 5 - administrație publică, juridică;

Văzând dispozițiile art. 44, alin (1), din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale; în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit b), alin. (4), lit d) si art. 115, alin. (1), lit. b din

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” "Îmbunătățirea accesului între Municipiul Constanța și platforma industrială Năvodari prin lărgirea și modernizarea bulevardului Mamaia Năvodari ”, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Valoarea totală estimativă a investiției:

Total investiție: 58798,52 mii lei, cu TVA, adica 13780,47 mii euro

Din care C+M: 52016,67 mii lei, cu TVA, adica 12191,03 mii euro (1 euro = 4.2668 lei, din 21.09.2010, CURSUL 1NFOEURO)

ART. 2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Tehnic-achiziții, Direcției Programe și Dezvoltare, Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism și Direcției Financiare, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Constanța

Nr. 12    /2011

ANEXA I

DEVIZUL GENERAL AL INVESTIȚIEI

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției:

Imbunatatirea accesului intre municipiul Constanta si platforma industriala Năvodari prin lărgirea si modernizarea bulevardului Mamaia - Năvodari In mii lei/mii euro la cursul    4.2668 lei / euro din data de    21.09.2010

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

1.1

Obținerea terenului

1075.01

251.95

258.00

1333.01

312.42

1.2

Amenajarea terenului

8170.70

1914.95

1960.97

10131.66

2374.53

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

376.76

88.30

90.42

467.18

109.49

TOTAL CAPITOLUL 1

9622.47

2255.20

2309.39

11931.86

2796.44

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului

TOTAL

CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

0.00| 0.00

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

81.07

19.00

19.46

100.53

23.56

3.2

Taxe pentru obținere avize, acorduri, autorizații

39.25

9.20

9.42

48.68

11.41

3.3

Proiectare si inginerie

211.21

49.50

50.69

261.90

61.38

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

24.45

5.73

5.87

30.32

7.11

3.5

Consultanta

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.6

Asistenta tehnica

460.81

108.00

110.60

571.41

133.92

TOTAL

CAPITOLUL 3

816.79

191.43

196.03

1012.82

237.37

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Lucrări de construcții si instalații

32474.39

7610.95

7793.85

40268.24

9437.57

4.2

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Procurare utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.4

Procurare utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

CAPITOLUL 4

32474.39

7610.95

7793.85

40268.24

9437.57

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

820.44

192.28

196.90

1017.34

238.43

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

287.15

67.30

68.92

356.07

83.45

5.2

Comisoane, cote, taxe, costul creditului

569.05

133.37

0.00

569.05

133.37

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

2091.93

490.28

502.06

2594.00

607.95

TOTAL

CAPITOLUL 5

3768.58

883.23

767.89

4536.46

1063.20

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

46682.22

10940.80

11067.16

57749.38

13534.59

Din care C + M

41842.27

9806.48

10042.15

51884.42

12160.03

Sef Lucrare

Director

Ing. Cristian Vilcu


ing. Cristian Borbeli

CENTRALIZATORUL OBIECTELOR INVESTIȚIEI:

Imbunatatirea accesului intre municipiul Constanta si platforma industriala Năvodari prin lărgirea si modernizarea bulevardului Mamaia - Năvodari

Nr. Crt.

Denumirea obiectelor

Denumirea capitolelor de cheltuieli [Mii euro]

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

1

2

3

4

5

6

7

8

1

OBIECTULUI 1 -SUPRALARGIRE DC 86

6705.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

OBIECTULUI 2 - AMENAJARE INTERSECȚII DE TIP GIRATORIU

309.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

OBIECTULUI 3 - PASARELA PIETONALA

595.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

7610.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pagina 2/17