Hotărârea nr. 119/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HCLM 466/2001

HOTARARE

privind îndreptarea erorii materiale cuprinse in HCLM NR. 466/2001

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de .1E9A-.2.9L1............•

Luând în dezbatere expunerea de motive nr..j6.93.aâ/.10...Q5...2.Qlprezentată de domnul Primar Radu Ștefan Mazăre, Memoriul justificativ nr.C 4089/05.05.2011 al R.A.D.E.T. Constanța, raportul Comisiei nr.5 - administrație publică locală, juridică, apararea ordinii publice ,respectarea drepturilor si libertăților cetățenești,

Având în vedere HCLM nr.466/26.11.2011 privind transmiterea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în str. Dr. Bagdazar, la parterul blocului FD3, la parterul blocului FD 7 și la parterul imobilului din str. Nicolae Balcescu nr. 14 din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea RADET Constanta,

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit”a”, alin.3 lit.”c” si art.l 15 alin.l lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinse în art.2 și art.3 din HCLM nr.466/2001, în sensul corectării denumirii străziii din Dr. Bagdazar în strada Brizei.

Art.2 Celelalte prevederi ale HCLM nr.466/2001 rămân neschimbate;

Art.3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare, Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat,Serviciului Juridic, R.A.D.E.T. Constanța și R.A.E.D.P.P. Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, precum si Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Adoptată de un număr de .. 2.4.......consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

Constanta

Nr...l.l.?......./.....2011