Hotărârea nr. 117/2011

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC FAZA DOCUMENTATIE TEHNICA SI AI PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PRIVIND REALIZAREA RACORDULUI TERMIC AL BLOCULUI CS1 LA PUNCTUL TERMIC NR. 139 AFLAT IN EXPLOATAREA RADET CONSTANTA

ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea proiectului tehnic faza Documentație tehnică și ai principalilor indicatori tehnico-economici privind realizarea racordului termic al blocului CS 1 la PT 139 aflat în exploatarea RADET Constanța

iul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive nr.69492/10.05.2011, prezentată de domnul Primar Radu Stefan Mazăre, Memoriul justificativ nr. 4024/04.05.2011 al R.A.D.E.T. Constanța, raportul Comisiei nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat, raportul Comisiei nr.5 administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice ,respectarea drepturilor si libertăților cetățenești,

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al R.A.D.E.T. Constanța nr.14/15.04.2011 și avizul comisiei tehnico-economice nr.10/13.04.2011;

Văzând dispozițiile H.G.nr.28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție, precum și Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

Analizând proiectul tehnic supus aprobării;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit”b”, alin.4 lit.”d” si art.115 alin.1 lit.”b” din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă proiectul tehnic faza Documentație tehnică conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre și principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului racord termic bloc CS 1 la PT 139 aflat în exploatarea RADET Constanța în sensul că, indicatori tehnico-economici sunt urmatorii:

- Valoare totală a investiției: 59.974,09 lei, din care :

- C+M 59.974,09 lei, sursa de finanțare: surse proprii RADET Constanța

Art.2. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, Direcției Tehnic-Investiții, R.A.D.E.T. Constanța, în vederea ducerii la îndeplinire, precum si spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de un număr de ..24...... consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Stroe Felix

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACHE


Constanta

Nr...1.1.7. /4 16.05.2 011

Anexa la hclm nr. 117/2011

Sing. GARABETIAN ARDASES persoana fizica -comuna OLTINA, jud. CONSTANTA

PR. NR. 01/2011 FAZA DTh


CIF: 27024397    tel.076965022

RACORD TERMIC - BLOC CS1 (ANL)

CONSTANTA, Str. Horia Agarici

beneficiar: R.A.D.E.T. CONSTANTA

DATA: FEB. 2011

Nume si prenume verificator proiecte : Ing. FRĂȚEANU O. CONSTANTIN

Domiciliul: Mun. Constanța, str. Dionisie cel Mic nr. 64, Bl. 50, Sc. F, Et. 3, Ap. 58, Cod 900355

Tel-fax/mobil/e-mail : 0241630038/0723631590/frateanu.constantin@yahoo.com

Certificat de atestare tehnico-profesională : Seria B, Nr. 07656/01.02.2008, emis de M.D.L.P.L.

Pentru competența: VERIFICATOR DE PROIECTE în toate domeniile de construcții și cerințele esențiale conform Legii nr. 10/1995 în specialitățile: Instalații termice (It) și Instalații sanitare (Is).

Firma: FRĂȚEANU O. CONSTANTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ Certificat de înregistrare seria B nr. 1810857/10.03.2009

Nr. de ordine în registrul comerțului: F13/112/01.06.2001

Codul de înregistrare fiscală (C.U.I.) : 19445280/01.01.2007

Nr. 170 Din data: 21.02,2011

REFERAT

PRIVIND VERIFICAREA DE CALITATE A PROIECTULUI LA CERINȚELE ESENȚIALE: (în conformitate cu Legea 10/18.01.1995 modificată prin Legea 123/05.05.2007)

A - Rezistență mecanică și stabilitate;

B - Securitate la incendiu;

C - Igienă, sănătate și mediu;

D - Siguranță în exploatare;

E - Protecție împotriva zgomotului;

F - Economie de energie și izolare termică.

Nr. și titlul proiectului verificat: Proiect nr. 01/2011; “RACORD TERMIC - BLOC CSI (ANL) Faza de proiectare: P.T.+C.S.

Specialitatea: - Instalații termice (It)

Data prezentării la verificare a proiectului: 18.02.2011

1.    DATE DE IDENTIFICARE:

•    Proiectant general: Sing. GARABETIAN ARDASES Pf- comuna Oltina jud. Constanta

•    Proiectant de specialitate: Ing. Haleț Angelica

•    Investitor (beneficiar): R.A.D.E.T. CONSTANȚA

•    Amplasament: Str. Horia Agarici, Constanța

2,    CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE INVESTIȚIEI:

•    Construcție : Nouă.

•    Vechimea construcției:

•    Dimensiuni/debite.

Qînc = 250 KW - 2 conducte preizolate Dn = 80/160 mm;

Qacm = 45 KW - 1 conducta acm Ț.zn 2”/125 mm,

1 conductă recirculare PEX-S 32/74 mm (1”).

•    Funcția principală: Alimentare cu energie termică și apă caldă menajeră.

•    Condiții de amplasament (zona climatică,zona eoliană): I (-12°C), II (5,0/7,0 m/s)

•    Categoria de importanță a construcției, conf. H.G. 766/1997, anexa nr. 3: Normală (C)

3, DOCUMENTE PREZENTATE LA VERIFICARE.

•    Memoriul tehnic (prezentarea soluțiilor tehnice adoptate pentru respectarea cerințelor esențiale verificate): DA

•    Caiet de sarcini: DA

•    Breviar de calcul, program de calcul: DA

• Piesele desenate (titlul planșei, număr):

•    Plan de situație. Racord termic ...................................................................pl. RT 1

•    Profil in lung. Racord termic.......................................................................pl. RT 2

• Alte documente (susținere proiectant). DA

4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICĂRII.

a) In urma verificării se consideră proiectul corespunzător, semnându-se și ștampilându-se conform dispozițiilor legale.

Am primit 2(două) exemplare din Referatul de verificare,

INVESTITOR/PROIECTANT Ing. HALEȚ ANGELICA

Am predat 2(două) exemplare


din Referatul de verificare, VERIFICATOR TEHNIC ATESTAT, Ing. FRĂȚEANU O. CONSTANTINRACORD TERMIC BLOC CS1 (ANL) PR. NR. 01/2011

BORDEROU
A.    PIESE SCRISE

1.    Foaie de capat

2.    Borderou

3.    Memoriu tehnic

4.    Breviar de calcul

5.    Caiet de sarcini

6.    Program de control a calitatii

7.    Antemasuratoare

B.    PIESE DESENATE

1. Plan de situație. Racord termic    PL. NR. Rt 1

2. Profil in lung. Racord termic

PL. NR. Rt2


MEMORIU TEHNIC

DATE GENERALE

1.    Denumirea lucrării: RACORD TERMIC BLOC CS1 (ANL)

2.    Beneficiar:    RADET CONSTANTA

3.    Amplasamentul lucrării: CONSTANTA, Str. Horia Agarici

4.    Proiectant general: Sing. GARABETIAN ARDASES

5.    Proiectant de specialitate: Ing. Halet Angelica

6.    Nr. Pr.    1/2011

7.    Faza:    DTAC; DTh

SITUAȚIA EXISTENTA

Blocul CS1 (ANL) este amplasat in Constanta, pe str. Horia Agarici, avand in vecinătate blocurile 11C, 23A si Școala ajutătoare nr. 1, prevăzut inițial a se incalzi cu o centrala termica proprie. Ulterior, beneficiarul a optat pentru racordarea obiectivului la punctul termic nr. 139, proprietate a Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice Constanta. Conform datelor din teren situația blocului CS1 este următoarea:

-    număr de persoane =31

-    suprafața rdianta = 181,10 mp radianti

-    număr total de apartamente = 20, impartite astfel:


•    5 apartamente cu 1 camera si 1 baie

•    11 apartamente cu 2 camere si 1 baie

•    4 apartamente cu 3 camere si 2 bai

Total 39 de camere si 24 de bai

SITUAȚIA PROIECTATA

Pentru racordarea blocului CS1(ANL) la Punctul termic nr.139 este n« de termoficare executata in prelungirea racordului termic existent, ce aiimențsaza^cu agent termic blocurile 11C si 23A. Punctul de racord va fi intr-un cămin proiectat intre blocurile 11C si 23A, de la care se va ramifica racordul spre blocul CS1.

Rețeaua proiectata se va executa cu țeava din otel preizolata termic, pentru incalzire si tip PE-X preizolata termic, pentru apa calda de consum si recirculare, montate direct in pamant pe pat de nisip.

Conductele preizolate si elementele auxiliare (curbe, coturi, ramificații, etc) sunt subansambluri uzinate si prefabricate, care se imbina intre ele in vederea alcătuirii unui sistem etanș si unitar de rețele termice format din : conducta pentru transportul fluidului, termoizolatia si mantaua de protecție.

Lungimea estimata a traseului rețelei va fi de aproximativ 65 m si va afecta spațiul verde si aleile dintre blocuri. Săpăturile vor fi executate manual, cu sprijiniri, la adancimea de 1,00 m - 1,50 m, iar latimea sântului va fi de 0,80 m.

In cazul in care in săpătură se întâlnesc cabluri sau conducte nesemnalate in proiect, se va lua legătură cu proprietarii acestora si cu proiectantul in vederea stabilirii soluției tehnice adecvate de protejare pe parcursul lucrărilor.

Pamantul rezultat din săpătură va fi depozitat pe o singura parte a sântului, la o distanta de min 1 m, astfel incat sa fie lasata libera cealalta parte a sântului in vederea efectuării montajului

Umpluturile vor fi efectuate după executarea tuturor izolațiilor locale si efectuarea probelor rețelei.

Desfacerea pavajelor sau a asfaltului va fi făcută pe lățimi minime, numai pe porțiunile in care se montează conductele, evitandu-se astfel porțiuni prea mari de spațiu sapat. Executarea sau refacerea imbracamintii asfaltice va fi realizata numai după compactarea pământului.

In timpul executării lucrărilor de săpătură si montare a rețelelor termice vor fi luate masurile adecvate de asigurare a stabilitatii construcțiilor si instalațiilor invecinate.

Pentru asigurarea circulației pietonilor in zonele cu săpături vor fi luate masuri de semnalizare, atat ziua cat si noaptea, a potențialelor pericole.

NORMATIVE SI STANDARDE

-    PE 207- Normativ de proiectare si execuție a rețelelor de termoficare

-    SR-EN -253- Sisteme de conducte preizolate pentru rețele subterane

-    SR 8591-97- Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare

-    STAS 404 / 2 - Țevi din otel FSLC ;

-    STAS 7656 - Țeava instalații neagra ;

-113 - 2002    - Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor de incalzire


centrala ;

-    SR 1907 - 97 - Necesarul de căldură ;

-    Ghidul de performanta pentru instalații vol.l, elaborate de IPCT - S.A., 1996 ;

-    H.G. nr.766-97 -Hotarare privind asigurarea calitatii in activitatea de proiectare;

-    Normativ pentru stabilirea gradului de rezistenta la foc,

-    Normativul de siguranța la foc a constructiilo^^2^22^

-    Normativ privind exploatarea instalațiilor d^fndâfzi'rfe


-    NP27/97

-    P 118-89

-    113-1/1996

-    C 56-2002


- Caiet XXVIII - Instalații termice


MASURI DE PROTECȚIA MUNCII, MEDIULUI SI P.S.I.


C) M a


rîal șpeciâlifat/si Jiy^/zatExecutarea lucrărilor de instalații se va face numai cu per pentru acest gen de lucrări.

La intocmirea proiectului s-au respectat “Normele gene ediția 1996 si anume:    _

-    cap.4 - Echipamente tehnice

art.276 - Amplasamentul echipamentelor tehnice

art.300 - Norme metodologice referitoare la certificarea calității din punct de vedere al securității muncii si echipamentelor tehnice.

art.305 - Proiectarea, construirea si exploatarea echipamentului tehnic si a spațiului de muncă.

-    cap.5 - Mediu de muncă 5.4 - zgomotul si vibrațiile

Pentru evitarea accidentelor în timpul montajului se vor lua următoarele măsuri:

-    iluminat corespunzător;

-    manipularea pieselor în timpul montajului si ridicarea acestora cu dipozitive si aparate de ridicat corespunzătoare.

In timpul exploatării instalațiilor următoarele măsuri sunt obligatorii:

- controlul si curățirea depunerilor de praf peste limitele normale


^d^retes&t^ca^u ncii”


- verificarea periodică a elementelor de rezistentă ale conductelor pentru depistarea din timp a coroziunilor care ar putea duce la distrugerea acestora.

Măsurile precizate mai sus nu sunt limitative, executantul având obligația de a le completa cu toate prevederile specifice locului de muncă.

-    cap.3.3 - Securitatea la contact.

-    cap.12.3 - Ușurința de întreținere si manevrabilitate, control întreținere la instalații.

-    cap. 13.3 - Rezistenta la coroziune (grunduire, vopsire).

Măsuri de protecție a mediului    \ O ■

Instalația de încălzire utilizează ca agent termic apa caldă prodpSalK!^u.rLctuytețgfife si

vehiculată în circuit închis, deci nu influențează mediul exterior./^


Instalația nu generează poluanti sub formă de praf, gâie șaujalte nOxe^ concentrațiile admisibile, care să influențeze mediul înconjurător: /

Măsuri de prevenire si stingere a incendiilor

Mediul exterior se încadrează în:

-    mediu cu praf incombustibil "PI" conform I .7 - 2002

-    neclasificat conform ID 17 - 78.

Instalația de încălzire se încadrează în normele P.S.I. în vigoare, resp&'Sfât^prSrt/ederile documentului C300/1994, OG60/1997 si OG114/2000 privind apararea împotriva incendiilor la proiectarea si realizarea construcțiilor si instalațiilor" si a “Normativ P 118 -99” - Protecția împotriva incendiilor.

întocmit,

Ing. Halet Angelica

RACORD TERMIC BLOC CS1 (ANL)


BREVIAR DE CALCUL

Conform datelor din teren situația blocului CS1 este următoarea:

-    număr de persoane =31

-    suprafața rdianta = 181,10 mp radianti

-    număr total de apartamente = 20, impartite astfel:


5 apartamente cu 1 camera si 1

11 apartamente cu 2 camere si 1 baie 4 apartamente cu 3 camere si 2 bai

Total 39 de camere si 24 de baiDimensionarea rețelei de alimentare cu agent termic se face determinând debitele maxime de agent termic pentru încălzire si apa calda menajera, necesare blocului CS1.


Gi — Qi / C X Ati Si Gac — Qacm / C X Atacm


unde:


•    Qi , Qacm - sarcinile termice necesare pentru procesele de încălzire si apa calda de consum ( Kcal/h)

•    c - căldură masica kcal / Kg ■ grd.

•    At, Atacm diferența de temperatura in regim nominal pe fiecare proces

- din proiectul de instalații termice interioare rezulta un necesar termic pentru incalzire Qinc. =250 KW si pentru prepararea apei calde menajere Qacm. = 45K W

Dimensionarea conductelor s-a făcut cu ajutorul diagramelor de alegere a diametrelor, pe baza debitelor calorice si a vitezelor economice de transport, avand in vedere si pierderile de sarcina specifice fiecărui tronson.

De asemenea blocul CS1 fiind capat de rețea termica s-a tinut cont si de dimensionarea condutelor făcută in proiectele de instalații interioare.

Pentru branșamentul de incalzire se vor monta doua conducte tur-retur din otel, preizolate termic, cu diametrul de 80/160 mm.

Pentru conducta de apa calda menajera se va folosi țeava din otel zincat , preizolata termic, cu diametrul de 27125 mm, iar conducta de recirculare apa calda menajera va fi din mase plastice tip PEX-S 32/74 (1”).


întocmit,

Ing. Halet Angelica


CAIET DE SARCINI pentru lucrări de Racord termic
DATE GENERALE:

1.    Denumirea lucrării:    RACORD TERMIC BLOC CS1 (ANL)

2.    Beneficiar:    RADET CONSTANTA

3.    Amplasamentul lucrării: CONSTANTA, Str. Horia Agarici

4.    Proiectant general:    Sing. GARABETIAN ARDASES    PFA

5.    Proiectant de specialitate: Ing. Halet Angelica

6.    Nr. Pr.    1/2011

7.    Faza:    DOCUMENTAȚIE TEHNICA DE    EXECUȚIE

Prezentul caiet de sarcini se aplica la executarea racordului termic al blocului CS1(ANL). El cuprinde condițiile tehnice comune ce trebuie sa fie indeplinite la executarea instalațiilor, controlul calitatii si condițiile de recepție.

In conformitate cu HGR 766/1997 privind conducerea si asigurarea calitatii in construcții, obiectivul se incadreaza in categoria de importanta a construcției C, iar modelul de asigurare a calitatii 3.


La executarea instalațiilor se vor respecta prevederile din standai^e^^r^. normativele in vigoare, prezentate in prezentul Caiet de sarcini^J) ^4/^,


CONDIȚII TEHNICE

Standarde si norme tehnice de referința

-    PE 207- Normativ de proiectare si execuție a rețelelor de termof

-    SR-EN -253- Sisteme de conducte preizolate pentru rețele subtef

-    SR 8591-97- Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare

-    STAS 404 / 2 - Țevi din otel FSLC ;

-    STAS 7656    - Țeava instalații neagra ;

-113 - 2002    - Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor de incalzire centrala ;

- SR 1907 - 97 - Necesarul de căldură ;

- Ghidul de performanta pentru instalații vol.l, elaborate de IPCT - S.A., 1996 ;

H.G. nr.766-97 NP 27 / 97 P 118-89 113-1 /1996 C 56 - 2002


-Hotarare privind asigurarea calitatii in activitatea de proiectare;

-    Normativ pentru stabilirea gradului de rezistenta la foc,

-    Normativul de siguranța la foc a construcțiilor;

-    Normativ privind exploatarea instalațiilor de incalzire

-    Caiet XXVIII - Instalații termice

Materiale

Materialele utilizate la executarea lucrărilor vor respecta caracteristicile si tolerantele prevăzute in standardele de stat in prescripțiile tehnice ale producătorilor si vor satisface condițiile tehnice cerute in proiectul instalației de incalzire .

Ele vor trebui sa fie insotite de :

- certificatul de calitate al furnizorului

-    fisele tehnice

-    instrucțiuni de montare , probare , intretinere si exploatare ale produsului

-    certificat de garanție

-    certificate de atestare a performantelor emise de către institute de specialitate .

Agregatele , aparatele si armaturile vor fi astfel alese incat sa permită ca in ansamblul

instalației sa se efectueze probele la presiune .

Armaturile de reglare vor fi insotite de certificarea variației caracteristicilor lor in funcție de gradul de închidere.

Rețeaua proiectata se va executa cu țeava din otel preizolata termic, pentru încălzire si tip PE-X preizolata termic, pentru apa calda de consum si recirculare, montate direct in pamant pe pat de nisip.

Conductele preizolate si elementele auxiliare (curbe, coturi, ramificații, etc) sunt subansambluri uzinate si prefabricate, care se îmbina intre ele in vederea alcătuirii unui sistem etanș si unitar de rețele termice format din : conducta pentru transportul fluidului, termoizolatia si mantaua de protecție.

Sistemele de conducte preizolate pentru rețelele termice montate in sol vor avea materialele componente conform SR-EN 253 « Sisteme de conducte preizolate pentru rețele subterane de apa calda ». Conducta de transport a agentului termic pentru încălzire este din țeava de otel trasa (STAS 404/2), mantaua de protecție din țeava de polietilena de inalta densitate, iar termoizolatia din spuma de poliuretan injectată intre conducta de serviciu si mantaua de protecție. Mantaua de protecție trebuie sa reziste la acțiunea agresiva a mediului si sa nu prezinte deformatii permanente la variația de temperatura. După incetarea solicitărilor, mantaua nu trebuie saprezinte cavitati, crăpături umflaturi sau alte defecte.    Or?

Pentru conductele de apa calda menajera si cea de ^nîUlare-se^tS’^tosi conducte flexibile la care conducta centrala este din material pla^^oltet^h&<e.inșn^i densitate) cu manta din polietilena.    z '    '    '    ' '    '


•2-


cr.


Execuția tehnologica Verificarea materialelor

<si aparate


La executarea lucrărilor se utilizează numai f^ț^fiale,-a't corespunzând cerințelor proiectului.

P?.0


control cu ochiul


înaintea punerii in opera toate materialele si aparatele se st liber pentru a constata daca nu au suferit degradări de natura sa le compromită tehnic , se remediază defecțiunile respective sau se înlocuiesc materialele si aparatele ale căror defecțiuni nu pot fi remediate înainte de începerea execuției rețelei termice se va verifica daca materialele care vor fi puse in opera corespund dimensiunilor din proiect si au caracteristicile conform agrementarilor tehnice, standardelor sau normelor de fabricație.

Depozitare si manipulare

Pastrarea materialelor pentru instalații se va face in depozitele de materiale ale șantierului cu respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor si in conformitate cu instrucțiunile furnizorului.

La depozitarea țevilor capetele acestora vor fi protejate împotriva pătrunderii corpurilor starine, pământului sau nisipului. înainte de prelucrarea si montarea lor se va controla ca interiorul sa nu fie strangulat in nici un fel sau obturat.

Manipularea materialelor se va face cu respectarea normativelor de tehnica securității muncii si cu evitarea deteriorării.

Tronsoanele de conducte vor fi imbinate intre ele direct in sânt sau pe marginea acestuia si vor fi lansate in sânt cu mijloace mecanizate, utilizandu-se chingi si avand grija sa nu se deterioreze termoizolatia sau mantaua de protecție.

Schimbările de direcție se realizează cu coturi, curbe uzinate sau prin curbarea țevilor cu dispozitive speciale pe șantier. Pentru conductele curbate pe șantier vor fi respectate strict atat tehnologia indicata de furnizorul de conducte preizolate, cat si valorile maxime ale unghiurilor, razelor de curbura si lungimilor maxime de conducte curbate.

îmbinarea conductelor preizolate se realizează prin sudare, inclusiv a coturilor si ramificațiilor. In cazul conductelor flexibile se utilizează elemente de legătură speciale (racorduri, mufe), cu ajutorul carora etansarea este realizata in interiorul țevii. La asamblarea fitingurilor se recomanda respectarea instrucțiunilor firmelor furnizoare.

In vederea executării sudurii si a izolației locale, in zonele de imbinare sântul va fi adancit si supralargit corespunzător. Executarea sudurilor va fi realizata cu electrozi recomandați de producător, corespunzător materialului din care este executata țeava, asigurandu-se pentru sudura proprietăți cel puțin egale cu cele ale țevii.

Taierea țevilor la lungimile necesare va fi făcută in plan perpendicular pe axa conductei, utilizandu-se cu precădere procedee mecanice.

După taiere, la ambele capete ale țevilor care urmeaza a fi imbinate se îndepărtează o porțiune de max. 25 cm lungime din termoizolatie si mantaua de protecție. Taierea termoizolatiei si a mantalei de protecție va fi făcută in plan perpendicular pe axa conductei, iar marginile acestora vor fi rectificate.

înainte de efectuarea sudurilor capetele țevilor vor fi sanfrenate si curatate mecanic si chimic de toate resturile de material termoizolant. Sudurile vor fi efectuate numai de către sudori calificați, autorizați ISCIR. Lucrările de sudura vor fi executate numai la temperaturi ale mediului ambiant mai mari de 0° C, luandu-se masuri de protejare a zonei de sudare contra intemperiilor, tinandu-se seama de condițiile impuse de furnizori.

Izolarea locala la imbinari va fi realizata conform tehnologiei indicate de furnizor, cu respectarea tuturor operațiilor pe care le implica. Izolatile locale vor fi realizate după efectuare probelor la rece si si a probelor de dilatare- contractare. Indiferent de tehnologia de execuție specificata de furnizorul de conducte, prin izolațiile locale trebuie sa asigure următoarele : realizarea unei etansari corespun^ofr^^Șop^uctei pentru transportul fluidului, protecția etanșa a termoizolatiei zonei, M^șdtia antldd^lVe a țevii, continuitatea legăturii electrice pentru firele de contrcOsI ^mwali^are ^Aavariilor, asigurarea rezistentei mecanice a îmbinării.    f/uj    \

înainte de efectuarea izolației locale la imbinari vor/fr^cu/atâte teyit^ d^ transport a fluidului de rugina, zgura sau impurități, urme de ulei aba|e1^. ^htri|sevitaipCwtobarii acestora in termoizolatie. In cazul spumarii locale cu polipretah, yor h lu^/mșsuri pentru eliminarea aerului din spațiul in care se injectează spuma 'ppfîuretah.i^3h^/epewa evitării unor incluziuni de aer. Spumarea va fi făcută luându-se^£c)^f&    protecție

antipoluanta.

In zona coturilor, curbelor este necesara prevederea unor perne de dilatare, realizate in mai multe tipuri constructive, in funcție de diametrul țevilor. Trecerea prin pereți se realizează utilizând elemente de protecție a conductelor si tanand seama de prescripțiile tehnice si tehnologiei de execuție a lucrărilor de montare pentru astfel de conducte preizolate.

Săpăturile vor fi executate manual, fara sprijiniri, la adancimea de 1,00 m, iar latimea sântului va fi de 0,80 m. In cazul in care se intalnesc cabluri, conducte, ale altor rețele, executantul împreuna cu beneficiarul vor lua legătură cu proprietarii acestora in vederea stabilirii soluției tehnice adecvate pentru protejarea lor.

Desfacerea pavajului sau a asfaltului va fi făcută pe lățimi minime. Umpluturile vor fi efectuate după executarea tuturor izolațiilor locale si efectuarea probelor rețelei. Prima parte a umpluturii va fi făcută cu un strat de nisip care va depăși partea superioara a

protecției termoizolatiei cu min. 10 cm. Se va avea in vedere ca nisipul sa nu conțină corpuri străine (pietre, cărămizi), care pot sa distrugă țeava de protecție a conductei. Umplutura va fi executata in straturi succesive compactate si nivelate. Executarea sau după caz refacerea imbracamintii rutiere va fi realizata numai după compactarea pământului.

Verificări, probe si incercari

In vederea recepției se va urmări daca execuția lucrărilor s-a făcut in conformitate cu prevederile proiectului si a reglementarilor tehnice, precum si a instrucțiunilor de montaj ale producătorului de echipamente.

Condițiile tehnice pentru verificarea rețelelor de incalzire sunt cele prevăzute in Normativul I 13 - 2002.

Probele la care se va verifica rețeaua de incalzire sunt: proba la rece, proba la cald si proba de eficacitate. După verificări se întocmesc procese verbale. înainte de proba de etanșeitate la rece , instalația va fi spalata cu apa potabila. Proba la rece se va efectua inaintea executării izolațiilor temice locale. Rezultatele probei la rece se vor considera corespunzătoare daca pe toata durata probei nu se constata fisuri, crăpături sau pierderi de apa la imbinari si daca manometrul nu indica variații de presiune.După terminarea probei la rece se va face proba la cald. Ea are ca scop verificarea etanseitatii si a modului de comportare a elementelor instalației la dilatare - contractare.Probele sejzoc-efectua înainte de acoperirea sântului si se vor incheia procese verbale pentru

conform normativelor.    _____încercările necesare pentru materialele sau utilajele cu care se

diferențiază in stadii:

-    incercari la întreprinderea producătoare

-    incercari la locul montării

-    incercari la toate instalațiile după trecerea timpului de garanție.

Toate incercarile se vor face in conformitate cu normativele in vigoare.

Daca la unele incercari rezultatele acreditează funcționarea defectuoasa unui material, executantul se obliga sa gaseasca cauzele care au provocâFffreecSesul incercarii si sa repete încercarea.

încercarea la intreprinderea producătoare se face la firma producătoare a materialelor sau utilajelor sau la o intreprindere adecvata cu aprobarea benefiarului.

Scopul încercărilor si probelor este sa se acrediteze ca fiecare material sau utilaj este asolut potrivit pentru scopul montării , in condițiile indicate in documentație si cu caracteristicile prevăzute.

Constructorul trebuie sa asigure toate facilitățile pentru probe , incercari , transporturi interne, sursa de energie,echipamente pentru măsură si control pentru obținerea de date concrete.

Preturile încercărilor incarca pe executant si se cuprind in preturile ofertei lui. Rezultatele pozitive ale încercărilor de fabrica nu elimina probele la locul lucrărilor, unde se fac in doua situații :provizoriu si final.

Incercari la recepția la terminarea lucrărilor

In cadrul recepției la terminarea lucrărilor in baza procesului verbal a probelor efectuate , semnat de beneficiar si constructor, se va proceda la o vizualizare a lucrărilor de instalații de incalzire , in sensul confruntării acestora cu proiectul in detaliu .

Incercari la recepția finala

încercările la recepția finala cuprind aceleași incercari de la recepția la terminarea lucrărilor , după o perioada de funcționare stabilita de beneficiar si executant ( perioada care sa nu fie mai mica decât perioada de garanție specificata de executant prin contract).

In plus la recepția finala se verifica comportarea materialelor si utilajelor in timp .

In aceste probe beneficiarul suporta cheltuielile de ordin energetic , iar executantul se obliga sa aduca aparatura si personalul specializat pentru controale .

Comportarea in timp a lucrărilor


Conform "Ghidului de performanta pentru instalații " voi . 1

minima de serviciu la instalațiile de incalzire in ansamblul lor se temperatura de lucru prescrisa si in condiții de exploatare vigoare.    O.

Durata de funcționare garantata a echipamentelor va fi minini/'fei

MASURI DE PROTECȚIA MUNCII, MEDIULUI SI P.S.I

Executarea lucrărilor de instalații , verificarea , punerea in reglarea si probarea acestora se vor face conform normelor si normativ respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor ( Norme generale P.S.I 381 / 2191 " M.C.) si a celor privind protecția muncii ( Norme generale de protecția si igiena muncii in construcții, Ordin 9 / N .

Masurile de siguranța si igiena muncii trebuie respectate cel puțin pentru următoarele cerințe: siguranța in exploatare, igiena si sanatatea oamenilor, protecția împotriva zgomotului, si siguranța la foc.

Rețelele termice vor fi executate , probate si încercate respectandu-se instrucțiunile specifice de protecția muncii in vigoare pentru fiecare categorie de operație.

In vederea evitării accidentelor (electrocutări, explozii, inundații), înainte de executarea săpăturilor vor fi stabilite pozițiile si adancimea de amplasare a celorlalte rețele subterane, incheindu-se procese verbale de predare a amplasamentelor de lucru cu proprietarii acestor rețele. Daca in timpul lucrărilor de săpături poziția rețelelor existente este diferita de cea indicata in procesele verbale încheiate cu beneficiarii, lucrările vor fi întrerupte si vor fi contactați proiectantul si beneficiarii acestor rețele, in vederea stabilirii noilor trasee sau a masurilor de protecție adecvate. In timpul executării lucrărilor de săpătură si montare a rețelelor termice vor fi luate masuri de asigurare a stabilitatii construcțiilor si instalațiilor invecinate.

Pentru asigurarea circulației pietonilor in zonele cu săpături vor fi luate masuri de semnalizare, atat ziua cat si noaptea, a potențialelor pericole.

Pamantul rezultat din săpătură va Fi depozitat pe o singura parte a sântului, la o distanta de min 1 m, astfel incat sa fie lasata libera cealalta parte a sântului in vederea efectuării montajului. Când acest lucru nu este posibil pamantul rezultat va fi transportat in zone de depozitare. Este obligatorie sprijinirea pereților săpăturilor, conform prevederilor specificate in normativele in vigoare, ținând seama de adancimea săpăturii si natura terenului.

In conformitate cu legislația in vigoare executantul lucrărilor este obligat ca in perioada execuției sa ia toate masurile necesare pentru aplicarea si respectarea intocmai a tuturor masurilor de tehnica securității, protecția muncii si stingerea incendiilor.

Conform Ordin M.T.Tc 18 / 1978 , punctele de lucru se vor dota cu material pentru paza si stingerea incendiilor.

Echipamentele si materialele utilizate precum si lucrările de construcții - montaj se vor alege si executa in asa fel incat sa nu polueze mediul inconjurator si sa nu degradeze terenul pe care se amplaseaza instalația. Fluidul transportat este apa potabila, deci este exclusa orice posibilitate de infestare a solului.

întocmit,

Ing. Halet A^d^lica

PROGRAM DE CONTROL A CALITATIII

RACORD TERMIC

PROIECT:    RACORD TERMIC BLOC CSI (ANL)

AMPLASAMENT: CONSTANTA, Str. Horia Agarici FAZA:    DOCUMENTAȚIE TEHNICA

SPECIALITATEA: RACORD TERMIC

In calitate de beneficiar: REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE CONSTANTA

reprezentat prin:__

in calitate de proiectant: Sing. GARABETIAN ARDASES PFA

reprezentat prin:___

in calitate de executant reprezentat prin :_

X).


In conformitate cu LEGEA 10/1995, HG 766/1997, HG 273/19®^si .normativele jn vigoare, stabilesc de comun acord prezentul PROGRAM pentru controlul c^nfafii^ticrarîlof de b^rietryctii:

>56

a

Nr.

Crt

Lucrări ce se controlează, se verifica sau se recepționează calitativ si pentru care trebuie intocmite documente scrise

Documentul scris care se incheie : PV-proces-verbal PVR-pr.verb.de recepție calitativa PVLA-pr.verb. lucrări ascunse

rx-—ter-X——k

Cinemtocmește si seTOeigga';:.;;^ l-lnspeă^a'in/. g constructii^^i B-Beneficiar

E-Executant P-Proiectant

'* NL&dg&act

0

1

2

3

4

1.

Verificarea materialelor in ce privește aspectul, dimensiunile, marcajul si certificatele de calitate

PVR

B + E

2.

Verificarea traseelor conductelor, săpătură la cota, rectificare fund sânt, strat de nisip.

PVLA

B + E

3.

Montarea conductelor preizolate si accesorii.

PVLA

B + E

4.

FAZA DETERMINANTA:

Proba de etanșeitate a conductelor

PVR

B+E+P+l

5.

Umplutura compactată, refacere teren

PV

B + E

6.

Verificarea gradului de compactare a umpluturii

PVR

B + E

7.

Ori de cate ori constructorul sau beneficiarul considera ca este necesara prezenta proiectantului de specialitate

i

i

I

NOTA


•    Coloana 4 se completează la data încheierii actului prevăzut la coloana 2.

•    Executantul va anunța in scris ceilalți factori interesați pentru participarea cu minim 5 zile inaintea datei la care urmeaza a se face verificarea ;

•    La recepția obiectului, un exemplar din prezentul program se va completa si se va anexa la cartea construcției;

•    La lucrările care se intind pe distante mari, recepția cu întocmirea documentelor corespunzătoare se va face pe tronsoane de lucrare.


PROIECTANT,

Sing. GARABETIAN

ARDASES PFA


BENEFICIAR


R.A.D.E.T. C-TA


EXECUTANT,i cruviik'    i

Gr. L. 15.20

ANTEMASURĂTOARE

1. TsA09D1

mc = 90

Săpătură manuala in dren, cu sprijiniri, sub 1,0 m lățime, adâncime 0,00

-1,50 m

2. TsD18D1

Umplutura compactată

mc = 72

3.TsA12C1

Săpătură in gropi poligonale pentru cămine.

mc = 5

4. TsF01D1

Sprijiniri de maluri cu dulapi metalici orizontali.

mp =132

5. AcE08A1

Umplutura cu nisip la conducte.

mc = 18

6. TfA01 A1 (asim)

Țeava preizolata termic, montata direct in pamant Dn 80/160mm.

m = 113

7. TfA01 B1 (asim)

m = 65

Țeava otel zincat, preizolata termic, montata direct in pamant 2”/125mm

8. TfA01 C1 (asim)

Țeava PEX S 32/74, preizolata termic, montata direct in pamant (1”)

m = 65

9. TfA02 A1 (asim)

Cot preizolat Dn 80/160mm

buc = 10

10. TfA02 B1 (asim)

Cot otel zincat preizolat 2”/125mm

buc = 7

11. TfA02 B1 (asim)

Cupla PEX-OL

buc = 2

12. XC 01

Mufa PE (manșon) Dn 160

buc = 24

13. XC 01

Mufa PE (manșon) 0125

buc = 20

14. XC 01

Mufa PE (manșon) 090

buc = 1

15. XC 01

buc = 1

Mufa zincata 1”

16.    XC 01

Căciulă de capat 0 160

17.    XC 01

Căciulă de capat 0 125

18.    XC 01

Căciulă de capat 075

19.    XC01

Inel de trecere 0I6O

20.    XC01

Inel de trecere 0 125

21.    XC01

Inel de trecere 0 75

22.    XC01

Ramificație preizolata P 27125 -1790 - 27125

23.    XC01

Perne de dilatatie tip II

24.    TfC01A1

Spalarea si dezinfectarea conductei de apa.

25.    AcE12C1 (asim)

Montare contor de energie termica

26.    AcE12C1 (asim)

Montare contor de apa calda menajera

27.    ID08C2 (asim)

Montare armaturi cu acționare manuala (robineti) DN 80 mm

28.    ID06C1 (asim)

Montare armaturi cu acționare manuala (robineti) DN 2”

29.    AcD09G1 (asim)

Cămin de vane, din beton 1,5m x 2,0m x 1,5m.

30.    AcDO1J1

Capac si rama pentru cămin carosabil.

31.    IC21I1-0141

Țeava otel sudata montata in centrale termice Dext 80mm

32.    SA03E1- 0024

Țeava din otel, zincata 0 2”.

buc = 4

buc = 2

buc = 1

buc = 2

buc = 1

buc = 1

buc = 1

buc = 12

m =223

buc = 1

buc = 1

buc = 2

buc = 1

buc = 1

buc = 1

rn = 5

m = 2


33.    SA03B1-0021    m= 2

Țeava din otel, zincata 0 1”.

34.    IE03C1 (asim)    m=223

Efectuarea probei de etanșeitate la presiune.

35.    IE04C1 (asim)    m=223

Efectuarea probei de dilatare - contractare si funcționare.

36.    AcE16A1    m= 50

Parapete si podețe metalice de inventar.

37.    AcE06A1    m= 20

Susțineri din lemn pentru cabluri si conducte intalnite in săpătură

38.    TRA02A10    t= 1

Transport rutier materiale.

39.    TRB05A25    t= 1

Transportul materialelor prin purtat direct

40.    TRA01A10    t = 29

Transport rutier nisip.

41.    TRA01A10P    t = 32

Transport rutier pamant excedentar.

42.    TRI1AA01C1    t = 32

încărcare pamant in auto.

43.    TRB01C11    t = 61

Transportul pământului si nisipului cu roaba

44.    lzJ12A1    mp= 2

Desfacere izolație termica

45.    RplC71G1    buc =10

Taiere cu flacara oxiacetilenica țevi de otel

46.    RplF01A1    mp=200

Golire instalație de încălzire centrala

47.    RpCT09B1    mc = 2

Demolare manuala elemente de beton (cămine)

întocmit,

Ing. Halet Angelica

Cote proiectate

ao    o    <t    ta    (N o    °

cn    jx    in    o- o    p

®    atf    ocî    ao    co <©

Cote teren

oo    <r    <-    cm    <5    o

oo    co    o    rs    p    m

O>        C0    O    m    00    ~

2    <r    2

Distante parțiale

o

(T>

U.O

5.0

7.0

7.0

6.0

18.0

Distante cumulate

o    p    o    o    O    O

.    rs    cri    co    cs    o

m    rs    cm    m    <r    <x>

O- COA,

_________ zhs'>\

/.V^a/OX O /' ?</ ZA~ nT/' } \ z

ți i " \ -

;br | NR. 07656 j V\u~ \ h,is '


Jf:V\    • C , V >" (7- ,A

V-.' X>, -'u    ' s> > U /

\-,.-aa; G ! N


Beneficiar:

R.A.D.E.T.

CONSTANTA


Proiect

nr.

01/2011


Specificație

Nume, prenume

Semnătură

Manager

proiect

Sing. GARABETIAN ARDASES

Proiectat

Ing. HALET ANGELICA

Desenat

Ing. HALET ANGELICA

1:100

1:500

Feb.

2011


Titlu proiect: RACORD TERMIC

BLOCCS1 (ANL) Constanta, str. Horia Agariici


PROFIL IN LUNG RACORD TERMIC


Faza :

D.T.A.C

DTh.


BENEFICIAR : REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE

INVESTIȚIE : RACORDARE LA REȚEAUA DE TERMOFICARE A BLOCULUI CSI LA PT 139

ANTEMASURATOARE RACORDARE BLOC CSI LA PT 139

NR.CRT.    DENUMIRE ARTICOL

U/M

CANTITATE

1. RPCA01 Al - săpătură de pamant in spatii limitate

Sub 1,00 m lățime si 1,50 m adâncime fara sprijiniri;

mc

13,05

2. RPCT22A1 - desfacerea pardoselilor din beton ;

mp

1,80

3. TRB04A1 - transportul materialelor cu lopata ;

to

57,42

4. TFA01B1- conducta otel preizolata,cu DN=65-89 ;

m

113,00

5. TFA01A1- conducta otel preizolata cu DN=25-40-50 ;

m

53,00

6. TFA02B1 - montat cot sau reducție DN=3”preizolat;

buc.

10,00

7. TFA02B1 - montat cot sau reducție DN= 2”preizolat;

buc.

7,00

8. SA10C1 - țeava pexal tip G montata la ctii industriale

In coloane , DN=32 mm ;

m

55,00

9. TFD01A1- montat căciulă de capat,DN= 160 ;

buc.

5,00

10. TFD01A1- montat căciulă de capat,DN=125;

buc.

2,00

11. TFDO1A1 - montat căciulă de capat,DN=75;

buc.

1,00

12. TFD02A1 - mansonarea țevii preizolate DN=160;

buc.

24,00

13. TFD02A1-mansonarea țevii preizolate DN= 125 ;

buc.

20,00

14. TFD02A1- mansonarea țevii preizolate DN=90 ;

buc.

1,00

15. TFA02A1 - ramificație preizolata gata confecționată

montata pe conducta;

buc.

1,00

16. TFD03A1 - montarea inelului de trecere ,DN=160 ;

buc.

2,00

17. TFD03A1-montarea inelului de trecere ,DN= 75 ;

buc.

1,00

18. TFD04A1- montat perna dilatatie ;

buc.

12,00

19. SD31D1- record pexal/otel montat ,DN=32-1” ;

buc.

2,00

20. SD31D1- montat piulița pexal ,DN=32 ;

buc.

2,00

21. RPSA45D1- înlocuire piese de legatura(teu,cot,mufe)

pe conducta existenta țeava OL ZN D= 1” ;

buc.

1,00

22. IC07J1- țeava otel construcții ,D ext = 89 mm ;

m

19,00

23. IC07A1- țeava otel construcții ,D ext = 5 lmm ;

m

11,50

24. TFA02B1 - montat cot sau reducție ,DN=3 “ ;

buc.

12,00

25. TFA02B1 - cot gata confecționat montat prin

brazare pe conducta pana la 1 m adâncime , 3 m

buc.

10,00

inaltime,, DN=65 ;

26. RPIC58R1 - înlocuire țevi otel in canale pe porțiuni

pana la 3 m , 133x4 mm*;

m

12,00

27.

RPIF05E1- taiere tabla otel cu flacara oxiacetilenica de 6 mm ;

m

1,80

28.

RPIF07D1- asamblare prin sudura electrica tabla otel de 6 mm ;

m

12,00

29.

TFA02D1- cot sau reducție gata confecționat montat pe conducta pana la 1 m adâncime , 3 m

buc.

4,00

30.

inaltime,, DN=150;

TFA02A1 - montat robinet BALLOMAX % “

buc.

2,00

31.

RPIF05C1- taiere tabla otel cu flacara oxiacetilenica de 4 mm ;

m

1,80

32.

RPIF07B1- asamblare prin sudura electrica tabla otel de 4 mm ;

m

14,50

33.

TFA02A1 - montat cot sau reducție DN = 25-40 ;

buc.

2,00

34.

RPIC16D1- inloc. țevi otel ,portiuni<2m de 1” ;

m

6,00

35.

RPIC16C1- inloc. țevi otel ,portiuni<2m de 3/4” ;

m

3,00

36.

IC05C1- țeava otel instalații,in coloane, D=l” ;

m

4,00

37.

TFD03A1- montat inel trecere,DN=250 ;

buc.

3,00

38.

TFD03A1- montat inel trecere,DN=125 ;

buc.

2,00

39.

RPSA03F1- înlocuit țeava polipropilena 63 mm ;

m

8,00

40.

RPSA03C1- înlocuit țeava polipropilena 32 mm ;

m

12,00

41.

RPSA45D1- înlocuit piese de legatura(teu,cot,mufe) pe conducta existenta D= 1”;

buc.

10,00

42.

RPSA45G1- înlocuit piese de legatura(teu,cot,mufe) pe conducta existenta D= 2”;

buc.

13,00

43.

RPIC71D1- taiere cu flacara oxiacetilenica țeava sudata pentru instalații D= 1” ;

buc.

14,00

44.

RPIC71A1- taiere cu flacara oxiacetilenica țeava sudata pentru instalații D= 3/8” ;

buc.

12,00

45.

RPIC71G1 - taiere cu flacara oxiacetilenica țeava sudata pentru instalații D= 2” ;

buc.

12,00

46.

RPIC73D1- sudarea cu flacara oxiacetilenica țeava otel sudata, D=2” ;

buc.

8,00

47.

RPIF06D1- asamblare prin brazare tabla otel de 4 mm

;    m

19,40

48.

RPIC72R1- taiere cu flacara oxiacetilenica țeava pentru construcții ,133x4 mm ;

buc.

28,00

49.

RPIC72J1 - taiere cu flacara oxiacetilenica țeava pentru construcții ,89x3,5 mm ;

buc.

34,00

50.

RPIC71G1- taiere cu flacara oxiacetilenica țeava sudata pentru instalații D= 2” ;

buc.

17,00

51.

RPID12G1-înlocuit robinet cu ventil din fonta cu flansa de 125 mm ;

buc.

2,00

52.

RPIC72O1- taiere cu flacara oxiacetilenica țeava pentru construcții ,121x4 mm ;

buc.

4,00

53.

GD07B1- confecționarea reducției la țevi cu DN=133 mm buc.

2,00

54,

55,

56,

57,

58,

59

60 61


GD07A1- confecționarea reducției la țevi cu DN=121 mm ; RPIC7 ICI- taierea cu flacara oxiacetilenica țeava otel pentru instalații, D=3/4” ;

RPIC73A1- sudarea cu flacara oxiacetilenica țeava otel sudata pentru instalații, D= 1” ;

TFA02C1- montat cot sau reducție ,DN=121 mm ; TFA02D1- cot sau reducție gata confecționat montat pe conducta cu DN= 133 mm;

AUT2305 - grup electrogen mobil,motor ardere interna; IZH04B1- izolație conducte cu vata minerala;

CP18B1- montare dale prefabricate beton armat peste canale;

buc.

2,00

buc.

10,00

buc.

4,00

buc.

2,00

buc.

2,00

ore

8,00

mp

43,20

buc.

9,00BENEFICIAR :    REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE

b-dul TOMIS , municipiul CONSTANTA Județul CONSTANTA

DENUMIREA OBIECTIVULUI : RACORDARE LA REȚEAUA DE TERMOFICARE A BLOCULUI CSI LA PT 139

AMPLASAMENT    : strada HORIA AGARICI, municipiul CONSTANTA , județul CONSTANTA

DEVIZ ESTIMATIV

RACORDARE BLOC CSI LA PT 139

Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART.    CANTITATE    UM

PU MAT

VAL MAT =

= DENUMIRE

PU MAN

VAL MAN =

=

ARTICOL

PU UTI

VAL UTI =

=

PU TRA

VAL TRA =

= SPOR MAT MAN UTI

GR./UA    GR.'

TOT.

TOTAL =

001 RPCA01A1    M.C.

13.050

0.00

0.00

SĂPĂTURĂ DE PAMINT IN SPATII LIMITATE

25.17

328.49

SUB 1,00 M LĂȚIME SI 1,50

M ADINCIME CU

0.00

0.00

MALURI NESPRIJINIT

0.00

0.00

0.000

0

Total=

328.49

Total manopera la UM:

3.10 ore.

002 RPCT22A1    [ 1] MP.

1.800

0.00

0.00

DESFACEREA PARDOSELILOR DIN BETON

1.48

2.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0

Total=

2.66

Total manopera la UM:

0.18 ore.

003 TRB04A1    TONA

57.420

0.00

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR

CU LOPATA(MAX.

4.22

242.45

3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU

0.00

0.00

ADERENTA 1 LOPATARE

0.00

0.00

0.000

0

Total=

242.45

Total manopera la UM:

0.52 ore.

003 2200745    TONA

57.420

48.00

2756.16

NISIP CONCASARE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0

Total=

2756.16

004 TFA01B1    [ 1] M

113.000

0.09

9.82

CONDUCTA OTEL PREIZOLATA

MONTATA INC..

3.30

372.50

PROBE PREȘ.ETANȘ.COMPLEXA

PINA LA IM

0.00

0.00

ADINCIME 3M ÎNĂLȚIME CU DN 65-89

0.00

0.00

0.000

0

Total=

382.32

Total manopera la UM:

0.41 ore.

004 310947 9    M

113.452

0.00

0.00

ȚEAVA NG.PREIZOLATA 89 X

4

0.00

0.00

0.00

0.00

005 TFA01A1    [ 1] M

53.000

0.05

2.70

CONDUCTA OTEL PREIZOLATA MONTATA INC..

1.83

96.82

PROBE PREȘ.ETANȘ.COMPLEXA

PINA LA IM

0.00

0.00

ADINCIME 3M ÎNĂLȚIME CU DN

25 40 50

0.00

0.00

0.000

0

Total=

99.52

Total manopera la UM:

0.22 ore.

005 3107964    M

53.212

0.00

0.00

ȚEAVA ZINC PREIZOLATA 2"

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.005

0

Total=

0.00

006 TFA02B1    [ 4] BUC.

10.000

1.46

14.64

MONTAT COT SAU REDUCȚIE DN

3 TOLI (89

23.79

237.92

MM) PREIZOLAT

0.00

0.00

0.00

0.00

0.003

0

Total=

252.56

Total manopera la UM:

2.93 ore.

006 4003945    BUC.

10.000

0.00

0.00

COT NG PREIZOLAT 89 X 4 OLT 35 S 8805

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.002

0

Total=

0.00

007 TFA02B1    [ 2] BUC.

7.000

1.46

10.25

MONTAT COT SAU REDUCȚIE DN

2” PREIZOLAT

23.55

164.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.003

0

Total=

175.09

Total manopera la UM:

2.90 ore.

007 4003579    BUC.

7.000

0.00

0.00

COT ZN PREIZOLAT    51 X 4

OLT 35 S 8805

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0

Total=

0.00

008    SA10C1    [ 1] M

55.000

0.00

0.00

ȚEAVA PEX TIP G MONT.LA CONSTR.INDUSTR.

3.33

183.11

IN COLOANE D=32 MM

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0

Total=

183.11

Total manopera la UM:

0.41 ore.

009 TFD01A1    [ 1] BUC.

5.000

0.00

0.00

MONTAT CĂCIULĂ DE CAPAT DN

160

2.03

10.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0

Total=

10.15

Total manopera la UM:

0.25 ore.

010 TFD01A1

[ 2] BUC.

2.000

0.00

0

MONTAT CĂCIULĂ DE CAPAT DN

125

1.67

3

0.00

0

0.00

0

0.000

0 Total=

3

Total manopera

la UM:

0.25 ore.

011 TFDOlAl

[ 3] BUC.

1.000

0.00

0

MONTAT CĂCIULĂ DE CAPAT DN

75

1.00

1

0.00

0

0.00

0

0.000

0 Total=

1

Total manopera

la UM:

0.15 ore.

012 TFD02A1

[ 1] BUC.

24.000

0.00

0

MANSONAREA ȚEVII

PREIZOLATE

DN 160

4.06

97

0.00

0

0.00

0

0.001

0 Total=

97

Total manopera

la UM:

0.50 ore.

013 TFD02A1

[ 2] BUC.

20.000

0.00

0

MANSONAREA ȚEVII

PREIZOLATE

; DN 125

3.65

73

0.00

0

0.00

0

0.001

0 Total=

73

Total manopera

la UM:

0.45 ore.

014 TFD02A1

[ 3] BUC.

1.000

0.00

0

MANSONAREA ȚEVII

PREIZOLATE

; DN 90

2.84

2

0.00

0

0.00

0

0.001

0 Total=

2

Total manopera

la UM:

0.35 ore.

015 TFA02A1

[ 7] BUC.

1.000

1.10

1

RAMIFICAȚIE PREIZOLATA GATA CONFECȚIONATĂ    12.18

12

MONTATA PE CONDUCTA

0.00

0

0.00

0

0.002

0 Total=

13

Total manopera

la UM:

1.50 ore.

016 TFD03A1

[ 1] BUC.

2.000

0.00

0

MONTAREA INELULUI DE TRECERE DN 160

3.41

6

0.00

0

0.00

0

0.000

0 Total=

6

Total manopera

la UM:

0.42 ore.

017 TFD03A1

[ 2] BUC.

1.000

0.00

0

MONTAREA INELULUI DE TRECERE DN 75

0.81

0

0.00

0

0.00

0

0.000

0 Total=

0

Total manopera

la. UM:

0.10 ore.


018 TFD04A1    [ 1] BUC.

12.000

0.00

0.00

MONTAT PERNA DILATATIE

1.63

19.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.001

0

Total=

19.50

Total manopera la UM:

0.40 ore.

019    SD31D1    [ 1] BUC.

2.000

0.00

0.00

RACORD PEX/OTEL MONTAT,DN

32-1"

1.79

3.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0

Total=

3.57

Total manopera la UM:

0.22 ore.

020    SD31D1    [ 2] BUC.

2.000

0.00

0.00

MONTAT PIULIȚA PEX DN 32

1.79

3.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0

Total=

3.57

Total manopera la UM:

0.22 ore.

021 RPSA45D1    BUC.

1.000

0.70

0.70

INTERC SAU INLOC PIES DE LEG TEU;COT;

15.43

15.43

MUFE;PE COND EXIST ȚEAVA OL ZN D= 1 TOL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0

Total=

16.13

Total manopera la UM:

1.90 ore.

021 4120170    BUC.

1.000

0.75

0.75

0MUFA ZINCATA DN 1" BRAVO

COD 180

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0

Total=

0.75

022    IC07J1    M

19.000

0.45

8.53

ȚEAVA OL.CTII FARA SUD SAU

SUD.LONG.

6.99

132.75

INCALZ.CENTR.CTII.IND.SUDURA IN

0.00

0.00

DISTRIBUȚIE D.EXT=89 MM

0.00

0.00

0.001

0

Total=

141.28

Total manopera la UM:

0.86 ore.

022 3305011    M

19.285

36.11

696.38

ȚEAVA INST.NEAGRA NEFIL.G

- 80(3 ) OL 32

0.00

0.00

1 S 7656

0.00

0.00

0.00

0.00

0.010

0

Total=

696.38

023    IC07A1    M

11.500

0.16

1.85

ȚEAVA OL.CTII FARA SUD.SAU

•SUD.LONG.

5.36

61.63

INCALZ.CENTR.CTII.IND.SUDURA IN

0.00

0.00

DISTRIBUȚIE D.EXT=51 MM

0.00

0.00

0.000

0

Total=

63.48

Total manopera la UM:

0.66 ore.023 3305528

ȚEAVA INST.ZINC

M

50(2 ) OL

32

0.006

11.673

20.56

0.00

0.00

0.00

240.00

0.00

0.00

0.00

240.00

0

Total=

024 TFA02B1

[ 4] BUC.

12.000

1.46

17.57

MONTAT COT SAU

REDUCȚIE DN

3 TOLI

(89

23.79

285.50

MM)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.003

0

Total=

303.07

Total manopera

la UM:

2.93 ore.

024 4003969

BUC.

12.000

19.27

231.24

COT PT.SUD.R1,5

90G 89 X 5

OLT 35

S 8805

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.002

0

Total=

231.24

025 TFA02B1

[10] BUC.

10.000

0.88

8.81

COT GATA CONFECȚIONAT MONTAT PRIN

12.18

121.80

BRAZARE PE CONDUCTA PINA LA IM ADINCIME

0.00

0.00

3M ÎNĂLȚIME CU

DN 65

0.00

0.00

0.003

0

Total=

130.61

Total manopera

la UM:

1.50 ore.

025 4003622

BUC.

10.000

17.79

177.90

COT PT.SUD.R1,5

90G'57 X 4

ZINC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.001

0

Total=

177.90

026 RPIC58R1

M

12.000

101.33

1216.00

ÎNLOCUIRE ȚEVI

OL.F.SUDURA

,PT.CONS

.AMPL.

82.66

991.94

IN CANALE PE PORȚIUNI PINA

LA 3M,

133X4

0.00

0.00

MM *

0.00

0.00

0.023

0

Total=

2207.94

Total manopera

la UM:

10.18 ore.

027 RPIF05E1

M

1.800

0.51

0.91

TAIERE TABLA OL

.CU FLACARA

OXIACETILENIC

1.30

2.34

A DE 6 MM*

0.00

0.00

0.00

0.00

0.002

0

Total=

3.25

Total manopera

la UM:

0.16 ore.

028 RPIF07D1

M

12.000

2.35

28.20

ASAMBLARE PRIN

SUDURA ELECTRICA TABLA

2.27

27.28

OL.DE 6 MM*

0.00

0.00

0.00

0.00

0.001

0

Total=

55.48

0.28 ore.

Total manopera la UM:029 TFA02D1    BUC.    4.000

COT SAU REDUCȚIE GATA CONFECȚIONAT MONTAT PE CONDUCTA PINA LA IM ADINCIME 3M ÎNĂLȚIME CU DN 150

0.008

Total manopera la UM:    4.75 ore.

029 4004250    BUC.    4.000

COT PT.SUD.R1,5 90G 133 X 6 OLT 35 S 8805

0.006

030 TFA02A1 [ 5] BUC.    2.000

MONTAT ROBINET BALLOMAX 3/4"


Total manopera la UM:


0.002 2.07 ore.


030 4003218    BUC.    2.000

ROBINET BALLOMAX 3/4"


0.000

031 RPIF05C1    M    1.800

TAIERE TABLA OL.CU FLACARA OXIACETILENIC A DE 4 MM*

0.001

Total manopera la UM:    0.13 ore.

032 RPIF07B1    M    14.500

ASAMBLARE PRIN SUDURA ELECTRICA TABLA OL.DE 4 MM*


0.000

Total manopera la UM:    0.29 ore.

033 TFA02A1 [ 1] BUC.    2.000

MONTAT COT SAU REDUCȚIE DN 25-40


0.002

Total manopera la UM:    2.07 ore.

033 4003414    BUC.    2.000

COT PT.SUD.R1,5 90G 42 X 3 OLT 35 S 8805


0.000


5.19

20.75

38.57

154.28

0.00

0.00

0.00

0.00

Total=

175.03

44.56

178.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total=

178.24

1.10

2.20

16.81

33.62

0.00

0.00

0.00

0.00

Total=

35.82

63.95

127.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total=

127.90

0.39

0.70

1.06

1.90

0.00

0.00

0.00

0.00

Total=

2.60

0.99

14.31

2.35

34.14

0.00

0.00

0.00

0.00

Total=

48.45

1.10

2.20

16.81

33.62

0.00

0.00

0.00

0.00

Total=

35.82

3.50

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total=

7.00


034 RPIC16D1

M

6.000

12.72

76.31

INLOC.TEVI OL.SUD.PT.INSTAL.PRIN SUDURA

16.08

96.46

IN LEG.CORP INC

. PORTIUNK2M LA C-TII

0.00

0.00

IND. 1 "

0.00

0.00

0.004

0

Total=

172.78

Total manopera

la UM:

1.98 ore.

035 RPIC16C1

M

3.000

5.35

16.05

INLOC.TEVI OL.SUD.PT.INSTAL.PRIN SUDURA

14.36

43.07

IN LEG.CORP INC

. PORTIUNK2M LA C-TII

0.00

0.00

IND. 3/4"

0.00

0.00

0.003

0

Total=

59.12

Total manopera

la UM:

1.77 ore.

<336    IC05C1

M

4. 000

0.13

0. 52

ȚEAVA OL INST.SUD.LONG.NG.

NETEDA INCALZ.

3.00

12.02

CENTR CTIIIND.SUDURA IN COLOANE D=1 TOLI

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0

Total=

12.53

Total manopera

la UM:

0.37 ore.

036 3305695

M

4.060

9.83

39.91

ȚEAVA INST.ZINC

25(1 ) OL

32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.002

0

Total=

39.91

037 TFD03A1

[ 3] BUC.

3.000

0.00

0.00

MONTAT INEL TRECERE DN 250

0.81

2.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0

Total=

2.44

Total manopera

la UM:

0.10 ore.

038 TFD03A1

[ 4] BUC.

2.000

0.00

0.00

MONTAT INEL TRECERE DN 125

0.81

1.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0

Total=

1.62

Total manopera

la UM:

0.10 ore.

039 RPSA03F1

[ 2] M

8.000

22.95

183.60

INLOC.ȚEAVA PPR

63MM IN COND.DISTR.AMPL.

18.77

150.19

IN CAN.PE PORT.PINA LA 10

M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0

Total=

333.78

Total manopera

la UM:

2.31 ore.

040 RPSA03C1

[ 1] M

12.000

9.83

117.93

INLOC.ȚEAVA PPR

32MM IN COND.DISTR.AMPL.

9.52

114.20

IN CAN.PE PORT.PINA LA 10

M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.001

0

Total=

232.13

Total manopera

la UM:

1.17 ore.041 RPSA45D1    BUC.    10.000

INTERC SAU INLOC PIES DE LEG TEU;COT; MUFE;PE COND EXIST ȚEAVA PPR D= 1 TOL


Total manopera la UM:


041 4122204 SRACORD PPR DN1" COD 45033004


BUC.


0.000 1.90 ore.


0.000


041 4117955    BUC.

SCOT PPR DN 1" BRAVO COD 90


0.000


041 4120170    BUC.

SMUFA PPR DN 1" BRAVO COD 180


0.000


4.000


4.000


2.000


13.000


042 RPSA45G1    BUC.

INTERC SAU INLOC PIES DE LEG TEU;COT; MUFE;PE COND EXIST ȚEAVA PPR D= 2 TOL


Total manopera la UM:


042 4122299 SRACORD PPR DN2" COD 45033007


BUC.


0.001 3.60 ore.


0.001


042 4118038    BUC.

SCOT PPR DN 2" BRAVO COD 90


0.001


042 4120225    BUC.

SMUFA PPR DN 2" BRAVO COD 180


2.000


9.000


2.000


0.001

043 RPIC71D1    BUC.    14.000

TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.ȚEAVA OL. SUDATA PENTRU INSTALAȚII 1"

0.000 0.06 ore.


0.70

7.01

15.43

154.28

0.00

0.00

0.00

0.00

Total=

161.28

6.50

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total=

26.00

0.90

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total=

3.60

0.75

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total=

1.50

1.35

17.51

29.23

380.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Total=

397.53

37.51

75.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total=

75.02

3.88

34.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total=

34.92

2.91

5.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total=

5.82

0.05

0.74

0.49

6.82

0.00

0.00

0.00

0.00

Total=

7.56


Total manopera la UM:044 RPIC71A1    BUC.    12.000

TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.ȚEAVA OL. SUDATA PENTRU INSTALAȚII 3/8"


Total manopera la UM:


0.000 0.05 ore.


0 Total=


0.02

0.41

0.00

0.00


0.23

4.87

0.00

0.00

5.11


045 RPIC71G1    BUC.    12.000

0 Total=


0.09

0.65

0.00

0.00


1.11 7.79 0.00 0.00 8.91


TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.ȚEAVA OL. SUDATA PENTRU INSTALAȚII 2"

0.000 0.08 ore.


Total manopera la UM:

046 RPIC73D1    BUC.

8.000

0.28

2.24

SUDARE CU FLACARA OXIACETIL

.ȚEAVA OL.

6.90

55.21

SUDATA PENTRU INSTALAȚII EXEC.IN POZ.

0.00

0.00

NORMALA DE LUCRU 2"

0.00

0.00

0.001

0

Total=

57.46

Total manopera la UM:

0.85 ore.

047 RPIF06D1    [ 1] M

19.400

14.76

286.36

ASAMBLARE PRIN BRAZARE TABLA OL.DE 4 MM*

2.68

51.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.004

0

Total=

338.34

Total manopera la UM:

0.33 ore.

048 RPIC72R1    BUC.

28.000

0.20

5.71

TAIERE CU FLACARA OXIACETIL

.ȚEAVA OL.

0.65

18.18

FARA SUDURA PT.CONSTRUCTII

133X4 MM *

0.00

0.00

0.00

0.00

0.001

0

Total=

23.90

Total manopera la UM:

0.08 ore.

049 RPIC72J1    BUC.

34.000

0.14

4.64

TAIERE CU FLACARA OXIACETIL

.ȚEAVA OL.

0.49

16.56

FARA SUDURA PT.CONSTRUCȚII

89X3,5 MM *

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0

Total=

21.20

Total manopera la UM:

0.06 ore.

050 RPIC71G1    BUC.

17.000

0.09

1.58

TAIERE CU FLACARA OXIACETIL

.ȚEAVA OL.

0.65

11.04

SUDATA PENTRU INSTALAȚII 2"

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0

Total=

12.62

Total manopera la UM:

0.08 ore.

051 RPID12G1    BUC.

2.000

28.32

56.64

ÎNLOCUIT ROBINET CU VENTIL

DIN FONTA CU

17.70

35.40

FLANSE DE 125MM

0.00

0.00

0.00

0.00

0.052

0

Total=

92.04

2.18 ore.

Total manopera'la UM:

052 RPIC72O1    BUC

4.000

0.19

0.74

TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.ȚEAVA OL.

0.65

2.60

FARA SUDURA PT.CONSTRUCTII 121X4 MM *

0.00

0.00

0.00

0.00

0.001

0

Total=

3.34

Total manopera la UM:

0.08 ore.

053    GD07B1    BUC

2.000

5.04

10.08

CONFECȚIONAREA REDUCȚIEI

LA ȚEVI AVIND

21.92

43.85

DN=133 MM

0.00

0.00

0.00

0.00

0.010

0

Total=

53.93

Total manopera la UM:

2.70 ore.

054    GD07A1    BUC

2.000

1.65

3.30

CONFECȚIONAREA REDUCȚIEI

LA ȚEVI AVIND

7.31

14.62

DN=121 MM

0.00

0.00

0.00

0.00

0.003

0

Total=

17.91

Total manopera la UM:

0.90 ore.

055 RPIC71C1    BUC

10.000

0.03

0.30

TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.ȚEAVA OL.

0.41

4.06

SUDATA PENTRU INSTALAȚII

3/4"

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0

Total=

4.36

Total manopera la UM:

0.05 ore.

056 RPIC73A1    [ 2] BUC

4.000

0.31

1.22

SUDARE CU FLACARA OXIACETIL.ȚEAVA OL.

5.20

20.79

SUDATA PENTRU INSTALAȚII

EXEC.IN POZ.

0.00

0.00

NORMALA DE LUCRU 1"

0.00

0.00

0.000

0

Total=

22.01

Total manopera la UM:

0.64 ore.

057 TFA02C1    [ 1] BUC

2.000

2.56

5.11

MONTAT COT SAU REDUCȚIE :

DN 121

33.45

66.91

MM)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.005

0

Total=

72.02

Total manopera la UM:

4.12 ore.

058 TFA02D1    [ 1] BUC

2.000

5.19

10.37

COT SAU REDUCȚIE GATA CONFECȚIONAT

38.57

77.14

MONTAT PE CONDUCTA CU DN

133

0.00

0.00

0.00

0.00

0.008

0

Total=

87.51

Total manopera la UM:

4.75 ore.

059 7300045    KG

17.000

14 . 45

245.65

ACETILENA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.009

0

Total=

245.65

060 AUT2305

ORA

8.000

0.00

0.00

GRUP ELECTROGEN

MOBIL MOTOR ARDERE INT.

0.00

0.00

40-74 KVA

12.66

101.28

0.00

0.00

0.000

0

Total=

101.28

061 IZH04B1

[ 1] MP.

43.200

0.18

7.56

IZOLAT CONDUCTE

CU VATA MINERALA

3.44

148.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0

Total=

156.04

Total manopera

la UM:

0.42 ore.

062 2606743

MP.

43.977

5.85

257.27

VATA MINERALA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.007

0

Total=

257.27

063 3270033

BUC.

32.000

0.09

2.88

ȘAIBA Ml6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0

Total=

2.88

064    CP18B1

BUC.

9.000

0.00

0.00

MONTARE PLĂCUTE

PREFABR.BETON ARMAT

2.27

20.46

PESTE CANALE,CU

VOL.O,02-

0,05MC INCL.CU

0.00

0.00

CIMENT M30

0.00

0.00

0.000

0

Total=

20.46

Total manopera

la UM:

0.28 ore.

064 6414203

BUC.

9.063

44.85

406.48

PLACI PESTE CANAL DIN BET

•ARM.PREFABR.

0.00

0.00

160 UȘOARE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.900

8

Total=

406.48

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE    MATERIALE    MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

101.28

0.00

13114

=

0.00

=

101.28


11.095    7692.77    5320.38

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice Valoare aferenta utilaje electri

Alte cheltuieli directe:

-CAS :

(

5320.38 +

101.28 * 0.000

+

0.00 *

0.000) * 0.20800 =

1 106.64

-ȘOMAJ:

(

5320.38 +

101.28 * 0.000

+

0.00 *

0.000) * 0.00500 =

26.60

-CONTRIBUȚII

FOND" CM =0.

.85%

(

5320.38 +

101.28 * 0.000

+

0.00 *

0.000) * 0.00850 =

45.22

-SANATATE =5.2%


pag 12


(    5320.38 +    101

0.00 * 0.000) *

-FOND GARANȚIE SALARII=0.25%

(    5320.38 +    101

0.00 * 0.000) * -FOND DE RISC=0.0306%

(    5320.38 +    101

0.00 * 0.000) *

Total cheltuieli directe:

GREUTATE    MATERIALE    MANOPERA

11.095    7692.77    6805.08


28 * 0.000 + 0.05200 =

276.66

28 * 0.000 +

0.00250 =

13.30

28 * 0.000 +

0.00306 =

16.28


UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

101.28

0.00

14599.13


Cheltuieli indirecte:

14599.13 * 0.1250

Profit:

16424.02 * 0.0000

TOTAL GENERAL DEVIZ:


1 824.89

0.00

16 424.02BENEFICIAR : REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE

INVESTIȚIE : RACORDARE LA REȚEAUA DE TERMOFICARE A BLOCULUI CSI LA PT 139

ANTEMASURATOARE

ARMARE SI TURNARE PLACA BETON CU CAPAC NECAROSABIL

NR.CRT.    DENUMIRE ARTICOL_U/M CANTITATE

1.    CZ0305C1 - confecționat armature pentru

elemente pretumate in atelier,dinOB37,D=6-8 mm ; kg    16,50

2.    CCO2A1 - montare armature din OB37,

D = 8 mm,in pereți diafragme ;

kg

16,50

3. ACD01G1 - capac si rama STAS 2308/81

Pentru cămine cu piesa support necarosabil;

buc.

1,00

4. CA02Z1-turnare beton ;

mc

0,187

5. TRB05A11 - transportul materialelor prin purtare directa, distanta 10 m ;

to

0,46

6. CB06A1 - coffaje pentru beton armat, la ctii cu H<20 M ;

mp

0,60

BENEFICIAR :

DENUMIREA OBIECTIVULUI : AMPLASAMENT


REGIA Al WSOMA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMl

b-dul TOMIS , nr. 107 , municipiul CONSTANTA , județul CONSTANTA RACORDARE LA REȚEAUA DE TERMOFICARE A BLOCULUI CSI LA PT139

strada HORIA AGARICI, municipiul CONSTANTA , județul CONSTANTA

DEVIZ ESTIMATIV

ARMARE SI TURNARE PLACA BETON CU CAPAC NECAROSABIL

Nr. Capitol de lucr.    UM    CANTITATEA

PU

MATERIAL

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

crt.    sau

a)Material

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.5+

Subcapitol(norma comasata)

b)Manopera

col.4a)

col.4b)

col.4c)

col.4d)

6+7+8)

Denumire

c)    Utilaj

d)    Transport

( RON /UM)

(. RON )

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

Secțiunea tehnica

Secțiunea financiara

0    1    2    3

4

5

6

7

8

9

001    CZ0305C1    KG    16.500

2.40

39.52

CONFECT.ARMAT.PT.ELEM.PRETUR.IN ATEL.

0.53

8.71

CENTR.PENTRU PREFAB.PE ȘANTIER DIN OB 37

0.00

0.00

D= 6-8MM

0.00

0.00

48.23

Total manopera la UM:    0.06 ore.

002    CC02A1    KG    16.500

0.00

0.00

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE D

0.39

6.43

<8MM IN PEREȚI DIAFRAGME CU DIST DIN

0.00

0.00

PLASTIC

0.00

0.00

6.43

Total manopera la UM:    0.05 ore.

003 ACD01G1    BUC.    1.000

188.00

188.00

CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CĂMINE

14.62

14.62

CU PIESA SUPORT NECAROSABIL TIP I

0.00

0.00

0.00

0.00

202.62

Total manopera la UM:    1.80 ore.

004    CA02Z1    [ 1] M.C.    0.187

0.00

0.00

TURNARE BETON

34.10

6.38

0.04

0.00

0.01

0.00

6.38

Total manopera la UM:

4.20 ore.

004 2100969    M.C.

BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

0.187


250.00    46.75

0.00 0.00 0.00

0.00


005 TRB05A11    TONA    0.460

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 10M

Total manopera la UM:    1.00 ore.

006 CB06A1    MP.    0.600

COFRAJE PT.BETON ARMAT DIN SCINDURI DE RASINOASE LA CONSTRUCȚII CU H<20M,DE TIP SPECIAL

Total manopera la UM:    1.40 ore.


0.00

8.12

0.00

0.00


0.41

11.37

0.00

0.00


0.00


0.25


3.74


6.82


0.00


0.00


0.00


0.00


3.74


7.07


007 2000148    KG

SARMA MOALE DE LEGAT NEAGRA


0.200


5.17

0.00

0.00

0.00


1.03


0.00


0.00


0.00


1.03


Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA 0.367    275.56    46.69

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:


UTILAJ TRANSPORT


0.01


0.00


0.00

0.01


TOTAL

322.25


-CAS:

(

46.69 +

0.01 * 0.000

+

0.00 *

0.000)

* 0.20800 =

9.71

-ȘOMAJ:

(

46.69 +

0.01 * 0.000

+

0.00 *

0.000)

* 0.00500 =

0.23

-C.C.I. = 0,85

O,

o

(

46.69 +

0.01 * 0.000

+

0.00 *

0.000)

* 0.00850 =

0.40

-CASS=5,2%

(

46.69 +

0.01 * 0.000

+

0.00 *

0.000)

* 0.05200 =

2.43

-FD. GARANȚII

SALARII =

0,25 %

(

46.69 +

0.01 * 0.000

+

0.00 *

0.000)

* 0.00250 =

0.12

-FOND DE RISC=

0.306%

(

46.69 +

0.01 * 0.000

+

0.00 *

0.000)

* 0.00306 =

0.14

Total cheltuieli directe:

GREUTATE

MATERIALE

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

0.367

275.56

59.72

0.01

0.00

335.28

Cheltuieli

indirecte:

335.28 *

0.1250 =

41.91

Profit:

377.19 *

0.0000 =

0.00

TOTAL GENERAL DEVIZ:

377.19


BENEFICIAR : REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE

INVESTIȚIE : RACORDARE LA REȚEAUA DE TERMOFICARE A BLOCULUI CSI LA PT 139

ANTEMASURATOARE

MONTAJ VANE SI FILTRU

NR.CRT.    DENUMIRE ARTICOL_U/M_CANTITATE

1.    TFA02B1 - montat robinet BALLOMAX 3” buc.    3,00

2.    TFB04E1 - montat flansa rotunda cu gat

pentru sudare pe conducta pana la 1 m    buc.    2,00

adâncime, DN=80mm ;

3.    TFB08D1 - montat filtru intre flanse,DN=80mm buc.    1,00

BENEFICIAR :    REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE

b-dul TOMIS , municipiul CONSTANTA , județul CONSTANTA

DENUMIREA OBIECTIVULUI : RACORDARE LA REȚEAUA DE TERMOFICARE A BLOCULUI CSI LA PT 139

AMPLASAMENT    : strada HORIA AGARICI, municipiul CONSTANTA , județul CONSTANTA

DEVIZ ESTIMATIV MONTAJ VANE SI FILTRU

Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART.

CANTITATE

UM

PU MAT    VAL MAT =

DENUMIRE

PU MAN    VAL MAN =

=

ART

I C 0 L

PU UTI    VAL UTI =

=

PU TRA    VAL TRA =

= SPOR MAT MAN UTI

GR.

/UA    GR.TOT.

TOTAL =

001 TFA02B1

[

7] BUC.

2.000

1.47

2.94

MONTAT ROBINET :

BAL

LOMAX 3

n

23.55

47.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.003

0

Total=

50.04

Total manopera

la

UM:

2.90 ore.

001 4004004

BUC.

2.000

263.61

527.22

ROBINET BALLOMAX

3"

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.003

0

Total=

527.22

002 TFA02B1

[

6] BUC.

1.000

1.47

1.47

MONTAT ROBINET 1

BAL

LOMAX 2

23.55

23.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.003

0

Total=

25.02

Total manopera

la

UM:

2.90 ore.

002 4003581

BUC.

1.000

127.89

127.89

ROBINET BALLOMAX 2

0.00

0.00

8805

0.00

0.00

0.00

0.00

0.001

0

Total=

127.89

003 TFB04E1

BUC.

2.000

1.30

2.60

MONTAT FLANSA Ri

OT.

CU GIT

PENTRU SUDARE

9.74

19.49

PE CONDUCTAPINA

LA

IM ADI

NC.3M ÎNALT.CU

0.00

0.00

DN.80 MM

0.00

0.00

0.003

0

Total=

22.09

Total manopera

la

UM:

1.20 ore.

003 4400947

BUC.

2.000

0.00

0.00

FLANSA PLATA PN

6

80- 89

OL37-2 ET PU S

0.00

0.00

8012

0.00

0.00

0.00

0.00

0.003

0

Total=

0.00

004 TFB08D1

BUC.

1.000

0.00

0.00

MONTAT FILTRU INTRE

FLANSE

29.23

29.23

DN.8 0 MM

0.00

0.00

0.00

0.00

0.003

0

Total=

29.23

Total manopera la

UM:    3.60 ore

004 4400961

BUC.

1.000

0.00

0.00

FILTRU TIP Y DN 80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.003

0

Total=

0.00

005 7300045

KG

0.585

14.45

8.45

ACETILENA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.009

0

Total=

8.45

Cheltuieli directe

din articole:

GREUTATE    MATERIALE    MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

0.040    670.58

119.36

0.00

0.00

789.94

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

(

119.36 +

0.00 *

0.000)

0.

*

. 00

0.

* 0.000 +

20800 =

24.83

-ȘOMAJ:

(

119.36 +

0.

. 00

* 0.000

+

0.00

*

0.000)

k

0.

00500 =

0.60

-CONTRIBUȚII

FOND CM =

0.

. 85%

(

119.36 +

0.

. 00

* 0.000

+

0.00

k

0.000)

k

0.

00850 =

1.01

-SANATATE =5,

.2%

(

119.36 +

0,

. 00

* 0.000

+

0.00

k

0.000)

k

0.

05200 =

6.21

-FOND GARANȚIE SALARII=0.25%

(    119.36 +

0.00 * 0.000 +

* 0.00250 =

0.30

0.00 *

0.000)

-FOND DE RISC=0.0306%

(    119.36 +

0.00 * 0.000 +

0.00 *

0.000)

* 0.00306 =

0.37

Total cheltuieli directe:

GREUTATE

MATERIALE

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

0.040

670.58

152.67

0.00

0.00

823.25

Cheltuieli

indirecte:

823.25 *

0.1250 =

102.91

Profit:

926.16 *

0.0000 =

0.00

926.16


BENEFICIAR : REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE

INVESTIȚIE : RACORDARE LA REȚEAUA DE TERMOFICARE A BLOCULUI CSI LA PT 139

ANTEMASURATOARE

MONTAT PLACA CU CAPAC NECAROSABIL

NR.CRT.    DENUMIRE ARTICOL    U/M    CANTITATE

1.    CP27B1 - matare rost cu M100-T

orizontal sau vertical;    m    6,00

2.    ACD01G1 - capac si rama STAS 2308-81

Pentru cămine cu piesa suport necarosabil;    buc.    1,00


BENEFICIAR :

DENUMIREA OBIECTIVULUI : AMPLASAMENT


NOMA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TER


b-dul TOMIS , nr. 107 , municipiul CONSTANTA , județul CONSTANTA RACORDARE LA REȚEAUA DE TERMOFICARE A BLOCULUI CSI LA PT139

strada HORIA AGARICI, municipiul CONSTANTA , județul CONSTANTA

DEVIZ ESTIMATIV

MONTAT PLACA CU CAPAC NECAROSABIL

Nr. Capitol de lucr.

UM    CANTITATEA

PU

MATERIAL

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

crt.    sau

a)Material

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.5+

Subcapitol(norma Denumire

comasata)

b)    Manopera

c)    Utilaj

d)    Transport

col.4a)

col.4b)

col ,4c)

col.4d)

6+7+8)

( RON /UM)

(' RON )

( RON )

i    ( RON

)    ( RON )

( RON )

Secțiunea tehnica

Secțiunea

financiara

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

001    CP27B1

M

6.000

0.24

1.43

MATARE ROST CU 1

M100-T ORIZ.

dintr.pan.de

3.65

21.92

PEREȚI SIPAN.DE

PLANSEU SAU

ROST.VERT.

0.00

0.00

dintr.pan.de peret

0.00

0.00

23.35

Total manopera

la UM:

0.45 ore.

002 ACD01G1

BUC.

1.000

6.51

6.51

CAPAC SI RAMA STAS 2308-81

PENTRU CĂMINE

14.62

14.62

CU PIESA SUPORT

NECAROSABIL

TIP I

0.00

0.00

0.00

0.00

21.13

Total manopera

la UM:

1.80 ore.

003 2000032

KG

3.500

0.39

1.36

CIMENT

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.36

004 2000154

M.C.

0.032

64.80

2.07

NISIP DE RAU

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00    0.00    2.07

Cheltuieli directe din articole

, •

GREUTATE    MATERIALE    MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

0.406    11.38    36.54

0.00

0.00

47.92

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

(    36.54 +

0.00 * 0.000

+

0.00 * 0.000)

* 0.20800 =

7.60

-ȘOMAJ:

(    36.54 +

0.00 * 0.000

+

0.00 * 0.000)

* 0.00500 =

0.18

-C.C.I. = 0,85 %

(    36.54 +

0.00 * 0.000

+

0.00 * 0.000)

* 0.00850 =

0.31

-CASS=j5, 2%

(    36.54 +

0.00 * 0.000

+

0.00 * 0.000)

* 0.05200 =

1.90

-FD. GARANȚII SALARII = 0,25 %

(    36.54 +

0.00 * 0.000

+

0.00 * 0.000)

* 0.00250 =

0.09

-FOND DE RISC=0.306%

(    36.54 +

0.00 * 0.000

+

0.00 * 0.000)

* 0.00306 =

0.11

Total cheltuieli directe:

GREUTATE

MATERIALE

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

0.406

11.38

46.74

0.00

0.00

58

Cheltuieli indirecte:

7.26

0.00


58.11 * 0.1250

Profit:

65.38 * 0.0000


BENEFICIAR : REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE

INVESTIȚIE : RACORDARE LA REȚEAUA DE TERMOFICARE A BLOCULUI CSI LA PT 139

ANTEMASURATOARE

REFACERE RIGOLA SI ZIDĂRIE CASETA PROTECȚIE PREIZOLATA

:rt.    denumire articol

U/M

CANTITATE

CZ0204G1- preparare mortar de ciment pentru zidărie, MIOO-z ,cu ciment M30 ;

mc

0,20

CF06B1 - tencuieli exterioare obișnuite , driscuite la ziduri, in grosime de 2,5 cm;

mp

4,80

CZ0105E1 - preparare beton B150, cu agregate grele,granulatie<31mm ;

mc

0,30

CA02Z1 - turnare beton ;

mc

0,30

DH14A1 - curățirea manuala a șanțurilor si rigolelor ;

m

0,60

TRB05A11 - transportul materialelor prin purtare directa ,distanta 10 m ;

to

0,92

RPCG03B1 - zidărie cărămidă (240x115x63);

mc

0,137

RPCG07D1- zidărie cu blocuri din beton , (365x240x188) cu M50Z ;

mc

0,833

CB06A1 - cofraje pentru beton armat din scânduri de rasinoase la ctii cu H<20M ;

mp

0,80

REGIA A


BENEFICIAR :

DENUMIREA OBIECTIVULUI : AMPLASAMENT


NOMA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TER

b-dul TOMIS , nr. 107 , municipiul CONSTANTA Județul CONSTANTA RACORDARE LA REȚEAUA DE TERMOFICARE A BLOCULUI CSI LA PT139

strada HORIA AGARICI, municipiul CONSTANTA Județul CONSTANTA

DEVIZ ESTIMATIV

REFACERE RIGOLA SI ZIDĂRIE CASETA PROTECȚIE PREIZOLATA

Nr. Capitol de lucr.    UM    CANTITATEA

PU

MATERIAL

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

crt.    sau

a)Material

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.5+

Subcapitol(norma comasata)

b)Manopera

col.4a)

col.4b)

col.4c)

col.4d)

6+7+8)

Denumire

c)    Utilaj

d)    Transport

( RON /UM)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

Secțiunea tehnica

Secțiunea financiara

0    1    2    3

4

5

6

7

8

9

001    CZ0204G1    M.C.    0.200

1.42

0.28

PREPARARE MORTAR DE CIMENT PT.ZIDĂRIE

24.39

4.88

M100-Z CU CIMENT M30 MANUAL FARA ADAOS

0.00

0.00

VAR

0.00

0.00

5.16

Total manopera la UM:    3.00 ore.

002    CF06B1    MP.    4.800

0.99

4.78

TENCUIELI EXTERIOARE OBIȘNUITE,DRISCUITE

10.41

49.95

PE ZIDURI,IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM

0.00

0.00

0.00

0.00

54.73

Total manopera la UM:    1.28 ore.

002 2101125    KG    0.110

0.00

0.00

0MORTAR PT TENCUIALA FINA CU APLICARE

0.00

0.00

MANUALA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

003    CZ0105E1    M.C.    0.300

0.85

0.26

PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE,

28.45

8.54

GRANULATIA<31MM,CIMENT M30 MANUAL

0.00

0.00

0.00

0.00

8.79

Total manopera la UM:    3.50 ore.

004    CA02Z1    [ 1] M.C.    0.300

0.44

0.13

TURNARE BETON

34.15

10.24

0.. 04 o'. 00

0.01

0.00

10.39

Total manopera la UM:

4.20 ore.

004 2100945

M.C.

0.50 0

225.00

BETON DE CIMENT

B 150 STAS

3622

0.00

0.00

0.00

005    DH14A1

M

0.600

0.00

CURĂȚIREA MANUALA A ȘANȚURILOR SI

1.95

RIGOLELOR

0.00

0.00

Total manopera

la UM:

0.24 ore.

006 TRB05A11

TONA

0.920

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

8.13

DIRECT.MATERIALE

; COMODE SUB

i 25 KG

0.00

DISTANTA 10M

0.00

Total manopera

la UM:

1.00 ore.

007 RPCG03B1

M.C.

0.137

498.91

ZID DE CARAM PT

UMPLERI DE

GOLURI CU

74.80

GROS =SAU>DE12,5

CM DIN CARAM 240X115X63

0.00

CU M 25Z

0.00

Total manopera

la UM:

9.20 ore.

008 RPCG07D1

M.C.

0.833

0.55

ZID CU BLOC BET

LA UMPLERI

DE GOLURI CU

46.54

GROS =SAU>25 CU

BLOC MICI 365X240X188 CU

0.00

M 50Z

0.00

Total manopera

la UM:

5.72 ore.

009    CB06A1

MP.

0.800

0.00

COFRAJE PT.BETON

: ARMAT DIN

SCINDURI DE

11.38

RASINOASE LA CONSTRUCȚII CU

H<20M,DE TIP

0.00

SPECIAL

0.00

Total manopera

la UM:

1.40 ore.

010 2000310

M.C.

0.100

240.00

SAPA MORTAR

0.00

0.00

0.00

011 2000199

BUC.

40.000

2.02

BOLTARI ( BLOCHETI ) 400 X

200 X 150 MM

0.00

0.00

0.00

012 2000032

KG

28.300

0.38

CIMENT

O'.OO

0.00

0.00

67.50


0.00

0.

0.00

1.17

0.


0.00

7.48

0.


68.35

10.25

0.


0.46

38.76

0.


0.00

9.11

0.


24.00

0.00

0.

80.80

0.00

0.

10.75

0.00


0.000.00    1.17


0.00    7.48


0.00    78.60


0.00    39.22


0.00    9.11


0.00    24.00


0.00 80.80


GREUTATE

MATERIALE    MANOPERA

UTILAJ

1.845 Din care

257.

.31

140.38

0.01

Valoare

aferenta

utilaj e

termice

=

Valoare

aferenta

utilaje

electrice

=

TRANSPORT

0.00

0.00

0.01

Alte cheltuieli directe:

-CAS :

(

140.38 + 0.00 *

0.000)

0.01 * 0.000 * 0.20800 =

+

-ȘOMAJ:

c(

140.38 +

0.01 * 0.000

+

0.00 *

0.000)

* 0.00500 =

-C.C.I. = 0,85

O.

(

140.38 +

0.01 * 0.000

+

0.00 *

0.000)

* 0.00850 =

-CASS=5,2%

(

140.38 +

0.01 * 0.000

+

0.00 *

0.000)

* 0.05200 =

-FD. GARANȚII

SALARII =

0,25 %

(

140.38 +

0.01 * 0.000

+

0.00 *

0.000)

* 0.00250 =

-FOND DE RISC=

:0.306%

(

140.38 +

0.01 * 0.000

+

0.00 *

0.000)

* 0.00306 =

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT 1.845    257.31    179.55    0.01    0.00

Cheltuieli indirecte:

436.87 * 0.1250 =

Profit:

491.48 * 0.0000 =

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TOTAL 397.69


29.20

•0.70

1.19

7.30

0.35

0.43


TOTALBENEFICIAR : REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE

INVESTIȚIE : RACORDARE LA REȚEAUA DE TERMOFICARE A BLOCULUI CSI LA PT 139

ANTEMASURATOARE

CĂMIN VIZITARE

NR.CRT.    DENUMIRE ARTICOL

U/M

CANTITATE

1.    CZ0209G1 -preparare mortar M30 pentru

tencuieli,marca Ml00-T,manual fara adios de var;

mc

0,368

2. CF06B1-tencuieli exterioare obișnuite, driscuite la ziduri,in grosime de 2,5 cm

mp

18,00

3. CZ0105E1-preparare beton B150,cu agregate grele,granulatie<31 mm, ciment M30,manual;

mc

0,30

4. CZ02Z1 - turnare beton

mc

0,30

5. RPA102A1 -refacere zidărie cărămidă la cămine de vizitare ;

mc

0,263

6. RPCG07B1- zidărie cu blocuri mici de

Beton cu aggregate ușoare (290x240x188)

mc

2,027

7. CB06A1 - cofraje pentru beton armat din scânduri de rasinoase la ctii cu H<20M ;

mp

0,50

8. TRB05A11 - transportul materialelor prin purtare directa la o distanta de 10 m ;

to

1,52

BENEFICIAR :


REGIA AUTDNOMA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERM.CE

b-dul TOMIS , nr. 107 , municipiul CONSTANTA Județul CONSTANTA DENUMIREA OBIECTIVULUI :    RACORDARE LA REȚEAUA DE TERMOFICARE A BLOCULUI CSI LA PT139

AMPLASAMENT    :    strada HORIA AGARICI, municipiul CONSTANTA , județul CONSTANTA

DEVIZ ESTIMATIV

CĂMIN VIZITARE

Nr. Capitol de lucr.    UM    CANTITATEA    PU

crt.    sau    a)Material

Subcapitol(norma comasata)    b)Manopera

Denumire    c)Utilaj

d) Transport ( RON /UM)

MATERIAL (col.3x col.4a)

(. RON )

MANOPERA (col.3x col.4b)

( RON )

UTILAJ (col.3x col.4c)

( RON )

TRANSPORT (col.3x col.4d)

( RON )

TOTAL (col.5+

6+7+8)

( RON )

Secțiunea tehnica

Secțiunea fin

anciara

0    1    2    3

4

5

6

7

8

9

001    CZ0209G1    M.C.    0.368

1.40

0.51

PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU

24.39

8.98

TENCUIELI,MARCA M100-T MANUAL FARA ADAOS

0.00

0.00

VAR

0.00

0.00

9.49

Total manopera la UM:    3.00 ore.

002    CF06B1    MP.    18.000

0.56

10.05

TENCUIELI EXTERIOARE OBIȘNUITE,DRISCUITE

10.41

187.32

PE ZIDURI,IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM

0.00

0.00

0.00

0.00

197.36

Total manopera la UM:    1.28 ore.

002 2101125    KG    0.414

0.00

0.00

0MORTAR PT TENCUIALA FINA CU APLICARE

0.00

0.00

MANUALA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

003    CZ0105E1    M.C.    0.300

0.85

0.26

PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE,

28.45

8.54

GRANULATIA<31MM,CIMENT M30 MANUAL

0.00

0.00

0.00

0.00

8.79

Total manopera la UM:    3.50 ore.

004    CA02Z1    [ 1] M.C.    0.300

0.44

0.13

TURNARE BETON

34.15

10.24

0.04'

0.01

0.00

0.00

10.39

Total manopera la UM:

4.20 ore.

004 2100945

BETON DE CIMENT B

M.C.    0.300

150 STAS 3622

225.00

0.00

0.00

0.00

67.50

•>

0.00

0.00

0.00

67.50

005 RPAI02A1

M.C.    0.263

501.60

131.92

REFACERE ZIDĂRIE DIN CĂRĂMIDĂ LA CĂMINE

69.42

18.26

DE VIZITARE RECTANGULARE ALE CANALELOR

0.00

0.00

ADINCIM 2- 4 M*

0.00

0.00

150.18

Total manopera la

UM:    8.54 ore.

006 RPCG07B1

M.C.    2.027

0.56

1.13

ZIDĂRIE CU BLOC.MICI BET.CU AGREG.UȘOARE

56.89

115.32

TIP CI DE290X240X188 MM EXECUT.CU MORTAR

0.00

0.00

M 50-Z *

0.00

0.00

116.45

Total, manopera la

UM:    7.00 ore.

007    CB06A1

MP.    0.500

0.00

0.00

COFRAJE PT.BETON ARMAT DIN SCINDURI DE

11.38

5.69

RASINOASE LA CONSTRUCȚII CU H<20M,DE TIP

0.00

0.00

SPECIAL

0.00

0.00

5.69

Total manopera la

UM:    1.40 ore.

008 2000310

M.C.    0.870

240.00

208.80

SAPA MORTAR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208.80

009 2000199

BUC.    150.000

2.02

303.00

BOLTARI ( BLOCHETI

) 400 X 200 X 150 MM

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303.00

010 2000032

KG    10.000

0.38

3.80

CIMENT

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.80

011 TRB05A11

TONA    1.520

0.00

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

8.13

12.36

DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG

0.00

0.00

DISTANTA 10M

0.00

0.00

12.36

Total manopera la

UM:    1.00 ore.

Cheltuieli directe

din articole:

GREUTATE    MATERIALE    MANOPERA    UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

5.906    727.10    366.70    0.01

0.00

1093.81


Din care:

Valoare aferenta utilaje termice Valoare aferenta utilaje electrice

Alte cheltuieli directe:

-CAS:


0.00

0.01


UI'


-C.C.I. = 0,85 %

(    366.70 +


-CASS=5, 2^


366.70 +


366.70 +


-FOND DE RISC=0.306%

(    366.70 +


0.01 * 0.000

+

000)

* 0.20800 =

76.27

0.01 * 0.000

+

000)

* 0.00500 =

1.83

0.01 * 0.000

+

000)

* 0.00850 =

3.12

0.01 * 0.000

+

000)

* 0.05200 =

19.07

25 %

0.01 * 0.000

+

000)

* 0.00250 =

0.92

0.01 * 0.000

+

000)

* 0.00306 =

1.12


Total cheltuieli directe:


GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT


5.906


727.10


469.03


0.01


0.00


TOTAL

1196.14


Cheltuieli indirecte:

1196.14 * 0.1250 =

Profit:

1345.66 * 0.0000 =

TOTAL GENERAL DEVIZ:RADET CONSTANTA

DIRECȚIA PRODUCȚIE

SECȚIA EXPLOATARE 1

SECTOR 1

Deviz estimativ 139611 Racordat Bl.

Categoria de lucrări: 0120

Preturile sunt exprimate in RON


CS1-ANL


PT 139


= NR. SIMBOL ART. CANTITATE    UM

= DENUMIRE

=    ARTICOL

= SPOR MAT MAN UTI    GR./UA GR.TOT


001 RPCA01A1    M.C.    13.050

SĂPĂTURĂ DE PAMINT IN SPATII LIMITATE SUB 1,00 M LĂȚIME SI 1,50 M ADINCIME CU MALURI NESPRIJINIT

0.000 0

Total manopera la UM:    3.10 ore.

002 RPCT22A1 [ 1] MP.    1.800

DESFACEREA PARDOSELILOR DIN BETON


PU MAT

PU MAN

PU UTI

PU TRA

VAL MAT =

VAL MAN =

VAL UTI =

VAL TRA =

TOTAL =

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total=

0.00


0.000 0

Total manopera la UM:    0.18 ore.

003 TRB04A1    TONA    57.420

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.

3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total=

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total=

0.00


0.000 0

Total manopera

la UM:

0.52 ore.

003 2200745

NISIP CONCASARE

TONA

57.420

0.000

004 TFA01B1    [ 1] M    113.000

CONDUCTA OTEL PREIZOLATA MONTATA INC.. PROBE PREȘ.ETANȘ.COMPLEXA PINA LA IM ADINCIME 3M ÎNĂLȚIME CU DN 65

0.000

Total manopera la UM:    0.41 ore.

004 3109479

M

113.452

ȚEAVA NG PREIZOLATA 89 X 4 /OLT 35 S 404/


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total=

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total=

0.00


0 . 008


1

169.20

19196.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total=

19196.08


005 TFA01A1 [ 1] M    53.000

CONDUCTA OTEL PREIZOLATA MONTATA INC.. PROBE PREȘ.ETANȘ.COMPLEXA PINA LA IM ADINCIME 3M ÎNĂLȚIME CU DN 25 40 50

0.000 0

Total manopera la UM:    0.22 ore.

005 3107964    M    53.212

ȚEAVA ZN PREIZOLATA 51 X 4 /OLT 35 S 404/ 2

0.005    0

006 TFA02B1 [ 4] BUC.    10.000

MONTAT COT SAU REDUCȚIE DN 3 TOLI (89 MM)

0.003    0

Total manopera la UM:    2.93 ore.

006 4003945    BUC.    10.000

COT NG PREIZOLAT 89 X 4 OLT 35 S 8805


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total=

0.00


122.83

6536.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total=

6536.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total=

0.00


0.002 0

007 TFA02B1 [ 2] BUC.    7.000

MONTAT COT SAU REDUCȚIE DN 2"


Total manopera la UM


0.003 2.90 ore


0

228.10

2281.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total=

2281.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total=

0.00


007 4003579 COT ZN PREIZOLAT


BUC. 51 X 4


7.000

OLT 35 S 8805


0.000 0

008 SA10C1 [ 1] M    55.000

ȚEAVA PEX TIP G MONT.LA CONSTR.INDUSTR.

IN COLOANE D=32 MM

0.000 0

Total manopera la UM:    0.41 ore.

009 TFD01A1 [ 1] BUC.    5.000

MONTAT CĂCIULĂ DE CAPAT DN 160


180.14

1260.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total=

1260.98

74.75

4111.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total=

4111.25


Total manopera la UM


0.000 0 0.25 ore.


63.75

318.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total=

318.75


010 TFD01A1 [ 2] BUC. MONTAT CĂCIULĂ DE CAPAT DN 125


2.000


Total manopera la UM:


0.000 0.25 ore.


53.96

0.00

0.00

0.00

0 Total=


107.92

0.00

0.00

0.00

107.92


011 TFD01A1 [ 31 BUC. MONTAT CĂCIULĂ DE CAPAT DN 75


1.000


Total manopera la UM:

012 TFD02A1 [ 1] BUC. MANSONAREA ȚEVII PREIZOLATE


0.000 0.15 ore.


0.00

0.00

0.00

0.00

0 Total=


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


24.000


Total manopera la UM:

013 TFD02A1 [ 2] BUC. MANSONAREA ȚEVII PREIZOLATE


0.001 0.50 ore.


31.39

0.00

0.00

0.00

0 Total=


753.36

0.00

0.00

0.00

753.36


20.000


Total manopera la UM:

014 TFD02A1 [ 3] BUC. MANSONAREA ȚEVII PREIZOLATE


0.001 0.45 ore.


25.78

0.00

0.00

0.00

0 Total=


515.60

0.00

0.00

0.00

515.60


1.000


Total manopera la UM:


0.001 0.35 ore.


29.27

0.00

0.00

0.00

0 Total=


29.27

0.00

0.00

0.00

29.27


015 TFA02A1 [ 7] BUC. 1.000 RAMIFICAȚIE GATA CONFECȚIONATĂ MONTAT PE CONDUCTA


Total manopera la UM:


0.002 1.50 ore.


308.88

0.00

0.00

0.00

0 Total=


308.88

0.00

0.00

0.00

308.88


016 TFD03A1 [ 1] BUC.    2.000

MONTAREA INELULUI DE TRECERE DN 160


Total manopera la UM:


0.000 0.42 ore.


43.00

0.00

0.00

0.00

0 Total=


86.00

0.00

0.00

0.00

86.00


017 TFD03A1 [ 2] BUC. MONTAREA INELULUI DE TRECERE


1.000


Total manopera la UM


0.000 0.10 ore.


0.00

0.00

0.00

0.00

0 Total=


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


018 TFD04A1    [ 1] BUC.

12.000

15.12

181.44

MONTAT PERNA DILATATIE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.001

0

Total=

181.44

Total manopera la UM:

0.40 ore.

019    SD31D1    [ 1] BUC.

2.000

87.51

175.02

RACORD PEX/OTEL MONTAT,DN

32-1"

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0

Total=

175.02

Total manopera la UM:

0.22 ore.

020    SD31D1    l 2] BUC.

2.000

0.00

0.00

MONTAT PIULIȚA PEX DN 32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0

Total=

0.00

Total manopera la UM:

0.22 ore.

021 RPSA45D1    BUC.

1.000

0.00

0.00

INTERC SAU INLOC PIES DE LEG TEU;COT;

0.00

0.00

MUFE;PE COND EXIST ȚEAVA OL ZN D= 1 TOL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0

Total=

0.00

Total manopera la UM:

1.90 ore.

021 4120170    BUC.

1.000

0.00

0.00

0MUFA ZINCATA DN 1" BRAVO

COD 180

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0

Total=

0.00

022    IC07J1    M

19.000

0.00

0.00

ȚEAVA OL.CTII FARA SUD SAU

SUD.LONG.

0.00

0.00

INCALZ.CENTR.CTII.IND.SUDURA IN

0.00

0.00

DISTRIBUȚIE D.EXT=89 MM

0.00

0.00

0.001

0

Total=

0.00

Total manopera la UM:

0.86 ore.

022 3305011    M

19.285

0.00

0.00

ȚEAVA INST.NEAGRA NEFIL.G

- 80(3 ) OL 32

0.00

0.00

1 S 7656

0.00

0.00

0.00

0.00

0.010

0

Total=

0.00

023    IC07A1    M

11.500

0.00

0.00

ȚEAVA OL.CTII FARA SUD.SAU

.SUD.LONG.

0.00

0.00

INCALZ.CENTR.CTII.IND.SUDURA IN

0.00

0.00

DISTRIBUȚIE D.EXT=51 MM

0.00

0.00

0.000

0

Total=

0.00

Total manopera la UM:

0.66 ore.

023 3305528    M    11.673

ȚEAVA INST.NEAGRA FILET G - 50 (2 ) OL 32 1 S 7656

0.006

024 TFA02B1 [ 4] BUC.    12.000

MONTAT COT SAU REDUCȚIE DN 3 TOLI (89 MM)


0.003

Total manopera la UM:    2.93 ore.


0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total=

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total=

0.00


024 4003969

BUC.

12.000

COT PT.SUD.R1,5

90G 89 X 5

OLT 35 S 8805


0.

, 002

025

TFA02B1

[10] BUC.

10.000

COT

GATA CONFECȚIONAT MONTAT

PRIN

0


BRAZARE PE CONDUCTA PINA LA IM ADINCIME 3M ÎNĂLȚIME CU DN 65

0.003

Total manopera la UM:    1.50 ore.

025 4003622    BUC.    10.000

COT PT.SUD.R1,5 90G 57 X 4 OLT 35 S 8805


0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total=

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total=

0.00


0.001

026 RPIC58R1    M    12.000

ÎNLOCUIRE ȚEVI OL.F.SUDURA,PT.CONS.AMPL. IN CANALE PE PORȚIUNI PINA LA 3M, 133X4 MM *

0.023

Total manopera la UM:    10.18 ore.

027 RPIF05E1    M    1.800

TAIERE TABLA OL.CU FLACARA OXIACETILENIC A DE 6 MM*


0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total=

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total=

0.00


Total manopera la UM


0.002 0.16 ore.


0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total=

0.00


028 RPIF07D1    M    12.000

ASAMBLARE PRIN SUDURA ELECTRICA TABLA OL.DE 6 MM*


Total manopera la UM:


0.001 0.28 ore


0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total=

0.00


029 TFA02D1

BUC.

4.000

0.00

0.00

COT SAU REDUCȚIE GATA CONFECȚIONAT

0.00

0.00

MONTAT PE CONDUCTA PINA LA

IM ADINCIME

0.00

0.00

3M înălțime cu :

DN 150

0.00

0.00

0.008

0

Total=

0.00

Total manopera

la UM:

4.75 ore.

029 4004250

BUC.

4.000

0.00

0.00

COT PT.SUD.R1,5

90G 133 X 6

, OLT 35 S

0.00

0.00

8805

0.00

0.00

0.00

0.00

0.006

0

Total=

0.00

030 TFA02A1

[ 5] BUC.

2.000

0.00

0.00

MONTAT ROBINET '

BALLOMAX 3/4

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.002

0

Total=

0.00

Total manopera

la UM:

2.07 ore.

030 4003218

BUC.

2.000

0.00

0.00

ROBINET BALLOMAX 3/4"

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0

Total=

0.00

031 RPIF05C1

M

1.800

0.00

0.00

TAIERE TABLA OL

.CU FLACARA

OXIACETILENIC

0.00

0.00

A DE 4 MM*

0.00

0.00

0.00

0.00

0.001

0

Total=

0.00

Total manopera

la UM:

0.13 ore.

032 RPIF07B1

M

14.500

0.00

0.00

ASAMBLARE PRIN

SUDURA ELECTRICA TABLA

0.00

0.00

OL.DE 4 MM*

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0

Total=

0.00

Total manopera

la UM:

0.29 ore.

033 TFA02A1

[ 1] BUC.

2.000

0.00

0.00

MONTAT COT SAU

REDUCȚIE DN

25-40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.002

0

Total=

0.00

Total manopera

la UM:

2.07 ore.

033 4003414

BUC.

2.000

0.00

0.00

COT PT.SUD.R1,5

90G 42 X 3

OLT 35 S 8805

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0

Total=

0.00

034 RPIC16D1    M

6.000

0.00

0.00

INLOC.TEVI OL.SUD.PT.INSTAL.PRIN SUDURA

0.00

0.00

IN LEG.CORP INC. PORTIUNK2M LA C-TII

0.00

0.00

IND. 1 "

0.00

0.00

0.004

0

Total=

0.00

Total manopera la UM:

1.98 ore.

035 RPIC16C1    M

3.000

0.00

0.00

INLOC.TEVI OL.SUD.PT.INSTAL.PRIN SUDURA

0.00

0.00

IN LEG. CORP INC. PORTIUNK2M LA C-TII

0.00

0.00

IND. 3/4"

0.00

0.00

0.003

0

Total=

0.00

Total manopera la UM:

1.77 ore.

036    IC05C1    M

4.000

0.00

0.00

ȚEAVA OL INST.SUD.LONG.

NG.NETEDA INCALZ.

0.00

0.00

CENTR CTIIIND.SUDURA IN

COLOANE D=1 TOLI

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0

Total=

0.00

Total manopera la UM:

0.37 ore.

036 3305695    M

4.060

0.00

0.00

ȚEAVA INST.NEAGRA FL+MF

M - 25(1 ) OL 32

0.00

0.00

1 S 7656

0.00

0.00

0.00

0.00

0.002

0

Total=

0.00

037 TFD03A1    [ 3] BUC.    3.000

0.00

0.00

MONTAT INEL TRECERE DN

250

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0

Total=

0.00

Total manopera la UM:

0.10 ore.

038 TFD03A1    [ 4] BUC.    2.000

0.00

0.00

MONTAT INEL TRECERE DN

125

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0

Total=

0.00

Total manopera la UM:

0.10 ore.

039 RPSA03F1    [ 2] M

8.000

0.00

0.00

INLOC.ȚEAVA PPR 63MM IN

COND.DISTR.AMPL.

0.00

0.00

IN CAN.PE PORT.PINA LA

10 M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0

Total=

0.00

Total manopera la UM:

2.31 ore.

040 RPSA03C1    [ 1] M

12.000

0.00

0.00

INLOC.ȚEAVA PPR 32MM IN

COND.DISTR.AMPL.

0.00

0.00

IN CAN.PE PORT.PINA LA

10 M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.001

0

Total=

0.00

Total manopera la UM:

1.17 ore.

041 RPSA45D1 1NTERC SAU INLOC MUFE;PE COND EXI

Total manopera

BUC.

PIES DE

ST ȚEAVA

la UM:

10.000

LEG TEU;COT;

PPR D= 1 TOL

0.000

1.90 ore.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.

0.

0.

0.

0.

0

Total=

041 4122204

BUC.

4.000

0.00

0.

0RACORD PPR DN1

n

0.00

0.

COD 45033004

0.00

0.

0.00

0.

0.000

0

Total=

0.

041 4117955

BUC.

4.000

0.00

0.

@COT PPR DN 1"

BRAVO COD

90

0.00

0 .

0.00

0.

0.00

0.

0.000

0

Total=

0.

041 4120170

BUC.

2.000

0.00

0.

@MUFA PPR DN 1”

BRAVO COD 180

0.00

0.

0.00

0.

0.00

0.

0.000

0

Total=

0.

042 RPSA45G1

BUC.

13.000

0.00

0.

INTERC SAU INLOC

PIES DE

LEG TEU

;COT;

0.00

0.

MUFE;PE COND EXIST ȚEAVA

PPR    D:

= 2 TOL

0.00

0.

0.00

0.

0.001

0

Total=

0.

Total manopera

la UM:

3.60

ore.

042 4122299

BUC.

2.000

0.00

0.

0RACORD PPR DN2

0.00

0.

COD 45033007

0.00

0.

0.00

0.

0.001

0

Total=

0.

042 4118038

BUC.

9.000

0.00

0.

@COT PPR DN 2"

BRAVO COD

i 90

0.00

0.

0.00

0.

0.00

0.

0.001

0

Total=

0.

042 4120225

BUC.

2.000

0.00

0.

@MUFA PPR DN 2"

BRAVO COD 180

0.00

0.

0.00

0.

0.00

0.

0.001

0

Total=

0.

043 RPIC71D1

BUC.

14.000

0.00

0.

TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.ȚEAVA OL.

0.00

0.

SUDATA PENTRU INSTALAȚII

1"

0.00

0.

0.00

0.

-4

0.000

0

Total=

0.

Total manopera

la UM:

0.06

ore.

044 RPIC71A1    BUC.    12.000

TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.ȚEAVA OL. SUDATA PENTRU INSTALAȚII 3/8"

0.000

Total manopera la UM:    0.05 ore.

045 RPIC71G1    BUC.    12.000

TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.ȚEAVA OL. SUDATA PENTRU INSTALAȚII 2"

0.000

Total manopera la UM:    0.08 ore.

046 RPIC73D1    BUC.    8.000

SUDARE CU FLACARA OXIACETIL.ȚEAVA OL. SUDATA PENTRU INSTALAȚII EXEC.IN POZ. NORMALA DE LUCRU 2"

0.001

Total manopera la UM:    0.85 ore.

047 RPIF06D1 [ 1] M    19.400

ASAMBLARE PRIN BRAZARE TABLA OL.DE 4 MM*

0.004

Total manopera la UM:    0.33 ore.

048 RPIC72R1    BUC.    28.000

TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.ȚEAVA OL. FARA SUDURA PT.CONSTRUCȚII 133X4 MM *

0.001

Total manopera la UM:    0.08 ore.

049 RPIC72J1    BUC.    34.000

TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.ȚEAVA OL. FARA SUDURA PT.CONSTRUCȚII 89X3,5 MM *

0.000

Total manopera la UM:    0.06 ore.

050 RPIC71G1    BUC.    17.000

TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.ȚEAVA OL. SUDATA PENTRU INSTALAȚII 2"

0.000

Total manopera la UM:    0.08 ore.

051 RPID12G1    BUC.    2.000

ÎNLOCUIT ROBINET CU VENTIL DIN FONTA CU FLANSE DE 125MM

0.052

Total manopera la UM:    2.18 ore.

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total=

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total=

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total=

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total=

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total=

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total=

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total=

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total=

0.00


052 RPIC72O1    BUC,

4.000

0.00

0.00

TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.ȚEAVA OL.

0.00

0.00

FARA SUDURA PT.CONSTRUCTII 121X4 MM *

0.00

0.00

0.00

0.00

0.001

0

Total=

0.00

Total manopera la UM:

0.08 ore.

053    GD07B1    BUC.

2.000

0.00

0.00

CONFECȚIONAREA REDUCȚIEI

LA ȚEVI AVIND

0.00

0.00

DN=150 MM

0.00

0.00

0.00

0.00

0.010

0

Total=

0.00

Total manopera la UM:

2.70 ore.

054    GD07A1    BUC

2.000

0.00

0.00

CONFECȚIONAREA REDUCȚIEI

LA ȚEVI AVIND

0.00

0.00

DN=100 MM

0.00

0.00

0.00

0.00

0.003

0

Total=

0.00

Total manopera la UM:

0.90 ore.

055 RPIC71C1    BUC

10.000

0.00

0.00

TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.ȚEAVA OL.

0.00

0.00

SUDATA PENTRU INSTALAȚII

3/4"

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0

Total=

0.00

Total manopera la UM:

0.05 ore.

056 RPIC73A1    [ 2] BUC

4.000

0.00

0.00

SUDARE CU FLACARA OXIACETIL.ȚEAVA OL.

0.00

0.00

SUDATA PENTRU INSTALAȚII

EXEC.IN POZ.

0.00

0.00

NORMALA DE LUCRU 1"

0.00

0.00

0.000

0

Total=

0.00

Total manopera la UM:

0.64 ore.

057 TFA02C1    [ 1] BUC

2.000

0.00

0.00

MONTAT COT SAU REDUCȚIE ;

DN 4 TOLI (114

0.00

0.00

MM)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.005

0

Total=

0.00

Total manopera la UM:

4.12 ore.

058 TFA02D1    [ 1] BUC

2.000

0.00

0.00

COT SAU REDUCȚIE GATA CONFECȚIONAT

0.00

0.00

MONTAT PE CONDUCTA CU DN

150-168

0.00

0.00

0.00

0.00

0.008

0

Total=

0.00

Total manopera la UM:

4.75 ore.

059 7300045    KG

17.000

0.00

0.00

ACETILENA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.009

0

Total=

0.00

060 AUT2305

ORA

8.000

0.00

0.00

GRUP ELECTROGEN

MOBIL MOTOR ARDERE INT.

0.00

0.00

40-74 KVA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0

Total=

0.00

061 IZH04B1

[ 1] MP.

43.200

0.00

0.00

IZOLAT CONDUCTE

CU VATA MINERALA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0

Total=

0.00

Total manopera

la UM:

0.42 ore.

062 2606743

MP.

43.977

0.00

0.00

VATA MINERALA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.007

0

Total=

0.00

063 3270033

BUC.

32.000

0.00

0.00

ȘAIBA Ml6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0

Total=

0.00

064    CP18B1

BUC.

9.000

0.00

0.00

MONTARE PLĂCUTE

PREFABR.BETON ARMAT

0.00

0.00

PESTE CANALE,CU

VOL.0, 02-

0,05MC INCL.CU

0.00

0.00

CIMENT M30

0.00

0.00

0.000

0

Total=

0.00

Total manopera

la UM:

0.28 ore.

064 6414203

BUC.

9.063

0.00

0.00

PLACI PESTE CANAL DIN BET

.ARM.PREFABR.

0.00

0.00

160 UȘOARE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.900

8

Total=

0.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA    UTILAJ TRANSPORT TOTAL

11.095    35861.58    0.00    0.00    0.00    35861.58

Alte cheltuieli directe:

-CAS:


-ȘOMAJ:


0.00 + 0.00 * 0.000 + 0.00 * 0.000) * 0.20800 =

0.00 + 0.00 * 0.000 + 0.00 * 0.000) * 0.00500 =


0.00


0.00


Total cheltuieli directe:

GREUTATE

11.095


MATERIALE

35861.58


MANOPERA

0.00


UTILAJ TRANSPORT 0.00 0.00


TOTAL

35861.58


Cheltuieli indirecte

35861.58 * 0.1250

Profit:

40344.28 * 0.0000

TOTAL GENERAL DEVIZ

4 482.70

0.00


40 344.28


FORMULAR C7

Lista consumurilor cu mana de lucru

Lucrarea : DEVIZE PE OBIECTIVE DEVIZ: 139611 Obs: RON = leu greu

Nr.

crt.

Denumirea meseriei

Consumuri (om-ore)cu manopera directa

Tarif mediu -RON/ora-

Valoare(exclusiv TVA) -RON-(2x3)

Procent

100%

0

1

' 3

4

6

1

ASFALTATOR

0,164

0,000

0,00

100,00

2

BETONIST

0,720

0,000

0,00

100,00

3

INSTALATOR SANITAR

130,889

0,000

0,00

100,00

4

INSTALATOR ÎNCĂLZIRE

187,970

0,000

0,00

100,00

5

IZOLATOR HIDROFUG

18,286

0,000

0,00

100,00

6

MONTATOR PREFABRICATE BETON

1,800

0,000

0,00

100,00

7

SĂPĂTOR

40,455

0,000

0,00

100,00

8

MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ

71,522

0,000

0,00

100,00

9

LACATUS MONTAJ AGREGATE ENERGETICE

4,800

0,000

0,00

100,00

10

LACATUS MONTAJ MAȘINI ELECTRICE

1,440

0,000

0,00

100,00

11

LACATUS MECANIC INTRETINERE-REPARATII

82,215

0,000

0,00

100,00

12

SUDOR ELECTRIC

102,560

0,000

0,00

100,00

13

MONTATOR CONDUCTE

19,928

0,000

0,00

100,00

14

LACATUS MONTAJ UTILAJ-B

0,495

0,000

0,00

100,00

15

SUDOR ELECTRIC-B

7,565

0,000

0,00

100,00

16

SUDOR GAZE-B

6,924

0,000

0,00

100,00

TOTAL

RON

SLOO

Pagina 1 din 1