Hotărârea nr. 116/2011

HOTARARE PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE ARMONIZATE LA 31.12.2010 ALE RADET CONSTANTA

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂ RÂRE


PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE ARMONIZATE LA 31.12. 2010 ALE R.A.D.E.T. CONSTANȚA

9

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de .51.-.li .•.1.92.1.... ;

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Stefan Mazăre nr555555., Memoriul justificativ nr. C 4084/05.05.2011 al R.A.D.E.T. Constanța, raportul Comisiei nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al R.A.D.E.T. Constanța nr. 18/29.04.2011

Avand in vedere prevederile OMF nr.94/2001, OMF 2374/2007 , OMFP 2861/2009, OMF 3055/2009, precum și Standardele Internaționale de Contabilitate.

In conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr. 82/1991

republicată ;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit”a”, alin.3 lit.”c” si art.115 alin.1 lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă „SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE ARMONIZATE LA 31.12.2010 ALE R.A.D.E.T. Constanța” (Bilanț la 31.12.2010, Cont profit și pierdere, Date informative, Șituația activelor imobilizate, Raportul administratorului la 31.12.2010, Politici contabile si note explicative, Fluxul de trezorerie, Situația modificării capitalului propriu), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, Direcției Tehnic-Investitii, R.A.D.E.T. Constanța, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de un număr de ...55...... consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


CONTRASEMNEAZĂ


Stroe Felix


SECRETAR, MARCELA ENACHE

Constanta

Nr.. .115 /.16.05A 2 011


ANEXA

LA HCLM NR.ll.DlN. 2 0 11

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI PRIVIND ACTIVITATEA R.A.D.E.T CONSTANTA LA 31.12.2010

R.A.D.E.T . Constanta s-a înființat în conformitate cu prevederile Legii 15/1990 care a permis reorganizarea companiilor de stat in regii autonome, precum si prin decizia nr. 47/1991 a Prefecturii Constanta.

Obiectul de activitate al regiei il reprezinta :

-distributia si furnizarea agentului termic in sistem centralizat in municipiul Constanta -mentinerea si repararea echipamentului utilizat pentru transportul si distributia energiei termice -proiectarea si consultanta din domeniul productiei, transportului si distributiei energiei termice -executarea de reparatii si revizii la pompe, motoare electrice, armaturi

-service utilaje specifice alimentarii cu energia termica

La data de 31.12.2010 numarul de angajati ai Regiei este de 613 din care 75% lucreaza in zona de exploatare,reparatii,intretinere si productie.

ELEMENTE DE BILANT LA 31.12.2010

Posturi din bilant

31.12.2009

31.12.2010

Valori nete

%

Valori nete

%

Active imobilizate

149.825.950

60.55

182.618.489

60.80

Imobilizari necorporale

900.485.

0.33

770.959

0.26

Imobilizari corporale

143.324.526

57.93

170.126.591

56.64

Imobilizari financiare

5.600.939

2.26

11.720.939

3.90

Active circulante

97.588.087

39.45

117.735.849

39.20

Stocuri

3.098.905

1.25

2.818.150

0.94

clienti si conturi asimilate

90.921.839

36.75

112.221.947

37.36

Disponibilități

3.567.343

1.45

2.695.752

0.90

Conturi de regularizare

0

0

0

0

ACTIV TOTAL

247.414.037

100.00

300.354.338

100.00

Capitaluri proprii

24.407.468

3.44

11.867.873

3.99

Capital social

91.240.368

30.68

134.044.933

44.62

Rezerve si rezultat

-66.832.900

-27.24

-122.048.803

-40.63

Datorii totale

185.281.841

74.88

270.153.919

89.95

Furnizori

175.422.498

66.96

256.398.577

85.37

împrumuturi si datorii

191.702

0.13

288.529

0.09

Alte datorii

9.667.641

6.53

13.466.813

4.49

Conturi de regularizare

37.594.376

22.87

18.332.546

6.06

PASIV TOTAL

247414037

100.00

300.354.338

100.00

Ca urmare a analizei elementelor bilantiere din tabelul de mai sus s-au constatat urmatoarele:

Cresterea activelor imobilizate in anul 2010 este rezultatul investitiilor din surse proprii ( achizitii contoare,dispositive anticalcar,echipamnete IT,autocamion Iveco ) punerii in functiune a investitilor in curs, precum si a inregistrarii rezervelor din reevaluare.

Activele circulante au crescut fata de anul precedent cu suma 23.649.531 lei ca urmare a cresterii creantelor de incasat de la clienti si ugetul de stat

.In totalul creantelor ponderea cea mai mare o detine Bugetul de stat cu suma de 34.073.038 lei

Datoriile totale au crescut in anul 2010 fata de anul 2009 datorita faptului ca nu am incasat creantele de la bugetul de stat.Datoria cea mai mare o inregistram catre S.C. Electrocentrale S.A. - 99,00% din total datorii.

Rezultatul economico-financiar pe anul 2010 a fost nefavorabil,fiin in suma de 55.303.138 lei datorita inregistrarii cheltuielilor cu penalitatile cistigate de catre Electrocentrale la care s-au adaugat cheltuielile cu executarea in suma de 575.202 lei si cheltuieli de judecata in suma de 564.310 lei.

La sfirsitul anului 2010 situatia economico-financiara a Regiei se prezinta astfel: 2

Nr.

Crt.

Explicatii

Venituri

Cheltuieli

Rezultat brut

I.

Activitatea de exploatare

161.784.014

217.433.989

-55.649.975

II.

Activitatea

financiara

359.690

12.853

346.837

III.

TOTAL

162.143.704

217446842

-55.303.138

I Activitatea de exploatare

In anul 2010 veniturile realizate de regie din activitatea de exploatare totalizeaza suma de 161.784.014 lei

Pe surse de provenienta:

1. Venituri din productie facturata 78.769.100 lei

2.    Subvenție -ajutoare buget de stat + buget local    75.350.686 lei

3.    Venituri din majorari de intirziere la plata en.termice    2.212.201 lei

4.    Alte venituri din exploatare ( taxe debransare,hidrofor,avize) 5.452.027 lei

5.    Venituri financiare    359.690 lei

Fata de anul 2009 cifra de afaceri a crescut cu 1,5% ,aceasta s-a datorat reducerii pierderilor in procesul de distributie ca urmare a procesului de automatizare si imbunatatirii sistemului de facturare.

Veniturile din energie termica corespund unei productii fizice realizate in anul 2010 astfel :

.Energie termica ,total

610.732 gcal

1. Puncte termice din care

590.475 gcal

- populatie

550.572 gcal

- agenti economici + institutii publice

39.903 gcal

2. Centrale pe gaze naturale -total

19.863,00

gcal

- populatie

18.555,77

gcal

-agenti economici

1.307,23

gcal

3.Combustibil calor usor

394.00

gcal

Avand in vedere conditiile meteo nefavorabile ( temperaturi crescute pe parcursul sezonului rece) , tendinta populatiei de economisire, gradul ridicat de anvelopare a imobilelor, reducerea pierderilor in procesul de distributie, productia de energie termica vinduta in anul 2010 a fost mai scazuta fata de anul 2009 cu un procent de 9.61%

Nr. Crt.

Explicatii

Energie termica cumparata

Energie termica vanduta

Pierdere

1.

Puncte termice

681.251 gcal

590.475 gcal

13.32%

2.

Centrale pe gaze

19.863,00 gcal

3.

Centrale pe CLU

394,00 gcal

TOTAL

Mentionam ca pierderea aprobata la distributie este de 17,8 %

Fata de prevederile Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2010,situatia realizarii productiei se prezinta astfel

Nr. crt.

Explicații

BVC 2010

Bilant 2010

1.

Puncte termice

657.000

590.475 gcal

2.

Centrale termice

21.750

19863.00 gcal

3.

Centrale pe CLU

350

394.00al

TOTAL

680.000

610.732

Cheltuielile totale din exploatare sunt in suma de 217.433.989 lei conform tabelului de mai jos:

Explicatii

Valoare

Pondere

Cheltuieli totale, din care:

217.433.989

100

1.    Cheltuieli cu materiile prime si

materialele consumabile

2.415.540

1,3%

2.    Cheltuiele cu energia termica

113.804.191

52.34%

3.    Cheltuiele cu gazele naturale

2.911.876

1.34%

4.    Cheltuiele cu apa si energia

electrica

10.297.666

4.74%

5.    Cheltuieli cu reparatii, chirii,

deplasari, servicii executate de terti

2.868.651

1.32%

6.    Cheltuieli posta, telefoane si

servicii bancare

290.588

0,13%

7.    Cheltuieli cu impozite si taxe

1.911.774

0.88%

8.    Cheltuieli cu salariile si asimilate

20.413.203

9.38%

9.    Cheltuieili cu amortizarea,

provozioane

5.854.958

2.69%

10. Alte cheltuieli de exploatare Penalitati Electrocentrale si cheltuieli de judecata

57.043.781

26.23%

Dupa cum se observa ponderea in structura cheltuielilor totale o reprezinta cheltuielile cu energia termica,gazele naturale,energia electrica si penalitatile cistigate de catre Electrocentrale SA in instanta.

II Activitatea financiara

Veniturile financiare in suma de 359.690 lei obtinute din dobinzile bancare incasate la disponibilul aflat in contul bancar al Radet Constanta.

La data de 31.12.2010 RADET Constanta inregistreaza obligatii de plata catre furnizori la data de 31.12.2010 in suma de 256.398.577 lei, dupa cum urmeaza:

4

-Electrocentrale SA

184.534.800 lei 14.964.742 lei

53.270.923 lei 554.940 lei

638.827 lei 2.434.345 lei


-Electrocentrale SA( penalitati 2010)

-Electrocentrale SA ( penalitati cistigate) - Congaz - Raja

Alti furnizori

Pe parcursul anilor 2005-2010 pentru facturile neachitate la scadenta Electrocentrale SA a calculat majorari de intirziere in suma de 239.060.373 lei din care suma de 56.011.889 au fost cistigate in instanta

La aceeasi data creantele de incasat de la clienti si de la bugetul de stat sunt in suma de 96.542.545 lei

Clienti

35.544.279 lei 520.597 lei

60.477.669 lei

34.073.038 lei 5.308.049 lei 6.544.747 lei

22.220.242 lei


TVA de recuperat Buget stat si local

din care:

Buget stat total An 2008

An 2009 An 2010

Buget local total


26.404.631 lei

2.488.061 lei subventie diferenta subventie decembrie

2010

23.916.570lei TVA aferent perioada ani 2003-2006 _ Alte creante 18.339.580 lei

Pe parcursul anului 2010 pentru clienti rau platnici s-au emis somatii de plata si s-au actionat in instanta un nr. de 439 dosare din care:

- Agenti economici - 152 dosare - Diversi - 135 dosare - Asoc.prop - 152 dosare

La data de 31.12.2010 s-a constituit un provizion in suma de 4.293.806 lei pentru deprecierea creantelor-clienti .

Inventarierea elementelor patrimoniale pentru anul 2010 s-a efectuat conform deciziei nr. 207/16.10.2010 in perioada 01.11.2010-31.01.2011.

Inventarierea sa efectuat cu respectarea OMFP 2861/2009, rezultatele inventarierii s-au consemnat in procesul verbal nr.C1803/25.02.2011 si au fost inregistrate in evidenta contabila la data de 31.12.2010

Situatiile financiare sunt intocmite conform Standardelor Internationale de Contabilitate ,Legii Contabilitatii din Romania ,OMF 3055/2009,OMF 2374/2007,IAS 1 si reglementarilor emise de Ministerul Finantelor din Romania .Situatiile financiare sunt intocmite pe baza principiului continuitatii activitatii.

PRESEDINTE DE SEDINTA_____________________________________________

Bifați numai dacă IEI Mari Contribuabili care depun bilanțul la București este cazul : g

SucurscJ a

r—1 Dacă entitatea a optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul ' calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilitătii nr.82/ 1991

Tip situatie financiară : BL


Adresa

Entitatea R.A.D.E.T CONSTANTA

Județ Sector

Localitate

Constanta

1 CONSTANTA

Strada

Nr.    Bloc Scara Ap. Telefon

Bdul TOMIS

107

0241616937

Număr din registrul comerțului J13/98/1991    Zod unic de înregistrare 1909840

Form de proprietate 11 -Regii autonome


Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

FIO - pag. 1
BILANȚ
la data de 31.12.2010
Formulario - lei -

Denumirea elementului

Nr.

rd.

Sold la:

01.01.2010

31.12.2010

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1 .Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

151.062

539.060

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

596.609

127.508

4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)

04

5. Avansuri si imobilizări necorporale in curs de execuție (ct.233+234-2933)

05

152.814

104.391

TOTAL (rd.01 la 05)

06

900.485

770.959

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1.Terenuri și construcții (ct. 211 +212-281 1 -2812-2911 -2912)

07

66.743.384

104.078.634

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

08

29.963.173

38.634.345

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

09

858.669

297.420

4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)

10

45.759.300

27.116.192

TOTAL (rd. 07 la 10)

11

143.324.52

6

170.126.591

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)

12

2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)

13

3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)

14

4. împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)

15

IA

FIO - pag. 2

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

17

5.600.939

1 1.720.939

TOTAL (rd. 12 la 17)

18

5.600.939

11.720.939

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)

19

149.825.950

182.618.489

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

20

3.098.905

2.818.150

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)

21

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)

22

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)

23

TOTAL (rd. 20 la 23)

24

3.098.905

2.818.150

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413 + 418-491)

25

34.870.37

9

35.641.730

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451**- 495*)

26

3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)

27

4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 ** + 437** + 4382 + 441 ** + 4424 + 4428** + 444**

+ 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)

28

56.051.46

0

79.240.395

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

29

TOTAL (rd. 25 la 29)

30

90.921.83

9

114.882.125

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

31

2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

32

1.096.457

1.099.978

TOTAL (rd. 31 +32)

33

1.096.457

1.099.978

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

34

2.470.886

2.695.752

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)

35

97.588.08

7

121.496.005

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

36

65.859

65.056

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

37

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 +

5191 + 5192 + 5198)'

38

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

39

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

40

175.422.498

256.398.577

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

41

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

42

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)

43

FIO - pag. 3

8. Alte datorii, Inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 +

1626+ 167 + 1687 + 2693 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 +

441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

44

9.667.641

13.466.813

TOTAL (rd. 37 la 44)

45

185.090.13

9

269.865.39

0

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)

46

-87.436.193

-148.304.329

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)

47

62.389.757

34.314.160

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

48

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625 + 1627 + 1682 + 5191+5192+5198)

49

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

50

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

51

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

52

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

53

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)

54

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+ 1626+ 167 + 1687 + 2693 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +431*** + 437*** + 4381 +

441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

55

191.702

288.529

TOTAL (rd. 48 la 55)

56

191.702

288.529

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)

57

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

58

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512+1513+1514+ 1518)

59

130.352

128.257

TOTAL (rd. 57 la 59)

60

130.352

128.257

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)

61

37.660.235

22.029.501

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:

62

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

63

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

64

Fond comercial negativ (ct.2075)

65

TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)

66

37.660.235

22.029.501

J. CAPITAL Șl REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

67

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

68

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

69

567.286

567.286

TOTAL (rd. 67 la 69)

70

567.286

567.286

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

71

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

72

IV. REZERVE

FIO-pag. 4

1. Rezerve legale (ct. 1061)

73

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

74

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)

75

1.793.423

4. Alte rezerve (ct. 1068)

76

1.527.122

1.527.122

TOTAL (rd. 73 la 76)

77

1.527.122

3.320.545

Acțiuni proprii (ct. 109)

78

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

79

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

80

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)

81

SOLD D(ct. 117)

82

68.981.827

70.153.444

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)

83

621.805

0

SOLD D (ct. 121)

84

55.344.161

Repartizarea profitului (ct. 129)

85

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71 + 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)

86

-66.265.61

4

-121.609.774

Patrimoniul public (ct. 1016)

87

90.673.082

133.477.647

CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)

88

24.407.468

11.867.873

Suma de control F10: 2820897872/9068463874

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,    ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele    Numele si prenumele

RACHIERU ILIETA^ASE ioana

Semnătura ____________________________________ Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitătii

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul


Formular
VALIDAT

profesional:


F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor

Nr.

rd.

Exercițiul financiar

2009

2010

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

156.912.777

158.912.705

Producția vândută (ct.701 +702+703+704+705+706+708)

02

77.400.17

0

83.562.018

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

79.512.60

7

75.350.687

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

Sold C

07

Sold D

08

3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)

09

93.374

72.326

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)

10

2.399.527

2.798.983

-din care, venituri din fondul comercial negativ

11

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)

12

159.405.678

161.784.014

5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 +602-7412)

13

2.167.613

2.297.038

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

14

109.925.278

116.834.570

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)

15

9.768.143

10.297.666

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

16

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

17

1.896

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:

18

20.362.70

4

20.413.203

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)

19

15.956.63

2

16.001.590

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)

20

4.406.072

4.411.613

7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)

21

2.190.574

1.456.163

a.1) Cheltuieli (ct.681 1+6813)

22

2.190.574

1.456.163

a.2) Venituri (ct.7813)

23

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)

24

7.097.232

4.398.796

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

25

7.097.232

4.765.049

b.2) Venituri (ct.754+7814)

26

366.253

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)

27

7.802.820

61.740.544

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)

28

3.239.710

3.151.242

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)

29

1.589.974

1.911.774

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)

30

2.973.136

56.677.528

F20 - pag. 2

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

31

Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)

32

-24.177

-2.095

-Cheltuieli (ct.6812)

33

-Venituri (ct.7812)

34

24.177

2.095

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)

35

159.290.187

217.433.989

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 12-35)

36

115.49

1

0

- Pierdere (rd. 35-12)

37

0

55.649.975

9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)

38

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

39

10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

(ct.763)

40

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

41

11. Venituri din dobânzi (ct.766*)

42

571.50

4

355.991

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

43

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

44

2.769

3.699

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)

45

574.27

3

359.690

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)

46

-Cheltuieli (ct.686)

47

-Venituri (ct.786)

48

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)

49

13.762

13.108

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

50

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

51

25.530

-255

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)

52

39.292

12.853

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 45 - 52)

53

534.98

1

346.837

-Pierdere (rd. 52-45)

54

0

0

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):

- Profit (rd. 12 + 45-35-52)

55

650.47

2

0

-Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)

56

0

55.303.138

15. Venituri extraordinare (ct.771)

57

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

58

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:

- Profit (rd. 57-58)

59

0

0

-Pierdere (rd. 58-57)

60

0

0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)

61

159.979.951

162.143.704

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)

62

159.329.479

217.446.842

F20 - pag. 3

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

-Profit (rd. 61 -62)

63

650.472

0

-Pierdere (rd.62-61)

64

0

55.303.138

18. Impozitul pe profit (ct.691)

65

28.667

41.023

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 63-64-65-66)

67

621.805

0

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)

68

0

55.344.161

Suma de control F20 : 2763340176/9068463874

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii,    care se preiau din rulajul

debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

RACHIERU I LI E ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SemnăturaTANASE IOANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitătii

Formular

Semnătura

VALIDAT

Nr.de


înregistrare


in


organismul


profesional:


la data de 31.12.2010

Formular 30    - lei -

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.

rd.

Nr.unităti

Sume

A

B

1

2

Unităti care au înregistrat profit

01

0

0

Unităti care au înregistrat pierdere

02

i

55.344.161

II Date privind plățile restante

Nr.

rd.

Total, din

care:

Pentru

activitatea

curentă

Pentru

activitatea de

investitii

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante-total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:

03

152.335.506

151.392.040

943.466

Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:

04

151.030.865

150.087.399

943.466

- peste 30 de zile

05

14.370.217

14.370.217

- peste 90 de zile

06

109.082.365

109.082.365

- peste 1 an

07

27.578.283

26.634.817

943.466

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:

08

982.743

982.743

- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate

09

496.975

496.975

- Contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

10

199.441

199.441

- Contribuția pentru pensia suplimentară

11

250.885

250.885

- Contributii pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

12

23.894

23.894

- Alte datorii sociale

13

11.548

11.548

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

14

Obligații restante fata de alti creditori

15

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

16

321.898

321.898

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

17

Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din

care:

18

- restante dupa 30 de zile

19

- restante dupa 90 de zile

20

- restante dupa 1 an

21

Dobânzi restante

22

III. Număr mediu de salariați

Nr.

rd.

31.12.2009

31.12.2010

A

B

1

2

Număr mediu de salariați

23

631

61

3

F30 - pag. 2

IV. Plăti de dobânzi si redevente

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

24

- impozitul datorat la bugetul de stat

25

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

Venituri din redevente plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

V. Tichete de masă

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

i

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților

30

1.273.843

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de

cercetare - dezvoltare **)

Nr.

rd.

31.12.2009

31.12.2010

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:

31

- din fonduri publice

32

- din fonduri private

33

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr.

rd.

31.12.2009

31.12.2010

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare - total (rd. 35 la 37), din care:

34

- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei

35

- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei

36

- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei

37

VIII. Alte informații

Nr.

rd.

31.12.2009

31.12.2010

A

B

1

2

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:

38

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:

39

- acțiuni cotate emise de rezidenți

40

- acțiuni necotate emise de rezidenți

41

- părți sociale emise de rezidenți

42

- obligațiuni emise de rezidenți

43

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți

44

- acțiuni si părți sociale emise de nerezidenți

45

- obligațiuni emise de nerezidenți

46

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:

47

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

48

F30 - pag. 3

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 +413 + 418)

50

38.610.43

5

43.309.338

Creanțe în legătură cu personalul șl conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

51

17.43

9

93.21

1

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)

52

52.905.68

7

61.041.388

Creanțele entității in relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)

53

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)

54

3.194.193

18.105.796

Dobânzi de încasat (ct. 5187)

55

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 57 la 63), din

care:

56

- acțiuni cotate emise de rezidenți

57

- acțiuni necotate emise de rezidenți

58

- părți sociale emise de rezidenți

59

- obligațiuni emise de rezidenți

60

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)

61

- acțiuni emise de nerezidenți

62

- obligațiuni emise de nerezidenți

63

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

64

1.096.457

1.099.978

Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:

65

6.864

4.806

-în lei (ct. 5311)

66

6.864

4.806

-în valută (ct. 5314)

67

Conturi curente la bănci în lei șl în valută (rd. 69 + 70), din care:

68

2.464.022

2.671.946

-în lei (ct. 5121)

69

2.462.766

2.670.689

-în valută (ct. 5124)

70

1.256

1.257

Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:

71

- sume In curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

72

- sume In curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)

73

Datorii (rd. 75 + 78 + 81 +84 + 87 + 90 + 91 +94 la 100), din care:

74

185.281.841

270.153.919

- împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681 )(rd. 76 + 77), din care:

75

- în lei

76

- în valută

77

- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:

78

-în lei

79

-în valută

80

- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:

81

- în lei

82

- în valută

83

- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:

84

- în lei

85

- în valută

86

- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 88 + 89), din care:

87

F30 - pag. 4

-în valută

89

- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)

90

- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 92 + 93), din care:

91

191.702

288.529

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

92

191.702

288.529

-în valută

93

- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)

94

175.422.498

256.398.577

- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

95

779.103

652.387

- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 +441 +4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)

96

8.792.182

12.695.239

- Datoriile entității in relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)

97

- Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct.455)

98

- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)

99

96.356

119.187

- Dobânzi de plătit (ct. 5186)

100

Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:

101

- acțiuni cotate

102

- acțiuni necotate

103

- părți sociale

104

- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)

105

Brevete si licențe (din ct.205)

106

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr.

rd.

31.12.2009

31.12.2010

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

107

4.548

4.536

Suma de control F30: 2111118522/ 9068463874

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea

aplicativă, dezvoltarea tehnologică si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifică si

dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.324/ 2003, cu modificările si completările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind producția si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004. Rd.102 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților negociabile și tranzacționate pe piețe reglementate sau alte piețe secundare.

Rd.103 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile sau

tranzacționate pe piețe organizate.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele    Numele si prenumele    ÎNTOCMIT,

TANASE IOANA

RACHIERU ILIE

Semnătura

Calitatea11 -DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitătii

Semnătura.

Formular

VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE F40 - pag. 1
c , .. la data de 31.12.2010

Formular 40    - lei-

Elemente de

imobilizări

Nr.

rd.

Valori brute

Sold initial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din

dezmem

casari

care:

ibrări    si

A

B

1

2

3

4

5

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli

de dezvoltare

01

160.093

469.534

X

629.627

Alte imobilizări

02

1.409.809

-457.97

7

530.996

X

420.836

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

03

152.814

-48.423

X

104.391

TOTAL (rd. 01 la 03)

04

1.722.716

-36.866

530.996

X

1.154.854

Imobilizări corporale

Terenuri

05

X

Constructii

06

66.862.615

37.258.80

7

104.121.42

2

Instalatii tehnice si mașini

07

42.296.816

10.304.84

6

1.236.454

51.365.208

Alte instalatii, utilaje si mobilier

08

1.276.314

-529.13

5

62.898

684.281

Avansuri si imobilizări corporale in

curs

09

45.759.300

972.931

19.616.039

X

27.116.192

TOTAL (rd. 05 la 09)

10

156.195.04

5

48.007.44

9

20.915.391

183.287.10

3

Imobilizări financiare

11

5.600.939

6.120.000

X

11.720.939

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

(rd.04+10+11)

12

163.518.70

0

54.090.58

3

21.446.387

196.162.89

6

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold initial

Amortizare in cursul

anului

Amortizare aferenta

imobilizărilor scoase din

evidenta

Amortizare la

sfarsitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli

de dezvoltare

13

9.031

81.536

90.567

Alte imobilizări

14

813.200

11.124

530.996

293.328

TOTAL (rd. 13 +14)

15

822.231

92.660

530.996

383.895

Imobilizări corporale

Terenuri

16

Constructii

17

119.231

-76.443

42.788

Instalatii tehnice si mașini

18

12.333.643

1.407.83

3

1.010.61

3

12.730.863

Alte instalatii,utilaje si mobilier

19

417.645

32.114

62.898

386.861

TOTAL (rd.16 la 19)

20

12.870.519

1.363.50

4

1.073.51

1

13.160.512

AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)

21

13.692.750

1.456.16

4

1.604.50

7

13.544.407

F40 - nas 2
SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE F

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold initial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de

dezvoltare

22

Alte imobilizări

23

Avansuri si imobilizări necorporale in

curs

24

TOTAL (rd.22 la 24)

25

Imobilizări corporale

Terenuri

26

Constructii

27

Instalatii tehnice si mașini

28

Alte instalatii, utilaje si mobilier

29

Avansuri si imobilizări corporale in curs

30

TOTAL (rd. 26 la 30)

31

Imobilizări financiare

32

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)

33

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

RACHIERU ILIE

Calitatea

StamPila unitătii

Suma de control F40 : 1373107304/9068463874

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TANASE IOANA

Semnătura.

Vers. 1.00

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura.

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele FIO si F20 col.2 (an curent)

1011 SC(+)F10L.R68    OK

Conturi forma lunga

1

(nr.cr. rand de completat)

Nr.cr.

Cont

Suma

1


ROMANIA    ANEXA

JUDEȚUL CONSTANTA    LA HCLM NR.ll.DlN ..?. l 11

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

NOTE LA RAPORTUL ASUPRA CONTURILOR ANUALE PENTRU ANUL 2010

NOTA 1

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

-lei-

Elemente de imobilizări

Sold Initial

Creste ri

Reduceri

Sold Final

Total imobilizări necorporale

1 722 716

-10 203

557 659

1 154 854

Cheltuieli de constituire si dezvoltare

160 093

496 197

26 663

629 627

Licențe

167 285

5 609

172 894

Alte imobilizări

1 242 524

-463 586

530 996

247 942

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

152 814

-48 423

104 391

TOTAL imobilizări corporale

156 195 046

48 007 447

20 915 391

183 287 102

Constructii

66 862 615

37 258 806

104 121 421

Instalatii tehnice si masini

42 296 816

10 304 845

1 236 454

51 365 207

Alte imobilizari

1 276 314

-529 135

62 897

684 282

Avansuri si imobilizari corporale in curs

45 759 301

972 931

19 616 040

27 116192

TOTAL

157 917 7612

47 997 244

21 473 050

184 441 956

Imobilizari financiare

5 600 939

6 120 000

11 720 939

ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL:

163 518 701

54 117244

21 473 050

196 162 895

In anul 2010 se constata o crestere a volumului imobilizarilor corporale ca urmare a puneri in functiune a pompelor de termoficare,modulelor de expansiune,statiilor de dedurizare, contoare, retele termice pentru punctele termice 52 si 154.

Aceste investitii au fost efectuate din alocatii de la buget si din surse proprii.

In contul de imobilizari financiare suma de 11.720.939 lei reprezinta cautiunea constituita in favoarea Electrocentrale SA ca urmare a unei actiuni in instanta .

SITUATIA AMORTIZARILOR ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizari

Sold Initial

Creste ri

Reduceri

Sold Final

Total imobilizari necorporale

822 231

92 660

530 996

383 895

Cheltuieli de constituire si dezvoltare

9 031

81 536

90 567

cente

158 723

2 117

160 840

Alte imobilizari

654 477

9 007

530 996

132 488

TOTAL imobilizări corporale

12 870 520

1 363 503

1 073 512

13 160 511

Construcții

119 231

-76 444

42 787

Instalații tehnice si masini

12 333 644

1 407 833

1 010614

12 730 863

Alte imobilizări

417 645

32 114

62 8978

386 861

TOTAL

13 692 751

1 456 163

1 604 508

13 544 406

PRESEDINTE DE SEDINTA__ liote Felie_

NOTA 2

PROVIZOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

-ron lei-

DENUMIRE

PROVIZION

SOLD LA

01.01.2010

Transferuri

Sold la 31.12.2010

în cont

din cont

0

1

2

3

4= 1+2-3

Provizioane pentru litigii

130.352

2.095

128.257

Provizioane pentru stocuri fara miscare

264.270

104.990

369.260

Provizioane pentru creante depreciate

3.740.055

4.293.806

366.253

7.667.608

TOTAL

4.134.677

4.398.796

368.348

8.165.125

RADET Constanta pentru cheltuielile de judecata a constituit in ani precedenti provizioane in suma de 130.351 lei din care in cursul anului 2010 sa recuperat suma de 2.095 lei.

La data de 31.12.2010 in urma procesului de inventariere s-au constatat existenta in magazia centrala a anumitor stocuri fara miscare pentru care sa constituit un provizion in suma de 104.990ei .

Pentru creantele neincasate de la clienti in litigiu cu sume restante mai

vechi de 12 luni sa constituit un provizion in suma de 4.293.806 lei conform referatului Directiei Comerciale.

PREȘEDINTE DE SEDINTA    Stroe Felix_

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

NU ESTE CAZUL

La finele exercitiului financiar al anului 2010, RADET CONSTANTA inregistreaza pierdere in suma de 55.344.161 lei.

PRESEDINTE DE SEDINTA___ _troeFelix_

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

- RON -

INDICATORUL

EXERCIȚIUL

PRECEDENT

EXERCIȚIUL

CURENT

Cifra de afaceri netă

156.912.777

158.912.705

Producția vinduta

77.400.170

83.562.018

Venituri din exploatare aferente cifrei de afaceri nete

79.512.607

75.350.687

Productia realizata pentru scopuri proprii

93.374

72.326

Alte venituri din exploatare

2.399.527

2.798.983

VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL

159.405.678

161.784.014

Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile

2.167.613

2.295.142

Alte cheltuieli materiale

109.925.278

116.834.570

Cheltuieli cu energia si apa

9.768.143

10.297.666

Cheltuieli cu personalul

20.362.704

20.413.203

Ajustari privind imobilizarile corporale si necorporale

2.190.574

1.456.163

Alte cheltuieli de exploatare

7.778.643

61.738.449

Ajustari privind provizioanele

7.097.232

4.398.796

CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL

159.290.187

217.433.989

REZULTATUL EXPLOATARII

Profit brut

115.491

Pierdere

55.649.975

RADET Constanta a inregistrat în anul 2010 cheltuieli totale de exploatare în suma de 217.433.989 lei , ponderea cea mai mare fiind a cheltuielilor cu agentul termic ,apa,energia electrica,gazele naturale in suma de 127.132.236 lei ( 58,47%)si cheltuieli cu penalitatile calculate de Electrocentrale in suma de 56.011.889 lei ( 25,76%).

Pierderea in suma de 55.649.975 lei provine din activitatea de exploatare ca urmare a inregistrarii penalitatilor cistigate de catre Electrocentrale SA in instanta.

PREȘEDINTE DE SEDINTA    _troe Felix_

NOTA 5


SITUATIA CREANȚELOR SI DATORIILOR

I. SITUATIA CREANTELOR

La 31 decembrie 2010 situația creanțelor este redată în tabelul de mai jos:

CREANTE

SOLD

01.01.2010

SOLD

31.12.2010

TERMEN DE LICHIDITATE

Sub 1 an

Peste

1an

Total, din care

90.921.839

114.882.125

114.882.125

Comerciale (ct.409+411-491)

34.870.379

35.641.730

35.641.730

Alte creante

(ct.425,428,438,4424,4428,445,

461,473)

56.051.460

79.240.395

79.240.395

Totalul creantelor de incasat la 31.12.2010 a crescut fată de aceeasi perioada a

anului 2009 cu suma de 23.960.286 lei dupa cum urmeaza :

-    clienti neincasati cu 675.396lei

-    valoarea subventiilor de incasat cu 10.392.659lei

-    sume in curs de clarificare cu 14.969.864 lei

a) Valoarea creanțelor - clienți    = 35.544.279 lei

-    Asociatii de proprietari    - 23.727.695 lei

In cadrul creantelor clienti-asociatii de proprietari, asociatiile cu solduri mai mari avem:

„Asociatia de proprietari nr.403” cu sold 927.745 lei „Asociatia de proprietari nr.577” cu sold 775.810 lei ,,Asociatia de proprietari nr.749" cu sold 517.140 lei „Asociatia de proprietari nr.237” cu sold 199.976 lei „Asociatia de proprietari nr.203” cu sold 132.840lei,

-Agenti economici

5.510.618 lei


Agenti economici

In cadrul creantelor clienti-agenti economici cu solduri mari avem:

„SC COMTEXT SA”    203.262 lei

,, OZLEM TUR TURIZM"    151.114 lei

„SC EUROPOLIS SRL”    135.710 lei

,,SC BARZOTI"    77.710 lei

„SC SNACK BAR CORAL”    54.722 lei

,, SC METACHIM "    50.769 lei

Pentru asociatiile de proprietari, agenti economici si casnicii care nu si-au achitat debitele catre RADET Constanta s-au emis somatii de plata si au fost actionati in instanta.

b) Alte creanțe : din care:

- TVA de recuperat

-subventii “445”

-debitori diversi “461”

-avansuri cont 425

-alte creante cu personalul cont 438 - alte drepturi cu personalul cont 428 - sume in curs de clarificare

- avans furnizori

79.337.846 lei


520.597 lei 60.477.669 lei

117.367 lei 85.573 lei

42.993 lei 7.638 lei

17.988.557 lei 97.450 lei


Din totalul de 17.988.557 lei sume in curs de clarificare (cont 473) avem:

- 14.964.742 lei reprezinta penalitatile calculate de Electrocentrale in cursul anului 2010 si refuzate la plata de catre RADET Constanta

- 3.085.149 lei TVA respins la rambursare de catre ANAF pentru care exista dosar pe

rol la Curtea de Apel Constanta.

c) Clienți incerți - provizion (491) în valoare de 7.667.608 lei.

La data de 31.12.2010 a fost creat un provizion pentru deprecierea creanțelor -clienti in suma de 4.293.806 lei.

In conformitate cu prevederile legale in vigoare provizoanele constituite sunt deductibile fiscal , intrucat se incadreaza in limita de 30% din total clienti, conform prevederilor legislatiei in vigoare.

II.    Situația datoriilor Regiei la data de 31 decembrie 2010

se prezintă astfel:

DATORII

SOLD

01.1.2010

SOLD

31.12.2010

TERMEN DE EXIGIBILITATE

Sub 1 an

1-5 ani

< 5 ani

Total, din care

185.090.139

291.894.891

291.894.891

Datorii comerciale ( ct 401,404,408 )

175.422.498

256.398.577

256.398.577

Avansuri ( ct.419 )

Alte datorii

9.667.641

35.496.314

35.496.314

0

a)Datorii comerciale

-La data de 31.12.2010 RADET Constanta inregistreaza catre furnizorul de agent termic ELECTROCENTRALE SA o datorie in suma de 185.534.801 lei in crestere fata de 31.12.2009 cu suma de 14.936.522, penalitati calculate in anul 2010 in suma de 14.964.743 lei si penalitati castigate in instanta 53.270.922 lei

b) Alte datorii inclusiv datoriile fiscale

La data de 31.12.2010 RADET Constanta inregistreaza datorii restante la buget de stat si bugetul asigurarilor sociale in suma de 982.743 lei , intrucat compensarea cu TVA de recuperat s a aprobat in anul 2011.

c)In cursul anului 2010 Regia are in derulare urmatoarele contracte de leasing: - RCI Leasing in valoare de 130.351 lei - VB Leasing in valoare de 139.365lei.

PREȘEDINTE DE SEDINTA _______ ff__x_

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICII ȘI METODE CONTABILE

1. PRINCIPII CONTABILE

Continuitatea activității- Natura activității de producere si distribuție a agentului termic in sistem centralizat și incertitudinea existentă în România referitor la rezultatul politicilor economice curente implementate în condiții real operaționale, fac posibilă apariția unor variații imprevizibile considerabile în ceea ce privește intrările de numerar viitoare dar nu exista nici un pericol ca entitatea sa inceteze activitatea

Principiul intangibilitatii -,bilantul de deschidere al exercitiului financiar 2010 corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

Informatiile prezentate in situatiile financiare 2010 corespund cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

Principiul necompensarii .valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive ,respectiv veniturile cu cheltuielile ,cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de OMFP 3055/2009.

Principiul independentei exercitiului-au fost inregistrate in contabilitate toate veniturile si cheltuielile fara a se tine seama de data insasarii s-au a efectuarii platii Principiul prevalentei economicului asupra juridicului-informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor.

2. POLITICI CONTABILE

Principalele politici contabile adoptate pentru întocmirea acestor situații financiare sunt descrise mai jos:

Bazele contabilității

Situațiile financiare sunt întocmite conform Standardelor Internaționale de Contabilitate (IAS), Legii Contabilității din România și reglementărilor emise de Ministerul Finanțelor din România. Situațiile financiare sunt întocmite pe baza principiului continuității activității, la costul istoric.

Moneda de prezentare

Prezentele situații financiare sunt întocmite în lei românești .

Utilizarea estimărilor

Întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu IAS cere conducerii să facă estimări și ipoteze care afectează valorile raportate ale activelor și pasivelor, prezentarea activelor și datoriilor contingente la data întocmirii situațiilor financiare și cheltuielile raportate pentru perioada respectivă.

Conversia tranzacțiilor în monedă străină

9

Tranzacțiile regiei în monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb din data tranzacțiilor: câștigurile și pierderile rezultate din decontarea unor astfel de tranzacții și din conversia activelor și datoriilor monetare exprimate în monedă străină, sunt recunoscute în contul de profit și pierderi. Asemenea solduri sunt convertite în lei la cursurile de schimb de la sfârsitul anului, la rata oficială a BNR, existentă la data bilanțului.

Imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale sunt formate din programe informatice, cu o durată de viață de 5 ani, iar metoda de amortizare utilizată este cea liniară.

Imobilizări corporale

Imobilizările corporale constau în terenuri, construcții, echipamente tehnologice, mijloace de transport, mobilier,alte mijloace fixe.

Mijloacele fixe sunt înregistrate la costul de achiziție la care s-au adăugat în 1990,1992,1994, 2003, 2010 reevaluări făcute în baza dispozițiilor legale.

Valorile actualizate au fost determinate ținând cont de, costul istoric, costul net de înlocuire, deprecierea fizică, deprecierea funcțională, etc.

Metoda de amortizare folosită este metoda liniară.

Durata de viață a imobilizărilor corporale este:

Activ_Durata

Construcții    8-60 ani

J

Echipamente tehnologice

si mijloace transport    2-12 ani

Alte mijloace fixe    2-24 ani

Inventarierea elementelor patrimoniale, pentru anul 2010 s-a efectuat conform

Deciziei nr. 207/14.10.2010 in perioada 01.11.2010 -21.01.2011.

Inventarierea s-a efectuat cu respectarea Ordinului nr. 2861/2010.

Rezultatele inventarierii s-au consemnat în procesul verbal nr.C1803/25.02.2011 și au fost înregistrate in evidenta contabila aferenta anului 2010, prin nota 20/31.12.2010

Imobilizările în curs constau în investiții realizate din surse proprii si alocatii bugetare. Inventarierea imobilizărilor în curs s-a efectuat conform deciziei de inventariere nr.207/14.10.2010 si s-a efectuat in perioada 01.11.2010-31.01.2011.

Stocuri

Evidența operativă a stocurilor de materii prime se ține pe gestiuni, în locuri de depozitare separate.

Stocurile de materii prime sunt achiziționate de la intern.

Materiile prime, materialele consumabile achiziționate sunt înregistrate la cost de achiziție.

5

RADET folosește metoda de contabilitate a inventarului permanent pentru inventarierea stocurilor de materii prime,materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, ambalaje, iar evaluarea la ieșirea din patrimoniu se face prin

metoda FIFO.

Evidența operativă a stocurilor de materiale consumabile se ține pe gestiuni, în locuri de depozitare separate.

Evidența contabilă a stocurilor de materiale consumabile la RADET se face pe gestiuni de materiale, iar în cadrul gestiunilor pe conturi analitice.

Clienti si alte creante

Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiate in bilant la valoarea lor recuperabila.

Disponibilitatile banesti

Disponibilitatile banesti includ conturile curente deschise la banci in lei si valuta si disponibilul din casa.

PREȘEDINTE DE SEDINTA OtroeFeilo_

NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

La data de 31.12.2010 Patrimoniul este 134.044.934 din care:

- Patrimoniul regiei este de 567.287 lei - patrimoniul public este de 133.477.647 lei

Modificarile intervenite in anul 2010 la patrimoniul public provin din reevaluarea cladirilor, retelelor termice si punerea in functiune a statiilor de dedudrizare, module de expansiune si inlocuire retele termice la PT 52 si PT. 154 cu teava preizolata, sursa de finantare fiind bugetul de stat si bugetul local.

PREȘEDINTE DE SEDINTA    Stroe Felix_

NOTA 8

INFORMA ȚII PRIVIND SALARIA ȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

Numărul mediu de salariați aferent exercițiului 2010 este de 613 din care:

5    5

-    489 muncitori industrie

-    124 personal TESA .

Salariile plătite, aferente exercițiului financiar 2010 sunt în sumă de 20.413.203lei, din care :

-    salarii si indemnizatii = 14.727.747 lei

-    cheltuielile privind asigurările și protecția socială = 4.411.613 lei

In anul 2010 salariati au primit ajutoare sub forma tichetelor de masa si cadou in suma 1.273.843,24 lei.

Indemnizația membrilor Consiliului de Administrație a fost stabilită în procent de 1% din indemnizatia managerului general conform OUG 34/2010 si OUG 79/2008 in suma de 4536 lei.

În cursul exercițiului financiar 2010 nu s-au acordat avansuri și credite directorilor și administratorilor.

PRESEDINTE DE SEDINTA____ OtroeFeilo_


NOTA 9


ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI

ECONOMICO-FINANCIARI

Active curente

1. Indicatorul lichidității curente = ................... =0,42 valoare sub nivelul de

acoperire a datoriilor

Datorii curente Active curente-Stocuri

2. Lichiditatea imediată =-----------------------------

0,40


Datorii curente

Sold mediu clienți

5

3. Vit de rot a debitelor- clienți = ------------------------ x 365 zile = 99,25 zile creante

5    "

greu de incasat

Cifra de afaceri

Sold mediu furnizori

4. Vit de rot a creditelor -fUmizori=......................x 365 zile = 588 zile plati catre

furnizori la peste 1 an

Cifra de afaceri

Cifra de afaceri

5. Viteza de rotație a activelor imobilizate =------------------ = 0,87 ori

5    "

Active imobilizate

Cifra de afaceri

6. Viteza de rotație a activelor totale =-----------------=0,52 %

Total active

PRESEDINTE DE SEDINTA___ ttroe Felie_

NOTA 10

ALTE INFORMA ȚII

RADET Constanta s-a înființat în conformitate cu prevederile Legii 15/1990 care a permis reorganizarea companiilor de stat in regii autonome si societati comerciale, precum si prin decizia nr. 47/1991a Prefecturii Constanta.

Principalul obiect de activitate al regiei il reprezinta transportul si distributia apei calde in scopul incalzirii cladirilor si locuintelor din Municipiul Constanta, iar ca alte activitati sunt prevazute:

-producerea energiei termice

-mentinerea si repararea echipamentului utilizat pentru transportul si distributia energiei termice

-proiectarea si consultanta din domeniul productiei, transportului si distributiei energiei termice

-executarea de reparatii si revizii la pompe, motoare electrice, armaturi

-service utilaje specifice alimentarii cu energia termica

-lucrari de instalatii de incalzire si sanitare pentru nevoi proprii si terti

comercializarea de echipament de masurare a energiei termice

Pentru asigurarea furnizarii energiei termice sub forma de incalzire si apa calda menajera la nivelul Municipiului Constanta sunt implicate doua parti, si anume: -RADET Constanta care in prezent este entitate legala care raspunde de sistemul de incalzire centrala al Constantei, fiind regie autonoma care are responsabilitatea furnizarii serviciilor de incalzire si de distributie a apei calde catre populatie si raspunde de intretinerea infrastructurii respective (de exemplu puncte termice si retelele secundare dintre punctele termice si locuintele racordate).

-Electrocentrale, o companie de stat care in prezent opereaza centrala de producere a energiei termice si electrice C.E.T. Palas si retelele primare dintre C.E.T. Palas si punctele termice ale diferitilor clienti, inclusiv ale celor operate de catre RADET. Mai bine de 95% din nevoile de incalzire se produc de catre Electrocentrale in centrala C.E.T. PALAS si este distribuita spre RADET prin reteaua primara.

RADET Constanta opereaza cu un numar de 134 puncte termice, 20 centrale termice bloc locale alimentate cu gaze naturale, 4 centrale termice cvartal alimentate cu gaze naturale si 2 CS-uri ,deservindu-se in general cladiri rezidentiale, municipale si centre comerciale .

PRESEDINTE DE SEDINTA____ ttroe Felie_


ANEXA

LA HCLM NR.11.DIN.16.. 05.2 011

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.12.2010

METODA DIRECTA

ANUL

2009

ANUL 2010

1.INCASARI

185.240.140

179.027.621

Incasari in numerar din distribuția agentului termic

93.775.784

98.438.936

Incasari din subvenție

91.464.356

80.588.685

Incasari in numerar provenite din redevente , onorarii comisioane si alte venituri

2.PLATI

182.812.206

177.049.716

Plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii

138.747.704

155.686.360

Plati in numerar catre si in numele angajatilor

20.026.588

15.639.390

Plati in numerar TVA si alte taxe

24.037.914

5.723.966

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII

-5.276.586

-1.781.532

Incasari pentru activitatea de investitii

Plati in numerar pentru achizitionarea de active corporale si necorporale pe termen lung

5.276.586

1.781.532

Avansuri in numerar efectuate catre alte parti

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE

Venituri in numerar din alte imprumuturi

Rambursari in numerar a unor sume imprumutate

TOTAL FLUXURI DE NUMERAR NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI NUMERAR LA FINELE PERIOADEI

196.373

2.318.963

2.515.336ANEXA

LA HCLM NRH/DIN .05.2011

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

RON

Element al capitalului propriu

Sold la 01.01.2010

Cresteri

Reduceri

Sold la 31.12.2010

Capital subscris

Patrimoniul regiei

567.287

567.287

Prime de capital

Rezerve din reevaluare

Rezerve legale

Rezerve statutare sau contractuale

Rezerve reprezentind surplusul realizat din rezerve din reevaluare

1.527.122

28.295.676

26.502.254

3.320.544

Alte rezerve

Actiuni proprii

Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii

Rezultatul reportat

Profit nerepartizat

Pierdere nerepartizata

61.780.465

61.780.465

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29

Sold Creditor

Sold Debitor

Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile

Sold Creditor

Sold Debitor

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale

Sold Creditor

Sold Debitor

8994783

621805

8372978

Profitul sau pierderea exercitiului

financiar

Rezultatul exercitiului financiar

Sold creditor

Sold debitor

55.344.161


PREȘEDINTE DE SEDINTA ttroe tttix_