Hotărârea nr. 115/2011

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI RESTAURAREA SI REAMENAJAREA PROMENADEI SI A SPATIILOR VERZI DIN ZONA VRAJA MARII-CAZINO-PORT TOMIS SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT IN VEDEREA FINANTARII ACESTUIA IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului ” Restaurarea și reamenajarea promenadei și a spațiilor verzi din zona Vraja Mării - Cazino - Port Tomis” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional

’    2007-2013    ’

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 16.05.2011

Luând în dezbatere Expunerea de motive, înregistrată sub nr.70313/11.05.2011, a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre;

Consultând referatul Direcției Programe și Dezvoltare nr.70312/11.05.2011, avizul favorabil al Comisiei nr. 1 buget finanțe, avizul favorabil al Comisiei nr.5 administrație publică locală, juridică ;

Având în vedere HCLM nr.l 1/2011 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Restaurarea și reamenajarea promenadei și a spațiilor verzi din zona Vraja Mării - Cazino - Port Tomis”;

Ținând cont de dispozițiile Ordinului comun al ministrului dezvoltării regionale și turismului nr.l406/04.05.2010 și al ministrului finanțelor publice nr.l 133/20.05.2010 pentru aprobarea Documentului Cadru de Implementare al Programului Operațional Regional 2007-2013;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit „b”, alin. (4), lit d) și art.l 15, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă proiectul "Restaurarea și reamenajarea promenadei și a spațiilor verzi din zona Vraja Mării - Cazino - Port Tomis", în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere/ Domeniul major de intervenție 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană/ Subdomcniul Poli de creștere, conform documentației aprobate prin HCLM nr.l 1/2011.

ART. 2 Consiliul Local al Municipiului Constanța se angajează că va furniza în numerar contribuția proprie ce îi revine din costurile eligibile ale proiectului, în cuantum de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, să finanțeze toate costurile neeligibile și conexe aferente proiectului, precum și să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART. 3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Programe și Dezvoltare, Direcției Financiare în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Stroe Felix


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


Constanța

Nr. 115    /2011