Hotărârea nr. 114/2011

HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA PROIECTULUI SI A PARTENERIATULUI ÎNTRE U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANTA SI U.A.T. ORASUL NAVODARI AFERENT PROIECTULUI „ÎMBUNATATIREA ACCESULUI ÎNTRE MUNICIPIUL CONSTANTA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului si a parteneriatului intre UAT Municipiul Constanta si UAT Oraș Năvodari pentru proiectul „IMBUNATATIREA ACCESULUI INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI PLATFORMA INDUSTRIALA

NĂVODARI PRIN LĂRGIREA SI MODERNIZAREA BULEVARDULUI MAMAIA-NAVODARI”

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 16,05.2011 Luând în dezbatere Expunerea de motive, înregistrată sub nr.70873/ 12.05.2011. a d-lui Primar

Radu Ștefan Mazăre;

Consultând referatul Direcției Programe și Dezvoltare înregistrat sub nr.70871'12.05.2011, avizul Comisiei nr.5- administrație publică locală, juridică ;

Ținând cont de dispozițiile Ordinului comun al ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1406/04.05.2010 și al ministrului finanțelor publice nr.l 133/20.05.2010 pentru aprobarea Documentului Cadru de Implementare al Programului Operațional Regional 2007-2013;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit „b”, alin. (4), lit d) și art.l 15. alin. (1). lit. ..b" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se aprobă proiectul ” IMBUNATATIREA ACCESULUI INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI PLATFORMA INDUSTRIALA NĂVODARI PRIN LĂRGIREA SI MODERNIZAREA BULEVARDULUI MAMAIA - NĂVODARI”. în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere/ Domeniul major de intervenție 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană/ Subdomeniul Poli de creștere.

ART.2 Se aproba Acordul de parteneriat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Constanta si Unitatea Administrativ Teritoriala Oraș Năvodari -lider de proiect in vederea implementării in comun a proiectului, conform anexei care face parte integranta din prezenta ho tarare.

ART. 3 Cheltuielile aferente implementării proiectului/ contribuția la cheltuielile eligibile, cheltuielile neeligibile si cheltuielile suplimentare ) vor fi asigurate in totalitate de Unitatea Administrativ Teritoriala Oraș Navodari-lider de proiect.

ART.4 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Administrație Publica Locala, Direcției Programe si Dezvoltare. UAT Oraș Năvodari in vederea aducerii la indeplinire, precum si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de sty consideri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, /jj    CONTRASEMNEAZĂ

;    ANEXA LA

HCLM NR. //</ ZxW/

Acord de parteneriat

Art. 1. Părțile

1)    Unitatea administrativ-teritorială UAT Orașul Năvodari, având sediul în str. Dobrogei, nr. 1, localitatea Năvodari, județul Constanta, cod poștal 905700, România, cod de înregistrare fiscală

<    ..........>, reprezentată legal de dl MATEI Nicolae, având funcția de primar, identificat prin B.l / C.l

seria <.....> nr. <...........>, CNP    ......>, în calitate de lider al parteneriatului (Lider al

parteneriatului/Lider de proiect),

2)    Unitatea administrativ-xeritorială UAT Orașul Constanta, având sediul în B-dul Tomis, nr. 51, localitatea Constanta, județul Constanta, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală

<    ..........>, reprezentată legal de dl MAZARE Radu Ștefan, având funcția de primar identificat prin

B.l / C.l seria <.....> nr. <...........>, CNP <................>, în calitate de partener (Partener),

au convenit încheierea prezentului Acord de parteneriat, după cum urmează:

Art. 2. Scopul si obiectivele Acordului de parteneriat

(1)    Scopul prezentului Acord de parteneriat constă în voința părților semnatare de a implementa împreună proiecte componente ale Planului integrat de dezvoltare pentru care se solicită finanțare în cadrul Axei prioritare 1, domeniul major de intervenție 1.1 al Programului Operațional Regional, sub-domeniul „Poli de creștere”.

(2)    Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția fiecărei părți la cofinanțarea cheltuielilor totale precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: „îmbunătățirea accesului între municipiul Constanța și platforma industrială Năvodari prin lărgirea și modernizarea bulevardului Mamaia - Năvodari”, care este depus în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axei prioritare 1, domeniul major de intervenție 1.1 al Programului Operațional Regional, sub-domeniul „Poli de creștere”.

(3)    Cererea de finanțare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.

Art. 3. Durata Acordului de parteneriat

(1)    Acordul de pateneriat intra in vigoare la data semnării de către ambii partenerii.

(2)    Perioada de valabilitate a Acordului de parteneriat este este de 10 ani, respectiv între 16 mai 2011 și 15 mai 2021.

(3)    Acordul de parteneriat încetează la data de 15 mai 2021, daca părțile nu decid prelungirea acestuia.

Art. 4. Drepturile și obligațiile partenerilor

Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

(1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare - care este documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale parteneriatului:

Organizația

Roluri și responsabilități

Lider de proiect

Realizează si implementează toate activitatile si subactivitatile prezentate in Cererea de finanțare.

Asigura intreaga contribuție la cofinanțarea proiectului.

Va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare

Răspunde solidar cu Partenerul in cazul in care a fost cauzat vreun prejudiciu.

Partener


Furnizează Liderului de proiect orice informații sau documente privind realizarea si implementarea proiectului, în scopul elaborării Cererii de finanțare si rapoartelor de progres.

Furnizează orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect care vor fi solicitate de către Liderul de proiect.

Răspunde solidar cu Liderul de proiect in cazul in care a fost cauzat vreun prejudiciu.

(2) Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Organizația_____Contribuția (unde este cazul)_

Lider de proiect    Valoarea contribuției: 12.165.508,01 (ei, din care:

-    Contribuția la cheltuielile eligibile: 941.587,24 lei

-    Contribuția la cheltuielile neeligibile: 49.554,13 lei

-    TVA: 11.174.366,64 lei

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului: 20,87% Partener    Valoarea contribuției: 0 (ei

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului: 0%

(3)    Liderul de proiect este delegat cu drept de semnare a Cererii de finanțare pentru proiect, precum și a contractului de finanțare pentru proiectul individual inclus în Planul integrat pentru care se solicită finanțare în cadrul Axei prioritare 1, domeniul major de intervenție 1.1 al POR, în numele Partenerului si respectarea OUG 34 si a Normelor de aplicare cu modificările si completările ulterioare;

Drepturile liderului de proiect

(4)    Liderul de proiect are dreptul să solicite Partenerului furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

Obligațiile liderului de proiect

(5)    Liderul de proiect va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.

(6)    Liderul de proiect va consulta Partenerul cu regularitate, îl va informa despre progresul în implementarea proiectului și ii va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.

(7)    Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu Partenerul înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.

(8)    Liderul de proiect se va asigura de desfășurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, de către Partener, conform normelor în vigoare.

(9)    Liderul de proiect va înainta Organismului intermediar cererile de rambursare, împreună cu documentele justificative; rapoartele de progres etc., conform procedurii.

(10)    Liderul de proiect va asigura transferul de fonduri obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate oe către Partener, care au fost certificate ca eligibile.

(11)    în cazul în care Partenerul nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligațiile care ii revin (e.g. implementarea unor activități, asigurarea contribuției la cofinanțarea proiectului, respectarea normelor îti vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică), Liderul de proiect va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligații.

(12) în cazul unui prejudiciu, Liderul de proiect răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.

Drepturile Partenerului

(13)    Cheltuielile angajate de Partener sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către Liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.

(14)    Partenerul are dreptul, prin transfer de către Liderul de proiect, la fondurile obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.

(15)    Partenerul au dreptul să fie consultat cu regularitate de către Liderul de proiect, să fie informat despre progresul în implementarea proiectului și să i se furnizeze, de către Liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres și financiare.

(16)    Partenerul are dreptul să fie consultat, de către Liderul de proiect, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.

Obligațiile Partenerului

(17)    Partenerul este obligat să pună la dispoziția Liderului de proiect documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare.

(18)    Partenerul este obligat să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

(19)    Partenerul este obligat furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate oe către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale.

(20)    Partenerul este obligat furnizeze Liderului de proiect orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

(21)    în cazul unui prejudiciu, Partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu Liderul de proiect.

Art. 5. Modalității de luare a deciziilor

(1) In cadrul parteneriatuiui, deciziile legate de implementarea proiectului vor fi adoptate de comun acord de către parteneri.

Art. 6. Modalități de efectuare a plăților / transfer al fondurilor

(1)    Toate plățile pentru proiect vor fi făcute de către Liderul de proiect din contul deschis distinct al proiectului.

(2)    Plățile către parteneri pentru activitățile lor vor fi făcute pe bază de facturi emise către Liderul de proiect.

Toate facturile vor avea înscrise următoarele informații:

a)    Activitatea întreprinsă, corespunzător proiectului, căreia îi corespunde suma solicitată a fi rambursată;

b)    Linia bugetară —conform bugetului proiectului - corespunzătoare activității respective.

(3) Transferul fondurilor nerambursabile acordate de ĂM POR pentru proiect se va face exclusiv în contul deschis de către Liderul de proiect în acest sens, indiferent care dintre parteneri a angajat cheltuiala respectivă. Ca urmare, Liderul de proiect va avea obligația de a asigura transferul fondurilor primite de la AM POR către partener, corespunzător cheltuielilor angajate de către acesta în scopul implementării proiectului și în cuantumul certificat ca eligibil de către AM POR.

Art. 7. Modificarea Acordului de parteneriat

(1)    Orice modificare a prezentului Acord de parteneriat va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.

(2)    Nu este permisă în nici c situație înlocuirea unui partener. în cazul în care unul dintre partenerii inițiali se retrage, drepturile și obligațiile ce îi reveneau acestuia, inclusiv cele financiare, vor fi în mod obligatoriu preluate de către celalalt partener;

(3)    Nu este permisă moair'icarea Acordului de parteneriat într-un sens care contravine prevederilor din contractul de finanțare sau care are sau poate avea ca efect imposibilitatea sau crearea de dificultăți în implementarea corespunzătoare și în termenele stabilite a proiectului.

Art. 8. Proprietatea

(1)    Părțile au obligația să mențină proprietatea imobilului modernizat / extins și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizare / dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

(2)    înainte de sfârșitul proiectului, părțile vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziționate prin proiect. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.

(3)    Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate din finanțarea nerambursabilă, la tocul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

(4)    Părțile au obligația să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului.

(5)    Părțile au obligația sa se as.gjre ca nu se vor desfășura activități economice în scopul obținerii de profit din echipamentele achiziționate prin proiect sau din utilizarea imobilului modernizat/ extins.

(6)    Părțile au obligația sa se asigure ca nu se vor desfășura alte activități economice în scopul obținerii de venituri din ecnipamenteie achiziționate prin proiect sau din utilizarea imobilului - modernizat / extins, în afara activităților pentru care a fost finanțat proiectul, prin acordarea dreptului de utilizare a cestora către terțe părți.

Art. 9. Răspunderea părților

(1)    Fiecare parte răspunde Ir conformitate cu drepturile si obligațiile asumate prin prezentul Acord de parteneriat.

(2)    în cazul în care unui dintre parteneri nu își îndeplinește obligațiile ce îi revin cu privire la implementarea proiectului, toți partenerii răspund solidar și indivizibil față de AM POR / Ol.

Art. 10. Soluționarea disputelor

(1)    Toate posibilele dispute rezultate din prezentul Acord de parteneriat sau în legătură cu el, pe care părțile nu le poc soiuționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

(2)    Părțile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română.

întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte si un original pentru cererea de finanțare.

Semnături

Lider de proiect

MATE/ Nico/oe,

Primar Oraș Năvodari

Semnătura

16.05.2011, Năvodari

Partener

MAZ ARE Radu Ștefan, Primar Oraș Constanta

Semnătura

16.05.2011, Năvodari

PREȘEDINTE SEDJNȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

secretar, MARCELA ENAP«-

Jir

6ANE [hclm NR. _PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI Nr.    /_


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA Nr._/_

ACORD DE PARTENERIAT

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Năvodari nr. 142/24.05.2011 și ale Hotărârii on iliului Municipal on tanța nr. 114/16.05.2011;

Având în vedere atribuțiile admini tratiei publice locale care are dreptul legal de a hotărî, în condițiile legii, cooperarea au a ocierea cu per oane juridice române au traine, cu organizații neguvemamentale și cu alți parteneri ociali, în vederea acce arii de fonduri tructurale pentru finanțarea realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, eroicii

au proiecte de intere public local,

Având în vedere intere ul comun al Unității Admini trativ Teritoriale Orașul avodari și al Unității Admini trativ Teritoriale Municipiul on tanța pentru realizarea unei inve tiții privitoare la îmbunătățirea acce ului între municipiul on tanța și platforma indu triala -avodari prin lărgirea și modernizarea bulevardului Mamaia --avodari, drum aflat pe teritoriul admini trativ al orașului -avodari și al municipiului on tanța, inve tiție care -a permită evitarea creării ambuteiajelor și deconge tionarea

traficului rutier în perioada ezonului e tival,

Având în vedere faptul ca atât Unitatea Admini trativ Teritoriala Orașul avodari și Unitatea Admini trativ Teritoriala Municipiul on tanța unt intere ate a aiba o rețea de drumuri publice a faltate, cu o lățime core punzatoare, care a permită circulația rutiera și pietoniala în bune condiții;

în temeiul prevederilor Ghidului Solicitantului pentru acce area de fonduri prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul: Poli de creștere, re pectând reglementările art. 36 alin. 2 lit. e), di poziții raportate la prevederile art. 36 alin. 7 lit. a) din Legea nr. 215/ 2001 a admini trației publice locale.

Luând în con iăerare prevederile Deciziilor omitetului de Management pentru oordonarea In trumentelor Structurale, decizie pentru aprobarea li tei de proiecte prioritare inclu a în Planul Integrat de Dezvoltare (PID) pentru Polul de reștere

on tanța,

( Formatted: Bullets and Numbering


I. Părțile

1) Unitatea administrativ-teritorială UAT Orașul Năvodari, având sediul în loc. Năvodari, str. Dobrogei, nr. 1, localitatea Năvodari, județul Constanta, cod poștal 905700, România, cod de înregistrare fiscală R 4618382, reprezentată legal de d-nul MATEI Nicolae, având funcția de Primar al Unității Administrativ-teritoriale Orașul Năvodari, identificat prin C.I seria KT nr. 702789, CNP 1670803280045, în calitate de lider Lider de proiect,

2) Unitatea administrativ-teritorială UAT Municipiul Constanta, având sediul în B-dul Tomis, nr. 51, localitatea Constanta, județul Constanta, cod poștal 900725,

România, cod de înregistrare fiscală 4785631, reprezentată legal de dl MAZARE Radu Ștefan, având funcția de Primar al Unității Administrativ-teritoriale Municipiul Constanța, identificat prin C.I seria KT nr. 867889, CNP 1680705131257, în calitate de Partener, au convenit încheierea prezentului Acord de parteneriat, după cum urmează:

j Formatted: Bullets and Numbering

II. Scopul i obiectivele Acordului de parteneriat

UAT ORAȘ NĂVODARI, PRIMAR, MATEI NICOLAE


UAT MUNICIPIUL CONSTANTA 2 PRIMAR,

MAZĂRE RADU ȘTEFAN

Scopul prezentului Acord de parteneriat constă în voința părților semnatare de a implementa împreună Proiectul - „îmbunătățirea accesului între municipiul Constanța și platforma industrială Năvodari prin lărgirea și modernizarea bulevardului Mamaia -Năvodari", proiect component al Planului Integrat de Dezvoltare pentru care se solicită finanțare în cadrul Axei prioritare 1, Domeniul Major de Intervenție 1.1 al Programului Operațional Regional, sub-domeniul „Poli de creștere".

Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția fiecărei părți la cofinanțarea cheltuielilor totale precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: „îmbunătățirea accesului între municipiul Constanța și platforma industrială Năvodari prin lărgirea și modernizarea bulevardului Mamaia - Năvodari", care este depus în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axei prioritare 1, Domeniul Major de Intervenție 1.1 al Programului Operațional Regional, sub-domeniul „Poli de creștere".

Cererea de finanțare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă ale acestui acord de parteneriat.

III. Durata Acordului de parteneriat

Acordul de pateneriat intră în vigoare la data semnării de către ambii partenerii.

Perioada de valabilitate a Acordului de parteneriat este de 10 ani, respectiv între 31.05.2011 și 31.05.2021.

Valabilitatea prezentului acord de parteneriat încetează la data de 31.05.2021, dacă părțile nu decid prelungirea acestuia.

IV. Drepturile și obligațiile partenerilor

Roluri și re pon abilitați în implementarea proiectului

Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare - care este documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale parteneriatului:

Organizația

Roluri și responsabilități

Lider de proiect

1.    Realizează si implementează toate activitățile și subactivitățile prezentate în Cererea de finanțare.

2.    Asigura întreaga contribuție la cofinanțarea proiectului.

3.    Asigură implementarea proiectului;

4.    Semnează Cererea de finanțare și Contractul de finanțare;

5.    Desfășoară, în nume propriu și ca reprezentant al partenerului, procedurile de achiziții publice pentru implementarea proiectului ce face obiectul prezentului acord;

6.    încheie, în nume propriu și ca reprezentant al Partenerului, contractele de achiziții publice de dirigenție de șantier/inspecție de șantier și de execuție a lucrărilor de investiții ce fac obiectul proiectului;

7.    Urmărește, coordonează si controlează modul de îndeplinire a obligațiilor contractanților din cadrul contractelor de achiziții publice;

8.    Prin Primarul Orașului Năvodari, propune si aduce la îndeplinire toate masurile legale si necesare in scopul implementării și finalizării proiectului, conform legii;

9.    Efectuează plata situațiilor de lucrări și a serviciilor prestate de orice fel în numele său și în numele partenerului către executanți și prestatori care au contracte de achiziție publică încheiate în vederea realizării obiectivelor proiectului;

10.    Are obligația de a asigura transferul de fonduri obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate Partener și de către Zona Metropolitană Constanța pentru realizarea proiectului, care au fost certificate ca eligibile.

11.    Efectuează plata avizelor, aprobărilor și a taxelor de orice fel în numele său și în numele Partenerului

către instituții publice care a căror aprobare/avize sunt necesare în vederea realizării obiectivelor proiectului;

12.    Urmărește, coordonează si controlează modul de decontare si utilizare a tuturor fondurilor alocate pentru realizarea proiectului;

13.    Aduce la cunoștința Partenerului problemele apărute pe parcursul implementării proiectului și modul de rezolvare a acestora, precum si soluțiile propuse pentru evitarea acestora;

14.    Acționează, in nume propriu si ca reprezentant al Partenerului, in fata AM POR, a Polului de Creștere Constanța, a Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional, a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, a Zonei Metropolitane Constanța și a tuturor persoanelor juridice sau instituții implicate în realizarea proiectului. Toate rapoartele, cererile de pre-finanțare/rambursare a cheltuielilor etc. solicitate în conformitate cu prevederile acordului de parteneriat și ale contractului de finanțare se vor trimite AM POR/OI de către Liderul de proiect, sub semnătura reprezentantului legal al acestuia, Primarul Orașului Năvodari.

15.    Are dreptul de a solicita și de a primi de la Partener orice informații, date, documente, necesare întocmirii și transmiterii către AM POR/OI a rapoartelor de progres tehnice și financiare, a cererilor de pre-finanțare/rambursare a cheltuielilor și a oricăror alte documente/rapoarte solicitate prin Contractul de finanțare, precum și de a transmite aceste documente în numele parteneriatului;

16.    Are obligația de a remite Partenerului orice informații, date, documente, inclusiv copii de pe dosarul procedurii de atribuire, în vederea efectuării verificărilor necesare, inclusiv la fața locului pentru asigurarea corectitudinii și legalității procedurilor de atribuire a contractelor, în cadrul proiectului.

17.    Răspunde solidar cu Partenerul in cazul in care a fost cauzat vreun prejudiciu.

Partener


UAT ORAȘ NĂVODARI, PRIMAR, MATEI NICOLAE


1.    Furnizează Liderului de proiect orice informații sau documente privind realizarea si implementarea proiectului, în scopul elaborării Cererii de finanțare și a rapoartelor de progres.

2.    Furnizează orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, care vor fi solicitate de către Liderul de proiect.

3.    Deleagă atribuțiile privind desfășurarea procedurilor de achiziții publice, inclusiv licitațiilor publice pentru desemnarea ofertelor câștigătoare, încheierea contractelor de achiziție publică, emiterea ordinului de începere, urmărirea și recepționarea lucrărilor către liderul de proiect, Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Năvodari.

4.    Are obligația de a remite la solicitarea Liderului de proiect orice informații, date, documente, necesare întocmirii și transmiterii către AM POR/OI a rapoartelor de progres tehnice și financiare, a cererilor de pre-finanțare/rambursare a cheltuielilor și a oricăror alte documente/rapoarte solicitate prin Contractul de finanțare și mandatează liderul de proiect să transmită aceste documente în numele parteneriatului;

5.    Are dreptul de a solicita Liderului de proiect orice informații, date, documente, inclusiv copii de pe dosarul procedurii de atribuire, în vederea efectuării verificărilor necesare, inclusiv la fața locului pentru asigurarea corectitudinii și legalității procedurilor de atribuire a contractelor, în cadrul proiectului.

6.    Răspunde solidar cu Liderul de proiect in cazul in care a fost cauzat vreun prejudiciu.

UAT MUNICIPIUL CONSTANTA 6 PRIMAR,

MAZĂRE RADU ȘTEFAN


V. ontribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului    « f Formatted: Buiiets and Numbering j

Liderul de proiect și Partenerul va asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor

totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul    i

acord.    j

Organizația

Contribuția

Lider de proiect

Valoarea contribuției: 12.165.508,01 lei, din care:

-    Contribuția la cheltuielile eligibile: 941.587,24 lei

-    Contribuția la cheltuielile neeligibile: 49.554,13 lei

-    TVA: 11.174.366,64 lei

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului: 20,87% - reprezentând taxa pe valoare adăugată, contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile și contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile.

Partener

Valoarea contribuției: 0 lei

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului: 0%

o Liderul de proiect e te delegat cu drept de emnare a ererii de finanțare pentru proiect, precum și a contractului de finanțare pentru proiectul individual inclu în Planul Integrat a cărui finanțare e olicita în cadrul Axei Prioritare 1, Domeniul Major de Intervenție 1.1 al POR, în numele Partenerului.

VI. Drepturile liderului de proiect

1.    Realizează si implementează toate activitatile si subactivitatile prezentate in Cererea de finanțare.

2.    Asigură întreaga contribuție la cofinanțarea proiectului.

3.    Asigură implementarea proiectului;

4.    Semnează Cererea de finanțare și Contractul de finanțare;

UAT ORAȘ NĂVODARI,

PRIMAR,

MATEI NICOLAE

UAT MUNICIPIUL CONSTANTA

PRIMAR,

MAZĂRE RADU ȘTEFAN

7

5.    Desfășoară, în nume propriu și ca reprezentant al partenerului, procedurile de achiziții publice, inclusiv licitațiile publice pentru desemnarea ofertelor câștigătoare în vederea realizării proiectelor tehnice și execuției lucrărilor pentru implementarea proiectului ce face obiectul prezentului acord;

6.    încheie, în nume propriu și ca reprezentant al Partenerului, contractele de achiziții publice de proiectare, dirigenție de șantier/inspecție de șantier și execuție a lucrărilor de investiții ș.a. ce fac obiectul proiectului;

7.    Urmărește, coordonează și controlează modul de îndeplinire a obligațiilor contractanților din cadrul contractelor de achiziții publice;

8.    Prin Primarul Orașului Năvodari, propune și aduce la îndeplinire toate măsurile legale și necesare în scopul implementării și finalizării proiectului, conform legii;

9.    Efectuează plata situațiilor de lucrări și a serviciilor prestate de orice fel în numele

său și în numele partenerului către executanți și prestatori care au contracte de achiziție publică încheiate în vederea realizării obiectivelor proiectului;

10.    Efectuează plata avizelor, aprobărilor și a taxelor de orice fel în numele său și în numele Partenerului către instituții publice care a căror aprobare/avize sunt necesare în vederea realizării obiectivelor proiectului;

11.    Urmărește, coordonează si controlează modul de decontare și utilizare a tuturor

fondurilor alocate pentru realizarea proiectului;

12.    Aduce la cunoștință Partenerului problemele apărute pe parcursul implementării

proiectului și modul de rezolvare a acestora, precum și soluțiile propuse pentru evitarea acestora;

13.    Acționează, în nume propriu și ca reprezentant al Partenerului, în fața AM POR, a Polului de Creștere Constanța, a Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional, a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, a Zonei Metropolitane Constanța și a tuturor persoanelor juridice sau instituții implicate în realizarea proiectului. Toate rapoartele, cererile de pre-finanțare/rambursare a cheltuielilor etc. solicitate în conformitate cu prevederile acordului de parteneriat și ale contractului de finanțare se vor trimite AM POR/OI de către Liderul de proiect, sub semnătura reprezentantului legal al acestuia, Primarul Orașului Năvodari.

14. Are dreptul de a solicita și de a primi de la Partener orice informații, date, documente, necesare întocmirii și transmiterii către AM POR/OI a rapoartelor de progres tehnice și financiare, a cererilor de pre-finanțare/rambursare a cheltuielilor și a oricăror alte documente/rapoarte solicitate prin Contractul de finanțare, precum și de a transmite aceste documente în numele parteneriatului;

VII. Obligațiile liderului de proiect

1.    Are obligația de a furniza Partenerului orice informații, date, documente în copie, inclusiv copii de pe dosarul procedurii de atribuire, în vederea efectuării verificărilor necesare, inclusiv la fața locului pentru asigurarea corectitudinii și legalității procedurilor de atribuire a contractelor, în cadrul proiectului.

2.    Liderul de proiect va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.

3.    Liderul de proiect va consulta Partenerul cu regularitate, îl va informa despre progresul în implementarea proiectului și ii va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.

4.    Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu Partenerul înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.

5.    Liderul de proiect se va asigura de desfășurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică.

6.    Liderul de proiect va înainta Organismului intermediar cererile de rambursare, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform procedurii.

7.    Liderul de proiect va asigura transferul de fonduri obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către Partener, care au fost certificate ca eligibile.

8.    Are obligația de a asigura transferul de fonduri obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către Zona Metropolitană Constanța pentru realizareaa proiectului, care au fost certificate ca eligibile.

9.    în cazul în care Partenerul nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligațiile care ii revin (e.g. implementarea unor activități, asigurarea contribuției la cofinanțarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică), Liderul de proiect va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligații.

10.    în cazul unui prejudiciu, Liderul de proiect răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.

VHI Drepturile Partenerului

1.    Cheltuielile angajate de Partener sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către Liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect

2.    Partenerul are dreptul, prin transfer realizat de către Liderul de proiect, la fondurile obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către acesta, care au fost certificate ca eligibile.

3.    Partenerul are dreptul să fie consultat cu regularitate de către Liderul de proiect, să fie informat despre progresul în implementarea proiectului și să i se furnizeze, de către Liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres și financiare.

4.    Partenerul are dreptul să fie consultat, de către Liderul de proiect, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.

5. Are dreptul de a solicita Liderului de proiect orice informații, date, documente, inclusiv copii de pe dosarul procedurii de atribuire, în vederea efectuării verificărilor necesare, inclusiv la fața locului pentru asigurarea corectitudinii și legalității procedurilor de atribuire a contractelor, în cadrul proiectului.

IX. Obligațiile Partenerului

1.    Furnizează Liderului de proiect orice informații sau documente privind realizarea si implementarea proiectului, în scopul elaborării Cererii de finanțare si rapoartelor de progres.

2.    Deleagă atribuțiile privind desfășurarea procedurilor de achiziții publice, inclusiv a licitațiilor publice pentru desemnarea ofertelor câștigătoare, încheierea contractelor de achiziție publică, emiterea ordinului de începere, urmărirea și recepționarea lucrărilor către Liderul de proiect. Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Năvodari.

3.    Furnizează orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect care vor fi solicitate de către Liderul de proiect. Are obligația de a remite la solicitarea Liderului de proiect orice informații, date, documente, necesare întocmirii și transmiterii către AM POR/OI a rapoartelor de progres tehnice și financiare, a cererilor de pre-finanțare/rambursare a cheltuielilor și a oricăror alte documente/rapoarte solicitate prin Contractul de finanțare și mandatează liderul de proiect să le remită către AM POR/OI în numele său.

4.    Partenerul este obligat să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale.

5.    In cazul unui prejudiciu, Partenerul răspunde solidar cu Liderul de proiect.

UAT ORAȘ NĂVODARI, PRIMAR,

MATEI NICOLAE


UAT MUNICIPIUL CONSTANTA 11 PRIMAR,

MAZĂRE RADU ȘTEFAN

X. Modalității de luare a deciziilor

In cadrul parteneriatului, deciziile legate de implementarea proiectului vor fi adoptate de comun acord de către parteneri.

XI. Modalități de efectuare a plăților / tran fer al fondurilor

Toate plățile pentru proiect vor fi făcute de către Liderul de proiect din contul deschis distinct al proiectului.

Toate facturile vor avea în cri e următoarele informații:

a)    Activitatea întreprinsă, corespunzător proiectului, căreia îi corespunde suma solicitată a fi rambursată;

b)    Linia bugetară - conform bugetului proiectului - corespunzătoare activității respective.

Transferul fondurilor nerambursabile acordate de AM POR pentru proiect se va face exclusiv în contul deschis de către Liderul de proiect în acest sens. Ca urmare, Liderul de proiect va avea obligația de a asigura transferul fondurilor primite de la AM POR către Partener și/sau Zona Metropolitană Constanța, corespunzător cheltuielilor angajate de către aceștia în scopul implementării proiectului și în cuantumul certificat ca eligibil de către AM POR.

XII. Modificarea Acordului de parteneriat

L_Modificările prezentului Acord de parteneriat va fi valabilă numai atunci când este*....... '1 Formatted: Buiietsand Numbering

convenită de toate părțile.

2.    Nu este permisă în nici o situație înlocuirea unui partener. în cazul în care unul Partenerul inițial se retrage, drepturile și obligațiile ce îi reveneau acestuia, inclusiv cele financiare, vor fi în mod obligatoriu preluate de către Liderul de proiect;

3.    Nu este permisă modificarea Acordului de parteneriat într-un sens care contravine prevederilor din contractul de finanțare sau care are sau poate avea ca efect imposibilitatea sau crearea de dificultăți în implementarea corespunzătoare și în termenele stabilite a proiectului.

XV. Soluționarea di putelor

1.    Toate posibilele dispute rezultate din prezentul Acord de parteneriat sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

2.    Părțile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română.

întocmit în 3 (trei) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

Semnături,

Lider de proiect

UAT ORAȘ NĂVODARI, PRIMAR,

MATEI NICOLAE

SEMNĂTURĂ,

NĂVODARI

Partener

UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA,

PRIMAR,

MAZĂRE RADU ȘTEFAN

SEMNĂTURĂ,

NĂVODARI

UAT MUNICIPIUL CONSTANTA

PRIMAR,

MAZĂRE RADU ȘTEFAN

14

UAT ORAȘ NĂVODARI,

PRIMAR,

MATEI NICOLAE