Hotărârea nr. 113/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „RESTAURAREA SI REAMENAJAREA INTEGRATA A ZONEI ISTORICE PIATA OVIDIU”

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Restaurarea și

reamenajarea integrata a zonei istorice Piața Ovidiu”

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de 16.05.2011

Luând în dezbatere Expunerea de motive, înregistrată sub nr.70400/12.05.2011, a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre;

Consultând raportul Direcției Programe și Dezvoltare nr.70357/11.05.2011, avizul favorabil al Comisiei nr. 1 buget finanțe, avizul favorabil al Comisiei nr.5 administrație publică, juridică;

Văzând dispozițiile art. 44, alin (1), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice

locale;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit b), alin. (4), lit d) si art. 115, alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Restaurarea și reamenajarea integrata a zonei istorice Piața Ovidiu "conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Valoarea totală estimativă a investiției:

Total investiție: 14.503,76 mii lei, cu TVA, adica 3.472,04 mii euro Din care C+M: 12.659,11 mii lei, cu TVA, adica 3.023,50 mii euro

1 Euro = 4.1869 lei, in data de 08.03.2011

ART. 2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Tehnic-achiziții, Direcției Programe și Dezvoltare, Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism și Direcției Financiare, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

STROE FELIX    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Constanța

Nr. 16.05 . /2011

RESTAURAREA SI REAMENAJAREA INTEGRATA A ZONEI ISTORICE PIAȚA OVIDIU


I

n.-.îi ■


I- ■ I .-i 111 ■


CONCLUZII:


Zona studiata se afla in Municipiul Constanta, in centrul istoric, Piața Ovidiu. Acest amplasament este situat in Situl urban „ Zona Peninsulara Constanta”, Lista monumentelor istorice, Municipiul Constanta, poziția 497, cod 14A0001.ÎNCADRARE IN ZONA

LEGENDA

I I LIMITA SUPRAFEȚEI STUDIATE


BENEFICIAR:

UNITATEA ADMNASTRATTV ** TERITORIALA CONSTANTA


AMPLASARE IN ZONA sc. 1:2000