Hotărârea nr. 112/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „PROMENADA TURISTICA MAMAIA”;

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

”Promenadă Turistică Mamaia”

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 16.05.2011

Luând în dezbatere Expunerea de motive, înregistrată sub nr. 70402/12.05.2011, a d-lui

Primar Radu Ștefan Mazăre;

Consultând raportul Direcției Programe și Dezvoltare nr. 70361/11.05.2011, avizul favorabil al Comisiei nr. 1 buget finanțe, avizul favorabil al Comisiei nr.5 administrație publică, juridică ;

Văzând dispozițiile art. 44, alin (1), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; a

In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit b), alin. (4), lit d) si art. 115, alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Promenadă Turistică Mamaia”, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Valoarea totală estimativă a investiției:

Total investiție: 61.976,505 mii lei, cu TVA, adica 14.790,823 mii euro Din care C+M: 55.420,420 mii lei, cu TVA, adica 13.226,199 mii euro

(1 euro = 4,190 lei, din 09.03.2011, CURSUL DE SCHIMB BNR)

ART. 2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Tehnic-achiziții, Direcției Programe și Dezvoltare, Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism și Direcției Financiare, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

STROE FELIX    SECRETAR,

Constanța

112/l^."W.2011

ANEXA LA HCLM NR.112/16.05.2011

DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII “PROMENADA TURISTICA MAMAIA”

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA FAZA: DALI

CUPRINS

CAPITOLUL 1. DATE GENERALE

1.1

Denumire obiectiv investiție

1.2

Amplasament

1.3

Titular investitie

1.4

Beneficiar investitie

1.5

Proiectant

1.6

Tema cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii

1.6.1    Tema de proiectare

1.6.2    Fundamentarea necesitatii si oportunitatii

1.7    Regimul terenului propus prin proiect

1.8    Scopul proiectului

CAPITOLUL 2.    DESCRIEREA INVESTITIEI


2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

4

6


2.1 Situatia existenta a obiectivului de investitii

6

6

6

6

6

7

13

18


2.1.1    Starea tehnica, din punct de vedere al asigurarii cerintelor de calitate

2.1.2    Valoarea de inventar a constructiei

2.1.3    Actul doveditor al fortei majore (dupa caz)

2.2 Concluziile raportului de expertiza tehnica/audit energetic

2.2.1

2.2.2

CAPITOLUL 3

Analiza conditiilor si degradarilor existente Recomandari

DATE TEHNICE

Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare

18

3.1

Situatia existenta

18

3.2

Date tehnice ale investitiei

18

3.3

Statutul juridic al terenului

25

3.4

Studii de teren

25

Descrierea (dupa caz) a lucrarilor de modernizare propuse

25

3.5

Scurta prezentare de motive

25

3.6

Zonificare functionala

27

A. Satul de Vacanta

28

B. Promenada din Statiunea Mamaia

30

3.7

Descrierea lucrarilor de drum si paviment

41

3.8

Alimentare cu apa si canalizare

48

3.8.1 Descrierea situatiei existente

48

3.8.2 Descrierea situatiei propuse

49

3.9

Retea iluminat stradal si ambiental

58

3.10

Lucrari suplimentare de bransare

62

3.11

Concluzii

63

3.12

Verificari ale proiectului

63

CAPITOLUL 4. GRAFICUL DE EXECUTIE AL INVESTITIEI

65

CAPITOLUL 5.

SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI

66

CAPITOLUL 6.

ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI

66

CAPITOLUL 7.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

66

7.1    Valoarea totala a devizului general estimativ    66

7.2    Durata de realizare a investitiei    67

7.3    Capacitati in unitati valorice    67

CAPITOLUL 8. AVIZE SI ACORDURI_68

MEMORIU GENERAL

CAPITOLUL 1. DATE GENERALE

1.1    Denumire obiectiv investiție:

J

„Promenadă Turistică Mamaia”

1.2    Amplasamentul:

Municipiul Constanța - zona Sat Vacanță (cuprinsă între Bd. A. Lăpușneanu și Bd. Mamaia) Stațiunea Mamaia - zona cuprinsă între Piațeta Perla/Hotel Malibu și complex hotelier Bicaz.

1.3    Titular investiție:

J

Unitatea administrativ teritorială Municipiul Constanța

1.4    Beneficiar investiție:

J

Unitatea administrativ teritorială Municipiul Constanța

1.5    Proiectant:

S.C. HOUSE CONSULT S.R.L. - Adresa: Bdul. Mihalache Ion 150; Bl. 7 Sc. C Ap. 73 Cod 011207, Sectorul 1; Bucuresti; Cod Unic de Înregistrare RO17617974; Nr. Înmatriculare J40/9325/2005; Administrator Radu BRIBAN; Cod CAEN 7111

1.6    Tema cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii avute in vedere la aprobarea studiului

1.6.1 Tema de proiectare

Obiectul investiției este achiziția serviciului „Elaborare Documentație tehnico -

9    9    33    I

economică (DALI, PT, PAC, DDE, CS lucrări) pentru obiectivul : Promenadă Turistică Mamaia”care are următoarele obiective:

>    Reabilitarea aleii pietonale principale din Sat Vacanță;

>    Reabilitare și reamenajare piațeta Perla;

>    Reabilitare și reamenajare promenada Perla - Cazino Mamaia;

>    Reabilitare și modernizare piațeta și promenada Cazino Mamaia;

>    Reabilitarea și reamenajarea promenadei Cazino Club Castel - și complex hotelier Bicaz.

Obiectul contractului de prestari servicii, consta in elaborarea documentatiei de proiectare pentru realizarea obiectivelor iar documentatia de proiectare cuprinde faza: Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii.

1.6.2 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii

Necesitatea si oportunitatea investitiei :

Având în vedere obiectivul strategic al Programului Operațional Regional, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creștere, atenția deosebită care se acordă sprijinirii dezvoltării durabile a orașelor - poli de creștere, care pot contribui la o dezvoltare policentrică a teritoriului României;

Luând în considerare scopul axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, domeniul major de intervenție 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană și anume creșterea calității vieții și crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum și prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor și a antreprenoriatului;

Ținând cont de faptul ca unul dintre obiectivele specifice ale Strategiei Națională de Dezvoltare Regională a Planului Național de Dezvoltare îl constituie creșterea contribuției turismului la dezvoltarea regiunilor, municipalitatea Constanta, a considerat necesara adoptarea unei abordari unitare si integrate a obiectivului strategic „Constanța turiștilor” al Planului Integrat de Dezvoltare a Polului Național de creștere Constanța si prin intermediul proiectului integrat „Mamaia - produs turistic internațional”.

In cadrul acestui proiect integrat se va regăsi si proiectul individual “Promenada turistica Mamaia” care alaturi de alte proiecte precum ”Imbunatatirea accesului în stațiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale” si “Mamaia Teleschi - Realizarea unei instalații de agrement nautic pe lacul Siutghiol “ va contribui la punerea în valoare a potențialului turistic și natural prin crearea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii turistice și de agrement. Realizarea cu succes a acestor proiecte va duce in acest fel si la atingerea obiectivelor propuse în cadrul master-planului pentru dezvoltarea turismului național care identifică punctele slabe din industria turistică din România și trasează direcții strategice privind modul în care aceasta poate fi restructurată și în care pot fi asigurate resursele necesare, precum și modul în care poate fi regenerată pentru a putea concura în mod eficient pe piața mondială a turismului.

Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului este:

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANȚA

adresa: Bd. Tomis nr. 51, Constanța, jud. Constanța.

1.7 Regimul terenului propus prin proiect

Conform Certificatului de Urbanism nr. 3488 din 03.12.2010, se certifica urmatoarele: Regimul juridic:

-    Terenul este situat in intravilanul Municipiului Constanta.

-    Imobilul este domeniu public si privat al municipiului Constanta.

Regimul economic:

-    Folosirea actuala a terenului este: circulatii pietonale.

-    Destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate: servicii de utilitate publica si circulatii pietonale.

-    Reglementari extrase din documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului sau din regulamentele aprobate care instituie un regim special asupra imobilului:

o Zone protejate: NU;

o Interdictii temporare (definitive) de construire: NU;

- Terenul face parte din zona de impozitare: categoria A.

- Din punct de vedere administrativ, amplasamentul traseului urban ce se va proiecta se

află pe teritoriul si este în administrarea Municipiului Constanța.

Regimul tehnic:

-    Suprafața terenului: 77.273,00 mp.

-    Echiparea cu utilitati: zona dispune de retele de utilitati (alimentare cu apa, canalizare, energie electrica si termica, gaze naturale)

-    Circulatia autovehiculelor se face pe Bd. Mamaia, iar cea pietonala pe trotuarele aferente;

-    Accesele se vor realiza din bd. Mamaia si parcajele necesare se vor asigura in limita proprietatii, calculate confrom HGR 525/27.06.1996

-    Alinierea constructiilor propuse fata de aliniamentul terenului: conform PUZ aprobat;

-    Distantele constructiilor fata de proprietatile vecine: conform Cod Civil;

1.8 Scopul proiectului

Serviciile pentru care Unitatea administrativ teritorială Municipiul Constanța a organizat prezenta procedura de achizitie publica sunt:

> Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „Promenada Turistica Mamaia”..

Proiectul va fi intocmit cu liste de cantitati, estimarea costului lucrarilor pe baza acestor liste, iar continutul cadru va fi in conformitate cu HG nr. 28 din 9 Ianuarie 2008, Anexa 3 - Continutul cadru al documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii.

Se vor mai respecta prevederile legilor si normativelor tehnice in vigoare si in special urmatoarele:

-    Legea nr. 33/1994;

-    Legea nr. 7 a cadastrului referitor la achizitii de terenuri;

-    Legea nr. 10/1995;

-    Ordonanta 43/1997 republicata in M.O.237 din 29 iunie 1998, privind regimul drumurilor;

-    STAS 863/1985;

-    Normele tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor aprobate prin Ordinul MT nr. 45/1998;

-    Normativul indicativ CPH 1-93, aprobat cu Ordinul MLPTL nr. 26/N/12.11.1993, publicat in Buletinul Cosntructiilor nr. 1-2-3/1995;

-    C173/2001;

-    Ordinul MTCT, nr. 2264/09.12.2004;

-    Ordinul Directorului General al CNADNR nr. 93/303/21.02.1992;

-    SR 1948/1-2;

-    Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 49/1998 pentru aprobarea „Normelor Tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane”

-    HG 766/1997;

-    Normativ NE 012/99;

-    STAS 2914 / 84;

- STAS 6400 / 84;

- STAS 662 / 2002; STAS 667 / 2001; STAS 1139 / 87; STAS 6701 / 82;

- STAS 10144 / 1-90; STAS 10144 / 2-91; STAS 10144 / 3-91;

- SR 6978 / 1995; si SR 7970 / 2001;

-    STAS 1339 - 79;

-    SR 174 - 2002; SR 174 - /1997 si SR 174 - 2/1997/C1/1998;

-    AND 540 - 2003 - Normativ pentru evaluarea starii de degradare a imbracamintii pentru structuri rutiere suple si semirigide;

-    CD 31-2002 - Normativ pentru determinarea prin deflectografia si deflectometrie a capacitatii portante a drumului cu structuri rutiere suple si semirigide;

-    AND 550 - 99 - Normativ pentru dimensionarea structurii bituminoase de ranforsare a structurilor rutiere suple si semirigide;

-    PD 177 - 2001 - Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere suple si semirigide (metoda analitica);

-    AND 584 - 2002 - Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumului pdin punct de vedere al capacitatii portante si al capacitatii de circulatie.

CAPITOLUL 2. DESCRIEREA INVESTITIEI

2.1.    Situația existentă a obiectivului de investiții:

J    J

2.1.1.    Starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate în construcții, potrivit legii;

Obiectul investiției este achiziția serviciului „Elaborare Documentație tehnico -economică (DALI, PT, PAC, DDE, CS lucrări) pentru obiectivul : Promenadă Turistică

Mamaia”care are următoarele obiective:

>    Reabilitarea aleii pietonale principale din Sat Vacanță;

>    Reabilitare și reamenajare piațeta Perla;

>    Reabilitare și reamenajare promenada Perla - Cazino Mamaia;

>    Reabilitare și modernizare piațeta și promenada Cazino Mamaia;

>    Reabilitarea și reamenajarea promenadei Cazino Club Castel - și complex hotelier Bicaz

2.1.2.    Valoarea de inventar a construcției;

Nu se aplica.

2.1.3.    Actul doveditor al forței majore, după caz;

Nu este cazul.

2.2. Concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic:

Conform legislatiei in vigoare s-a realizat raportul de expertiza tehnica pentru obiectele enumerate la punctul 2.1.1.

Investitia propusa prin intermediul proiectului supus analizei de fata are ca particularitate faptul ca se adreseaza unei facilitati deja existente, respectiv reabilitarea/modernizarea unor alei, promenade sau piatete.

Expertiza tehnica s-a bazat pe o evaluare a situatiei din teren, neexistand la acea data studiul geotehnic, acesta aflandu-se in lucru la Primaria Constanta.

Intreaga zona a Promenadei Turistice Mamaia a fost executata cu foarte multi ani in urma, s-au facut interventii locale ce au dus la degradari majore (traseul avand un caracter eterogen, fara o viziune unitara).

In vederea dezvoltarii si modernizarii infrastructurii in Satul de Vacanta si Statiunea Mamaia, se are in vedere atat dezvoltarea si promovarea unor noi produse turistice, cat si amenajarea peisagistica. Se urmareste astfel cresterea valorii estetice a zonei, dar si o zonificare functionala care sa ofere confort si siguranta.

2.2.1. Analiza conditiilor si degradarilor existente

Aprecierea cantitativa a degradarilor conform Normativului AND 540-2003 se efectueaza prin luarea in considerare a tipului de degradari, gravitatea, ponderea si frecventa de aparitie a acestora, diferentiat pentru degradarile structurale si de suprafata.

Calificativul starii de degradare s-a stabilit in functie de indicele de degradare conform

Instructiunii tehnice privind determinarea starii tehnice a drumurilor moderne CD 1552001, care prevede urmatoarele valori limita:

Calificativ

Indice de degradare

REA

>13

MEDIOCRA

7,5.....13

BUNA

5.....7,5

FOARTE BUNA

<5

Conform Normativului pentru evaluarea starii de degradare a imbracamintii bituminoase pentru drumuri cu structuri rutiere suple si semirigide indicativ AND 540-2003

calificativele sunt atribuite in functie de suprafata totala a degradarilor si sunt:

BUN    <10%

MEDIU    10-30%

RAU    >30%

Indicele de degradare ID se calculeaza cu formula:

ID=suprafata degradata(S degr)/suprafata carosabila (S)

unde:S degr=D1+0,7D2+0,7 x 0,5 D3+0,2D4+D5    (mp)

Pentru Promenada Turistica Mamaia releveul degradarilor partii carosabile este :

Satul de vacanta

simbol

Tipul degradarii

UM

Releveul degradarilor

D1

Gropi suprafețe plombate

mp

40

D2

Faiantari fisuri si crăpaturi multiple pe direcții

mp

70

diferite

D3

Fisuri si crapaturi transversale si longitudinale,

rupturi de margine

m

0

D4

Suprafata poroasa, suprafata cu ciupituri,

suprafata siroita, suprafata exudata

mp

0

D5

Fagase longitudinale

m

0

Astfel ca:

ID=89 / 650=14%

deci calificativul starii de degradare pentru partea carosabila este- MEDIU

Piateta intrarea principala

simbol

Tipul degradarii

UM

Releveul degradarilor

D1

Gropi suprafețe plombate

mp

90

D2

Faiantari fisuri si crapaturi multiple pe directii

diferite

mp

0

D3

Fisuri si crapaturi transversale si longitudinale,

rupturi de margine

m

0

D4

Suprafata poroasa, suprafata cu ciupituri,

suprafata siroita, suprafata exudata

mp

0

D5

Fagase longitudinale

m

0

Astfel ca:

ID=90 / 500=18%

deci calificativul starii de degradare pentru partea carosabila este- MEDIU

TRONSON I - Hotel PARC - Complex comercial AZUR

simbol

Tipul degradarii

UM

Releveul degradarilor

D1

Gropi suprafete plombate

mp

122

D2

Faiantari fisuri si crapaturi multiple pe directii diferite

mp

1775

D3

Fisuri si crapaturi transversale si longitudinale,

rupturi de margine

m

2325

D4

Suprafata poroasa, suprafata cu ciupituri,

suprafata siroita, suprafata exudata

mp

110

D5

Fagase longitudinale

m

0

Astfel ca:

ID=2200/ 6120=36%

deci calificativul starii de degradare pentru partea carosabila este- RAU

TRONSON II - Complex comercial AZUR - Complex hotelier VICTORIA

simbol

Tipul degradarii

UM

Releveul degradarilor

D1

Gropi suprafețe plombate

mp

7060

D2

Faiantari fisuri si crapaturi multiple pe directii

diferite

mp

0

D3

Fisuri si crapaturi transversale si longitudinale,

rupturi de margine

m

0

D4

Suprafata poroasa, suprafata cu ciupituri,

suprafata siroita, suprafata exudata

mp

0

D5

Fagase longitudinale

m

0

Astfel ca:

ID=7060/11400=62%

deci calificativul starii de degradare pentru partea carosabila este- RAU

TRONSON III - Complex hotelier VICTORIA - Corabie „La Galion”

simbol

Tipul degradarii

UM

Releveul degradarilor

D1

Gropi suprafețe plombate

mp

1780

D2

Faiantari fisuri si crapaturi multiple pe directii

diferite

mp

0

D3

Fisuri si crapaturi transversale si longitudinale,

rupturi de margine

m

0

D4

Suprafata poroasa, suprafata cu ciupituri,

suprafata siroita, suprafata exudata

mp

0

D5

Fagase longitudinale

m

0

Astfel ca:

ID=1780 / 10.500=17%

deci calificativul starii de degradare pentru partea carosabila este- MEDIU

TRONSON IV - Corabie „La Galion” - Hotel YAKI

simbol

Tipul degradarii

UM

Releveul degradarilor

D1

Gropi suprafete plombate

mp

7100

D2

Faiantari fisuri si crapaturi multiple pe directii

diferite

mp

0

D3

Fisuri si crapaturi transversale si longitudinale,

rupturi de margine

m

0

D4

Suprafata poroasa, suprafata cu ciupituri,

suprafata siroita, suprafata exudata

mp

0

D5

Fagase longitudinale

m

0

Astfel ca:

ID=7100/12200=58%

deci calificativul starii de degradare pentru partea carosabila este- RAU

TRONSON V -_Hotel YAKI - Hotel REX

simbol

Tipul degradarii

UM

Releveul degradarilor

D1

Gropi suprafețe plombate

mp

3318

D2

Faiantari fisuri si crapaturi multiple pe directii

diferite

mp

0

D3

Fisuri si crapaturi transversale si longitudinale,

rupturi de margine

m

0

D4

Suprafata poroasa, suprafata cu ciupituri,

suprafata siroita, suprafata exudata

mp

0

D5

Fagase longitudinale

m

0

Astfel ca:

ID=3318/5440=61%

deci calificativul starii de degradare pentru partea carosabila este- RAU

TRONSON VI - Hotel REX - Hotel Golden Tulip (Terasa MCM)

simbol

Tipul degradarii

UM

Releveul degradarilor

D1

Gropi suprafete plombate

mp

654

D2

Faiantari fisuri si crapaturi multiple pe directii

diferite

mp

3086

D3

Fisuri si crapaturi transversale si longitudinale,

rupturi de margine

m

3366

D4

Suprafata poroasa, suprafata cu ciupituri,

suprafata siroita, suprafata exudata

mp

327

D5

Fagase longitudinale

m

0

Astfel ca:

ID=4058/9350=43%

deci calificativul starii de degradare pentru partea carosabila este- RAU

TRONSON VII - Hotel Golden Tulip (Terasa MCM) - Hotel Lido

simbol

Tipul degradării

UM

Releveul degradarilor

D1

Gropi suprafețe plombate

mp

321

D2

Faiantari fisuri si crapaturi multiple pe directii

diferite

mp

1220

D3

Fisuri si crapaturi transversale si longitudinale,

rupturi de margine

m

2054

D4

Suprafata poroasa, suprafata cu ciupituri,

suprafata siroita, suprafata exudata

mp

385

D5

Fagase longitudinale

m

0

Astfel ca:

ID=1971 / 6420=31%

deci calificativul starii de degradare pentru partea carosabila este- RAU

Hotel Lido - complex hotelier Bicaz

simbol

Tipul degradarii

UM

Releveul degradarilor

D1

Gropi suprafete plombate

mp

4500

D2

Faiantari fisuri si crapaturi multiple pe directii

diferite

mp

0

D3

Fisuri si crapaturi transversale si longitudinale,

rupturi de margine

m

0

D4

Suprafata poroasa, suprafata cu ciupituri,

suprafata siroita, suprafata exudata

mp

0

D5

Fagase longitudinale

m

0

Astfel ca:

ID=4500 / 4500=100%

deci calificativul starii de degradare pentru partea carosabila este- RAU

Avand in vedere starea de degradare a partii carosabile, a strazii si cea pietonala, lipsa parcajelor, a unei sistematizari verticale corespunzatoare, apare necesitatea realizarii lucrarilor de modernizare impiedicind astfel extinderea degradarilor si asigurarea unei circulatii in conditii de siguranta si confort.

2.2.2. Recomandari

Se recomanda refacerea zonei de intrare in Satul de Vacanta care este complet degradata, cu o structura rutiera pe fundatie din balast, strat de baza din piatra sparta, strat de legatura din binder de criblura BAD25 si strat de uzura din beton asfaltic BA16. Partea carosabila din Satul de Vacanta fiind in stare buna se va mentine, realizandu-se doar reparatii locale, colmatare fisuri si crapaturi si reparatii rezultate in urma lucrarilor de reamenajare a trotuarelor. Trotuarele se vor reface integral, cu aceeasi structura care se va adopta pentru zonele pietonale ce incadreaza Promenada Turistica Mamaia.

Se vor executa reparatii la treptele de acces si amenajarea unei rampe de acces pentru persoane cu handicap locomotor. Adaptarea protectiilor pentru siguranta in exploatare si prevenirea caderii de la inaltime la normele in vigoare.

Este necesara prevederea unui sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale de pe suprafata carosabila, cea a piatetelor, precum si de pe suprafata trotuarelor.

Se vor prevedea toalete ecologice, mobilier urban, bancute, cosuri de gunoi, pergole, jardiniere si o amenajarea peisagistica adecvata.

Din considerente de securitate cat si pentru asigurarea unui flux continuu pietonal la nivelul Promenadei Turistice Mamaia, recomandam realizarea unei pasarele pietonale peste fluxul rutier (bulevardul Mamaia). Pasarela trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa fie prevazuta cu scari rulante (urcare/coborare) in ambele sensuri, ascensoare pentru accesul persoanelor cu dizabilitati, nod vertical de circulatie la ambele capete, spatiul util sa fie de minim 6.00m. Solutia adoptata poate fi prevazuta atat deschis, cat si inchis.

Asemenea pasarele pietonale sunt necesare a fi realizate in toate zonele de importanta majora, de-alungul punctelor de “incarcare” pietonala: zona Cazino, zona Rex, zona Hotel Vega. Necesitatea acestor pasarele este imperioasa datorita factorilor de risc major asupra pietonilor. In acelasi timp se va facilita si accesul rutier pe bulevardul Mamaia prin eliminiarea traversarilor pietonale la nivel (prin introducerea acestor pasarele).

Lucrarile necesare aducerii obiectivului la potentialul normal de utilizare sunt:

- lucrari de modernizare a infrastructurii rutiere.

- amenajare si/sau extindere retea pluviala.

- amenajare de spatiu pietonal de circulatie.

- piste de biciclisti.

- extinderea zonelor verzi -    amplasarea de mobilier urban

-    creearea de spatii de parcare.

- perdele de protectii verzi impotriva aglomerarii nisipului.

Se propune realizarea de obiective care sa se incadreze in specificul functional al statiunii turistice Mamaia. Se doreste crearea de zone de destindere (zona aglomerata, destinata publicului aflat in vacanta ), zone cu functionalitati diferite, zone pietonale cu piste de biciclisti aferente. Se vor crea accese facile spre zona de plaja, dar si piatete si zone de odihna si recreere la intervale regulate pentru focalizarea circulatiei pietonale.

În profil transversal, drumul destinat circulatiei auto va avea o parte carosabila alcatuita dintr-o singura banda de circulatie cu latimea de min 4.00 m, cu panta de 2- 2,5%. Se doreste trecerea

de la traficul pe doua benzi (situatia actuala), trafic ce aglomereaza foarte mult Promenada, la

trafic pe un singur sens (sens unic) - secțiune ideala datorita spațiului in plus pe care il ofera circulatiei pietonale. Printr-o astfel de solutie se poate rezolva problema actuala: lipsa unui profil corect pentru promenada pietonala.

Avand in vedere caracterul eterogen al modului de amenajare a structurii rutiere si pietonale existente a Promenadei - structura rigida din beton de ciment, pavaj din pavele de piatra sau din granit ori structura cu imbracaminte din mixtura asfaltica -, se va stabilii un mod unitar de tratare a intregului traseu din punct de vedere al tipului de structura rutiera :

•    din beton de ciment rutier BcR 5 de min 20cm grosime pe fundatie din balast

•    pavaj carosabil din piatra naturala pe beton de ciment

•    mixturi asfaltice pe strat de piatra sparta si fundatie din balast

Cum nu exista o sistematizare pe verticala a intregii zone, iar tipul de defectiuni constatate pun in evidenta si lipsa unei capacitati portante a structurii rutiere actuale, pe tronsoanele cu calificativul starii de degradare - RAU, aceasta trebuie refacuta astfel:

Pe sectorul unde structura rutiera este din beton de ciment, se recomanda executia lucrarilor de reparatii la dala de beton de ciment, colmatarea fisurilor, a crapaturilor, cat si a rosturilor etc.

Pe sectorul unde structura rutiera este din pavaj sau unde este complet degradata precum si pe tronsonul cuprins intre Hotel Lido si complex hotelier Bicaz, pe intreaga latime a promenadei se va reface integral structura rutiera in una din aceste solutii:

-    geocompozit antifisura

-    5-8cm binder de criblura BAD25

-    4cm beton asfaltic de uzura BA16 Sau

Frezare si completare cu beton de ciment rutier BCR5 Sau

Pavaj din piatra naturala pe beton de ciment

14

DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

“PROMENADA TURISTICA MAMAIA”

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA

FAZA: DALI

Pe sectorul unde structura rutiera este din pavaj sau unde este complet degradata pe intreaga latime a strazi se va reface integral structura rutiera in una din aceste solutii:

- 30cm fundatie din balast - 20cm piatra sparta - 6cm binder de criblura - 4cm beton asfaltic de uzura

Sau

- 30cm fundatie din balast - 15cm balast stabilizat - 20cm beton rutier BcR 5

Sau

- 20cm fundatie din balast - 20cm beton de ciment C16/20 - Pavaj din piatra naturala

Se vor executa trotuare la noile cote de sistematizare prin aducerea acestora la cotele corespunzatoare liniei rosii proiectate in carosabil cu beton de ciment C8/10 care se va acoperi apoi cu imbracaminte din beton asfaltic BA8 de 4cm grosime sau cu dale din beton prefabricate sau pavaj din granit. Aceste trotuare vor avea o latime minima de 2m.

Pe trotuare si la racordarile pentru accesele la proprietatile aflate in lungul strazii de promenada se vor amenaja spatii speciale corespunzatoare asigurarii acceselor persoanelor cu dizabilitati locomotorii conform normativelor in vigoare.

Zonele destinate parcarii autovehiculelor se vor amenaja ca benzi marginale care incadreaza carosabilul, acestea amenajandu-se longitudinal si, in acest caz latimea minima a benzii destinata parcarii va fi de 2.50m. De asemenea, parcarile se pot amenaja in spic (750 sau 900), situatie in care latimea benzii destinata parcarii va fi de min 5.00m, astfel incat un loc de parcare va avea o suprafata disponibila de 12,5mp (2.50m x 5.00m).

Acestea se vor marca si semnaliza corespunzator, iar accesul se va indica prin indicatoare rutiere adecvate.

Spatiul destinat parcarii autovehiculelor va fi separat de spatiul destinat circulatiei pietonale si de pista de biciclisti prin borduri si stalpisori, prin zone verzi si plantatii sau prin jardiniere din beton care sa aiba si rol de parapet de siguranta.

Pistele de ciclisti se vor amenaja pe zona de circulatie pietonala ca spatiu separat semnalizat si marcat special de min 1.00m latime pentru pista de o banda si un sens de circulatie si de 1.50m latime pentru pista de doua benzi si doua sensuri de circulatie. In situatia in care cele doua sensuri ale pistei de ciclisti sunt separate de o zona mediana verde, latimea unui sens de circulatie va fi de minim 1.00m.

Ca masura obligatorie trebuie creat un sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale, prin realizarea unei canalizari pluviale dimensionata corespunzator si amplasarea gurilor de scurgere in lungul strazii langa bordura. Acestea vor prelua apa pluviala atat de pe zona carosabila cat si de pe spatiile destinate parcarii autovehiculelor si circulatiei pietonale.

Avand in vedere ca pe toata lungimea tronsonului studiat este absolut necesara realizarea unui sistem de colectare a apelor meteorice, prin guri de scurgere sau rigole, aceste lucrari de executie vor afecta infrastructura existenta in proportie de aproximativ 60%. In aceasta situatie se recomanda realizarea unui sistem rutier unitar nou, pe toata lungimea aleii de promenada, o structura noua pentru zona destinata circulatiei pietonale si pentru spatiile destinate parcarii.

In ambele situatii trebuie sa se tina cont de faptul ca, atat pe zona destinata circulatiei rutiere, cat si pe zona destinata circulatiei pietonale, se vor prevede piste pentru ciclisti, iar pe zona pietonala este necesara prevederea unor accese pentru masinile de salubritate si pentru masinile de pompieri. Astfel, indiferent de tipul sistemului rutier ales, la dimensionarea acestuia se va tine cont si de aceste tipuri de autovehicule.

Daca se intentioneaza realizarea unor lucrari de canalizare in perioada imediat urmatoare, pentru evitarea distrugerii structurii rutiere nou create si obtinerea de rigiditati diferite a structurii la realizarea acestor interventii, interventia la carosabil se va realiza numai dupa executia acestor lucrari de canalizare.

Proiectul de canalizare se va corela cu proiectele de sistematizare a strazilor adiacente Promenadei pentru a se evita interventiile ulterioare la strada sau la canalizare care sa distruga sistemul rutier modernizat.

Prin proiect se va urmari realizarea unor declivitati in profil longitudinal si transversal care sa asigure scurgerea si evacuarea rapida a apelor pluviale de pe carosabil, dar si utilizarea ca imbracaminte a structurii rutiere a mixturilor asfaltice sau a betonului de ciment.

Finisajele zidului de sprijin existent (soclul din beton care separa zona de plaja de aleea de promenada) se vor reface sau se vor inlocui, conform noii arhitecturi si noii sistematizari. Toate interventiile se vor executa dupa refacerea locala a structurii de rezistenta si se vor asigura accese facile spre zonele de plaja.

Se recomanda amenajarea unor spatii de recreere si odihna in piatete, a unor zone verzi - o amenajare peisagistica specifica zonei unde se va amplasa mobilier urban.

Zonele verzi se vor amenaja astfel incit sa evite stationarea pamintului sau a apei pe carosabil si se vor prevede plantatii de pomi si arbusti, gazon etc functie de specificul amenajarii locale adoptate.

Perdelele verzi de protectie trebuie amplasate in zona de separatie a plajei de spatiile destinate circulatiei pietonale si carosabile pentru evitarea aglomerarii cu nisip a acestor spatii, impiedicand o circulatie in siguranta si confort.

Pentru amenajarea spatiilor verzi de pe zonele de promenada se va tine cont de cateva criterii:

portul coroanei sa fie cat de cat ordonat;

sa asigure o viabilitate cat mai buna;

sa asigure o crestere si o dezvoltare rapida;

sa nu necesite o intretinere foarte costisitoare dupa executarea amenajarii perioada de decorare, inflorire si colorit.

Mobilierul urban - bancutele, pergolele , cosurile de gunoi -, precum si cismelele si stalpii de iluminat se vor inlocui cu unele noi avand un stil unic care sa se incadreze arhitectural in noul mod de organizare a zonei.

Se va urmari o amenajare corespunzatoare a intersectiilor cu celelalte drumuri publice si se va realiza o semnalizare a circulatiei pe toate aceste accese prin amplasarea de indicatoare rutiere si realizarea de marcaje rutiere.

In scopul protejarii si conservarii cadrului natural al zonei de coasta a Marii Negre se impune amenajarea peisagistica a Promenadei. Elementele de interes peisager sunt reprezentate de Satul de Vacanta, piatetele din zona Perla si Cazino si promenada ce confera statiunii Mamaia un caracter de belvedere.

Promenada reprezinta un important potential turistic si de loisir pentru multitudinea de turisti din timpul sezonului estival cat si pentru riverani de aceea se recomanda realizarea de spatii de agrement care sa ofere spatii multifunctionale.

Potentialul peisager important creat de totalitatea elementelor peisagere poate fi exploatat si intarit printr-o coerenta a circulatiei si sistematizarii urbanistice.

In acest sens se propune studierea posibilitatii executarii unei sectiuni coerente de promenada pe traseul tronsonului VII, deoarece in starea actuala, acesta nu poate fi valorificat din punct de vedere turistic. Varianta de continuare a traseului din zona hotelului Lido prin spatele hotelurilor, cu toate ca este mai usor de realizat din punct de vedere juridic si al investitiei, nu se justifica.

Pentru ca traseul sa poata functiona ca o promenada, acesta trebuie sa urmeze faleza la fel ca in celelalte tronsoane, cu o sectiune adecvata, ce poate raspunde functiunii date.

CAPITOLUL 3. DATE TEHNICE

DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE BAZA SI A CELOR REZULTATE CA NECESARE

DE EFECTUAT IN URMA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE BAZA

Prezenta achiziție publica are ca scop achiziționarea unei oferte în vederea întocmirii documentației tehnico-economice pentru elaborare D.A.L.I. + P.T. + P.A.C. + D.D.E + C.S. privind obiectivul: „Promenadă Turistică Mamaia”

3.1 Situatia existenta:

Constanța este al doilea oraș al României, având o populație de cca. 315.000 locuitori. Este de asemenea cel mai mare port la Marea Neagră și al patrulea din Europa, din punct de vedere al tonajului manipulat. Așezarea geografică a Constanței reprezintă un element esențial în ecuația consolidării turismului în zonă. Situat la confluența mai multor coridoare de transport pan-european și beneficiind de generoasa proximitate a Mării Negre, Municipiul Constanța poate dezvolta cu ușurință o serie întreagă de produse turistice, cum ar fi: turismul estival, turismul balnear, turismul de odihnă și recreere, turismul sportiv și nautic, turismul de afaceri și turismul de croazieră și intinerar.

În strategia generală de dezvoltare durabilă a municipiului Constanța, susținerea și încurajarea turismului a reprezentat o prioritate absolută. În acest sens, principala preocupare a administrației publice locale a constituit-o, în paralel cu modernizarea infrastructurii urbane, reabilitarea stațiunii Mamaia, în special a zonei de promenadă, parte integrantă a municipiului și principalul pol de atracție turistică din regiune.

Primul pas în atingerea acestui deziderat l-a constituit, așa cum era și firesc, realizarea unei infrastructuri aferente, capabile să susțină și să încurajeze activitățile turistice în acest perimetru. Astfel, a fost demarat un amplu program de modernizare și reabilitare menit să înscrie atât stațiunea Mamaia cât și Constanța în cadrul circuitelor turistice de referință pe plan mondial.

Zona ce se propune a face obiectul proiectului se află în intravilanul Municipiului Constanța aprobată prin Hotărâre de Consiliu nr. 15/1993 și rectificat cu Hotărârea de Consiliu nr. 31/01.04.1997.

3.2 Date tehnice ale investitiei

3.1.2.a. Zona și amplasamentul

Statiunea Mamaia se află la aproximativ 5 Km de Constanta in zona de nord a acesteia si este o stațiune turistică de vară pe malul vestic al Mării Negre cu relativ puțini locuitori permanenți, fiind însă suprapopulată pe parcursul verii.

Cu o capacitate de peste 20.000 de locuri de cazare, situată în zona care separă Lacul Siutghiol de Marea Neagră, stațiunea Mamaia a fost inaugurată în 1906, cu ocazia finalizarii lucrărilor de construcție a primului stabiliment balnear. În prezent, stațiunea numără peste 60 de hoteluri, fiind zona preponderent destinata odihnei, si agrementului turistilor.

Ceea ce caracterizeaza Mamaia, este plaja întinsă pe o distanță de 8 km, cu o lățime de aproape 100 m, precum și faptul ca hotelurile sunt foarte aproape de plajă. Destinată vacanțelor în familie, în stațiunea Mamaia turiștii dispun de terenuri de tenis si de minigolf, cinema și teatru în aer liber, Aqua Magic, telegondola.

Relieful litoralului romanesc este determinat de interactiunea morfologica a Podisului Dobrogei cu Marea Neagra. De-alungul coastei marine trecerea intre podis si platforma marina se face lin, pe o panta usoara cu numeroase plaje, cu acces lejer la apa pe distante remarcabile. Acestea, cat si faptul ca Marea Negra este lipsita de curenti puternici de litoral, de plante sau de pesti periculosi, fac litoralul romanesc locul ideal pentru bai de mare si sporturi nautice. Mareea este nesemnificativa (10-20 cm) factor care se aduga atuurilor litoralului nostru in comparatie cu alte celebre locuri din lume.

Primele constructii din amplasamentul actual al Mamaiei s-au construit în 1906 și constau din cabine de lemn reunite sub două Pavilioane, terminate cu câte un foișor și o punte care înainta în mare. Inaugurarea a avut loc pe 22 august 1906, construcțiile fiind amenajate după planurile arhitectului peisagist E. Recont, în urma extinderii portului către plajele existente în Constanța și a mutării "băilor de mare" într-o altă locație, respectiv actuala Mamaia. Pentru a înlesni accesul turiștilor către Mamaia (sau ceea ce acum înseamnă zona Cazinoului din Mamaia), între gara Constanța și stațiune se montează o linie de cale ferată pe traseul pe care astăzi se află Bulevardul Mamaia. Aceste construcții au reprezentat centrul activităților turistice până la dispariția lor într-un incendiu în 1920. Imediat după încheierea Primului Război Mondial, stațiunea se dezvoltă și începe amenajarea ei odată cu construirea rezidenței de vară a familiei regale, în actualul Club Castel. În anul 1935 se construiește Cazinoul, iar în anul 1934 apare primul hotel. In anul 1936 se construieste Hotelul Rex, iar abia în 1957 apare și București (actual IAKI). Dezvoltarea stațiunii a cunoscut două etape: prima între anii 1959 - 1965 cand s-a dezvoltat partea sudică, începând cu hotelul Parc, si a doua intre anii 1982 - 1985 cand s-a dezvoltat partea nordică. Principalele atractii ale Mamaiei sunt Satul de Vacanță, parcul de distracții Aqua Magic și telegondola.

Faleza din Mamaia se imparte in doua zone principale: Perla si Cazino, la o distanta una de cealalta de aproximativ 1,7km.

In zona Perla sunt amenajate gradini si fantani arteziene si zone de odihna. Aici este situat Teatrul de Vara si zona de shopping. De asemenea, zona este inconjurata de restaurante si terase.

In zona Cazino, situata in centrul statiunii, este amenajata o fantana arteziana pietonala printre jeturile careia turistii se pot plimba. Aici, vara sunt organizate diverse spectacole in aer liber. Este o zona cu multe restaurante - de la cele traditionale, la cele chinezesti sau pizzerii - si numeroase magazine, centre de inchiriat biciclete etc. Pe toata Faleza din Mamaia sunt, in principal, zonele de promenada din statiune acestea fiind inchise traficului cu masini.

3.1.2.b. Caracteristici morfologice, geologice, climatice si hidrogeologice generale ale zonei

Geologia si geothenica amplasamentului

Din interpretarea datelor de teren coroborate cu informatiile furnizate din lucrarile si documentatiile de specialitate referitoare la zona studiata, se pot enunta urmatoarele concluzii cu privire la conditiile de fundare pe amplasamentele cercetate:

Traseul cercetat se dispune in partea sudica a perisipului Navodari-Mamaia, care datorita diferentelor de ordin morfologic si litologic poate fi impartit in doua sectoare: un prim sector in lungime de cca. 1068m, are originea in zona parcului Tabacariei, dupa care traverseaza satul de vacanta Luna Park si piateta Perla si un al doilea sector mult mai extins ca primul, care pleaca din dreptul hoteluluii Select si urmareste cu fidelitate linia tarmului pana in dreptul hotelului Lido. Observatiile din teren nu au pus in evidenta fenomene morfodinamice, conditiile din teren (suprafete plane extinse cu diferente de nivel reduse, de ordinul 2-3m) nefiind favorabile declansarii acestora, astfel ca arealul cercetat a putut fi apreciat ca stabil din punct de vedere geomecanic.

Lucrarile de cercetare geotehnica au pus in evidenta o serie de diferente in ceea ce priveste alcatuirea litologica a terenului. Astfel, in zona parcului Tabacariei, sub solul vegetal care are grosimi de ordinul a 0,50 m, se gaseste o argila brun-cafenie foarte umeda, de consistenta redusa, care trece mai jos in argila cafenie, practic saturata, aflata in stare plastic moale. Nivelul apei subterane pe acest tronson este ridicat -0,60 m fata de CTN.

Odata cu departarea de malul Lacului Tabacariei alcatuirea litologia a terenului se modifica, argila fiind inlocuita de un strat de nisip, uscat si afanat la partea superioara, care in adancime

devine mai umed si ceva mai indesat. Si pe acest tronson nivelul apei subterane se mentine

ridicat, la -0,8 * - 1,4m fata de CTN.

Pe tronsonul descris, terenul de fundare este constituit din nisip cu granulatie uniforma, uscat, afanat. Situatia este complet diferita pe sectorul estic, de tarm, unde solul vegetal este nisipos, are grosimi reduse (0,10 - 0,20m) sau lipseste total, fiind acoperit de un strat recent de nisip. Stratul de nisip aflat la partea superioara (cca. 0,80 m) este afanat si uscat, indesarea si umiditatea crescand gradat odata cu adancimea.

Din punct de vedere al posibilitatii folosirii pamanturilor intalnite pentru lucrari de terasamente, se deosebesc doua zone: zona vestica, care cuprinde Parcul Tabacariei si partea vestica a piatetei de la Casino, care ofera ca teren de fundare stratul de argila cafenie, foarte umeda la practic saturata, de consistenta scazuta (plastic moale) si zona situata la est de aceasta, unde terenul de fundare este constituit din nisip mijlociu, cu granulatie dedstul de uniforma, uscat si afanat pana la o adancime de cca. - 0,80 * -1,20 m, mai umed si ceva mai indesat sub aceasta cota.

Argila cafenie prezinta o capacitatea portanta redusa si este un pamant de calitate mediocra spre rea, folosirea ei in starea in care se gaseste la lucrarile de terasamente fiind contraindicata. In acest caz se recomanda indepartarea stratului de argila de consistenta redusa pe toata grosimea stratului de forma si inlocuirea lui cu un amestec alcatuit din material necoeziv, grosier (amestec de balast, nisip, zgura, deseuri de concasare, etc.), compactat corespunzator. Este necesara verificarea gradului de compactare pentru fiecare strat pus in opera. In aceasta zona este obligatorie coborarea nivelului freatic si inaltimea de ascensiune capilara prin executarea de drenuri longitudinale sub santurile si rigolele de colectare si evacuare a apelor.

Nisipul mijlociu, este considerat un material bun pentru lucrarile de terasamente, datorita timpului scurt de consolidare si proprietatilor sale drenante. Compactat corespunzator asigura o portanta ridicata, coeficientul de pat depasind valoarea de 8 daN/cm2. In schimb datorita granulatiei uniforme acesta este considerat un pamant cu susceptibilitate ridicata la lichefiere, fiind necesare interventii pentru limitarea acestui fenomen:

S marirea gradului de indesare prin compactare;

S scoaterea terenului din starea de saturație;

S cresterea tensiunii normale prin coborarea nivelului hidrostatic sau prin suprasarcini cu ramblee de pamant;

S marirea coeziunii prin injectari;

S drenarea corespunzatoare a apelor de infiltratie;

Apa subterana are un caracter usor acid (pH = 6,4), astfel ca din punct de vedere al agresivitatii fata de materialele de constructie poate fi caracterizata ca slab agresiva spre neagresiva.

Conform STAS 1709/90, adancimea maxima de inghet pentru zona este de 80 cm. Se recomanda fundarea la adancimi mai mari decat limita de inghet (minim 0,90 m).

Conform hartii de macrozonare seismica a teritoriului Romaniei si prevederilor Normativului P 100-1/2006, zona este caracterizata de urmatoarele valori ale parametrilor seismici:

-    acceleratia terenului

ag = 0,16g;

-    perioada de control

Tc = 0,7s;


Conform normativului NP 074/2007, toate lucrarile se incadreaza la categoria geotehnica 2, cu risc geotehnic moderat.

Valorile de calcul ale modului de deformatie liniar static (Es) si dinamic (Ed) pentru tipurile de pamant intalnite in areal sunt:

•    argila cafenie, plastic moale: Es = 60 daN/cm2; Ed = 400 daN/cm2;

•    nisip afanat, uscat: Es = 400 daN/cm2; Ed = 1.500 daN/cm2;

Pentru lucrarile de arta valorile de calcul in functie de adancimea de fundare si alcatuirea litologica sunt redate mai jos:

Argila aluviala de culoare cafenie, plastic moale - presiunea conventionala de baza ~pconv. = 80kPa;

-    unghi de frecare interioara 0 = 5-6 °;

-    coeziunea c = 16-19 kPa;

-    greutate volumica yw =18,2...18,7 kN/m3;

-    coeficient de deformare laterala v = 0,42;

Nisip mijlociu de culoare cafenie, uscat, afanat

-    presiunea conventionala de baza ~pconv. = 180 kPa;

-    unghi de frecare interioara 0 = 29°;

-    coeziunea c = 0 kPa;

-    greutate volumica yw =17,8 kN/m3;

-    coeficient de deformare laterala v = 0,30;

-    coeficient de permeabilitate k = 10 -3 ...10 -4 cm/s

Nisip mijlociu de culoare cafeniu-galbuie, umed, cu indesare medie

-    presiunea conventionala de baza ~pconv. = 150 kPa;

-    unghi de frecare interioara 0 = 32°;

-    coeziunea c = 2 kPa;

-    greutate volumica yw =18,5 kN/m3;

-    coeficient de deformare laterala v = 0,30;

-    coeficient de permeabilitate k = 10 -4 ... 10 -5cm/s

La atingerea cotei de fundare se va solicita prezenta proiectantului de specialitate pentru atestarea, receptionarea terenului de fundare.

In conformitate cu prevederile indicatorului Ts /1981, pamanturile in care se vor executa sapaturi se incadreaza in urmatoarele categorii de teren:

-    argila, sapatura manuala ,,teren foarte tare”, sapatura mecanica ,, teren categoria II”

-    nisip, sapatura manuala ,,teren foarte tare”, sapatura mecanica ,, teren categoria II”.

Se va avea in vedere conservarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului, prin alegerea judicioasa a esalonarii activitatilor care urmeaza a fi desfasurate.

Tot in acest scop este obligatorie amenajarea si sistematizarea verticala a terenului in vederea limitarii infiltratiilor apelor provenite din precipitatii.

La proiectare si executie se respecta prevederile stipulate de urmatoarele normative: C182-87, C56-85, C22-92, GE028-97, AND513-91, PD177-2001, NE0001-96, STAS 6054-77, STAS 2914-84, STAS 2916-73, STAS 9824/3-74.

Clima

Clima perimetrului cercetat este temperat - continentala, având următorii parametrii:

-    temperatura medie anuala......................................+ 11.2o C

-    temperatura minima absoluta................................. - 25.0o C

-    temperatura maxima absoluta................................. + 38.5o C

Precipitatiile medii anuale au valoarea de 378.8 mm si reprezinta media valorilor înregistrate de-a lungul a 10 ani.

o

e

ZL

IS

3

S

fi

5


Figura 1. Diagrama precipitațiilor lunare

Clima este moderata cu verile calduroase si secetoase iar iernile slabe in precipitatii, geroase si cu vanturi puternice.

Regimul climatic se caracterizează prin veri călduroase, unori toride si secetoase precum și ierni putin friguroase, marcate adeseori de viscole puternice in arealul continental.

Influenta Marii Negre si a Dunarii asupra regimului termic se manifesta in sezonul cald al anului prin scaderea usoara a mediei termice lunare iar in anotimpul rece prin actiunea ei moderatoare, care determina temperaturi mai putin coborate.

Temperatura medie anuala - oscileaza in jurul valorii de 11 grade Celsius (ianuarie 0 - 1 grade Celsius; iulie 22 - 23 grade Celsius).

Precipitații, medie anuala - 370,5 mm (ianuarie 20 - 30 mm; iulie 30 - 45 mm)

Vanturile bat in general din N si NE in zona litoralului si dinspre NV in zona continentala.


Un alt factor important al climei îl reprezinta determinarea marimii si directiei vânturilor. Directiile predominante ale vânturilor sunt: cea nordica (21.5%) si cea vestica (12.7%).

Calmul înregistreaza valoarea procentuala de 15.2%, iar intensitatea medie a vânturilor la scara

Beaufort are valoarea de 2.4 - 4.3 m/s

3.3 Statutul juridic al terenului

Terenul aferent realizarii investitiei face parte din domeniul public si privat al Municipiului Constanta, fiind situat in intravilanul Municipiului Constanta.

3.4 Studii de teren

Studiile de teren aferente acestui obiectiv au fost efectuate de catre Beneficiar si stau ca fundament al prezentei oferte. Ele sunt materializate prin Studii Topografice si Studii Geotehnice.

DESCRIEREA, DUPĂ CAZ, A LUCRĂRILOR DE MODERNIZARE EFECTUATE ÎN

SPAȚIILE CONSOLIDATE/REABILITATE/REPARATE

3.5 Scurta prezentare de motive

Piesa de rezistenta a oricarei statiuni litorale este, dupa cum bine se stie, capacitatea sa de a oferi turistilor posibilitatea de relaxare la malul marii. Una din cele mai tangibile activitati la malul marii este cea de promenada.

Orice statiune turistica a mapamondului care se respecta beneficiaza de o cat de mica PROMENADA. Fie ca este vorba de un trotuar sau de un “bulevard pietonal” in proximitatea apei, majoritatea statiunilor de la mare ofera spatiul adecvat unei plimbari in lungul tarmului. Se pot da exemple nenumarate, de la Cannes, Nisa, Barcelona, Larnaca, Salonic si pana la Split, Polihrono, Pefkohori, Platamonas.

De asemenea, orase care nu au tangenta cu litoralul, dar care doresc o exploatare eficienta a potentialului turistic ofera astfel de “promenade surogat” - fie ca vorbim de falezele din Toronto, ori de cele de pe malurile lacurilor din Alpi, turistii se pot bucura de relaxare la malul apei.

Necesitatea reabilitării Promenadei Mamaia a rezultat din insasi lipsa unui astfel de traseu - in adevăratul sens al cuvantului.PROMENÂDĂ, promenade, s. f. (Livr.) 1. Plimbare. 2. Loc special amenajat pentru plimbare. - Din fr. promenade.

Asadar, Mamaia - statiune eminamente litorala - se poate incadra in categoria resorturilor maritime ce ar putea oferi un cadru special de promenada. Propunerea noastra raspunde exact acestei necesitati, tema cadru pusa la dispozitie de catre Beneficiar fiind fundamentul solutiei.

Prin amenajarile existente, promenada aferenta stațiunii ofera - in cel mai fericit caz - un spatiu tampon intre plaja si zona de cazare. Se poate considera ca, actualmente, promenada este cel mult un spatiu de parcare prezentand pe alocuri zone exclusiv pietonale. Revitalizarea spatiului pietonal are scopul de a restaura legatura simbiotica intre statiune si mare.

Propunerea noastra vine cu o modificare radicala a structurii existente. Fara o astfel de atitudine, o actiune de adaptare a existentului este doar o incercare esuata de a pune in valoare potentialul statiunii Mamaia.

Dupa o analiza prealabila - materializata printr-o expertiza tehnica - s-a ajuns la concluzia ca singura solutie salvatoare este restructurarea intregului spatiu aferent Promenadei. Viziunea proiectului include reconfigurarea circulatiilor, facilitarea accesului public la plaja, cat si asigurarea unei identitati vizuale coerente proprii unei statiuni litorale.

Se are in vedere atat redesenarea spatiului public direct afectat pietonilor, cat si cel rutier. Daca in momentul de fata rutierul este tratat cu prioritate, 75% din sectiunea transversala a Promenadei fiind ocupata de carosabil (tratat neunitar prin pavimente de diferite categorii si stadii de degradare), noua sectiune acorda mai mult spatiu pietonilor prin translatarea rutierului catre interiorul statiunii - se lasa astfel un spatiu larg de promenada catre plaja.

De asemenea, intregul traseu va fi tratat coerent si din punct de vedere al orientarii turistice. Vor fi prevazute panouri de identificare in punctele de interes, cat si panouri electronice pentru precizarea pozitiei de-a lungul itinerariului.

De mentionat este faptul ca intreaga sectiune de Promenada este la acelasi nivel, eliminandu-se in totalitate folosirea bordurilor si facilitand astfel accesul persoanelor cu dizabilitati locomotorii.

La momentul actual, traseul Promenadei nu beneficiaza in niciun loc de evacuare pluviala. Propunerea noastra analizeaza si acest aspect din toate punctele de vedere: traseu de tevi montate subteran, guri pluviale, canale de scurgere, rigole (pietonale sau rutiere), bazine de retentie, camine, pompe, separatoare de hidrocarburi etc.

Solutia de evacuare a apelor meteorice este prezentata in proiectul separat al retelei de canalizare pluviala.

De asemenea, este tratat si iluminatul public prin inlocuirea existentului cu corpuri de iluminat adecvate noii propuneri cat si prin ingroparea in totalitate a retelei de joasa tensiune. Solutia este prezentata separat prin proiectul de iluminat stradal si ambiental.

Asadar, din start, propunerea noastra pune in discutie dezafectarea existentului si redesenarea intregii sectiuni longitudinale. Acest lucru nu este posibil decat cu concursul tuturor proprietarilor din lungul traseului Promenadei, cat si al Autoritatilor Locale. De asemenea, din considerente turistice, intregul proces de modernizare trebuie sa fie structurat/modelat pe ciclul vara/iarna, sezon/extrasezon. Rezulta astfel, o perioada propice executarii lucrarilor care este de la inceputul lunii octombrie si pana la inceputul lunii mai.

3.6 Zonificare functionala

In continuare prezentam operatiunile propuse in lungul Promenadei. Pentru o mai usoara urmarie a proiectului intregul traseu a fost impartit in 2 zone mari de interes:

A. Satul de Vacanta.

B. Promenada din Statiunea Mamaia (de la hotel Malibu pana la complex hotelier Bicaz).

A. Satul de Vacanta

Portiunea aferenta Satului de Vacanta este singura portiune a traseului ce va suferi cele mai mici modificari. Datorita faptului ca recent au fost executate operatiuni de modernizare, de asfaltare, respectiv reechipare edilitara, aceasta sectiune studiata va fi doar pe alocuri redesenata.

Astfel, pe sectiunea de Promenada cuprinsa intre b-dul. Alexandru Lapusneanu si b-dul. Mamaia, lucrarile propuse de noi constau in amenajarea unor accese pietonale adecvate cu rampe pentru persoane cu dizabilitati, refacerea treptelor aferente accesului, cat si mobilarea urbana a intregului traseu (bancute, cosuri de gunoi, stalpi de iluminat).

Din considerente de continuitate a solutiei, mobilierul urban va fi tratat identic cu cel deja existent pe acest tronson. Vor fi folosite astfel, modele identice de bancute, cosuri de gunoi, cat si iluminatul stradal.

Elementul de noutate in cadrul acestui tronson va fi introducere unui sistem de colectare pluviala, fie prin rigole rutiere/pietonale fie prin canale colectoare pietonale. In cadrul proiectului, toate cablurile aeriene vor fi introduse in subteran (solutia este prezentata la capitolul Retea iluminat stradal si ambiental).

29

DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

“PROMENADA TURISTICA MAMAIA”

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA

FAZA: DALI

Caracterul putin intruziv al operatiunilor de reabilitare pe acest tronson stau sub auspiciul pastrarii unei unitati la nivelul Satului de Vacanta. Nu se vor folosi alte tipuri de materiale decat cele prezente in aceasta zona.

B. Promenada din Statiunea Mamaia

B.1. Acces Promenada Mamaia - Piateta Perla

Trecerea din Satul de Vacanta inspre Piateta Perla (punctul de inceput al Promenadei Mamaia) se va realiza prin intermediul unei pasarele pietonale. Acest lucru asigura un flux continuu de oameni fara a crea discontinuitati in circulatia auto de pe Bulevardul Mamaia.

Pasarela trebuie sa raspunda cerintelor de siguranta in exploatare si trebuie sa fie capabila a prelua un flux dublu, un flux de legatura intre cele doua zone. Proiectul aferent pasarelei va fi prezentat separat si nu face obiectul actualei documentatii, dar va fi integrat la nivelul unui proiect coordonator(inclusiv grafic de executie corelat cu executia tronsoanelor de promenada).

In continuare, toate spatiile urbane ce conduc catre Piateta Perla vor fi tratate ca trasee de tranzit.

Toate spatiile verzi actuale - destructurate si neintretinute - vor fi desființate, lasandu-se astfel locul unei piete deschise, ample, cu rol de “captare pietonala”. Aceasta se va realiza prin tratamentul pavimentului cu modele diferite de dalaj - se realizeaza o impartire vizuala a spatiului, creandu-se zone de interes focalizate pe diferitele tipuri de activitati prezente de-alungul traseului. Se folosesc astfel dalaje tip caramida tesuta pentru efectul de masa, cu insertii de piatra cubica (granit) cu diferite forme geometrice.

Un important caracter al acestui tronson il constituie imbunatatirea spatiului verde alocat prin taierea plopilor batrani de cca 35-40 ani si plantarea unui numar de 45 de arbori noi.

Mobilierul urban folosit este de tipul: banci, cosuri de gunoi, stalpi de iluminat.

Intrucat traseul intersecteaza in doua locuri circulatia rutiera existenta, propunerea noastra resistematizeaza cele doua intersectii prin redesenarea circulatiei rutiere, reglementand-o totodata.

Vor fi prevazute 1 panou electronic de indicare a pozitiei, cat si un numar de 10 panouri de identificare.

B.2. Piateta Perla

Prin propunere se inlocuiesc spatiile verzi ample cu plantatii punctuale de arbori creandu-se astfel o noua axare a Piatetei. Pomii propusi spre plantare sunt distribuiti in lungul piatetei, catre Marea Neagra. Pentru a pastra caracterul longitudinal al spatiului, pe latura cu spatiile comerciale aferente Teatrului de Vara, a fost prevazut un dalaj pietonal realizat cu paviment tip dale granit fiamat.

De asemenea, datorita caracterului coagulant al unei dale urbane, cat si specificatiilor Beneficiarului, Piateta Perla va beneficia de o scena simpla, in aer liber, amplasata pe latura de Nord-Est.

Piateta va beneficia de mobilier urban reprezentat de banci, cosuri de gunoi, stalpi de iluminat,

spatii amenajate cu pietris, respectiv bazine cu apa, pavaje pietonale noi, dar si pista de

biciclisti. Actualul bazin cu apa - supradimensionat si cu probleme structurale - va fi demolat, in locul sau realizandu-se fantani arteziene la nivelul pavimentului. In dreptul scenei propuse a fost amenajat un spatiu cu aglomerare de bancute (blocuri de beton de diferite dimensiuni ce ofera un joc vizual).

Iluminatul pietonal va fi realizat pe categorii de interes, dupa cum urmeaza: in zonele de promenada - zonele de tranzit - iluminatul va fi realizat prin stalpi cu inaltime medie (4 metri), pe cand in zonele deschise - zonele de staționare - iluminatul va fi asigurat de stalpi cu inaltime mare (8 metri) cu reflectoare.

Vor fi prevazute 1 panou electronic de informare, cat si un numar de 12 panouri de identificare.

B.3. Hotel Malibu - Piateta Perla

Datorita configuratiei Promenadei, traseul include si sectiunea din dreptul Hotelului Malibu pana la Piateta Perla. Totusi, in dreptul Complexului hotelier Parc, datorita pozitionarii acestuia in raport cu plaja, traseul Promenadei sufera o sincopa, separand astfel zona hotelului Malibu de zona hotelului Parc.

Aceasta sectiune este caracterizata de un traseu eminamente pietonal, cu reminiscente la capitolul finisaje din perioada comunista (ciment, brazdat cu fasii transversale amenajate sub forma unor arce de cerc de aproximativ 40cm latime, placate cu piatra naturala). Pe alocuri betonul prezinta fisuri longitudinale si transversale, crapaturi si faiantari, dar si tasari indicand o lipsa de capacitate portanta.

Intreaga sectiune a Promenadei pe acest tronson a fost tratata longitudinal, realizandu-se imbunatatiri la finisaje, al mobilierului urban utilizat (bancute, stalpi iluminat, cosuri gunoi), cat si al adaugirilor aferente: piste de biciclisti, rolleri cu spatiile de inchiriere aferente, plantatii de arbori (43 de bucati).

Vor fi prevazute 1 panou electronic de identificare (in piateta Perla), cat si un numar de 10 panouri indicatoare. De asemenea, pe acest tronson sunt prevazute 7 puncte complexe pentru racordare utilitati catre plaja. Aceste puncte sunt amplasate in imediata apropiere a parapetului de protectie si sunt proiectate astfel incat sa satisfaca necesarul de putere electrica, curenti slabi, consumul de apa si canalizare, eventual gaze naturale, atat a activelor existente pe plaja cat si a celor ce se pot dezvolta. Astfel pot fi dimensionate corect, la nivelul ENEL Posturile de Transformare, iar la nivelul RAJA necesarul de apa si canalizare. Prin distributia de-a lungul parapetului de protectie,a acestor puncte complexe pentru racordare utilitati, de la momentul executiei reabilitarii, se evita deteriorarea placajelor finite ale tramei promenadei, pentru eventuale bransamente tinand cont ca retelele de utilitati sunt amplasate pe partea opusa.

B.4. Piateta Perla - Complex hotelier Victoria

Revenind in zona pietei Perla pe traseul pietonal, intersectam prima zona cu sectiune mixta a Promenadei. Incepand de la “Bufetul Pescarus”, sectiunea promenadei va acomoda pe o lungime de aproximativ 1000 metri o zona de circulatie rutiera cu parcarea aferenta.

Daca in momentul de fata sectiunea rutiera este dominanta, circulatia auto efectuandu-se pe o

strada cu sens unic si parcari pe laterale, propunerea noastra pastreaza sensul unic,

resistematizand parcările: catre plaja - parcari in spic -, catre hoteluri - parcari in lung (unde sectiune transversala permite).

Rutierul va parasi sectiunea promenadei in zona complexului hotelier Flora, Ovidiu unde va iesi intr-o parcare amenajata. Deoarece in dreptul acestor hoteluri la o distanta de cca. 400 m in largul marii, este proiectata si prevazuta a se realiza o pasarela pentru acostarea goeletelor, apare necesitatea de a destina o zona de deservire a acestei activitati turistice de transport marin. Astfel sunt prevazute in zona 46 de locuri de parcare pentru autoturisme si 6 locuri de parcare pentru autobuze. In aceasta zona se prevede construirea unei cladiri administrative P+1E, pentru gestionarea, deservirea activitatilor turistice specific croazierelor cu goelete. Parcarea va fi dimensionata corespunzator pentru acomodarea tipologiei de circulatie rutiera aferenta, tinand cont ca prin spina centrala a acesteia se va descarca sensul de circulatie.

In dreptul complexului hotelier Doina, pe locul actualului bazin de apa se propune a se realiza o parcare cu un numar total de 128 locuri de parcare.

Pe acest tronson de Promenada, datorita redesenarii sectiunii, au fost create un numar total de 576 locuri de parcare (atat de-alungul traseului, cat si in parcarile nou amenajate).

De asemenea, pentru o sectiune ampla a pietonalului, intreaga infrastructura rutiera a fost translatata catre interior, pastrandu-se totusi un trotuar pietonal minimal (latime 1.00m in sectiunea cea mai mica, 2.20 in sectiunea cea mai mare) catre hoteluri. Prin aceasta modificare, sectiunea pietonalului se mareste de la 2.40 m la 4.00 m.

Zona pietonala va fi delimitata de zona rutiera prin stalpi prefabricati de forma sferica (diametru 40-50 cm), cat si despartitoare metalice preuzinate. Totodata, la “granita” dintre cele doua tipuri de circulatie a fost amplasata si pista de biciclisti si rolleri (cu dublu sens) pentru a pastra sectiunea pietonala libera si cat mai ampla.

In sectiunea pietonala, pe toata lungimea acestui traseu vor fi plantati 150 arbori, se vor

amplasa bancute pentru relaxare - atat “in camp” cat si pe zidul de protecție catre plaja. Iluminatul public se va realiza cu stalpi cu inaltime variabila catre rutier, in toate zonele decrosate (mici piatete formate ad-hoc in lungul traseului) fiind folositi stalpi inalti (8 metri) pentru accentuarea acestora.

La nivelul pavimentului, pe alocuri, au fost realizate diferite jocuri de culori, texturi si modele pentru a intrerupe monotonia unei traseu atat de lung. Se creaza astfel impresia unui itinerariu dinamic. Pavimentul propus este compus din pavele autoblocante din beton, diverse modele -functie de zona de interes acoperita, cat si de tipurile de activitati prezente.

Vor fi prevazute 1 panou electronic de identificare (in zona parcarii de autobuze), cat si un numar de 40 panouri indicatoare. De asemenea, pe acest tronson sunt prevazute 18 puncte complexe pentru racordare utilitati catre plaja.

B.5. Complex hotelier Victoria - Corabie “La Galion”

In zona aceasta, pietonalul revine la o sectiune ampla, dat fiind si faptul ca aici se afla comasate foarte multe din spatiile comerciale ale Promenadei Mamaia.

Asadar, datorita caracterului aparte al acestui tronson, Promenada va fi tratata cu un paviment

special - dale de granit fiamat, culoare “sand”, dimensiune 80 cm x80 cm.

Totodata, pentru a nu denatura caracterul nobil al pavimentului, cat si pentru estetica, pista de biciclisti va fi delimitata prin catadioptrii metalici.

Stalpii de iluminat sunt si ei de categorie superioara (inaltime medie - 6.00 metri), albi, inclinati.

Bancutele propuse vor fi, de asemenea, tratate diferit. Materialele din care vor fi confectionate sunt beton aparent, lemn sau metal.

De asemenea, pe acest tronson au fost propusi a se planta 30 de arbori.

In zona Teatrului de vara Albatros, a fost propusa amenajarea unei parcari pentru a putea adaposti numarul mare de masini prezente aici (un numar de 58 locuri de parcare).

Vor fi prevazute 1 panou electronic de identificare, cat si un numar de 15 panouri indicatoare.

B.6. Piateta Casino

Piata Casino este emblematica pentru Promenada Mamaia atat datorita laturei istorice (este unul din cele mai vechi puncte turistice din cadrul statiunii), cat si a celei comerciale. De asemenea, configuratia urbanistica este corespunzatoare, cu o trama regulata si spatii verzi corect dimensionate, intretinute, nefiind necesara o interventie importanta de destabilizare. Totodata, intreaga piateta este structurata simetric, cu un bazin de apa amplasat in centrul de greutate si fantani arteziene la nivelul pardoselii.

In dreptul acestei piete va fi realizata o a doua pasarela pietonala peste Bulevardul Mamaia, cu aceleasi caracteristici. Aceasta va asigura un flux continuu de pietoni fara a impieta asupra traficului rutier.

Interventia noastra presupune schimbarea intregului paviment cu unul de o calitate superioara si model geometric simplu; amplasare de bancute in consonanta cu mobilierul propus pe toata lungimea Promenadei, dar si realizarea unei scene acoperite pentru desfasurarea de activitati socio-culturale.

Scena va fi amplasata catre Bulevardul Mamaia - cu spatele la sosea - si consta intr-o platforma din beton armat (la cota +1.00 m fata de cota pietei), 2 vestiare pentru artisti si o copertina din material textil usoara, pe structura metalica.

In fata scenei - cu spatele la Casino - vor fi realizate gradene pe forma radial concentrica, cu trepte de 15 cm si platforma de 3.00 m. Gradenele sunt realizate din beton armat aparent si pentru a evita impactul vizual al intradosului unei astfel de constructii, s-a optat pentru realizarea unor umpluturi cu pamant in rambleu. Se creeaza astfel impresia de “deal natural” in care s-a executat acest amfiteatru.

Prin interventia in piata Casino se doreste pastrarea caracterului unitar existent, a simetriei spatiale, cat si a amenajarii peisagere.

Vor fi prevazute 1 panou de identificare, cat si un numar de 10 panouri indicatoare.

B.7. Corabie “La Galion” - Hotel laki

Tronsonul acesta de Promenada este tratat cu sectiune mixta (vezi tronsonul 4) - rutiera si pietonala, singura exceptie facand-o profilul pietonal - latime 11.00 metri.

Caracteristica acestui tronson este interventia totala la nivelul configuratiei sectiunii transversale.

Propunerea noastra pastreaza rutierul (pe sens unic) in configuratia actuala (parcari in spic in dreapta si stanga circulatiei), pastrand un trotuar minimal (1.50 m), creandu-se astfel o sectiune pietonala larga catre mare.

Sectiunea cu sens unic si parcare dubla pe laterale a condus la un total de 433 locuri de parcare.

Actualele spatii verzi - total neingrijite si fara niciun sens urbanistic - vor fi inlocuite cu plantații de arbori (70 arbori). Prin aceasta interventie se doreste o reorganizare a spatiilor verzi prin distributia judicioasa in lungul traseului Promenadei. Intreg pavimentul urban a fost tratat cu diferite modele geometrice - piatra cubica; aceste modele geometrice sunt gandite a dinamiza spatiul.

Mobilarea urbana se va realiza prin 3 tipuri de bancute, iluminatul fiind asigurat de aceiasi stalpi de iluminat utilizati in sectiunile precedente ale Promenadei.

Vor fi prevazute 2 panouri electronice de identificare (in zona “La Galion” si in zona Hotelului Iaki), cat si un numar de 30 panouri indicatoare. De asemenea, pe acest tronson sunt prevazute 9 puncte complexe pentru racordare utilitati catre plaja.

B.8. Hotel laki - Hotel Rex

Acest tronson al Promenadei Mamaia raspunde cel mai bine titulaturii datorita sectiunii transversale foarte largi, exclusiv pietonala, cu spatii verzi ample si fara circulatie rutiera.

Interventia se realizeaza doar la nivelul pavimentului, al plantarii de arbori si al mobilierului urban.

Datorita acestei sectiuni foarte ample, propunerea noastra vine cu o plantatie de arbori pe 3 linii directoare, realizandu-se astfel o umbrire cat mai buna a pietonalului. Se delimiteaza de altfel si zona pietonala de zona destinata ciclistilor. Numarul de arbori plantati este 110 bucati.

Pe toata lungimea acestei portiuni a Promenadei vor fi amenajate 3 fantani arteziene la nivelul pavimentului cu scopul de a innobila traseul, ce nu vor incomoda pietonalul.

In zona Hotelului Rex, acest tronson va fi finalizat printr-o parcare amenajata, cu rol de directionare a traficului pietonal. De asemenea, de-alungul sectiunii au fost prevazute puncte de inchiriere a bicicletelor.

Datorita existentei unor constructii pe plaja, cu acces rutier, am propus amenajarea unor “pastile de parcare” (23 locuri), pastrand actualul acces rutier, adiacent Hotelului Rex.

Vor fi prevazute 1 panou electronic de identificare (in zona Hotel Rex), cat si un numar de 15 panouri indicatoare. De asemenea, pe acest tronson sunt prevazute 7 puncte complexe pentru racordare utilitati catre plaja.

B.9. Piata Hotel Rex

Piata din dreptul Hotelului Rex este de fapt un mare spatiu verde fara nicio amenajare urbanistica.

Se propune realizarea unui acces pietonal peste Bulevardul Mamaia printr-o pasarela ce se va descarca in lungul unei piatete-parcare. Catre bulevard va fi amenajata o piateta ce va evidentia

sculptura prezenta aici printr-un joc de texturi la nivelul pavimentului. Pavimentul propus este

compus din pavele autoblocante din beton, diverse modele - funcție de zona de interes acoperita, cat si de tipurile de activitati prezente. Perimetral sculpturii se va amenaja o parcare cu un numar de 186 locuri parcare.

De asemenea, se va organiza un acces pietonal ce va lega piateta-parcare, nou creata de parcarea Hotelului Rex. In lungul acestui traseu pietonal au fost propuse 108 de locuri noi de parcare. Adiacent Bulevardului Mamaia a fost propusa o “bretea de acces”, creandu-se un numar suplimentar de 24 locuri de parcare taxi.

Vor fi prevazute 1 panou electronic de identificare, cat si un numar de 5 panouri indicatoare.

B.10. Piata Hotel Rex - Complex Hotelier Bicaz

Incepand cu Hotelul Rex, Promenada Mamaia pierde din sectiunea transversala, dar devine si un amalgam de functiuni cu trasee mixte, sinuoase. Daca acest tronson mai pastreaza din caracteristicile specifice ale unei Promenade cat de cat adecvate, incepand cu Zona Golden Tulip catre complexul hotelier Bicaz, circulatia se rezuma la un traseu sinuos, printre constructii si parcari auto.

Asadar, pe acest tronson, propunerea noastra inlatura complet accesele auto, oferind intreaga sectiune transversala pietonilor. Se inlocuieste asadar asfaltul prezent aici cu pavimente in consonanta cu cele utilizate pe tronsoanele anterioare.

Pe acest tronson al Promenadei exista o piateta in dreptul gradinii dinspre plaja a Hotelului Modern, neurbanizata. Propunerea noastra transforma aceasta piateta intr-o dala urbana. Se pastreaza forma de arc de cerc, prin amenajare potentandu-se acest aspect. Rezulta astfel o amenajare cu spatii de “bellevue” orientate inspre apa.

Mobilarea se va realiza cu bancute, cosuri de gunoi, stalpi de iluminat adecvati pentru circulatia pietonala, dar si pista de biciclisti.

Vor fi prevazute 1 panou de identificare (in zona piateta Modern-Terasa La Cena), cat si un numar de 20 panouri indicatoare. De asemenea, pe acest tronson sunt prevazute 8 puncte complexe pentru racordare utilitati catre plaja.

Pe acest tronson promenada lipseste cu desavarsire - cel putin in sensul direct al funcțiunii. Traseul destinat unei plimbari la malul marii este sinuos si prezent in spatele liniei construite, ajungand chiar pana la Bulevardul Mamaia.

Pentru pastrarea unei coerente in gestul urbanistic, se vor folosi acelasi tip de bancute si stalpi de iluminat ca cele prezente pe tronsoanele precedente, chiar daca acestea vor contrasta cu cele existente deja in zona (stalpi iluminat perimetrali hotelurilor, respectiv restaurantelor/cluburilor).

3.7 Descrierea lucrarilor de drum si paviment

Pentru prezenta documentatie s-a elaborat o expertiza tehnica prin care s-a apreciat starea tehnica a Promenadei Turistice Mamia punandu-se in evidenta degradarile inregistrate pe aceasta si solutiile ce trebuie avute in vedere in elaborarea proiectului de reabilitare a Promenadei.

Faleza din Mamaia se imparte in doua zone principale: Perla si Cazino, la o distanta una de cealalta de 1,7km.

In zona Perla sunt amenajate gradini si fantani arteziene si zone de odihna. Aici este situat Teatrul de Vara si zona de shopping. De asemenea, zona este inconjurata de restaurante si terase.

In zona Cazino, situata in centrul statiunii, este amenajata o fantana arteziana pietonala printre jeturile careia turistii se pot plimba. Aici, vara sunt organizate diverse spectacole in aer liber. Este o zona cu multe restaurante - de la cele traditionale, la cele chinezesti sau pizzerii - si numeroase magazine, centre de inchiriat biciclete etc. Pe toata Faleza din Mamaia sunt, in principal, zonele de promenada din statiune acestea fiind inchise traficului cu masini.

Terenul pe care urmeaza sa fie realizate modernizarile/reamenajarile Promenadei Turistice Mamaia apartine domeniului public/privat al Primariei Municipiului Constanta.

Traseul care urmeaza a fi modernizat se imparte in doua zone mari:

A. Satul de Vacanta.

B. Promenada din Statiunea Mamaia (de la hotel Parc pana la complex hotelier Bicaz).

A. SATUL DE VACANTA

Prin prezentul proiect in Satul de vacanta se propun lucrari de refacere a carosabilului, inlocuirea bordurilor, refacerea trotuarelor, refacerea treptelor de acces si asigurarea unor accese pietonale adecvate cu rampe pentru persoanele cu dizabilitati.

Partea carosabila se va reface avand urmatorul sistem rutier:

-    geotextil

-    30 cm fundatie din balast

-    20 cm strat de piatra sparta

-    6 cm binder de criblura BAD25

-    4 cm beton asfaltic BA16

Profilul transversal va fi de tip acoperis, cu pante de 2,5%. Scurgerea apelor va fi asigurata de reteaua pluviala.

Trotuarele se vor reface avand sistemul rutier alcatuit din urmatoarele straturi:

-    10 cm nisip

-    8 cm pavele autoblocante.

Trotuarele vor fi delimitate de partea carosabila cu borduri din beton de 20x25 cm pe fundatii de beton de 40x20 cm

B. PROMENADA DIN STATIUNEA MAMAIA

B.1. Acces Promenada Mamaia - Piateta Perla

Trecerea din Satul de Vacanta inspre Piateta Perla (punctul de inceput al Promenadei Mamaia) se va realiza prin intermediul unei pasarele pietonale. Acest lucru asigura un flux continuu de oameni fara a crea discontinuitati in circulatia auto de pe Bulevardul Mamaia.

In continuare, toate spatiile urbane ce conduc catre Piateta Perla vor fi tratate ca trasee de tranzit.

B.2. Piateta Perla

Piateta Perla reprezinta primul spatiu urban amplu din cadrul Promenadei Mamaia. Actualmente, el este destructurat, fiind tratat simplist printr-un pavaj pietonal neadecvat si deteriorat, cu spatii verzi neintretinute ce ocupa o mare parte a pietei.

Prin tratamentul pavimentului cu modele diferite de dalaj se realizeaza o impartire vizuala a spatiului, creandu-se zone de interes focalizate pe diferitele tipuri de activitati prezente de-alungul traseului. Se folosesc astfel pavele autoblocante din beton pentru efectul de masa, cu insertiile de alt model in zonele de interes.

Piateta va fi amenajata cu pante ale dalajului care vor dirija apele pluviale la gurile retelei pluviale. Panta pavajelor va fi de 0,5 - 0,7%.

Sistemul rutier adoptat este urmatorul:

-    geotextil

-    20 cm fundatie din balast

-    20 cm strat de beton de ciment de clasa C16/20

-    3 cm nisip

-    8 cm pavele autoblocante.

B.3. Hotel Parc - Piateta Perla

Datorita configuratiei Promenadei, traseul include si sectiunea din dreptul Hotelului Parc pana la Piateta Perla. Aceasta sectiune este caracterizata de un traseu eminamente pietonal. Pe alocuri betonul prezinta fisuri longitudinale si transversale, crapaturi si faiantari, dar si tasari indicand o lipsa de capacitate portanta.

Propunerea pastreaza sectiunea pietonala, operand modificari de ordinul finisajului, al mobilierului urban utilizat (bancute, stalpi iluminat, cosuri gunoi), cat si al adaugirilor aferente: piste de biciclisti, rolleri cu spatiile de inchiriere aferente, plantatii de arbori.

In zona Hotelului Parc exista o mini-piateta ce a fost tratata ca un mic punct de atractie, creandu-se o zona de relaxare cu focalizare pe o fantana centrala. Totodata, piateta a fost echipata cu un punct de inchiriere biciclete considerandu-se aici punctul de start al traseului velo.

In aceasta zona pavajul este alcatuit din doua tipuri distincte: pista de biciclisti si zona pietonala. Sistemul rutier pentru pista de biciclisti este alcatuit din urmatoarele straturi:

-    geotextil

-    30 cm fundatie din balast

-    20 cm strat de piatra sparta

-    6 cm binder de criblura BAD25

-    4 cm beton asfaltic BA16

Sistemul rutier pentru zona pietonala este alcatuit din urmatoarele straturi:

-    geotextil

-    20 cm fundatie din balast

- 20 cm strat de beton de ciment de clasa C16/20 -    3 cm nisip

-    8 cm pavele autoblocante.

Piateta de langa hotelul Parc va fi amenajata cu pante ale dalajului care vor dirija apele pluviale la gurile retelei pluviale.

Zona pietonala care face legatura cu piata hotelului Perla, cu laltimi cuprinse intre 7 si 8 m, va fi amenajata cu panta transversala unica pentru a dirija apele la gurile retelei pluviale.

B.4. Piateta Perla - Complex hotelier Victoria

Revenind in zona pietei Perla pe traseul pietonal, intersectam prima zona cu sectiune mixta a Promenadei. Incepand de la “Bufetul Pescarus”, sectiunea promenadei va cuprinde pe o lungime de aproximativ 1000 metri o zona de circulatie rutiera cu parcarea aferenta.

Daca in momentul de fata sectiunea rutiera este dominanta, circulatia auto efectuandu-se pe o strada cu sens unic si parcari pe laterale, propunerea noastra pastreaza sensul unic, reducand parcarile doar catre plaja.

Rutierul va parasi sectiunea promenadei in zona complexului hotelier Flora, Ovidiu unde va iesi intr-o parcare amenajata. Deoarece in dreptul acestor hoteluri la o distanta de cca. 400 m in largul marii, este proiectata si prevazuta a se realiza o pasarela pentru acostarea goeletelor, apare necesitatea de a destina o zona de deservire a acestei activitati turistice de transport marin. Astfel sunt prevazute in zona 26 de locuri de parcare pentru autoturisme, 8 locuri de parcare pentru autobuze si 5 locuri de parcare pentru microbuze. Parcarea va fi dimensionata corespunzator pentru acomodarea tipologiei de circulatie rutiera aferenta, tinand cont ca prin spina centrala a acesteia se va descarca sensul de circulatie.

De asemenea, pentru o sectiune ampla a pietonalului, intreaga infrastructura rutiera a fost translatata catre interior, pastrandu-se totusi un trotuar pietonal minimal (latime 1.00m in sectiunea cea mai mica, 2.20 in sectiunea cea mai mare) catre hoteluri.

Prin resistematizare s-a obtinut un numar de 361 locuri de parcare. Un loc de parcare are lungimea de 5,00 m si latimea de 2,50 m.

Zona rutiera va fi realizata din urmatorele straturi:

-    geotextil

-    30 cm fundatie din balast

-    20 cm strat de piatra sparta

-    6 cm binder de criblura BAD25

- 4 cm beton asfaltic BA16.

Zona pietonala va fi delimitata de zona rutiera prin stalpi prefabricati de forma sferica (diametru 60-80 cm). Totodata, la “granita” dintre cele doua tipuri de circulatie a fost amplasata si pista de biciclisti si rolleri (cu dublu sens) pentru a pastra sectiunea pietonala libera si cat mai ampla.

Pe aceasta zona pista de biciclisti se va realiza tot cu dale autoblocante.

Sistemul rutier adoptat pentru trotuare si pista de biciclisti este urmatorul:

-    geotextil

-    20 cm fundatie din balast

- 20 cm strat de beton de ciment de clasa C16/20 -    3 cm nisip

-    8 cm pavele autoblocante.

Aceasta zona va fi amenajata cu pante transversale care vor conduce apele la intersectia zonei rutiere cu trotuarele, unde au fost amplasate gurile retelei pluviale.

B.5. Complex hotelier Victoria - Corabie “La Galion”

In zona aceasta, pietonalul revine la o sectiune ampla, dat fiind si faptul ca aici se afla comasate foarte multe din spatiile comerciale ale Promenadei Mamaia.

Asadar, datorita caracterului aparte al acestui tronson, Promenada va fi tratata cu un paviment

special - dale de granit cu dimensiune 1,00 m x 1,00 m.

Totodata, pentru a nu denatura caracterul nobil al pavimentului, cat si pentru estetica, pista de biciclisti va fi delimitata prin „ochi de pisica”.

Sistemul rutier adoptat este urmatorul:

-    geotextil

-    20 cm fundatie    din balast

-    20 cm strat de beton de ciment de clasa C16/20

-    3 cm nisip

-    8 cm dale de granit.

Zona va fi amenajata cu pante transversale care vor conduce apele la marginile promenadei, unde au fost amplasate gurile retelei pluviale.

B.6. Piateta Casino

Piata Casino este emblematica pentru Promenada Mamaia atat datorita laturei istorice (este unul din cele mai vechi puncte turistice din cadrul statiunii), cat si a celei comerciale. De asemenea, cofiguratia urbanistica este corespunzatoare, cu o trama regulata si spatii verzi corect dimensionate, intretinute, nefiind necesara o interventie importanta de destabilizare. Totodata, intreaga piateta este structurata simetric, cu un bazin de apa amplasat in centrul de greutate si fantani arteziene la nivelul pardoselii.

44

DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

“PROMENADA TURISTICA MAMAIA”

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA

FAZA: DALI

In dreptul acestei piete va fi realizata o a doua pasarela pietonala peste Bulevardul Mamaia, cu aceleasi caracteristici. Aceasta va asigura un flux continuu de pietoni fara a impieta asupra traficului rutier.

Interventia propusa prin proiect presupune schimbarea intregului paviment cu unul de o calitate superioara si model geometric simplu; amplasare de bancute in consonanta cu mobilierul propus pe toata lungimea Promenadei, dar si realizarea unei scene acoperite pentru desfasurarea de activitati socialo-culturale.

Dalajul va fi realizat din pavele autoblocante si din piatra cubica.

Sistemul rutier adoptat este urmatorul:

-    geotextil

-    20 cm fundatie din balast

- 20 cm strat de beton de ciment de clasa C16/20 -    3 cm nisip

-    8 cm pavele autoblocante sau piatra cubica.

Piateta va fi amenajata cu pante ale dalajului care vor dirija apele pluviale la gurile retelei pluviale. Panta pavajelor va fi de 0,5 - 0,7%.

B.7. Corabie “La Galion”- Hotel laki

Tronsonul acesta de Promenada este tratat cu sectiune mixta: rutiera si pietonala.

Pe aceasta zona circulatia rutiera se face intru-un singur sens intrarea facandu-se printr-o strada (intersectie cu str. Politiei) iar iesirea se va face printr-o strada laterala Hotelului Iaki. Parcarea este amenajata de-a lungul zonei pe ambele parti: stanga, dreapta, in spic. Parcarea cuprinde un numar de 444 locuri de parcare.

Partea pietonala se desfasoara pe ambele parti ale carosabilului, un trotuar mai ingust, catre hoteluri, si unul amplu spre mare.

Zona rutiera va fi realizata din urmatorele straturi:

-    geotextil

-    30 cm fundatie din balast

-    20 cm strat de piatra sparta

- 6 cm binder de criblura BAD25 -    4 cm beton asfaltic BA16.

Zona pietonala va fi delimitata de zona rutiera prin stalpi prefabricati de forma sferica (diametru 60-80 cm). Totodata, la “granita” dintre cele doua tipuri de circulatie, pe partea dinspre mare, a fost amplasata si pista de biciclisti si rolleri (cu dublu sens) pentru a pastra sectiunea pietonala libera si cat mai ampla.

Pe aceasta zona pista de biciclisti se va realiza din asfalt ca si zona rutiera.

Sistemul rutier adoptat pentru trotuare este urmatorul:

-    geotextil

-    20 cm fundatie din balast

-    20 cm strat de beton de ciment de clasa C16/20

-    3 cm nisip

-    8 cm pavele autoblocante.

Aceasta zona va fi amenajata cu pante transversale care vor conduce apele la intersectia zonei rutiere cu trotuarele, unde au fost amplasate gurile retelei pluviale.

B.8. Hotel laki - Hotel Rex

Acest tronson al Promenadei Mamaia raspunde cel mai bine titulaturii datorita sectiunii transversale foarte largi, exclusiv pietonala, cu spatii verzi ample si fara circulatie rutiera. Amenajarea va consta dintr-un spatiu pietonal si pista de biciclisti.

Sistemul rutier pentru pista de biciclisti este alcatuit din urmatoarele straturi:

-    geotextil

-    30 cm fundatie din balast

-    20 cm strat de piatra sparta

-    6 cm binder de criblura BAD25

-    4 cm beton asfaltic BA16

Sistemul rutier pentru zona pietonala este alcatuit din urmatoarele straturi:

-    geotextil

-    20 cm fundatie din balast

-    20 cm strat de beton de ciment de clasa C16/20

-    3 cm nisip

-    8 cm pavele autoblocante.

Tronsonul acesta va fi amenajat fara borduri, pantele transversale dirijand apa catre gurile retelei pluviale amplasate pe ambele parti ale promenadei.

De asemenea, datorita existentei unor constructii pe plaja, cu acces rutier, s-a propus amenajarea unor “pastile de parcare”, pastrand actualul acces rutier, adiacent Hotelului Rex. Sistemul rutier va fi alcatuit ca si cel de la pista de biciclisti.

B.9. Piata Hotel Rex

Piata din dreptul Hotelului Rex este de fapt un mare spatiu verde fara nicio amenajare urbanistica.

Asadar, se propune realizarea unui acces pietonal peste Bulevardul Mamaia printr-o pasarela ce se va descarca in lungul unei piatete - parcare. Catre Bulevard va fi amenajata o piateta ce

va evidentia sculptura prezenta aici printr-un joc de texturi la nivelul pavimentului. Pavimentul

propus este compus din pavele autoblocante din beton, diverse modele - funcție de zona de interes acoperita, cat si de tipurile de activitati prezente. Perimetral sculpturii se va amenaja o parcare cu un numar de 110 locuri parcare.

De asemenea, se va organiza un acces pietonal ce va lega piateta-parcare, nou creata de parcarea Hotelului Rex. In lungul acestui traseu pietonal au fost propuse 55 de locuri noi de

parcare. Adiacent Bulevardului Mamaia a fost propusa o “bretea de acces” cu parcari in dreapta si in stanga, creandu-se un numar suplimentar de 31 locuri de parcare turisti si 13 locuri de parcare taxi.

Intreaga zona destinata circulatiei auto, accese si parcare, precum si pista de biciclisti, va avea un sistem rutier alcatuit din urmatoarele straturi:

-    geotextil

-    30 cm fundatie din balast

-    20 cm strat de piatra sparta

-    6 cm binder de criblura BAD25

-    4 cm beton asfaltic BA16

Sistemul rutier pentru zona pietonala este alcatuit din urmatoarele straturi:

-    geotextil

-    20 cm fundatie din balast

-    20 cm strat de beton de ciment de clasa C16/20

-    3 cm nisip

-    8 cm pavele autoblocante.

Scurgerea apelor se asigura prin pante transversale la gurile retelei pluviale.

B.10. Piata Hotel Rex - Complex Hotelier Golden Tulip

Incepand cu Hotelul Rex, Promenada Mamaia pierde din sectiunea transversala, dar devine si un amalgam de functiuni cu trasee mixte, sinuoase. Daca acest tronson mai pastreaza din caracteristicile specifice ale unei Promenade cat de cat adecvate, incepand cu Zona Golden Tulip catre limita teritorial-administrativa a Mamaiei, circulatia se rezuma la un traseu sinuos, printre constructii si parcari auto.

Asadar, pe acest tronson, propunerea noastra inlatura complet accesele auto, oferind intreaga sectiune transversala pietonilor. Se inlocuieste asadar asfaltul prezent aici cu pavimente in consonanta cu cele utilizate pe tronsoanele anterioare.

Pe acest tronson al Promenadei exista o piateta in dreptul gradinii dinspre plaja a Hotelului Modern, neurbanizata. Propunerea noastra transforma aceasta piateta intr-o dala urbana amenajata terasat, prin inaltarea zonei centrale. Terasele vor fi realizate din umpluturi de pamant taluzate, peste care se vor aplica diferite finisaje: dale de beton, decking sau pavele autoblocante. Se pastreaza forma de arc de cerc, prin amenajare potentandu-se acest aspect. Rezulta astfel o amenajare cu spatii de “bellevue” la cote diferite, orientate atat inspre apa, cat si inspre hoteluri. In partea dinspre interior, cota pavimentului va fi coborata cu aproximativ 1,00 m, intentia fiind de crearea a unor denivelari pentru desfasurarea unor activitati sportiv-recreative.

Sistemul rutier pentru pista de biciclisti este alcatuit din urmatoarele straturi:

-    geotextil

-    30 cm fundatie din balast

-    20 cm strat de piatra sparta

-    6 cm binder de criblura BAD25

-    4 cm beton asfaltic BA16

Sistemul rutier pentru zona pietonala este alcatuit din urmatoarele straturi:

-    geotextil

-    20 cm fundatie din balast

-    20 cm strat de beton de ciment de clasa C16/20

-    3 cm nisip

-    8 cm pavele autoblocante.

Tronsonul acesta va fi amenajat fara borduri, pantele transversale dirijand apa catre gurile retelei pluviale amplasate pe partea dinspre mare a promenadei.

B.11. Complex Hotelier Golden Tulip - Complex Hotelier Bicaz

Pe acest tronson, traseul destinat unei plimbari la malul marii este sinuos si prezent in spatele liniei construite, ajungand chiar pana la Bulevardul Mamaia.

Prin amenajare se propune o sectiune transversala doar cu zona pietonala deoarece pe alocuri latimea care poate fi amenajata nu depaseste 2,00 m si nu mai este loc pentru pista de biciclisti. Sistemul rutier pentru zona pietonala este alcatuit din urmatoarele straturi:

-    geotextil

-    20 cm fundatie din balast

- 20 cm strat de beton de ciment de clasa C16/20 -    3 cm nisip

-    8 cm pavele autoblocante.

Tronsonul acesta va fi amenajat cu o singura panta transversala care va dirija apa catre gurile retelei pluviale amplasate pe partea dinspre mare a promenadei.

3.8. ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

3.8.1. Descrierea situatiei existente

Pentru o mai buna intelegere a necesitatii lucrarilor de interventie asupra sistemelor de alimentare cu apa si canalizare menajera din zona promenadei, se va arata in continuare starea actuala a componentelor si principalele motive ce au determinat lucrarile de extindere ale retelelor de distributie a apei si a celor de colectare a apelor menajere si pluviale.

1. Reteaua de alimentare cu apa

Momentan statiunea Mamaia, in zona promenadei, mai precis pe partea stanga in sensul de

mers spre Navodari, dispune de o retea existenta de distributie apa Dn 200 OL suficient de veche si care nu se preteaza la racordarea celor celor 49 de puncte complexe pentru racordare utilitati.

Deasemenea pe partea stanga a bulevardului Mamaia exista o conducta de alimentare Dn 600 mm Premo.

2. Reteaua de colectoare a apelor menajere

Momentan statiunea Mamaia exista canalizare menajera Dn 250 mm PVC-KG ce conduce apa menajera spre 4 statii de pompare apa uzata existente.

In zona promenadei, pe partea dreapta in sensul de mers spre Navodari, exista cateva tronsoane de canalizare menajera cu o adancime medie de 0.60 m si care nu se preteaza la racordarea celor celor 49 de puncte complexe pentru racordare utilitati.

3. Reteaua de colectoare a apelor pluviale

Momentan statiunea Mamaia nu dispune de o retea de colectare a apelor pluviale.

3.8.2. Descrierea situatiei propuse

Prin implementarea lucrarilor prevazute in prezenta documentatie, se urmareste :

- Solutionarea problemelor legate de alimentarea cu apa potabila precum si a celor legate de colectarea si dirijarea apelor uzate menajere a celor 49 de puncte complexe pentru racordare utilitati si pluviale din zona promedadei;

- Solutionarea problemelor legate de colectarea si dirijarea spre statii de pompare a apelor pluviale din zona promenadei;

- Protectia factorilor de mediu apa-sol, prin realizarea de conducte de canalizare menajera, canalizare pluviala, statii de pompare ape uzate pluviale si a conductelor de refulare, din materiale cu grad ridicat de etansare;

- Dezvoltarea social - economica a zonei prin posibilitatea atragerii de noi investitori, prin oferirea unei infrastructuri moderne si functionale;

1. Reteaua de alimentare cu apa

Pentru alimentarea cu apa a celor 49 de puncte complexe pentru racordare utilitati catre plaja se propune proiectarea unei conducte de alimentare De 250 - 50 mm PEHD cu o lungime de aproximativ 4.500 m, care se va alimenta in doua puncte din conducta existenta Dn 600 mm pe bulevardul Mamaia.

Cele 49 de puncte complexe se vor alimenta din conducta De 250 mm prin conducte De 50 mm.

La dimensionarea conductei s-au considerat:

-    N = 12.100 - locuitori

-    qp = 21,17 l/unit, zi - debit specific nevoi publice

-    N*qp = 204.000 l/ zi - nevoi publice

-    Kzi = 1,30 - coeficient de variatie zilnica

-    Ko = 1,79 - coeficient de variatie orara

-    Kp = 1,15 - coeficient de majorare a debitului de apa din sistem pentru compensarea pierderilor

-    Ks = 1,10 - coeficient de majorare pentru nevoi proprii ale sistemului

-    Qie = 10 l/s - debit incendiu exterior

-    Te = 3 h - timp de funcționare hidranti exteriori

-    n = 2 - numar de incendii simultane

Qs zi med = Kp*Ks*Qn zi med    (mc/zi)

Qs zi max = Kp*Ks*Qn zi max    (mc/zi)

Qs or max = Kp*Ks*Qn or max    (mc/h)

Debite de dimensionare

mc/zi

mc/h

l/s

Qs zi med

258.06

10.75

2.99

Qs zi max

335.48

13.98

3.88

Qs or max

25.02

6.95

Verificarea retelei se face pentru urmatoarea situatie:

- functionarea in cazul combaterii incendiului de la exterior, folosind numai hidranti exteriori pentru n incendii simultane;

QII(V) = a*Kp*Q or max + 3.6*n*Kp*Qie (mc/h)

mc/zi

mc/h

l/s

QII(V)

98.72

27.42

Conducta a fost dimensionata pentru Q = 27,42 l/s.

Caracteristicile conductei de alimentare sunt urmatoarele:

-    materiale PEHD, PE 80, PN 6;

-    De 250*14,2 mm;

-    L = 4.500 m;

-    v = 0,71 m/s;

-    hr = 3 m.c.a./km.

Pentru zona promenadei s-au prevazut 45 hidranti de incendiu subterani cu diametru Dn 150 mm amplasati la distanta de 100 m intre ei si racordati la conducta de distributie proiectata cu conducta de De 160 mm PEHD PN6.

Conducta va fi pozata pe partea dreapta a promenadei la o distanta de 0,60 m de la limita pana in axa conductelor.

Conductele vor fi montate in transee cu l = 0,80 m, la adancimea H = 1,20 m, pe un strat de nisip de 10 cm grosime si acoperita cu un alt strat de nisip de 15 cm grosime.

Se recomanda folosirea tuburilor din polietilena de inalta densitate (PEID), pentru realizarea conductei, deoarece au caracteristici care le recomanda pentru utilizarea in sisteme de alimentare cu apa:

-    sunt inerte la actiunea apei,

-    prezinta siguranta totala referitoare la gradul de toxicitate al materialului conductei,

- au o rezistenta foarte buna la inghet datorita polimerilor speciali folositi,

- au caracteristici hidraulice care se mentin constante in timp,

- demonstreaza insensibilitate la fenomenele de coroziune electrochimica,

- au durată de viata de 50 ani.

Sapaturile pentru pozarea conductei vor fi executate mecanic si manual.

La pozarea conductelor se va tine seama de celelalte retele edilitare existente (LES linie electrica subterana, LEA linie electrica aeriana, TC telefonie, telecomunicatii locale, gaze naturale, apa, termoficare, canalizare menajera si pluviala, etc).

La definitivarea amplasarii rețelelor de apa se vor avea in vedere prevederile STAS 8591 - 97 privind retelele edilitare subterane.

In zonele in care conductele se vor intersecta cu alte retele, mentionate de utilizatori pe planul coordonator, sapaturile vor fi executate manual.

2. Reteaua de colectoare a apelor menajere

Prezenta documentatie propune proiectarea unui colector menajer Dn 250 mm PVC cu o lungime de aproximativ 5.060 m care sa colecteze apele menajere de la cele 49 de puncte complexe pentru racordare utilitati.

Colectoarele menajere proiectate vor descarca in colectoarele existente.

Rețeaua de canalizare menajera va avea camine de vizitare circulare 0 1000 mm, din beton cu capace carosabile nemetalice, la schimbarile de directie si de panta, amplasate la distante de 60 m in aliniament, prevazute cu piese de trecere prin pereti.

La dimensionarea colectorului menajer s-au considerat:

-    N = 12.100 - locuitori

-    qp = 21,17 l/unit, zi - debit specific nevoi publice

-    N*qp = 204.000 l/ zi - nevoi publice

-    Kzi = 1,30 - coeficient de variatie zilnica

-    Ko = 1,79 - coeficient de variatie orara

-    Kp = 1,15 - coeficient de majorare a debitului de apa din sistem pentru compensarea pierderilor

-    Ks = 1,10 - coeficient de majorare pentru nevoi proprii ale sistemului

Debite de dimensionare

mc/zi

mc/h

l/s

Qs zi med

258.06

10.75

2.99

Qs zi max

335.48

13.98

3.88

Qs or max

25.02

6.95

Quz = Qs

Debite de dimensionare

mc/zi

mc/h

l/s

Quz zi med

258.06

10.75

2.99

Quz zi max

335.48

13.98

3.88

Quz or max

25.02

6.95

Conductele vor fi montate in transee avand l = 1,00 m pentru conductele DN 250 mm,, la adancimea Hmed = 2,00 m, pe un strat de nisip de 10 cm grosime si acoperita cu un alt strat de nisip de 15 cm grosime.

Se recomandă folosirea tuburilor din PVC, pentru realizarea rețelelor pe diametre pana in Dn 500mm, si a tuburilor PAFS pentru diametre mai mari, deoarece au caracteristici care le recomandă pentru utilizarea în sisteme de canalizare:

-    sunt inerte la acțiunea apei,

-    prezintă siguranță totală referitoare la gradul de toxicitate al materialului conductei,

-    au o rezistență foarte bună la îngheț datorită polimerilor speciali folosiți,

-    au caracteristici hidraulice care se mențin constante în timp,

-    demonstrează insensibilitate la fenomenele de coroziune electrochimică,

-    au durată de viață de 50 ani.

Pozarea conductelor din PVC se va face ingropat peste un strat compactat de nisip sau material necoeziv fin care sa protejeze generatoarea inferioara a conductei. Se va da o atenție deosebită umpluturii și compactării manuale a tranșeei în dreptul conductei și 30 cm deasupra ei, utilizându-se pământul excavat din care s-au îndepărtat pietrele și alte corpuri tari. Restul umpluturilor se vor realiza cu compactare mecanică.

La pozarea conductelor se va ține seama de celelalte rețele edilitare existente (LES linie electrică subterană de 20 kV, 6kV și 1kV; LEA linie electrică aeriană; cabluri alimentare rețea transport urban; TC telefonie; telecomunicații locale, interne și internaționale; gaze naturale de medie presiune și presiune redusă; apă; termoficare; canalizare menajeră și pluvială, etc).

În zonele în care conductele se vor intersecta cu alte rețele, menționate de utilizatori pe planul coordonator, săpăturile vor fi executate manual.

La terminarea lucrărilor terenurile ocupate temporar vor fi aduse la starea inițială, respectiv se vor reface drumurile, trotuarele și spațiile verzi afectate.

3. Reteaua de colectoare a apelor pluviale

Ca urmare a dezvoltarii zonei de promenada a statiunii Mamaia se impune proiectarea unei retele de canalizare pluviala care sa colecteze apele pluviale din zonele pietonale si de parcari. Apele colectate vor fi evacutate prin intermediul unor statii de pompare in lacul Siutghiol dupa ce in prealabil au fost preepurate prin separatoare de hidrocarburi cu trapa de namol.

S-au prevazut 3.833 m de retea de canalizare pluviala Dn 250 - 315 mm PVC.

Pentru a se evita adancirea excesiva a retelei de canalizare si in functie de topografia terenului reteaua de canalizare proiectata a fost impartita astfel:

L (m)

Q (l/s)

Tronson 1

663

154.65

Tronson 2

650

151.62

Tronson 3

640

149.29

Tronson 4

680

158.62

Tronson 5

830

193.61

Tronson 6

370

86.31

TOTAL

3833

Reteaua de canalizare pluvila va fi constituita din:

- guri de ploaie tip Hauraton sau similar;

-    conducta Dn 250 - 315 mm PVC-KG

-    camine de vizitare circulare 0 1000 mm si adancimi variabile, din polietilena cu capace nemetalice, la schimbarile de directie si de panta, amplasate la distante de maxim 60 m in aliniament, prevazute cu piese de trecere prin pereti;

-    separatoare de hidrocarburi cu trapa de namol tip Hauraton sau similar;

-    statii de pompare ape pluviale.

La dimensionarea sistemului de canalizare pluviala s-au considerat:

m

S (ha)

0

i (l/s ha)

Qp

(l/s)

S. asfalt

0.80

3.75

0.90

150

405.00

S. pavaje

0.80

6.65

0.60

150

478.65

S. sp.verde

0.80

0.87

0.10

150

10.45

894.10

-    m = 0,80 la timp de ploaie < 40 min. - coeficient de reducere a debitului, datorat efectului de acumulare a apei meteorice in reteaua de canalizare intre momentul inceperii ploii di momentul in care se realizeaza debitul maxim in sectiunea de calcul

-    S - suprafata bazunului de canalizare de pe care se colecteaza apa care trece prin sectiunea de calcul, in ha

-    i = 150 l/s ha - intensitatea medie a ploii; valoarea se adopta din curbele IDF conform STAS 9470, functie de frecventa ploii de calcul si timpul de concentrare

-    0 - coeficient mediu de scurgere

-    t = 15 min - intervalul de timp al ploii, in care se realizeaza cantitatea maxima de apa cazute

- f = 1/2 - frecventa unei ploi de durata t si intensitate I este numărul de ploi de durata t si intensitate I sau mai mare, care se produc in medie intr-un anumit interval de ani.

La dimensionarea statiilor de pompare s-au luat in considerare urmatoarele debite aferente:

Debite de dimensionare ale statiilor de pompare

l/s

QpSP1

154.65

QpSP2

151.62

QpSP3

149.29

QpSP4

158.62

QpSP5

193.61

QpSP6

86.31

Pompele vor avea urmatoarele caracteristici:

Qp (l/s)

Hp (mCA)

P (kW)

SP1

77.33

19.93

13

SP2

75.81

16.01

7.5

SP3

74.64

15.71

7.5

SP4

79.31

17.45

13

SP5

96.80

15.64

10.5

SP6

43.15

16.10

5.5

Pompele vor fi de tip submersibil 2A+1R, prevazute cu sistem de glisare pe verticala, astfel incat revizia repararea sau inlocuirea lor sa se faca in timp scurt, cu usurinta, fara a fi nevoie de golirea bazinului de aspiratie. Ele vor fi prevazute cu automatizare si senzori de nivel. Pe conducta de refulare vor fi montati clapeti de retinere si vana, clapetul situandu-se inainte de vana, in sensul curgerii apei pe conducta de refulare. Deasemenea pe conductele de refulare este prevazut debitmetru, montat intr-un camin de vane.

Statiile vor fi amplasate in afara zonei carosabile si vor avea bazin de aspiratie tip cheson.

Statiile de pompare proiectate sunt constituite din constructie subterană (cheson), camin pentru piesele speciale.

Constructia subterana

Este o constructie purtatoare de apa, tip cheson circular cu diametrul interior, respectiv inaltimea conform tabelului.

D (m)

Hu (m)

Ht (m)

SP1

4

1.48

5

SP2

4

1.45

5

SP3

4

1.43

5

SP4

4

1.52

5

SP5

4

1.85

5

SP6

3

1.47

5

Structura este realizata din beton armat.

Constructia prezinta urmatoarele elemente principale:

- radierul camerei, de forma circulara.

- peretii, ce inchid pe contur constructia, sunt elementele de rezistenta la presiunea apei si impingerea pamantului.

- trepte din otel incastrate in perete pentru asigurarea accesului in cuva.

La partea superioara se va realiza o placa din beton armat monolit prevazuta cu gol de acces.

Chesonul are in componenta:

- agregate de pompare;

- tije de glisare pe verticala;

- instalatii hidraulice (conducte de aspiratie, piese speciale, armaturi);

Radierul a fost proiectat astfel incat sa fie evitate “zonele moarte”, in care s-ar putea produce

depuneri de materii solide aflate in suspensie, acestea avand un continut ridicat de substanțe organice care, intrând în fermentare anaerobă acidă, produc gaze toxice (oxid de carbon, amoniac, hidrogen sulfurat), generatoare de potentiale explozii (metan). La alegerea agregatelor de pompare s-a avut in vedere modul de functionare al acestora, puterea consumata, obtinerea randamentului maxim la punctul optim de functionare.

Datorita faptului ca statiile sunt amplasate in localitate, agregatele de pompare sunt prevazute cu tocator.

Statiile de pompare vor fi automatizate prin sistem computerizat, inregistrare si posibilitate de transmitere a datelor la centrul de dispecerat.

Automatizarea functionarii pompelor se va face functie de nivelurile prestabilite, astfel incat sa nu se produca mai mult de 2 porniri/opriri pe ora la fiecare pompa.

Panoul electric si de automatizare se va monta in firida securizata.

Pe conducta de refulare, intr-un camin din beton vor fi montati clapeti de retinere si vane, clapetul situandu-se inainte de vana, in sensul curgerii apei pe conducta de refulare.

Conductele de refulare aferente statiilor au urmatoarele caracteristici:

Material

Diametru (mm)

Lungime (m)

SP1

PEHD, PN6

355*20.1

600

SP2

PEHD, PN6

355*20.1

300

SP3

PEHD, PN6

355*20.1

300

SP4

PEHD, PN6

355*20.1

340

SP5

PEHD, PN6

400*22.7

300

SP6

PEHD, PN6

280*15.9

350

Pe traseul conductelor de refulare se vor realiza subtraversari ale bulevardului Mamaia pe lungimi variabile.

Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal, conform STAS 9312 si va cuprinde tub de protectie OL si camine de vizitare amonte si aval de subtraversare, echipate cu vane de sectionare.

Conductele de refulare vor fi montate in tranșee cu l = 0,70 m, la adancimi H = 1,00 - 1,10 m, pe un strat de nisip de 10 cm grosime si acoperita cu un alt strat de nisip de 15 cm grosime.

Se recomanda folosirea tuburilor din polietilena de inalta densitate (PEID), pentru realizarea conductelor de refulare, deoarece au caracteristici care le recomanda pentru utilizarea in sisteme sub presiune:

-    sunt inerte la actiunea apei,

-    prezinta siguranta totala referitoare la gradul de toxicitate al materialului conductei,

-    au o rezistenta foarte buna la inghet datorita polimerilor speciali folositi,

-    au caracteristici hidraulice care se mentin constante in timp,

-    demonstreaza insensibilitate la fenomenele de coroziune electrochimica,

-    au durată de viata de 50 ani.

Sapaturile pentru pozarea conductei vor fi executate mecanic si manual.

La pozarea conductelor se va tine seama de celelalte retele edilitare existente (LES linie electrica subterana, LEA linie electrica aeriana, TC telefonie, telecomunicatii locale, gaze naturale, apa, termoficare, canalizare menajera si pluviala, etc).

La definitivarea amplasarii retelelor de apa se vor avea in vedere prevederile STAS 8591 - 97 privind retelele edilitare subterane.

In zonele in care conductele se vor intersecta cu alte retele, mentionate de utilizatori pe planul coordonator, sapaturile vor fi executate manual. La dimensionarea separatoarelor de hidrocarburi cu trapa de namol s-au luat in considerare debitele aferente celor 6 tronsoane :

Debite nominale ale separtoarelor de hidrocarburi

l/s

SH1

160

SH2

160

SH3

160

SH4

160

SH5

200

SH6

100

SUPRAFATA ESTIMATA A TERENULUI

Pentru realizarea investitiei este necesara ocuparea urmatoarelor suprafete de teren:

Denumire obiect

Ocupat definitiv (mp)

Ocupat temporar (mp)

Intravilan

Extravilan

Intravilan

Extravilan

ALIMENTARE CU APA

Retea alimentare cu apa

6100 m * 3 m

18300

Camine de racord

49 buc * 0,8 mp

39

Camine vana

10 buc * 1,44 mp

14

CANALIZARE MENAJERA

Retea canalizare menajera

5060 m * 3 m

15180

Camine de racord

49 buc * 0,8 mp

39

Camin de vizitare

200 buc * 0,8 mp

90

CANALIZARE PLUVIALA

Retea canalizare pluviala

3833 m * 3 m

11499

Camin de vizitare

85 buc * 0,8 mp

68

Geigare

85 buc * 0,4 m

34

Gratare

2000 m * 0,3 m

600

Separatoare hidrocarburi

6 buc * 10 mp

60

Statii de pompare

6 buc * 20 mp

120

Conducte refulare

2190 m * 3 m

6570

Camine vana

12 buc * 1,44 mp

17

Total

1082

51549

Concluzii

Pe perioada de vara, apa meteorica acumulata in bazine (chesoane) va fi folosita pentru irigarea spatiilor verzi aflate in vecinatate, surplusul urmand a fi pompat in lacul Situghiol.

3.9. RETEA ILUMINAT STRADAL SI AMBIENTAL

In cadrul programului de reabilitare a stațiunii Mamaia și pentru ridicarea gradului de atractivitate turistică a acesteia a fost prevazuta realizarea in partea de est a statiunii între Sat Vacanta și limita teritorial administrativa a municipiului Constanta a unei riviere pe o lungime de aproximativ 9 km.

Situatia existenta in zona a retelei de alimentare cu energie electrica este urmatoarea:

a. Alimentare cu energie electrica

Exista LES de 0,4 kV alimentate din posturile de transformare de JT existente in statiunea Mamaia.

b. Iluminat public

Exista sistem de iluminat public centralizat in statiunea Mamaia pe o distanta de aproximativ 9 km.

In zona supusa reabilitarii si modernizarii exista posturi de transformare PT 20 /0,4 Kv ce deservesc consumatorii economici din zona faleza a statiunii Mamaia. Aceste posturi de transformare sunt alimentate din Statia de Inalta Tensiune “ Mamaia” Constanta (110 / 20kV) si Statia de Inalta Tensiune “ Constanta Nord” Constanta (110 / 20kV).

Realizarea acestor modernizari si reabilitari in zona, ce necesita un grad de confort corespunzator (de alimentare cu energie electrica, iluminat public etc.) impune realizarea unor noi retele de alimentare cu energie electrica.

Datorita topografiei amplasamentului exista posibilitatea de racordare a retelelor de alimentare cu energie electrica viitoare la sistemul existent.

De asemenea topografia terenului face posibila proiectarea retelelor si instalatiilor de alimentare cu energie electrica separat pe faze de construire.

Consumul de energie electrica care trebuie asigurat prin realizarea investitiei este preponderent de tip iluminat electric exterior stradal.

Pentru alegerea configuratiei optime a schemei retelei de distributie publica urbana trebuiesc satisfacute urmatoarele criterii:

-    asigurarea in perspectiva de lunga durata (10-20 ani) a consumului de energie electrica a zonei;

-    optimizarea indicatorilor de eficienta economica;

-    realizarea sigurantei necesare si asigurarea continuitatii in functionarea instalatiilor de alimentare cu energie electrica;

-    reducerea numarului si duratei de intrerupere a consumatorilor;

-    asigurarea calitatii energiei furnizate consumatorilor;

- asigurarea functionarii economice a retelelor de distributie publica.

Solutia propusa

Iluminatul public va fi asigurat prin folosirea de corpuri de iluminat moderne cu sisteme LED cu o putere de aproximativ 75 W, montate pe stalpi aflati la o distanta de 25 m unul fata de cel alaturat.

Exista o multitudine de soluții de iluminat acestea fiind impuse de cerințele tehnice și de teren existente (cu un corp de iluminat , cu două corpuri de iluminat, cu patru corpuri de iluminat, cu stalpi inclinati, cu dubla orientare si inaltimi cuprinse intre 4 si 8 m etc.). Alimentarea cu energie electrica a retelelor de iluminat public se va face din postul de transformare de retea cel mai apropiat , in schema radiala si se va alinia la prevederile Ordonantei nr.42/2003 privind actiunile de separare a instalatiilor de iluminat public.

Conectarea consumatorilor finali (tertiari si iluminat public) se va realiza dupa executarea instalatiilor electrice, care se vor dimensiona in conformitate cu prescriptiile normativului I7/2002 actualizat în 2009 si PE 155/94 si functie de solutiile de racordare stabilite de furnizorul de energie electrica prin Avizul Tehnic de Racordare.

Caracteristici

Diametru

Lungime/

Bucati

Iluminat public

- corpuri iluminat

75 W

-

325 buc

- LES alimentare iluminat public

CYABY

3x16

12500 m

Total iluminat public

12500m

Alimentarea instalațiilor cu energie electrica mixtă se va face folosindu-se o retea de distributie de joasa tensiune de tipul ”Distributie buclata cu functionare radiala” coroborată cu alimentarea instalațiilor de iluminat exterior stradal cu sisteme individuale având panouri solare.

Avantajele variantei propuse sunt urmatoarele:

-    lungime mai mica a retelelor de alimentare de JT ;

-    asigurarea functionarii economice a retelelor de distributie publice , in regim de siguranta maxima;

-    asigurarea iluminatului public la standardele stabilite prin normele europene;

-    posibilitatea dezvoltarii retelei de JT datorita flexibilitatii ridicate;

-    asigurarea consumului de energie electrica a zonei alimentate pe o perioada lunga de timp in conditii de eficienta economica;

-    economii majore la consumul de energie electrică prin folosirea surselor de energie alternative regenerabile care vor amortiza cheltuielile de investiții mai mari decât în prima variantă.

59

DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

“PROMENADA TURISTICA MAMAIA”

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA

FAZA: DALI

SUPRAFAȚA ESTIMATA A TERENULUI

Pentru realizarea investiției este necesara ocuparea următoarelor suprafețe de teren:

Denumire obiect

Ocupat definitiv

Ocupat temporar

Intravilan

Extravilan

Intravilan

Extravilan

Rețea alimentare cu energie electrica JT 12500 m * 1 m

-

-

12500 mp

-

Corpuri de iluminat public și firide branșament 325 buc * 1,60mp

520 mp

-

-

-

Total

520 mp

-

12500 mp

-

COST ESTIMATIV AL INVESTITIEI

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (CU TVA)

MII LEI

MII EURO

MII LEI

MII LEI

MII EURO

Valoare totala de investiție

10.680,325

2.548,882

2.563,278

13.243,603

3.160,614

Din care C +M

10.680,325

2.548,882

2.563,278

13.243,603

3.160,614

In lei/euro la curs B.N.R. - 4,1902 lei/euro din data de 09.03.2011.

Rețea curenți slabi

J    J

Exista rețele de curenți slabi aeriene (CATV, Internet) sau ingropate (telefonie) in statiunea Mamaia pe o distanta de aproximativ 9,000 km, ce deservesc agenții economici din statiune.

In zona supusa reabilitarii si modernizarii exista firide cabinet generale (FCG) aeriene sau terane ce deservesc consumatorii economici din zona faleza a statiunii Mamaia. Aceste firide sunt conectate la rețele magistrale de curenti slabi ale operatorilor existenti (Romtelecom, RDS&RCS, Canal S, etc.).

Realizarea acestor modernizari si reabilitari in zona, ce necesita un grad de confort corespunzator (de asigurare a serviciilor de televiziune si telecomunicatii etc.) impune realizarea unor noi retele de curenti slabi.

Datorita topografiei amplasamentului exista posibilitatea de racordare a retelelor de curenti slabi viitoare (NetCity) la sistemul existent.

De asemenea topografia terenului face posibila proiectarea retelelor si instalatiilor de televiziune si telecomunicatii, separat pe faze de construire.

Consumul acestui gen de serviciu care trebuie asigurat prin realizarea investitiei este preponderent de tip economic.

Pentru alegerea configuratiei optime a schemei retelei de distributie publica urbana (NetCity) trebuiesc satisfacute urmatoarele criterii:

- asigurarea in perspectiva de lunga durata (10-20 ani) a consumului de servicii de telefonie si telecomunicatii a zonei;

- optimizarea indicatorilor de eficienta economica;

- realizarea sigurantei necesare si asigurarea continuitatii in functionarea instalatiilor de telecomunicatii;

- reducerea numarului si duratei de intrerupere a consumatorilor;

- asigurarea calitatii serviciului furnizat consumatorilor;

- asigurarea functionarii economice a retelelor de distributie publica.

Rezultatele calculului de putere activa si aparenta, criteriile de alegere a configuratiei si conditiile reale din zona au impus urmatoarele scenarii:

Pentru asigurarea serviciilor de televiziune și telecomunicații la parametrii de calitate optimi, soluția de conectare la rețeaua de curenți slabi existentă este stabilită prin realizarea unei LFOS cu cablu din fibră optică multi mode, construită conform normelor unificate prin normativul I 46/1993 din rețeaua magistrala existentă (bdul.Mamaia - intrarea in statiunea Mamaia si bdul. Al.Lapusneanu) până la firidele-cabinet generale (FCG), amplasate la utilizator, pe terenul proprietate al utilizatorului. Rețelele interioare de curenți slabi vor face legătura între firidele-cabinet și fiecare agent economic care solicitat astfel de servicii(la RAK beneficiari), ele fiind realizate cu cablu din fibră optică de tip TYPE 12HP multi mode.

Conectarea consumatorilor finali se va realiza dupa executarea instalatiilor de curenti slabi, care se vor dimensiona in conformitate cu prescriptiile normativului I7/2002 actualizat în 2009 si I 46/1993 in functie de solutiile de racordare stabilite prin proiectele tehnice aprobate.

Caracteristici

Diametru

Lungime/

Bucati

Retea curenti slabi

- firida cabinet generala terana

2000 W

-

5 buc

- Linie fibra optica subterana LFOS

FO Multimode

-

10.000 m

Total retea curenti slabi

10.000 m

Varianta aceasta este optima din punct de vedere tehnico - economic fiind considerata o retea de distributie subterana de tipul ”Distributie buclata cu functionare radiala” folosind cablu fibra optica de tip multimode.

Avantajele variantei propuse sunt urmatoarele:

- lungime mai mica a retelelor de curenti slabi ;

- asigurarea functionarii economice a retelelor de distributie publice , in regim de siguranta maxima;

- asigurarea serviciilor de telecomunicatii si televiziune la standardele stabilite prin normele europene;

- posibilitatea dezvoltarii retelei de curenti slabi datorita flexibilitatii ridicate;

- asigurarea serviciilor necesare zonei pe o perioada lunga de timp in conditii de eficienta economica;

- realizarea etapizata a viitoarei retele NetCity.

3.10. LUCRARI SUPLIMENTARE DE BRANSARE

Pe toata lungimea promenadei, in dreptul activelor ce exista/se vor propune pe plaja, vor fi montate prin traversare tubulaturile necesare pentru bransare apa-canal, electrica, curenti slabi, eventual gaz, protejate in camine situate deoparte si de alta a tramei propuse.

Aceste locatii denumite in continuare generic puncte complexe pentru racordare utilitati sunt amplasate in imediata apropiere a parapetului de protectie si vor fi proiectate astfel incat sa satisfaca necesarul de putere electrica, curenti slabi, consumul de apa si canalizare, eventual gaze naturale, atat ale activelor existente pe plaja cat si ale celor ce se pot dezvolta. Astfel pot fi dimensionate corect, la nivelul ENEL, Posturile de Transformare, iar la nivelul RAJA, necesarul de apa si canalizare, statii pompare.

Prin distributia de-a lungul parapetului de protectie,a acestor puncte complexe pentru racordare utilitati, de la momentul executiei reabilitarii, se evita deteriorarea placajelor finite ale tramei promenadei, pentru eventuale bransamente tinand cont ca retelele de utilitati sunt amplasate pe partea opusa.

Aceste puncte de bransare vor fi amplasate in dreptul activelor existente si in zonele libere, la un pas de 80-100m, urmarindu-se echilibrarea distantelor dintre acestea. Au rezultat astfel un numar de cca. 75 de puncte complexe pentru racordare utilitati.

Reteaua inelara de alimentare cu apa asigura presiune suficienta datorita regimului de inaltime Parter, eventual P+1 a activelor ce exista/se vor dezvolta pe plaja, iar canalizarea menajera in Statiunea Mamaia poate prelua cantitatile de ape menajere uzate si conduce catre statia de epurare Constanta Nord.

Pentru punctele aflate in dreptul activelor, va fi prevazuta o putere necesara intre 30-40 kV, iar pentru cele amplasate in zonele libere, va fi prevazuta o putere de 15-20 kV. Acestea vor fi amplasate in firide de distributie, cu posibilitatea de racordare si contorizare individuala.

Se vor prevede 1-2 teci suplimentare in fiecare punct pentru evitarea in cazul unor bransamente ulterioare a strapungerilor si deteriorarilor finisajelor promenadei.

3.11. CONCLUZII

Prin redesenarea Promenadei Mamaia se realizeaza o crestere estetica a intregii sectiuni aferente in lungul tarmului Marii Negre. Propunerea noastra merge pe tratarea unitara a intregului traseu, de la un capat la celalalt. Pe langa inlocuirea finisajelor prezente cu unele superioare atat calitativ, cat si estetic, se reglementeaza circulatia rutiera pentru a o adecva functiunii. Se doreste astfel, o crestere a ponderii pietonalului in defavoarea rutierului.

Mobilierul urban prezent va fi relocat in Satul de Vacanta si in lungul Bulevardului Mamaia, locul fiindu-i luat de mobilier urban modern, mult mai eficient. De asemenea, cantitatea mobilierului urban va creste, deoarece in prezent, cel folosit este insuficient.

Un lucru esential in interventie va fi canalizarea pluviala ce va asigura eliminarea judicioasa a apelor meteorice din zona Promenadei. Aceasta va fi realizata subteran si va putea fi folosita la irigarea spatiilor verzi.

Zidul de demarcare a plajei va fi reabilitat prin placare si mobilare cu bancute pe suprafata sa.

Datorita existentei a 3 piete majore pe traseul promenadei, acestea vor fi “alimentate” pietonal cu 3 pasarele peste Bulevardul Mamaia. Totodata, doua dintre acestea (Piateta Perla si Piateta Casino) vor fi tratate ca poli de aglomerare, primind in consecinta scene pentru concerte si activitati socio-culturale.

Un element important in reabilitare consta in plantarea de arbori (aprox. 820 arbori), revitalizarea palmierilor prin plantarea lor in jardiniere separate din lemn (1.00 x 1.00 x 1.00 m), dar si crearea de bazine de apa pentru relaxare si imbogatire vizuala.

Desi in aparenta a fost redus numarul de locuri de parcare prin reducerea fluxului rutier la un singur sens de circulatie si parcari pe o singura latura, respectiv pe doua laturi in spic, sistematizarea coerenta propusa de noi realizeaza un surplus de 540 locuri de parcare (actual, capacitatea de parcare numara un total de 550 locuri de parcare). Astfel, promenada Mamaia va beneficia de un numar total de 1090 locuri de parcare.

Asadar, prin reamenajarea Promenadei Mamaia se reuseste tratarea unitara a intregului traseu, o inobilare a finisajelor, dar si o crestere a calitatii spatial volumetrice printr-o urbanizare simpla si coerenta.

3.12 VERIFICARI ALE PROIECTULUI

In conformitate cu prevederile Legii Nr.10/1995, privind calitatea in constructii privind aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, aprobat prin HGR nr. 925/95, anexa 1 (cerintele la care se verifica tehnic proiectele de specialitate, functie de categoria de importanta a constructiilor), propunerea se incadreaza in categoria de importanta „C”-normala, iar Beneficiarul va supune spre verificare obligatorie documentatia la exigentele siguranta in exploatare (B1,B6), siguranta la foc (C), rezistenta si stabilitate (A1, A3, A11), instalatii electrice (IE), instalatii termice (IC), instalatii gaze (IG), instalatii sanitare (IS).

Conform clasificarilor din Normativul P100/1992 propunerea se incadreaza in clasa a III-a de importanta (importanta normala).

Conform clasificarilor din Normativul P100/1999 propunerea se incadreaza in gradul II de rezistenta la foc-RISC MIC DE INCENDIU.

Masuri pentru protecția si securitatea muncii

La elaborarea proiectului vor fi respectate:

•    Normele Republicane de Protectia Muncii 2003;

•    Normativele I13/2002, I5/1998, P118 și C107/1- in vigoare;

•    Instructiunile elaborate de furnizorii de utilaje;

•    Normele specifice pentru fiecare categorie specifica de lucrari.

5. SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

9    9

Lucrarile vor fi finantate prin accesarea fondurilor structurale prin Programul Operational

Regional Axa Prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, domeniul major de intervenție 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană și anume creșterea calității vieții și crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum și prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor și a antreprenoriatului;

Ținând cont de faptul ca unul dintre obiectivele specifice ale Strategiei Națională de Dezvoltare Regională a Planului Național de Dezvoltare îl constituie creșterea contribuției turismului la dezvoltarea regiunilor, municipalitatea Constanta, a considerat necesara adoptarea unei abordari unitare si integrate a obiectivului strategic „Constanța turiștilor” al Planului Integrat de Dezvoltare a Polului Național de creștere Constanța si prin intermediul proiectului integrat „Mamaia - produs turistic internațional”.

Asigurarea finantarii cheltuielilor neeligibile va fi facuta din fondurile proprii ale Autoritatii Contractante.

6. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI

9

Se consideră că pentru execuție vor fi angajați cca. 120 oameni și că aceasta durează cca. 21 luni.

Rezultă că pentru realizarea acestei lucrări, se vor crea noi locuri de muncă, atât direct pentru realizarea efectivă a Promenadei Turistice, cât și indirect la alți agenți, numărul acestora fiind estimat la cca. 400.

Se precizeaza faptul ca locurile de muncă create direct si indirect sunt doar estimative.

In realitate, acestea sunt asigurate de antreprizele de constructie. Astfel, fiecare antreprenor poate veni cu planningul propriu, nefiind obligat sa respecte numarul de locuri de munca estimat de catre Proiectant in aceasta documentatie.

7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

9

7.1. Valoarea totala a devizului general estimativ in mii lei este:

•    INV/C+M fără TVA = 49.993,074 mii lei (11.930,952 mii Euro) / 44.693,887 mii lei (10.666,290 mii Euro)

•    INV/C+M valoare TVA = 11.983,431 mii lei / 10.726,533 mii lei

•    INV/C+M inclusiv TVA = 61.976,505 mii lei (14.790,823 mii Euro) / 55.420,420 mii lei (13.226,199 mii Euro)

Valoarea a fost calculata in prețuri la valoarea de schimb valutar 1 EURO = 4,1902 lei pentru 1 EURO (in preturi - INFOREURO 09.03.2011).

7.2.    Durata de realizare a investiției

J

Durata de realizare a proiectului este estimata la 21 luni.

7.3.    Capacități (in unități valorice) :___

Nr.

crt.

Denumirea obiect

Capacitati fizice

Valoare

(mii lei fara TVA)

Valoare

(mii Euro fara TVA)

1

Drumuri

detalierea pe unitati fizice este prezentata in cadrul devizului pe obiect aferent

19.630,751

4.684,920

2

Piatete

detalierea pe unitati fizice este prezentata in cadrul devizului pe obiect aferent

2.700,397

644,455

Mobilier urban si peisagistica

detalierea pe unitati fizice este prezentata in cadrul devizului pe obiect aferent

774,788

184,905

Retele electrice

detalierea pe unitati fizice este prezentata in cadrul devizului pe obiect aferent

10.680,325

2.548,882

Canalizare pluviala si menajere

detalierea pe unitati fizice este prezentata in cadrul devizului pe obiect aferent

12.047,571

2.875,178

8. AVIZE SI ACORDURI

S-a obtinut Certificatul de Urbanism nr. 3488 din 03.12.2010 eliberat de catre Primăria Municipiului Constanta.

Avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism sunt necesare la obtinerea Autorizatiei de Construire.

sc HOUSE CONSULT srl

DEVIZ GENERAL pentru obiectivul de investiții PROMENADA TURISTICA MAMAIA municipiul Constanta, jud. Constanta

Curs de schimb BNR din data de 09/03/2011: 1 euro =    4.190

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

1

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0 000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

45.000

10.739

10.800

55.800

13.317

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

62.110

14.823

0.000

62.110

14.823

3.3

Proiectare si inginerie

517.980

123.617

124.315

642.295

153 285

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publica

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultanta

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.6

Asistenta tehnica

467.113

111.477

112.107

579.220

138 232

TOTAL CAPITOLUL 3

1,092.203

260.657I

247.222

1,339.425

319.657

4

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

44,020.366

10,505.552

10,564.888

54,585.254

13,026.885

4.2

Montaj utilaje tehnologice

101.961

24 333

24.471

126.432

30.173

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

1,711.505

408.454

410.761

2,122.266

506 483

4 4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 4

45,833.832

10,938.340

11,000.120

56,833.952

13,563.542

5

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizarea de șantier

775.347

185.038

186.083

961.430

229.447

5.1.1

Lucrări de construcții

571.560

136.404

137.174

708.734

169.141

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

203.787

48.634

48.909

252.696

60.306

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

2,291.692

546.917

550.006

2,841.698

678.177

TOTAL CAPITOLUL 5

3,067.039

731.955

736.089

3,803.128

907.624

6

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

49,993.074

11,930.952

11,983.431

61,976.505

14,790.823

Din care C+M

44,693.887

10,666.290

10,726.533

55,420.420

13,226.199

Elaborator,

Beneficiar,