Hotărârea nr. 111/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "IMBUNATATIREA ACCESULUI IN STATIUNEA MAMAIA PRIN CONSTRUIREA UNOR PASARELE PIETONALE

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții * îmbunătățirea accesului în Stațiunea Mamaia prin construirea unor pasarele

pietonale”- etapa studiu de fezabilitate

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

16.05.2011

Luând în dezbatere Expunerea de motive, înregistrată sub nr.70401/12.05.2011, a d-lui

Primar Radu Ștefan Mazăre referitoare la proiectul de hotărâre inițiat, privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții „îmbunătățirea accesului în Stațiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale” - etapa studiu de fezabilitate

Consultând raportul Direcției Programe și Dezvoltare nr.70359/11.05.2011, avizul favorabil al Comisiei nr. 1 buget finanțe, avizul favorabil al Comisiei nr.5 administrație publică, juridică;

Văzând dispozițiile art. 44, alin (1), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice

locale;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit b), alin. (4), lit d) si art.l 15, alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții

„îmbunătățirea accesului în Stațiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale” — etapa studiu de fezabilitate, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Valoarea totală estimativă a investiției:

Total investiție: 10.283,9957 mii lei, cu TVA, adica 2.452,5412 mii euro Din care C+M: 9.640,0771 mii lei, cu TVA, adica 2.319,4386 mii euro

(1 euro = 4.19321ei, din 10.03.2011, cursul INFOEURO)

ART. 2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Tehnic-achiziții, Direcției Programe și Dezvoltare, Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism și Direcției Financiare, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Constanța

Nr. 111    /2011

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii: IMBUNATATIREA ACCESULUI IN STATIUNEA MAMAIA PRIN CONSTRUIREA UNOR PASARELE PIETONALE

In mii lei/lei euro la cursul 4.1932 (B.N.R.) Lei/euro din data de 10.03.2011

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (fara TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

1

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1

Obtinerea terenului

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

1.2

Amenajarea terenului

11.5796

3.0000

3.0191

15.5987

3.7100

1.3

Amenajarea pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

TOTAL CAPITOL 1

12.5796

3.0000

3.0191

15.5987

3.7200

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

2.1

Modificări camine retele existente

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

TOTAL CAPITOL 2

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

8.3864

1.0000

1.0117

10.3991

1.4800

3.2

Taxe pentru obtinerea de avize,acorduri si autorizatii

8.3864

1.0000

1.0117

10.3991

1.4800

3.3

Proiectare si inginerie

144.6141

34.4878

34.7074

179.3117

41.7649

3.4

Organizarea procedurilor de achizitie

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

3.5

Consultanta (sau supravegherea executiei,

verificarea atestarii)

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

3.6

Asistenta tehnica, din care

83.8640

10.0000

10.1174

103.9914

14.8000

3.6.1

Dirigentie de santier

83.8640

10.0000

10.1174

103.9914

14.8000

3.6.2

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

TOTAL CAPITOL 3

245.2510

58.4878

58.8603

304.1113

72.5249

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1

Constructii si instalatii din care:

7,615.3971

1,818.5150

1,830.0953

9,455.4914

1,154.9586

4,1,1

Pasarela Iaht

1,644.6470

630.6990

634.7153

3,179.3613

781.0668

4,1,2

Pasarela Navod si Pescarusi

1,719.3991

648.5160

651.6558

3,371.0550

804.1711

4,1,3

Psarela Val Retro

1,161.3508

539.1900

541.7141

1,804.0750

668.7196

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale

de montaj

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de

transport

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

4.5

Dotari

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

4.6

Active necorporale

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

TOTAL CAPITOL 4

7,625.3971

1,818.5150

1,830.0953

9,455.4924

2,254.9586

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de santier

136.1790

31.5000

31.7070

168.9860

40.3000

5.1.1

Lucrari de constructii

136.1790

31.5000

31.7070

168.9860

60.7600

5.1.2

Cheltuieli conexe organizarii santierului

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

5.2

Comisioane, taxe, cote, costul creditului

101.0687

14.1030

14.1565

115.3151

19.8877

5.3

Cheltuieli diverse si neprevazute

171.9695

41.1500

41.5117

114.4811

51.1500

TOTAL CAPITOL 5

410.3172

97.8530

98.4761

508.7933

121.3377

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregatirea personalului de exploatare

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

6.2

Probe tehnologice si teste din care:

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

TOTAL CAPITOL 6

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

TOTAL GENERAL

8,293.5449

1,977.8558

1990.4508

10,283.9957

2,452.5412

DIN CARE C+M

7,774.2557

1,854.0150

1,865.8214

9,640.0771

2,319.4386

INTOCMIT

ing. Ana Sava


SEF PROIECT

ing. Vlad Pelin