Hotărârea nr. 110/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ART. 2 AL HCLM 330/2008 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL RAEDPP - ANEXA 1 LA HCLM 85/2008

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind completarea art.2 al HCLM nr. 330/2008 privind modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al R.A.E.D.P.P. Constanta-

anexa nr. 1 la HCLM nr. 85/2008

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din data de 16.05.2011    •

..................... *5

Luând in dezbatere Expunerea de motive prezentata de Domnul Primar Radu Ștefan Mazare nr^^x^.tf.CâCZ^Referatul R.A.E.D.P.P. Constanta. nr.5££.^^?£.-M Avizul comisiei administrație publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetatenesti nr. 5;

Având in vedere dispozițiile Legii nr. 15/1990-privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome si societăți comerciale, HG nr. 15/1993-privind unele masuri pentru restructurarea activitatii regiilor autonome, cu modificările si completările ulterioare, HCLM nr. 332/1996 pivind infiintarea RAEDPP Constanta, HCLM nr. 85/2008-privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționarea al RAEDPP, completat si modificat prin HCLM nr. 330/2008, Legea 571/2003 (Codul Fiscal)

In temeiul prevederilor art. 36, alin. 3 lit. “c”, si art.115 alini, lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aproba completarea art.2 al HCLM nr. 330/2008 privind modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al R.A.E.D.P.P. Constanta-anexa nr. 1 la HCLM nr. 85/2008, in sensul completării obiectului secundar de activitate al R.A.E.D.P.P. Constanta cu următoarele coduri de activitate:

-1020-Prelucrarea si conservarea peștelui, crustaceelor si molustelor;

-    4638-Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluște;

-    4639-Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi si tutun.

Art.2. Celelalte dispoziții ale HCLM nr. 330/25.07.2008 raman neschimbate.

Art.3. Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare R.A.E.D.P.P. Constanta in vederea aducerii ei la indeplinire, precum si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta.

Adoptata de un număr de 24 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

Constanta,

Nr. 110 / 16.05.2011 ‘