Hotărârea nr. 11/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII SI A PRINCIPALILIOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "RESTAURAREA SI REAMENAJAREA PROMENADEI SI A SPATIILOR VERZI DIN ZONA VRAJA MARII - CAZINO-PORT TOMIS"

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Restaurarea și reamenajarea promenadei și a spatiilor verzi din zona Vraja Mării - Cazino - Port Tomis”

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința extraordinară din data de 10.02.2011

Luând în dezbatere Expunerea de motive, înregistrată sub nr. 16577/02.02.2011, a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre;

Consultând raportul Direcției Programe și Dezvoltare nr. 16574/02.02.2011, avizul favorabil al Comisiei nr. 1 buget finanțe, avizul favorabil al Comisiei nr.5 administrație publică, juridică;

Văzând dispozițiile art. 44, alin (1), din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale; în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit b), alin. (4), lit d) si art. 115, alin. (1), lit. b din

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Restaurarea și reamenajarea promenadei și a spatiilor verzi din zona Vraja Mării - Cazino - Port Tomis”, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Valoarea totală estimativă a investiției:

Total investiție: 17128,32 mii lei, cu TVA, adica 4002,24 mii euro Din care C+M: 15227,73 mii lei, cu TVA, adica 3549,84 mii euro

(1 euro = 4,2897 lei, din 21.12.2010, CURSUL INFOEURO)

ART. 2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Tehnic-achiziții, Direcției Programe și Dezvoltare, Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism și Direcției Financiare, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Constanța

Nr. Îl’ /2011

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției:

RESTAURAREA SI REAMENAJAREA PROMENADEI SI SPATIILOR VERZI DIN ZONA VRAJA MARII - CAZINOU - PORT TOMIS

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

13.64

3.18

3.27

16.92

3.94

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

191.43

44.63

45.94

237.37

55.34

TOTAL CAPITOLUL 1

205.07

47.81

49.22

254.29

59.28

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului

TOTAL

CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.001 0.00

0.00

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

60.00

13.99

14.40

74.41

17.35

3.2

Obținere avize, acorduri, autorizații

7.76

1.81

1.86

9.63

2.24

3.3

Proiectare si inqinerie

416.15

97.01

99.88

516.03

120.29

3.4

Orqanizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Consultanta

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.6

Asistenta tehnica

123.54

28.80

29.65

153.19

35.71

TOTAL

CAPITOLUL 3

607.46

141.61

145.79

753.25

175.60

CAPITC

LUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Lucrări de construcții

11834.57

2758.83

2840.30

14674.86

3420.95

4.2

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Procurare utilaje, echipamente tehnoloqice si funcționale cu montaj

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.4

Procurare utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

CAPITOLUL 4

11834.57

2758.83

2840.30

14674.86

3420.95

CAPITC

LUL®®Attaiii:ftdtiOliKî:ș;;sȘs;:4*:<KȘ5ț:/S<sȘ;Ș;îîiȘS:KȘ:ȘiîKiîîiȘ

5.1

Orqanizare de șantier

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente orqanizarii de șantier

240.79

56.13

57.79

298.58

69.60

5.1.2

Cheltuieli conexe orqanizarii de șantier

84.28

19.65

20.23

104.50

24.36

5.2

Comisoane, cote, taxe, costul creditului

167.01

38.93

0.00

167.01

48.28

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

706.30

164.65

169.51

875.82

204.17

TOTAL

CAPITOLUL 5

1198.39

279.36

247.53

1445.92

346.41

CAPITC

LUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar

6.1

Preqatirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnoloqice si teste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

13845.49

3227.61

3282.83

17128.32

4002.24

Din care C + M

12280.43

2862.77

2947.30

15227.73

3549.84

In mii lei/mii euro la cursul    4.2897 lei / euro din data de    21.12.2010
Pagina 1/21