Hotărârea nr. 109/2011

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE INCHEIATE LA 31.12.2010 ALE RAEDPP CONSTANTA

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE PE ANUL 2010, ÎNTOCMITE CONFORM OMF 3055/2009 CU MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, ALE R.A.E.D.P.P. CONSTANTA

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in ședința ordinara din data de i6.05.20ll_

Luând in dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ștefan Mazare, raportul Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico - sociale, buget -finanțe, precum si referatul cunr. 3525 /03.05.2011 al R.A.E.D.P.P. Constanta.

Având in vedere prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice cu modificările si completările ulterioare, a Legii contabilității nr. 82/1991 cu modificările si completările ulterioare.

In temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.c si art.115 alin.l lit.b, din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publica Locala, republicata :

HOTĂRĂȘTE

ART. 1. Se aproba Situațiile Financiare pe anul 2010, intocmite in temeiul Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055 / 2009 cu modificările si completările ulterioare, ale R.A.E.D.P.P. Constanta, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare, stabilindu-se:

-    Venituri totale:    32.583.890    lei;

-    Cheltuieli totale:    32.391.262    lei;

-    Profit brut:    192.628 lei;

-    Impozit profit:    43.002    lei;

-    Profit net:    149.626    lei;

ART. 2. Se aproba repartizarea profitului net in suma de 149.626 lei aferent exercițiului financiar 2010, conform Ordonanței Guvernului nr. 64 / 2001, aprobata cu modificări prin Legea nr. 769 / 2001 si Ordonanței Guvernului nr. 55/2010, astfel:

rezerve legale    -    11.589    lei

90% către CLM Constanta    -    124.233    lei

10% alte rezerve Regie    -    13.804    lei

w

■F    ART.3 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului

Constanta va comunica prezenta hotarare Regiei Autonome Exploatarea j    Domeniului Public si Privat Constanta si Direcției Financiare, in vederea aducerii

la îndeplinire si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta.

Prezenta hotarare a fost adoptata de 24

_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


CONTRASEMNEAZĂ, MARCELA ENACHE

NR

-*    Tip situație financiară: BL

Bifați numai dacă Kl ^ar' Contribuabili care depun bilanțul la București

este căzu/:    j-j Sucursala

!_, Dacă entitatea a optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul * calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/1991

Entitatea R.A.EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

Adresa

Județ    Sector    Localitate

|Con stanta    |

(constanta    I

Strada    Nr.    Bloc    Scara    Ap.    Telefon

BD.1MAI    [2,    H

18

A    ||    | |o241580523

Număr din registrul comerțului J13/15/1996

Cod unic de inregistrare 2746784

Form

i de proprietate    11-Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

6620 închirierea și subînchirierea bunurikx imobiliare proprii sau închiriate

FIO - pag. 1

BILANȚ

la data de 31.12.2010

Formular 10    -lei-

Denumirea elementului

Nr.

rd.

Sold la:

01.01.2010

31.12.2010

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1 .Cheltuieli de constituire (ct201 -2801)

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

39.952

20.282

4. Fond comercial (ct.2O71-2807-2907)

04

5. Avansuri si imobilizări necorporale in curs de execuție (ct233+234-2933)

05

TOTAL (rd.01 la 05)

06

39.952

20.282

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 -2912)

07

97.335.870

8.834.708

2. Instalații tehnice și mașini (ct 213 + 223 - 2813 - 2913)

08

4.274.730

1.665.378

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224-2814-2914)

09

75.620

99.699

4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)

10

6.855.178

6.712.537

TOTAL (rd. 07 la 10)

11

108.541.398

17.312.322

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)

12

2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct 2671 + 2672 - 2964)

13

3. Interese de participare (ct 263 - 2962)

14

4. împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)

15

5. Investiții deținute ca imobilizări (ct 265 - 2963)

16

■    FIO - pag. 2

Iprumuturi (ct 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

17

E (rd. 12 la 17)

18

1 IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)

19

108.581.350

17.332.604

JULANTE

ime și materiale consumabile (ct 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-i8+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

20

9.440

6.078

în curs de execuție (ct 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)

21

lite și mărfuri (ct 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-7 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)

22

entru cumpărări de stocuri (ct. 4091)

23

20 la 23)

24

9.440

6.078

(Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un zentate separat pentru fiecare element.)

merciale (ct 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 18-491)

25

1.192.214

1.388.427

ncasat de la entitățile afiliate (ct 451**- 495*)

26

ncasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea participare (ct. 453 - 495*)

27

ițe (ct. 425 + 4282 + 431 ** + 437** + 4382 + 441 ** + 4424 + 4428** + 446**+447**+4482 + 4582 + 461 +473**-496 + 5187)

28

13.009.705

5.139.867

jbscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

29

125 la 29)

30

14.201.919

6.528.294

>E TERMEN SCURT

îținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

31

îtiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508-595-596-598 + 5113 + 5114)

32

131 +32)

33

3NTLIRI LA BĂNCI (ct. 5112+ 512+ 531 +532+541 +542)

34

1.186.290

398.481

CULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)

35

15.397.649

6.932.853

.1 ÎN AVANS (ct 471)

36

214.352

166.965

.UMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA DE PÂNĂ LA UN AN

uturi din emisiunea de obligațiuni, prezentă ndu-se separat îdin emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

37

îtorate instituțiilor de credit (ct. 1621 +1622 +1624 + 1625 + 1627 + -5192 + 5198)’

38

ri încasate în contul comenzilor (ct 419)

39

687

comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

40

2.473.194

1.950.815

de comerț de plătit (ct 403 + 405)

41

iatorate entităților afiliate (ct 1661 + 1685 + 2691 +451***)

42

latorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor (ct 1663+1686+2692+ 453***)

43

V    FIO - pag. 3

B datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623

B167 +1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 437*** |+ 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** +4481 +455 + 456*** + ■581 +462 + 473***+509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

44

1.813.170

1.831.624

|AL (rd. 37 la 44)

45

4.286.364

3.783.126

IVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)

46

3.822.763

3.301.893

IaL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 +46)

47

112.404.113

20.634.497

'ORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

mprumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat imuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct 161 +1681 -169)

48

Sume datorate instituțiilor de credit (ct 1621 + 1622 + 1624+ 1625 + 1627 +

+ 5191 +5192+5198)

49

Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)

50

Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

51

. Efecte de comerț de plătit (ct 403 + 405)

52

i. Sume datorate entităților afiliate (ct 1661 + 1685 + 2691 +451***)

53

1. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor irticipare (ct 1663 + 1686 + 2692 + 453***)

54

3. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct +1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** +

* + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + *+ 4581 +462 + 473***+ 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

55

3.949.624

3.236.944

fOTAL(rd.48 la 55)

56

3.949.624

3.236.944

IOVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)

57

1. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

58

3. Alte provizioane (ct 1511 +1512 + 1513 + 1514 + 1518)

59

TOTAL (rd. 57 la 59)

60

MITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct 475)

61

9.811.181

8.424.385

2. Venituri înregistrate în avans (ct 472) - total (rd.63 + 64), din care:

62

7.502.874

14.799

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

63

7.502.874

14.799

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

64

Fond comercial negativ (ct2075)

65

0TAL(rd.61 +62 + 65)

66

17.314.055

8.439.184

PITALȘI REZERVE

CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

67

2. Capital subscris nevărsat (ct 1011)

68

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

69

6.141.941

6.404.404

TOTAL (rd. 67 la 69)

70

6.141.941

6.404.404

PRIME DE CAPITAL (ct 104)

71

REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

72

3.069.057

2.175.591

REZERVE

FIO-pag. 4

W/1. Rezerve legale (ct. 1061)

73

91.539

103.128

f 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

74

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct 1065)

75

4. Alte rezerve (ct. 1068)

76

265.130

152.008

TOTAL (rd. 73 la 76)

77

356.669

255.136

Acțiuni proprii (ct 109)

78

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

79

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

80

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)    SOLD C (ct. 117)

81

SOLDD(ct117)

82

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR    SOLD C (ct. 121)

83

31.616

149.626

SOLDD(ct 121)

84

0

Repartizarea profitului (ct 129)

85

8.875

11.589

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 -82 + 83 - 84-85)

86

9.590.408

8.973.168

Patrimoniul public (ct. 1016)

87

89.052.900

CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)

88

98.643.308

8.973.168

92022S053 / 2435476724

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

Suma de control FIO;
Formular

VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:

F20 - pag. 1

|r    CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Z    la data de 31.12.2010

Formular 20    - lei -

Denumirea indicatorilor

Nr.

Exercițiul financiar

rd.

2009

2010

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

7.914.756

7.937.553

Producția vândută (cL701+702+703+704+705+706+708)

02

7.914.756

7.937.553

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct, 707)

03

Reduceri comerciale acordate (ct 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct711 +712)

SoldC

07

Sold D

08

3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)

09

4. Alte venituri din exploatare (ct758+7417+7815)

10

29.346.770

24.619.005

-din care, venituri din fondul comercial negativ

11

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 +10)

12

37.261.526

32.556.558

5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct601 +602-7412)

13

1.486.385

1.077.853

Alte cheltuieli materiale (ct603+604+606+608)

14

4.969.004

271.627

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(cL605-7413)

15

10.651.691

11.027.706

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

16

Reduceri comerciale primite (ct.609)

17

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:

18

5.321.693

5.034.149

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)

19

4.106.846

3.960.394

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct645-7415)

20

1.214.847

1.073.755

7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)

21

1.601.743

1.536.324

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)

22

1.601.743

1.538.738

a.2) Venituri (ct7813)

23

2.414

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)

24

47.309

72.319

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

25

74.173

75.684

b.2) Venituri (ct754+7814)

26

26.864

3.365

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)

27

13.047.736

13.084.127

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)

28

11.264.285

11.015.938

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct635)

29

1.494.502

1.944.064

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)

30

288.949

124.125

L_____

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

31

Ajustări privind provizioanele (rd. 33-34)

32

-54.896

0

- Cheltuieli (ct6812)

33

-Venituri (ct.7812)

34

54.896

0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)

35

37.070.665

32.104.105

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 12-35)

36

190.861

452.453

- Pierdere (rd. 35-12)

37

0

0

9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)

38

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

39

10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)

40

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

41

11. Venituri din dobânzi (ct.766*)

42

344.265

27.114

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

43

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

44

350

218

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)

45

344.615

27.332

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)

46

-Cheltuieli (ct.686)

47

- Venituri (ct.786)

48

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)

49

299.405

183.957

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

50

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

51

177.476

103.200

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)

52

476.881

287.157

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 45 - 52)

53

0

0

- Pierdere (rd. 52 - 45)

54

132.266

259.825

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):

-Profit (rd. 12+45-35-52)

55

58.595

192.628

- Pierdere (rd. 35 + 52-12- 45)

56

0

0

15. Venituri extraordinare (ct771)

57

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

58

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:

- Profit (rd. 57 - 58)

59

0

0

- Pierdere (rd. 58 - 57)

60

0

0

VENITURI TOTALE (rd. 12+45 + 57)

61

37.606.141

32.583.890

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)

62

37.547.546

32.391.262

F20 - pag. 3

FPROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

- Profit (rd. 61 - 62)

63

58.595

192.628

- Pierdere (rd. 62-61)

64

0

0

18. Impozitul pe profit (ct.691)

65

26.979

43.002

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct698)

66

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)

67

31.616

149.626

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66-63)

68

0

0

Suma de control F20 :    477893482/2435476724

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,    ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

BABUS RADU    <

BOBE LACRAMIOARA CARMEN

Calitatea

Semnătura

J 1

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitătif

Q)

Semnătura    ""

Formular

VALIDAT


Nr.de inregistrare in organismul profesional:

W    DATE INFORMATIVE    F3°"P&g 1

r    la data de 31.12.2010

I

Formular 30    - lei -

1. Date privind rezultatul inregistrat

Nr.

rd.

Nr.unităti

Sume

A

B

î

2

Unităti care au inregistrat profit

01

i

149.626

Unităti care au inregistrat pierdere

02

0

0

II Date privind plățile restante

Nr.

rd.

Total, din care:

Pentru

activitatea

curentă

Pentru

activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:

03

Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:

04

- peste 30 de zile

05

- peste 90 de zile

06

- peste 1 an

07

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:

08

- Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

09

- Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

10

- Contribuția pentru pensia suplimentară

11

- Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

12

- Alte datorii sociale

13

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

14

Obligații restante fata de alti creditori

15

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

17

Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:

18

- restante după 30 de zile

19

- restante după 90 de zile

20

- restante după 1 an

21

Dobânzi restante

22

. t

III. Număr mediu de salariati

Nr.

rd.

31.12.2009

31.12.2010

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

23

2S

127

F30 - pag. 2

Plăti de dobânzi si redevente

Nr.

rd.

Sume (lei)

1

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

24

- impozitul datorat la bugetul de stat

25

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

Venituri din redevente plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

V. Tichete de masă

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor

30

230.426

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr.

rd.

31.12.2009

31.12.2010

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:

31

- din fonduri publice

32

- din fonduri private

33

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr.

rd.

31.12.2009

31.12.2010

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare - total (rd. 35 la 37), din care:

34

- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei

35

- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei

36

- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei

37

VIII. Alte informații

Nr.

rd.

31.12.2009

31.12.2010

A

B

1

2

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39+47), din care:

38

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:

39

- acțiuni cotate emise de rezidenți

40

- acțiuni necotate emise de rezidenți

41

- părți sociale emise de rezidenți

42

- obligațiuni emise de rezidenți

43

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți

44

- acțiuni si părți sociale emise de nerezidenți'

45

- obligațiuni emise de nerezidenți

46

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:

47

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

48

- creanțe imobilizate în valută (din ct 267)

49

F30 - pag. 3

Hreartțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume

Brute (ct. 4092 + 411+413+418)

50

1.213.622

1.401.569

I Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct.425 + 4282)

51

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 +

4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)

52

1.803.134

Creanțele entității in relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)

53

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)

54

8.915.054

3.503.698

Dobânzi de încasat (ct. 5187)

" 55

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct 501 + 505 + 506 + din ct.508)

(rd. 57 la 63), din care:

56

- acțiuni cotate emise de rezidenți

57

- acțiuni necotate emise de rezidenți

58

- părți sociale emise de rezidenți

59

- obligațiuni emise de rezidenți

60

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)

61

- acțiuni emise de nerezidenți

62

- obligațiuni emise de nerezidenți

63

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

64

Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:

65

128

48

- în lei (ct 5311)

66

128

48

-în valută (ct5314)

67

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:

68

1.158.647

366.178

-în lei (ct 5121)

69

1.158.647

366.178

-în valută (ct 5124)

70

Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:

71

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

72

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct 5125 + 5412)

73

Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:

74

12.838.175

7.034.870

- împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct.161 + 1681)(rd. 76 + 77), dincare:

75

- în lei

76

- în valută

77

- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct 5198), (rd. 79 + 80), din care:

78

- în lei

79

- în valută

80

- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct 5193 + 5194 + 5195+ din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:

81

- în lei

82

- în valută

83

- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:

84

-în lei

85

- în valută

86

- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 +1625 + din ct 1682)

(rd. 88 + 89), din care:

87

- în lei

88

F30 - pag. 4

■f    - în valută

89

j - Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)

90

- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct 166 +167 + 1685 +1686 + 1687) (rd.92 +93), din care:

91

2.110.858

1.107.642

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

92

2.110.858

1.107.642

-în valută

93

- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)

94

2.473.194

1.951.502

- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

95

194.613

189.183

- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct 431 + 437 + 4381 +441 +4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)

96

407.218

3.621.353

- Datoriile entității in relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)

97

- Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct455)

98

- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)

99

7.652.292

165.190

- Dobânzi de plătit (ct. 5186)

100

Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:

101

- acțiuni cotate

102

- acțiuni necotate

103

- părți sociale

104

- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)

105

Brevete si licențe (din ct.205)

106

ix. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr.

rd.

31.12.2009

31.12.2010

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct621)

107

Suma de control F30 :    63231978 / 2435476724

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.324/ 2003, cu modificările si completările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind producția si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.

Rd.102 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților negociabile și tranzacționate pe piețe reglementate sau alte piețe secundare.

Rd.103 - Titluri de valoare cace-cenfetă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile sau

Formular

VALIDAT


Nr.de inregistrare in organismul profesional:


SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2010

F40 - pag. 1 - lei -


/    Elemente de

imobilizări

Nr.

rd.

Valori brute

Sold

inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

290337

924

X

289.413

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

03

X

TOTAL (rd. 01 la 03)

04

290337

924

X

289.413

Imobilizări corporale

Terenuri

05

22.395.956

17.698.092

34.696.180

X

5.397.868

Construcții

06

75.984.535

22.940.593

94.374.472

4.550.656

Instalații tehnice si mașini

07

8.003550

686.188

2.007.181

330.606

6.682.557

Alte instalații, utilaje si mobilier

08

329.902

58.132

8.903

8.903

379.131

Avansuri si imobilizări corporale in curs

09

6.855.178

125.304

267.945

X

6.712.537

TOTAL (rd. 05 la 09)

10

113.569.121

41.508309

131354.681

339.509

23.722.749

Imobilizări financiare

11

X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)

12

113.859.458

41.508.309

131.355.605

339.509

24.012.162


SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

13

Alte imobilizări

14

250.385

19.670

924

269.131

TOTAL (rd.13+14)

15

250.385

19.670

924

269.131

Imobilizări corporale

Terenuri

16

8.585

1392

9.977

Construcții

17

1.036.036

120.752

52.949

1.103.839

Instalații tehnice si mașini

18

3.728.820

1.362.872

74.513

5.017.179

Alte instalații .utilaje si mobilier

19

254.282

34.053

8.903

279.432

TOTAL (rd.16 la 19)

20

5.027.723

1519.069

136.365

6.410.427

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 15 +20)

21

5.278.108

1.538.739

137.289

6.679.558


SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE


F40 - pag. 2

- lei -


Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări

reluate la venituri

Sold final

(col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

22

Alte imobilizări

23

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

24

TOTAL (rd.22 la 24)

25

Imobilizări corporale

Terenuri

26

Construcții

27

Instalații tehnice si mașini

28

Alte instalații, utilaje si mobilier

29

Avansuri si imobilizări corporale in

curs

30

TOTAL (rd. 26 la 30)

31

Imobilizări financiare

32

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE-TOTAL (rd.25+31 +32)

33


Suma de control F40 :    974126211 /2435476724

ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,Nr.de înregistrare in organismul profesional:


Formular

VALIDAT


Vers. 1.00


REGIA AUTONOMA “ EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT”

B-DUL 1 MAI NR. 21, BL.H18., PARTER CONSTANTA

DECLARAȚIE

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2010 pentru :

R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat

Constanta, B-dul 1 Mai nr.21, bl.HIS parter

Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J 13/15/1996

Forma de proprietate : 11 - Regii autonome

Activitatea preponderenta : 6820 - închirierea si subinchiriererea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Cod unic de înregistrare : RO 2746784

Subsemnatii BABUS Radu, in calitate de Director General si BOBE Carmen Lacramioara, in calitate de Director Economic, isi asuma responsabilitatea pentru întocmirea situatiillor financiare anuale la 31/12/2010 si confirma ca :

-a) politicile contabile utilizate la intocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

-b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei

financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfasurata;

-c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiții de continuitate.


Director Economic,

BOBE Carmen Lacramioara

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2010

lei

Elemente de activ

Valoare bruta

Deprecieri (amorf

zare si proviz)

Sold 1 ianuarie 2010

Creșteri

Reduceri

Sold la 31 decembrie

Sold la 1 ian 2010

Deprecierea inregistrata in cursul exercițiului

Reduceri sau reluări

Sold deprecieri la 31.12.2010

0 :

1

2

3

4

5

6

7

8

CT 205

38.118

-

-

38.118

10.033

7.838

-

17.871

CT 208

252.219

-

924

251.295

240.352

11.832

924

251.260

CT2111/TERENURI

22.368.109

17.698.092

34.696.180

5.370.021

-

-

-

-

CT 2112/AMENAJARI TER

27.847

-

-

27.847

8.585

1.392

-

9.977

CT 212/CONSTRUCTII

75.984.535

22.940.593

94.374.472

4.550.656

1.036.036

120.752

52.949

1.103.839

CT213

8.003.550

686.188

2.007.181

6.682.557

3.728.820

1.362.872

74.513

5.017.179

CT214

329.902

58.132

8.903

379.131

254.282

34.053

8.903

279.432

CT 231

6.855.178

125.304

267.945

6.712.537

-

-

-

-

TOTAL

113.859.458

41.508.309

131.355.605

24.012.162

5.278.108

1.538.739

137.289

6.679.558

NOTA

a) Creșterea valorii activelor imobilizate in anul 2010 se justifica in parte prin achiziții de mijloace fixe, precum si prin reevaluarea domeniului public (terenuri, clădiri si centrale termice) conform Ordinului 3471/2008

b) Reducerea valorii activelor imobilizate in anul 2010 se justifica in parte prin casare de mijloace fixe (339.509 lei) si prin predarea prin protocol de Predare-primire a activelor imobilizate ce aparțin domeniului public către CLM Constanta, conform Ordinului 3471/2008 si scoaterea lor din evidenta contabila a regiei.


Director Economic, BOBE LACRAMIQA^Â CARMEN

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2010

lei

Denumirea provizionului

Sold la 1 ianuarie 2010

Transferuri

Sold la 31.12.2010

in cont

din cont

0

1

2

3

4

Provizioane pentru clienti neincasati/DPTO

27.635

0

8.266

19.369

Provizioane pentru clienti neincasati/DAI - SAD

0

0

0

0

Provizioane pentru clienti neincasati/DAI - Curți

0

0

0

0

TOTAL

27.635

0

8.266

19.369


Director Economic, BOBE LACRAMIQARA CARMEN

( J

r

R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2010

lei

DESTINAȚIA

SUMA

PROFIT NET DE REPARTIZAT :

149.626,00

rezerve legale

11.589,00

90% către CLM Constanta

124.233,00

10% alre rezerve Regie

13.804,00

Repartizarea profitului net aferent anului 2010 s-a efectuat conform OG 64/2001, cu modificările si completările ulterioare si OG 55/2010


Director Economic BOBE LĂCRĂMIOARĂ^CARMEN


NOTA 4


ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2010


lei

INDICATOR

EXERCIȚIUL 2009

EXERCIȚIUL 2010

1 Cifra de afaceri neta

7.914.756

7.937.553

2 Costul serviciilor prestate

7.723.895

7.485.100

3.Cheltuieli activitatii de baza

7.723.895

7.485.100

4. Rezultatul brut aferent CA nete (1-2)

190.861

452.453

5. Cheltuieli generale de administrație

29.346.770

24.619.005

6. Alte venituri din exploatare

29.346.770

24.619.005

7. Rezultatul din exploatare

190.861

452.453lei

CREANȚE

Sold la 31.12.2010

Termen de lichiditate

sub 1 an

peste 1 an

Total creanțe:

6.547.660

4.359.700

2.187.960

din care:

CT 267

6.226

6.226

0

CT 409

0

0

0

CT411

1.401.568

1.401.568

0

CT 445

1.803.134

1.803.134

0

CT 446

0

0

0

CT 458

2.020

2.020

0

CT 461

3.281.940

1.093.980

2.187.960

CT 473

52.772

52.772

0

Total datorii

7.019.383

4.714.685

2.157.965

din care:

CT 167

1.107.642

1.107.642

0

CT 401

1.926.062

1.926.062

0

CT 404

0

0

0

CT 408

24.753

24.753

0

CT 421

115.324

115.324

0

CT 423

8.580

8.580

0

CT 426

819

819

0

CT 427

4.914

4.914

0

CT 428

59.545

0

59.545

CT 431

128.831

128.831

0

CT 437

3.053

3.053

0

CT 441

3.775

3.775

0

CT 442

202.135

114.947

87.188

CT444

45.850

45.850

0

CT 447

764

764

0

CT 448

3.236.945

1.078.980

2.157.965

CT 462

150.391

150.391

0


R.A. Ex|

NOTA 6


Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta


PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

R.A.E.D.P.P. Constanta a intocmit situațiile financiare aferente anului 2010 in conformitate cu principiile contabile generale in vigoare si OMF 3055/2009 cu modificările


si completările ulterioare.

Nu s-au făcut abateri de la principiile contabile si metodele de evaluare prevăzute de legea Contabilității nr.82 din 1991.

Exista comparabilitate cu informațiile exercițiului precedent.

Stocul de mărfuri este exprimat la costul de achiziție.

Nu s-au inclus dobânzi in costul de achiziție a activelor imobilizate.


Director Economic,


BOBE lacr;    CARMENNOTA 7


ACȚIUNI SI OBLIGAȚIUNI

Nu este cazul.

Director Economic,BOBE LACRAMIO/


CARMEN


NOTA 8


INFORMAȚII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

In anul 2010 societatea a avut un număr mediu de 127 salariati pentru care societatea a plătit: salarii brute    3.960.394 lei

cheltuieli cu asigurări sociale 1.073.755 lei

Societatea nu a acordat credite directorilor si salariatilor.


Director Economic, BOBE LACRAMIOARA CARMEN

OH1


R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta

NOTA 9

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

1.    Indicatorul de lichiditate curenta = active curecte = 6 932 853    = 1,83

datorii curente 3 783 126

2.    Indicatorul lichidității imediate = active curente - stocuri = 6 932 853 - 6078 = 1,83

datorii curente    3 783 126

3.    Indicatorul gradului de indatorare = capital împrumutat * 100= Nu este cazul

capital propriu

4.    Viteza de rotatie a stocurilor = costul vânzărilor = Nu este cazul

stocul mediu

5.    Nr. De zile de stocare = stoc mediu * 365 = Nu este cazul

costul vânzărilor

6.    Viteza de rotatie a debitelor clienti = sold mediu clienti * 365 = 1 407 120 * 365 = 64,71

cifra de afaceri    7 937 553

7.    Viteza de rotatie a creditelor furnizori = sold mediu furnizori * 365 = 3 192 645 * 365 = 47,15

achiziții de bunuri    24 719 150

8.    Viteza de rotatie a activelor imobilizate = cifra de afaceri = 7 937 553 = 0,46

active imobilizate 17 332 604

9.    Viteza de rotatie a activelor totale = cifra de afaceri = 7 937553    = 0,33

total active 24 432 422


Director Economic

BOBE LACRAMIOARA CARMEN

NOTA 10

ALTE INFORMAȚII

a)    Informații cu privire la prezentarea intreprinderii

R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat cu sediul in Constanta, bd. 1 Mai, nr. 21, bl. H18, Parter, jud. Constanta este inmatriculata la registrul Comerțului sub nr.J13/15/1996 avand cod de identificare fiscala 2746784 , atribut fiscal RO

b)    . Informații privind relațiile intreprinderii cu filiale,

întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi

Nu este cazul.

c)    Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda naționala

a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor evidențiate

inițial intr-o moneda străină.

Nu este cazul.

d)    Informații referitoare la impozitul pe profit

Impozitul pe profit aferent anului 2010, este de 43.002 lei.

R.A.E.D.P.P. Constanta a achitat suma de 37.086 lei in contul impozitului pe profit aferent anului 2010 Suma de plata este in valoare de 5.916 lei.

e)    Cifra de afaceri

7 937 553 lei

f)    Cheltuieli cu chiriile si ratele achitate in cadrul unui contract de leasing operațional

Nu este cazul

g)    Onorariile plătite auditorilor

Nu este cazul

h)    Angajamente acordate

Nu este cazul

I) Angajamente primite

Nu este cazul


BOBE LACRAMI


Director Economic,


CARMEN


SITUAȚIA MODIFICĂRILOR DE CAPITAL PROPRIU LA DATA DE 31.12.2010

ELEMENT AL CAPITALULUI PROPRIU

SOLD LA 31.12.2009

CREȘTERI

REDUCERI

SOLD LA 31.12.2010

TOTAL DIN CARE

PRIN

TRANSFER

TOTAL DIN CARE

PRIN

TRANSFER

Patrimoniu public al regiei

89.052.900

561.212

561.212

89.614.112

89.614.112

0

Prime de capital

Rezerve din reevaluare

3.069.057

40.400.376

40.400.376

41.293.842

41.293.842

2.175.591

Rezerve legale

91.539

11.589

-

0

-

103.128

Rezerve pentru acțiuni proprii

Rezerve saturate sau contractuale

Alte rezerve

265.130

64.318

-

177.440

-

152.008

Rezultatul reportat

0

154.236

-

154.236

-

0

Profit nerepartizat

0

0

-

0

-

0

Rez reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai puțin IAS 29

Sold creditor

Sold debitor

Rezultatul reportat provenit din modif politicilor contabile

Sold creditor

Sold debitor

Rez reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve de reevaluare

Sold creditor

Sold debitor

Rez reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve de reevaluare

Rezultatul exercițiului financiar

Sold creditor

31.616

11.611.695

-

11.493.685

-

149.626

Sold debitor

NOTA

a)    Reducerea patrimoniului public al regiei se justifica prin predarea acestuia către C.L.M. Constanta, conform Ordinului 3471/2008 si scoaterea lor din evidenta contabila a regiei

b)    Diminuarea sumei din alte rezerve se justifica prin recuperarea debitelor prescrise aferente anilor precedenti, cu aprobarea Consiliului de Administrație

DIRECTOR ECON CARMEN BOBE^S^™^SEF SERV.FINANCIAR-CONTABILITATE DOBRJN4ULIANA

FLUXUL DE TREZORERIE PE ANUL 2010

DIRECTO1 BOBE CJ


SEF SERV.FINANCIAR-CONTABILITATE


wloatarea PUBLIC PRIVAT


OlMETODA DIRECTA

-LEI-

SOLDUL LA 31.12.2009

1.186.290

Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare

-1.621.330

- incasari din prestări de servicii

8.400.496

- alte incasari

5.905.661

- plăti către furnizori de bunuri si servicii

5.513.580

- plăti către si in numele angajatilor

4.812.433

- plăti impozit pe profit, impozit clădiri, TVA

5.601.474

- alte plăti

0

Flux de numerar din activitatea de vanzari imobile

833.521

- plăti in numerar către Consiliul Local Municipal a sumelor provenite din vanzarea de imobile

1.916.684

- incasari de numerar din vanzarea de imobile

2.750.205

Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare

0

- incasari din alocații bugetare, cheltuieli materiale

18.814.000

- incasare alocații bugetare , investiții

1.544.830

- plăti in numerar cheltuieli materiale

18.814.000

- plăti in numerar , investiții

1.544.830

SOLD LA 31.12.2010

398.481

R.A.Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

LA SITUAȚIILE FINANCIARE ÎNTOCMITE CONFORM OMF 3055/2009 PENTRU ANUL 2010

Regia Autonoma “Exploatarea Domeniului Public si Privat” Constanta, infiintata prin HCLM nr. 332/1996, inregistrata la Registrul Comerțului cu numărul J13/15/96, C U I. 2746784, atribut fiscal RO, cu sediul in Constanta, b-dul 1 Mai, nr. 21, parter, are ca obiect de activitate :

administrarea, întreținerea si repararea fondului locativ de stat si a clădirilor cu alta destinație;

amenajarea, administrea si întreținerea piețelor agroalimentare, oboarelor, târgurilor saptamanale bazarelor;

administrarea unităților de invatamant preuniversitar de stat.

Principalii indicatori economico - financiari la 31.12.2010 conform OMF 3055 / 2009 cu completările si modificările ulterioare, se prezintă astfel:

-LEI-

1. VENITURI TOTALE, din care:

32.583.890

- venituri din exploatare din care :

32.556.558

- venituri proprii

9.558.421

- buget local

22.998.137

- venituri financiare

27.332

2. CHELTUIELI TOTALE, din care:

32.391.262

a. Cheltuieli din exploatare din care:

32.104.105

- materiale si consumabile

1.349.480

- energie si apa

11.027.706

- cheltuieli lucrări si servici executate si terii

11.212.382

- impozite si taxe

1.944.064

- salarii si cheltuieli aferente

5.034.149

- amortismente

1.536.324

b. Cheltuieli financiare

287.157

3. IMPOZIT PROFIT

43.002

4. REZULTATUL EXERCIȚIULUI

149.626

(profit net)

Evidenta financiar - contabila s-a tinut in conformitate cu Legea 82/1991 a contabilității republicata cu modificările si completările ulterioare, cu OMFP 3055/2009 cu modificările si completările ulterioare si in conformitate cu instrucțiunile si prevederile in vigoare, referitoare la modul de organizare si conducere corecta si la zi a contabilității.

Bilanțul contabil s-a intocmit in baza balanței de verificare pe anul 2010, conform OMF 3055/2009 cu modificările si completările ulterioare.

Nu s-au efectuat compensări intre conturile bilantiere sau intre venituri si cheltuieli. Contul de venit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare

aferente anului 2010, conform Legii 571 / 2003 cu modificările si completările ulterioare.

Regia prezintă la 31.12.2010 următoarea situație:

-    Nu am angajat credite pentru derularea activitatii in anul 2010.

-    Regia nu are datorii la bugetul local.

-    Nu avem datorii restante la bugetul asigurărilor sociale si la bugetul de stat.

-    Regia a beneficiat de următoarele surse de la buget:

TOTAL, din care:

22.669.827

Alocații pt.admin. si fct. scoli

18.814.000

Alocații Investiții scoli - Fd. rulment

1.245.694

Alocații Investiții scoli - Buget de Stat

299.136

Subvenții ANL si Tara Piticilor

2.310.997

Salariile plătite directorului general si indemnizațiile membrilor consiliului de administrație in 2010 au fost in suma de 64.101 lei.

Se aproba repartizarea profitului net in suma de 149.626 lei aferent exercițiului financiar 2010 conform OG 64/2001 si OG 55/2010, cu modificările si completările ulterioare, astfel: :

1.    rezerve legale    -    11.589 lei

2.    90% către CLM Constanta    -    124.233 lei

3.    10% alte rezerve Regie    -    13.804 lei


Direc r General


Director Economic

BOBE LACRAMIQARA CARMEN