Hotărârea nr. 103/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND IDENTIFICAREA SI APROBAREA AMPLASAMENTELOR PROPRIETATE PUBLICA A MUN.CONSTANTA CE VOR FACE OBIECTUL PROIECTELOR "PROMENADA TURISTICA MAMAIA " SI "IMBUNATATIREA ACCESULUI IN STATIUNEA MAMAIA PRIN CONSTRUIREA UNOR PASARELE PIETONALE " IN VEDEREA IMPLEMENTARII PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE A POLULUI NATIOANLE DE CRESTERE

co^STA^rx)

Q tfiTiV O

/îgn


ROMANIA

Județul Constanta Municipiul Constanta CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind identificarea și aprobarea amplasamentelor, proprietate publica a municipiului Constanța, ce vor face obiectul proiectelor

„Promenadă Turistică Mamaia” și „îmbunătățirea accesului în Stațiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale” în vederea implementării

Planului Integrat de Dezvoltare al Polului Național de Creștere Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit in ședință extraordinară la data de /9-    -A?//.    ;

Luând in dezbatere Expunerea de Motive nr. 44817 / 2011 a Domnului Viceprimar Decebal Făgădău, Raportul Comisiei nr. 2    - Urbanism, Raportul

Comisiei nr. 5 - Juridică și Referatul Direcției Patrimoniu nr. 44826 / 2011;

Având în vedere Planul Integrat de Dezvoltare al Polului Național de Creștere Constanța, care prezintă direcțiile de dezvoltare durabilă ale Zonei Metropolitane Constanța, avizat de Guvernul României prin Decizia nr. 4 / 2009 a Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale și reavizat prin Decizia nr. 10 / 2010.

Văzând anexa 2 la HG. nr. 904 / 2002, privind atestarea domeniului public al municipiului Constanța, HCLM nr. 122 / 2000 privind aprobarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța, completat prin IICLM nr. 483 / 2000

Vazind prevederile art. 4, art. 10, alin.2 si art,22 din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c", art. 45 alin (3) si art. 1 15 alin (1), lit. b, din Legea nr. 215 / 2001 privind Administrația Publica Locala, republicata.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. - Se aprobă amplasamentele, proprietate publică a municipiului Constanța, atestată prin H.G. nr. 904 / 2002, ce vor face obiectul proiectelor

A

„Promenadă Turistică Mamaia” și „îmbunătățirea accesului în Stațiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale”, în vederea implementării Planului Integrat de Dezvoltare al Polului Național de Creștere Constanța, situate în Stațiunea Mamaia, zona cuprinsă între Satul Vacanță - zona Complex Parc -Piațeta Perla - Piațetă Cazino - Club Castel - până în zona Hotelului Șiret, identificate conform anexei și planurilor ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare tuturor direcțiilor din cadrul Primăriei Constanța, Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța, SC Confort Urban și SPIT Constanta in vederea aducerii ei la indeplinire precum si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta.

Prezenta Hotarare a fost aprobata de 27 membri.


consilieri din


PREȘEDINT

CONSTACONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACJTB
ANEXA LA HCLM NR. .. J.?.îU.2?9.!{

CRT

AMPLASAMENT

ACT PROPRIETATE

H.G. NR. 904 / 2002

DENUMIRE

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

1

TRONSON

Promenadă Sat

Vacantă

»

Cuprinde Promenada de la intrarea în Satul de Vacanță (b-dul Alex. Lăpușneanu) până lș ieșirea în b-dul Mamaia, inclusiv piciorul Pasarelei “IAHT”

Anexa 24 - Parcuri publice, poz. 1 - Parc Tăbăcărie

Anexa 1 - Străzi principale, poz. 20 -bulevardul Mamaia

2

TRONSON

Picior central pasarelă “IAHT”

Situat în fâșia plantată ce separă sensurile de mers pe b-dul Mamaia

Anexa 1 - Străzi principale, poz. 20 -bulevardul Mamaia

3

TRONSON

Promenadă Pescărie - Hotel Parc

Cuprinde Promenada de la intrarea în stațiune, zona Pescărie, până la Hotel Parc

Anexa 24 - Spații verzi publice, poz. 3 -Complex Parc

4

TRONSON

Promenadă Hotel Parc -Hotel Select

Cuprinde Promenada de la Hotel Parc la

Hotel Select și o alee de legătură cu fadul Mamaia

Anexa 24 — Spații verzi publice, poz. 3 -Complex Parc

5

TRONSON

Promenadă Complex Perla

Zona cuprinsă între b-dul Mamaia -Complex Comercial Perla - Select -Promenadă. Cuprinde și piciorul Pasarelei “IAHT”

Anexa 24 - Spații verzi publice, poz. 2 — Complex Perla

Anexa 1 - Străzi principale, poz. 20 -bulevardul Mamaia

6

TRONSON

Promenadă Perla -CASCOM

Cuprinde Promenada de la Complex Perla până Ia zona CASCOM și două

suprafețe adiacente (supralărgiri)

J

Anexa 24 - Scuar și fâșii stradale, poz. 3 -Fâșie aliniament stradal

7

TRONSON

Piatetă Cazino

Cuprinde Promenadei parcul din zona Cazinoului, o alee de legătură cu parcarea din zonă și două suprafețe adiacente

Anexa 24 - Zone agrement, poz. 4 - Parc Cazino

Anexa 1 - Străzi principale, poz. 20 -bulevardul Mamaia

8

TRONSON 87

Promenadă Majestic -Castel

Cuprinde Promenada din zona Hotel Maj estic până la Club Castel

Anexa 24 - Scuar și fâșii stradale, poz. 3 -Fâșie aliniament stradal

Anexa 24 - Zone agrement, poz. 5 -Promenadă

9

TRONSON

Promenadă Rex

Cuprinde Promenada și parcul din zona Hotel Rex

Anexa 24 - Spații verzi de protecție, poz. 58 - Hotel Rex

Anexa 1 - Străzi principale, poz. 20 -bulevardul Mamaia

10

TRONSON

Promenadă Rex - Bicaz

Cuprinde Promenada de la Hotel Rex până în zona Hotel Bicazy cu o alee de legătură spre b-dul Mamaia

Anexa 24 - Scuar și fâșii stradale, poz. 6 -Scuar Internațional

11

TRONSON

Promenadă

Șiret

Aleea de legătură cu b-dul Mamaia, în zona Hotel Șiret

Anexa 24 - Scuar și fâșii stradale, poz. 6 -Scuar Internațional


• oNTRASEMNEAZA

SH'RETAR.

,    4«<i EuA ENAP«E

.X

Ou


Mun. CONSTANTA - Stațiunea MAMAIA

Tronson Promenada "SAT VACANTA"    ____

m<iEXALA

Hn.MNR-


anexa la

HCLM NR. losĂRIA MUNICIPIULUI

jKȚi A P : fKI^ONIU /CONSTANȚA

CONTRASEMNEAZĂ SFCRETAR. Î0ARCELAJ&NACHE. ANEXA LA | HCLMNR.    '
anexa la

HCLM NR.JâLJMJ

ANEXA LA HCLM NR. {jbllanexa LA [hclm NR. j

Mun. CONSTANTA - Stațiunea MAMAIA

Tronson Promenada "PERLA - CASCOM"


i ■ \ •*

*ie£țgsg$3r

.*-99

St,

vferii^bia dIre n*

^UNSTANjÂ


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Ev AaCK ,

Apreședinte ședința,


HĂRtA MUUiCiriULUI U PATRIMONIU

foNSTANjA


[hclm nr. !RIA ^UWPIULUl

oV ►wrwsoniu

,\.VJ HCT’ULUt ATfWiOHIU FAM'iA
ANEXA LA

Ihclmnr^Rasemnează secretar, CELA ENA£HEANEXAREA

1HCLM NR


A LA