Hotărârea nr. 101/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DESEMNAREA UNUI PRESEDINTE DE SEDINTA PENTRU A-L INLOCUI PE PRESEDINTELE DE SEDINTA ALES PRIN HCLM NR.50/2011

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind desemnarea unui președinte de ședința pentru a-1 inlocui pe președintele de ședința ales prin HCLM nr. 50 /10.02.2011

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit in ședința extraordinara din data de 19.04.2011 ;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul primar Radu Ștefan Mazare înregistrata sub nr. 57269/18.04.2011, referatul Secretarului municipiului Constanta înregistrat sub nr. 57271/18.04.2011, precum si raportul Comisiei nr. 5 -juridica;

Vazand prevederile Regulamentului de organizare si funcționare a Consiliului local adoptat prin HCLM nr. 159/30.05.2002, modificat prin HCLM nr. 5/29.01.2005, precum si prevederile HCLM nr. 50/10.02.2011 prin care a fost ales președinte de ședința domnul Felix Stroe;

Având in vedere faptul ca domnul Felix Stroe a comunicat Secretarului municipiului ca in aceasta perioada este intr-o delegație in interes de serviciu, iar Consiliul local a fost convocat intr-o ședința extraordinara;

In temeiul prevederilor art. 35 , art. 41 si art. 115 alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se desemnează domnul(a)    _

pentru a-1 inlocui pe președintele de ședința ales prin HCLM nr. 50/10.02.2011, pentru ședința extraordinara a Consiliului local din data de 19.04.2011.

Art. 2 - După aceasta ședința, domnul Felix Stroe isi va continua mandatul de președinte de ședința.

Art. 3 - Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotarare celor interesați, precum si, spre stiinta, Instituției Prefectului. Județului Constanta.

Adoptata de


consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA