Hotărârea nr. 1/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2010

HOTARARE

privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2010

Consiliul local al municipiului Constanta întrunit in ședința ordinara la data de 10.02.2011_;

Analizind expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazare , raportul Comisiei nr.l de studii , prognoze economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat, raportul Direcției Financiare nr. 18322/04.02.2011 ;

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, Legea nr. 11/2010 privind legea bugetului de stat pe anul 2010,O.U.G.55/2010, H.C.L.M nr. 31/2010, H.C.L.M. 154/2010, H.C.L.M nr.158/2010, Disp. nr. 5538/2010 , Disp. nr. 5649/2010 , H.C.L.M. nr. 209/2010 , H.C.L.M. nr. 258/2010 , H.C.L.M. nr. 273/2010 precum si adresa comunicata de către D.G.F.P nr. 161673/2010;

în temeiul prevederilor art.36 ,alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a si art.115 alin.l, lit. b din Legea nr/215/2001 privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Bugetul municipal pe anul 2010 se aproba la venituri in suma de 526.263 mii lei si la cheltuieli in suma de 526.263 mii lei fiind un buget echilibrat.

Art.2 Sinteza bugetului municipal pe anul 2010, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, in clasificatia economica si funcționala este prezentata in anexa nr.l si 1 bis, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Sinteza bugetului municipal pentru veniturile si cheltuielile evidențiate in afara bugetului local pe anul 2010, este prezentata in anexa nr.2 si 2 bis, care fac parte integranta din prezenta hotarare .

Art.4 Detalierea cheltuielilor de capital, pe acțiuni si categorii de investiții este prezentata in anexa nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5 Anexa nr. 4 privind regulamentul finanțărilor nerambursabile privind activitatile sportive si culturale, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.6 Se aproba anexa nr. 5 privind bugetele instituțiilor din subordine care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 7 Se majoreaza subcapitolele de venituri din bugetul local, conform anexei 1, in suma de 6.306 mii lei in următoarea structura :

-    subcapitolul “Cote defalcate din impozitul pe venit” se majoreaza cu suma de 6.000 mii lei;

-    se majoreaza subcapitolul “sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor” cu suma de 5.237 mii lei

-    se diminuează subcapitolul “sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale” cu suma de 68 mii lei;

-    se diminuează subcapitolul “subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili cu suma de 3.999 mii lei;

-se diminuează subcapitolul “sprijin financiar pentru constituirea familiei” cu suma de 725 mii lei;

-    se diminuează subcapitolul “subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti” cu suma de 139 mii lei.

Art.9 Capitolele de cheltuieli din bugetul local se modifica conform anexelor nr. 1 si 1 bis , in următoarea structura :

•    Cheltuielile de personal de la capitolul 54 “ Alte servicii publice generale” se diminuează cu suma de 20 mii lei;

•    Se majoreaza cheltuielile de personal de la capitolul 65

“Invatamant” cu suma de 3.690 mii lei;

• La capitolul 68 “ Asigurări si asistenta sociala” se

diminuează cheltuielile de personal cu suma de 611 mii lei si se majoreaza cheltuielile pentru bunuri si servicii cu aceeași suma; De asemenea se majoreaza transferurile cu suma de 45 mii lei si titlul “asistenta sociala” se majoreaza cu suma de 658 mii lei;

•    La capitolul 70 “Locuințe, servicii si dezvoltare publica” se

diminuează cheltuielile pentru bunuri si servicii cu suma de 68 mii lei;

•    Subvențiile de la capitolul 81 “Combustibili si energie” se

majoreaza cu suma de 2001 mii lei;

Art.10 Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Financiare, Direcției Tehnic Achiziții precum si Serviciului Audit Public Intern in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta.

Adoptata de un număr de 24 consilieri din 27 membri PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

Constanta

Nr. l /    2011

JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ-teritorială: Primăria Municipiului Constanta Formular:    I 11/01

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2010

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget

2010

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

526263

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

336670

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

458509

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

437309

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

189517

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0

| Impozit pe profit de la agenți economici 1)

01.02.01

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE    (cod 03.02+04.02)

00.06

189517

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

2000

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal **)

03.02.18

2000

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

187517

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

186000

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

1517

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

0

| Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL    - Restante anii anteriori -

06.02

0

|Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -

06.02.02

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

85356

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

85356

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01 +07.02.01.02)

07.02.01

69776

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

13526

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

56250

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

9410

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

3144

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

5978

Impozitul pe terenul din extravilan *)

07.02.02.03

288

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

6170

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

162126

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)

11.02

137290

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

136934

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

356

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural

11.02.07

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

2250

Taxe hoteliere

12.02.07

2250

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

309

Impozit pe spectacole

15.02.01

309

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod

16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

22277

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

16003

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

7593

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

8410

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

6274

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

310

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

310

| Alte impozite si taxe

18.02.50

310

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

21200

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

2486

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

2486

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

30.02.01

0

Venituri din concesiuni si închirieri

30.02.05

2486

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )

30.02.08

0

|Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

| Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

18714

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

655

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

250

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

350

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

5

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

50

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

9990

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1705

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

8285

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

2930

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

2930

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

35.02.02

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

0

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.11+36.02.50)

36.02

4060

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

4000

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

Alte venituri

36.02.50

60

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)

37.02

1079

Donații si sponsorizări

37.02.01

1079

Alte transferuri voluntare

37.02.50

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

16530

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07)

39.02

16530

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

2500

Venituri din privatizare

39.02.04

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului

39.02.07

14030

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

40.02

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

împrumuturi temporare din trezoreria statului***)

40.02.10

Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă***)

40.02.11

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

48787

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

48787

Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)

42.02

48787

A. De capital    (cod

42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.13 la 42.02.17+42.02.19+ 42.02.20)

00.19

913

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

Investiții finanțate parțial din imprumuturi externe

42.02.03

Aeroporturi de interes local

42.02.04

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

42.02.06

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.07

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02)

42.02.09

0

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare ***)

42.02.15

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor la spitale

42.02.16

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

913

B. Curente    (cod

42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la42.02.37+42.02.40+42.02.41)

00.20

47874

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

Subvenții primite din Fondul de Intervenție***)

42.02.28

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

39795

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

960

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

300

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți

42.02.36

336

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare

42.02.37

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

42.02.40

2000

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

4483

Subvent

i de la alte administrații (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)

43.02

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

43.02.04

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate ***)

43.02.08

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16)

45.02

2437

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)

45.02.01

2437

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

1577

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

Prefinanțare

45.02.01.03

860

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

45.02.02

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

Prefinanțare

45.02.02.03

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)

45.02.03

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

Prefinanțare

45.02.03.03

Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)

45.02.04

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

Prefinanțare

45.02.04.03

Fondul European de Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)

45.02.05

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

45.02.05.03

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 +45.02.07.02+45.02.07.03)

45.02.07

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

Prefinanțare

45.02.07.03

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)

45.02.08

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

Prefinanțare

45.02.08.03

Programe comunitare finanțate in perioada (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)

45.02.15

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

Prefinanțare

45.02.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.02.16

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

Prefinanțare

45.02.16.03

TOTAL CHELTUI

ELI (cod 5O.62+5d.0â+64.02+6d.02+7d.62)

49.02

526263

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

69009

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

53651

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

53651

Autorități executive

51.02.01.03

53651

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

15358

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

15093

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

265

Alte servicii publice generale

54.02.50

I

Tranzaci

ii privind datoria publică și împrumuturi

55.02

I

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației

56.02

0

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

56.02.06

Transferuri din bugetele proprii ale județelor pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

3537

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

Din total capitol:

Aparare naționala

60.02.02

I

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

3537

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

793

|Politie comunitara

61.02.03.04

793

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

159

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

2585

I

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

202747

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

123144

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01 +65.02.03.02)

65.02.03

38697

învățământ preșcolar

65.02.03.01

23233

învățământ primar

65.02.03.02

15464

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

83986

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

37513

învățământ secundar superior

65.02.04.02

43654

Invatamant profesional

65.02.04.03

2819

învățământ postliceal

65.02.05

461

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

lînvatamânt special

65.02.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

I

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

4563

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

Spitale generale

66.02.06.01

Unități medico-sociale

66.02.06.03

Servicii de sanatate publica

66.02.08

4483

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

80

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

80

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

20683

Din total capitol:

Servicii culturale    (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

800

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

Muzee

67.02.03.03

800

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

Case de cultura

67.02.03.06

Cămine culturale

67.02.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

Alte servicii culturale

67.02.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

18983

Sport

67.02.05.01

4850

Tineret

67.02.05.02

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

14133

Servicii religioase

67.02.06

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

900

Asigurar

si asistenta sociala

68.02

54357

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

4861

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

17718

|Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

17718

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

2001

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

1000

Creșe

68.02.11

3446

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

4923

Ajutor social

68.02.15.01

2323

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

2600

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

20408

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69,02

120514

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

56591

Din total capitol:

Locuințe

(cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

|Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

5088

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

51503

I

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

63923

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

63923

Salubritate

74.02.05.01

63192

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

731

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

I

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

130456

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)

80.02.01

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

110296

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

104242

Alti combustibili

81.02.07

Alte cheltuieli privind combustibili si enerqia

81.02.50

6054

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+.83.02.03.30)

83.02.03

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

20160

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

20160

Drumuri si poduri

84.02.03.01

Transport în comun

84.02.03.02

19398

Străzi

84.02.03.03

762

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

| Aviația civila

84.02.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

I

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

Din total capitol:

Zone libere

87.02.03

Turism

87.02.04

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

Alte acțiuni economice

87.02.50

I

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

REZERVE |

97.02

EXCEDENT (cod 00.01-49.02)

98.02

0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

JUDEȚUL: CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială : PRIMĂRIA CONSTANTA_

—--------

ANEXAI BIS

cap 51.02

-r    BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+79+85)

53651

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59+65)

01

43697

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

20026

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

15796

Salarii de baza

Salarii de merit

10.01.01

10.01.02

S £ °i

I

Indemnizație de conducere

10.01.03

20

Spor de vechime

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.04

10.01.05

60

0

Alte sporuri

10.01.06

2450

Ore suplimentare

10.01.07

50

Fond de premii

10.01.08

500

Prima de vacanta

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Fond aferent plătii cu ora

10.01.09

10.01.10

10.01.11

1091

0

0

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

Indemnizații de delegare

10.01.12

10.01.13

200

10

Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

Alocații pentru locuințe

10.01.14

10.01.15

10.01.16

0

0

0

—    Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

900

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

4230

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

3200

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

100

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

800

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

30

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0

Contribuții fond garantare

10.03.07

100

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.2!

20

23671

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

4657

Furnituri de birou

20.01.01

326

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

403

Apa, canal si salubritate

20.01.04

35

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

20.01.07

2304

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

811

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

191

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

587

Reparații curente

20.02

72

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

108

Uniforme si echipament

20.05.01

0

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

108

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

171

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

20

Deplasări în străinătate

20.06.02

151

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

138

Consultanta si expertiza

20.12

611

Pregătire profesionala

20.13

100

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

17814

Reclama si publicitate

20.30.01

1806

Protocol si reprezentare

20.30.02

316

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

70

Chirii

20.30.04

2459

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0

Fondul PresedinteluiZFondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

13163

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) poște

56

31

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

31

Finanțarea națională **)

56.02.01

5

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.02.02

26

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

9923

0

Construcții

71.01.01

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

9923

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

JUDEȚUL:_COr*STA,

V~    -—

Unitatea admiri!istratîv teritorială :_PRIMĂRIA CONSTANTA


ANEXA 1 BIS


cap. 54.02

_____    BUGETUL

pe titl^ri Cheltuieli, articole și alineate, pe anul 2010TOTAL CHELTUIELI (c^ 01 ^0+79+85)


CHELTUIELI CURENTE ((^1^20+30+40+50+51+55+56+57+59+65) TITLUL l CHELTUIELI DE p^RSOK*ț (cod 1Q.01 la 10.03)


Cheltuieli salariale in bani (r®0^    la 10.01.16 +10.01.30)


Salarii de baza _____

Salarii de merit _ _

Indemnizație de cor'nducere "

Spor de vechime -

Sporuri pentru concf21''de,Tjnca

Alte sporuri    ______

Ore suplimentare ________

Fond de premii

Prima de vacanta ____ "

Fond pentru posturi11 ocuPaU prjn cumul

Fond aferent plătii ci^ora

Indemnizatnplatite ijlinor P^oane din afara unitatii

Indemnizații de dele^gare

Indemnizații de deta;asare

Alocații pentru trans|£E£îl}£te Sj de |a |ocu| pe munca


mii lei


Program

2010


15358


01


10


10.01


10.01.01 10.01.02 10.01.03 10.01.04 10.01.05 10.01.06 10.01.07 10.01.08 10.01.09 10.01.10 10.01.11 10.01.12 10.01/13 10.01.14 10.01.15


15358


255


199


148


12


13


Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

12

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

56

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

40

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

11

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

Contribuții fond garantare

10.03.07

3

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25

20

10

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

10

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

--- Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

10

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

15093

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

15093

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Unitatea administrativ - teritorială :_PRIMARIA CONSTANTA_

anexa 1 bis

cap. 61.02

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)

3537

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)

01

3537

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.2

20

3537

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

453

Furnituri de birou

20.01.01

0

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

10

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

20.01.07

443

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0

Reparații curente

20.02

100

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

19

Uniforme si echipament

20.05.01

19

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0

^^^^^eobiecteds^i n ve n ta r

20.05.30

0

Pregătire profesionala

20.13

30

Protecția muncii

20.14

0

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0

Studii si cercetări

20.16

0

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii

20.19

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0

Tichete cadou

20.27

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

2935

Reclama si publicitate

20.30.01

0

Protocol si reprezentare

20.30.02

0

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

25

Chirii

20.30.04

270

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

2640

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0

Construcții

1

71.01.01

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0

Alte active fixe

71.01.30

0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

0

JUDEȚUL:_CONSTANTA_

Unitatea administrativ - teritorială :_PRIMARIA CONSTANTA_    ANEXA 1 BIS

cap. 65.02

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)

123144

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+1

01

123144

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

123130

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

99110

Salarii de baza

10.01.01

80538

Salarii de merit

10.01.02

2097

Indemnizație de conducere

10.01.03

83

Spor de vechime

10.01.04

1019

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

1056

Alte sporuri

10.01.06

5277

Ore suplimentare

10.01.07

8

Fond de premii

10.01.08

4877

” Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

1590

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

2030

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

156

Indemnizații de delegare

10.01.13

1

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

378

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

24020

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

17941

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

432

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

4491

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli Drofesionale

10.03.04

193

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

80

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

575

Contribuții fond garantare

10.03.07

308

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+5

59

14

Burse

59.01

14

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

JU DEȚU L:Constanta

Unitatea administrativ - teritorială :Primaria Municipiului Constanta

Instituția publică:_

anexa 1 bis


Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010 CAP.66,02

- mii lei -

D E N U M

REA INDICATORILOR

Cod

indicator

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+79+85)

4563

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

4563

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

4483

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3518

Salarii de baza

10.01.01

2618

Salarii de merit

10.01.02

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

20

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

230

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

150

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

500

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

965

Contribuții de asigurări sociale de stat    ______________

Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale Primede asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuții la Fondul de garantare a creantelorsalariale______________

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 ja20.06+20.09 la^0.16+20/182320^27+20.30) Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

Reparații curente

Hrana (cod20.03.01+20.03.02)

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)____________

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

Comisioane si alte costuri aferente "împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

10.03.01_____700

10.03.02_____20

10.03.03    200

10.03.04

5

10.03.05

10.03.06

30

10.03.07

10

20

0

20.01

0

20.02

20.03

0

20.04

_0

20.05

0

20.06

0

20.09

20.10

20.11

20.12

20.13

20.14

20.15

20.16

20.18

20.19

20.20

20.21

20.22

20.23

20.24

0TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

Active fixe (cod 71.01,01 la 71.01.03+71.01.30)

___Construcții

__Mașini, echipamente si mijloace de transport

__Mobilier, aparatură birotică și aite active corporale

___Alte active fixe

Stocuri (cod7l70Z01)    3

___Rezerve de stat și de mobilizare

Reparații capitale aferente activelor fixe


71

0

71.01

0

71.01.01

71.01.02

71.01.03

71.01.30

71.02

0

71.02.01

7L03


TITLUL XIHACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)


72    0


SSr<c5d72.qi.O1)_______________________________________________ ____________ ____________ 7201

Participare la capitalul social al societăților comerciale________________________ _________________72.01.01

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

80.08

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

JUDEȚUL:_CONSTANTA_

anexa 1 bis


Unitatea administrativ - teritorială :_PRIMARIA CONSTANTA_

Formular:


cap. 67.02

-BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)

20683

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)

01

20683

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.'

20

16058

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

14133

Furnituri de birou

20.01.01

0

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

20.01.07

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

14133

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

1925

Reclama si publicitate

20.30.01

0

Protocol si reprezentare

20.30.02

0

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0

Chirii

20.30.04

0

^ Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1925

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)

51

1125

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.2

59

3500

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

JUDEȚUL:Constanta

Unitatea administrativ - teritorială :Primaria Municipiului Constanta    anexa 1 bis

Instituția publică:_

Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010 CAP.68,02

mii lei

Program

DENUMIREA INDICATORILOR

indicator

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+79+85)

54357

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

54357

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

11885

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

9304

Salarii de baza

10.01.01

9019

Salarii de merit

10.01.02

4

Indemnizație de conducere

10.01.03

20

Spor de vechime

10.01.04

30

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

111

Alte sporuri

10.01.06

19

Ore suplimentare

10.01.07

0

Fond de premii

10.01.08

101

Prima de vacanta

10.01.09

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

2581

Contribuții de asigurări sociale de stat    10.03.01    1899

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

43

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

480

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

20

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

14

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

10.03.07

125

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

4761

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

965

Furnituri de birou

20.01.01

19

Materiale pentru curățenie

20.01.02

24

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

463

Apa, canal si salubritate

20.01.04

74

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

27

Piese de schimb

20.01.06

3

Transport

20.01.07

5

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

38

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

87

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

225

Reparații curente

20.02

83

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

2620

Hrana pentru oameni

20.03.01

2620

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

66

Medicamente

20.04.01

40

Materiale sanitare

20.04.02

17

Reactivi

20.04.03

0

Dezinfectanti

20.04.04

9

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

67

Uniforme si echipament

20.05.01

3

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

64

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

3

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

3

Consultanta si expertiza

20.12

0

Pregătire profesionala

20.13

9

Protecția muncii

20.14

7

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Asistenta tehnica in cadrul programelor operaționale *)

20.26

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

938

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

10

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

928

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

OLIV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

TITLU LVI TRANSFERURI INTRE UN ITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)

fransferurTcurente    (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.14+51I 6f.15+¥l.0ll4+¥l Jl^6«1.0l3l^r0lT39)

Transferuri către instituții publice

Acțiuni de sanatate    _ _ __ __    _______

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

40

0

40.03

51

4061

51.01

4061

51.01.01

4061

51.01.03

51.01.14

51.01.15


Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii

Transferuri de capital (cod 51.02.12)

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)    ------    -    -    ---

Â. Transferuri interne    ^od 55^dî.0^55.0T08 I^M.0Ti0+55.0Î.i2+M^1.Î3+55.yiTÎS*S5^0Î

Programe cu finanțare rambursabila    ________

___ProgramePHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă_____ _____________

Programe ISPA    ___ _ __________

___Programe SAP ARD    __________

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

Programe de dezvoltare    __ ____ ____________

Fond Roman de Dezvoltare Sociala_    _________ _ _____________

Alte transferuri curente interne

Cheltuieli neeligibile ISPĂ

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

Contribuții și cotizații la organisme internaționale Alte transferuri curente în străinătate

Titlul Vili Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16)

51.01,24____

51.01.26___

51.01.31___

51.01.39______

51.01.46____

51.02____0

___55 _2592

_55.01___2592

55.01.03


55,01.08__

55.01.09_

55.01.10_____

55.01.12____

55.01.13____

55.01.15 -__

55.01.18    2592


Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

55.01.28

55.01.42

55.02

0

55.02.01

55.02.04

56

4060

56.01

4060!    Finanțarea națională **)

56.01.01

1529

'    Finanțarea Uniunii Europene **)

56.01.02

2437

Cheltuieli neeligibile **)

56.01.03

94

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

26636

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

26636

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

12784

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

13852

Tichete de cresa

57.02.03

0

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+50.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+50.30)

59

362

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

362

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

0


TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) Active fixe (cod71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

_Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

___Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

__Alte active fixe

Stocuri (cod 71.02.01)

_Rezerve de stat și de mobilizare

Reparații capitale aferente activelor fixe


71

0

71.01

0

71.01.01______0


71.01.0Z_____

71.01.03    0

71.01.30___

71.02__

71.02.01___J__

71.03TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01) Active financiare (cod 72.01.01)


72

0

72.01

07Z0L01


79


80


împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03____

80.08 ____

80.30


Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

Alteîmprumuturi    ___

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0,

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

JUDEȚUL: CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială : PRIMĂRIA CONSTANTA

ANEXA 1 E

cap. 70.02

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+56+79+85)

56591

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 +55+57+59+E

01

48678

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

6587

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

5114

Salarii de baza

10.01.01

2908

Salarii de merit

10.01.02

7

Indemnizație de conducere

10.01.03

4

Spor de vechime

10.01.04

21

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0

Alte sporuri

10.01.06

1219

Ore suplimentare

10.01.07

0

Fond de premii

10.01.08

229

Prima de vacanta

10.01.09

345

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

5

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

1

Indemnizații de delegare

10.01.13

1

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

374

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1473

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1061

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

45

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

308

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

10.03.04

9

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

50

Contribuții fond garantare

10.03.07

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

39430

Bunuri si servicii

20.01

21551

Furnituri de birou

20.01.01

793

Materiale pentru curățenie

20.01.02

203

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

14186

Apa, canal si salubritate

20.01.04

1885

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0

Piese de schimb

20.01.06

477

Transport

20.01.07

230

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

876

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

22

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

2879

Reparații curente

20.02

5810

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

697

^HP^^TunîforrTie si echipament

20.05.01

0

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

697

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

154

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

130

Deplasări în străinătate

20.06.02

24

Materiale de laborator

20.09

0

Cercetare-dezvoltare

20.10

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

27

Consultanta si expertiza

20.12

210

Pregătire profesionala

20.13

406

Protecția muncii

20.14

35

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.2

20.30

10540

Reclama si publicitate

20.30.01

274

Protocol si reprezentare

20.30.02

0

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

5

Chirii

20.30.04

1977

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

8284

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

55

2311

A. Transferuri interne    (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01

2311

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

0

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

0

Programe ISPA

55.01.09

0

Programe SAP ARD

55.01.10

0


Investiții ale agenților economici cu capital de stat

Programe de dezvoltare

55.01.12

55.01.13

0

0

0

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

Alte transferuri curente interne

55.01.15

55.01.18

55.01.28

2311

0

Cheltuieli neeligibile ISPA

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare inter

55.01.42

0

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

0

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) p

56

350

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

56.01

350

Finanțarea națională **)

56.01.01

350

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.01.02

0

Cheltuieli neeligibile **)

56.01.03

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

7913

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

7913

Construcții

71.01.01

7742

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

42

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

129

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


J U DEȚU L:Constanta

Unitatea administrativ - teritorială :Primaria Municipiului Constanta Instituția publică:_


anexa 1 bis


Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010


CAP.74,02

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Program

indicator

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+79+85)

63923

CHELTUIELI CURENTE (cod 70+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

63219

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

63219

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

63192

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04|

63192|

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

20.11

Carti.publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere    20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Asistenta tehnica in cadrul programelor operaționale *)

20.26

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

27

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

27

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Transferuri de capital (cod 51.02.12)

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)___

Burse

51.02___0

55.02__0

57.02____0

59    0


59.01_____

59.02

59.11

59.12    ____

59.15_____

59.17______

59.22______

59.25____

59.30


Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale______________

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente plății creanțelor salariale

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării


70_______704


CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)__________________

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

704

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

704

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

704

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30) împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

Alte imprumuturi

80 0


80.03

80.08

80.30


(cod81.0H-81.02)    _____________

redite externe (cod 81.01.01 +81.01^02+81.01.05+81.01.06)

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de crediteRambursări de credite externe din fondul de garantare Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale


Diferențe de curs aferente datoriei publice externe Rambursări de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite interne garantate Diferențe de curs aferente datoriei publice interne Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale


TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT


Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA


81

81.01

81.01.01


81.01.02__

81.01.05

81.01.06

81.02 0 81.02.01 81.02.02 '

81.02.05


84    0

85.01


JUDEȚUL:Constanta

Unitatea administrativ - teritorială :Primaria Municipiului Constanta

Instituția publică:_

anexa 1 bis


Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010

CAP.81,02

- mii lei -

Program

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+79+85)

110296

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

104242

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

0

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

104242

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

64447

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

39795

Alte subvenții

40.30

Transferuri de capital (cod 51.02.12)

51.02

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Cheltuieli DE CAPITAL (cod 71+72)

70    6054


TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) Aclh^^Flco^.0WlF7t^r03+7Î.01^30j

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotiși alte active corporale Alte active fixe

Stocuri (cod 71.02.01)

Reparații capitale aferente activelor fixe PREȘEDINTE DE SE DINȚA

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)___

Participare la capitalul social al societarilor comerciale

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)


71    6054


71.01-6054


71.01.01

6054

71.01.02

71.01.03

71.01.30

71.02    0


71.03

72

0

72.01

0

72.01.01

79

0


TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)    ____


______80__0


împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa    _

Alte imprumuturi


80.03

80.08

80.30


TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.0H-81.02)______

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)    __

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursări de credite externe din fondul de garantare

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite interne garantate

_ Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale


81 0 81 0

81.01.01 _____

81.01.02

81.01.05_______

81.01.06 2 2

81.02 ' 0 81.02.01 2

8102.02______

81.02.05


TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent    _


84    0

85.01    2_1________


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA


CAP.84,02    - mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+79*85)

20160

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

18212

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

762

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții aie administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

762

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Asistenta tehnica in cadrul programelor operaționale *)

20.26

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0

TITLUL Iii DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

17450

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

17450

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

Transferuri de capital (cod 51.02.12)

51.02

0

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16)

56

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

1948

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

1948

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

1948

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

1948

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

0

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

|PRESEDINTE DE ȘEDINȚA

ȘffujTxill ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

80.08

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ-teritorială:Primaria Municipiului Constanta    anexa 2

Formular.    77^7

VENITURILE Șl CHELTUIELILE EVIDENȚIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2010

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget

2010

TOTAL VENITURI (cod 00.02)

00.01

111404

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

111404

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

111404

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.11)

00.14

111404

Diverse venituri (cod 36.11.06 la 36.11.10+36.11.50)

36.11

111404

Taxe speciale

36.11.06

22354

Amortizare mijloace fixe

36.11.07

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

36.11.08

420

Fondul de risc

36.11.09

Fond de rulment

36.11.10

87630

Alte venituri

36.11.50

1000

I

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.11+59.11+63.11+69.11+79.11)

49.11

111404

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.11+54.11)

50.11

12323

Autoritari publice si acțiuni externe (cod 51.11.01)

51.11

5291

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.11.01.03)

51.11.01

5291

Autorități executive

51.11.01.03

5291

Alte servicii publice generale (cod 54.11.08+54.11.10+54.11.50)

54.11

7032

Din total capitol:

Fond de rulment

54.11.08

427

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.11.10

Alte servicii publice generale

54.11.50

6605

Partea a ll-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.11

0

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.11.03)

61.11

0

Din total capitol:

Ord

ine publica (cod 61.11.03.04)

61.11.03

0

Politie comunitara

61.11.03.04

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.11+66.11+67.11+68.11)

63.11

1244

Invatamant (cod 65.11.03 la 65.11.05+65.11.07+65.11.11)

65.11

0

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.11.03.01+65.11.03.02)

65.11.03

0

învățământ preșcolar

65.11.03.01

învățământ primar

65.11.03.02

învățământ secundar (cod 65.11.04.01 la 65.11.04.03)

65.11.04

0

învățământ secundar inferior

65.11.04.01

învățământ secundar superior

65.11.04.02

Invatamant profesional

65.11.04.03

învățământ postliceal

65.11.05

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.11.07.04)

65.11.07

0

învățământ special

65.11.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.11.11.03+65.11.11.30)

65.11.11

0

Internate si cantine pentru elevi

65.11.11.03

Alte servicii auxiliare

65.11.11.30

Sanatate (cod 66.11.06+66.11.50)

66.11

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.11.06.01)

66.11.06

0

Spitale generale

66.11.06.01

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (cod 66.11.50.50)

66.11.50

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.11.50.50

Cultura, recreere si religie (cod 67.11.03+67.11.05+67.11.06+67.11.50)

67.11

1184

Din total capitol:

Ser

67.'

vicii culturale    (cod

1.03.02 la 67.11.03.08+67.11.03.12+67.11.03.14+67.11.03.30)

67.11.03

9

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.11.03.02

Muzee

67.11.03.03

9

Instituții publice de spectacole si concerte

67.11.03.04

Scoli populare de arta si meserii

67.11.03.05

Case de cultura

67.11.03.06

Cămine culturale

67.11.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.11.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.11.03.12

Centre culturale

67.11.03.14

Alte servicii culturale

67.11.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.11.05.01 la 67.11.05.03)

67.11.05

1175

Sport

67.11.05.01

Tineret

67.11.05.02

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.11.05.03

1175

Servicii religioase

67.11.06

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.11.50

Asigurări si asistenta sociala    (cod

68.11.04 +68.11.05+68.11.06+68.11.12+68.11.15)

68.11

60

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.11.04

40

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.11.05.02)

68.11.05

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.11.05.02

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.11.06

0

Unități de asistență medico-sociale

68.11.12

20

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.11.15.01+68.11.15.02+68.11.15.50)

68.11.15

0

Ajutor social

68.11.15.01

Cantine de ajutor social

68.11.15.02

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.11.15.50

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.11+74.11)

69.11

81874

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

(cod 70.11.03+70.11.05+70.11.06+70.11.07+70.11.50)

70.11

71348

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.11.03.01)

70.11.03

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.11.03.01

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.11.05.01+70.11.05.02)

70.11.05

0

Alimentare cu apa

70.11.05.01

Amenajari hidrotehnice

70.11.05.02

Iluminat public si electrificări rurale

70.11.06

645

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.11.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.11.50

70703

Protecția mediului (cod 74.11.05+74.11.06)

74.11

10526

Din total capitol:

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.11.05.01 +74.11.05.02)

74.11.05

10526

Salubritate

74.11.05.01

10376

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.11.05.02

150

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.11.06

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.11+83.11+84.11+87.11)

79.11

15963

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.11.01)

80.11

0

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.11.01.06+80.11.01.30)

80.11.01

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.11.01.06

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.11.01.30

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.11.03)

83.11

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.11.03.03+83.11.03.30)

83.11.03

0

Protecția plantelor si carantina fitosariitara

83.11.03.03

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.11.03.30

Transporturi (cod 84.11.03+84.11.06+84.11.50)

84.11

15963

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.11.03.01 la 84.11.03.03)

84.11.03

15963

Drumuri si poduri

84.11.03.01

Transport în comun

84.11.03.02

15123

Străzi

84.11.03.03

840

Transport aerian (cod 84.11.06.02)

84.11.06

0

Aviația civila

84.11.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.11.50

A

te acțiuni economice (cod 87.11.01)

87.11

0

Din total capitol:

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

87.11.01

VI

. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.11

EXCEDENT (cod 00.01-49.11)

98.11

0

DEFICIT

99.11

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

JUDEȚULConstanta

Unitatea administrativ - teritorială ■.Primăria Municipiului Constanta    anexa 2 bis

Instituția publică:_

Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010 cap,51,11

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+79+85,

5291

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

1273

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

0

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

1273

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1273

Furnituri de birou

20.01.01

110

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

32

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

637

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

494

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

29.25

Asistenta tehnica in cadrul programelor operaționale *)

20.26

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0

-1-

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)

51

0

Transferuri curente    (cod 51.01.01 +51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01.39)

51.01

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12)

51.02

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

55

0

A. Transferuri interne    (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

55.01

0

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16)

56

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

56.01

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

4018

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

4018

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

4018

Construcții

71.01.01

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

465

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0

Alte active fixe

71.01.30

3553

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

I

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

I

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

80.08

Alte imprumuturi

80.30

I

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

JUDEȚUL:Constanta

Unitatea administrativ - teritorială :Primaria Municipiului Constanta    anexa 2 bis

Instituția publică:_

Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010 cap 54,11

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+79+85)

7032

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

6365

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

0

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

6365

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

150

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

150

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Deolasari, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții afe administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Asistenta tehnica in cadrul programelor operaționale *)

20.26

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

6215

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

6215

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

240

Active fixe {cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

240

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

220

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

20

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

427

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

427

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

80.08

427

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

J U DEȚU LiConstanta

Unitatea administrativ - teritorială :Primaria Municipiului Constanta    anexa 2 bis

Instituția publică:_

Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010 cap.67,11

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+79+85)

1184

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

1175

TITLUL

I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

0

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

1175

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1175

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1175

Reparații curente

20.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

9

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

9

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

|PRESEDINTE DE ȘEDINȚA

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

80.08

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

rKîtorfinte de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

rsarîde credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

JUDEȚUL:Constanta

Unitatea administrativ - teritorială :Primaria Municipiului Constanta    anexa 2 bis

Instituția publică:_

Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010 cap.68,11

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+79+85)

60

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

0

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

0

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

0

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Asistenta tehnica in cadrul programelor operaționale *)

20.26

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

60

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

60

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

eu

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

60

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

| PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

I

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0

îînprwnir* r**ntru institutii si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

80.08

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 +81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

JUDEȚUL:Constanta

Unitatea administrativ - teritorială iPrimaria Municipiului Constanta    anexa 2 bis

Instituția publică:_

Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010 cap 70,11

mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+79+85)

71348

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

1900

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

0

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

1900

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1445

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

645

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

800

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Asistenta tehnica in cadrul programelor operaționale *)

20.26

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

455

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

455

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

69448

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

10600

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

10600

Construcții

71.01.01

6134

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

1930

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

387

Alte active fixe

71.01.30

2149

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

Ipresedinte de ședința

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

58848

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

58848

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

58848

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

80.08

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

JUDEȚUL:Constanta

Unitatea administrativ - teritorială :Primaria Municipiului Constanta    anexa 2 bis

Instituția publică:_

Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010 cap .74,11

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+79+85)

10526

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

10376

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

0

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

10376

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

10376

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

10104

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

20.01.07

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

272

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si 'înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Asistenta tehnica in cadrul programelor operaționale *)

20.26

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

150

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

150

Construcții

71.01.01

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

150

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

JUDEȚUL:Constanta

Unitatea administrativ - teritorială :Primaria Municipiului Constanta Instituția publică:_


anexa 1 bis


Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010


^^^■^SÎttMtî^lorfixe    ...    ...

71.03

^^Htff^DESEDINTA

FINANCIARE (cod 72.01,

72

0

E^&Tcod 72.01.01)    _    .

72.01

0

Pa^îcipăre la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

OPERA TIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

L    :

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

80.08

Alte imprumuturi

80.30

I    ......

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I,

J U DEȚU L:Constanta

Unitatea administrativ - teritorială :Primaria Municipiului Constanta    anexa 2 bis

Instituția publică:_

Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010 cap. 84,11

mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+79+85)

15963

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

0

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

0

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Asistenta tehnica in cadrul programelor operaționale *)

20.26

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0

I

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

15963

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

15963

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

15963

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

15123

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

840

7i.02.0l)______

71.02

0

Iii caoitale aferente activelor fixe

71.03

—'

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

80.08

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01


AVI A


Lista obiectivelor de investiții pe anul 2010

TOTAL GENERAL, din care:

Constructii-Montaj


1.761.429

1.823.666

364.058

1.459.608

116.430

420

1.000

0

0

1.265

87.203

24.542

2.000

737.748

822.250

11.484

810.766

9.301

411

804

o

0

0

2.257

3.824

2.000


/ • ' C-M-mutet

c f!

! k'Hunnrcu obiect tvvivt

Data începem execuție: fiu na. unul}

Nr\ «/ data aprobării

Valoarea

iQlalâ

miția/ă

Valoarea

tataia

actualizată

'l'ot a!

realizări la

31,12 2009

Pett de

executat la 31.12 2009

/'/■coc»/«'/■/ pentru 20/0

Total

aiot. atu (cal ' • M)

finanțate ‘hn

dtir'P

cf(K)

19 9-t

Fond

mediu

Fonduri

Pltare

Fond $pa ml LII: V6

Alte Mtt ^

Buget

local

Transferuri de lo ho% de stat

t axe

! 'and

rulment

0

i

1

■j

J

6

7

8

2

10

il

11

_

l-l

Obiective de investiții

202.776

235.820

13.430

222.390

9.3391

420

0

0

0

0

3.564

3.355

2.000

în continuare

135.754

193.014

11.484

181.530

5.581

416

0

0

0

0

2.065

1.100

2.000

B

Obiective de investiții

700.154

739.812

1.106

738.706

9.390

0

1.000

0

0

0

199

8.191

0

noi

601.994

629.236

0

629.236

3.720

0

804

0

0

0

192

2.724

0

C

385.524

385.531

2.730

382.801

13.941

0

0

0

0

535

3.483|    9.923

0

“ol

~o1

“ol

0

0

0

0

0

0

0

li    (

il

0 0

Obiective de investiții

ol    of-

0

0

0

0

(1

0

0;

0

0

II

în continuare

0. 0|

0

0

0

0

!■ 0

0

0:

0

0

0.

Dotări si alte cheltuieli

858.499|    848.034| 349.522| 498.512|

97.701

o|

-o|    0

|    0    1.265| 83.440    12.996|

de investiții

CAPITOLUL 51    AUTORITĂȚI PUBLICE Șl ACȚIUNI EXTERNE


Obiective de investiții

0

0

°i

0

0

”4”

0

0

0

0

0

0

noi

0

0

o|

0

ft

0

0

0

0

0

0

0

£


Dotări si alte cheltuieli

385.5241

385.531|

2.73O|

382 801

13 9411

°l

o

- Ui

53 51    3.11’ 1    9 923|

de investiții

Total, din care:

* dotări independente

5'S

535

0

535

535

0

0

0

0

535    0    0

* studii și proiecte

384 996

384.996

2.730

382.266

13.406

0

0

0

0

0    3.483    9.923


.0

o


}),ita ith ,‘}t.'rn #:.Vct «irt ținuți, unui) .« data aprobării


Xb//»</«.•</

IQtblă

irufw/â

Val»ntrw

tataia

actualizată

Tu tai

rea ii zări ia

ii 12 2009

i\.st de

exec ut ai iri

31 12 2W9

Ir,-    1 II

lat ai

aii nat a frai 7- l-t)

ti ifii/r dm

xr

!9 94

I'iikJ

mediu

/■'andun

l'hartz

lătud

-pS": .■.//

1 ; i M

....

ftușet

iaca/

i runvft rur>

de ia hu\’

d- Mal

/ore

l 'and

rulment

2

4

1

6

9

10

ii

/ 3

UCAPITOLUL 67

Total, din care:


CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE


34

41

32

9

9

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Obiective de investiții în continuare


0

0

0

0

0

0

0

0

Oi    0

“ol

0

0

0

ii

0

0

0

0

0

0

oi    0


Obiective de investiții noi


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0| 0

oi    ol

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c;    0

01    oj


Dotări si alte cheltuieli de investiții


Total, din care: '•dotări independente


341

4l|

321

9|

9|

o|

ll|

T

0|

9|

o|

34

41

32

9

0

0

0

0

0

0

9

0


- -

.A.np-iir

: :/i

ii    i •    vitint

V - -*>ij

r.t-

î ■illi

i «

i HM/

*70

IliUX 11/.

t

11 uXmTr-i'ii

..rrs(

.1

i i«_uri

-/

Jita

i|nr

•2

rUJURIBLl

\'t    t ikiLt'ipi.’bijnt

........

<*11111/ ..iu

'    90?

ftiv -/■,

1 /IU

/'o ,re

/ // If.

i' ic

■ :»

AjiIîF

* ■

.'r -. ■>

r i1!.- i’iiiL'

t/f «Va/

J

■f

5

6

- *

jTJ | J.I

CAPiTdi.n .65

ASIGURĂRI Șl V»IMI MĂ SC" IALĂ

Total, din care:

167

213

129

84

(ll)

0

tl

0

ui

(1

(lO

il'

(1

Q

_0

_0

0

0

0

0

il

41

il

tl

iB-. .

u

Obiective de investiții

r

u

“of    0

(J

ul

0

..    "l

0

u[    0

U    ui    )

în cișitJiițu ire

j

n

_"i

0

0

ol

0

■■'

"L

0

nL

- Pi

0

Obiective de investiții

n-n

uj

Jdj-

0

u

11

1 Ij    țj

"i

0

II    II    )

noi

0|

ol

0

0

0

c

Q|

0

oi    o;    o

Dotări »i alte ci-,eltutrli

16’

1?MÎ

841

60f

o|

l)|    "o|I    1ol

o] 60f~

o|

de investiții

Total, din care:

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

1.276.191

1.336-507

309.380

1.027.127

77 361

420

1.000

0

iol

730

67.2981    5.913

2,000!

737.748

822.250

IL484

810.766

'06

416

804

0

O

0

2.25’Ț    2.829

2.000,

A

1

Obiective de investiții în continuare

755S2O

13 430

7-jo

-) ■

4 '(>

ii"

0

J =1 1

3 3 ’5

2.000

135.754

193 DI I

11.484

1 'il.530

5 581

416

0

0

0

2.065

10!

2 Oul)

Total, din care:

Construire locuințe ieftine pentru tineri

J68 128

2O| U.‘J

8 7 2

192 " H

, 577

420

0

0

0

3 098

7 05

0

destinate cumpărării si lucrări pregătitoare si telinico-edilitare aferente-zona Baba Novac

109 80'

167 076

7.567

159.509

3 281

416

o

0

0

2.065

80'

0

(11.01

HCLM 230/2008,HCLM 512/2009

Pasarela si pontoane de acostare

‘ ■ 0

■ ic-

l1

5.CI8H

2

r-

JliC

: 11110

ambarcațiuni agrem. in stațiunea Mamaia

4.836

4.-3

(

4.564

2 :xio

l

0

0

2.0

HCLM 233/23.04.2009

RAEDPP - Unitati Invatamant

29.118

29.481

4.920

24.561

3

300

(cf. anexa RAEDPP)

21.113

:i

3.917

4)8

iGLlJ

J 0

11.01

n| ii|

Ht IC 72/2010

Obiective de investiții

I    7IJ0.IM

739 8121

1 Ha.

73K.7lHi

JJ36Î

1»!

l.tWMJl

41

U

(1

1j

d

noi

601.9 U|

629.236

(I

629.236

2.7251

Hi

804;

0

aj

0

192

1.729

o

Total, din care:

■* dotări independente

*ahe cheltuieli asimilate investițiilor


167

0


213    129    84

0 0 0


60 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0    60

0 o


CAPITOLUL 70


V

•.">/. 4 tUUlf

\r >7 chila aprobăm

3    S

l

rCimârcrt

tahiiii

u.-tnahituâ

r. ■;> l-.’i i /u

3/. 12.2^9

l'nveden psmr^ 2dH)

Ui <a de

er-^utuf ia

ll.K :<»,9

-.mu

>,t3 7U4f

jihatuate din

Sume

cfOC,

79 94

I ond

Ifll'JlU

!■ andun Phom

j1 'blid speCiol Ul 4 90

HuRct

Incul

'.faruri .le la hug

de uui

7wv spei tale

/ ’fittd ruirueiv

(/

.l i

j

2

z

7

*

II)

12


Realizarea unei instal. de agrem. nautic pe lacul Siutghiol-Mamaia Teleschi

HCLM 490/2007 modif prin HCLM 505/2009 Parcare verde - Construire parcare

supraetajata zona Spitalul Clinic Județean de Urgenta Constanta, HCLM 13/29.01.2009.HCLM 159/2010

Construire parcare multietajata P+7 in stațiunea Mamaia, zona Cazino Albatros

HCLM 443/25.09.2009 Construire orășel lacustru pe malul lacului Siutgliiol HCLM 14/2008 modif.prin HCLM U/2009 Racorduri drumuri interioare-drumuri noi,conexe Cartier Baba Novac

HCLM 111/16.07.2010, HCLM 164/2010 Reabilitarea si extinderea spatiilor verzi din

zona parc Tabacarie-Expoflora, ni un. Constanta HCLM 339/25.07.2008

Constr.loc.icftine pentru tineri deșt. cum pa rarii si lucrări tehnico-edilitare afer.- Ans. Slefanita

Vodă, Cartierul al-H lea, HCLM 90/27.05.2010


6 -93

6/'l7

379

6.538

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.017

5.140

0

5.140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.571

16 597

311

16.286

300

300

)

14.006

14.208

0

14.208

200

200

~__[


20.

20.229

373

19 856

0

_

I

0

17.831

17.831

0

17.831

0

I

1

0


127.268

165.261

43

165.218

0

0

109.281

133.041

133.041

0


1.225

1.768

0

1 768

1 610

1.610

1.108

1.529

0

1.529

1.529

1.529

1.347

1.019

0

1.019

1.019

1.000

19

1/ffU

819

0

819

804

804

0


372.631

372.631

0

372.63)

201

199

2

318 067

318.067

0

318.067

192

1921

0


Constanla-zona Faleza Nord HCLM 113/16.07.2010


Programul de dezvoltare edilitara a municipiulu Constanta -zona Faleza, str. Mihai Eminescu HCLM 114/16.07.2010


100647

100647

0

100.647

130

130

89805

89805

89.805

0

......«

54743

54743

0

54.743

76

76

ÎS796

48796

0

48.796

_

0

1


C

Dotări și alte cheltuieli

373.2611

360.875| 294.844    66.0311

64 686|

o|

0|

ol

nf

"7ol 63.535

421 ]

o|

1

de investiții

lotal, din care:


r

if-tJM» un    • allit

!)ij/a im.-.i'crt    , Uji-c/ (lut.:: anul)

A7. vt iiauj aprab.u’H

ia/mu ta

totală

>nmafâ

1 nlaureO

ociftci/iZitfâ

fntaf

•' (i/iZi'ifi /c,

31.12 2909

Refl d.

< ri'Ciî/î.7 !a

31 12 jiKff

Prc V.'./.'Tf flsnlrn >t)fd

loial

ait-rmu 't"1 7././)

■■H.in:

Sii~--

19 94

î ortd

mediu

l’hare

M...7

'f

t.1/4 96

4 te ni,

KupU

local

Ironajcniri de la !>ug de mut

laxe

'■pet'tttk

bond fu/r, ut nl

~o

1

2

J

5

fi

iij

ii

12

13

14

♦dotări independente

370.680

358.161

2'J1.3' 8

63.793

63.295

0

0

0

0

730

62.523

42

0

♦studii și proiecte

1.562

1.562

476

1.086

1 086

0

0

0

0

0

957

129

0

♦alte cheltuieli asim investițiilor

1.019

1.152

0

1.152

305

0

0

0

0

0

55

250

0

C A PI T O L U I- 74 Total, din care:


PROTECȚIA MEDIULUI

974

974

0

974

854

0

0

0

0

0

150

704

o'

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0;


Obiective de investiții în continuare


0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Obiective de investiții noi

Dotări si alte cheltuieli

974    974

0

9741

854

o

0

0

0

0|

150

704

” o

de investiții

Total, din care:

♦studii si proiecte ♦dotări

974

974

0

974

854

0

0

0

0

0

150

704

0

CAPITOLUL 81

COMBUSTIBIL SI ENERGIE

Total, din care:

168.128

201.053

8.312

192.741

6.054

0

0

0

0

ol

0

6.054

0

109.805

167.076

7.567

159.509

995

0

0

0

0

o|

0

995

0


Obiective de investiții

0| 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ol    0

în continuare

i    0|

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2i

0


Obiective de investiții noi

168.128

201.053

8.312

192.741

6.054

0

0

0

0

0

0

6 054

0

109.805

167.076

7.567

159.509

995

0

0

(1

0

0

0

995

Total, din care:

Construire locuințe ieftine ptr tineri deșt.

168.128

201.053

8.312

192.741

6.054

0

0

0

o1

0

6.054

0

Cumpărării, lucrari pregalitoare $i te h n iCO-edi 1 it

109 805

167.076

7 567

159.509

995

0

0

0

0

0

0

995

0


zona Baba Novac-Ccntrale termice LM 230/2008 si HCLM 512/2009

Dotări si alte cheltuieli de investiții

Total, din care:

♦dotări independente ♦studii fi proiecteoj    0|    0|

0    0    0


p| o| ~tȚ

0 0 0


o,    o|    o|    o|    o|    Ol

0    0    0    0    0    0Valoarea

tuiul â

t ni fiolă

' <//«<? rt a

inhtin

aciuat izafc'i

'latul

realizuri la 21 12 . 'fjs

/<: !/«/C

. •. S iffl fti 2/ 12 2009

'■    l, u/•,-nm JOII)

lotul

(<4 1- IJ)

J;n

''ursii

19 7-»

Putui

mediu

} 'muluri

Phure

special i 114 96

Alte surie

locul

:>ahstcrnrt

de la ting ■

<\C

■ ‘iole

1‘Otki

rulment

2

2

J

6

- 1 -V

10

! !

12

}2

_


CAPITOLUL 84

Total, din care:

Obiective de investiții în continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

■J

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obiective de investiții

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

noi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dotări si alte cheltuieli

98.299|

100.160|

51.787|

48.373|

17.9111

0|

-ol    ol 61    o[

15.9631

1.94X;

0

de investiții

Total, din care:

*doiâri independente

97.459

99.320

51.787

47.533

17.071

0

0

0

0

0

15.123

1 948

0

'studii și proiecte

840

840

0

840

840

0

0

0

0

0

840

0

0

*alte cheltuieli asim. investițiilor

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TRANSPORTURI

98.299

100.16n

51.757

48.373

17.911

0

0

0

0

0

15.963

1.948

0

0

B

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Lista de studii si proiecte pe anul 2010

CAP. 51 AUTORITĂȚI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

mu lei

Nr.

crt.

Denumirea proiectului

Solicitare / Responsabil

Valoare totalâ

Decontai până la 31.12 2009

Hest de ploii

Alocație 2010

Fonduri

Phctre

Taxe

speciale

Fond

rulment

Buget local

Buget

stal

1

Proiectare (PAC, PT. CS, DDE) si execuție Ansamblu locuințe ieftine pt. tineri Cartierul al II lea-Strada Stefanita-Voda

DTA

377.199

2 730

374.469

7.178

586

6.592

2

Proiectare RIVIERA TOMIS - intre stațiunea Mamaia si portul turistic Tomis

DTA

1.629

0

1.629

1.629

1.629

0

3

Documentație tehnico-economica in vederea accesării fondurilor structurale pentru Proiectul "Construirea unei parcari supraetajate, zona Spital Clinic județean de Urgenta Constanta"

D.P.D,

60

0

60

60

60

4

Elaborare doc teh. necesara accesării POR Axa Ipt.Proiectul Restaurarea si reainenajarea integrata a zonei istorice-Piața Ovidiu (Expertiza. Studii de teren, DALI/SF, PAC, PT, CS, DDE, Evaluări teh.. Cerere de finanțare, etc.)

D.P.D.

350

0

350

350

350

5

Elaborare doc. teh. necesara accesani POR Axa 1 pt.Proiectul -Restaurarea si reainenajarea promenadei si a spatiilor verzi din zona Vraja Mani-Cazino-Port Tomis (Expertiza. Studii de teren,

DALI/SF, PAC, PT, CS, DDE, Evaluări teh.. Cerere de finanțare, etc.)

D.P.D.

840

0

840

840

638

202

6

Elaborare doc. teh. necesara accesării POR Axa 1 pt.Proiectul Amenajarea integrata a zonei de acces in Portul Turistic Tomis si plaja Modem (PAC, PT, CS, DDE, Evaluări teh., Cerere de finanțare, ctc.)

D.P.D.

600

0

600

600

600

7

Servicii de proiectare pentru obiectivul Mamaia - produs turistic internațional - proiect utdividual Reabilitare si reamenajare piateta Perla

D.P.D.

315

0

315

0

0

8

Servicii de proiectare pentru obiectivul Mamaia - produs turistic internațional - proiect individual Reabilitare si reamenajare promenada Perla - Cazino Mamaia

D.P.D.

315

0

315

0

0

01.30

01 30

01.30

01.30

01 30

01.30

01.30

i.30

9

Sen ,c;i de proiectare pentru obiectx Mamaia - produs turistic internațional - proiect indi ■ dual Reabilitare si reamenajare piateta Ca/itn i :: :

D.P.D

315

0

3|5

01

10

Servicii de proiectare pentru obiectivul Mamaia - produs turistic internațional - proiect individual Reabilitarea si reamenajarea promenadei Cazino Club Castel pana la limita administrativa a Municipiului Constanta-Tronson 1. Cazino Club Castel - Hotel Palm Beach

D.P D.

315

0

315

0

0

11

Elaborare doc. (eh. necesara accesării POR Axa Ipt. Proiectul Primăria Cta.-îa un click distanta fata de cetateni (Doc. teh., Evaluări teh,. Cerere de finanțare, etc.)

D.P.D.

26

0

26

26

26

12

Elaborare doc. teii. necesara accesării POR Axa Ipt. proiectul Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al mun.Cta. (Expertiza, Studii teren, DAL1/SF, PAC. PT, CS, DDE, Evaluări teh.. Cerere de finanțare, ete.)

D.P.D.

350

0

350

170

170

13

Elaborare/revizuire doc. teh. necesara accesării POR Axa Ipt proiectul Mamaia Telesclu-Realizarea unei instalații de agrement nautic pe lacul Siutghiol ( SF.PAC, PT, CS, DDE, Evaluări teh., Cerere de finanțare, eteri

D.P.D.

200

0

200

200

200

14

Elaborare doc. teh. necesara accesării POR Axa Ipt. proiectul -Imbunatatirea accesului in stațiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale (Expertiza, Studii teren, DALl/SF, PAC, PT, CS, DDE. Evaluări teh.. Cerere de finanțare, eteri

D.P.D.

250

0

250

250

250

15

Elaborare doc. teh necesara accesării POR Axa ipt. Proiectul Promenada turistica Mamaia (Expertiza, Studii teren, DALl/SF, PAC, PT, CS, DDE, Evaluări teh., Cerere de finanțare, ete.)

D.P.D.

1.260

0

1.260

1.260

1.260

16

Elaborare doumentatie tehnico-economica necesara accesării fondurilor structurale pentru un proiect de promovare a evenimentele turistice estivale

r D.P.D.

63

0

63

63

63

17

Elaborare documentație tehnico-economica neccesara accesării POR Axa 1 pentru proiectul Parcul Seniorilor (DAL1,

PAC,PT.DDE.Evaluări tehnice. Cerere de finanțare etc

DPD

189

0

189

60

60

18

Elaborare raport privind analiza lucrărilor executate pana in prezent si a celor necesarc/oportune a fi realizate pentru obiectivul Căminul pentru persoane vârstnice Constanta

DPD

10

0

10

10

10

Ol 30

01.30

01 30

01.30

01 30

Ol 30

01.30

01 30

01 30

01.30

19

Realizare SPF privind stabilirea soluției optime pentru sursele de căldură în scopul eficientizării și rentabilizării sistemului de alimentare cu căldură urbană a municipiului Constanța”

DTA

630

630

630

630

20

Expertiza tehnica de calitate pt. zona cuprinsa intre str.Ferdinand si str.Traian inclusiv (zona administrata de Primăria mun. Constanta-in dreptul blocurilor A3-A8)

DTA

80

80

80

80

0

TOTAL

384.996

2.730

382.266

13.406

0

0

3.483

9.923

0

01 3U

01 30

CAP. 74 PROTECȚIA MEDIULUI    -iii iei

fvr

cri.

Denumit ca proiectului

Solicitare /

R/ ponsabil

Valoare loiala

£ze< ■ n

până la

3J 122 'W

Rest cte plotâ

2010

□ •andun Phare

Taxe speci ale

i ~ond ulment

Buget local

stat

1

Raport de mediu pentru actualizare PUG Municipiul Constanta

D.P.D.

500

0

500

430

430

01 30

(L 0)

CAP. 70 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ_miile.

Nr

cri

Denumirea proiectului

Solicitare / Responsabil

Valoare loiala

Decontai pana la 31.12 2009

llest de plată

Alocație 2010

Fon duri

Pkare

Taxe

speciale

Fond

rulment

Buget local

Buget

Stal

1

Actualizare PUG Municipiul Constanta

DU.

20

20

20

20

2

PUZ - Zona de coasta Pescărie - Portul Tomis

D.U.

120

77

43

43

43

3

PUZ - Zona Valu Traian - DN3, Mun. Constanta

DU.

175

115

60

60

60

4

Actualizare PUZ - privind reabilitarea si revi tal i zarea Zonei Peninsulare - modif. HCLM 416/2003

D.U.

150

84

66

66

66

5

Actualizare PUZ Palazu Mare III - modif, HCLM 126/2003

D.U.

195

195

195

195

6

Reactualizare PUZ Sat Vacanta modif. HCLM 117/2003

D.U.

84

57

27

27

27

8

Actualizare PUZ Palazu Mare Nord Caragea Dermeni pe malul lacului Siutgbiol modif. HCLM 127/2003

D.U.

176

99

77

77

77

9

PUZ Construire locuințe ieftine pentru tineri, Cartierul al ll-Iea-Stefanita -vodă

D.U.

80

44

36

36

36

10

Reactualizare PUZ Mamaia

D.U.

50

50

50

50

11

Diverse (PUD-un + Avize)

D.U.

112

112

112

112

12

Diferite Planuri Urbanistice Zonale

D.U.

400

400

400

27]

TOTAL

1.562

476

1.086

1.086

0

0

957

129

0


01 30 01.30 01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01 30 01 30 01 30


2

-    .• te documei ■ .ne em lj necesara imtinvr . u> -‘•iluioe

gospodărire a apelor pcntni actualizare PUG Municipiul Constanta

D.P.D

20

IJ

20

211

20

3

Raport de mediu pentru actualizare PUZ - pnvjnd reabilitarea si revitalizarea Zonei Peninsulare

D.P.D.

15

0

15

15

15

4

Documentație tehnica necesara obținerii avizului de gospodărire a apelor actualizare PUZ - privind reabilitarea si revitalizarea Zonei Peninsulare

DP.D.

4

0

4

4

4

5

Raport de mediu pentru reactualizare PUZ Sat Vacanta

D.P.D.

6

0

6

6

6

6

Raport de mediu pentru PUZ - Zona de coasta a Marii Negre -Pescărie - Portul Tomis

D.P.D.

20

0

20

20

20

7

Documentație tehnica necesara obținerii avizului de gospodărire a apelor pentru PUZ - Zona de coasta a Marii Negre - Pescărie - Portul Tomis

D.P.D.

10

0

10

10

10

8

Raport de mediu pentru actualizare PUZ Palazu Mare

D.P.D.

6

0

6

6

6

9

Documentație tehnica necesara obținerii avizului de gospodărire a anelor Dentru actualizare PUZ Palazu Mare

D.P.D.

3

II

3

3

3

10

Studiu de evaluare a impactului asupra mediului pentru Amenajarea integrata a zonei de acces in Portul Turistic Tomis si Plaja Modem

D.P.D.

50

0

50

50

50

11

Documentație tehnica necesara obținerii avizului de gospodărire a apelor pentru Amenajarea integrata a zonei de acces in Portul Turistic Tomis si Plaja Modem

D.P.D.

20

0

20

20

20

12

Diferite studii si documentații inițiate in domeniul protecției mediulu

D.P.D.

10

0

10

10

10

13

Cofmantare proiecte finanțate de administrația Fondului pentru Mediu

D.P D.

50

0

50

0

0

14

Raport de mediu pentru modificare PUZ Mamaia

D.P.D.

120

0

120

120

120

15

Documentație tehnica necesara obținerii Avizului de Gospodărire a apelor pentru modificare PUZ Mamaia

D.P.D

30

0

30

30

30

16

Studiu dc evaluare a impactului asupra mediului pt. Restaurarea si reamenajarea promenadei si a spatiilor verzi din zona Vraja Mani-Cazino-Porl Tomis

D.P.D.

20

0

20

20

20

17

Documentație teh necesara obținem avizului de gospodărire a apelor pt. Restaurarea si reamenajarea promenadei si a sp. verzi din zona Vraja Marii-Cazino-Port Tomis

D.P.D.

15

0

15

15

15

18

Studiu de evaluare a impactului asupra mediului pt Promenada turistica Mamaia

D P.D.

15

0

15

15

15


01.30

Ol.30

01 30

01 30

01.30

01.30

01.30

01 30

Ol 30

01.30

01.30

01.30

01 30

Ol 30

0) 30

01.30

01.30


19

Studiu c >. \uiu.i. a împac :;m; asupra mediului pi ivi. ,:i.aia 'i'exscn Realizarea unei m stai ații de agrement nautic pe lacu Siutghiol

D.P.D

12

U

12

12

12

20

Documentație teh necesara obținerii avizului de gospodărire a apelor pt. Mamaia Teleschi-Realizarea unei instalații de agrement nautic pe lacul Siutghiol

D.P.D

8

0

8

8

8

21

Studiu de evaluare adecvata pentru Mamaia Teleschi-Realizarea unei instalații de agrement nautic pe Iacul Siutghiol

D.P.D.

10

0

10

10

10

22

Studiu de evaluare adecvata pentru Amenajarea integrata a zonei de acces in Portul Turistic Tomis si Plaja Modem

D.P.D.

20

0

20

20

20

23

Studiu de evaluare adecvata pentru Restaurarea si reamanajarea promenadei si a spatiilor verzi din zona Vraja Marii-Cazino-Port Tomis

D.P.D.

10

0

10

10

10

TOTAL

974

0

974

854

0

0

150

704

0

CAP. 84 TRANSPORTURI    miile,

jVr.

c/7.

Denumirea proiectului

Solicitare / Responsabil

l'aloare loială

Decontat până ta 31.12 2009

Rest de plată

Alocație 2010

Fonduri

Fhare

Taxe

speciale

Fond

rulment

Buget local

Buget

stat

1

Pietruire si asfaltare Palaai M.iiv. municipiul Constanta

D.T.A.

280

280

280

280

2

Modernizare drum zona Aurel V aicu, municipiul Constanta

D.T.A.

280

280

280

280

3

Pietruire si asfaltare in zona Palas str. Moților, municipiul Constanta

D.T.A.

280

280

280

280

TOTAL

840

0

840

840

0

0

840

0

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA PRIMĂRIA


Lista de dotări independente și utilaje pe anul 2010


CAP, 51 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE_mii lei

Arr.

crZ,

Denumire dotare

/R. cs

p&nsaldi

Valoarea loiali rmfială

Valoarea

loială

ocmahzală

io tal reahzdn ia ‘3/ 12 2009

ftcsl de executat la

31 ) 2 2009

Toiul alocufie, din cure:

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Funduri

Phare

Fond

spcc

LH4/9

6

7or£

speciale

Fond

rulment

fiu^et

local

Buget

stat

I

Liceme SO (sistem operare) si SGBD (sisteme de gestiune a bazelor de date) server

DOI

43

43

43

43

43

2

Server performant pentru registratura, semnare si arhivare electronica.

DOI

57

57

57

57

57

3

Echipamente si sisteme informatice si de rețea.

DOI

401

408

408

408

408

4

Software antivirus

DOI

25

25

25

25

25

5

Certificate digitale de securitate SSL

DOI

2

2

2

2

2

TOTAL

528

535

0

535

535

0

0

0

0

535

0

0

0

CAP. 54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE    mii lei

—----- iii--r    i-

A'f.

frt

Den urnire dotare

Solicitare/Rcs ponsahil

Valoarea totală i oi fiolă

Valoarea

totală aciuai izola

total realizări

la '3/.I2 2009

Rest de executat la

31.12 2009

Toiul

alocație, din cure:

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Fonduri

Phare

Fond

spec.

LI 14/9

6

Taxe

speciale

Fortrf

rulment

Buget

local

Buget

stat

1

Dig de protecție contra inundațiilor cu lungimea de 100 metri

SIPC

115

115

115

115

115

2

Corturi cu prelata si schelet metalic cu accesorii

SIPC

20

20

20

20

20

3

I hg de protecție impotriva inundațiilor

SIPC

105

105

105

105

Ips

TOTAL

240

240

0

241-

40l

0

0

0

0

0

240

0

['

CAP.67 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE    mii In

‘III    III    ~~~

crt,

Dcnu/nr/v dotare

Solicita re / Responsabil

Valuareo totalii india fă

ka/oO/ro

totală

actualizată

Tatăl realizări

la 31.12.2009

Rest de

executai la

î/ 12 2009

Total aloca tic, din cure.

Surse

cf.OC

19/94

Fond

mediu

Fonduri

Phare

Fond

spec.

LI 14/9

A

Taxe

speciale

Fond

rulment

Buget

local

Buget

stat

]

Autoturism (leasing 2007)

Muzeu Arta

34

41

32

9

9

9

TOTAL

34

41

32

9

9

0

0

0

0

0

9

0

0

CAP.68 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ_mii Ici

Nr

cri

Denumire dotare

Solicitare / Responsabil

Valoarea totală inițială

Valoarea

totală

actualizată

Tata! realizări ta 31 12.2009

Rest de executat ta

3112.2009

Totul atocuue, din care:

Surse

cf.OC

19/94

Fond

mediu

Fonduri

Phare

J JIJIll

spec.

LI 14/9

Taxe

speciale

Fond

rulment

Buget

IocqI

Buget

stat

1

Autoutilitara (leasing 2008)

Centru

social

102

148

84

64

40

40

0

2

Autoturism (leasing)

SPAC

65

65

45

20

20

20

TOTAL

167

213

129

84

60

0

0

0

0

0

60

0

0

CAP.70 LOCUINȚE, SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ_mii lei

Nr.

crt.

Denumire dotare

Solicitare / Responsabil

Valoarea totală miyalâ

Valoarea

totală

actualizată

Tafal realizări Ia 3IJ2 2009

Rest de executat la 3/ 12 2(109

Totul

alocație.

din care:

Surse

cf.OC

19/94

Fond

mediu

Fandurl

Phare

Fond

spec.

LU4/9

7ztre

speciale

Fond

rulment

Buget

local

Buget

stat

1

Calculatoare si copiatoare (leasing)

RAEDPP

4.000

4.000

2.235

1.765

1.267

1.267

0

2

SC1L Confort Urban (aport capital)

OF

335.698

323.119

264.271

58.848

58.848

730

58.118

3

Licențe si echipamente informatice* contracte in derulare

SPIT

772

832

432

400

400

400

4

Licențe si echipamente informatice-contracte noi

SPIT

506

506

0

506

506

506

5

Dotări independente

SPIT

232

232

0

232

232

232

6

Motor electric 18.5 kw aferent pompa

CR 64-3 (2 buc)

DGC

14

14

0

14

14

14

7

Tren rotoric aferent pompa CR 64-3 (2 buc)

DGC

12

12

0

12

12

12

8

Motor electric 11 kw aferent pompa CR 45-3 (3 buc)

DGC

16

16

0

16

16

16

9

Tamplaric PVC si geamuri termopane (contract nr.5557/2004)

RAEDPP

18.052

18.052

17.102

950

950

950

10

Mobilier (contract

nr.2l 02/2004, ADnr 1/5933/2004

RAEDPP

5.402

5.402

5.015

387

387

387

11

Tehnica de Cii.il unilati invatamant (contract 1 i iua)

RAEDPP

5.976

5.976

5.313

663

663

663

TOTAL

370.680

358.161

294.368

63.793

63.295

0

0

0

0

730

62.523

42

0

CAP.84 TRANSPORTURI    _ _■» lei

M;

De nuntire dotare

Solie dure/ Responsabil

Valoarea totalâ mtftol/i

Valoarea

tolalti actual aula

Total re al t zart

la '31.12.20(19

executat la

31.I2.20V9

Total

ahiLuhc,

ilin care:

Surse

c/.OG

iț/94

Fond

mediu

Fonduri

Plture

Fond

spee. Li! 4/9

Taxe

speciale

Fond

rulment

Buget

loca!

Rugct

stat

[

Autobuze turistice (leasing) ctr 149873>

RATC

18.095

19-956

H.38O

8.576

2.537

589

1.948

2

Autobuze (leasing) ctr.91265/2008

RATC

79.364

79.364

40.407

38.957

14.534

14.534

0

TOTAL

97.459

99.320

51.787

47.533

17.071

0

0

0

0

0

15.123

1.948

0

01.02 01.02

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


R0MAN1A

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA PRIMĂRIA

Lista alte cheltuieli asimilate investițiilor pe anul 2010

CAP. 70 LOCUINȚE, SERVICII $1 DEZVOLTARE PUBLICĂ

Nr.

M

Denumire obicei fv

Solicitare / Responsabil

Valoare

totală

inițiala

Valoare totală

actualizata

Decontat până fa 31 12.2009

Rest tte pfntâ

lot al

aiocanc. din

care.

1 'ondun

Phare

Taxe

speciale

bond

rulment

Ruget

local

jSwgtf Slot

I

Proiectare, avize si execuție pentru clădire serviciul tehnic aprovizionare

SPIT

54

54

0

54

54

54

2

Demolări clădiri, devieri rețele existente, cotravantui re gard zona heliport- „Ansamblul de locuințe ieftine pt. tineri, destinate cumpărării. Cartierul al II lea-Strada Ștefanita-VodaT

DTA

758

758

0

758

1

1

3

Proiectarea si realizarea lucrărilor de refacere a terasamentului pe strada Traian

DGC

127

260

0

260

250

250

4

Proiectare si realizare dig de aparare, sânt garda si casiu pe taluz descărcare ape pluviale, 2ona Poarta 5 - Poarta 6

DGC

80

80

0

80

0

0

TOTAL

1.019

1.152

0

1.152

305

0

0

55

250

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

HClM 273/02.12.2010 (L9)

Anexa 4

FINANȚĂRI NERAMBURSABILE DIN FONDURI PUBLICE

ajfmantare nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociațiilor pe ramura de sport județean.

Primăria Municipiului Constanta isi propune sa finanțeze programele sportive din următoarele ramuri: volei băieți, handbal băieți, , volei fete, handbal fete, diferite proiecte din cadrul programelor “Promovarea sportului dc performanta’’, “Sportul pentru toti”, “întreținerea, funcționarea si dezvoltarea bazei materiale sportive”. Pentru toate acestea se aloca pentru anul 2011, suma de 4.850.000 lei.

Finanțarea acestor proiecte se face in baza Ordinului nr. 130/2006 prin incheierea de contracte de finanțare in baza îndeplinirii criteriilor si condițiilor de acces la fonduri publice stabilite prin ordin, precum si in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 cu modificările si completările ulterioare precum si in baza Legii nr. 32/1994 modificata si completata.

b) finanțarea nerambursabila din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general.

Primăria Municipiului Constanta isi propune sa finanțeze din fonduri publice acțiuni sau programe culturale de interes public general, regional sau local astfel: organizarea in perioada de iama a “Orășelului Copiilor” si a spectacolelor din aceasta perioada, precum si pentru diferite activitati din domeniile: cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintific-cercetare fundamentala si aplicata, umanitar, religios, filantropic, sportive, al protecției drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenta si servicii sociale, de protecția mediului, social si comunitar, de reprezentare a asociațiilor profesionale, precum si de întreținerea, restaurarea, conservarea si punerea in valoare a monumentelor istorice, pentru toate acestea se aloca pentru anul 2011, suma de 575.000 lei.

Finanțarea acestor proiecte se face in baza Legii nr. 350/2005 cu modificările si completările ulterioare, a Ordonanței nr. 51/1998 cu modificările si completările ulterioare precum si in baza Legii nr. 32/1994 modificata si completata.

Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila se face pe baza de selecție de către o comisie, numita prin dispoziție de primar. Atribuirea de Contracte de finanțare se va face in limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul Primăriei Municipiului Constanta.

Orice persoana fizica sau juridica are dreptul de a propune un proiect cu condiția incadrarii in condițiile de eligibilitate, inregistrare, capacitate tehnica si capacitate financiara stabilite de reglementările legale in vigoare si in limita fondurilor publice aprobate.

Propunerile de proiecte se vor depune la Direcția Organizare Evenimente din cadrul Primăriei Municipiului Constanta , direcție ce va face toate demersurile necesare si legale pentru desfasurarea in bune condiții a tuturor programelor si proiectelor derulate din fonduri publice ce vor fi selectate pentru anul 2010.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Anexa 5

BUGETELE INSTITUȚIILOR PUBLICE

lei

NR.

CRT.

DENUMIREA

INSTITUȚIEI

VENITURI

BUGET

LOCAL

CHELTUIELI

BUGET

LOCAL

VENITURI

PROPRII

CHELTUIELI

DIN VEN. PROPRII

1

GRĂDINIȚĂ NR.12

3.690.685

3.690.685

1.322.000

1.322.000

Cheltuieli de personal

3.690.685

3.690.685

Bunuri si servicii

1.322.000

Transferuri

Cheltuieli de capital

2

GRĂDINIȚĂ NR.42

4 300.000

4.300.000

1.500.000

1.500.000

Cheltuieli de personal

4.300 000

4.300.000

Bunuri si servicii

1.500.000

T ransferuri

Cheltuieli de capital

3

GRĂDINIȚĂ NR. 47

4.600.000

4.600.000

1.509.000

1.509.000

Cheltuieli de personal

4.600000

4.600.000

Bunuri si servicii

1.509.000

Transferuri

Cheltuieli de capital

4

LICEUL DECEBAL

3.100.200

3.100.200

637.000

637.000

Cheltuieli de personal

3.100.000

3.100.000

20.000

Bunuri si servicii

613.000

Alte cheltuieli

4.000

Burse

200

200

Cheltuieli de capital

5

SC.GEN.NR.12

8.754.928

8.754.928

682.000

682.00*0

Cheltuieli de personal

8.754.928

8.754.928

52.000

Bunuri si servicii

605.000

Transferuri

Ajutoare sociale

25.000

Cheltuieli de capital

6

SC.GEN.NR.8

6.270.895

6.270.895

12.000

12.000

Cheltuieli de personal

6.270.583

6.270.583

Bunuri si servicii

12.000

Transferuri Burse

312

312

Cheltuieli de capital

7

SC.GEN.NR.37

5.250.342

5.250.342

20.000

20.000

Cheltuieli de personal

5.250.000

5.250.000

3.000

Bunuri sl servicii

17.000

Transferuri Burse

342

342

Cheltuieli de capital

8

LICEUL TRAIAN

2.269.933

2.269.933

182.800

182.800

Cheltuieli de personal

2.269.354

2.269.354

52.800

Bunuri si servicii

105.000

Transferuri Burse

579

579

6.000

Alte cheltuieli

4.000

Cheltuieli de capital

15.000

9

COL.MIRCEA CEL BATRAN

9.103.654

9.103.654

537.919

537.919

Cheltuieli de personal

9.100.000

9.100.000

65.000

Bunuri si servicii

349.919

11


13


10

12

14

15

16

17

Transferuri Burse

3.654

3.654

8.000

Cheltuieli de capital

115.000

uc.oviQiyș

5.017.116

5.017.116

245.000

245.000

Cheltuieli de personal

5.016.466

5.016.466

12.000

Bunuri si servicii

120.000

Alte cheltuieli

5.000

Burse

Ajutoare sociale

Cheltuieli de capital

650

650

80.000

28.000

LICfCU PROG.SPORT.

3.272.124

3:272.124

1.886.500

1.886.500

Cheltuieli de personal

3.272.124

3.272.124

12.000

Bunuri si servicii

1.392.500

Ajutoare sociale

420.000

Alte cheltuieli

2.000

Cheltuieli de capital

60.000

LIC. EMINESClj '

2.301.433

2.301.433

101.000

101.000

Cheltuieli de personal

2.300.000

2.300.000

18.000

Bunuri si servicii

83.000

Transferuri Burse

1.433

1.433

Cheltuieli de capital

LIC.DE ARTE

9.724.563

9.724.563

36.250

36.250

Cheltuieli de personal

9.722,389

9.722.389

18.000

Bunuri si servicii

14.850

Alte cheltuieli

400

Burse

Ajutoare sociale

Cheltuieli de capital

2.174

2.174

3.000

LIC.G.CALINESCU

6.302.000

6.302.000

178.000

178.000

Cheltuieli de personal

6.300.000

6.300.000

60.000

Bunuri si servicii

103.000

Transferuri Surse

2.000

2.000

Ajutoare sociale

Cheltuieli de capital

15.000

GR.SC.CONSTR.MAS.

5.816.833

5.816.833

182.000

182.000

Cheltuieli de personal

5.816.833

5.816.833

59.000

Bunuri si servicii

123.000

Transferuri

Cheltuieli de capital

GR.SC.MARINA

2.030.474

2.030.474

163.000

163.000

Cheltuieli de personal

2,030.474

2.030.474

7.000

Bunuri si servicii

123.600

Alte cheltuieli

10.000

Cheltuieli de capital

22.400

GR.SC.IND.ALIMENTARA

1.600.492

1.600.492

235.800

235.800

Cheltuieli de personal

1.600.492

1.600.492

5.000

Bunuri si servicii

205.000

Transferuri

800

Cheltuieli de capital

25.000

GR.SC. ENERGETIC”

2.173.802

2.173.802

280.000

’ 280.“000

Cheltuieli de personal

2.173.802

2.173.802

51.000

Bunuri si servicii

109.000

Alte transferuri

57.000

Alte cheltuieli

Cheltuieli de capital

63.000

COL.PEDAGOGIC

4.400.500

4.400.500

84.000

84.00020


21


22


23


24


25


26


27


28Cheltuieli de personal

4.400.000

4.400.000

11.000

Bunuri si servicii

67.000

Burse

Alte cheltuieli

Ajutoare sociale

Cheltuieli de capital

500

500

4.000

2.000

GR.SC. C.F.R.

1.7007000

1.700.000

95.600

95.600

Cheltuieli de personal

1.700.000

1.700.000

3.300

Bunuri si servicii

86.000

Transferuri

Ajutoare sociale

Cheltuieli de capital

3.000

3.300

GR.SC.TOMIS

3.057.656

3.057.656

325.211

325.211

Cheltuieli de personal

3.057.656

3.057.656

75.711

Bunuri si servicii

249.500

Transferuri

Cheltuieli de capital

GR.SC.MAT.CONSTRUCTII

1.900.000

1.900.000

12.000

12.000

Cheltuieli de personal

1.900.000

1.900.000

Bunuri si servicii

12.000

Transferuri

Cheltuieli de capital

GRSC.AUTO

2.579.897

2.579.897

223.062

223.062

Cheltuieli de personal

2,579.897

2.579.897

35.000

Bunuri si servicii

160.000

Burse

Cheltuieli de capital

28.062

GR.SC.TELECOMUNICATII

5.745.048

5.745.048

768.717

768.717

Cheltuieli de personal

5.745.048

5.745.048

312.120

Bunuri si servicii

456.597

Transferuri

Cheltuieli de capital

GR.SC.ECONOMIC CAROL

3.499.582

3.499.582

153.200

153.200

Cheltuieli de personal

3.499.582

3.499.582

11.000

Bunuri si servicii

131.200

Ajutoare sociale

Alte cheltuieli

Cheltuieli de capital

3.000

8.000

GR.SC.SANITAR

1.540.772

1.540.772

535.000

535.000

Cheltuieli de personal

1.540.772

1.540.772

251.000

Bunuri si servicii

284.000

Transferuri

Cheltuieli de capital

GR.SC.AGRO.PALAS

2.150.000

2.150.000

313.850

313.850

Cheltuieli de personal

2.150.000

2.150.000

63.850

Bunuri si servicii

250.000

Transferuri

Ajutoare sociale

Cheltuieli de capital

LIp.VIRGIL MADGEARU

5.589.777

5.589.777

54.741

Cheltuieli de personal

5.589.777

5.589.777

2.000

Bunuri si servicii

49.500

Transferuri

Ajutoare sociale

Cheltuieli de capital

3.241


12IC.LUCIAN BLAGA

2.735.168

2.735.168

„    40.500

46.500

Cheltuieli de personal

2.735.168

2.735.168

6.000

Bunuri sl servicii

40.500

Transferuri

Cheltuieli de capital

GR.SC.I.N.ROMAN

2.665.214

2.665.214

102.000

102.000

Cheltuieli de personal

2.663.384

2.663.384

Bunuri si servicii

102.000

Transferuri Burse

1.830

1.830

Cheltuieli de capital

SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE Sl TAX

19.244.000

19.244.000

0

Cheltuieli de personal

6.587.000

6.587.000

Bunuri si servicii

11.465.000

11.465.000

Transferuri

Cheltuieli de capital fond rulment

1.192.000

1.192.000

REVISTA TOMIS

325.000

325.000

50.000

50.000

Cheltuieli de personal

13.000

Bunuri si servicii

37.000

Transferuri

325.000

325.000

Cheltuieli de capital

MUZEUt DE ARTA P&PUU^':

"809.M0

809.000

81.000

81.000

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii

52.000

Transferuri

800.000

800.000

Cheltuieli de capital (fond rulment)

9.000

9.000

29.000

CENTRUL SOCIAL

840.000

840.000

0

Cheltuieli de personal

450.000

450.000

Bunuri si servicii

350.000

350.000

T ransferuri

Cheltuieli de capital din fond rulment

40.000

40.000

CĂMINUL DE PERSOANE VÂRSTNICE

4.061.000

4.061.000

1.185.000

1.185.000

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii

1.153.000

Transferuri

4.061.000

4.061.000

Cheltuieli de capital

32.000

CANTINA PALAZU MARE

1.400.000

1.400.000

0

Cheltuieli de personal

200.000

200.000

Bunuri si servicii

1.200.000

1.200.000

Transferuri

Cheltuieli de capital

CANTINA C. BRATESCU

1.200.000

1.200.000

0

Cheltuieli de personal

200.000

200.000

Bunuri si servicii

1.000.000

1.000.000

Transferuri

Cheltuieli de capital

SERVICIUL DE ADMINISTRAREA CRESE

3.465.750

3.465.750

0

Cheltuieli de personal

1.845.750

1.845.750

Bunuri si servicii

1.600.000

1.600.000

Transferuri

Cheltuieli de capital din fond rulment

20.000

20.000

SPITALULjCLINIC DE BOLI INFECTIOASI

15.525.918

15.525.918

0

Cheltuieli de personal

3.024,376

3.024.376

Bunuri si servicii

12.495.277

12.495.277

Transferuri

Cheltuieli de capital

6.265

6.265

Anexa 5

BUGETELE INSTITUȚIILOR PUBLICE

lei

NR.

CRT.

DENUMIREA

INSTITUȚIEI

VENITURI

BUGET

LOCAL

CHELTUIELI

BUGET

LOCAL

VENITURI

PROPRII

CHELTUIELI

DIN VEN. PROPRII

1

GRĂDINIȚĂ NR. 12

3.600.685

3.690.685

1.322.000

1.322.000

Cheltuieli de personal

3.690.685

3.690.685

Bunuri si servicii

1.322.000

Transferuri

Cheltuieli de capital

2

GRĂDINIȚĂ NR.42

4.300.000

4.300.000

1.500.000

1.500.000

Cheltuieli de personal

4.300.000

4.300.000

Bunuri si servicii

1.500.000

Transferuri

Cheltuieli de capital

3

GRĂDINIȚA NR. 47

4.600.000

4.600.000

1.509.000

1.509.000

Cheltuieli de personal

4.600.000

4.600.000

Bunuri si servicii

1.509.000

Transferuri

Cheltuieli de capital

4

LICEUL DECEBAL

3.100.200

3.100.200

637.000

637.000

Cheltuieli de personal

3.100.000

3.100.000

20.000

Bunuri si servicii

613.000

Alte cheltuieli

4.000

Burse

200

200

Cheltuieli de capital

5

SC.GEN.NR.12

8.754.928

8.754.928

682.000

682.000

Cheltuieli de personal

8.754.928

8.754.928

52.000

Bunuri si servicii

605.000

Transferuri

Ajutoare sociale

25.000

Cheltuieli de capital

6

SC.GEN.NR.8

6.270.895

6.270.895

12.000

12.000

Cheltuieli de personal

6.270.583

6.270.583

Bunuri si servicii

12.000

Transferuri Burse

312

312

Cheltuieli de capital

7

SC.GEN.NR.37

5.250.342

5.250.342

20.000

20.000

Cheltuieli de personal

5.250.000

5.250.000

3.000

Bunuri si servicii

17.000

Transferuri Burse

342

342

Cheltuieli de capital

8

LICEUL TRAIAN

2.269.933

2.269.933

162.800

182.800

Cheltuieli de personal

2.269.354

2.269.354

52.800

Bunuri si servicii

105.000

Transferuri Burse

579

579

6.000

Alte cheltuieli

4.000

Cheltuieli de capital

15.000

9

COL.MIRCEA CEL BATRAN

9.103.654

9.103.654

537.919

537.919

Cheltuieli de personal

9.100.000

9.100.000

65.000

Bunuri si servicii

349.919

11


10

12

13

14

15

16

17

18

Transferuri Burse

3.654

3.654

8.000

Cheltuieli de capital

115.000

LIC.OVIDIUS

5.017.116

5.017.116

245.000

245.000

Cheltuieli de personal

5.016.466

5.016.466

12.000

Bunuri si servicii

120.000

Alte cheltuieli

5.000

Burse

Ajutoare sociale

Cheltuieli de capital

650

650

80.000

28.000

LIC.CUPROG.SPORT.

3.272.124

3.272.124

1.886.500

1.886.500

Cheltuieli de personal

3.272.124

3.272.124

12.000

Bunuri si servicii

1.392.500

Ajutoare sociale

420.000

Alte cheltuieli

2.000

Cheltuieli de capital

60.000

LIC. EMINESCU

■ 2.301.433

2.301.433

101.000

101.000

Cheltuieli de personal

2.300.000

2.300.000

18.000

Bunuri si servicii

83.000

Transferuri Burse

1.433

1.433

Cheltuieli de capital

LIC.DEARTE

9.724.563

0.724.563

36.250

36.250

Cheltuieli de personal

9.722.389

9.722.389

18.000

Bunuri si servicii

14.850

Alte cheltuieli

400

Burse

Ajutoare sociale

Cheltuieli de capital

2.174

2.174

3.000

LIC.G.CAL1NESCU

6.302.000

6.302.000

178.000

178.000

Cheltuieli de personal

6.300.000

6.300.000

60.000

Bunuri si servicii

103.000

Transferuri Burse

2.000

2.000

Ajutoare sociale

Cheltuieli de capital

15.000

GR.SC.CONSTR.MAS.

5.816.833

5.816.833

182.000

182.000

Cheltuieli de personal

5.816.833

5.816.833

59.000

Bunuri si servicii

123.000

Transferuri

Cheltuieli de capital

GR.SC.MARINA

2.030.474

2.030.474

163.000

163.000

Cheltuieli de personal

2.030.474

2.030.474

7.000

Bunuri si servicii

123.600

Alte cheltuieli

10.000

Cheltuieli de capital

22.400

GR.SC.IND.ALIMENTARA

1.600.492

1.600.492

235.800

235.800

Cheltuieli de personal

1.600.492

1.600.492

5.000

Bunuri si servicii

205.000

Transferuri

800

Cheltuieli de capital

25.000

GR.SC.ENERGETIC

2.173.802

2.173.802

280.000

280.000

Cheltuieli de personal

2.173.802

2.173.802

51.000

Bunuri si servicii

109.000

Alte transferuri

57.000

Alte cheltuieli

Cheltuieli de capital

63.000

COL.PEDAGOGIC

4.400.500

4,400.500

84.000

84.000


21


22


20

23

24

25

26

27

Cheltuieli de personal

4.400.000

4.400.000

11.000

Bunuri si servicii

67.000

Burse

Alte cheltuieli

Ajutoare sociale

Cheltuieli de capital

500

500

4.000

2.000

GR.SC. C.F.R.

1.700.000

1.700.000

95.600

95.600

Cheltuieli de personal

1.700.000

1.700.000

3.300

Bunuri si servicii

86.000

Transferuri

Ajutoare sociale

Cheltuieli de capital

3.000

3.300

GR.SC.TOMIS

3.057.556

3.057.656

325.211

325.211

Cheltuieli de personal

3.057.656

3.057.656

75.711

Bunuri si servicii

249.500

Transferuri

Cheltuieli de capital

GR.SC.MAT.CONSTRUCTII

1.900.000

1.900.000

12.000

12.000

Cheltuieli de personal

1.900.000

1.900.000

Bunuri si servicii

12.000

Transferuri

Cheltuieli de capital

GR.SC.AUTO

2.579.897

2.579.897

223.062

223.062

Cheltuieli de personal

2.579.897

2.579.897

35.000

Bunuri si servicii

160.000

Burse

Cheltuieli de capital

28.062

GR.SC.TELECOMUNICATII

5.745.048

5.745.048

768.717

768.717

Cheltuieli de personal

5.745.048

5.745.048

312.120

Bunuri si servicii

456.597

Transferuri

Cheltuieli de capital

GR.SC.ECONOMIC CAROL

3.499.582

3.499.582

153.200

153.200

Cheltuieli de personal

3.499.582

3.499.582

11.000

Bunuri si servicii

131.200

Ajutoare sociale

Alte cheltuieli

Cheltuieli de capital

3.000

8.000

GR.SC.SANITAR

1.540.772

1.540.772

535.000

535.000

Cheltuieli de personal

1.540.772

1.540.772

251.000

Bunuri si servicii

284.000

Transferuri

Cheltuieli de capital

GR.SC.AGRO.PALAS

2.150.000

2.150.000

313.850

313.850

Cheltuieli de personal

2.150.000

2.150.000

63.850

Bunuri si servicii

250.000

Transferuri

Ajutoare sociale

Cheltuieli de capital

LIC.VIRGIL MADGEARU

5.589.777

5.589.777

54.741

54.741

Cheltuieli de personal    *

5.589.777

5.589.777

2.000

Bunuri si servicii

49.500

Transferuri

Ajutoare sociale

Cheltuieli de capital

3.241


28