Proces verbal din 29.04.2010

55.proces verbal sedinta din data 29.04.2010

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 29.04.2010, orele 13,00, în ședința ordinară    a Consiliului Local al

Municipiului Constanța.

La ședință participă: 24 de consilieri (absenți: dl.Cupșa Ovidiu - nemotivat, dl.Papari George - delegație și dl.Stroe Felix - delegație), dl.primar Radu Ștefan Mazăre, d-na secretar Marcela Enache, funcționari publici din aparatul propriu de specialitate al Primarului, invitați și reprezentanți ai mass-mediei.

Ședința este publică și va fi condusă, conform Hotărârii Consiliului Local nr.25/2010, de domnul consilier Moisoiu-Anastasiu Dănuț Nicoșor.

Dl.Dănuț Moisoiu

Bună ziua! Aș vrea, dacă-mi permiteți, înainte de a începe ședința, să urez un “La mulți ani!” bunului nostru prieten Chirondojan Vasile, cu ocazia aniversării a 64 de ani.

Suntem prezenți 24 de consilieri, deci, putem începe. Convocatorul îl aveți în față și s-au retras trei puncte: punctul 1, 2 și 9. În același timp, avem și o ordine suplimentară de două puncte: numirea consiliului de administrație la SC Edil Urban și un proiect de hotărâre de urbanism, care, de asemenea, vi s-a înmânat.

Cine este pentru ordinea de zi prezentată?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Deci, începem cu punctul 3:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale, raportului administratorilor și acoperirea pierderii pentru activitatea exercițiului financiar al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pe anul 2009.”

-inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Probleme? Nu. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul 4:

“Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L.M. nr. 467/2009 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2010. „

-inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Probleme?

Dl.Decebal Făgădău

Aș vrea să fac un amendament, domnu' președinte!

Dl.Dănuț Moisoiu

Vă rog!

Dl.Decebal Făgădău

În sensul că aș dori să exceptăm de la plata pentru taxa de oficiere a căsătoriei în alt loc decât sediul Stării Civile persoanele cu handicap fizic grav sau accentuat care sunt nedeplasabile și persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate.

Dl.Dănuț Moisoiu

Supun la vot amendamentul.

Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abține cineva? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.5:

“Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Cimitirelor de pe raza municipiului Constanța. „

-inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Vă rog!

D-na Ecaterina Prodan

Vreau să aduc mai multe amendamente, propuse în cadrul Comisiei nr.5- juridică atunci când s-a analizat proiectul de hotărâre. Acestea sunt, după cum urmează:

La art.4 - Înhumările, dezhumările și reînhumările se vor face de către societățile abilitate legal, cu respectarea normelor sanitare antiepidemice și în baza tarifelor stabilite în conformitate cu prevederile legale, afișate la loc vizibil.

La art.23 - Lucrările de construcții funerare subterane și supraterane se execută cu obținerea avizului/autorizației de construcție eliberat de Primăria Municipiului Constanța, Direcția de Gospodărire Comunală - Serviciul Administrare Cimitire/Direcția Urbanism, în baza tarifelor stabilite în conformitate cu prevederile legale, afișate la loc vizibil.

Se pot executa următoarele lucrări:

a)    la locurile de înhumare atribuite în concesiune pe o durată de 7 ani, se execută borduri și semne de căpătâi - fără aviz/autorizație de construire;

b)    la locurile de înhumare atribuite în concesiune pe o perioadă de 25 de ani, se execută lucrări subterane constând în cripte betonate cu 2-3 nivele cu semne de căpătâi - în baza

avizului de construire eliberat de Direcția Gospodărie Comunală - Serviciul Administrare Cimitire;

c) la locurile de înhumare atribuite în concesiune pe o durată de 49 de ani, se pot executa lucrări de natura celor prevăzute la lit.b, cât și alte lucrări cum ar fi: lespezi, lucrări de artă plastică (în baza avizelor Direcției Gospodărie Comunală și Direcției de Urbanism) obeliscuri, cavouri și capele (în baza autorizației de construire, conform Legii nr.50/1991 republicată și actualizată).

La art.25- Săpăturile de pământ efectuate în vedere executării de cripte cu 1-2 sau 3 nivele se vor executa numai de către prestatorul activității de întreținere și funcționare a cimitirului și cu achitarea contravalorii lucrării de către titularii locului de veci în baza tarifelor stabilite în conformitate cu prevederile legale.

La art.29 - Constructorii vor putea folosi energia electrică și apa din incinta cimitirului, în condițiile achitării contravalorii consumului real societății care își desfășoară activitatea de întreținere în incinta fiecărui cimitir.

La art.53 - Accesul în cimitire a persoanelor, autovehiculelor de transport funerar, autovehiculelor care transportă persoane cu handicap este permis zilnic pe baza avizului de la Serviciul Administrare Cimitire. Astfel, în perioada 01.10. -31.03. între orele 7,00 și 17,00 și în perioada 01.04. - 31.09. între orele 7,00 și 20,00. Se interzice accesul autovehiculelor/autoturismelor în incinta cimitirelor mai puțin a mașinilor/utilajelor folosite la lucrările de întreținere care aparțin societăților prestatoare care au preluat activitatea de întreținere și funcționare precum și a celor cu contract de asociere cu Primăria Municipiului Constanța. Accesul în cimitir este permis autovehiculelor cu regim de circulație prioritară pe drumurile publice conform O.U.G. nr.195/2002 republicată.

Am considerat, în comisia juridică, că sunt necesare aceste amendamente.

Dl.Dănuț Moisoiu

Cine este pentru aprobarea amendamentelor, vă rog? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Deci, acum votăm în totalitate proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.6:

“Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L.M. nr. 65/30.03.2010.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Probleme? Cine este pentru ? Se abține cineva? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.7:

“Proiect de hotă râre privind modificarea art.1 din H.C.L.M. nr. 157/2006 privind

înființarea unei comisii specializate în domeniul eficienței energetice, modificat prin H.C.L.M.

nr. 79/2008.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Aici vom vota pe buletine de vot.

Dl. Victor Manea

La 6, cinci mii de lei onorariu pe ce? Ce perioadă?

Dl.Dănuț Moisoiu

Că ne reprezintă.

Dl.Decebal Făgădău

Pentru că reprezintă Consiliul Local, indiferent de durata procesului...

Dl. Victor Manea Cinci mii pe toată..?!

Dl.Dănuț Moisoiu

Pe toată perioada.pe un an, pe doi, pe cât o fi.

Dl.Decebal Făgădău

Singura precizare e cuantumul, pentru că data trecută am aprobat onorariu și n-am trecut suma în hotărâre.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Dănuț Moisoiu

Bun. A fost o întrebare, acuma s-a lămurit. Și proiectul nr.8 se votează tot cu buletine de vot. Împărțiți-le și pe acelea, ca să scurtăm din timp.

“Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.M. nr. 83/07.03.2007 privind aprobarea participării municipiului Constanța, în calitate de membru fondator, în vederea constituirii Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului-LITORAL.„

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Până se va vota pe buletinele de vot, dacă-mi permiteți, trecem la punctul nr.10:

“Proiect de hotărâre privind alocarea Asociației Județene Constanța a Sportului pentru Persoane cu Handicap a sumei de 38.200 lei din bugetul local pe anul 2010, în vederea asigurării condițiilor pentru practicarea sportului de către persoanele cu handicap, conform Legii nr.

448/2006. „

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Probleme? Obiecțiuni?

Cine este pentru? Se abține cineva? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.11:

“Proiect de hotărâre privind modificarea și republicarea Anexei 2 la H.C.L.M. nr

39/2010. „

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Probleme?

Dl.Decebal Făgădău

Domnule președinte, aș vrea să fac și aici un amendament.

Dl.Dănuț Moisoiu

Vă rog!

Dl.Decebal Făgădău

Fiind vorba de locuințele ieftine, și ne-am lovit de tot felul de solicitări din partea beneficiarilor acestor proiecte, am gândit să facem cadrul mai permisiv, în sensul de a lăsa liber schimbul între beneficiarii din cadrul aceluiași bloc sau din cadrul aceluiași constructor, de la garsonieră la apartament și invers sau între etaje, cu acordul părților. Așa că în susținerea celor spuse, la art.4 ne-am propus să introducem un alineat: “În situația în care rămân libere unități de locuit destinate cazurilor speciale, acestea pot fi repartizate tinerilor care nu fac parte din categoria cazurilor speciale, în ordinea listelor, până la momentul publicării pe site-ul Primăriei Municipiului Constanța a listelor rezultate în urma ordonării anuale a dosarelor beneficiarilor care se încadrează în cazurile speciale.”, ca să deblocăm situația cazurilor speciale. Iar la art.5: “Titularii antecontractelor de vânzare-cumpărare pentru primele 1044 de locuințe (324 de garsoniere și 720 de apartamente) construite în cadrul Programului “Construire locuințe ieftine pentru tineri destinate cumpărării” pot opta pentru una din locuințele rămase libere la același antreprenor/constructor care execută și locuința repartizată inițial, cu acordul părților contractante implicate, indiferent de tipul locuinței.”

Dl.Dănuț Moisoiu

Supun la vot. Cine este pentru amendament? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.12:

“Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.M. nr 637/09.11.2008 privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în Adunarea Generală a Acționarilor și în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime S.A.Constanța.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Deci, dacă ați primit buletinele de vot, vă rugăm să votați.

Punctul nr.13:

“Proiect de hotărâre privind repartizarea și extinderea unor spații de locuit.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Probleme? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.14:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM 569/2007.„

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Probleme? Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.15:

“Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul H.C.L.M. nr. 423/2006 privind aprobarea PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL D+P+1E- VULCANIZARE ȘI DEPOZIT DE ANVELOPE LA D+P ȘI LOCUINȚĂ LA ETAJ, zona Medeea, b-dul Aurel Vlaicu nr. 128, teren în suprafață 294,70 mp, proprietate Enică Dumitru și Florica.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Probleme? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.16:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ - CONSTRUIRE LOCUINȚE IEFTINE PENTRU TINERI, CARTIERUL AL II-LEA ȘTEFĂNIȚĂ VODĂ, lotul fiind delimitat astfel: la N-E de Aleea Zmeurei, la N-V de proprietăți private situate de-a lungul str. Tulcea, la S-V de str.Ștefăniță Vodă, la S-E de proprietăți private situate de-a lungul str. Soveja, teren în suprafață de 60.000,00 mp, reprezentând domeniul public al municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Probleme? Se abține cineva? Cine este pentru? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.17:

“Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul H.C.L.M. nr. 49/2010 privind aprobarea PUD - CONSTRUIRE ANSAMBLU IMOBILE S+P+15E -LOCUINȚE COLECTIVE, SPAȚII COMERCIALE ȘI SERVICII, Constanța Sud, parcela A 1/1, str. General de brigadă Ioan Eremia nr. 2, teren in suprafață de 13.000 mp, proprietate S.C.

TUNDRIA PATRU INVEST SRL. „

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Probleme? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.18:

“Proiect de hotă râre privind aprobare PUZ pentru terenul delimitat de Bd. I.Gh.Duca,

str.Griviței, str. Sabinelor, str. Avram Iancu și str. Atelierelor în suprafață de 47.516 mp, conform Avizului de oportunitate nr.13900/29.01.2010, proprietate persoane fizice și juridice.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Probleme? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.19:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile (terenuri și/sau clădiri) ce aparțin domeniului privat al municipiului. „

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Se retrage anexa nr.3 și sunt niște completări la anexele 4 și 6.

Se fac comentarii în sală. (Care sunt alea?)

D-na Marcela Enache

Completările sunt cu privire la certificatul de urbanism, s-a trecut și numărul certificatului.

Dl. Victor Manea

Vindem unei companii, Fin.Co.Ge.Ro., unu, și n-avem garanția că va face ceva și doi, 4 ha ?! Am înțeles că ei sunt la stadiu de fundație...

Se fac comentarii în sală.

Dl. Victor Manea La celelalte sunt la izolație.

Se fac comentarii în sală.

Dl. Constantin Matei

Avem garanția că vor face ceva?

Dl.Decebal Făgădău

De la ultima ședință de consiliu, lucrările au avansat. Noi am analizat din punct de vedere juridic solicitarea companiei. Nu avem niciun temei ca să refuzăm vânzarea acestor terenuri, ținând cont că ei dezvoltă pe cheltuiala lor investiția și, în baza sentinței din instanță, rămasă definitivă și irevocabilă, toate lucrările de urbanizare ar trebui făcute pe cheltuiala Primăriei.

Dl. Victor Manea

Și eu aș vrea să dau două exemple, care se află în Piața Ovidiu, clădiri aproape terminate dar lăsate în paragină. Nu cred că eu, ca Primărie, sunt obligat să-i vând un teren care l-a concesionat. Inițial, el a cerut o concesiune. Riscăm să rămână 4 ha neterminate. Și mergeți în Piața Ovidiu și-o să vedeți o clădire de 11 etaje... 6 etaje, rămasă neterminată; în Portul Tomis, tot la fel, rămasă neterminată. Oamenii au avut bune intenții, eu nu-i acuz de rea intenție. Sunt niște fundații, sunt niște clădiri neterminate de foarte mult timp.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Haideți să vă explic eu, domnu' consilier, de ce-i vindem terenul. Pentru că, dacă nu-i vindem terenul, avem hotărâre de instanță, definitivă și executorie, că trebuie să băgăm 15 milioane de Euro în infrastructură. Deci, repet, dacă nu-i vindem terenul ca să ne compensăm cu valoarea terenului, și noi ar trebui să spunem”Săru' mâna!” că ăla, în posesia unei hotărâri de instanță, definitivă și irevocabilă, acceptă, în situația asta economică, să cumpere terenul și să compenseze contravaloarea lucrărilor pe care este obligată Primăria, sub sancțiune de daune interese în fiecare zi, să le execute, acceptă să facă echivalentul cu prețul terenului. Dacă dumneavoastră spuneți să nu vindem. prețul terenului.Eu mi-am bătut capul cu ăia ca să găsim o soluție pentru Primărie de numai eu știu cât m-am chinuit să-i conving să accepte această soluție. Perfecțiune. Nu vindem prețul terenului, dar trebuie să ducem la executare hotărârea de instanță. Și atunci, eu am să vin în fața Consiliului Local, o să scot hotărârea de instanță s-o vedeți și dumneavoastră să spuneți de unde să luăm 15 milioane de Euro, pe care suntem.minim 15, că erau 12 acum 7 ani, pe care suntem obligați, prin hotărâre de instanță, să-i cheltuim ca să facem infrastructura, că așa este contract semnat de fostul primar Mihăeși. Noi n-am fost de acord cu lucrul ăsta, ne-am judecat cu ei timp de 7 ani de zile și-au câștigat, definitiv și irevocabil, la Înalta Curte. Și-atunci, luăm bugetul, o chemăm pe d-na Marcela Frigioiu, luăm bugetul și vedem de unde tăiem 15 milioane de Euro. Eventual, din asfaltarea restului orașului, unde noi punem 3, tăiem trei și blocăm, și din ce mai avem noi de făcut. Și băgăm 15 milioane în infrastructura de la Fin.Co.Ge.Ro., că suntem obligați de instanță. Și dumneavoastră ridicați mâna și votați. Și, pentru cine n-a votat.Cine votează împotriva executării hotărârii de instanță, e treaba lui, după aia, să dea explicații. Neexecutare hotărârii de instanță este penală. Dacă mai aveți întrebări să-mi puneți, puneți-mi.

Dl. Victor Manea

De la ce preț pleacă prețul de vânzare?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Prețul de vânzare pleacă de la prețul pe care îl va stabili evaluatorul luat independent, luat de Primărie pe bază de licitație. Nu știu cine îl evaluează, a fost licitație publică. Evaluator ANEVAR, conform standardelor internaționale și așa cum prevede legea.

D-na Ecaterina Prodan

În momentul ăsta.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Șapte ani ne-am judecat. Șapate ani ne-am judecat cu Fin.Co.Ge.Ro. peste tot, pe la toate instanțele. Ne-am certat, am avut plângeri penale că nu execut și nu-i pun banii ca să începem infrastructura.Am avut plângere penală pentru așa ceva. Nenumărate plângeri la ambasadorul Italiei. Ambasadorul Italiei - intervenție la Președintele Iliescu și așa mai departe, că nu sprijinim investitorii, fiindcă, de fapt, nu scoteam din visteria Primăriei 12 milioane de Euro ca să-i facem lui infrastructura.

Acuma, l-am convins să compensăm, obligați fiind de hotărârea de instană, cu terenul. Dumneavoastră veniți și întrebați de ce i-l vindem! Nu i-l vindem, da' scoateți banii să executăm hotărârea de instanță. Cu orice risc... că, dacă nu executăm , e penal. Eu nu mai am chef de alt penal. Și penal la care n-ai ce să comentezi, că-i hotărâre de instanță.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Domnu' Manea, referitor la stadiul lucrărilor și la momentul în care ei vor finaliza investiția, am discutat și la semnarea contractului va fi introdusă această clauză: “ În situația în care constructorul, și cumpărătorul în același timp, nu finalizează lucrările în termenul prevăzut în autorizația de construire, situația juridică revine la starea anterioară.” adică la contractul de concesiune. Așa că vom prinde și această frază acoperitoare din punctul de vedere al îngrijorării dumneavoastră referitoare la finanțarea și finalizarea lucrărilor.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și haideți să vă mai spun ceva. Deocamdată, este singura investiție din Constanța. Singurul loc unde se mișcă o cifă de beton și muncește vreun constructor din Constanța, în afară de cartierul de locuințe ieftine, este această investiție făcută de Italian. În rest, e mort tot. Tot! Lăsând la o parte hotărârea de instanță, dacă vreți, blocați-i și pe ăștia.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Dănuț Moisoiu

Eu cred că lămuririle au fost suficiente. Domnu' Manea, mulțumit de lămuriri? Se fac comentarii în sală. (Supuneți la vot.)

Dl.Dănuț Moisoiu

Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Deci, unanimitate. Proiectul nr.20:

“Proiect de hotă râre privind completarea anexei la H.C.L.M. nr. 526/2008 privind

însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța. „

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Deci, este vorba de inventarierea bunurilor.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.21:

“Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța. „

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.22:

“Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unor suprafețe de teren situate in municipiul Constanța, în vederea înscrierii în Cartea funciară. „

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Trecem la ordinea suplimentară. Punctul 1:

“Proiect de hotărâre privind numirea Consiliului de Administrație al S.C."EDIL

URBAN" S.R.L.”

-    inițiator: Consilier local, Mihalache Mușat;

Avem buletine de vot. Vă rog, exprimați-vă votul.

Punctul nr.2:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de str.Soveja, bd.Alexandru Lăpușneanu, blocurile aflate la intersecția bd.Tomis cu bd.Lăpușneanu, Complex Megaimage și bd.Tomis, teren proprietate a persoanelor fizice și juridice.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Probleme? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva ? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Avem rezultatele votului secret la toate proiectele la care s-a votat pe buletine de vot. La punctul 7: - Făgădău Decebal - 23 de voturi pentru; 0 împotrivă; 1 anulat;

-    Ruxandra Balica - 23 de voturi pentru; 0 împotrivă; 1 anulat;

-    Ștefan Nela    -    23    de    voturi    pentru;    0    împotrivă; 1 anulat;

-    Mihoci Marian - 23 de voturi pentru; 0 împotrivă; 1 anulat;

-    Ghernan Gabriel - 23 de voturi pentru; 0 împotrivă; 1 anulat;

-    Veaveghiul Borali - 22 de voturi pentru; 0 împotrivă; 2 anulat;

-    Turtoi Mirela Iuliana - 22 de voturi pentru; 0 împotrivă; 2 anulat;

-    Cosma Gabriel - 22 de voturi pentru; 0 împotrivă; 2 anulat;

-    Enceanu Laurențiu - 22 de voturi pentru; 0 împotrivă; 2 anulat;

La punctul 8: - Fă g ă d ă u Decebal    - 23 de voturi pentru; 0 împotrivă ; 1 anulat.

La C.A. al S.C. EDIL URBAN SRL -

-    Carp Adrian    -    21    de    voturi    pentru,    3    voturi    împotrivă;

-    Licărete Emanuel Cosmin    -    21    de    voturi    pentru,    3    voturi    împotrivă;

-    Bola Bogdan-Alexandru    -    21    de    voturi    pentru,    3    voturi    împotrivă.

Ordinea de zi fiind epuizată, declar închise lucrările ședinței de azi. Vă mulțumesc pentru participare!

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Dănuț Nicoșor Moisoiu-Anastasiu

SECRETAR,

Marcela Enache

11