Hotărârea nr. 99/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE MUZEULUI DE ARTA POPULARA CONSTANTA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului de Artă Populară Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 27.05.2010

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul primar Radu Ștefan Mazăre, referatul Muzeului de Artă Populară Constanța, referatul Direcției Administrație Publică Locală, precum și avizele Comisiei nr. 4 cultură și Comisiei nr. 5 administrație publică, juridică;

Având în vedere prevederile Legii muzeelor nr. 311/2003 modificată și completată prin Legea nr. 12/2006, a Legii ni’. 330/2009 privind salarizarea unitară, a art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, a Legii bugetului de stat nr. 11/2010;

A

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b și art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Muzeului de Artă Populară Constanța pe anul 2010, conform anexei nr. 1 și anexei nr. 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2. - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Administrație Publică Locală, Muzeului de Artă Populară Constanța, Serviciului de Audit Intern, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de    24_consilieri din

_ 2 7__membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR MUNICIPIU,

MOISOIU ANASTASIU DANUT NICOSOR MARCELAENACHE

CONSTANȚA

Nr 99    / 27.05.2010


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA


ANEXA LA HCLM NR.99/2010

ANEXA NR.l


STAT DE FUNCȚII-2010 MUZEUL ARTA POPULARA CONSTANTA

Nr

crt

Funcția de

Reîncadrarea funcției cf.anexelor Legii nr.330/2009 si a OUG nr. 1/2010

Nivel

studii

Grad

/treapta

profesio

nala

Număr

posturi

conducere

execuție

anexa

capitol

poziție

I.

Conducere

1

director general

-

II/4.3

III

1

S

II

1

2

contabil sef

-

II/4.3

III

3

S

II

1

TOTAL I :

2

II

Specialitate

A

Secția Expoziție :

9

3

sef secție

-

11/4.3

III

4

S

I

1

4

-

muzeograf

n/4.3

III

1

S

LA

1

5

-

referent

II/4.5

V

2

S

1

1

6

-

referent

II/4.5

V

2

S

I

1

7

-

supraveghetor

II/4.3

III

11

M

-

1

8

-

supraveghetor

II/4.3

III

11

G

-

2

9

-

supraveghetor

n/4.3

III

11

M

-

2

B

Secția Patrimoniu :

8

10

sef secție

-

n/4.3

III

4

S

I

1

11

-

muzeograf

n/4.3

III

1

S

II

1

12

-

conservator

n/4.3

III

1

S

II

1

13

-

documentarist

n/4.6

VI

2

s

II

1

14

-

documentarist

n/4.6

VI

2

s

II

1

15

-

trezorier

n/4.3

III

8

M

I

1

16

-

trezorier

n/4.3

III

8

M

I

1

17

-

operator date

n/4.3

III

7

M

I

1

C

Lab.Restaurare:

6

18

-

restaurator

n/4.3

III

1

S

IA

1

19

-

restaurator

n/4.3

in

1

S

I

1

20

-

restaurator

n/4.3

iii

1

S

II

1

21

-

conservator

n/4.3

IU

1

S

II

1

22

-

restaurator

n/4.3

iii

8

M

I

1

23

-

restaurator

n/4.3

UI

8

M

I

1

TOTAL II :

23

III

Compari function

A

Contab-financiar:

2

24

-

economist

n/4.3

iii

1

S

IA

1

25

*

gestionar

custode-sala

n/4.3

iii

8

M

I

1

B

Resurse umane :

1

26

-

referent

n/4.3

UI

6

SSD

II

1

C

Administr-intret:

4

27

-

administrator

n/4.3

III

7

M

I

1

28

-

referent

n/4.3

iii

7

M

I

1

29

-

muncitor-calif.

n/i4

-

20

G

III

1

30

-

muncitor-calif.

11/14

-

20

M

III

1

TOTAL III :

7

TOTAL 11 +III

30

Total general :

1+11+III

32


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

MOISOIU ANASTASIU DANUT NICOSOR


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENACHE


ANEXA LA HCLM NR.99/2010