Hotărârea nr. 98/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE PE ANUL 2009, INTOCMITE CONFORM OMF 1752/2005 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, ALE RAEDPP CONSTANTA

ROMAN IA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E

PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE PE ANUL 2009, ÎNTOCMITE CONFORM OMF 1752/2005 CU MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, ALE R.A.E.D.P.P. CONSTANTA

Consiliul Local al Municipiului Constanta întrunit in ședința ordinara din data de 2 7.05.2 010 _    _

Luând in dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ștefan Mazare. raportul Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico - sociale, buget -finanțe, precum si referatul cu nr. 3265 / 04.05.2010 al R.A.E.D.P.P. Constanta.

Având in vedere prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice cu modificările si completările ulterioare, a Legii nr. 18/26.02.2009 privind bugetul de stat pe anul 2009 cu modificările si completările ulterioare.

In temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.c si art.l 15 alin. 1 lit.b, din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publica Locala, republicata :

HOTĂRĂȘTE

ART. 1. Se aproba Situațiile Financiare pe anul 2009, intocmite in temeiul. Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1752 / 2005 cu modificările si completările ulterioare, ale R.A.E.D.P.P. Constanta, confonn anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare, stabilindu-se:

-    Venituri totale:    37.606.141    RON;

-    Cheltuieli totale:    37.547.546    RON;

-    Profit brut:    58.595    RON;

-    Impozit profit:    26.979    RON;

-    Profit net:    31.616    RON;

ART. 2. Se aproba repartizarea profitului net in suma de 31.616 Ron aferent exercițiului financiar 2009, conform Ordonanței Guvernului nr. 64 / 2001, aprobata cu modificări prin Legea nr. 769 / 2001, astfel :

-    rezerve legale    -    8.875 Iei

-    50% către CLM Constanta    -    11.371 lei

-    50% alte rezerve Regie    -    I 1.370 lei

ART.3 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Constanta va comunica prezenta hotarare Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta si Direcției Financiare, in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta.

Prezenta hotarare a fost adoptata de 24 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ, MARCELA ENACHE


MOISOIU ANASTASIU DANUT NICOSOR

NR    ..........................................

Bifați numai daca este cazul:


| | Mari Contribuabili care depun bilanțul la București | | Sucursala

Entitatea R.A. EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVA!


ANEXA LA HCLM NR98

/20

Județ

Sector

Localitate

s

5C

V

"O

(Constanta    (CONSTANTA

Strada    Nr.    Bloc    Scara Ap. ’

Telefon

BD. IMAI    (2i    | H18    A    |

0241580523

Număr din registrul comerțului

J13/I5/I996

Cod unic de inregistrare

2746784

Forma de proprietate    11 _p,^gjj autonome

1 8 ^4/

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 închirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

1. ■    . a N A F - ÎL-- r

* 06N IAN

Denumirea elementului

Nr.

rd.

Sold la 01.01.2009

Sold la

31.12.2009

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1 .Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

0

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

0

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și

alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

92.552

39.952

4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)

04

0

5. Avansuri si imobilizări necorporale in curs de execuție (ct.233+234-2933)

05

0

TOTAL (rd.01 la 05)

06

92.552

39.952

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)

07

76.577.798

97.335.870

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813-2913)

08

5.617.634

4.274.730

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)

09

1.621.719

75.620

4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232-2931)

10

5.897.432

6.855.178

TOTAL (rd. 07 la 10)

11

89.714.583

108.541.398

III IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)

12

0

2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)

13

0

3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)

14

0

4. împrumuturi acordate entităților de care compania este legată in virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674- 2965)

15

0

5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 -2963)

16

0

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676» + 2678* + 2679» - 2966* - 2968»)

17

0

TOTAL (rd. 12 la 17)

18

0

FI 0 - pag. 2

Denumirea elementului

Nr.

rd.

Sold la 01.01.2009

Sold la 31.12.2009

A

B

1

2

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)

19

89.807.131

108.581.350

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + 381 +/-388-391 -392-3951 -3958-398)

20

11.908

9.440

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)

21

C

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)

22

C

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)

23

12.825

TOTAL (rd. 20 la 23)

24

24.733

9.440

II CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 26) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413 + 418-491)

25

892.059

1.192.214

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 -495*)

26

0

3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată in virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)

27

0

4. Alte creanțe (ct 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)

28

13.521.811

13.009.705

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

29

0

TOTAL (rd. 25 la 29)

30

14.413.870

14.201.919

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

31

0

2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

32

0

TOTAL (rd. 31 +32)

33

0

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 + 542)

34

3.488.063

1.186.290

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)

35

17.926.666

15.397.649

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

36

91.619

214.352

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

37

0

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 +1625 + 1627 +

1682 + 5191 +5192 + 5198)

38

0

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

39

0

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

40

3.0/5,453

2.473.194

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

41

0

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 +1685 + 2691 +451)

42

0

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453)

43

0

Formular 10


BILANȚ

Ia data de 31.12.2009 '----- lei -


F10 - pag. 3

Denumirea elementului

Nr.

rd.

Sold la

01.01.2009

Sold la

31.12.2009

A

B

1

2

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+ 167 + 1687 + 2693 +421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +431 +437 +4381 + 441+ 4423 +4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

44

1.654.754

1.813.170

TOTAL (rd. 37 la 44)

45

4.730.207

4.286.364

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE7DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)

46

6.017.131

3.822.763

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)

47

95.824.266

112.404.113

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

48

0

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625 + 1627 + 1682 +5191 + 5192 + 5198)’

49

0

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

50

0

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

51

0

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

52

0

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691* + 451)

53

0

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453)

54

0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167+ 1687 + 2693 + 421 +423 +424 + 426 + 427 + 4281 +431 +437 + 4381 +441 +4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 +455 + 456 + 457 + 4581 +462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194+5195 + 5196 + 5197)

55

8.909.873

3.949.624

TOTAL (rd. 48 la 55)

56

8.909.873

3.949.624

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)

57

0

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

58

0

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 27î + 1514 + 1518)

59

0

TOTAL (rd. 57 la 59)

60

0

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134+ 138)

61

O CCI AIA

J i.*t 1 u

9.811.181

2. Venituri înregistrate în avans (ct.472)

62

7.270.947

7.502.874

TOTAL (rd. 61 + 62)

63

15.822.363

17.314.055

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

64

0

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

65

0

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

66

5.729.571

6 141.941

TOTAL (rd. 64 la 66)

67

5.729.571

6.141.941

II PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

68

0

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)    ’

69

3.217.419

3.069.057

F10- pag, 4

Denumirea elementului

Nr.

rd.

Sold la

01.01.2009

Sold la 31.12.2009

A

B

1

2

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

70

82.664

91.539

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

71

0

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)

72

0

4. Alte rezerve (ct. 1068)

73

262.956

265.130

TOTAL (rd. 70 la 73)

74

345.620

356.669

Acțiuni proprii (ct. 109)

75

0

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

76

0

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

77

0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Â)    SOLD C (ct. 117)

78

0

SOLD D(ct. 117)

79

0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR    SOLD C (ct. 121)

80

27.403

31.616

SOLD D (ct. 121)

81

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

82

2.252

8.875

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74 - 75 + 76 - 77+78 - 79 + 80 - 81 - 82)

83

9.317.761

9.590.408

Patrimoniul public (ct. 1016)

84

69.045.216

89.052.900

CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)

85

78.362.977

98.643.308

•) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

26)    Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe Imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de î 2 luni.

27)    Acest cont apare la entitățile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 94/2001, precum și la cele care aplică prevederile pct. 92 (3) din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-aa Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 1752/2005, cu modificările șl completările ulterioare.

Suma de control FIO: 1404380057/2766678037

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,
Calitatea


Formular

VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:

ANEXA LA HCLM NR. 9â^â0W- 1

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2009

Formular 20    -lei-

Denumirea indicatorilor

Nr.

rd.

Exercițiul

financiar

2008

Exercițiul

financiar

2009

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)

01

7.512.556

7.914.756

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

7.512.556

7.914.756

Venituri din vânzarea mârfurilorfct. 707)

03

0

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)

04

0

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

0

2. Variația stocurilor de produse finite și a producției in curs de execuție (ct.711)

SoldC

06

0

SoldD

07

0

3. Producția realizata de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721 + 722)

08

0

4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)

09

29.294.043

29.346.770

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-074-08+09)

10

36.806.599

37.261.526

5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)

11

1.916.447

1.486.385

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

12

2.118.786

4.969.004

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)

13

10356.006

10.651.691

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

14

0

0

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:

15

4.918.195

5.321.693

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)

16

3.865.560

4.106.846

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)

17

1.052.635

1.2,4.847

7 .a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)

18

3.781.651

1.601.743

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)

19

3.786.810

1.601.743

a.2) Venituri (ct.7813)

20

5.159

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)

21

44.350

47.309

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

22

54.194

74.173

b.2) Venituri (ct.754+7814)

23

9.844

26.864

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)

24

13.500.540

13.047.736

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611 +612+613+614+621 +622+623+624 +625+626+627+628-7416)

25

11.742.731

11.264.285

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vârsâminte asimilate (ct.635)

26

1.061.886

1.494.502

8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)

27

695.923

288.949

Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)

28

0

Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)    -

29

23.801

-54.896

F20 - pag. 2

Denumirea indicatorilor

Nr.

rd.

Exercițiul

financiar

2008

Exercițiul

financiar

2009

A

B

1

2

- Cheltuieli (ct.6812)

30

82.531

-Venituri (ct.7812)

31

58.73C

54.896

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)

32

36.659.776

37.070.665

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

•Profit (rd. 10-32)

33

146.823

190.861

- Pierdere (rd. 32-10)

34

0

0

9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)

35

0

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

36

0

10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)

37

0

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

38

0

11. Venituri din dobânzi (ct.766)

39

87.403

344.265

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

40

0

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

41

76.626

350

VENITURI FINANCIARE-TOTAL (rd. 35+37+39+41)

42

164.029

344.615

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)

43

0

- Cheltuieli (ct.686)

44

0

- Venituri (ct.786)

45

0

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)

46

28.640

299.405

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

47

0

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

48

237.163

177.476

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)

49

265.803

476.881

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 42-49)

50

0

0

- Pierdere (rd. 49-42)

51

101.774

132.266

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):

- Profit (rd. 10+42-32-49)

52

45.049

58.595

- Pierdere (rd. 32+49-10-42)

53

0

0

15. Venituri extraordinare (ct.771)

54

0

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

55

0

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:

- Profit (rd. 54-55)

56

0

0

- Pierdere (rd. 55-54)

57

0

0

VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)

58

36.970.628

37.606.141

CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)    •

59

36.925.579

37.547.546

F20 - pag. 3

Denumirea indicatorilor

Nr.

rd.

Exercițiul

financiar

2008

Exercițiul

financiar

2009

A

B

1

2

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

- Profit (rd. 58-59)

60

45.049

58.595

- Pierdere (rd. 59-58)

61

0

0

18. Impozitul pe profit (ct.691)

62

17.646

26.979

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

63

0

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

-Profit (rd. 60-61-62-63)

64

27.403

31.616

- Pierdere (rd. 61+62+63-60)

65

0

Suma de control F20 :    506002758 / 2766678037

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Numele si prenumeleFormular

VALIDATNr.de inregistrare in organismul profesional:


ANEXA LA HCLM NR.98/2010 ,    F30 - pag. 1


Formular 30


DATE INFORMATIVE

Ia data de 31.12.2009

- Iei -


1. Date privind rezultatul inregistrat

Nr.

rd.

Nr.unitati

Sume

A

8

1

2

Unitati care au inregistrat profit

01

1

31.616

Unitati care au inregistrat pierdere

02

0

0

II Date privind plățile restante

Nr.

rd.

Total, din care:

Pentru

activitatea

curenta

Pentru

activitatea de

investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante-total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:

03

Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:

04

- peste 30 de zile

05

- peste 90 de zile

06

- peste 1 an

07

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:

08

- Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

09

- Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

10

- Contribuția pentru pensia suplimentară

11

- Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

12

- Alte datorii sociale

13

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

14

Obligații restante fata de a,ti creditori

15

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

17

Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:

18

- restante după 30 de zile

19

- restante după 90 de zile

20

- restante după 1 an

21

Dobânzi restante

22

III. Număr mediu de salariati

Nr.

rd.

31.12.2008

31.12.2009

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

23

127

129

F30 - pag. 2

IV. Plăti de dobânzi si redevente

i Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

24

- impozitul datorat la bugetul de stat

25

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

Venituri din redevente plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

V. Tichete de masa

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelorde masa acordate salariatilor

30

243.290

VI. Cheltuieli de inovare **)

Nr.

rd.

31.12.2008

31.12.2009

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare **) - total (rd. 32 la 34), din care:

31

- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei

32

- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei

33

- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei

34

VII. Alte informații

Nr.

rd.

31.12.2008

31.12.2009

A

B

1

2

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:

35

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:

36

- acțiuni cotate

37

- acțiuni necotate

38

- părți sociale

39

-obligațiuni

40

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-urî)

41

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:

42

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

43

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

44

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume orute (ct. 4092 + 411 +413+418)

45

983.475

1.213.622

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

46

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)

47

Mte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 +461 +471 + 473)

48

5.392.231

8.915.054

Dobânzi de încasat (ct. 5187)

49

nvestiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din.ct.508)

rd. 51 la 55), din care:    j

50

F30 - pag. 3

Nr.

rd.

31.12.2008

31.12.2009

A

B

1

2

- acțiuni cotate

51

- acțiuni necotate

52

- părți sociale

53

-obligațiuni

54

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)

55

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

56

Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:

57

485

128

- în lei (ct. 5311)

58

485

128

-în valută (ct.5314)

59

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care;

60

3.459.460

1.158.647

- în lei (ct. 5121)

61

3.459.460

1.158.647

- în valută (ct. 5124)

62

Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:

63

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de incasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

64

- sume in curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)

65

Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:

66

13.923.467

12.838.175

- împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681 )(rd. 68 + 69), din care:

67

-în lei

68

- în valută

69

- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care:

70

- în lei

71

-în valută

72

- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care.

73

-în lei

74

-în valută

75

- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 162? + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:

76

-în lei

77

-în valută

78

- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682)(rd. 80 + 81), din care:

79

- în lei

80

-țn valută

81

- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)

82

- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)

(rd. 84 + 85), din care:

83

2.901.832

2.110.858

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul jnei valute

84

2.901.832

2.110.858

-în valută    '

85

F30 - pag. 4

Nr.

rd.

31.12.2008

31.12.2009

A

B

1

2

- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)

86

3.075.453

2.473.194

- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

87

206.794

194.613

- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct 431 + 437 + 4381 +441 +4423+4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)

88

271.257

407.218

- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 +

509)

89

7.468.131

7.652.292

- Dobânzi de plătit (ct. 5186)

1

90

Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:

91

- acțiuni cotate

92

- acțiuni necotate

93

-părți sociale

94

VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr.

rd.

31.12.2008

31.12.2009

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

95

Suma de control F30 :    84552959 / 2766678037

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

**) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/ 14.08.2004

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Formular

VALIDAT

ANEXA LA HCLM NR.98/2010
SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formular 40 (pag.1-2)


la data de 31.12.2009


- lei -


Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

' Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

289.815

522

X

290.337

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

03

X

TOTAL (rd. 01 la 03)

04

289.815

522

X

290.337

Imobilizări corporale

Terenuri

05

22.174.305

493.960

272.309

X

22.395.956

Construcții

06

55.436.549

21.571.967

1.023.981

75984.535

Instalații tehnice si mașini

07

7.974.826

62.978

34.254

31.148

8.003.550

Alte instalații, utilaje si mobilier

08

4.877.932

1.465

4.549.495

9.915

329.902

Avansuri si imobilizări corporale in curs

09

5.897.432

1.375.730

417.984

X

6.855.178

TOTAL (rd. 05 la 09)

10

96.361.044

23.506.100

6.298.023

41.063

113569.121

Imobilizări financiare

11

X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)

12

96.650.859

23.506.622

6.298.023

41.063

113.859.458

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

-lei-


Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

O

imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

13

Alte imobilizări

14

197.263

53.122

250.385

TOTAL (rd.13+14)

15

197.263

53.122

250.385

Imobilizări corporale

Terenuri

16

7.193

1.392

8.585

Construcții

17

1.025.863

108.400

98.227

1.036.036

Instalații tehnice si mașini

18

2.357.192

1.404.412

32.784

3.728.820

Mte instalații .utilaje si mobilier

19

3.256.213

34.648

3.036.579

254.282

rOTAL (rd.16 la 19)

20

6.646.461

1.548.852

3.167.590

5.027.723

\MORT1ZARI - TOTAL (rd.15 +20)

21

6.843.724

.    1.601.974

3 167.590

5.278.108

ANEXA LA HCLM NR.98/2010
SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE    -lei-

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări

reluate la venituri

Sold final

(col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

22

Alte imobilizări

23

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

24

TOTAL (rd.22 la 24)

25

Imobilizări corporale

Terenuri

26

Construcții

27

Instalații tehnice si mașini

28

Alte instalații, utilaje si mobilier

29

Avansuri si imobilizări corporale in curs

30

TOTAL (rd. 26 la 30)

31

Imobilizări financiare

32

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -TOTAL (rd.25+31+32)

33

Suma de control F40 :    771742263 / 2766678037

ADMINISTRATOR,    ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele


Numele si prenumele

BABUS RADU

c    1

BOBE CARMEN LACRAMIOARA

Semnătură//-/Ot. . ,


Stampila uf


Semnătură

Calitatea


11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular

VALIDAT


Vers.1.02


NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2009

lei

clemente de activ

Valoare bruta

Deprecieri ( amortizare si oroviz)

Sold 1 ianuarie 2009

Creșteri

Reduceri

Sold la 31 decembrie

Sold la 1 ian 2009

Deprecierea inregrstra ta i' cursul exercițiului

Reduceri sau reiuari

Sold deprecieri la 31 12.2009

0

1

2

3

4

5

6

7

8

CT205

37.596

522

0

38.118

2.304

7.729

10.033

CT208

252.219

252.219

194.959

45.393

240.352

CT2" 11/TERENURI

22 146 458

493 960

272 309

22.368 109

0

0

0

CT2’12/AMENAJARI TER

27.847

27 847

7.193

1.392

8.585

CT 212/CONSTRUCTII

55 436 549

21.571 967

1.023.981

75.984.535

1.025.863

108.400

98.227

1.036 036

CT213

7.974.826

62.978

34.254

8.003.550

2 357.192

1 404.412

32.784

3.728.820

CT214

4.877.932

1.465

4.549.495

329.902

3 256 213

34.648

3.036.579

254 282

CT231

5.897.432

1.375.730

417.984

6.855.178

0

TOTAL

96.650.859

23.506.622

6.298.023

113.859.458

6.843.724

1.601.974

3.167.590

5.278.108

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2009


lei

Denumirea provizionului

Sold la 1 ianuarie 2009

Transferuri

Sold la 31.12.2009

in cont

din cont

0

1

2

3

4

Provizioane pentru clienti neincasati/DPTO

43.368

0

15 733

27.635

Provizioane pentru clienti neincasati/DAI - SAD

36.070

0

36.070

0

Provizioane pentru clienti neincasati/DAI - Curți

3.093

0

3.093

0

TOTAL

82.531

0

54 896

27.635

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2009

lei

DESTINAȚIA

SUMA

PROFIT NET DE REPARTIZAT :

31.616,00

rezerve legale

8.875,00

50% către CLM Constanta

11.371,00

50% alre rezerve Regie

11.370,00

Rezerva legala in suma de 8875 RON s-a constituit in cursul anului 2009, din profitul exercițiului financiar, in baza Ord. 2374/2007.

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2009


lei

INDICATOR

EXERCIȚIUL 2008

EXERCIȚIUL 2009

1 Cifra de afaceri neta

7512.556

7.914.756

2 Costul serviciilor prestate

7.365.733

7.723.895

3. Cheltuieli activitatii de baza

7 365.733

7.723.895

4. Rezultatul brut aferent CA nete (1-2)

146 823

190.861

5. Cheltuieli generale de administrație

29.294.043

29.346 770

6. Alte venituri din exploatare

29 294.043

29.346770

7. Rezultatul din exploatare

146.823

190.861

NOTA 5


SITUAȚIA CREANȚELOR SI DATORIILOR

lei

CREANȚE

Sold la 31.12.2009

Termen de lichiditate

sub 1 an    peste 1 an

Total creanțe:

14.201.919

10.877.874

3.324.045

din care:

CT 267

6.226

6.226

0

CT 409

374

374

0

CT411

1.185.614

1.185.614

0

CT 445

4 306.758

4.306.758

0

CT 446

2.245

2.245

0

CT 458

1.416

1.416

0

CT 461

3.324.045

0

3.324.045

CT473

5.375.241

5.375.241

Total datorii

8.235.988

4.286.364

3.949.624

din care:

CT 167

2.110.858

1.061.921

1.048.937

CT401

2.449.344

2.449.344

0

CT 404

621

621

0

CT408

23.229

23.229

0

CT 421

124.526

124.526

0

CT 423

5.068

5 068

0

CT 426

429

429

0

CT 427

2.828

2.828

0

CT 428

61.762

61.762

0

CT 431

152.441

152.441

0

CT 437

3.620

3.620

0

CT 441

3.359

3.359

0

CT 442

194.782

194.782

0

CT444

50.910

50.910

CT 447

2.106

2.106

CT448

2.900.687

0

2.900.687

CT 462

149.418

149.418

0

Director Economic,

BOBE LAC RÂMI OARA ,1 CARMEN

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

R.A.E.D.P.P Constanta a întocmit situațiile financiare aferente anului 2009 in conformitate cu principiile contabile generale in vigoare si OMF 1752/2005 cu modificările s completările ulterioare.

Nu s-au făcut abateri de la principiile contabile si metodele de evaluare prevăzute de legea Contabilității nr.82

din 1991.

Exista comparabilitate cu informațiile exercițiului precedent.

Stocul de mărfuri-este exprimat la costul de achiziție.

Nu s-au inclus dobânzi in costul de achiziție a activelor imobilizate.

NOTA 7


ACȚIUNI SI OBLIGAȚIUNI

Nu este cazul.


Director Economic, BOBE LACRAMIOARA CARMEN


NOTA 8

INFORMAȚII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

In anul 2009 societatea a avut un număr mediu de 129 salariati pentru care societatea a plătit: salarii brute    4 106.846 lei

cheltuieli cu asigurări sociale 1 214 847 lei

Societatea nu a acordat credite directorilor si salariatilor.

Director Economic,


BOBE LACRAMIOARA CARMENANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

1. Indicatorul de lichiditate curenta = active curecte - 15 397 649 = 3,59 datorii curente 4 286 364

2.    Indicatorul lichidității imediate = active curente - stocuri = 15 397 649 - 9 440 = 3.59

datorii curente    4 286 364

3.    Indicatorul gradului de indatorare = capital imprumutat * 100= Nu este cazul

capital propriu

4.    Viteza de rotatie a stocurilor = costul vânzărilor = Nu este cazul

stocul mediu

5.    Nr. De zile de stocare = stoc mediu * 365 = Nu este cazul

costul vânzărilor

6.    Viteza de rotatie a debitelor clienti = sold mediu clienti * 365 =- 1 092 099 * 365 = 50,36

cifra de afaceri    7 914 756

7.    Viteza de rotatie a creditelor furnizori = sold mediu furnizori * 365 = 2 774 323 * 365 = 35,52

achiziții de bunuri    28 508 668

8.    Viteza de rotatie a activelor imobilizate = cifra de afaceri = 7 914 756 = 0,07

active imobilizate 108 581 350

9.    Viteza de rotatie a activelor totale = cifra de afaceri ~ 7 914 756    = 0,06

total active 124 193 350


NOTA 10

ALTE INFORMAȚII

al Informații cu privire la prezentarea intreprinderii

R A. Exploatarea Domeniului Public si Privat cu sediul in Constanta, bd 1 Mai, nr 21, bl, H18, Parter, jud Constanta este înmatriculata la registrul Comerțului sub nr.J13/15/1996 avand cod de identificare fiscala 2746784 , atribut fiscal RO

bj. Informații privind relațiile intreprinderii cu filiale,

întreprinderi asociate sau cu alte intreprinderi

Nu este cazul.

c)    Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda naționala

a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor evidențiate

inițial intr-o moneda străină.

Nu este cazul.

d)    Informații referitoare la impozitul pe profit

Impozitul pe profit aferent anului 2009, este de 26.979 RON.

R.A.E.D.P P. Constanta a achitai suma de 27.188 RON in contul impozitului pe profit aferent anului 2009 Suma de recuperat este in valoare de 209 RON.

e)    Cifra de afaceri

7 914 756 lei

f)    Cheltuieli cu chiriile si ratele achitate in cadrul unui contract de leasing operațional

Nu este cazul

g)    Onorariile plătite auditorilor

Nu este cazul

h)    Angajamente acordate

Nu este cazul

I) Angajamente primite

Nu este cazulDirector Economic,

BOBE LACRAMIOARA/CARMEN


RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

LA SITUAȚIILE FINANCIARE ÎNTOCMITE CONFORM OMF 1752/2005 PENTRU ANUL 2009

Regia Autonoma “Exploatarea Domeniului Public si Privat” Constanta, infiintata prin HCLM nr. 332/1996, inregistrata la Registrul Comerțului cu numărul J3 3/15/96, C.U.I. 2746784. atribut fiscal RO, cu sediul in Constanta, b-dul 1 Mai, nr. 21, parter, are ca obiect de activitate :

- administrarea, întreținerea si repararea fondului locativ de stat si a clădirilor cu alta destinație;

- amenajarea, administrea si intretinerea piețelor agroal intentare, oboarelor, târgurilor saptamanale bazarelor;

- administrarea unitarilor de invatamant preuniversitar de stat.

Principalii indicatori economico - financiari la 31.12.2009 conform OMF 1752 / 2005 cu

completările si modificările ulterioare, se prezintă astfel:

1.    VENITURI TOTALE, din care:

-    venituri din exploatare din care :

-    venituri proprii

-    buget local

-    venituri financiare

2.    CHELTUIELI TOTALE, din care:

a.    Cheltuieli din exploatare din care:

-    materiale si consumabile

-    energie si apa

-    cheltuieli lucrări si servici executate si terii

-    impozite si taxe

-    salarii si cheltuieli aferente

-    amortismente

b.    Cheltuieli financiare

3.    IMPOZIT PROFIT

4.    REZULTATUL EXERCIȚIULUI

- RON -37.606.141 37.261.526 9.425.250 27.836.276

344.615

37.547.546

37.070.665

6.455.389

10.651.691

11.545.647

1.494.502

5.321.693

1.601.743

476.881

26.979

31.616


(profit net)

Evidenta financiar - contabila s-a tinut in conformitate cu Legea 82/1991 a contabilității republicata cu modificările si completările ulterioare, cu OMFP 1752/2005 cu modificările si completările ulterioare si in conformitate cu instrucțiunile si prevederile in vigoare, referitoare la modul de organizare si conducere corecta si la zi a contabilității,

Bilanțul contabil s-a întocmit in baza balanței de verificare pe anul 2009, conform OMF 1752 / 2005 cu modificările si completările ulterioare.

Nn s-au efectuat compensări intre conturile bi ian ti ere sau intre venituri si cheltuieli. Contul de venit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare

aferente anului 2009, conform Legii 571 / 2003 cu modificările si completările ulterioare.

Regia prezintă la 31.12.2009 următoarea situație:

-    Nu am angajat credite pentru derularea activitatii in anul 2009.

-    Regia nu are datorii la bugetul local.

-    Nu avem datorii restante la bugetul asigurărilor sociale si la bugetul de stat.

-    Regia a beneficiat de următoarele surse de la buget:

TOTAL, din care:

25.043.884

Alocații pt.admin. si fct. scoli

20.399.985

Alocații Investiții scoli -Fd. rulment

1.231.831

Alocații Investiții scoli — Buget de Stat

1.404.199

Subvenții ANL si Tara Piticilor

2.007.869

Salariile plătite directorului general si indemnizațiile membrilor consiliului de administrație in 2009 au fost in suma de 138.931 lei.

Se aproba repartizarea profitului net in suma de 31.616 Ron aferent exercițiului financiar 2009 astfel :

1.    rezerve legale    -    8.875    lei

2.    50% către CLM Constanta    -    11.371    lei

3.    50% alte rezerve Regie    -    11.370    lei