Hotărârea nr. 97/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BILANTULUI CONTABIL PE ANUL 2009 AL R.A.T.C. CONSTANTA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea bilanțului contabil pe anul 2009 al R.A.T.C. Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in ședința Pr.diPaLa.

din data de..?.?.•.?5.-2010........

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ștefan Mazare, avizul comisiei de specialitate nr. 1 buget- finanțe precum si adresa nr. 56384/ 26.04.2010 a R.A.T.C. Constanta ;

Având in vedere Ordinele nr. 1752/ 17.11.2005 si nr 23 74/ 12.12.2007 ale Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea precizărilor privind incheierea exercițiului financiar la persoanele juridice prevăzute la art.l alin.(l)din Legea contabilității nr.82/ 1991, republicata, au obligația sa întocmească situații financiare anuale conform Reglementarilor Contabile armonizate cu Directiva a JV-a si cu Directiva a V.II-a a C.E.E. si a Standardelor Internationale de Contabilitate ;

In temeiul prevederilor an.36, al in.2 lit.a. alin.3 lit.c si art.l 15 alin.l lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba bilanțul contabil pe anul 2009 al R.A.T.C. Constanta, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotarare Direcției Financiare, R.A.T.C. Constanta în vederea adticcrii la îndeplinire și spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta.

Adoptata de un număr de ,?.4..consilieri din 27 membri.

Președintele ședinței.    Contrasemnează,

Secretar

Marcela Enache

Constanta

Nr...97......../....2.7.'.°.5;......../2010

.    ...    , O Mari Contribuabili cane depun bilanțul ia București

Saab fit/mai daca este aazat; —1

FI Sucursala

F10 - pag. 1

Tip situafie financiara; BLi Număr din re^stnuliComerfuJnt ;

J13W1991    ;

Cod unic de inrejri.steate

«883902

Forma de proprietate

11 —fteCiii awonoiae

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAIA1)

j493l Transporturi '.urbane, sUfiurbaneȘiir»gtiopEilitane«ier3lăJ.ori


M F P. • A.N A.F. - 0 G.” P. CONSTANTA


Formular W


ADMI HiS T R'A '■ i A' r Sp i; ;t v u ri ț U b L i C E

pentru Conlnbiiablll Mijlo^^.Qțyi^ljtpta

irnrj'fc, Ie$ir3 Nf.__

| fiu*_tuns

la data de 31.12.2009    2 1 APR 2010


BILANȚI    I

Denumirea elementului

Nr. ' rd.

Sold la

©1.01.2009

Sold ia

31.12.2009 i

1

B

1

2

Ia. active «mobilizate

11. IMOBILIZĂRI NEGORRORA'LE

~J

|    5 .Cheltuieli de constiiuirt (0201-2801)

01

0

1

1

i    ...... j

2£foeîtuie1île<de dezvoltare <ct203-2&D3<2903)

02

0

3, Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și acîăwe similare șl

pite imo’brliză ri necorpoja'lfi {ct. 205 -+ ZOB - 28D5 - 2808 - 2905 -29.081

03

109225

87.966

4. Fond comercial (CL207J-2807-29.Q71

04

0

5. Avansuri si imobilizării mecorporale in .curs de execuție (s±233+234-2s933)

05

7.175

TOTAL (rd.01 la 053

06

116.400.

87.966

11. imobilizări corporale

,    1. Terenuri și construcții {OL 211 +212-2811-2812-291Î-2912}

©7

5.3 75861

5212987

2. Instalații tehnice șl mașini fox 233 - 283 3 -29535

0.8

66.239-8081    49.198.555

X Alte instalații, ufdaje ș1 mobilier get. 214-2814- 291-4)

09

36.641

31.924

,    4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (CL 231 + 232 - 29313

W

0

|    TOTAL W. 07la 10)

11

71452310

54.443.466

' I1L IMOBILIZĂRI financiare

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate {cL 251 -29613

12

320

120.

2, fa^pnumuturi acordate enlsit^flar afiliate $cL 2671 + 2672-2964)

13

0

3. Interese de participare Jet. 2-63 - 2962)

14

fi

I    '

4. împrumuturi acordate entităților de care comparata este ilegală în virtutea intereselor de participare Jet. 2673 + 2674- 2965)

15

0

__I

5. Investiții deținute ca imobilizări (ce 265 - 2963)

16

0

6. Alte împrumuturi Jcî. 2675* + 2676* ~ 2678* + 2679* - 2968*-2968*)

17

0

TOTAL <rd 12 la 1

_

ÎS

320

120i

d

I

FI 0 - pag. 2

Denumirea elementului

1

Nr. rd. '

Sold la 01.01.2009

Sold la 31.12.2009

A

8

1

2

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rcL06-11 + ÎS)

19

71565.030

54531552

B.ACnVEaRCOLANTÎ

1 STOCURI

1. Materii prime și materiale consumabile lct301 + 302+ 3D3+/-3O8+351 + 358 •+383 +A388-391-392-3951-3958-398j

20

1.985.970

1.794.178

Z Producția în curs de execuție Ja.331 + 332 + 341+7-348*- 393- 3941 - 3952)

21

0

3. Produse finite și mărfuri {cî. 345 + 346 +7- 348* -+354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 -396 - 397 - 442B)

22

6.911

4.086

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct.405i)

23

©

11.100'

. JTAL<rd.20la23î    •

24

199Z981

1.809.364

II. CREANȚE (5umele care urmează sâ fieincasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separai pentru fiecare element.)

1.C reanțe comerciale26'10.2675* + 2676 *-<-2673*+-2679*-2966*-2968*+ 4092 +411 +413 + 418-491)

25

1.79Z172

3389-845

1 Z Sumedelncasat de la entitățile afiliate (0.451 -49S*j)

26 '

19.855

19.855

3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de .participare (0453-495*)

27

0

4-Alte creanțe <O425 - 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4425 + 444 + 445 + 446 +447 + 4482 + 4582 + 461+473-496 + 5187)

78

3515.111

45.460.615

5. Capital subscris și nevărsat {cî. 456 - 495*)

29

TOTAL (rd. 25 la 29)

39

5.327.138

48.870315

, 111. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

». Acțiuni deținute Ta entitățile afiliate {ct. 5©1 - 591)

31

0

r

L

Z Alte investiții pe termen scurt (ct 505 +506 + 508 - 595 - 596 - 598+ 5113 + 5114)

32

0

TOTAL.(rd. 31+32)

33

0

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (O 5112+512+531 + 532 + 541 + 542)

34

942893

583594

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)

35

8263.012

51263Z73

C CHELTUIELI ÎN AVANS da. 471}

36

88.816

24.768

, D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTIT ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂN A LA UN AN

]| L împrumuturi din emisiunea de®b1igațruru.prezenîându-se separat 'împrumuturile din emisiunea de obligați unu convertibile (o 161 - 1681 - îl 69)

37

0

i

Z Sume datorate instituțiilor de oredir la 1621 +1622+ 1624- 1625+ 1527 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

1 38

1

C

I

3- Avansuri încasate în contul comenzilor Jet 419)

39

5325

20.090

4.Datorii comerciale- furnizori <0.401 +404 +4QSi

49

3.038361

2.625.079

5. Efecte de comerț de plătit (gl-403 + 405)

41

C

I

i    6. SumedatoraîeentîtățiJorafiliatelcL 1661 +1685 + 2691 +451)

42

c

-:-

7. Sume datorate entităților de care -compania este Jegatâ în virtutea intereselor de participare (tt. 1663+1686+2692+453)

F1G-pag. 3

Denumirea elementului

Nr.

rd.

Sold la

01.01.2009

Sold ia

31.12.2009

A

B

1

2

3. Alte datorii, inclusiv-datonile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 1626 + 16? + 1687- 2633 4- 421 +423-424+426+427 + 4281 +431 +437+4381 441 + 4423 +4428 +444 + 446 + 447 + 4481 -435+436 + 457 + 4581 +462 + 473 + 19 + 5186 + 5193 + 5194 - 5195 + 5196 + 5157)

44

4.422.720

4.916274

TOTAL (rd. 37 la 44)

45

7.466406

7561353

ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 -45 - 62)

46 .

885,422

43.726.688

.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CUREN IE (rd. 19 + 46)

47

72.454.452

9.8258240

. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

1 .Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-seseparat nnrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (d. 161 + 1681 -169)

48 •

0

2. Sume datorate Instituțiilor de credit (ci. 1621 + 1622+ 1624 + 1625 +1627 +

682 + 5191 +5192 + 5398)

49

0

3. Avansuri încasate în contul comenzilor tCL 419)

50

0

„ Datorii comerclale-fumizori (0.401 + 404 +408)

51

0

0

5. Efede de comerț de plătit !ct 403 - 405)

52

0

0

6. Sume datorate entităților afiliate (ct 1661 + 1685 + 2691*+451)

53

0

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor le participare (ct. 1663 + 1686 + 2692+453)

54

f

8, Alte datorii, Inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale țct. 1623 + 1626 + 167+1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +431 +437 + 1381+441 +4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 +455 + 456 + 457 + 4581 -462 + >73 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 53 95 + 5196 + 5197)

55

48.627.062

38.542608

TOTAL (rd. 48 la 55)

56

48.627.062

38342.008

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (O. 1515)

57

0

2. Provizioanepenîru impozite (ct. 1536)

58

0

3, A1ie provizioane fct 3511 +1512 + 1513 ^+1514 + 1518)

59

■0

TOTAL (rd. 57 la 59)

60

0

r

1. VENITURI ÎN AVANS

'.Subvenții pentru Investiții (ct 131 + 132- 133 +134 +138)

61

18.723.664

57.726.960

2. Venituri înregistrate în avans (d.472)

62

0

TOTAL (rd. 61 +62)

63

18.723.664

57.726.960,

1 CAPITAL Ș1 REZERVE

L CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct, 1012)

64

0

I

2. Capital subscris nevărsat (o.1011)

65

0

I

3. Patrimoniul regiei (cL 1015)

66

4514.641

4514641

TOTAL (rd. 64 la 66)

67

4514.641

4514.641

11. PRIME DE CAPITAL (O. 304)

68

0

UI. REZERVE DIN REEVALUARE (O.105)

69

3.856809

1    3501.740

F10-pag,4

Denumirea elementului

Nr.

rd.

Sold Ia

01.01.2009 ‘

Sold la

31/1X2009

A

B

2

IV. REZERVE

1. Rezerve legale i(cL il 061)

7.0

130841

130.841

2. Rezerve statutare sau contractuale £cî. 1053)

71

0

3, Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din «reevaluare fct 1Q6SJ

72

942.689

1397.758

4. Al te rezerve (ct îl ,068)    ,

]

73

103.446

103.446

i TOTAL țrd. 70 ta 73)

74

1,176.976

153X045

Acțiuni proprii (cî. 109)

75

0

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii IoL 141)

76

0

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii Jet 149)

77

0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT^    5OLDC <ct. 117)

78

SOLD D (0.117)

79

1.560.016

5,767,853

Vil. PROFITUL SA J PIERDEREA EXERCIȚIULUI FJNANOIAR    SOLO C (O 121)

80

0

S0U?DfOl21)

81

4.207,838

3.069.719

Repa rtizarea profitul ui (cl 129)

82

; CAPITALURI PROPRI1 - TOTAL {rd. 67*68+ 69+ 74 75+76 - 77+7S - 79+88-81 - 82)

83

3.780572

71O.S5-Ț

1 Patrimoniul public(o îOîfij

84

1323.154

|    1278.418

CAPTTALiURI - TOTAL itrd. 83 + 84)

85

5,103.726

1.989272

_

*) Conții iii de rspa frizat după imatura elementelor nespectiye.

26; Sumele (înscrise la acest râmei și preluate din conturile 2675 la 2675 re prezintă crea ațele aferente contractelor de leasing financiarei altor contracte asimilate, precum și alte creanțe «mobilizate, scadente intr-o perioada mai crairâ de 12 tom.

2?j Acest cont apare la entitățile care au aplicat Reg lementarile contabile aprobate prin Ordin ul (ministrului finanțelor publice rir. 94/20C1, precum șl la cele care aplică prevederi le pet 92 (3) din .ReptemerJtdrâeconîabVe conbnsect/SIrectivaa f'Ao a CoanuaiitSfllor£sx>aomce£aroj)Me, parte aampaneatâ ,a Heglemealâdlar contabileaonrarme^u direrăivdleev/apsne, pps.obotepm OMFPnt. 1752/2005, cu.modificările șl câmpiei urile if}tswar£.

Suma d e omfiro I FU ® ■;    11877 13983 / 3,623 423282

ADMINISTRATOR,ÎNTOCMIT,

Numele si (prenumele STEUAKIAGOREA


SemnăturaFormular

VAUDATF20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2009

Formular 20    - lei -

Denumirea indicatorilor

Nr.

rd.

i

Ek er.ci țiul financiar

2008

'(Exercițiul

financiar

2009

, *

B |

1

2

3. Cifra de afaceri ia eîâ (rd. ©2 ifca 05)    •.

03 I

S5.453.127,

56.656(037

Producția vândută {(X701+702+7Q3+704+70S+706+708)

(02 i

33797.632

34.910-280,

Menituri din vânzarea măriuriJorfct. 707)

03 j

744.654

2.263098

Vemteuri din dobânzi înregistrate de entitățile a'l căror obiect de activitate D i constituie leasingul <ct.766)    ,

04

u

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete jct74l 1)

(05

2 ii .410.841

19.482659

~. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție ftaJH)

Sold C ’

©6

275.061 ‘

213.788

Sold D

07

°i

3. Producția realizată deentitaîepentru scopurile sale proprii și capitalizată (0721*7223

08

©

; A. Alte venituri din exploatsre'(ct.74il 7+7589

©9 i

14730091

250W063,

VENITURI Dl N EXPLOATASE-TOTAL frd. Oii +0607+0.8+09)

3© :

70.4.66.279,

81380-488

5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consu inabile (ct601+602-7412)

11

17382411

18338.175

Atee dheltuieli materiale jjX6G3*6D4+606+6Q8.)

12

936.681

365377

-i-

b) Mteobeltuileîi externe fcu energie șî a pă),(.cL6 05-7433)

13

3.128024

1312.508.

c) Cheltuieli privind măriri rrle fct.607)

14

68343

107426

! '6, Cheltuieli ou personalul jr.d. 16+17), din care:    ■

15

26.151-478

27.193.612

a) Salarii și Indemnizații (£1641*642-7414)

16

20.117.291

2064.871

-4 Cheltuieli ou asigurările și protecția sociala (tX645-74'lS)

17

6034.187

5.928741

7.s) Ajustări de valea re privi rad imobilizările corporal e și necorporale jrd. 119-20)

10

9098.153

1S.022.768

ari) Cheltuieli (d£81 1t +6813)

19

9.99.8.153

18022768!

,a2) Venituri jet.7813)

20

0

| b) Ajustări de valoare privind activele circulante jrd. 22-23)

21

-39Z8M

i

2.986'

' !b.1)Cheteuîesli(oL654+6814i

22

314

4-953

b.2) Venituri jct.754+7814)

23

393.624

1.967

: 8. Alte cheltuieli de exploata re fid. 25 la 28)

24

9-S3286&

11302414.

■1-

. 8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe jct.6îl 1 +612+613+614+621+622+623+624 i+673+62.6-.627—678-7416)

25

9087352

10761408

i .8 i ChPI ruiei i cu alte impozi te, taxe și vărsămi nte asi m'rl ate jp0635)

26

242918

848.644

. 83. Cheltuieli ou riespâg obîri, donații și activele cedate jet.658)

■ 27

282596

192.362!

■ Cheltuieli privi nd dobânzile de ireSnanțare (înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl .constituie leasingul jct.6665

i 28

0

Ajustări privind provizioanele («3. 30-31)

29

0

_

j

F20-pag.2

Denumirea indicatorilor

Nr. rd. !

Exercițiu!

financiar

2008

Exercițiul

financiar

2009

A

B j

1

2

- Cheltuieli <OUS812)

30 i

o

-Venituri (rt-7S12)

31

0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL (rd. 313a 15+18+21+24+29)

27

66.885.146

77.545266

PROFITU L SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE

-Profit (rd. 10-32)

33 J

3381.133

4335222

- Pierde' e (rd. 32-10)

34 j

0

o.

9. Venituri din interese de participare [ct.7611+7613)

35

21.178

-din care, venkurileobîinute de1a entitățileafiliate    .

36

0

10, Venituri dn alte .investiții și împrumuturi care fac parte din acTi vele imobilizate (ct763)

37

0

-din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

38

G

11, Ve râtu ri di n d.bbânzî (0.766)

39 |

28248

68690

- din care, veniturile-obținute de la entitățile afiliate

40

0

Alte venituri financiare (cî.762+764+765+767+768)

41

963.732

1.671345

VENITURI ONANCIARE -TOTAL (rd. 35+37+39+41)

42

1.013.458

124023:5!

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca aerive circulante frd.44-45)

43

0

-Cheltuieli (cL686)

44

fi

-Venituri \ct.786)

45

0

|13. Cheltuieli privind dobânzîte ițclj666-7418)

46

4234.939

5367-923

i

- dir» care, cheltuielile in .relația cu entitățile afiliate

47

fi

j Alte cheltuirii financiare (.CE663+664+665+667+668)

48

4.567.49D

3762586:

CHtLWffibl iRWAWOlflHE—TOTAIL (rd.43+46+48)

49

8,802.429

9.130309

PROFITUL SAU PIERDEREA IRINANCIAR(Â);

- Profit (ird. 42-49)

SG

0

0'

- Pierdere (rd.49-42)

51

7.788971

7.39D274

14. PROFITULSAU PIERDEREA GURENTXĂ);

1

- Profit {rd. 1.0+42-32-49)

52

0

q

J    -Pieidere(indL32+49-1042)

53

4207,838

3.055.052

: 15. Venituri extraordinare Sgl77I|

54

16. Ch(+lUîieliextracxdinarefet.67O

55

i 17. PROF1 TUL SAU PIERDEREAD1N ACISWTA7EA EXTRAORDINARĂ;

-Profil (rd. 54-55)

56

0

0

- Pierdere (rd. 55-54)

57

0

Q

VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)

58

71.479.737

83.620.723

OH ELTU1ELS TOTALE («t 32+49+55)

' 59

75.687.575

667,75.775

j

F20-pag.3

Denumirea indicatorilor

Wr.

rd.

Exercițiul

financiar

2008

Exercițiul

■financiar

2009

_

A

£

1 .

2

PROFITUL SAIJ PIERDEREA BRUTlA):

- Profit (rd. 58-59)

60

0

-Pierdere {rd. 59-58)

61

4.2D7.838

3.055.052

18. Impozitul pe profit ÎCL691)    ,

62

19. Alte Impozite iteprezentate la elementele de mat sus ț(er.69i8il

63

1-4.667

20. PROFITUL SAUI PIERDEREA MET'(A) A EXERCIȚI ULUI FINANCIAR:

- Profit (fd. 60-61 -62-63)

64

0

0

- Pierdere if.rd.61 +62-^63-60)

65

4.207.838

3.069.719

ma de control F2©:    321.2596847 / 3621-423282

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele


ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele


stelianagoreaCalitatea


1' -©JRECTQH ECONOMIC

i

Formular

VALIDAT


Nr.de înregistrare irn «organismul profesional:

L    ~Z

*    TQr

1. Date privind rezultatul înregistrat

rcL

Nr.unitatj

Sume

1    A    1 © j

1

. 2

Unitati care au înregistrat profit    Cil ,

0

O

Unitari care au înregistrai pierdere    02

i

3.069.719

11 Dsteprivîndplatiie restante    \

'    I

Nr.

rd.

Total, din care:

Pentru

activitatea

curenta

Pentru

activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

i Plăti restante -total (rd.04+08+14 lla 18+22), din care;

03

13886.8221

1.886.822,

Furnizori (restanți -total i(rd. 05 ia ©7i), din care:

04

1559.846

1.559.846

peste30dezîle

05

-780.894

780894

-peste 90 de zile

06

778.952

778.952’

, -pesre 1 an

<37

0

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale-total (rd.O9ila 13), din care

08

-Contribuții pentru asigurării socialedfi stat datorate de angajatori, sa'iar'rafi si alte persoane asimilate

09

- Go n triburi i pentru fond ui asigura rilo r social e d e sa na tale

10

- Contribuția pentru pensia suplimentară

n

-Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

12

-Alte datorii sociale

13

Obligații restante fata de bugetelefondurilorspeciale si alte fonduri

14

1

igaîii restante fala de ,a!ri creditori

15

! Impozite sî taxe oneplarite lia termen dl stabilit ia bugetul de stat

16

Impozite sî taxe ineplafite la termenul stabilit la bugetele locale

17

326876

326.976

Credite .bancare nera mbursate la scadenta - total (rd. 19 lla 21), din care:

18

-

- festa nte d upa 30 de Zile

19

- restante după 90de zl le

20

! - restante dppa 1 an

21 '

Dobânzi restante

22 I

1 :

III. Număr mediu de salariat)

Nr

'*    31.12.2008

rd.

31.12.200S

,    A

B    1

1

2

Număr mediu de sala riad

23    1.060

II

1829

'    F30 - pag. 2

IV, Pîati de dobânzi $1 redevente

i

Nr. ' rd.

Sume ii el)

A

B

1

Menituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele faine n ereziei erate din statele membre ale Uniunii Europene, din care:    |

24

•    i

- impozitul datorat la bugetul de Stat

25

1

_]

Venito ri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale'Uniunii Europene, din care:    j

26

- impozitul datorat la bugetul de stat    i

27

Venituri din redevente plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate *) nerezldentedin statele membre ale Uniunii Europene, din care;

28

- impozitul datorat la bug etul de stat

29

V.Ticbete de masa

Nr.

rd.

Sume fleî)

A

B ,

1

Contravaloarea drhetelorde masa arondate salariiafiior

30

1.914.446

VI. Cheltuieli de inovare **)

Nr. ‘ rd..

31,12.2008 1

31.1X2009

A    [

B

1

2    j

1 Chdlîuidli de inovare **) - total i£rd. 32 la 34), din care:

31

- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei

32

;    - cheli ui ei i de inovare în ou rs de fi naliza re î o cu rsul parioad el

33 1

i    - cheltuieli de inovare abandonatein cursul perioadei

34

VII. Alte mfoririațîi

Nr,

rd.

31.1X2008

31.12.2009

i    ■    A    ■

B

îl

2

imobilizării financiare, în sume brute {rd. 36 +42), din cate .

35

320

120,

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate < biigați uni pe termen lung, în sume brute (rd. 3711 a 41), din care:

36

320

120:

'    - acțiuni cotate

37

- acți uni necotate

38

-părți sociale

1 39

320

120’

-obligați vini

40

- acțiuni emisede organismele de plasament colectiv (induși v d e SIF-uri)

41

i Creanțe imobilizate, în sume brute {rd. 43 +44), di n care

42

- creanțe imobilizate în lei si exprimate în lei, a căror decontare se fa ce in funcție j de cursul nanei vâl.uîe (din ct. 267)

43

- creanțe imobilizate în validă {din cb 267)

44

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și dlte conturi asimilate, în sume brute {ct.4092 +411 +413 + 41.8)

45

1.806.017

3.417264

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate $(±.425 +4282)

46

19.706

?4.650i

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului jet. 431 +437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 +444 + 445 + 446 +447+ 4482)

47

1-648261

1.672.480

Alte creanțe {cL 451 +453 +456 +4582 +461 +471 +473)

’ 48

139.447

317-896

Dobânzi de încasat (cl 5187)

49

! Investițiu pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 50.6+drn clSOB)

! (rd. 51 la 55), din care:

50

Formular 30


DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2009


F30 - pag. 1


F3'0 - pag. 3

Nr.

rd.

31.12.2008 1

31.12.2009

B

1    i

2

-acțiuni cotate

51

- acțiuni inecotate

52 I

- părți sociale

53

-obligațiuni    •

54

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv {inclusiv de SlF-uri)

55

A'lte valori deîncasat {ct 5133 + 5114)

56

■Casa în lei 51 în valută (rd. 58 + 59), din care:

57

7.609

5.836

-în lei {ct. 53111

58

7.609

5.836

-fa valută (ct 5314)

59

Contu ri curente la bănci în lei și în valută (rd.61 +62), din cane:

60

902549

560.268

-în lei (ix 5121}

61 '

902.54.9’

560.268,

- în valuta (cl 5124)

* - - ■

62

Alte conturi curente 3 a bănci și acreditive (rd.64 + 65), din care:

63

- sume fa curs de decontare,3creditiveși site valori de încasat, în lei (ct5112+ 5125 + 5411)    "    j

64

-sume în curs de decontare și acreditive în valută Jet 5125+5412)

65

Datorii (rd. 67 + 70+ 73 + 76 + 79+82 + 83 + 86,1a 90), din care

66

7,461.080

7561354

- împrumuturi din emîsium dedbligaîiuni și dobânzile aferente, în sume brute i Iot 161+1681 )(rd 68 + 69), din care

67

- în lei

68

-în valută

69

- Credite banca re interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct 5191 —5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72$, din ca re:

70

-în îeî

71

-în valută

72

|

- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct 5193 + 53 94 + 5195 + din ct. 5198), (rd.74+75), din care:

73

!

1

-înîeî

74

1    -în valută

75

- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 3 622 + 3627 + din CL 1682) {rd. 77 + 78), din care:

76

-în lei

77

-fa valută

78

-Credite externe pe termen 1ung(ct. 1623+1624 + 1625 + din ct. 1682)Ifd. 80 + 181), din care:

79

-în la

8.0

-fa valută

Bl

-Credite de ia trezoreria stalului {ct 1626 + din £3. 1682)

82

- Alte împrumuturi și ddbânâie aferente JdL 166 +167 +1685 +1686 +1687)

(rd. 84+ 85), din care:

83

-în iei si exprimate in lei, a ssror decontare se fece in funcție de cursul unei valute

84

-în valută

, SSF30 - pag. 4

Nr.

rd.

31.12.2008

1

31.12.2009

A

B

1

2

- Datorii comerciale. avansuri primite dp la client' și alte conturi asimilate, în sume brute <cl 403 - 403-1-404 +405 + 4Q8+419)

85

3.036361

2.645.079

- Datorii 3ro legătură <u personalul și conturi asimilate (ci. 423 + 423 + 424 +426 +427+4281)

87

774.120

830.180

- Datorii fin legătură cu bugetul asIgurănlot sDciateși bugetul statului ict431 + [437 +43.81 +441 + 4423 + 4428 + 444 + 446+447 +44Sλ •

28

1.156.871

1.672.480

-Alte datorii <ct 451 +453+455 +456 +457 + 4581 +467 + 472+473 + 269+

509)

89

2491.728

2.413.615

- Dobânz de plătit jet. 51.86)

}

9Q

Capital subscris vărsat țct 10l2)(rd. 92 la 941 din care:

91

-acțiuni cotate

92

- actl uni in eaatate

93

-■păr+î soâa'le

94

VUI.informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr.

, rd.

31.1222008

31.12.2009

A

B

1

2    j

Ch,ejtuielî    colaboratorii (cl 623)

'2---

95

85575

3.960,

Suma de control F3.0 :    57557203 73630783387

*} Pentru statutul de „persoane juridice afiliate" sswrassea în wedane iprressderiilE srt. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind CodulfiscaLcu modificarilesiecrmnletariileultaiioa-re. '

**} Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regubmentul uî <QE) nr.1450/2004 si Gotmfciei, publicai in Jurnalul Oridal al Uniunii Europene L 267/ îl

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Numele 5! prenumele

Numele » prenumele

_—_...—-

//f--    ,    •: \

II    ■

d jf-zrrsy coiou

' » fi ■'    > -

/ f i A:    .    • • '

/ i A/-

J51EUANAGOREA


Semnătură,

StaiSraplka yirîfiîaffi


31—DIRECTOR ECONOMIC

formular

VALIDAT


Wrde înregistrare în organismul profesional:

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formular 4G (pag.1-2;


la data de 31.12.2009

- lei -


Elemente de imobllizari

Nr.

rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3j

Total

Din care: dezmembrări si ca sari

A

B

1

2

3

4

5

j Imobilizări oecorporale

1    J

' Chdltuieili de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

188342

-

X

1S8342

Alte imobilizări

02

281.889

44.994

70.515

X

256368

Avansuri si imobilizări necorpora'lfiin curs

i

03

7.175

7.175

X

1

01

i

TOTAL (rd. 01 la 03)

04 '

477.406

44994

77.690

X

444.710

1 bîlizari corporale

'Terenuri • <

©5

. J

X

Construcții

06

S30.8J00B'

443.0011

60.679

60579

8590330

Instalații tehnice si mașini

07

114542773

570522

1.979306

1.853733

113.133.489

Alte instalații, utilaje si mobilier

08

17&690

390

390

180.149

Avansuri si imobilizări corporale in curs

09

e

©’

X

1

TOTAL (rd. 05 la ©9)

10

323X129471

1 ©15472?

2340.975

1.914.302

122903968

Imobilizări financiare

11

320

200

X

120'

ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL i(rd.04+10+1î)

32

123307.197

1.060.466

2.118.865

j,

19145023    122.448.79b'

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTll VELOR IMOBILIZATE    -lei-

Elementedeîmobilizari    j

Nr.

rd.

Sol d inițial

Amortizare in cursul anului

Am o rbzar e alene n Ia i mbbil i zări lor scoa s e din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului <col.9=6+74Bj    1

A

B

6

7

8

9

Imobilizări necorp orale

J

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de.dezvoltare

13

188342

188342

Alte imobilizări

14

172.064

64703

68.965

168402

TOTALfrd.13-1-14)

15

361.006

64.703

68365

356.744

Imobilizări corporale

Terenuri

16

©

0

Construcții

17

3.132.147

361.139

15.943

3477343’

Instalații tehnice si mașini

ÎS

48302365

17590360

1.958393

63334.934

Alte instalații .utilajesi mobilier

19

142.049

6566

39.0

148725

TOTAL {rd. 36,1a 19)

20

51377.161

îl 7,958.065

1374724

67.560.502

AMOBnZARI - TOTAL,(rd.il 5 +20J

21

5193&167

18X322768

2343.689

67.917746!

Elemen te de jntobJIrzari

H&

■rcL

Sold inițial

Ajustări constituite In cu rs ui anu 1 ui j

Ajustări

reluate la venituri

Soiri final (col. 13-10+11-12}

)

A

B

10

17

12

13

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli j ; de dezvolta re

22

AJte imobilizări

23

J Avansuri si îmohuiizari necorporalein

icurs

24

,TGTAL{ni22la24)

25

: imobilizări corporale

] Terenuri ».

26

GcwstnuGtii

27

I latii tehnice si mașini

28

j

Alte instalații, utilaje si mobilier

_

29

Awansud si •imobilizări corporale In |ours

]

30

TOTAL Ud. 26 te 30)

31

imobilizări financiare

t

PL

’ AJU5TAR1 PENTR U DEPRECIERE-. TOTAL (r<J25+31+32)

33

Suma de control F4D:    11729153S4/3630783387

ADMINISTRATOR,    ÎNTOCMIT,

Mumele si prenumele    Mumele si prenumele

IDUMlTiiTJJ COJOU

ll

5—

BrajANA COBEA

I    1

Semnătura

.    -    5

V,

A A. ■S .

Sem na Dura

/

Stampila witatîl

W

J * w *

• /

Calitatea

13-DIRECTOK. ECONOMIC

Nrjde înregistrareîn organismul profesional:

Formular , vosus VALIDAT

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT ÎN COMUN CONSTANȚA

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2009

Sold la 01.01.2009

Creșteri

Reduceri

Sold la 31.12.2009

Patrimoniul regiei

4.514.641

0

0

4.514.641

Patrimoniul public

1.323.154

0

44.736

1.278418

Rezerve reevaluare

3.856.809

7.034

362103

3.501.740

Rezerve legale

130.841

0

0

130.841

Alte rezerve

103.446

0

0

103.446

Rez reprez surplus realiz din reevaluare

942.688

355.070

0

1.297.758

Rezultatul reportat din care :

- Pierdere neacoperita

-1.560.016

-4207.837

0

-5.767.853

Rezultatul exercițiului financiar

-4207.837

87.830.528

86.692.410

-3.069.719

Repartizarea profitului

0

0

0

0

TOTAL CAPITALURI PROPRII

5.103.726

83.984.795

87.099.249

1.989.272

Patrimoniul public s-a redus cu 44.736 lei ca urmare a casarii liniei de tramvai 102, Rezervele din reevaluare s-au diminuat ca urmare a casarii unor mijloace fixe reevaluate. Rezervele reprezentând surplusul realizat din rezervele din reevaluare s-an majorat ca urmare a casării unor mijloace fixe reevaluate.

Pierderea neacoperita a crescut datorita înregistrării pierderii din anul 2008,


DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Steliana Gorea


RAK ( |> -»M n r \ 1883902

MTt ATU l'LIM'UîLOK OF TRF/J JRt«f f t <?i 13 :ihi?

Ml |OHA HIKl < 1 A

f Lf M.'XlJHtt.K»t l k£ZUREHJt GENERATE Uff ACTWtTATtLt Of VM'Ijoaiahe

Iri

r .......i___

1

|

InciMful* Ijtliri.

30.0 s i

l’ITZXJtf t lldmcatl

■" ii: AW

bufuri fxi ipm

35 TX* NOI

Hui taM fonuttri

4i ■    ;■

Pix jauL-m^ajdi

It

ițpp-1 co?rrv A.u.ic reduta

1 idh• r >k -_-hj. ikț^rwrl

inMify

r .-EUjnrriT >.*n Jjn UF 'Jt4l«h •!■ ti) t-'ilar*

«iJl.tw

J L™"1

!_

[J n I’XT RII.K Iii tWI /(li.n.il i.f \|    > IH M'IIHTaTILE W    F - 1 ; .

1 1

1

iP]3II DMÎIll >.    .    l'i.flj

0

PUi prcilnj w ■ ........iui iJc bk*iilui i uxpValr

-«0 172

Itxca-ii i nit 'aii i ui U 4r 1 nwhildt^t Coq>>i il

836.173

[Jf-Nicnd; :m«- m

Q

r-

1 n/.. Uk rn-i.' iii............ t......Ml

-47? <149

I    I

r_

IIMU XI'KII.F 11» 1HI /OUI INI I.E\! k\l [ IM vl llV: rAllUi DE

1 IN.\\1 Akl

1

_L

IKJ-1U tir; 'IUSKUNrt. Hl rUinii-l

0

j

DohWKÎ Nil: iSițri

61.690

Plute '.tiiHifiilnr ulcn -ri-    •■

U-UlUI tllIlUMIlf

•24 101.916

AluvUil h'ii <r.n ■ni'UTflto

20.380.709

DubUMl LHIillli'

-5J67.923

Tmo'pilf mTa din -n Tivita i-n-fli-.mrMi

F

-9 727 440

1 1 ■ 1 . . ..

IV Vanilia in in ,i lichuti- i.'mr ■ -i ■ m vnl

......... h

1 ■■‘■[.LIII

*|j<|il}

-1«4 299

VTfcank nai .iu iui LUftufil.n Jt> miiliiiJi

■ ..

t

VI , K'hiditffri mtctii‘■fllcTKrde lidirtUuil UimMțuuitpcartllMui

942.893

'>■”11    1IjI M«ih-.»lnUi ■!■ Ir.!ml........ .-.inul    >'

583.5W

R.A.T.C. CONSTANȚA

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE

ÎNTOCMITE LA DATA 31 12 2009

(.INFORMAȚII GENERATE

TI. Numele societății: Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța a fosl înființată în ba2â Legii 15/1990 și a Deciziei 729/28.12.1990 a Prefecturii Județului Constanța. Conform Hotărârii Consiliului Local Constanța nr.333/02.1996,RATC Constanța a trecut în subordinea Consiliului local al Municipiului Constanța.

RATC Constanța este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța sub nr. J13/60/1991, cod unic de înregistrare 1883902.

1.2.    Sediul social: Constanța, str.Industrială Nr,8, județul Constanța.

1.3.    Forma juridică: regie autonoma.

1.4.    Patrimoniul regiei: 4.514.641 lei.

Patrimoniul public aflat în administrarea regiei: 1.278.418 lei.

1,5<. Forma de proprietate: proprietate de stat,

1.6.    Obiectul de activitate: Domeniul principal de activitate este transportul pulic de călători. Regia mai desfășoară și alte activități: reparații terți, inspecții tehnice periodice, închirieri spații, publicitate.

Principalele tendințe ale activității în anul 2009:

exploatarea în condiții de siguranță și confort a parcului auto format din 130 autobuze MAZ, 15 troilebuze ROCAR, a 10 autobuze supraetajate si a 50 autobuze MAZ 107 de mare capacitate și a 15 autobuze MAZ 203 de capacitate medie;

finalizarea lucrărilor de alimentare cu apa prin executarea unor puțuri de mare adâncime ;

dezafectarea liniei de tramvai 102:

renunțarea integrala la transportul cu tramvaie in Constanța; începerea dezafectării Liniei de tramvai 101;

dezvoltarea altor servicii care să conducă la reducerea cheltuielilor indirecte.

Desfășurarea activității regiei nu depinde de anumiți clienți și furnizori, particularitatea sa constă în scopul social al transportului de călători și subvenționarea acestuia de către autoritatea locală.

1.7.    Alte informații generale

Situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2009 sunt proprii activității RATC și sunt întocmite în moneda națională lei, în conformitate cu Legea contabilității 82/1991 republicata și modificată prin Legea 259/2007 și cu prevederile OMF 1752/17.11.2005 modificat prin OMF 2374/12.12.2007, conform unui model bazat pe costul istoric recuperabil și pe conceptul de menținere a nivelului capitalului financiar nominal.

Situațiile financiare ale anului 2009 au fost întocmite potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra si a șaptea a Comunităților Economice Europene și se încadrează în criteriile de mărime prevăzute la art. 3 alin (1) pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare ale anului 2009 și sunt audiate potrivit legii.

Persoanele juridice care aplica Reglementările Contabile armonizate cu Directiva a TV-a a CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aprobate prin OMF 1752/2005 nu au obligația pentru anul 2009 de a întocmi situații financiare consolidate dacă, la data bilanțului consolidat, situațiile financiare ale societăților comerciale care urmează să fie consolidate nu depășesc Împreună limitele a două din trei criterii. în acest sens, RATC, care deține 60% din capitalul social al SC CLEAN CONTROL ITC SRL și 100% din capitalul social al SC YTC

AUTO 2001 SRL nu consolidează aceste situații financiare care ou au influențe semnificative asupra situațiilor regiei. Considerăm că situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2009 prezintă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței fluxurilor de trezorerie și a capitalului propriu.

Datorită condițiilor impuse de legislația în vigoare precum și a sumelor mari necesare menținerii activității școlii de șoferi, s-a luat hotararea lichidării societății, ca urmare in data de 15.10.2009 s-a radiat SC YTC AUTO SRL de la Oficiul Registrului Comerțului Constanta.

n POLmCI CONTABILE

Cele mai importante politici contabile aplicate la întocmirea prezentelor situații financiare sunt detaliate mai jos:

Elementele prezentate în situațiile financiare anuale sunt evaluate în conformitate cu principiile contabile generale prevăzute în prezenta secțiune, conform contabilității de angajamente. Astfel, efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute arunci cănd tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsură ce trezoreria sau echivalentul său este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

Principiul continuității activității. Situațiile financiare anuale au fost întocmite pe baza principiului continuității activității.

Enitatea iși continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.

Principiul permanenței metodelor. Metodele de evaluare sunt aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.

Principiul prudenței. Evaluarea a fost făcută pe o bază prudentă, și în special:

a)    a fost inclus numai profitul realizat la data bilanțului;

b)    s-a ținut cont de toate datoriile apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;

c)    s-a ținut cont de toate datoriile previzibile și pierderile potențiale apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu financiar precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;

d)    s-a ținut cont de toate deprecierile, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este pierdere sau profit.

Principiul independenței exercițiului. Au fost înregistrate veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar, indiferent de data încasării sau plății acestor venituri și cheltuieli. Principiul evaluării separate a elementelor de active și de datorii. Conform acestui principiu, componentele elementelor de activ sau de datorii au fost evaluate separat.

Principiul intangibilitățu, Bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar corespunde cu bilanțul de închidere aJ exercițiului financiar precedent.

Principiul necompensării. Nu au fost compensate elementele de active și de datorii sau elementele de venituri șî cheltuielii.

Nu s-au înregistrat abateri de la principiile contabile generale prevăzute în prezenta secțiune. Elementele prezentate în situațiile financiare sunt evaluate, în general, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție. Activele imobilizate au fost reevaluate la 31.12.2007 conform OMF 2374/2007. La 31.12.2009 activele nu au fost reevaluate.

Evaluarea elementelor de activ și de pasiv cu ocazia inventarierii a fost efectuata potrivit prezentelor reglementări și normelor emise în acest sens de Ministerul Finanțelor Publice.

La încheierea exercițiului financiar, elementele de activ și de pasiv de natura datoriilor se evaluează și se reflectă în situațiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu

rezultatele inventarierii. La 31 17.2009 s-a linul cont dc nusfrilcârife adure de OML 23    2007 astrel inc-. contul 542 iu piezuitu si d Iu tiuia bflai :ului.

La. fiecare dată a hiLmului

Elementele monetare exprimate "i’ îltit. (dispombl i"~ ’l și alte dejucate .-tumilaic. vou» «n . acreditivele și depezirek bancare, creanțe și datorii în vai ităî su c t u' : ș: np<,~ i:, utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Națională « României _• valabil la data încheierii exerciți ului financiar. Diferențele de curs valutaj, favumble sun nefavorabil’, imp cursul de la data înregistrării cjeanțclor sau datoriilor în valută sau cup.ut l.i care an fi.:-i raportate în situațiile financiare antenoare și cursul de schimb de la d; - luc ic cr i ex<r- ițntlu-financiar. se înregistrează, In venituri sau cheltuieli financiare, după caz

Pentru creanțele și datoriile, exprimate în lei. a căror decontaie se face în funcție de i < i ' unei valute, eventualele diferențe favorabile sau nefavorabile cwv re; tlt". din ev. 2' ai ca acestora se înregistrează h venituri sau cheltuieli financiare- după caz

Elementele nemonetare achiziționate cu plata ta valută și țnieg’. j iatc la co-, i^oric (imobilizări, stocuri) suni raportate utilizând cursul de. schimb de lada:. circi.i.i-i tranzacție .

I dementele nemonetare achiziționate cu plata In valuta și tnregisnv.'e - ta valoarea ustă sunt raportate utilizând cursul de schimb existeut la data determinării valorilor respective.

La data ieșirii din entitate sau Ia darea în consum, bunurile se « ■ iia ■- .’i și se 1 dir gestiune la valoarea lor de intrare.

Activele circulante sunt evaluate Iu costul de achiziție sau costul de producție.

Evenimente ulterioare datei bilanțului. Menționăm aici apariția Ordinului MEF 3471/25 11/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevtuuuea șj .nurezu-cu activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice cui lorm cănii.1 uiri lOninl public aflat in administrarea RATC trebuia predat și înregistrat in contabili:alea Primăriei Constanta până la 31.12.2008 Acest lucru nu a fost posibil mei in decursul anului 2009 datonta volumului mare dc muncă astfel încât va afecta bilanțul și situațiile financiare ale anului 2010 prin diminuarea contului patrimoniu.! ui public aflat in administrarea RATC si trecerea acestuia intr-un eoni in afara bilanțului

Creanțele incerte au fost înregistrate distinct în contabilitate prin crearea de provizioane Veniturile din vanzarea bunurilor sutn recunoscute în momenuil livrării cele din prestarea de servicii pe măsura efectuării lor.

Cheltuielile sunt înregistrate în contabilitate pe feluri de cheltuieli, după uniuni lor în contabilitate, profilul sau pierderea sc stabilește cumulat de la începutul exercițiului financiar închiderea conturilor de venituri și cheltuieli re efectuează, de regulă, la sfârși iul exercițiului financiar

1 Bazele întocmirii situațiilor financiare.

Situațiile financiare suni întocmire în conformitate cu Legea contahilită|ii nr 82/199 republicată și modificată prin Legea 259/2007 si prin I^egea 86/2008, cu Reglementările Contabile Românești armonizate cu Direcția a FV-a a Comunității EtmOmice Lurojjcr?. 78/600/EEC și cu prevederile OMFP 1752/2005 modificai prin OMF 23 M 12.12.2007 Baza dc evaluare folosită la întocmirea situațiilor financiare este costul storlc modificai cu reevnJuarea imobilizărilor corporale conform reglementărilor Icțsdt* HG 26/1992.HG 500/1994, HG 1553/2003. La 31 12.2007 a fost efectuată reevaluarea imobilizărilor corporale în scopul prezentării acestora în bilanț la valoarea lor pustă conhirm prevederilor OML 2374/2007 de modificare h OML 1752/2005

2.Investiții in sodetăț asociate.

în anul 2009 RATC Constanța deține titluri 4c participare după cura urmează.

•iU'4 <Jt: cupiia il ■ >t< . ,,| SC CI LAN CONTROL FTC SRL c"-r a liitl’q:: :...îl b 31 12.2WW o : I - de 1 «5 Ir

KIC .Im.. Iu    . $f V t Al I O 2001 $RI i!" 1* *!C YTC SCOAJ \ DE

SOI LRl SRI j puuu ii dutade I5.1U2OQ0 tutui a Iuti radiata h- Li O&C

In ►: ncrntine 2008 <t Fox mspctxLiO activitate* SC YTC AUTO ?Q0l 5RJ datorita lip*d de nnanțî ți a fierului el tcgtabjU îa vigoare prevedea efectuarea unor uivetfjjh muivv (le ■.vmpmcre ^i du" il afcrenil cur? nu iji gflseau uiiliîdiea Suspendări, j ., ms i 'ejr. ■ tf 1    1 i. l-n u :.i la A'imnii-.Trwțih Financiara Coiwîanb I un de I5J' )9 societatea a

!u-:i i, ir.-1.. L l,i i :|: (ii i.injuim lii hidiiKiniliii CANTOR f-P l'.F I nu V-un-ihtinitl tuine după iJv<tn..'Cij puiLiiuliu trifoi Incd puiule r-’utili deiinuu de RATC au i“i    ir.

• Oi ud tir , ticîuudl țn ivind investițiile financiare cedate.

Tnumcțiik eu pikr^lc nfilmte declarau.- >unt MJiiuuficattvc, 'duzinii cfluc pjUțUe afiliate reprezinți 6 09% clin cifrn de nlrn:i.ii o regiei, iar cumpfrirtk de servirii reprezinți 47 Jtd% ■Li. -.1: liuioldii pieslulu de i.'ip

3 InsmuneHte financiure

SiKICtatCil (|!| inhzt'U. .L înr.lr-.uuciilt tu ..-I. ne ț!< -lin i -.In lIl I ril.<jiin fiu 1 ■    >7

de țdtirrih pentiu openi|nini iT- cxpmi -I Terenuri ți uii|lfkuL iiv

Societatea cu deține terenuri în proprietate iar dlriinlc «ml cotufroite pe dunxnhd public, in unul 2004, in urcw unui procci de revendicare pi a unei pedinie definitive ibțEn proprietarii mi câștigat tcraiul pe care este construit Mediul regiei Hcoțtoaibn fit proprietarii 0» oțugal ji recursul Ia InulLa Curie de Cfcațle (I luvripc nuturețti Ifi cerul acesta sentințe defirnuve ți irevocabile, RATC u u.iji pregătirile p riiiv, * p tNitop acuviutoa b v«u> din au h rate situate în alta zona a crațolui Coiijideiain cA aclnbtura de crampon In «unim. reparațiile ți service-u! au au avut de suferit

Ln -anul 2GOh a jjvlii loc casnicii ui livctaf fihulr l.i - Jud «x-u u' reiiîci du i tnliei 103 ca urmare » exccutarii HeUnum judrexenețu definitive ik retn-m ' ire ■ h    cXre foftn

proprietari Ccrutruquk au Iwi tcoare din patnaHUUU unt\And a ii rame pe pumnul dcniolirij de către JufitJ juuprictari Regia a avui icunen dc pradare a activelor 15 10 06' 15 02.2007

Amonuciea miilnacckir fuc cjre uunilatA tonlorm mcifxlti lirujrt j< p ■'■ inul duratei de viața urile estimau, conform pur adenl-zr l.<gb 1 5 l •'••' 4 4 0 fel

Clădiri    25-50 4iii

Construcții specii)le    î O-15 am

Vehicule    4-S jiu

Instalații lihnit*    3-20 am

Alte utilaje p untnbei    3-15 un


Profitul s. îi pierderea din v&uam mijloacelor sunt detenta mie pun lOniiivurv'i voL , u vânzift cu valoarea o.-n^hilr ’ ur.r iLatc in cofi-iJciiirt ‘ii :i i«-Tim.2_;--i profitului din exploatare. Costul tnipal al mijloacelor fixe include prețul de cutnpftrmț, inclusiv taxele □erambfmsibile d; v, ,; ro-n/n* țj alt-. ..osturi direct ntribuibile oduucrlt - Tivului Iu ttiuc dt funcpficare je lx locul uiiikârii ac*stau

Cbeltinelik suportate dupA ce mijtoacele fixe au fosi pu1^ ui tuin-iitnic. anii ,-i n ■ = ■ -iv lin ci: jrpaiîliilt ți imTcimeici sar-.; uiiiust in centul de pi-ifi' :,■ pindcrt in pi-|,i In atu i i ■ i

5,    Stocuri

Stocurile sunt evaJuste Ia minimul dintre cost și valoarea realizabilă netă.    .

Valoarea stocului este determinată prin metoda FÎFO.

Stocurile sunt constituite in principal din combustibili, piese de schimb și materiale, conform specificului activității regiei.

Menționăm că politica regiei în momentul casării mijloacelor de transport este de recondiționarea pieselor de schimb rezultate din dezmembrare, care sunt reintroduse în circuitul economic și utilizate la viitoarele reparații. Stocurile obținute din recondiționări sunt înregistrate în contabilitate la un preț stabilit de o comisie tehnică.

Mărfurile intrate sunt înregistrate în contabilitate la preț de acliiziție, Scăderea din gestiune, a acestora se face după metoda FEFO.

Uzura obiectelor de inventar se înr egistrează integral pe costuri la darea lor în folosință.

Regia deține stocuri fără mișcare pe parcursul anului 2009 in sumă de 378.234,21 lei.

Regia deține stocuri semnificative cu mișcare Lentăț fără mișcare timp de 45 zile) în sumă de 79^409.10 lei, care reprezintă 44% din total stocuri deținute de regie la 31.12.2009.

6.    Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt evidențiate la valoarea realizabilă estimată prin aprecierea tuturor soldurilor existente la sfârșitul anului si crearea de provizioane de risc si cheltuieli pentru clienții litigroși sau de depreciere pentru clienții neîncasați la termen.

Creanțele nerecuperabile sunt trecute la pierderi în anul în care au fost identificate.

7    .Disponibilități și echivalente de disponibilități

In scopul întocmirii situației fluxurilor de trezorerie disponibilitățile si echivalentele de disponibilități cuprind: numerar în casă, numerar în banca și alte valori ce pot fi disponibile în orice moment.

8    .Provizioane

Privizioanele sunt recunoscute atunci când regia are o obligație prezentă legală ca rezultat al unor evenimente trecute și este posibil ca o ieșire de resurse sau beneficii economice să însoțească respectiva obligație, iar valaorea obligației poate fi estimată rezonabil.

9.    împrumuturi

La data de 31.12.2009 RATC avea încheiat contractul nr.433/2002 cu Banca Transilvania pentru o linie de creditare pentru nevoi curente în suma de 300.000 RON care nu era utilizată la închiderea exercițiului financiar.

împrumutul este garantat cu ipoteca asupra următoarelor active:

-Hală întreținere autovehicule str. Industrială nr.8

-Stație spălătorie-vopsitorie str.Industrială nr.8

-Hală reparații întreținere troleibuze str.Eliberării nr.46

-Grup social cantine str.Industrială or.8

10,    Recunoașterea veniturilor

Veniturile societății provin din următoarele operațiuni:

-transportul de călători,

-alte prestări de servicii! publicitate, reparații auto, închiriere de spații);

-vânzări de mărfuri.

Veniturile sunt evaluate la valoarea justă a mijlocului de plată primit sau de primit. Diferența dintre valoarea justă la data recunoașterii venitului și suma nominală a mijlocului de piață este recunoscută ca venit din exploatare.

Verii uri le din vânzarea biletelor și abonamentelor seiecuBorcâbtfh •


ăi lor

e    CA kaîC RO’ 'c

sau ia data emiterii facturii către terți. Politica de >tswc aD    ®rg'ei

majorarea tarifelor în funcție de majorările survenite lațwtMC0J^,1rI

>u ^âalBrile electrice, ținând cont și de rata inflației. Majorarea este aprobate ț»m gogite diferențiate pe categorii socialeț elevi, studenți, penskaorȚ cfeml®lljn abonamentele pe mai multe linii.    țtestârii

Veniturile din prestarea serviciilor se recunosc în perioadele contehfe ^^^oajițic. serviciilor în luna în care are loc prestarea. Nu se riirrgistreazâ prwtocțre q momiri Veniturile din dobânzi bonificate la disponibilul din caiuri sunt recunr financiare pe baza extraselor de cont.    «aa^ei & către

Veniturile din participării sunt recunoscute în baza hotărârii

societatea în care sunt investite titlurile.

H ^Subvenții guvernamentale

bază sistematica ne rinrnn^^°^* ‘•mo^^‘2^r* corporale soni recunoscute la «rituri Pe 0

Subvențiile destinate smn °    9 iraobjhzărilor pe măsura amortizări lor.

handicap, asistenți ncm P6?™- CoQtravatorii abonamentelor gratuite eliberate jwswndcr cu vewtur. pe mSsura aprobate    ? elwi ’    KO0S1' ‘

i2, Leasing financiar

Ia începutul lensEmuluri^6    1easin® hnanciar în bilanț ca active si datorii la o valoare egală,

Obligațiile coresnunzama Oa^eaiustă a bunuluiUn regim cri leasing, scadente în mai nutri h/ " leasing, mai puțin costul finanțări, sunt fugărite îo datorii Dobânda este Înreeisb-af^î,r^sPechv mai mari de un an pana în anul 2013 leasing în momentul plății    dC?i pierdere    duraKc0Qtractubl 1 c

Un lcasm^nau^r<SSUnyeCUn°SCUteimediaTpccheltuiel'

unor cheltuieli financînrA^7 Un°r cheltuieli cu amortizarea aferentă bucului, precum Ș‘ regim de leasrin »i a ^care P^oadâ contabilă. Valoarea amortizabilă 8 bufltuu t utilizare pc o bază i'țJ ^ecare perioada contabilă de-a lungul perioadei estimate e deținute în propriete*^    COlteecveniâ eu politica adoptată de locatar pentru active t

achiziționate îo Jeasino r ° VȘn^tie se re^au îa venituri pe masuri amortizăm ijnobdiz& Or 1 aate m leasmg hnancM pentru principal) Si la data plsfri dobânzhî petfn, dobânda).

IU INFORMATE CARE VIN ÎN COMPLETAREA BILANȚULUI

NOTA 1- Active imobilizate

Imobilizări uecorporak

La data de 31.12.2009 îmobizările necorporale $e prezentau astfel.

=444.210 lei =356.744 lei


-Alte imobilizări necorporale -Amortizarea imobil izâirlor necorporale

Imobilizări, corporale

Toate imobilizările au fost înregistrate inițial la cost istoric și ulterior reevaluate în baza reglementărilor legale HG 26/1992, HG 500/1994, HG 1553/2003 și OMF 2374/2007. Diferențele din reevaluare s-au reflectat în contabilitate și s-au încorporat în capitaluri.

Regia are ipotecate trei clădiri pentru linia de credit în favoarea Băncii Transilvania, în conformitate cu prevederile Legii 213/17.11,1998 privind proprietatea publică și regimul juridic a] acesteia și cu prevederile HG 548/08.07.1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public precum și HG 904/22.08.2002 privind atestarea la domeniul public, RATC a separat la 31.12.2003 patrimoniul public aflat in administrare de patrimoniul propriu al regiei.

De la 01.01.2004 RATC nu mai calculează amortizare pentru imobilizările corporale aparținând domeniului public, deoarece, în conformitate cu prevederile art.5 din OG 81/28.08.2003, de la aceasta dată urmează sa calculeze amortizare insitituția publică. Menționăm că imobilizările corporale aparținând domeniului public nu au fost reevaluate odată cu cele aflate în patrimoniul regiei.

Menționăm apariția Ordinului MEF 3471/25-11.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice conform căruia patrimoniul public aflat în administrarea RATC trebuia predat și înregistrat în contabilitatea Primăriei Constanța până la 31.12.2008. Acest lucru nu a fost posibil in anul 2009 datorita volumului mare de muncă și a timpului scurt de ducere la îndeplinirile astfel încât va afecta bilanțului și situațiile financiare ale anului 2010.

Referitor la patrimoniul public prezentam evoluția acestuia:

Sold la 01.01.2009    =2.072.732 lei

Casare linia tramvai 102    =    59.380 lei

Sold la 31.12.2009    =2.013.352 lei

Valoarea netă scriptică a imobilizărilor corporale, pe grupe, se prezintă astfel:

RON

Grupa

Valoare de inventar

Valoare amortizată

Valoare netă

Construcții

8.690.330

3.477.343

5.212.987

Echip.teh., mașini

2.813.379

1.939.786

873.593

Mijloace transport

110.320.110

61.995.148

48.324.962

Alte imobilizări

180.149

148.225

31.924

Imobilizări în curs

0

0

0

Total

122.003.968

67.560.502

54.443.466

La 3 l .12.2009 activele imobilizate se prezentau astfel:

VALORI BRUTE    RON

Elemente de imobilizări

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Total

Reduceri din care: casări

Sold final

Cheh de dezv

188.342

-

-

-

188.342

Alte

imobilizări

281.889

44:994

70.515

-

256.368

Lmob.necorp. în curs

7.175

-

7.175

-

-

Total imob. necorp.

477.406

44.994

77.690

-

444.710

Construcții

8.308.008

443.001

60.679

60.679

8.690.330

Instalații teb. și mașini

114.542.773

570.622

1.979.906

1.853.733

113.133.489

Alte instal. utiliaj

178.690

1.849

390

390

180.149

Total imob. corporale

123.029.471

1.015.472

2.040.975

1.914.802

122.003.968

Imob.financ.

320

-

200

-

120

Total active imobilizate

123.507.197

1.060.466

2.118.865

1.914.802

122.448.798

Intrările în cursul anului sunt în sumă de 1.060.466 lei și reprezintă achiziții de mijloace fixe din surse proprii în sumă de 272.711 lei, modernizări mijloace fixe în sumă de de 327.411 lei și achiziții prin leasing financiar in suma de 415.350 lei. Ieșirile de mijloace fixe sunt în sumă de 2,118.865 lei la valoarea de inventar și reprezintă casări in suma de 1.914.802 lei si 126.173 lei vanzari.

AMORTIZĂRI    RON

Elemente de imobilizări

Nr.

rând

Sold inițial

.Amortizare in cursul anului 1

Amortizare

afieșrilor

Amortizare la sfârșit an

Imobilizări necorp. Chelt constituire

1

188.342

-

-

188.342

Alte imobilizări

2

172.664

64.703

68.965

168.402

Total 1-2

3

361.006

64.703

68.965

356.744

Imobilizări corporale construcții

A

3.132.147

361.139

15.943

3.477.343

1 Instalații tehnice si ! mașini

5

48302.965

37-590.360

1.958391

63.934.934

Alie instalații

6

142:049

6.566

390

148225

i Total 4 la 6

7

51577.161

17.958.065

1.974.724

67560502

Amortizări

Total ( 1 la 7)

8

51.938.167

18.022.768

2.043.689

67.917246    1

Amortizarea este in sumă de 18.022.768 lei, s-a calculat prin metoda liniară și s-a înregistrat pe cheltuieli de exploatare.

NOTA 2- Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

în anul 2009 R.A.T.C. Constanța nu a constituit provizioane pentru riscuri st cheltuieli.

NOTA 3- Repartizarea profitului

Regia a înregistrat la 31.12.2009 o pierdere de 3.069.719 lei datorata urj mare parte diferentelor nefavorabile aferente furnizorilor a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute( 2.285.745 tei) .

A.

NOTA 4- Analiza rezultatului din exploatare

Nnert.

Indicator

2009

2008 !

1

Cifra de afaceri netă

56,656.037

55.453.127

2 :

Costul bunurilor vândute

74-160.454

64.789.713

3    |

Cheltuielile activității de oază

67.950.090

58.677.858

4

Cheltuielile activității auxîliare

4-450.230

4.616.139    ,

5

Cheltuielile indirecte de producție

1.760.134

1.495.736

6

Rezultat bnrt aferent cifrei jaetefl-2)

-17.504.417

-9.336.586

7

Cheltuieli generale de administrație

3.384.812

2D95.433

8    J Alte venituri dîn exploatare

252224.451

15.013.152

9    (Rezultaiul dmexploatare(6-7-v8)

4.335.222

3.581.133

Cifra de afaceri a regiei este constituită în principal din veniturile din activitatea de transport. Activitatea de transport public este subvenționată de la bugetul local.

în anul 2009 cifra de afaceri a atins suma de 56.656.037 lei, mai mare cu 1.202.910 lei in cifre absolute fată de anul precedent și în procente cu 2.17 %.

Comparativ cu anul precedent, veniturile totale au crescut cu 16.99 % față de cheltuieli care au crescut cu 14.52 %. Creșterea cheltuielilor este motivată atat de creșterea prețurilor la combustibil, a amortizării, a salariilor dar cauza principala o constituie evaluarea datoriilor de leasing a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute . Activitatea de exploatare se încheie cu un profit in sumă de 4.335.222 lei.

Tranzacțiile cu părțile afiliate sunt semnificative. Facturile emise către Clean Control sunt în sumă de 4.103.620 lei si reprezintă 12.64 % din totalul facturilor emise (32.473.851 lei). Cumpărările de la Clean Control sunt in sumă de 4.719.433 lei si reprezintă 7.93 % din totalul facturilor primite de la furnizori (59.487.015 lei).

Tarifele practicate pentru vânzările către Clean Control sunt similare cu cele practicate pentru Conpress Holding, Tara Tfading sau Photomania.

Cheltuielile cu materialele( 26.32%) cu salariile( 35.07%) si cu amortizarea (23.24%) reprezintă cea mai mare pondere în totalul cheltuielilor de exploatare. Din totalul veniturilor din transport gratuitățile acordate pentru pensionari, elevi, handicapați reprezintă 34.89 % in condițiile în care facilitățile pentru pensionarii cu pensia pana la 800 lei sunt acordate in proporție de 50% dar s-au majorat tarifele la abonamente din luna august 2008.

NOTA 5- Situația creanțelor și a datoriilor

RON__

CREANȚE

Sold la

31.12.2009

Termen de lichiditate a activului

sub 1 an

peste 1 an

Creanțe comerciale

3.389.845

3.389.S45

0

Sume de încasat de la

Societăți din cadrul grupului

19,855

19.855

0

Cheltuieli în avans

24.768

24.768

Alte creanțe

44.494 915

15.577.806

28.917.109

TVA de recuperat

965 700

0

965.700

TOTAL

48.895.083

19.012.274

29.882.810

RON___

DATORA

Sold la 31.12.2009

Termen de exigibilitate a pasivului

sub 1 an

1-5 ani

Datorii financiare leasing

38.542.008

38.542.008

Pnrniyori

2.625.079

•    2.625.079

Datorii cu personalul

2.159.384

2.159,384

Alte datorii fața de stat

2.756.890

2.756.890

TOTAL

46.083.361

7.541.353

38.542.008

Creanțele din active circulante reprezintă 99% din creanțele regiei și sunt compuse din:

•    Ciienți    3.389.845    lei

•    Subvenții    1.424.769    lei

•    Subvenții investirii    42.971.668    lei

•    TVA de recuperat    965.700    lei

în cadrul datoriilor, sunt semnificative datoriile financiare care reprezintă ratele de leasing financiar către SC Dunărea IFN SA București pentru achiziționarea mijloacelor de transport. Menționam că acest contract este garantat de Primăria Constanța și este achitat la scadență din alocații bugetare.

Regia are ipotecate trei imobile pentru linia de credit de 300.000 lei deschisă la Banca Transilvania.

Regia raportează în situațiile financiare plăți restante către furnizori, astfel:

•    Peste 30 zile =    780.894 lei

•    Peste 90 zile =    778.952    lei

‘    •    Peste un an =    -

Regia a creat provizioane pentru deprecierea deprecierea creanțelor față de anul precedent și a reluat la venituri sumele de 1.918 lei respectiv 48 lei:

Indicatori

rSold

31.12.2008

Creșteri

Reduceri

Sold

31.12.2008

Prov. Depreciere creanțe

13.845

4.391

1.918

16.318

Prov, Depreciere stocuri

378

' . 0

48

330

TOTAL

14.223

4.391

1.966

16.648

Provizioanele sunt înregistrate în capitolele bilanțiere la care se referă pentru a corecta imaginea activelor la valoarea lor justă.

MOȚA 6- Principii, politici si metode contabile

Regia a întocmit situațiile financiare anuale pentru anul 2008 în conformitate cu Reglementările contabile romanești armonizate cu Directiva a JV -a a Comunității Economice Europene aprobate prin OMFP 1752/ 17.11.2005, a OMFP 2374/17.12.2007 precum și în conformitate cu Regulamentul de aplicate a Legii contabilității nr.82/1991 cu modificările si completările ulterioare.

Regia nu a optat pentru aplicarea IAS 29 ' Raportarea financiară în economii hiperinflaționiste. Societatea efectuează înregistrările contabile în lei, în conformitate cu reglementările contabile de raportare nr. 2374/2007 emise de Ministerul Finanțelor Publice din România. Imobilizările necorporale reprezintă licențe pentru tehnica de calcul ale căror valori au fost amortizate folosind metoda liniara pe durata de viata utila a acestora. La finele anului 2009 sunt amortizate in proporție de 80%. Imobilizările necorporale nu sunt reevaluate.

Patrimoniul regiei precum si patrimonial public sunt prezentate in situațiile financiare la cost istoric. Activele imobilizate du au fost reevaluate la 31.12.2009 S-a efectuat analiza valorii recuperabile a activelor ( maximum dintre valoarea de piața și valoarea de utilitate) cu valoarea contabilă reevaluată, constatându-se următoarele:

•    Regia furnizează servicii municipalității care impune efectuarea unor trasee indiferent de profitabilitatea lor.

•    Regia iși desfășoară activitatea de transport prin 2 autobaze (autobaza autobuze și autobaza tramvaie) care pot identifica fluxurile de numerar pentru fiecare autobază, dar regia primește subvențiile de la buget pe total regie (inclusiv utilitățile care sunt indispensabile)

•    Unitatea generatoare de numerar pentru fiecare traseu este regia luată ca întreg.

•    Regia a analizat modul de recuperare a pierderilor din depreciere ( amortizarea diferențelor din reevaluare) calculate și a constatat ca eventualele pierderi din activitatea de exploatare nu s-ar datora cheltuielilor cu amortizarea, ci caracterului social al activității de transport.

Amortizarea imobilizărilor se calculează prin metoda liniara.

Subvențiile au fost recunoscute în situațiile financiare în momentul în care s-au realizat deoarece exista contract cu Consiliul Local Municipal (pentru persoanele cu handicap, elevi, pensionari) Datoriile și creanțele se recunosc inițial la cost istoric, iar la sfârșitul exercițiului,financiar se evaluează orice depreciere înregistrată în cazul creanțelor si orice creștere înregistrata in cazul datoriilor.

Disponibilitățile si echivalentele de disponibilități cuprind : numerar in casa si banca si alte valori ce pot fi disponibile in orice moment. La sfârșitul anului 2008, regia nu prezenta împrumuturi la banca Transilvania.

Datoriile sunt înregistrate la valoarea lor nbminala, care aproximează valoarea justa a sumelor ce urmează a fi plătite pentru bunurile sau serviciile primite.

în conformitate cu prevederile 1AS 17 Leasing financiar, cheltuielile reprezentând comision de administrare nu sunt direct identificabile pe imobilizările corporale, fapt penrtu care sunt recunoscute direct în contul de profit si pierdere. Comisioanele de administrare sunt achitate direct din alocație bugetară, iar aceasta subvenție este reluată lunar la venituri astfel încât influența în contul de profit și pierdere este nulă.

Veniturile din vânzarea biletelor de transport sunt recunoscute zilnic la momentul încasării lor sau la emiterea facturilor către clienții care decontează contravaloarea lor pnn virament.

Veniturile din prestări servicii se recunosc în perioada în care sunt prestate serviciile pe baza contractelor încheiate.

NOTA 7 - Parficipații și surse de finanțare

Patrimoniul regiei la 31,12.2009 este de 5.793.059 lei, din care patrimoniul public reprezintă 1.278.418 lei.

Patrimoniul regiei este aportat în numerar și în natura constând în imobilizări corporale și necorporale. Partea din patrimoniu privind diferențele din reevaluările anterioare anului 2003 nu poate fi stabilită.

Patrimoniul public a fost diminuat in anul 2009 cu suma de 44.736 lei ca urmare a casarii unor mijloace fixe aparținând domeniului public.

In anul 2009 au fost majorate rezervele din reevaluare (ct 1065) cu suma 355.069 lei ca urmare a cedării sau casarii unor mijloace fixe.

Rezerva legală constituită în limita a 5% din profitul înainte de impozitare a fost majorată în 2007 cu suma de 47.260 și este în suma de 130.841 lei.

Contul 1068 ‘Alte rezerve’ înregistrează suma de 103.446 lei, reprezentând profit capitalizai. Patrimoniul regiei este modificat prin încorporarea diferențelor din reevaluare conform HG 26/1992 și HG 500/1994 și în perioadele următoare prin încorporarea alocațiilor bugetare primite, astfel :

La data de 23.03.1993 La data de 03.11.1994 La data de 31.12.2002


6,608.066 mii lei 7.587.650 mii lei 60.331.280 mii lei

Conform reevaluării mijloacelor fixe la 31.12.2009 diferențele din reevaluare sunt

reflectate ca rezerve în contul 105 și sunt în suma de 3.501.740 lei.

NOTA 8 - Informații privind salariații, administratorii si directorii

Conducerea regiei a fost asigurată în 2009 de un Consiliu de Administrație format din 7 membri și a fost schimbata componenta prin HCLM 621/22.10.2008 prin numirea doamnei Afuzii Chiamiran si a domnilor Crantea Gheorgbe si Fronescu Nicolae in locul doamnei Puia Marcela si a domnilor Sandulescu Ion si Ungureanu Gheorghe.

Membrii Consiliului de Administrație au primii in anul 2009 o indemnizație egală cu 1% din salariul tarifar de încadrare al Directorului General.

Conducerea executivă a regiei a fost asigurată de:

■ COIC1U DUMITRU - director general    -

•    GORJEA STELIANA - director economic

•    ASTRATINEI DAN - director tehnic

Salariul directorului general este stabilit prin hotărârea Consiliului Local și se indexează odată cu salariul funcționarilor publici. Salariul directorilor adjuncți reprezintă 70% din salariul directorului general conform aprobării Consiliului de Administrație.

Nu s-au înregistrat relații de creditare sau avansuri acoTdate de către societăți conducerii. Societatea nu are asumate obligații viitoare de natura garanțiilor în numele conducerii. Numărul mediu scriptic de personal în anul 2009 a fost de 1029 de persoane.

Structura personalului la finele exercițiului auditat se prezintă după cum urmează :

Pe categorii profesionale

1029

- personal cu funcții de conducere

■    3

-TESA

95

- muncitori

931

Pe sexe

1029

- femei

181

- bărbați

848

Pe grupe de studii

1029

- studii superioare

‘ 62

- studii medii

360

- studii generale

607

Pe categorii de vârsta

1029

- între 18-35 ani

110

- între 36-45 ani

346

- peste 45 ani

573

Drepturile salariale sunt stabilite prin contract colectiv de muncă negociat anual. Pentru anul 2009 s-au înregistrat următoarele cheltuieli cu salariile:

17.067.421 lei

2.022.321 lei 260.683 lei 3.960 lei

5.928.741 lei

25,283.126 lei


-    muncitori -TESA

-    conducere

-    salarii colaboratori

-    cheltuieli cu asigurările și protecția socială

TOTAL

La nivelul regiei este constituit un sindicat afiliat la Federația Transloc București care la rândul ei este afiliată la Blocul Național Sindical.

NOTA 9 - Principalii indicatori economico-financiari

Indicatori de lichiditate

•    Lichiditate curentă =    Active ci culante / Datorii curente =6.78

•    Lichiditate imediată = Active curente - Stocuri / Datorii curente = 6.54 Indicatorii de lichiditate ne arată că există garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente cu condiția valorificării stocurilor care sunt destul de mari.

Indicatori de risc

•    Grad de îndatorare = Capital împrumutat / Capitaluri proprii x 100= 5422%

Capitalul împrumutat cuprinde datoria de leasing financiar pentru achiziția de mijloace de transport care este achitată din alocații bugetare.

Indicatori de activitate

•    Viteza de rotație a debitorilor-cliențmSold clienți/Cifra de afaceri x 365 = 21.94 zile

•    Viteza de rotație a creditelor-fumizori=Sold fumizori/Cifra de afaceri x 365=16.91

zile    .

•    Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate =1,04 zile

Regia încasează creanțele la 2] .94 zile și achită datoriile la 16.91 file. Numărul mare de zile de încasare a creanțelor se datoreaza sumei de 1.626.500 lei pe care Casa Teritoriala de Pensii Constanta, o are de achitat ca urmare a serviciilor prestate pentru transportul gratuit al beneficiarilor Legii 1S9/2000.

Indicatori de profitabilitate

•    Marja bruta de vanzari= Profit brut exploatare/ Cifra afaceri neta= 7.65%

NOTA 10 ~ Alte informații

Detalii privind cifra de afaceri

Cifra de afaceri are următoarea componentă în anul 2009 comparativ cu anul 2008 :

RON

Indicator

2008

%

2008

%

Producția vândută

33.297.632

60.05

34.910.280

61.62

V enituri din vânzare mf

744.654

1.34

2.263.098

3.99

Venituri din subvenții

21.410.841

38.61

19482659

34.39

Total cifră de afaceri

55.453.127

100

56.656.037

100

în anul 2009 cifra de afaceri, a crescut cu 2.17 % comparativ cu anul precedent.

Activitatea de exploatare se încheie cu un rezultat pozitiv în suma de 4.335.222 lei.

Activitatea financiară se încheie cu pierdere în suma de 7.3903274 lei, ca urmare a cheltuielilor cu dobânzile si a evaluării datoriilor către furnizori in funcție de cursul euro.

Datorii contingente - Litigii

Regia are acțiuni în instanța care includ în principal revendicări ale drepturilor de personal și comerciale.

Buget de venituri și cheltuieli

Regia întocmește anual buget de venituri și cheltuieli aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Constanța. Pentru exercițiul auditat bugetul activității generale are următoarea structura :

Venituri totale

85.400.000 lei


84.400.000 lei 1.000.000 lei


85.400.000 lei


*    Venituri din exploatare

*    Venituri financiare

Cheltuieli totale

•    Cheltuieli de exploatare    78.700.000 iei

*    Cheltuieli financiare    '    6.700.000 lei

Bugetul de venituri și cheltuieli a fost aprobat de către Consiliul dc Administrație. Datorită caracterului social al transportului public, regia nu își propune realizarea unui profit. Față de prevederile bugetare, s-au realizat următoarele sume :

Venituri totale

83.620.723 lei 81,880.488 lei 1.740.235 lei


-    Venituri din exploatare

-    Venituri financiare

Cheltuieli totale

-    Cheltuieli de exploatare

-    Cheltuieli financiare

86.675.775 lei 77.545.266 lei 9.130.509 lei

INDICATORI

Bugetul de venituri si cheltuieli 2009

Aprobat

Realizat

%

I. VENITURI TOTALE, din care:

85400000

83620723

97.92

1) Venituri din exploatare totale

84400000

81880488

Venituri activitatea de baza

41000000

37387166

Alte venituri din exploatare

22600000

25010663

Venituri din surse bugetare

20800000

19482659

2) Venituri financiare totale

1000000

1740235

Venituri din dobânzi

65000

68690

Alte venituri financiare

935000

1671545

0. CHELTUIELI TOTALE, din care:

85400000

86675775

101.49

1) Cheltuieli de exploatare totale

78700000

77545266

Cheltuieli materiale

26500000

22437933

Cheltuieli cu personalul

26229000

24771226

Cheltuieli    cu    amortizarea si

provizioane

17500000

18022768

Alte cheltuieli din exploatare

8471000

12313339

2) Cheltuieli financiare totale

6700000

9130509

Cheltuieli privind dobânzile

5500000

5367923

Alte cheltuieli financiare

1200000

3762586

m REZULTATUL BRUT

0

-3069719

J

Contracte de teaslni.: îr Dumic m anul 2009 :

I leasing linnncir.r • Sfccn- ■. ■'upcr1 * hm.. / dobândă9.69% an;

NOTA II - M<h:iiic-l.i upiialului circulant

MODLF1CAR1.lt CAPITAI/ 'Lin CIRCULANT!

2008

2009

Di torent a

influent»

flux

trezorerie

reducerea stocurilor

1 992.98!

1.809.364

183 617

1.83.617

creșterea creanțelor com

1 792.172

3.389.845

1.597.67)

-I.597.o75

creșterea creanj grupului

19.855

19.855

*

â

creșterea altor creanțe

3.515,111

45.460,615

41.94 5.504

-4 5.945304

reducerea chel t avans

88.816

24,768

64.IMS

64,048

reducerea datoriilor cont

3.038.36ÎP

2.625.07*

4132&2

Al 3282

creșterea altor datorii

4 422.72,'

4.916.774

493 554

49X554

fotul din care:

14 870.016

58.246.300

44.69','.678

A 3215240

stocuri

1 992.981

1.809.364

183.617

183.617

creanțe

5.415.954

48.870 315

î T543J77

43.543,177

datorii

7.461.081

7.566.621

97UJSS4

1 11321

IOI AL

T 4.8 70.016

58.24630(1

44,69X678

-43 215.2411

NOI A 12 - Numerar ți echivalent) de numerar

Numerarul și echivalentele de numerar constau in disponibili Lăți bănești, suldun la bănci, casă $i aJte elemente de trezorerie lichide.

Numerarul șl echivalentele de numerar incluse in situația fiuxunior de trezorerie cuprind următoarele sume 1

Nr. cri

Indicator

liiJH

1

Disponibil la banca

902549

560.268

2

Disponibil în casă

7.609

5.836

3

Alte valon

32 735

17.490

L*

Tofai numerar

942 893

583 594

Apreciem că situațiile financiare întocmite la dau de 31.12.2009 oferă o imagine fidcCi a poziției financiare, performanței, modificării capitalurilor proprii și fluxurilor de trezorerie ile R.A T.C. Constanța

16