Hotărârea nr. 96/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA SI SCHIMBUL UNOR SPATII DE LOCUIT CONSTRUITE DE A.N.L. IN REGIM DE INCHIRIERE DIN RECUPERARI

ROM AM A

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

IIOTARARE

privind repartizarea si schimbul unor spatii de locuit construite de A.N.L. in regim de închiriere din recuperări

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in ședința ordinara din data

de 27.05.2010.................

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de d-1 Primai Radu Ștefan Mazare, Raportul Direcției Administrare Imobile din cadrul R.A.E.D.P.P.Constanta nr.2638/19.05.2010 prin care se propune repartizarea si schimbul unor spatiii de locuit, Procesul Verbal al Comisiei de RepartizarE a Locuințelor A.N.L 3921/19.05.2010 cat si raportul Comisiei Juridice precum si prevederile H.C.L.M. nr. 332/02.08.1996 privind înființarea R.A.E.D.P.P. si a prevederilor H.C.L.M. nr. 513/12.12.2003;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind infiintarea A.N.L.,si Normele Metodologice de Aplicare a acesteia (art 15- alin 2 si alin 9 lit b)cu modificările si completările ulterioare,conform prevederilor articolului 33 din Legea nr. 114/1996 privind locuințele;

In temeiul prevederilor art. 36, al 2, lit.c, ai. 5, lit. b si art. 115, alin(l), lit. b din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publica Locala, republicata ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aproba repartizarea spatiilor de locuit construite de A.N.L. in regim de inchiriere situate pe raza Municipiului Constanta respectiv - str Traian nr70, bl K2A,ap 15 si Str Brizei nr IC, bl OB 7,ap 7 conform Anexei 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 2 - Se aproba schimbul de locuința intre titularii contractelor de inchiriere pentru spatiile cu destinația de locuința, construite in regim ANL,situate in Constanta str Traian nr 70 , bl K2A,ap 16 si Str Zefirului nr 9, bl OB 8, ap 23, conform Anexei nr 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare , urmând ca R.A.E.DP.P. sa procedeze conform atribuțiilor ce -i revin.

Art.3- Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare. Direcției Administrarea Imobilelor din cadrul R.A.E.D.P.P. in vederea aducerii la îndeplinire si spre stiinta Prefecturii Județului Constanta .

Prezenta Hotarare a fost adoptata de un număr de ,..4.. consilieri din 27 de

membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

CONSTANTA

NR......2.6............

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR 1 LAH.C.L.M. NR, 96/2010

TABEL PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINȚELOR CONSTRUITE DE ANL IN REGIM DE ÎNCHIRIERE PENTRU TINERI DIN RECUPERĂRI

Nr crt

Adresa imobilului

Persoana ca reia i s-a repartizat

1

str Trai an nr70, bl K2A,ap 15

1 camera+ dependinte=39,65 mp

POPA OANA-2 persoane

2

Str Brizei nr 1C, bl OB 7,ap 7

1 camera+ dependinte=37,40 mp

ARTIN ALEXANDRU-1 persoana

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR 2

LA H.C.L.M. NR..9.6/.2.0.10

TABEL PRIVIND SCHIMBUL DE LOCUINȚE CONSTRUITE DE ANL IN REGIM DE ÎNCHIRIERE PENTRU TINERI

ADRESA SPAȚIULUI DETINUT CU CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

ADRESA SPAȚIULUI PROPUS PENTRU SCHIMB

PERSOANA CARE SOLICITA SCHIMBUL DE

LOCUINȚA

Traian nr 70 , bl K2A,ap 16

2 camere + dependinte=60 mp

Str Zefirului nr 9, bl OB 8, ap 23

1 camera) dependințe =37,40 mp

PLOPEANU

EMANUEL

Str Zefirului nr 9, bl OB 8, ap 23

1 camera+dependinte =37,40 mp

Traian nr 70 , bl K2A,ap 16

2 camere + dcpendinte=60 mp

EPURE MAR1US GERALD

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

CONSTANTA,

NR...........................