Hotărârea nr. 95/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA IN FAVOAREA FEDERATIEI COMUNITATILOR EVREIESTI DIN ROMANIA - CULTUL MOZAIC A SERVITUTII DE TRECERE ASUPRA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 7 MP, SITUAT IN STR SULMONA NR. 7, CONFORM PLANULUI DE SITUATIE

oNSTA/v/^

ROMANIA


HOTARARE

privind constituirea in favoarea Federației Comunităților Evreiești din Romania -Cultul Mozaic a servitutii de trecere asupra terenului in suprafața de 7 mp, situat in str Sulmona nr. 7, conform planului de situație

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in scdintaordinarala dala de 27 .05.2010    ;

Analizind expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazare, Raportul Comisiei nr.4- activitati științifice, invatamant, sanatate, cultura, sport, culte si protecție sociala si Raportul Comisiei Juridice nr. 5 ;

Având in vedere prevederile art. 756 Cod Civil, conform caruia ..servitutea se poate constitui în temeiul unui act juridic ori prin uzucapiune, dispozițiile în materie de carte funciară rămânând aplicabile”;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, si art.115 alin.l lit.b. din Legea 215/2001 privind Administrația Publica Locala, republicata:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se constituie, in favoarea-; Fjgratiei Comunităților Evreiești din Romania -Cultul Mozaic, servitute de trecere asupra terenului in suprafața de 7 mp. situat in str Sulmona nr. 7. conform planului de situație ce constituie anexa 1 la prezenta liotarare.

Art.2. Planul de situație face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Serviciul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare factorilor interesați, precum si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta .

Adoptata de un număr dc 24 consilieri din 27 membri

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


Constanta

Nr. 95 /27.052W0

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE


PLAN DE SITUAȚIE SCARA D500 STR, SULMDNA NR. 7

anexa la hclm 95/2010


Suprafața din măsurători: S= 274 mp ÎNCADRARE IN ZDNA:


gOHSTAA/Z^ romania I    o JUDEȚUL CONSTANTA

_** MM % PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA IHH.iI/ i DIRECȚIA PATRIMONIU ■    ' SERVICIUL PATRIMONIU

Clnr. 54726/ // 04" 2o to.

Către,

SERVICIUL JURIDIC

Urmare a solicitării formulate de Federația Comunităților Evreiești din Romania - Cultul Mozaic, înregistrata sub nr. 54726 / 2010, va comunicam situația juridica a terenului situat in continuarea imobilului din str. Sulmona nr. 7 :

Conform planului cadastral al orașului Constanta, întocmit in anii 1936 -1938, terenul in cauza figurează in Registrul de proprietăți voi I, pag. 25, poz. 247, careul 133, lot 4, situat in str. Tomis ( actual Sulmona ) nr. 7, in proprietatea Comunitatea Israelita Spaniola.

Zona a fost afectata de Decretul de expropriere nr. 212 / 1988. La poz. 39 din anexa 1 la decret figurează imobilul din str. Sulmona 7, astfel :

-    poz. plan 61 - aflat in proprietatea Cristiu Ioan si Maria, cu teren in suprafața de 140 mp

-    poz. plan 62 - aflat in proprietatea Comunitatea Evreilor, cu teren in suprafața de 250 mp si construcție.

Imobilul de la poz. 62 a fost evaluat prin Procesul Verbal nr. 103 / 1988 la suma de 13.114 lei (teren - 562 lei, construcție - 12.552 lei).

Menționam ca in planul anexa la decret, imobilele in cauza se regăsesc la poz. 149 si 150. Imobilul nu a fost demolat.

In prezent, terenul solicitat pentru trasarea si amenajarea unui drum si scări de acces, cu regim de servitute, constituie domeniu privat al municipiului Constanta conform H.C.L.M. nr. 420/ 2001, urmând a fi inventariat. ’

Anexam plan de situație sc. 1:500 cu delimitarea terenului in cauza si adresa SPIT nr. 134577 / 2009.

DIRECTOR EXEC. PATRIMONIU

\ Wi •

Daniela Ramoha DOSPINESCUBd. Tomis nr. 5 l;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA