Hotărârea nr. 94/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII SI ORGANIGRAMEI APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBATE PRIN H.C.L.M. NR. 37/30.03.2010

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII SI ORGANIGRAMEI APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBATE PRIN H.C.LM. NR. 37/30.03.2010

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 27.05.2010    .

Luând în dezbatere :

-    expunerea de motive nr. 68715 / 20.05.2010 prezentată de domnul Primar RADU

ȘTEFAN MAZĂRE,

-    referatul nr. 68592 / 20.05.2010 al Serviciului Resurse Umane - Direcția

Administrație Publica Locală,

-    raportul Comisiei de specialitate nr. 5 - administrație publică locală, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești,

-    avizele nr. 68518/20.05.2010 si nr.68519/20.05.2010 ale Agenției Naționale a

Funcționarilor Publici

adresele nr.20001/16.02.2010, nr.20006/16.02.2010 si nr.40586/25.03.2010 ale

Direcției Financiare prin care se comunică faptul că există prevedere bugetară pentru avansarea în treapta de salarizare, promovarea in clasă și gradul profesional,

Văzând prevederile din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici, Ordinului nr. 1932/2009, ale Legii -cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, H.C.L.M. nr. 500/09.12.2009 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice in anul 2010 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta ;

In temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit."a" si alin. (3) lit."b" si ale art.l 15 alin. (1) lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

HOTĂRĂȘTE

ART.l - Se aprobă transformarea funcțiilor publice în vederea avansării in treapta de salarizare, promovării în clasă și în gradul profesional a funcționarilor publici și a unor posturi contractuale pentru numirea în funcții de nivel superior a personalului contractual care îndeplinesc condițiile legale, aprobate prin anexele nr.l si 2 din H.C.L.M. nr. 37/30.03.2010, conform anexelor nr.l, 2 si 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2- Celelalte dispoziții ale H.C.L.M. nr.37/30.03.2010 rămân neschimbate.

ART. 3 — Serviciul pentini Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Serviciului Resurse Umane, în vederea aducerii la îndeplinire si Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATĂ DE 24 CONSILIERI DIN 27 MEMBRI

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA NR. 94

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL


-* PRIMAR


ANEX&l 201Q

H.C.L.M 'IR.    ! U u| viCf


V3CEPRIMA:-


■ ■ î-RIMAR4_


DIREG I Ort


DIRECTOR ACdL* (i


nawBcTOr

- fc. NORD

a>.a 4-stCi


llR Flh-S*


UJKJL ADH1MSIMTU


DIRECT': R |


DtfilCTOR ADdhm ’


r-


OIRECTOn

H


DIRECTOR

UMUNCT


- Ti—*—


L'


r    4

~. i-

.■^CÎT-

FlllrNcrt^

r

J

?Z“

V

V

'WBpSȘb

h ■ t CTI* «

:ONTTțCG

.l-'JLîLl,

‘—■■CSX

■—SK-”

iv.cn*.

■fcăițRfauaiiiiiia

■ ri 1 uf rWBtBj

V

T

T

*

i

*

V

direg ift |

DIRECTOR

hlRECTO-

- 1

ARHITECT

SEF

| DIRECTOR |

OIRECTOa

DIRECTOR

.[RECIOpi

DIRECTOR

■»


OJRECTri    LI

LOJUlNC    p1


DIRECTOR

i-CUUNCl


DIR£C 1 ADJUKT


i_wl    diuur

:    ii n n rr' ’


I SE2VTGCUL 2DH* I

n


I*-


h

h'


iim; ,:i ,■


L, BIPiCTOR ” ADJUNCT


J+SutjL ■ ■£ ■ ATW.Rl


I_î_


- î. _T .cianntjh’


w«»


ÎZ1


n PK*X!M

-    ■. •    -z*R--:


Wh«kv


SIRVIdV DHXJI


79 ■ FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERI 664 ■ FUNCȚII PUBLICE DE EXECUTIC 19S ■ POSTURI CONTRACTUALE


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA PRIMAR


ANEXA nr.2 LA H.C.L.M.NR


/203-0


STAT DE FUNCTII

NR.C

RT

FUNCTIE PUBLICA EXECUTIE

FUNCTIA PUBL de CONDU-CERE

NUME SI PRENUME

STUD I

I

CLA SA

GRAD

TREAPT A SAL

FUNCTIA

CONTRACTUALA DE CONDUCERE

FUNCTIA

CONTRACTUALA DE EXECUTIE

TREAPTA

/GRAD

PROFESION

AL

NIVELUL

STUDIILOR

STUDII

0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

1

Primar

Radu Ștefan

Mazăre

2

Viceprimar

Gabriel Marius

Stan

3

Viceprimar

Decebal Fagadau

1

Secretar Municipiu

Enache Marcela

s

I

Fac.Drept

CABINET PRIMAR - BIROU

1

Preda Raducu Valentin

Sef birou

II

S

A.N."MCB" F.Marina Civila

2

VACANT

Consilier

IA

S

0

3

Doga Tincuta

Referent

IA

m

Liceu

4

Toma Elena

Georgiana

Referent

IA

m

Liceu

1

Expert romi

Barnescu Stelian

g

D

Sc.gen

SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN

1

Sef serviciu

Girbaci Mariana

s

1

Fac.St.EcFin-co

2

Auditor

Coteț Mona Elena

s

I

P

1

F.St.Ec.-Tur-ser

3

Auditor

Latea Fabiola

Iuliana

s

I

P

1

Manag Financiar

4

Auditor

VACANT

s

I

S

2

0

5

Auditor

Bonciu Maria

Magdalena

s

I

S

1

F.St.Ec.Fin-con

6

Auditor

Bulamaci Gabriel

s

I

S

1

F.St.Ec-Fin-asi

7

Auditor

Caruntu Mihaela

s

I

P

1

F.contab si inf. De

gest

8

Auditor

Agiacai Camer

s

I

S

1

F.St.Ec-Fin-asi

9

Auditor

Anagoste Mirela

s

I

A

2

Fac Finante Banci

10

Auditor

Fundeanu

Luminita

s

I

A

1

Fac.drept

11

Auditor

Arama Felicia

s

I

A

1

Fac.Fin.Conta

INSPECTORAT PROTECTIE CIVILA - SERVICIU

1

Sef serviciu

Taran Stefan

s

1

Acad St mil.

2

Consilier

Toma Elena

s

I

S

1

Fac.constructii

3

Inspector

Burdulea Florin

s

I

S

1

Institut"M.C.B."

4

Inspector

Strâmbeanu Irina

s

I

S

3

Fac.St.Ec.

5

Referent spec

Radu Marin

ssd

II

S

1

Sc.Ofiteri activi

6

Referent spec

VACANT

ssd

II

S

1

0

7

Referent spec

VACANT

ssd

II

S

1

0

8

Inspector

Mocanu Florin

s

I

A

3

Fac.Textile

9

Inspector

Alexandru Elena

s

I

A

1

Fac.St. Ec.

10

Inspector

Istrate Iulian Sorin

s

I

D

Fac Drept

11

Referent

Radu Lenuta

m

III

A

2

Liceu

12

Referent

Popa Nicoleta

Madalina

m

III

A

2

Liceu

13

Referent

Zaharia Emil

m

III

S

1

Liceu

14

Inspector

Terpovici Ana

Iuliana

s

I

P

1

Fac.Mate Fizica

1. DIRECȚIA PROGRAME SI DEZVOLTARE

J

1

Director executiv

Merla Viorica Ani

s

1

Fac.Utilaj si ing

2

Director executiv adjunct

Stan Mihaela

s

1

Fac.Teh.chim

SERVICIUL PROTECTIA MEDIULUI SI DEZVOLTARE DURABILA

1

Sef serviciu

Bardasu Octavia

s

1

F.Tehn.Chimica

2

Inspector

VACANT

s

I

D

0

3

Inspector

VACANT

s

I

A

3

0

4

Inspector

Stanca Simona

s

I

A

1

Fac.St.Naturii

5

Inspector

Tălpău Dumitru

Cosmin

s

I

A

1

Ing.mediului

6

Inspector

Cirnat Olga

Nerazula

s

I

A

2

Fac.St.Naturii

7

Inspector

Niculae Noni

Adrian

s

I

A

1

Fac.Drept

8

Inspector

VACANT

s

I

P

1

0

BIROUL PROIECTE CU FINANTARE INTERNATIONALA

1

Șef Birou

VACANT

s

1

0

2

Consilier manager de proiect

Craciun Adrian

s

I

A

1

Fac.Drept

3

Consilier manager de proiect

Tudorache Irina

s

I

A

1

Fac.Biologie

4

Consilier manager de proiect

VACANT

s

I

A

1

0

5

Consilier manager de

proiect

VACANT

s

I

A

2

0

6

Consilier manager de

proiect

VACANT

s

I

A

3

0

7

Consilier manager de proiect

VACANT

s

I

A

2

0

SERVICIUL PROGRAME

1

Sef serviciu

Hilca Adina

s

1

Fac.Biologie

2

Consilier

Balica Ruxandra

s

I

P

3

Fac.Marina civila

3

Consilier

Lupascu George

s

I

A

1

Fac.adm.publ.

4

Consilier

Carpus Emanuel

s

I

A

1

Fac.Drept

5

Consilier

VACANT

s

I

S

1

0

6

Consilier

VACANT

s

I

A

1

0

7

Consilier

VACANT

s

I

P

3

0

8

Consilier

VACANT

s

I

A

1

0

SERVICIUL IMPLEMENTARE PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE

1

Sef serviciu

VACANT

s

1

0

2

Consilier

Arnautu Ionela

Nicoleta

s

I

A

1

Fac.Biologie

3

Consilier

Popescu Carmina

s

I

A

1

Fac.Geografie

4

Consilier

Brailoiu Tit Liviu

s

I

A

3

Fac Drept

5

Consilier

VACANT

s

I

A

3

0

6

Consilier

Muresan Valentina

s

I

P

2

Ing.th.tesaturi

7

Consilier

VACANT

s

I

S

1

0

8

Consilier

VACANT

s

I

P

3

0

9

Consilier

VACANT

s

I

S

1

0

10

Consilier

VACANT

s

I

A

3

0

11

Consilier

VACANT

s

I

P

3

0

2. DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

1

Director executiv

Racu Constantin

s

1

Fac.Drept

2

Director executiv adjunct

Dinescu Fulvia

s

1

Fac Drept

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARA ȘI PROTECȚIA COPILULUI

0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

1

Sef serviciu

Liuta Mihaela

s

1

Fac.Adm.Pub

2

Consilier

Ichim Gabriela

s

I

S

1

Inginer textile

3

Consilier

Cabuz Mariana

s

I

S

1

Fac.Drept

4

Inspector

Ifimov Otilia

s

I

P

3

Fac. Drept

5

Inspector

Bargaoanu Stefan

Ciprian

s

I

A

1

Fac.teologie

6

Inspector

Bosoi Mirela

s

I

P

1

Fac.manag afac

7

Consilier

Paladi Florentina

s

I

A

1

Fac.Drept

8

Inspector

Nicolae Cristina

s

I

A

1

Fac. Drept

9

Inspector

Isacov Camelia

s

I

P

1

Fac.Drept

10

Referent

Târpan Mihaela

m

III

S

1

Liceu

11

Inspector

Tandarescu Mirela

s

I

P

1

Fac.Adm.Pub

12

Inspector

Soisun Tudorița

Elena

s

I

A

3

Fac.Drept

13

Inspector

Mihalache Tasica

s

I

A

3

Fac.AdmPubl

14

Inspector

Popescu Ionela

s

I

A

3

fac.Teologie

15

Referent

Butuc Paraschiva

m

III

S

1

Liceu

16

Inspector

Breazu Marcela

s

I

P

1

Fac.Drept

17

Inspector

Funda Carmen

s

I

P

1

Fac.Adm.Pub

18

Referent

Jianu Iordache

m

III

S

1

Liceu

19

Simionesei

Verona Angela

s

Psiholog

specialist

s

F Asist soc/Psih

20

VACANT

Secretar

dactilograf

m

0

SERVICIUL ASISTENTA SI PROTECTIE SOCIALA

1

Sef serviciu

Drecșan Daniela

s

1

Fac.Sociologie

2

Inspector

Vrișcu Mihale

s

I

S

1

Institut agro

3

Inspector

Leu Aurelia

s

I

A

1

F.psih/asist.soc

4

Inspector

Dumitru Corina

s

I

P

1

F.Man.Fin.Conta

5

Referent

Pavel Elena

m

III

S

1

Liceu

6

Referent

Buzu Vanghelița

m

III

S

1

Liceu

7

Inspector

Radu Elena

s

I

P

1

F.Man.Fin.Conta

8

Referent

Gavriz Cleopatra

m

III

S

1

Liceu

9

Inspector

Pălău Viorica

s

I

P

1

Fac.Adm.Publ

10

Inspector

Dolcan Vasilica

s

I

P

1

F.man.Fin Conta

11

Inspector

Radus Stela

s

I

A

1

F.St.Adm.

0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

12

Inspector

Mitel Marian

s

I

A

1

Fac.Psihologie

13

Inspector

Stavrositu Mirela

Loredana

s

I

A

2

F.Financ.Conta

14

Inspector

Livanu Mihaela

Reliana

s

I

A

2

Fac.Drept

15

Inspector

Islam Lacme

s

I

A

2

F.Man.Fin.Conta

16

Godeanu Iuliana

Referent

IA

m

Liceu

SERVICIUL RESURSE UMANE

1

Sef serviciu

Popescu Gabriela

s

1

Fac.Adm.Pub

2

Consilier

Sarghie Dorina

s

I

S

1

Fac.Drept

3

Consilier

Arsene Madalina

Denisa

s

I

P

1

Fac.Adm.Pub

4

Consilier

VACANT

s

I

P

1

0

5

Inspector

Ciora Stefania

s

I

A

1

Fac.Adm.Pub

6

Consilier

Bobeș Laura

s

I

P

1

Fac.Adm.Pub

7

Consilier

Bănoiu Daniela

s

I

P

1

Fac.Adm.Pub

8

Dumitru Gabriela

Psiholog

practicant

s

Fac.psihologie

9

Inspector

VACANT

s

I

D

0

SERVICIUL JURIDIC

1

Sef serviciu

Pinzariu Irina

Roxana

s

1

Fac Drept

2

Consilier jur

Racu Dumitru

s

I

A

1

Fac. Drept

3

Consilier jur

Poptile Monica

s

I

P

1

Fac.Drept

4

Consilier jur

Chircă Nora Alina

s

I

S

2

Fac.Drept

5

Consilier jur

Ene Alina Ramona

s

I

S

3

Fac.Drept

6

Consilier jur

Pavel Alina

s

I

P

1

Fac.Drept

7

Consilier jur

Cealera Claudia

s

I

P

1

Fac.Drept

8

Consilier jur

Scorei Andreea

s

I

A

2

Fac.Drept

9

Consilier jur

VACANT

s

I

P

1

0

10

Consilier jur

Diamandescu

Octavian

s

I

P

3

Fac.Drept

11

Consilier jur

VACANT

s

I

S

1

0

12

Consilier jur

VACANT

s

1

A

2

0

13

Consilier jur

Beca Luminita

s

I

A

2

Fac.Drept

0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

14

Consilier jur

Guci Maria

s

I

A

1

Fac.Drept

15

Consilier jur

Voicu Iuliana

s

I

P

3

Fac.Drept

16

Consilier jur

Bujor Maria

s

I

A

1

Fac.Drept

17

Consilier jur

Staneci Barbieru

Tiberiu

s

I

A

1

Fac.Drept

18

Consilier jur

Dinca Elena

s

I

A

1

Fac.Drept

19

Referent

Pirvu Claudia

m

III

S

1

Liceu

20

Inspector

Bacale Liliana

s

I

P

1

Fac.St Adm

21

Referent

Mihal Mariana

m

III

S

1

Liceu

SERVICIUL DE SPRIJINIRE SI INDRUMARE A ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI

1

Sef serviciu

Teșuleanu

Gabriela

s

1

Ec.Industriei

2

Inspector

Gongea Eduard

Flavius

s

I

S

1

Fac.Drept

3

Inspector

Gheorghe Manda

Mirela

s

I

S

2

Fac.Comert

4

Inspector

Vecerdea Simona

s

I

S

2

Fac.Drept

5

Inspector

Cosma Constantin

Gabriel

s

I

P

1

Fac.Drept

6

Inspector

Cristea Daniel

s

I

P

1

Fac.Drept

7

Inspector

Ou Costel

s

I

A

1

Fac.Finante Con

8

Inspector

Serban Marian

s

I

P

3

fac.drept

9

Inspector

Bafane Aura

Mihaela

s

I

A

1

Fac.matematica

10

Inspector

Cristian Adina

s

I

A

3

St.naturii

11

Inspector

Suciu Iuliana

s

I

A

3

Fac.adm p

12

Inspector

Bacale Mirela

s

I

A

3

Fac.Drept

13

Referent

Munteanu Dragos

m

III

A

1

Liceu

14

Inspector

Uzun Alexandra

s

I

A

2

Fac.adm p

15

Inspector

Gheorghe

Laurentiu Marian

s

I

A

2

Fac. Ed.fiz.

3. DIRECTIA GOSPODARIRE COMUNALĂ

1

Director executiv

Trasca Aurora

s

1

F.rel.internat.

2

Director executiv adjunct

Gheondea Doina

s

1

Ing.mecanic

roz

1

2

3

4

5

6

-1-

10 1

11

16

SERVICIUL TEHNICO -

ECONOMIC

1

Sef serviciu

Munteanu

Eugenia

s

1

Ing.mecanic

2

Inspector

Deveseleanu

Mariana

s

I

S

1

Fac.Mate.Infor

3

Consilier

VACANT

s

I

S

1

0

4

Consilier

VACANT

s

I

S

1

0

5

Inspector

Oprea Sorina

s

I

S

2

F.Cont-infogest

6

Inspector

Pârvu Romfilia

s

I

P

1

F.St.Adm/Mark

7

Inspector

VACANT

s

I

D

0

8

Referent

Hritcu Marius

m

III

S

3

Liceu

9

Referent

Hrișcanu Cristina

m

III

S

2

Liceu

10

Referent

Bogorodea

Alexandrina

m

III

P

1

Liceu

SERVICIUL ADMINISTRARE SPATII VERZI

1

Sef serviciu

Coman Gheorghe

s

1

F.Ing.Agrotur

2

Inspector

Dospina Mihaela

s

I

S

1

Ingin.Hortic.

3

Inspector

Morcov

Manolache

Ramona

s

I

S

1

Ingin.Hortic.

4

Inspector

VACANT

s

I

S

1

Ing.Horticultura

5

Inspector

Ceornat Marius

s

I

P

3

F.Șt.Ecomonice

6

Inspector

Manolache

Morcov Dragoș

s

I

P

3

F.Șt.Ec-fin con

7

Inspector

Sutu Valentin

s

I

A

1

Fac.Drept

8

Referent

Tolea Constantin

m

III

A

2

Liceu

9

Referent

Anton Catalina

m

III

A

3

Liceu

SERVICIUL IGIEN Ă PUBLIC Ă

1

Sef serviciu

Harpalete Doru Aurelian

s

1

Ing.Mec.agr.

2

Inspector

Apostol Raluca

s

I

S

1

F.matematica

0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

3

Inspector

Grecu Alin

s

I

S

2

Tehnol.Alimentara

4

Inspector

Finaru Ioana

s

I

S

3

Fac.Management

5

Inspector

Dinu Vergil

s

I

P

1

Fac.Adm Publica

6

Referent spec

VACANT

ssd

II

S

1

0

7

Referent

VACANT

m

III

D

0

8

Inspector

VACANT

s

I

D

0

9

Referent

Dinescu Niculina

m

III

S

2

Liceu

10

Inspector

VACANT

s

I

D

0

11

Referent

Mereuta Emil

m

III

P

3

Liceu

12

Referent

Dan Radu

Theodor

m

III

A

2

Liceu

13

Referent

VACANT

m

III

D

0

SERVICIUL DRUMURI SI ILUMINAT PUBLIC

1

Sef serviciu

Patruțoiu Maria

Mihaela

s

1

F Drum si Poduri

2

Consilier

Farcas Cristinel

Viorel

s

I

S

1

Ing.Nave

3

Inspector

Mocanu Mircea

s

I

S

1

F.Telecom

4

Inspector

Dascalu

Lacramioara

s

I

S

1

Ing Teh. sudurii

5

Referent spec

Chirilă Gina

ssd

II

S

1

Sing.Const.Hidro

6

Referent

Miron Tudor

m

III

S

1

Liceu

7

Referent

Telehoi Alexandru

m

III

S

1

Liceu

8

Inspector

Pitu Florin

s

I

A

2

F.Ingin ec.

9

Inspector

Bica Alexandru

s

I

A

2

F.Adm.Publ.

10

Referent

Vasii Tatiana

m

III

P

3

Liceu

11

Referent

Trasca Iulian

m

III

A

1

Liceu

SERVICIUL ADMINISTRARE CIMITIRE

1

Sef serviciu

Andrușcă Maria

s

1

F.St.Ec.Manag

2

Inspector

Gheoca Carmen

Lenusa

s

I

S

1

F.St.Ec.Manag

3

Referent spec

Nedelcu Cornel

ssd

II

S

1

Sing.Ctii.Civile

0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

4

Referent spec

VACANT

ssd

II

S

1

0

5

Referent

Badea Vasilica

m

III

S

1

Liceu

6

Referent

Barbu Irina

m

III

S

1

Liceu

7

Referent

Panait Adriana

m

III

S

1

Liceu

8

Referent

Poenaru Romeo

m

III

S

1

Liceu

9

Referent

Fotu Gabriela

m

III

S

1

Liceu

10

Tolea Fanica

Casier

g

Sc.gen

11

Referent

Harabala Eugen

m

III

S

1

Liceu

12

Referent

Scorei Aurelia

m

III

S

2

Liceu

13

Inspector

Grozea Amelia

s

I

P

3

F.Adm,Publ.

14

Referent

Poenaru Loredana Mihaela

m

III

A

2

Liceu

4. DIRECTIA SERVICII PUBLICE

1

Director executiv

Pilat Ionel

s

1

Acad.I.S.M.

SERVICIUL ADMINISTRATIV, TEHNICO-ECONOMIC

1

Sef serviciu

Bratu Felix

s

1

Fac Ing.ec.

2

Inspector

Savu Carmen

s

I

A

1

Fac. Comerț

3

Inspector

Tifu Raluca

s

I

A

1

Fac.St.econ.

4

Inspector

Mititelu Claudia

s

I

S

1

Ing constr.

5

Referent

Țăranu Alexandru Mircea

m

III

A

1

Liceu

6

Inspector

Mosora Anisoara

s

I

A

2

Fac.Adm.Publ.

7

Referent spec

VACANT

ssd

II

S

1

0

8

Referent

Memis Kenan

m

III

P

1

Liceu

9

Referent

Trandafir Florin

m

III

A

1

Liceu

10

Podet Valerica

m

Magaziner

m

Liceu

11

Inspector

Hagea Nica

s

I

A

1

Fac.Man.fin.

SERVICIUL TRAFIC RUTIER - ORDINE PUBLICĂ

1

Sef serviciu

Nutu Nicolai

s

1

Acad.I.S.M.

2

Consilier

VACANT

s

I

S

1

0

3

Consilier

VACANT

s

I

S

1

0

4

Inspector

Boutros Mihaela

s

I

S

1

Ing.Tehn.

5

Inspector

VACANT

s

I

S

1

0

6

Inspector

VACANT

s

I

A

3

0

0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

7

Inspector

VACANT

s

I

S

3

0

8

Inspector

Plamada Ion

s

I

A

1

Fac.Drept

9

Inspector

Croitoru Alexandru

s

I

A

1

Fac.adm.pub.

10

Referent spec

VACANT

ssd

II

S

1

0

11

Referent spec

Mologani Geladet

ssd

II

S

1

Institut subing

12

Referent spec

VACANT

ssd

II

S

1

0

13

Referent spec

Vasile Teofil

ssd

II

S

3

Sc.Militară

14

Referent

Caracas Camelia

m

III

S

1

Liceu

15

Referent

Roșu Vasile

m

III

S

1

Liceu

SERVICIUL DOTARI URBANE - ECARISAJ - DEZINSECTIE SI DERATIZARE

1

Sef serviciu

Itoafă Cristina

Laurenția

s

1

Fac.Drept

2

Inspector

Para Luiza Ioana

s

I

S

3

Fac.Drept

3

Inspector

VACANT

s

I

A

2

0

4

Inspector

Grosu Cristina

s

I

A

2

Fac.Drept

5

Inspector

Mangra Cosmin

s

I

A

3

Fac.Manag.Conta

6

Referent spec

VACANT

ssd

II

S

1

0

7

Referent spec

VACANT

ssd

II

S

1

0

8

Referent

VACANT

m

III

D

0

9

Referent

Curtmemet Tenior

m

III

A

1

Liceu

10

Referent

Bădilă Ștefania

m

III

A

1

Liceu

11

Referent

VACANT

m

III

A

1

0

12

Referent

VACANT

m

III

A

1

0

13

Referent

Mihai Nicu

m

III

A

1

Liceu

5. DIRECTIA URBANISM

1

Arhitect șef

Popa Luiza Elena

s

1

Fac.Arhitectura

2

Director executiv adjunct

VACANT

s

1

0

SERVICIUL URBANISM

0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

4

Inspector

Munteanu Mariana

s

I

S

3

Fac.Construcții

5

Inspector

Ehimov Elena

s

I

A

3

F.Adm.publ.

6

Inspector

VACANT

s

I

A

1

0

7

Referent spec

Bercu Simona

Elena

ssd

I

S

1

Cond.Arhitect

8

Referent spec

Dancu Antuanela

s

I

S

1

Ing.Prod.alim

9

Inspector

Cristescu Vasilica

s

I

A

2

Fac.Adm publ.

10

Inspector

VACANT

s

I

P

3

0

BIROUL PENINSULA

1

Sef Birou

VACANT

s

1

0

2

Consilier

Gemanaru Ancuta

s

I

S

1

Fac.Imb.func

3

Inspector

VACANT

s

I

P

1

0

4

Inspector

Soare Georgiana

s

I

A

1

Fac.Drept

5

Inspector

VACANT

s

I

D

0

6

Referent

Borali Selda

m

III

A

3

Liceu

SERVICIUL AUTORIZATII IN CONSTRUCTII

1

Sef serviciu

Constantin

Nicoleta

s

1

Ing.Tehn.Sudurii

2

Consilier

Chirilă Ioana

Dacia

s

I

S

1

Ing.Ctii Hodro.

3

Consilier

VACANT

s

I

P

1

0

4

Inspector

Batranu Nicoleta

s

I

A

2

Fac.ing.

5

Inspector

Stana George

s

I

S

3

Fac.Adm Publ.

6

Inspector

Moldovan Lili

s

I

P

1

Fac.Constructii

7

Inspector

Machedon Daniela

s

I

S

2

Fac.Drept

8

Inspector

Serban Mariana

s

I

S

3

Fac.Construcții

9

Inspector

Dumitru Adrian

s

I

S

3

Ingin.economică

10

Inspector

Curut Viorica

s

I

S

1

Ing. Constructii

11

Inspector

Boldea Elena

s

I

P

1

Fac.manag.conta

12

Referent spec

Stoiciu Elena

ssd

II

S

1

Sing.Tehn.Sudurii

13

Referent

Bevan Catalina

Doriana

m

III

A

1

Liceu

14

Referent

Patrichi Mircea

m

III

S

1

Liceu

15

Referent

Urziceanu

Constantin

m

III

S

1

Liceu

0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

16

Referent

Stefanian Adriana

m

III

S

1

Liceu

17

Referent

Giurgiu Gheorghe

m

III

S

1

Liceu

18

Referent

Ghican Mariana

m

III

S

3

Liceu

19

Referent

Tramudana

Adriana

m

III

S

1

Liceu

20

Inspector

Misoc Tanase

s

I

A

1

Man.Fin.Conta

21

Referent

Vartopeanu

Dragos Florin

m

III

A

2

Liceu

22

Referent

Dumitrof Anca

m

III

A

1

Liceu

6. DIRECTIA PATRIMONIU

1

Director executiv

Dospinescu Daniela Ramona

s

1

Fac.Geodezie

2

Director executiv adjunct

Neagu Diana

s

1

Fac.Chimie

SERVICIUL CADASTRU

1

Sef serviciu

Florescu Nicoleta

s

1

F.cai fer.si geod

2

Inspector

VACANT

s

I

D

0

3

Inspector

Coman Laura

s

I

S

1

Ing .constr.

4

Inspector

Bobu Amelia

Carmen

s

I

P

1

Fac.constructii

5

Inspector

Furtuna Costel

s

I

P

1

Ing.imb.func.

6

Inspector

VACANT

s

I

A

2

0

7

Inspector

Dode Gabriela

s

I

S

2

Fac.Hidrotehnica

8

Inspector

Bucovală Raluca

s

I

S

1

Fac.Geodezie

9

Inspector

Voinea Elena

s

I

P

1

Fac.St.admin

10

Inspector

VACANT

s

I

D

0

11

Referent spec

Amzea Sorin

Sebastian

ssd

II

S

1

Sing.electr.

12

Inspector

Rizea Niculina

s

I

P

1

Fac.Adm.Publ

13

Referent

Grosu Stana

m

III

S

1

Liceu

0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

14

Inspector

Zorilă Elena

s

I

P

1

Fac.Drept

15

Referent

Stoicea Monica

m

III

P

3

Liceu

SERVICIUL PATRIMONIU

1

Sef serviciu

Rusu Gratiela

s

1

Ing.Instal portuare

2

Consilier

Andreias Nela

s

I

S

1

Fac.Biologie

3

Inspector

Iambor Dan

s

I

S

1

Inginer zootehnie

4

Inspector

Pufleni Elena

s

I

S

1

Fac.Zootehnie

5

Inspector

Salim Serafedin

s

I

S

1

Ing.Ctii.hidro.

6

Consilier

Radu Sanda

Gabriela

s

I

S

1

Fac.Drept

7

Inspector

Enache Elena

s

I

S

1

Fac.Ec.ind. si agr.

8

Consilier

Gheorghe Fanuță

s

I

S

1

Fac.Agronomie

9

Inspector

Vasile Nelu

s

I

S

3

Ing.Ctii civile

10

Inspector

Leuca Lucretia

s

I

P

1

Fac.Drept

11

Inspector

VACANT

s

I

P

1

0

12

Inspector

Murat Reihan

s

I

P

1

Fac.Adm.publ

13

Inspector

Paraschiv Angela

s

I

A

3

Fac.Ctii civile

14

Inspector

Borcan Carmen

s

I

A

1

Fac.Drept

15

Inspector

Ispas Carmen

s

I

A

1

Man.Fin Conta.

16

Inspector

Gospodaru

Georgiana

s

I

A

1

Fac.Adm Publică

17

Inspector

VACANT

s

I

A

1

0

18

Inspector

Martolea Mihaela

s

I

A

3

Fac Drept

19

Inspector

Simion Georgiana

s

I

A

3

Fac.Drept

20

Inspector

Grecu Simona

s

I

A

3

Fac.Drept

21

Referent spec

VACANT

ssd

II

S

1

0

22

Referent spec

Crismaru Nicusor

ssd

II

S

1

Sc.mil tancuri

23

Referent spec

Gherlan Daniela

ssd

II

S

1

Sing.Constructii

24

Referent spec

Rață Ștefan

ssd

II

S

1

Sc.Mil.Of.Activi

25

Referent spec

Irimia Anica

ssd

II

S

1

Sing const.hidro

26

Referent spec

VACANT

ssd

II

S

1

0

27

Referent spec

Matache Georgeta

ssd

II

S

1

Sing.Const.hidro

28

Referent spec

VACANT

ssd

II

S

1

0

0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

29

Referent spec

Gosman

Constantin

ssd

II

A

2

Sing.constructii

30

Referent

Tudoroiu

Constantin

m

III

S

1

Liceu

31

Referent

VACANT

m

III

S

1

0

32

Referent

Maximov Halea

m

III

S

1

Liceu

33

Referent

Stancu Elena

m

III

A

1

Liceu

34

Referent

Diamandescu

Elena

m

III

P

3

Liceu

35

Referent

Botea Antoaneta

m

III

A

1

Liceu

36

Mocanu Marioara

Agent agricol

II

g

Sc.profesionala

7. DIRECTIA

EHN

C - ACHIZIȚI

1

Director executiv

Marica Ion

s

1

Institut MB

2

Director executiv adjunct

Nanu Daniela

s

1

Ing.Chimie

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE

1

Sef serviciu

Mutalâp Ghiulnihal

s

1

Ing.Ctii civile

2

Consilier

Morosanu Dragu

Maricica

s

I

S

1

Fac Ing.chim

3

Consilier

Matei Viorica

s

I

S

1

Imb.funciare

4

Consilier

VACANT

s

I

S

1

0

5

Inspector

Vasiliu Monica

s

I

S

1

Tranz int.

6

Inspector

Furtuna Mihaela

s

I

A

1

St.ec.tur serv.

7

Inspector

VACANT

s

I

S

1

0

8

Inspector

VACANT

s

I

P

1

0

9

Inspector

VACANT

s

I

P

2

0

10

Consilier

VACANT

s

I

S

1

0

11

Inspector

Toma Cristina

s

I

A

1

Man.turistic/com

12

Inspector

Kiru Sofian

s

I

A

3

Fac.man.Fin.

13

Inspector

Serban Nicoleta

s

I

P

3

Fac. Comunicare

14

Referent

Alexandru Mihaela

m

III

S

1

Liceu

SERVICIUL TEHNIC INVESTITII

0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

2

Inspector

Dima Mariana

s

I

S

1

Fac.Drept

3

Consilier

Turtoi Mirela

Iuliana

s

I

S

1

Ing./mana.sist.th.

4

Inspector

Hobjilă Ion

s

I

S

3

Fac.Drept

5

Inspector

Rusu Marian

s

I

S

1

Institutul militar

6

Inspector

Tudoran Razvan

Malin

s

I

S

2

Fac ing const.mas

7

Inspector

Ispas Irina

Angelica

s

I

P

1

Fac.St.nat.

8

Inspector

Cracanus Minella

Alice

s

I

S

1

Fac.St.Ec.-ec ind

9

Inspector

VACANT

s

I

S

1

0

10

Inspector

VACANT

s

I

P

1

0

BIROUL IMPLEMENTARE PROGRAME LOCUINTE

1

Sef Birou

Ungureanu Valeria

s

1

Fac.Fin Contab.

2

Inspector

Arghiropol

Camelia

s

I

S

1

Fac.Constr.Hidro

3

Referent

Ion Denisa Maria

s

I

P

1

Fac.Drept

4

Referent

Gurau Corina

m

III

A

1

Liceu

5

Inspector

VACANT

s

I

D

0

6

Inspector

VACANT

s

I

A

3

0

BIROUL VANZARI SI CONCESIONARI BUNURI

1

Sef Birou

Vasii Aneta

s

1

Fac.ing.mec

2

Consilier

Alexandru Mirela

s

I

S

1

Ing.th.sudarii

3

Inspector

Stancu Cristian

Matei

s

I

P

1

Fac.Drept

4

Inspector

VACANT

s

I

S

1

0

5

Inspector

VACANT

s

I

P

1

0

6

Inspector

Voiculescu

Geanina Adina

s

I

A

3

Manag. Fin Conta

8. DIRECȚIA FINANCIARĂ

J

Director executiv


Marcela Frigioiu s


A.S.E.-econ.Ind.


0

1 1 2

3

4

5

6

10

11

16

2

Director executiv adjunct

Gheorghe

Georgeta

s

1

Fac.Cibern. Ec.

SERVICIUL FINANCIAR - BUGET

1

Sef serviciu

Dobre Oana

s

1

Fac.St.Ec.

2

Consilier

VACANT

s

I

S

1

0

3

Inspector

Mirauta Emanuela

s

I

P

1

F.Man.Fin.Conta

4

Consilier

Herda Elena

s

I

S

1

Managem. ad.p.

1    Sef serviciu Borali Veaveghiul s0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

5

Inspector

Hancu Doina

s

I

S

3

fac.management

6

Inspector

Soica Luminita

s

I

P

1

fac.management

7

Inspector

Bica Veronica

s

I

P

1

F.Man.Fin.Conta

8

Referent

VACANT

m

III

S

1

0

9

Inspector

Țiganilă Liliana

s

I

P

1

F.Manag.fin.cont

10

Referent

Vasiliu Roxana

Mihaela

m

III

S

2

Liceu

11

Vrancianu Panciu

Rodica

Casier

m

Liceu

12

Ruxanda Maria

Casier

m

Liceu

13

Stan Tatiana

Casier

m

Liceu

SERVICIUL CONTABILITATE

1

Sef serviciu

Minca Dana

s

1

ASE-FinBanCon

2

Inspector

VACANT

s

I

P

1

0

3

Inspector

Rosca George

s

I

P

1

Fac.St Ec

4

Consilier

Beciu Maria

s

I

S

1

Fac.Turism Serv

5

Inspector

Tudor Andreea

Luciana

s

I

A

1

Fac St Ec

6

Inspector

VACANT

s

I

D

0

7

Inspector

Vasilescu Dumitra

s

I

P

1

F.Man.Fin.Conta

8

Inspector

Petcu Lenuta

s

I

P

1

F.Man.Fin.Conta

9

Referent

Pitu Elena

m

III

S

1

Liceu

10

Inspector

Ciocan Mariana

s

I

A

1

F.Man.Fin.Conta

11

Consilier

Sburlan Alina

Elvira

s

I

P

1

A.S.E.-Fin-conta

12

Referent

Moise Elena

m

III

A

1

Liceu

9. DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

1

Director executiv

Babus Constantin

s

1

Fac.Ec.ind.,com.

2

Director executiv adjunct

Petrache Ligia

s

1

Ec.Comert

SERVICIUL AUTORIZARI AGENTI ECONOMICI

1

Sef serviciu

Ene Sanziana

s

1

Ec.Comert

2

Inspector

Stanisor Carmen

s

I

S

3

Fac.petrochimie

3

Consilier

Grigore Nicoleta

s

I

S

1

Ing.Ctii Civile

4

Inspector

Vasilescu Mirela

s

I

S

1

Fac.Inginerie

5

Inspector

Merchez Olguta

s

I

S

2

Fac.Drept

6

Inspector

Chiripuci Doina

Alina

s

I

P

1

Fac.Stiinte Adm

7

Inspector

Parpala Mihaela

Brîndușa

s

I

S

2

Fac.Fin Contab

8

Inspector

Gavriloiu Elena

s

I

A

1

Fac.Stiinte admin

9

Inspector

Papuc Cristina

Adriana

s

I

P

3

Fac.Admin.pub

10

Inspector

Popa Carmen

Sandy

s

I

P

3

Politehnica

11

Inspector

Nezami Leilan

s

I

P

3

Fac.Drept

12

Inspector

Ibram Sena

s

I

P

3

Fac.Drept

13

Inspector

Ilie Florian

Alexandru

s

I

A

3

Fac.Drept

14

Inspector

Munteanu Elena

s

I

P

3

Fac.St.Ec.Fin.co

15

Inspector

Cheval Vasilica

s

I

P

3

Mang.fin conta.

16

Inspector

Stoica Corina

s

I

A

2

Fac.Drept

17

Inspector

VACANT

s

I

D

0

18

Inspector

Petcu Doina

s

I

A

2

Fac.Drept

19

Inspector

Nes Elena

s

I

P

3

Fac.Drept

20

Referent

Stana Mihaela

Angelica

m

III

S

1

Liceu

21

Referent

Godin Antoanela

m

III

A

1

Liceu

22

Inspector

Chele Loredana

s

I

A

2

Fac.Fin Banci

23

Referent

Garga Lenuta

m

III

A

2

Liceu

SERVICIUL URMĂRIRE ȘI EXECUTARE CONTRACTE - VÂNZĂRI

1

Sef serviciu

Dudaș Camelia

s

1

TCM

2

Consilier

Hagi Monica

s

I

S

1

Ing.Constructii

3

Inspector

VACANT

s

I

A

1

0

4

Inspector

Gherasim Sorina

s

I

P

1

Management

5

Referent

Sanchi Lucy

Angela

m

III

A

3

Liceu

6

Inspector

VACANT

s

I

D

0

7

Inspector

Irimia Mariana

s

I

S

3

Fac Drept

8

Inspector

VACANT

s

I

P

3

0

9

Inspector

Ungureanu

Ramona Marilena

s

I

A

1

Fac.Drept

10

Inspector

Voitinovici Diana

Roxana

s

I

A

2

Inginerie economica

11

Inspector

Cristea Iuliana

s

I

A

1

Fac.Drept

12

Inspector

Draghici Ovidiu

s

I

A

1

Fac.Drept

13

Inspector

Ciocea Roxana

s

I

A

1

Fac.Adm.Publica

14

Inspector

Mocanu Camelia

Petruta

s

I

A

1

Fac.Drept

15

Inspector

Buttuceanu Eugenia Natalia

s

I

A

3

Fac.navigatie

16

Referent

Tudor Mariana

m

III

S

1

Liceu

17

Inspector

Sarafu Simona

s

I

P

1

Fac.Drept

18

Inspector

Andrei Lidia

s

I

A

1

F.Adm.Publ.

19

Referent

Fotescu Magda

m

III

S

2

Liceu

20

Referent

Iovanescu Dan

Razvan

m

III

A

3

Liceu

SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

1

Șef serviciu

Varlan Dorel

s

1

F.Com-Man.Turi

2

Inspector

VACANT

s

I

D

0

3

Inspector

Jarnea Carmen

s

I

S

1

Fac.Chim.Alim

4

Inspector

VACANT

s

I

A

1

0

5

Inspector

Lungu Madalina

Georgiana

s

I

P

1

Fac. Drept

0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

6

Inspector

Udriste Marin

s

I

S

3

Fac.Drept

7

Referent

VACANT

m

III

D

0

8

Referent

Băcăuanu Ciprian

m

III

S

1

Liceu

9

Inspector

Tudor Raluca

Cristina

s

I

A

1

Fac.Drept

10

Inspector

Amzu Gabriel

s

I

S

3

Fac.Șt.Ec.

11

Referent spec

Berca Berghin

ssd

II

S

1

Sing.Th.chim

10. DIRECTIA CORP CONTROL

1

Director executiv

Pripisi Ionut

s

1

I.M.C.Ing.nav.

2

Director executiv adjunct

Dayan Fetislam

s

1

F Com. si rel pub

3

Director executiv adjunct

VACANT

s

1

0

SERVICIUL ZONA I

1

Sef serviciu

Tudose Florin

s

1

Ing.Ctii.Masini

2

Inspector

Gheorghica Anamaria Gabriela

s

I

A

3

Fac.St ec.

3

Consilier

Petrica Adrieana

s

I

S

1

Ing.Chimie aliment

4

Consilier

Gachi Puiu

s

I

S

1

Acad.St.Ec

5

Inspector

Toader Serban

s

I

A

1

Inginerie mecanica

6

Consilier

Pelehra Traian

s

I

S

1

Ing.Ctii Civile

7

Inspector

Encica Dragut

s

I

A

1

Man.Fin Conta

8

Inspector

Apaz Ervin

s

I

P

3

Fac.Drept

9

Inspector

Culea Lucia

s

I

P

3

Fac.Cont și Fin

10

Referent spec

Serban Sorin

Marius

ssd

II

S

1

Sc.Maistri

11

Inspector

Popescu Nicoleta

Amelia

s

I

A

2

F.turism

12

Referent

Marin Liliana

m

III

S

1

Liceu

13

Referent

Ghinea Elena

m

III

A

1

Liceu

14

Inspector

Cabuz Monica

s

I

A

1

Fac.St ec.

15

Referent

Irimia Daniela

m

III

A

1

Liceu

16

Referent

Florea Oana

Daniela

m

III

A

3

Liceu

SERVICIUL ZONA II

0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

1

Sef serviciu

Sporis Cornelius

s

1

M.C.B.-Navigatie

2

Referent

Grosu Dica

Daniela

m

III

S

1

Liceu

3

Inspector

Iuruc Teodora

s

I

A

2

Fac.Litere

4

Inspector

Duta Mihai

s

I

A

1

Ing.agricol

5

Inspector

Militaru Andrei

Cristian

s

I

A

2

Fac.Drept

6

Inspector

Banica Anca

Mihaela

s

I

A

3

Fac.Drept

7

Inspector

Chirita Valentina

s

I

A

1

Fac Adm.pub

8

Inspector

Radu Florea

s

I

P

1

Fac.Comunicare si rel

adm

9

Inspector

Bechir Narcis

s

I

A

2

Fac.Adm.Publ.

10

Inspector

Barbatu Cristian

Geo

s

I

A

1

Fac.Fin.Banci

11

Inspector

Petre Razvan

Florin

s

I

A

1

Fac.St.ec.

SERVICIUL ZONA III

1

Sef serviciu

Untaru Adrian

s

1

IMC

2

Consilier

Goga Chirata

s

I

S

1

Ing.Mec.Agricola

3

Inspector

Stoian Simona Raluca

s

I

A

1

Fac.Drept

4

Inspector

Cutumisu Vasilica

s

I

A

2

Fac.fin conta

5

Consilier

Sbirnea Dragos

s

I

S

1

Fac.St Ec

6

Inspector

Dinescu Craciun

Ștefan

s

I

P

3

Fac.Șt Ec.

7

Inspector

Niță lonuț

s

I

S

3

Turism Servicii

8

Inspector

Vizitiu Irina

s

I

A

2

Fac.Adm.publica

9

Inspector

Nache Mihaela

Rodica

s

I

A

1

F.Turism servicii

10

Inspector

Dobrovici Luana

s

I

P

3

Fac Șt.Pol. în fr.

11

Inspector

Apostolide Sanda

s

I

A

1

Fac.Adm.publica

12

Inspector

Dumitrof Carmen

s

I

P

3

Fac.Drept

13

Referent

Arau Mihaela

m

III

A

1

Liceu

14

Inspector

Manole Florin

s

I

A

3

Fac.Drept

SERVICIUL ZONA IV

0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

1

Sef serviciu

Rasnoveanu

Marian

s

1

fac.inginerie

2

Consilier

VACANT

s

I

S

1

0

3

Inspector

Fratila Eugenia

s

I

S

1

Fac.St.Ec.-Tra.in

4

Inspector

Stoianof

Sebastian Florin

s

I

A

3

Fac.ed.fiz si sport

5

Inspector

Roibu Aura

s

I

A

1

Fac.stiintele nat

6

Inspector

Alim Cader

s

I

A

1

Fac.Drept

7

Inspector

Popescu Liliana

Mihaela

s

I

A

1

Fac.Drept

8

Inspector

Dobre Carlos

Gabriel

s

I

P

3

Econometrie Info

9

Inspector

Stoian Adrian

Razvan

s

I

P

3

Fac.Drept

10

Referent spec

Stoian Mihai

ssd

II

S

1

Sc.Militara Maist

11

Inspector

Irimia Elena

s

I

A

1

Fac.Management

12

Inspector

Turlica Daniela

s

I

A

1

Fac.Drept

13

Inspector

Talpalaru Mihaela

s

I

A

1

Fac.Fin/banci

14

Inspector

Soisun Ramona

s

I

A

2

Fac.Psihologie

15

Inspector

Moise Cristian

Gabriel

s

I

A

3

Fac.Marketing

16

Inspector

Gavriz Irina

s

I

A

2

Fac.Drept

SERVICIUL ZONA V

1

Sef serviciu

Petcu Mugurel

Leonard

s

1

Fac.Adm.Publica

2

Inspector

VACANT

s

I

A

1

0

3

Inspector

Sapera Caluda

s

I

S

1

M.C.B.

4

Inspector

Tanase Roxana

s

I

A

1

Fac.Drept

5

Inspector

Iofcea Carmen

Iuliana

s

I

A

2

Fac.drept

6

Inspector

Vaduva Ionut

s

I

P

3

Fac.Cibernetica

7

Inspector

Ciocirlau Adela

s

I

A

2

Fac.Drept

8

Inspector

Brezeanu Daniela

s

I

A

1

Fac.drept

9

Inspector

Siret Nelu

s

I

P

1

F.ingin.mecanica

10

Referent

Dragusin Corina

m

III

S

1

Liceu

11

Inspector

VACANT

s

I

A

1

0

12

Inspector

Sandulescu Anca

Alina

s

I

A

1

Fac.Drept

0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

13

Inspector

Levende Zoita

s

I

A

2

Fac.Adm.Publica

14

Inspector

Munteanu Bogdan

s

I

A

3

Fac.St.Ec

15

Popa Mariana

secretar

dactilograf

m

Liceu

SERVICIUL PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR ȘI CONTROL TRAFIC RUTIER

1

Șef serviciu

Baltag Dan

s

1

Fac.Adm Publ.

2

Inspector

Stoian Daniel

s

I

A

3

Fac.Man.fin.conta

3

Consilier

Saban Dogan

s

I

S

1

Ing Imb funciare

4

Inspector

Petre Alina Diana

s

I

A

3

Fac.adm publ.

5

Inspector

Alexandru

Nicoleta Cristina

s

I

A

3

Fac.Drept

6

Inspector

Bogdan

Lacramioara

s

I

P

1

Fac.Drept

7

Inspector

Nicola Raluca

s

I

A

1

Fac.management

8

Inspector

VACANT

s

I

A

1

0

9

Inspector

Grecu Manuela

s

I

A

2

Fac.Drept

10

Referent spec

Ciobanica Mircea

ssd

II

S

1

Sc.Militara

11

Referent

Caramihai Mihai

m

III

A

2

Liceu

12

Inspector

Zica Cristian

s

I

P

3

Stiinte economice

13

Referent

Moldoveanu Petre

m

III

S

1

Liceu

14

Inspector

Marin Florentina

s

I

A

2

Man.Tur/Com

11. DIRECTIA

DE ORGANIZA

RE SI INFORMATIZARE

1

Director executiv

Stamat Adriana

s

1

Fac.Psihologie

BIROUL INFORMATIZARE

1

Sef birou

Mihai Mihaela

s

1

Fac.mate info

2

Referent

Stanciu Adrian

m

III

A

1

Liceu

3

Expert. t.i.t.

Bucovala Dragos

Lucian

s

I

S

1

Fac.Con civ/ind

4

Expert. t.i.t.

Stefan Lucian

s

I

S

1

ing.Ctii.civile

5

Expert. t.i.t.

VACANT

s

I

A

3

0

6

Expert. t.i.t.

VACANT

s

I

D

0

7

Expert. t.i.t.

Caprita Rares

s

I

A

1

inginerie mecanica

0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

8

Expert. t.i.t.

Stoica Mihai

s

I

A

3

Fac.agricultura

9

Expert. t.i.t.

VACANT

s

I

A

3

0

CENTRUL DE INFORMARE CETATENI - SERVICIU

1

Sef serviciu

VACANT

s

1

0

2

Inspector

Morosanu

Camelia

s

I

S

1

Fac.Stiintele nat.

3

Referent spec.

Contu Maria

ssd

II

S

1

Constr. Hidro.

4

Inspector

Achim Angelica

s

I

P

1

Fac.Manag.Turistic

5

Referent

Mirea Maricica

m

III

A

1

Liceu

6

Referent

Vasiliu Gabriela

Cristina

m

III

S

3

Liceu

7

Inspector

Rusu Elena

s

I

P

3

Fac.Drept

8

Inspector

Banasu Violeta

Cristiana

s

I

P

1

Fac.Drept

9

Inspector

Novitchi Doina

s

I

P

1

F.Psih.spec.

10

Referent

VACANT

m

III

S

1

0

11

Referent

Dumitru Doinita

m

III

P

1

Liceu

12

Inspector

VACANT

s

I

A

1

0

13

Referent

Paris Elena

m

III

S

1

Liceu

14

Inspector

Calin Lacramioara

s

I

A

2

Fac.drept

15

Inspector

Damian Raluca

s

I

A

3

Fac.Biologie

16

Referent

Solomon Elena

m

III

S

1

Liceu

17

Puscasi Carmen

Inspector spec

II

s

Fac.Drept

SERVICIUL REGISTRATURA, MANAGEMENT DOCUMENTE SI DISPECERAT

1

Șef serviciu

El Mallah Mihaela

s

1

Fac.Drept

2

Inspector

VACANT

s

I

S

1

0

3

Inspector

Stanescu Amelia

s

I

S

1

Ing.The.Chim alim.

4

Inspector

Cosma Daniela

s

I

A

2

Fac.Șt.Naturii

5

Inspector

Vasla Mariana

s

I

A

3

Fac.adm publ

6

Inspector

Anastase Alina -

Mary

s

I

A

1

Fac.St.ec

7

Inspector

Maracinaru

Marioara

s

I

P

1

Fac.Drept

8

Referent

Ursalas Nicoleta

m

III

A

2

Liceu

9

Inspector

Ghencea Elena

s

I

D

Fac.St.nat.

10

Inspector

Bratu Mădălin

s

I

A

3

F.Rel Int.St.europ

0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

11

Inspector

Morti Alexandru

s

I

A

3

Fac.adm publ

12

Referent

Festeleanu Steluta

m

III

A

1

Liceu

13

Referent

VACANT

m

III

A

3

0

14

Inspector

VACANT

s

I

A

1

0

15

Referent

Murat Adnan

m

III

A

3

Liceu

16

Referent

Lupu Bogdan

m

III

A

3

Liceu

12. DIRECȚIA RELAȚII I

NTERNAȚ

ONA

E ȘI ORGAN

IZARE EVEN

IMENTE

1

Director executiv

Munteanu Petrică

s

1

I.M.C.

2

Director executiv adjunct

Tolea Tudorita

s

1

Fac.St.ec.

SERVICIUL RELATII INTERNATIONALE

1

Șef serviciu

Tramudana Liviu

s

1

Fac.metalurgie

2

Consilier

Epure Marius

Gerald

s

I

S

1

Fac.istorie

3

Inspector

Solom Felicia

Manuela

s

I

A

1

Fac.Biologie

4

Inspector

Abduraim Sirin

s

I

P

2

Fac.Drept

5

Inspector

Staneci Barbieru

Gabriela

s

I

P

3

Fac.Litere

6

Inspector

VACANT

s

I

A

3

0

7

Referent

VACANT

m

III

A

2

0

8

Inspector

VACANT

s

I

D

0

9

Inspector

VACANT

s

I

D

0

10

Inspector

Bucur Andra Luiza

s

I

A

3

Fac.Drept

SERVICIUL TRANSPORT LOCAL SI ORGANIZARI EVENIMENTE

1

Sef serviciu

Patrascu Liviu

s

1

I.M.C.

2

Consilier

VACANT

s

I

S

1

0

3

Inspector

Preoteasa

Georgiana

s

I

S

3

F.St.Ec.Mana

4

Inspector

Nancu Elena

s

I

A

1

Fac.Drept

5

Inspector

Mola Cristian

s

I

S

3

Fac.Drept

0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

6

Inspector

VACANT

s

I

A

1

0

7

Inspector

Rosca Madalina

Violeta

s

I

A

2

Fac.Drept

8

Inspector

Baltag Laura

s

I

P

3

Fac. Adm. Publica

9

Inspector

Popa Luminita

s

I

P

1

Fac.Rel. int.

10

Inspector

Petcu Cornelia

Maria

s

I

A

2

Fac.Litere

11

Referent

Duma Teodora

m

III

P

1

Liceu

12

Referent

Mihai Zoița

m

III

A

2

Liceu

13

Referent

Ungureanu

Constanta

m

III

P

1

Liceu

14

Referent

Nutu Aurelia

m

III

A

3

Liceu

13. DIRECȚIA ASISTENTA PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE, NEVOIAȘE SI ALTE CATEGORII

1

Director executiv

VACANT

s

1

0

2

Director executiv adjunct

Velica Ecaterina

s

1

Ing.th.prod.al.

SERVICIUL ADMINISTRARE CLUBURI PENSIONARI

1

Laciu Madalina

s

II

Sef Serviciu

Fac.Tr.intern.

2

Referent spec.

Alexandru

Elisaveta

ssd

II

S

1

Sing. Prod alim.

3

Craciun Ilie

Administrator

I

m

Liceu

4

Devlet Filiz

Administrator

I

m

Liceu

5

Ghiserel Rodica

Administrator

I

m

Liceu

6

Timofte Valeriu

Administrator

I

m

Liceu

7

Coteanu Alina

Tudorita

Administrator

I

m

Liceu

8

Sfeclis Solomia

Administrator

I

m

Liceu

9

Stancana Iuliana

Administrator

I

m

Liceu

10

Referent

Siret Elena

m

III

S

1

Liceu

11

Referent

Soimaru Gabriela Claudia

m

III

S

1

Liceu

12

Caramihai Mihai

Administrator

I

m

Liceu

13

Cozubenco Sorin

Administrator

II

m

Liceu

14

Monea Raluca

Florentina

Administrator

II

m

Liceu

15

Referent

VACANT

m

III

A

1

0

0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

16

Raileanu

Magdalena

Administrator

II

m

Liceu

17

Leabu Lidia Elena

Administrator

II

m

Liceu

18

Referent

Mustafa Iasemin

m

III

P

1

Liceu

19

Pop Iuliana

Administrator

II

m

Liceu

20

Cotan Valentina

Administrator

II

m

Liceu

21

Rosu Sorin Catalin

Administrator

II

m

Liceu

22

Referent

Caraiola Nicolae

m

III

A

1

Liceu

23

VACANT

Administrator

II

m

0

24

Buica Cristina

Administrator

II

m

Liceu

25

Sanchi Ionut Gil

Administrator

II

m

Liceu

26

Velica Dan Liviu

Administrator

II

m

Liceu

27

Urs Mirela

Administrator

II

m

Liceu

28

Alexandru Adriana

Dana

Secretar dact.

m

Liceu

29

VACANT

Administrator

II

m

0

SERVICIUL ACHIZITII SI DISTRIBUIRE AJUTOARE

1

Șef Serviciu

Zahariciuc Iuliana

s

1

Ing.constr hidro

2

Inspector

VACANT

s

I

S

1

0

3

Inspector

Oniscu Veronica

Emma

s

I

S

1

Ing. Prod alim.

4

Inspector

VACANT

s

I

A

1

0

5

Inspector

Teisan Gabriela

s

I

A

1

Man.Fin Conta

6

Inspector

VACANT

s

I

D

0

7

Inspector

Ene Claudia

Cristina

s

I

A

1

Tranz internat.

8

Inspector

Molagean Neida

s

I

A

2

Fac.drept

9

Inspector

Vasiliu Alina

s

I

A

2

Fac adm pub.

10

Inspector

Sapera Zoe

s

I

A

2

Man.Fin Conta

11

Inspector

Ivan Daniela

s

I

A

3

Fac.drept

12

Inspector

Popa Emilia

Gheorghita

s

I

A

1

Fac.Imb func

13

Inspector

Sandu Roxana

s

I

A

3

Fac. Drept

14

Inspector

Lazar Catalin

Sebastian

s

I

P

1

Fac.Adm.Publ

15

Inspector

Dinescu Mihai

Daniel

s

I

A

3

Fac.St.Ec.

16

Referent

Dragomir Maria

m

III

A

1

Liceu

17

Inspector

Garba Cristian

Catalin

s

I

A

2

Fac.St.ec

0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

18

Referent

VACANT

m

III

S

1

0

19

Referent

Neagu Laurentiu

Marian

m

III

A

1

Liceu

20

Referent

Dolana Carmen

m

III

A

1

Liceu

21

Inspector

Trifan Ion

s

I

A

2

Fac.Adm.Publ

22

Referent

Ivan Ion

m

III

A

3

Liceu

23

Referent

Ianculof Cosmin

m

III

A

1

Liceu

24

Inspector

Gogoasa Ramona Catalina

s

I

A

1

Fac.Psihologie

25

Referent

Matei Ionel

m

III

S

1

Liceu

26

Referent

Militaru Carmen

m

III

S

1

Liceu

27

Referent

VACANT

m

III

S

1

0

28

Referent

VACANT

m

III

A

1

0

29

Referent

Alexe Violeta

m

III

A

1

Liceu

30

Referent

Gheorghe Elisor

m

III

A

1

Liceu

31

Referent

Tudor Mariana

m

III

A

1

Liceu

32

Referent

Ghelase Alina

Florentina

m

III

A

1

Liceu

33

Voinea Catalina

Magaziner

deb

g

sc.gen.

34

Stamat Nicolae

Magaziner

deb

g

sc.gen.

35

Referent

Sefa Ozghiun

m

III

A

1

Liceu

36

Referent

Mihai Sultana

m

III

A

1

Liceu

37

Petre Marioara

Magaziner

deb

g

sc.gen.

38

Lacusta Victor

Inspector spec.

II

s

Stiinte Econ.

39

Hagi Nicolae

Referent

II

m

Liceu

40

VACANT

Referent

II

m

0

41

VACANT

Inspector spec.

II

s

0

SERVICIUL PENTRU COMISIILE DE SPECIALITATE ALE C. L. M.

1

Sef serviciu

VACANT

s

1

0

2

Consilier

Schell Daniela

s

I

S

1

Fac.Drept

3

Referent

Milea Ionela

m

III

S

1

Liceu

4

Referent

Constantinescu

Luminita

m

III

P

1

Liceu

5

Inspector

Iorgovan Corina

Despina

s

I

S

3

Fac.Adm.Publ.

6

Inspector

Enache Doinița

s

I

A

1

Fac.St.adm

7

Inspector

Carolea Finorena

s

I

A

1

Fac.St.Ec.Turi

8

Consilier

Iorescu Virginica

s

I

P

1

Fac.Adm.Publ.

BIROU ARHIVA

1

Parloaga Roxana

Sef birou

II

s

Fac.Drept

2

VACANT

Referent

I

m

0

3

Munteanu Dorina

Referent

IA

m

Liceu

4

Dore Aurelia

Arhivar

m

Liceu

5

Vlas Maria

Arhivar

m

Liceu

14. SERVICIUL PUBLIC DE EVIDENȚĂ A PERSOANEI

1

Director executiv

VACANT

s

1 |

I.M.C.

SERVICIUL PUBLIC DE EVIDENTA A PERSOANEI

1

Sef Serv.

Dudas Dezideriu Odet

s

1

Ing.T.C.M.

2

Inspector

VACANT

s

I

A

1

0

3

Consilier

detasat

VACANT

s

I

S

3

Cadar Dogan

0

4

Consilier

Pop Georgeta

s

I

S

2

Fac.Th. Si chim

textilelor

5

Inspector

Fogoros Ioana

s

I

A

1

Fac.Adm Publ

6

Referent

detasat

VACANT

m

III

S

2

Berta Costica

0

7

Referent

detasat

VACANT

m

III

S

2

Vasilescu Nicolae

0

8

Referent

detasat

VACANT

m

III

S

2

Macovei Danut

0

9

Referent

detasat

VACANT

m

III

P

1

Bujor Georgeta

0

10

Inspector

Gorpin Petrescu

Loredana Sorina

s

I

A

1

Fac.St.Ec.

11

Referent

VACANT

m

III

A

1

0

12

Inspector

Gavrila Gabriela

s

I

P

2

Fac,adm publ

13

Inspector

Idvu Florin

s

I

P

1

Fac,adm publ

14

Referent

detasat

VACANT

m

III

S

2

Tarcovnicu Mariana

0

15

Inspector

detasat

VACANT

s

I

P

1

Glisca Alina

0

16

Referent

detasat

VACANT

m

III

S

2

Vasilovici Marioara

0

17

Referent

detasat

VACANT

m

III

S

2

Marian Camelia

0

18

Referent

detasat

VACANT

m

III

S

3

Ganescu Monica

0

19

Referent

detasat

VACANT

m

III

P

1

Cutui Carmen

0

0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

20

Referent

detasat

VACANT

m

III

S

2

Mirceoiu Maria

0

21

Referent

detasat

VACANT

m

III

P

1

Niculae Maria

0

22

Inspector

Dogaru Andreea

s

I

A

1

F.Man.Fin.Conta

23

Inspector

Hancu Luminita

s

I

P

2

Fac. Management

24

Referent

Covrig Viorel

m

III

S

1

Liceu

25

Referent

Zavera Ramona

m

III

A

1

Liceu

26

Inspector

Frunza Octavia

s

I

A

3

Fac. Management

27

Inspector

Hagi Aurelia

s

I

A

3

Fac.Drept

28

Referent

VACANT

m

III

D

0

SERVICIUL STARE CIVILA

1

Sef serv.

Craciun Ana Rodica

s

1

Fac.Drept

2

Consilier

Nedelcu Claudia

Doina

s

I

P

1

Fac.Ing

3

Consilier

VACANT

s

I

S

1

0

4

Inspector

Leșanu Liliana

s

I

S

2

Fac.Drept

5

Inspector

VACANT

s

I

D

0

6

Inspector

VACANT

s

I

D

0

7

Inspector

Rusu Bompa

Muhaela

s

I

A

2

Fac.managem

8

Referent

Dardac Zoita

m

III

P

1

Liceu

9

Inspector

Matei Georgeta

s

I

P

1

Fac.Adm.pub

10

Referent

Iancu Silvia

m

III

S

1

Liceu

11

Referent

Stroe Aurelia

m

III

S

1

Liceu

12

Referent

Amzea Luminita

m

III

S

1

Liceu

13

Inspector

Miu Paula

s

I

A

1

Fac.Adm.pub

14

Referent

Burtoi Celestina

m

III

P

1

Liceu

15

Referent

VACANT

m

III

S

3

0

16

Referent

Mambet Cheriman

m

III

S

1

Liceu

17

Referent

Cheosea Stefana

m

III

P

2

Liceu

18

Inspector

Clinciu Daniela

s

I

P

1

Fac.Adm Publ.

19

Inspector

Nicolae Raluca

s

I

P

1

Fac.Adm.pub

20

Inspector

VACANT

s

I

A

1

0

21

Referent

Malanca Steluta

m

III

A

1

Liceu

22

Inspector

Crasmaru Claudia

Nicoleta

s

I

A

1

Fac.St.ec.

23

Referent

Lomnaru

Florentina

m

III

A

1

Liceu

24

Referent

Croitoru Mihaela

m

III

A

1

Liceu

25

Inspector

Docu Raluca

s

I

A

2

Fac. Drept

15. DIRECTIA POLITIE COMUNITARA

1

Director executiv

Balan Vasile

s

1

Fac.Drept

SERVICIUL ZONA I - NORD

1

Sef Serv.

Bratu Daniel

s

1

Fac.Drept

2

Inspector

Fluerasu Vasile

s

I

A

3

Fac.Drept

3

Inspector

Ban Diana

Emilia

s

I

A

3

Fac.Litere

4

Inspector

VACANT

s

I

P

1

0

5

Referent

Anastase Adrian

Paul

m

III

A

2

Liceu

6

Referent

Buzalic Zamfirel

m

III

A

2

Liceu

7

Inspector

Cotmeanu Iulian

Sorin

s

I

A

3

Fac.drept

8

Referent spec

VACANT

ssd

II

S

1

0

9

Referent

Sofilca Constantin

m

III

A

2

Liceu

10

Referent

Enache Gabriel

m

III

A

2

Liceu

11

Referent

Mercas Ionut

m

III

A

2

Liceu

12

Referent

Malciu Iulian

m

III

A

2

Liceu

13

Referent

Sofian Iulian

m

III

A

2

Liceu

14

Referent

Martac Ionut

m

III

A

2

Liceu

15

Referent

Palade Adrian

m

III

A

2

Liceu

16

Referent

Staicu Elena

m

III

A

2

Liceu

17

Decu Laura

secretar dactilograf

m

Liceu

10


16


SERVICIUL ZONA II - SUD

1

Sef Serv.

VACANT

s

1

0

2

Inspector

Lungu Razvan

Victor

s

I

A

3

Fac.St.Nat

3

Inspector

Dumitru Ionut

s

I

A

3

Fac.Drept

4

Inspector

Teisan Cristian

s

I

A

3

F.conta si fin.

5

Inspector

Bigu Simona

Elena

s

I

A

3

Fac.adm.publ.

6

Referent

Constantin Marius

m

III

A

3

Liceu

7

Referent

Dragomir Costica

m

III

A

2

Liceu

8

Referent

Turlica Eduard

Laurentiu

m

III

P

3

Liceu

9

Referent

Mateiu Mihaela

m

III

A

2

Liceu

10

Referent

Nite Constantin

m

III

A

2

Liceu

11

Referent

Sotreanu Viorel

m

III

A

3

Liceu

12

Referent

Stana Adriana

m

III

A

2

Liceu

13

Inspector

Alim Bora Ilmaz

s

I

A

2

Fac.Drept

14

Referent

Leu Florian Daniel

m

III

A

2

Liceu

15

Referent

Bita Constantin

m

III

A

3

Liceu

16

Referent

Pulbere Marian

Andrei

m

III

A

2

Liceu

17

Fogoros Loredana Roxana

secretar dactilograf

m

Liceu

16. DIRECTIA ASISTENTA MEDICALA SCOLARA SI COMUNITARA

1

VACANT

Director

II

s

0

SERVICIUL MEDICINA SCOLARA

1

VACANT

Sef Serviciu

II

s

0

MEDICI ȘCOLARI

1

Curuea Mihaela Nicoleta

Medic specialist

s

Fac.Medicina

2

Mustafa Mersin

Medic (1/2 norma)

s

Fac.Medicina

0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

3

Mateescu

Roxana-Alina

Medic (14h/sapt)

s

Fac.Medicina

4

Gheorghe Elena

Medic primar

s

Fac.Medicina

5

Balamace

Virginia

Medic primar

s

Fac.Medicina

6

Pariza Olimpia

Medic specialist

s

Fac.Medicina

7

Bordea Delia -

Rodica

Medic specialist

s

Fac.Medicina

8

Moroianu

Cristina - Ileana

Medic

s

Fac.Medicina

9

Ignat Adriana

Medic primar

s

Fac.Medicina

10

Murat Sema

Medic primar

s

Fac.Medicina

11

Ionescu Elena

Teodora

Medic specialist

s

Fac.Medicina

12

Iordache Traian

Medic primar

s

Fac.Medicina

13

Moise Zizi

Medic specialist

s

Fac.Medicina

14

Cavachi Julieta

Medic specialist

s

Fac.Medicina

15

Maximilian

Daniela

Medic primar

s

Fac.Medicina

16

Dancu Mihaela

Medic primar

s

Fac.Medicina

17

Isleam Taiar

Medic specialist

s

Fac.Medicina

18

Danca Ortanza

Medic primar

s

Fac.Medicina

19

Iliescu Alina

Maria

Medic specialist

s

Fac.Medicina

20

Nacea Cristian

Medic primar

s

Fac.Medicina

21

Drogeanu

Mihaela Doina

Medic primar

s

Fac.Medicina

22

Cruceru Gabriela

Medic primar

s

Fac.Medicina

ASISTENTI MEDICALI DIN

CABINETE MEDICALE SCOLARE

1

Martinas

Maricica

Asistent medical

principal

pl

Scoala postliceala

2

Memis Ingi

Sora medicala

m

Liceu

3

Petrof Elena

Asistent medical

principal

pl

Scoala Postliceala

4

Militaru Zina

Asistent medical

principal

m

Liceu

5

Uda Tanta

Asistent medical

principal

pl

Scoala Postliceala

6

Mironica Florica

Sora medicala

principala

m

Liceu

7

Pislaru Valeriea

Asistent medical

principal

m

Liceu

0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

8

Simion Camelia

Asistent medical

principal

pl

Scoala Postliceala

9

Cartali Luminita

Asistent medical principal

pl

Scoala Postliceala

10

Carabineru

Mirela Anca

Asistent medical principal

pl

Scoala Postliceala

11

Cristea Mihaela

Asistent medical principal

pl

Scoala Postliceala

12

Brudiu Lenuta

Asistent medical principal

pl

Scoala Postliceala

13

Niculescu

Rodica

Asistent medical principal

pl

Scoala Postliceala

14

Vaseliu Manuela

Asistent medical principal

pl

Scoala Postliceala

15

Curt - Nazar

Ibraim

Asistent medical principal

pl

Scoala Postliceala

16

Ivanov Elena

Asistent medical

pl

Scoala Postliceala

17

Tarnauceanu

Constanta

Asistent medical principal

pl

Scoala Postliceala

18

Oprea Ionelia

Asistent medical principal

pl

Scoala Postliceala

19

Gunache Liza

Asistent medical principal

m

Liceu

20

Bezuscu

Leontina

Sora medicala

principala

m

Liceu

21

Popovici Maria

Asistent medical principal

pl

Scoala Postliceala

22

Constandache

Pasa

Asistent medical principal

pl

Scoala Postliceala

23

Iurea Aurelia

Asistent medical principal

pl

Scoala Postliceala

24

Para Janett

Dalila

Asistent medical principal

pl

Scoala Postliceala

25

Spinu Daniela

Asistent medical principal

pl

Scoala Postliceala

26

Constantin

Georgeta

Asistent medical principal

pl

Scoala Postliceala

27

Iliescu Ioana

Asistent medical principal

pl

Scoala Postliceala

28

Petrov Aneta

Asistent medical principal

pl

Scoala Postliceala

29

Dobrinas

Gabriela

Asistent medical principal

pl

Scoala Postliceala

30

Dragan

Magdalena

Asistent medical principal

pl

Scoala Postliceala

31

Mateescu Doina

Sora medicala

principala

m

Liceu

0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

32

Vizitiu Emilia

Sora medicala

principala

m

Liceu

33

Tentu Eugenia

Elena

Asistent medical

principal

pl

Scoala Postliceala

34

Nicolae

Georgeta

Sora medicala

m

Liceu

35

Cosma Keuser

Asistent medical

principal

pl

Scoala Postliceala

36

Gheorghe

Georgeta

Asistent medical

principal

pl

Scoala Postliceala

37

Iancu Olimpia

Asistent medical

pl

Scoala Postliceala

38

Moruz Mihaela

Asistent medical

pl

Scoala Postliceala

39

Popescu

Eugenia

Asistent medical

pl

Scoala Postliceala

40

Papari Paula

Asistent medical

principal

pl

Scoala Postliceala

41

Dumitru Elena

Asistent medical

principal

pl

Scoala Postliceala

42

Maxim Valeria

Asistent medical

principal

pl

Scoala Postliceala

43

Stoicescu Maria

Asistent medical

principal

pl

Scoala Postliceala

44

David Valentina Mariana

Asistent medical principal

pl

Scoala Postliceala

45

Serban Cristina

Asistent medical

principal

pl

Scoala Postliceala

46

Tipurita Cecilia

Liana

Asistent medical

principal

pl

Scoala Postliceala

47

Rusu Cosmina

Asistent medical

pl

Scoala Postliceala

48

VACANT

Asistent medical

pl

Scoala Postliceala

49

Manolache

Elena

Asistent medical

pl

Scoala Postliceala

50

Basarabeanu

Eleonora

Asistent medical

pl

Scoala Postliceala

51

Mitroi Ana

Asistent medical

principal

pl

Scoala Postliceala

52

Popescu Elena

Asistent medical

principal

pl

Scoala Postliceala

53

Tudorache

Niculina

Asistent medical

principal

pl

Scoala Postliceala

54

Minzu Iulia

Asistent medical

principal

pl

Scoala Postliceala

0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

55

Burca Mariana

Asistent medical

pl

Scoala Postliceala

56

Andrei Mihaela

Asistent medical

principal

pl

Scoala Postliceala

57

Nastase Emilia

Asistent medical

principal

pl

Scoala Postliceala

58

Mitrache

Leontina

Asistent medical

principal

pl

Scoala Postliceala

59

Rosu Silvia

Asistent medical

principal

pl

Scoala Postliceala

60

Amariuca

Mihaela

Asistent medical

pl

Scoala Postliceala

61

Miron Maria

Sora medicala

m

Liceu

62

Florea Mihaela

Smarandita

Asistent medical

principal

ssd

Colegiu asistent

medical

63

Mihailescu

Tatiana

Asistent medical

principal

pl

Scoala Postliceala

64

Ruca Corina

Asistent medical

pl

Scoala Postliceala

65

Stan Elena

Asistent medical

principal

pl

Scoala Postliceala

66

VACANT

Asistent medical

pl

0

67

VACANT

Asistent medical

pl

0

68

VACANT

Asistent medical

pl

0

69

VACANT

Asistent medical

pl

0

70

VACANT

Asistent medical

pl

0

MEDICI DENTIȘTI

1

Seceleanu

Mariana Doina

Medic specialist

s

Fac.Medicina

2

Rudeanu

Georgela

Medic specialist

s

Fac.Medicina

3

Marascu Renata

Medic specialist

s

Fac.Medicina

4

Condurache

Livia Mona

Medic

s

Fac.Medicina

5

Minea Antonela

Medic specialist

s

Fac.Medicina

6

Iliescu Mihaela

Medic specialist

s

Fac.Medicina

7

Husein Dilek

Medic

s

Fac.Medicina

8

Ismail

Cheabihan

Medic

s

Fac.Medicina

9

Paraschiv

Adriana Iuliana

Medic

s

Fac.Medicina

10

Alexandru

Teodor Viorel

Medic

s

Fac.Medicina

0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

11

Codreanu Elena

Lucia

Medic

s

Fac.Medicina

12

Alexandru

Teodor Viorel

Medic specialist

s

Fac.Medicina

13

Serbanescu

Antuaneta

Medic primar

s

Fac.Medicina

14

Sachir Revide

Medic

s

Fac.Medicina

15

Teognoste

Cristina

Medic specialist

s

Fac.Medicina

16

Delicote

Lacramioara

Medic specialist

s

Fac.Medicina

17

Petcu Raluca

Eugenia

Medic

s

Fac.Medicina

18

VACANT

Medic

s

0

ASISTENTI MEDICAL

DIN CABINETE DENTARE

1

Mortaza Doina

Asistent medical

principal

pl

Scoala Postliceala

2

Rotaru Draguta

Asistent medical

principal

pl

Scoala Postliceala

3

Stanciu

Constanta

Asistent medical

principal

pl

Scoala Postliceala

4

Alexandrescu

Vasilica

Asistent medical

principal

pl

Scoala Postliceala

5

Rita Aneta

Asistent medical

principal

pl

Scoala Postliceala

6

Dumitrescu

Steluta

Asistent medical

principal

pl

Scoala Postliceala

7

Tache Maria

Asistent medical

principal

pl

Scoala Postliceala

8

Costea Lenuta

Asistent medical

principal

pl

Scoala Postliceala

9

Muresanu Liliana

Iolanda

Asistent medical

principal

pl

Scoala Postliceala

10

Stefanescu

Rodica

Asistent medical

principal

pl

Scoala Postliceala

11

Grofu Stirbet

Doina

Asistent medical

principal

pl

Scoala Postliceala

12

Pintilie Titina

Asistent medical

principal

pl

Scoala Postliceala

13

Ignatiuc Elena

Sora medicala

m

Liceu

14

Tifrea Atena

Asistent medical

principal

pl

Scoala Postliceala

15

Olteanu Menca

Asistent medical

principal

m

Liceu

0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

16

Catrinoiu Maria

Asistent medical

principal

pl

Scoala Postliceala

17

Constantinescu

Gabriela

Asistent medical

pl

Scoala Postliceala

ALTE CATEGORII DE PERSONAL CARE DESFASOARA ACTIVITATE MEDICALA IN UNITATI DE

INVATAMANT

1

Schiopu Iuliana

Asistent medical principal

pl

Scoala Postliceala

2

Lemonie Alida

Asistent medical principal

pl

Scoala Postliceala

3

Hira Zoita

Asistent medical principal

pl

Scoala Postliceala

4

Florea Viorica

Asistent medical principal

pl

Scoala Postliceala

5

Domnaru

Gabriela

Asistent medical principal

pl

Scoala Postliceala

6

Oancea Elena

Asistent medical

pl

Scoala Postliceala

7

Barbieru Lidia

Asistent medical

(1/2 norma)

pl

Scoala Postliceala

8

Popa Georgiana

Asistent medical

pl

Scoala Postliceala

9

Raceanu

Mariana

Asistent medical

pl

Scoala Postliceala

10

Badila Dumitra

Rodica

Sora medicala

principala

m

Liceu

BIROUL ASISTENTA MEDICALA COMUNITARA

1    |    |    |    VACANT    |    |    |    |

Sef Birou

II

s

0

ASISTENTI MEDICALI COMUNITARI

1

Telehoi Raluca

Asistent medical

pl

Scoala Postliceala

2

Stoica Cristina

Asistent medical

pl

Scoala Postliceala

3

Ciric Marilena

Asistent medical

pl

Scoala Postliceala

4

Aldea Anca

Asistent medical

principal

pl

Scoala Postliceala

MEDIATORI COMUNITARI

1

Georgescu

Lacramioara

Mediator comunitar

m

Liceu

2

Ion Verginica

Mediator comunitar

m

Liceu

RECAPITULATIE LA STATUL DE FUNCȚII AL APARATULUI DE SPEC1AI ITATE AL

PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA APROBAT PRIN H.C.L.M.

NR.    /

ML

CRT.

COMPARTIMENT

TOTAL

POSTURI

NUMĂR FUNCȚII PUBLICE CONDUCERE

NUMĂR FUNCȚII PUBLICE EXECUȚIE

NUMĂR POSTURI CONTRACTUALE

I

SECRETAR MUNICIPIU

1 post

1

1

-

-

2

CABINET PRIMA R - BIROU

4 posturi

4

-

-

4

1

EXPERT PROBLEME ROM)

1 post

1

-

1

-

4

INSPECTORAT PROTECȚIE CIVILA

14 posturi

14

1

13

-

5

SERVICIUL AUDIT PUBLIC IN TERN

11 posturi

11

1

10

-

6

DIRECȚIA PROGRAME SI DEZV

36 posturi

36

6

30

7

DIRECȚIA

ADMINISTRAȚIE PUBLICA LOCALA

83 posturi

83

7

72

4

8

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

40 posturi

40

4

35

1

9

DIRECȚIA GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

59 posturi

59

7

51

1 1

10

DIRECȚIA URBANISM

40 posturi

40

5

35

0

11

DIRECȚIA PATRIMONIU

53 posturi

53

4

40

1

12

DIRECȚIA TEHNIC ACHIZIȚII

38 posturi

38

6

32

0

13

DIRLC 1 IA FINANC'I ^RA

27 posturi

27

4

20

3

1    14

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

56 posturi

56

15

DIRECȚIA CORP CONTROL

89 posturi

89

16

DIRECȚIA ORGANIZARE

SI INFORMATIZARE

43 posturi

43

17

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE SI ORGANIZĂRI EVENIMENTE

26 posturi

26

18

SERVICIUL PT( OM1SIILE DE SPECIALITATE ALE C.L.M.

8 posturi

a

19

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR SI STARE CIVILA

54 posturi

54

20

DIRECȚIA ASISTENTA ET PERSOANELE VÂRSTNICE, NEVOIAȘE SI ALTE CATEGORII

72 posturi

72

21

BIROUL ARHIVA

5 posturi

5

22

DIRECȚIA POLITIEI COMUNITARE DE SIGURANȚA RUTIERA

35 posturi

35

23

DIRECȚIA DE ASISTENTA MEDICALA ȘCOLARA SI COMUNITARA

146 posturi

146

TOTAL

941

5

51

9

79

1

4

38

i

i

4

22

1

7

3

51

4

39

29

-

-

5

3

30

-

i

146

79

664

198


ANEXA NR.3 LA HOTARAR.EA NR. 94/2010

LISTA FUNCȚIONARILOR PUBLICI PROPUȘI PENTRU PROMOVAREA IN

CLASĂ

1.    Zică Cristian, referent clasa III, grad superior, treapta 3, gradația 3 Serviciul Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Control Trafic Rutier, Direcția Corp Control se transformă în inspector clasa I, grad principal, treapta 3 de salarizare, gradația 3

2.    Manole Florin , referent clasa III, grad asistent, treapta 1, gradația 2 Serviciul Zona III, Direcția Corp Control se transformă în inspector clasa I, grad asistent, treapta 3 de salarizare, gradația 2

3.    Radu Florea, referent specialitate clasa II, grad superior, treapta 1, gradația 5 Serviciul Zon II, Direcția Corp Control se transformă în inspector clasa I, grad principal treapta 1 de salarizare, gradația 5 .

LISTA FUNCȚIONARILOR PUBLICI PROPUȘI PENTRU AVANSAREA ÎN

TREAPTA PE SALARIZARE

1. Tudor Andreea , inspector clasa I, grad asistent, treapta 2 de salarizare, gradația 2, Serviciul Contabilitate, Direcția Financiară se transformă în inspector clasa 1, grad asistent, treapta 1 de salarizare, gradația 2 .

LISTA FUNCȚIONARILOR PUBLICI PROPUȘI PENTRU AVANSAREA ÎN

GRADUL PROFESIONAL

- un număr de 7 funcții publice de inspector clasa I grad principal, treapta 1 de salarizare se transformă în inspector clasa I grad superior, treapta 3 de salarizare

1-    Stanisor Carmen, inspector clasa I grad principal treapta 1 de salarizare, Serviciul Autorizare Agenti Economici

2-    Hancu Doina, inspector clasa I grad principal treapta 1 de salarizare, Serviciul Financiar Buget

3-    Serban Mariana, inspector clasa I grad principal treapta 1 de salarizare, Serviciul Autorizații in Construcții

4-    Dumitru Adrian, inspector clasa I grad principal treapta 1 de salarizare, Serviciul Autorizații in Construcții

5-    Stana George, inspector clasa I grad principal treapta 1 de salarizare, Serviciul Autorizații in Construcții

6-    Munteanu Mariana, inspector clasa I grad principal treapta 1 de salarizare, Serviciul Urbanism

7-    Finaru Ioana, inspector clasa I grad principal treapta 1 de salarizare, Serviciul Igiena Publica

- un număr de 13 funcții publice de inspector clasa I grad asistent, treapta 1 de salarizare se transformă în inspector clasa 1 grad principal, treapta 3 de salarizare

1-    Ifimov Otilia, inspector clasa I grad asistent treapta 1 de salarizare, Serviciul Autoritate Tutelara si Protecția Copilului

2-    Cheval Vasilica, inspector clasa I grad asistent treapta 1 de salarizare, Serviciul Autorizare Agenti Economici

3-    Popa Carmen Sandy, inspector clasa 1 grad asistent treapta 1 de salarizare, Serviciul Autorizare Agenti Economici

4-    Nes Elena, inspector clasa I grad asistent treapta 1 de salarizare, Serviciul Autorizare Agenti Economici

5-    Morcov Manolache Dragos, inspector clasa I grad asistent treapta 1 de salarizare, Serviciul Administrare Spatii Verzi

6-    Ciornat Marius, inspector clasa 1 grad asistent treapta 1 de salarizare, Serviciul Administrare Spatii Verzi

7-    Apaz Ervin, inspector clasa I grad asistent treapta 1 de salarizare, Serviciul Zonal

8-    Culea Lucia, inspector clasa I grad asistent treapta 1 de salarizare, Serviciul Zona I

9-    Dinescu Crăciun Ștefan, inspector clasa I grad asistent treapta 1 de salarizare, Serviciul Zona III

10-    Dobrovici Luana, inspector clasa I grad asistent treapta 1 de salarizare. Serviciul Zona UI

11-    Dobre Carlos, inspector clasa I grad asistent treapta 1 de salarizare, Serviciul Zona IV

12-    Stoian Adrian Razvan, inspector clasa I grad asistent treapta 1 de salarizare, Serviciul Zona IV

13-    Vaduva Ionut, inspector clasa I grad asistent treapta 1 de salarizare, Serviciul Zona V

-    un număr de 2 funcții publice de consilier juridic clasa I grad asistent, treapta 1 de salarizare se transformă în consilier juridic clasa I grad principal, treapta 3 de salarizare

1-    Voicu Iuliana, consilier juridic, clasa I grad asistent, treapta 1 de salarizare. Serviciul Juridic

2-    Diamandescu Octavian Gabriel, consilier juridic, clasa I grad asistent, treapta 1 de salarizare, Serviciul Juridic

-    1 funcție publică de referent specialitate clasa II grad principal, treapta 1 de salarizare se transformă în referent specialitate clasa II grad superior, treapta 3 de salarizare

1-Vasile Teofîl, referent specialitate clasa II grad principal treapta 1 de salarizare, Serviciul Trafic Rutier si Ordine Publica

- un număr de 2 funcții publice de referent clasa III grad asistent, treapta 1 de salarizare se transformă în referent clasa III grad principal, treapta 3 de salarizare

1-    Mereuta Emil Andrei, referent clasa III grad asistent treapta 1 de salarizare, Serviciul Igiena Publica

2-    Vasii Tatiana, referent clasa III grad asistent treapta 1 de salarizare, Serviciul Drumuri si Iluminat Public .

LISTA PERSONALULUI CONTRACTUAL PROPUS PENTRU AVANSAREA

ÎN FUNCȚII DE NIVEL SUPERIOR

1.    Lăcustă Victor, referent gradul II, Serviciul Achiziții și Distribuire Ajutoare, Direcția Asistență pentru Persoanele Vârstnice, Nevoiașe si alte categorii - postul se transformă în inspector specialitate gradul II

2.    Pușcași Carmen, referent gradul IA, gradația 4, Serviciul Centrul de Informare Cetateni, Direcția Organizare și Informatizare - postul se transformă în inspector specialitate gradul II.