Hotărârea nr. 93/2010

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM NR.467/2009 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2010

românia

ÂflA JUDEȚUL CONSTANȚA WMUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L.M. nr. 467/2009 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2010

Consiliul Local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ștefan MAZĂRE, Raportul nr. S 85940/12.01.2009 al Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr. 1 - Buget - Finanțe și avizul Comisiei nr. 5 — Juridică,

Cu luarea în considerare a art. 7 alin. (1) din Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor,

Având în vedere normele stabilite prin art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar,

Analizând prevederile art. 282 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b și alin. 4 lit. c, art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I

Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 1.5, a Anexei nr. 4, a Anexei nr. 10 și a Anexei nr. 12 la H.C.L.M. nr. 467/2009 după cum urmează:

1. al șaptelea paragraf al punctului 5 din Anexa nr. 1.5 la H.C.L.M. nr. 467/2009, se modifică și va avea următorul conținut:

„Responsabilitatea colectării contravalorii taxei revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local. Colectarea se va face prin personalul propriu sau prin delegarea activității. Delegarea activității de colectare se va face de către Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local cu respectarea legislației în vigoare.”

2.    la Anexa nr. 4 la H.C.L.M. nr. 467/2009, taxele prevăzute la punctele 12 și 13 din tabelul 5 — taxe locale pentru utilizarea temporară a locurilor publice în municipiul Constanța — și taxele prevăzute la punctele 10 și 11 din tabelul 6 — taxe locale pentru utilizarea locurilor publice în stațiunea Mamaia ți Sat Vacanță — se reduc cu 50%.

3.    după punctul 5 al Anexei nr. 10 la H.C.L.M. nr. 467/2009, se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul conținut:

6. Taxă pentru completarea fișei de înmatriculare a autovehiculului Taxa este de 8 lei”

4.    al doilea paragraf al Anexei nr. 10 la H.C.L.M. nr. 467/2009, se modifică și va avea următorul conținut:

y

“Taxele de la punctele 3-6 constituie venituri cu destinație specială și se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor ce se efectuează pentru menținerea la parametrii optimi a sistemului informatic și asigurarea consumabilelor pentru acestea.”

5.    al treilea paragraf al Anexei nr. 10 la H.C.L.M. nr. 467/2009, se modifică și va avea următorul conținut:

y

“Taxele de la punctele 1-4 se încasează de către toate Direcțiile din cadrul Primăriei Municipiului Constanța și de către Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, iar taxele de la punctele 5 și 6 se încasează de către Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local

6.    al doilea paragraf al punctului 1.3 al articolului 6 din Anexa nr. 12 la H.C.L.M. nr. 467/2009, se modifică și va avea următorul conținut:

“Această taxă se achită de către conducătorii autovehiculelor care nu au număr de înmatriculare în municipiul Constanța, precum și de către conducătorii autovehiculelor cu numere provizorii (leasing), care nu au domiciliul în municipiul Constanța, în perioada sezonului estival. Responsabilitatea colectării contravalorii taxei revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local. Colectarea se va face prin personalul propriu sau prin delegarea activității. Delegarea activității de colectare se va face de către Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local cu respectarea legislației în vigoare”.

7.    al doilea paragraf al punctului 2.1 al articolului 6 din Anexa nr. 12 la H.C.L.M. nr. 467/2009, se modifică si va avea următorul conținut:

J    y

“Această taxă se achită de către conducătorii autovehiculelor care nu au număr de înmatriculare în municipiul Constanța, precum și de către conducătorii autovehiculelor cu numere provizorii (leasing), care nu au domiciliul în municipiul Constanța, în perioada sezonului estival. Responsabilitatea colectării contravalorii taxei revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local. Colectarea se va face prin personalul propriu sau prin delegarea activității. Delegarea activității de colectare se va face de către Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local cu respectarea legislației în vigoare”.

8.    al doilea paragraf al punctului 3.1 al articolului 6 din Anexa nr. 12 la H.C.L.M. nr. 467/2009, se modifică și va avea următorul conținut:

“Această taxă se achită de către conducătorii autovehiculelor care nu au număr de înmatriculare în municipiul Constanța, precum și de către conducătorii autovehiculelor cu numere provizorii (leasing), care nu au domiciliul în municipiul Constanța, în perioada sezonului estival. Responsabilitatea colectării contravalorii taxei revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local. Colectarea se va face prin personalul propriu sau prin delegarea activității. Delegarea activității de colectare se va face de către Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local cu respectarea legislației în vigoare”.

9.    al doilea paragraf al punctului 4.1 al articolului 6 din Anexa nr. 12 la H.C.L.M. nr. 467/2009, se modifică și va avea următorul conținut:

“Această taxă se achită de către conducătorii autovehiculelor care nu au număr de înmatriculare în municipiul Constanța, precum și de către conducătorii autovehiculelor cu numere provizorii (leasing), care nu au domiciliul în municipiul Constanța, în perioada sezonului estival. Responsabilitatea colectării contravalorii taxei revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local. Colectarea se va face prin personalul propriu sau prin delegarea activității. Delegarea activității de colectare se va face de către Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local cu respectarea legislației în vigoare”.

10. articolul 7 al Anexei nr. 12 la H.C.L.M. nr. 467/2009, se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 7-Pentru prestarea activităților constând în căutare acte în arhivă, eliberare copii din arhivă, eliberare acte în regim de urgență, multiplicare acte (fotocopiere), eliberare certificate de atestare fiscală și de stare materială, precum și pentru completarea fișei de înmatriculare a autovehiculului se instituie taxe speciale aferente în vedere acoperirii cheltuielilor generate de aceste activități.”

Art. II - (1) Contribuabilii care au achitat anticipat taxele prevăzute la art. I pct. 2 înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri au dreptul la restituirea diferenței dintre taxa plătită și taxa stabilită prin prezenta hotărâre.

(2)    Restituirea se face la cererea contribuabilului în termen de 45 de zile de la data depunerii cererii de restituire însoțită de documentația necesară.

(3)    In situația în care contribuabilul înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local, diferența prevăzută la alin. (1) se va restitui numai după efectuarea compensării potrivit Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Art. III

Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data adoptării ei de către Consiliul Local al municipiului Constanța, cu excepția prevederilor art. I pct. 2 care intră în vigoare la data de 15 iunie 2010.

Art. IV

Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre direcțiilor din cadrul Primăriei municipiului Constanța și Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local în vederea aducerii ei la îndeplinire și spre știință Prefecturii Județului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de o^A consilieri din    membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANTA

NR