Hotărârea nr. 92/2010

HOTARARE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2011

Consiliul Local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Of. cfotȘ

Luând în considerare dispozițiile art. 9 pct. 3 al Cartei Europene a autonomiei locale, adoptată la Strassbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997,

Cu respectarea următoarelor temeiuri legale:

-    art. 20 și 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    art. 6 și 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

-    titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

-    titlul IX din Hotărârea nr. 44/2004 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru;

-    Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010.

-    Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități.

Luând în considerare Planul urbanistic general al municipiului Constanța aprobat prin

Hotărârea Consiliului Local nr. 653/1999, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de necesitățile de asigurare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul

2011 în scopul acoperirii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum și condițiile locale specifice zonei, pe de altă parte,

în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) și ale art. 115 alin. (1) lit.

b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă impozitele și taxele locale pentru anul 2011, după cum urmează:

a)    impozitul și taxa pe clădiri prevăzut în Anexa nr. 1;

b)    impozitul și taxa pe teren pentru persoane fizice prevăzute în Anexa nr.2;

c)    impozitul pe mijloace de transport prevăzut în Anexa nr.3;

d)    impozitul pe spectacole și taxa pentru șederea într-o unitate de cazare prevăzute în Anexa nr.4;

e)    alte taxe administrate de Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local prevăzute în Anexa nr. 5;

f)    taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor administrate de Direcția Urbanism prevăzute în Anexa nr. 6;

g)    taxe pentru eliberarea certificatelor și avizelor administrate de Direcția Patrimoniu prevăzute în Anexa nr. 7;

h)    taxe administrate de Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat prevăzute în Anexa nr. 8;

i)    taxe administrate de Direcția Servicii Publice prevăzute în Anexa nr. 9;

j)    taxe pentru activitatea de stare civilă administrate de Direcția Administrație Publică Locală prevăzute în Anexa nr. 10;

k)    taxa pentru eliberarea atestatului persoanelor fizice care susțin examenul de atestare pentru funcția de administrator de imobile prevăzută în Anexa nr. 11;

l)    taxe administrate de Direcția Relații Internaționale și Organizare Evenimente prevăzute în Anexa nr. 12;

m)    taxe pentru activități de gospodărire comunală administrate de Direcția Gospodărire Comunală prevăzute în Anexa nr. 13;

n)    taxe pentru activitățile desfășurate de direcțiile din cadrul Primăriei Municipiului Constanța și Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local prevăzute în Anexa nr. 14;

o)    taxe de timbru prevăzute în Anexa nr. 15;

p)    regulament de adoptare a taxelor speciale prevăzut în Anexa nr. 16;

q)    lista actelor normative prin care au fost instituite impozitele și taxele locale, inclusiv hotărârile Consiliului Local al Municipiului Constanța prin care s-au instituit/stabilit impozite și taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal 2011 prevăzută în Anexa nr. 17.

Art. 2. Anexele nr. 1-17 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Pentru determinarea impozitului pe clădiri și a taxei pentru eliberarea autorizației de construire în cazul persoanelor fizice, precum și a impozitului pe teren, pentru anul 2011, se menține delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 614/2002 modificată și completată prin H.C.L.M. nr. 236/2005, privind încadrarea pe zone a terenurilor din Municipiul Constanța.

Art. 4. Creanțele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2010, mai mici de 10 lei, se anulează.

Art. 5. Constanța este municipiu de rangul I potrivit Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități.

Art. 6. Neplata la termenele scadente a impozitelor și taxelor locale reglementate prin prezenta hotărâre atrage după sine calcularea de majorări de întârziere, iar pentru nerespectarea obligațiilor impuse se instituie sancțiuni în cuantumurile prevăzute în actele normative în vigoare.

Art. 7 Prezenta hotărâre se completează cu prevederile Legii nr. 571/2003, ale Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, precum și cu actele normative subsecvente în vigoare.

Art. 8. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2011.

Art. 9. Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului Județului Constanța în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se va aduce la cunoștință publică și a direcțiilor din cadrul Primăriei municipiului Constanța prin grija secretarului municipiului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de Ak consilieri din»#/ membri.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,

L-S.    ’

MO tio iu    jțuurl'Jty**-


s.s.....................y...................

(prenumele și numele consilierului)


Contrasemnează:

SECRETARUL

MUNICIPIULUI CONSTANȚA .zgra/it*--'''

s.s..    ... WfoCZÂ#,

(prenumele și numele)


CONSTANTA...........................

Nr- 34

3

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 1

la hotărârea nr.

I. IMPOZITUL PE CLĂDIRI PENTRU PERSOANE FIZICE

1. Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată* la clădiri și alte construcții situate în zona A aparținând persoanelor fizice.

Nr.

crt.

TIPUL DE CLĂDIRE

Valoare impozabilă (lei/m2)

Clădire cu instalație electrică, de apă, de canalizare și de încălzire (condiții cumulative**)

Clădire fără instalație electrică, de apă, de canalizare și de încălzire

0.

1

2

3

2010

2011

2010

2011

A

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă, sau orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

967

967

573

573

B

Clădire cu pereți exteriori din lemn, din piatră nenaturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

262

262

164

164

C

Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

164

164

147

147

D

Clădire-anexă cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic ți/sau chimic

98

98

64

64

E

în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă

încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau mansardă utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F

In cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

2. Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată* la clădiri și alte construcții situate în zonele B, C, D aparținând persoanelor fizice.

Nr.

crt.

FELUL CLĂDIRILOR ȘI ALE ALTOR CONSTRUCȚII IMPOZABILE

Valoare impozabilă (lei/m2)

Cu instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire (condiții cumulative**)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire

0.

1

2

3

2010

2011

2010

2011

A

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă, sau orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

806

806

478

478

B

Clădire cu pereți exteriori din lemn, din piatră nenaturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

219

219

137

137

Anexa nr. 1

la hotărârea nr.

c

Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsa sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

137

137

123

123

D

Clădire-anexă cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

82

82

54

54

E

în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă

încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau mansardă utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F

în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă

încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

Tabel coeficienți rang localitate

Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcție de rangul localității și zona în care este amplasată clădirea, prin înmulțirea acesteia cu coeficientul de corecție corespunzător, prevăzut în următorul tabel:

Zona în cadrul localității

RANG LOCALITATE

CONSTANȚA - RANG 1

A

2,50

B

2,40

C

2,30

I    D

2,20

1.    Zonele A, B, C și D din intravilan sunt stabilite conform H.C.L.M nr. 614/2002 modificată și completată prin H.C.L.M. nr. 236/2005, privind încadrarea pe zone a terenurilor din municipiul Constanța.

2.    Pentru clădirile structurate în blocuri cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente, coeficienții de corecție menționați la punctul 1 vor fi diminuați cu 0,10.

3.Obligații

Orice persoană care are în proprietate două sau mai multe clădiri utilizate ca locuință, are obligația să depună o declarație specială la compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale în raza cărora își au domiciliul, precum și la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora, în termen de 30 de zile de la data dobândirii/ oricărei modificări survenite pe parcurs.

4. Sancțiuni

a)    depunerea peste termen a declarației speciale prevăzută la punctul 3 se sancționează cu amendă de la 60 la 240 lei;

b)    nedepunerea declarației speciale prevăzută la punctul 3 se sancționează cu amendă de la 240 la 600 lei.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către persoane împuternicite din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

Contravențiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea


nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

5. Bonificație

Pentru plata cu anticipație a tuturor obligațiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2011, pentru persoanele fizice se acordă o bonificație de 10% la impozitul pe clădiri.

II. IMPOZITUL ȘI TAXA PE CLĂDIRI PENTRU PERSOANE JURIDICE

1.    Calculul impozitului datorat de persoanele juridice

în cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii.

Valoarea impozabilă a clădirii reprezintă valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată în contabilitatea proprietarului, conform prevederilor legale în vigoare, valoare care nu se diminuează cu amortizarea calculată potrivit legii.

în cazul clădirilor dobândite în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referință 2011, precum și pe parcursul acestuia, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 1,5% asupra valorii de intrare în patrimoniu.

După reevaluare, dacă în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal prin procesul verbal încheiat în urma ședinței Consiliului de Administrație sau organul cu competență similară s-a aprobat noua valoare a clădirii ca urmare a efectuării reevaluării și aceasta a fost înregistrată în contabilitate, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 1,5% asupra valorii de inventar a clădirii.

Sunt considerate ca fiind reevaluate, aplicându-se prin urmare cota de impozitare de 1,5%, și clădirile la care s-au executat lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal în curs, cu aprobarea Consiliului de Administrație sau organul cu competență similară.

în cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea impozabilă se reduce cu 15%.

în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referință 2011, respectiv 31.12.2007, cota impozitului și a taxei pe clădiri este de 5% și se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanei juridice, până la sfârșitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepție clădirile care au fost amortizate integral potrivit legii, în cazul cărora cota de impozitare este de 1,5%.

2.    Bonificație

Pentru plata cu anticipație a tuturor obligațiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2011, pentru persoanele juridice se acordă o bonificație de 5% la impozitul/taxa pe clădiri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR, MARCELA EW


0M5TA«»r4

I IMPOZITUL ȘI TAXA PE TEREN PENTRU PERSOANE FIZICE

1. Valoarea impozitului/taxei pe teren

1.1 Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan - terenuri cu construcții

Zona în cadrul localității

CONSTANȚA

Anul

2010

lei/ha

2011

lei/ha

A

8.889

8.889

B

5.600

5.600

C

3.832

3.832

D

1.821

1.821

1.2 Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan - orice altă categorie de folosință decât cea

de terenuri cu construcții

Zona

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Categoria de folosință

ANUL

2010

lei/ha

2011

lei/ha

2010

lei/ha

2011

lei/ha

2010

lei/ha

2011

lei/ha

2010

lei/ha

2011

lei/ha

1.

Teren arabil

24

24

18

18

16

16

13

13

2.

Pășune

18

18

16

16

13

13

11

11

3.

Fâneață

18

18

16

16

13

13

11

11

4.

Vie

40

40

30

30

24

24

16

16

5.

Livadă

46

46

40

40

30

30

24

. 24

6.

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

24

24

18

18

16

16

13

13

7.

Teren cu ape

13

13

11

11

7

7

X

X

8.

Drumuri și căi ferate

X

X

X

X

X

X

X

X

9.

Neproductiv

X

X

X

X

X

X

X

X

în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește după cum urmează:

a)    prin înmulțirea numărului de ha de teren cu suma corespunzătoare prevăzută în tabel;

b)    prin înmulțirea rezultatului de la lit. a) cu următorul coeficient de corecție:

Denumire localitate

Rang

Coeficientul de corecție

Constanța

I

5,00

1.3 în cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulțită cu coeficientul de corecție corespunzător rangului localității.

Nr.crt

CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ

ZONA (LEI/HA)

0

1

A

B

c

D

1

teren cu construcții

27

24

22

19

2

arabil

43

41

39

36

3

pășune

24

22

19

17

4

faneață

24

22

19

17

5

vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt 5.1

48

46

43

41

5.1

vie până la intrarea pe rod

X

X

X

X

6

livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt

48

46

43

41

6.1

livadă până la intrarea pe rod

X

X

X

X

7

pădure sau alt teren cu vegetație forestieră cu

14

12

10

7

7.1

pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure

X

X

X

X

8

teren cu apă, altul decât cel cu amenajări

5

4

2

1

8.1

teren cu amenajări piscicole

29

27

24

22

9

drumuri și căi ferate

X

X

X

X

10

teren neproductiv

X

X

X

X

2.    Obligații

Orice persoană care dobândește/înstrăinează teren are obligația de a depune o declarație în acest sens la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data dobândirii acestuia.

Obligația de a depune declarația revine deopotrivă și contribuabililor care înstrăinează teren. Contribuabilii persoane fizice sunt obligați să depună declarații chiar dacă aceștia beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului pe teren, ori pentru terenurile respective nu se datorează impozit pe teren.

3.    Sancțiuni

Constituie contravenții următoarele fapte:

a)    depunerea peste termen a prevăzute la punctul 2;

b)    nedepunerea declarațiilor prevăzute la punctul 2;

Contravenția prevăzută la lit. a) se sancționează cu amendă de la 60 lei la 240 lei, iar cea de la lit. b) cu amendă de la 240 lei la 600 lei.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către persoane împuternicite din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

Contravențiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

4.    Bonificație

Pentru plata cu anticipație a tuturor obligațiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2011, pentru persoanelor fizice li se acordă o bonificație de 10% la impozitul/taxa pe teren.

II. IMPOZITUL ȘI TAXA PE TEREN PENTRU PERSOANE JURIDICE

1. Valoarea impozitului/taxei pe teren

1.1 Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan - terenuri cu construcții

lei/ha

Zona în cadrul localității

CONSTANȚA

A

8.889

B

6.720

C

4.598

D

2.185

1.2 Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan - orice altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții

lei/ha

Zona

Zona A

ZonaB

Zona C

ZonaD

Categoria de folosință

1.

Teren arabil

28

21

19

15

2.

Pășune

21

19

15

13

3.

Fâneață

21

19

15

13

4.

Vie

48

36

28

19

5.

Livadă

55

48

36

28

6.

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

28

21

19

15

7.

Teren cu ape

15

13

8

X

8.

Drumuri și căi ferate

X

X

X

X

9.

Neproductiv

X

X

X

X

în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește după cum urmează:

a)    prin înmulțirea numărului de ha de teren cu suma corespunzătoare prevăzută în tabel;

b)    prin înmulțirea rezultatului de la lit. a) cu următorul coeficient de corecție:

Denumire localitate

Rang

Coeficientul de corecție

Constanța, Palazu Mare

I

5,00

1.3 în cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulțită cu coeficientul de corecție corespunzător rangului localității.


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 2

la hotărârea nr.


Nr. crt

CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ

ZONA (LEI/HA)

0

1

A

B

c

D

1

Teren cu construcții

27

24

22

19

2

Arabil

43

41

39

36

3

Pășune

24

22

19

17

4

Fâneată

24

22

19

17

5

Vie ne rod. alta decât cea nrevăzută la nr.crt 5.1

48

46

43

41

5.1

Vie nană la intrarea ne rod

X

X

X

X

6

Livadă ne rod. alta decât cea nrevăzută la nr. crt 6.1

48

46

43

41

6.1

1 ,ivadă nână la intrarea ne rod

X

X

X

X

7

Pădure sau alt teren cu veeetatie forestieră cu excentia celui

14

12

10

7

7.1

Pădure în vârstă de nână la 20 de ani si nădure cu rnl de

X

X

X

X

8

Teren cu ană. altul decât cel cu amenaiări niscicole

5

4

2

1

8.1

Teren cu amenaiări niscicole

29

27

24

22

9

Drumuri si căi ferate

X

X

X

X

10

Teren neproductiv

X

X

X

X

2.    Obligații

Orice persoană care dobândește/înstrăinează teren are obligația de a depune o declarație în acest sens la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data dobândirii acestuia.

Obligația de a depune declarația revine deopotrivă și contribuabililor care înstrăinează teren. Contribuabilii persoane fizice sunt obligați să depună declarații chiar dacă aceștia beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului pe teren, ori pentru terenurile respective nu se datorează impozit pe teren.

3.    Sancțiuni

Constituie contravenții următoarele fapte:

a)    depunerea peste termen a prevăzute la punctul 2;

b)    nedepunerea declarațiilor prevăzute la punctul 2;

Contravenția prevăzută la lit. a) se sancționează cu amendă de la 60 lei la 240 lei, iar cea de la lit. b) cu amendă de la 240 lei la 600 lei.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către persoane împuternicite din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

Contravențiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

4. Bonificație

Pentru plata cu anticipație a tuturor obligațiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2011, pentru persoanele juridice se acordă o bonificație de 5% la impozitul/taxa pe teren.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MOi-tOÎD

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAOHE


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 3 la hotărârea nr. 9#i&olo

I. IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT PENTRU PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE

1. Valoarea impozitului pe mijloace de transport

1.1 Mijloace de transport cu tracțiune mecanică

Tipuri de autovehicule

Sumă, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta

1. Motorete, scutere, motociclete și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv

8

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 și

2000 cm3, inclusiv

18

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 și 2600

cm3, inclusiv

36

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 și

3000 cm3, inclusiv

72

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

145

6. Autobuze, autocare, microbuze

24

7. Alte autovehicule cu masă totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv

30

8. Tractoare înmatriculate

18

* în cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele, motoretele și scuterele respective.

1.2. Autovehicule de transport marfa cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Numărul axelor și masa totală maximă autorizată

Impozitul, în Iei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operațiunile de transport intern

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operațiunile de transport intern și internațional

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu    alt

sistem de suspensie

I.Vehicule cu două axe

1. Masa nu mai puțin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone

0

102

0

127

2. Masa nu mai puțin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone

102

282

127

352

3. Masa nu mai puțin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone

282

396

352

495

4. Masa nu mai puțin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone

396

897

495

1.121

ohstan^ ROMÂNIA


r> JUDEȚUL CONSTANȚA l(R MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 3 la hotărârea nr. !<2olO


II. Vehicule cu 3 axe

1. Masa nu mai puțin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone

102

177

127

221

2. Masa nu mai puțin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone

177

364

221

454

3. Masa nu mai puțin de 19 tone, dar nu mai mult de 21 de tone

364

472

454

589

4. Masa nu mai puțin de 21 de tone, dar nu mai mult de 23 de tone

472

727

589

908

5. Masa nu mai puțin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone

727

1.129

908

1.412

6. Masa nu mai puțin de 25 de tone, dar nu mai mult de 26 de tone

727

1.129

908

1.412

III. Vehicule cu 4 axe

1. Masa nu mai puțin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone

472

478

589

598

2. Masa nu mai puțin de 25 de tone, dar nu mai mult de 27 de tone

478

747

598

933

3. Masa nu mai puțin de 27 de tone, dar nu mai mult de 29 de tone

747

1.185

933

1.481

4. Masa nu mai puțin de 29 de tone, dar nu mai mult de 31 de tone

1.185

1.758

1.481

2.197

5. Masa nu mai puțin de 31 de tone, dar nu mai mult de 32 de tone

1.185

1.758

1.481

2.197

Anexa nr. 3

la hotărârea nr.

1.3. Combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Numărul axelor și masa totală maximă autorizată

Impozitul, în Iei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operațiunile de transport intern

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operațiunile de transport intern și internațional

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

1. Vehicule cu 2+1 axe

1. Masa nu mai puțin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone

0

0

0

0

2. Masa nu mai puțin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone

0

0

0

0

3. Masa nu mai puțin de 16 tone, dar nu mai mult de

18 tone

0

46

0

58

4. Masa nu mai puțin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone

46

105

58

131

5. Masa nu mai puțin de 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone

105

246

131

307

6. Masa nu mai puțin de 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone

246

318

307

397

7. Masa nu mai puțin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

318

573

397

716

8. Masa nu mai puțin de 25 tone, dar nu mai mult de 28 tone

573

1.005

716

1.256

II. Vehicule cu 2+2 axe

1. Masa nu mai puțin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

99

230

123

287

2. Masa nu mai puțin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

230

377

287

471

3. Masa nu mai puțin de 26 tone, dar nu mai mult de 28 de tone

377

553

471

692

4. Masa nu mai puțin de 28 de tone, dar nu mai mult de 29 de tone

553

668

692

835

5. Masa nu mai puțin de 29 de tone, dar nu mai mult de 31 de tone

668

1.097

835

1.371

6. Masa nu mai puțin de 31 de tone, dar nu mai mult de 33 de tone

1.097

1.522

1.371

1.902

7. Masa nu mai puțin de 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone

1.522

2.311

1.902

2.888

8. Masa nu mai puțin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1.522

2.311

1.902

2.888

III. Vehicule cu 2+3 axe

1. Masa nu mai puțin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone

1.211

1.686

1.514

2.107

2. Masa nu mai puțin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone

1.686

2.291

2.107

2.863

IV.Vehicule cu 3+2 axe

1. Masa nu mai puțin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone

1.070

1.486

1.338

1.857

2. Masa nu mai puțin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone

1.486

2.055

1.857

2.569

Anexa nr. 3

Ia hotărârea nr.

3. Masa nu mai puțin de 40 de tone, dar nu mai mult de 44 de tone

2.055

3.040

2.569

3.800

V. Vehicule cu 3+3 axe

1. Masa nu mai puțin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone

609

737

761

921

2. Masa nu mai puțin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone

737

1100

921

1.375

3. Masa nu mai puțin de 40 de tone, dar nu mai mult de 44 de tone

1.100

1.751

1.375

2.189

1.4. Remorci, semiremorci, rulote *

Masa totală maximă autorizată

Impozit (lei)

1. până la 1 tonă inclusiv

9

2. peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

34

3. peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

54

4. peste 5 tone

66

* Cu excepția celor care fac parte din combinațiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)

1.5. Mijloace de transport pe apă

Mijlocul de transport pe apă

Impozit (lei)

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal

18

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

57

3. Bărci cu motor

181

4. Nave de sport și agrement

a) șalupe

420

b) iahturi

1156

5. Scutere de apă

181

6. Remorchere și împingătoare:

a) Până la 500 CP inclusiv

578

b) peste 500 CP și până la 2.000 CP, inclusiv

939

c) peste 2.000 CP și până la 4.000 CP, inclusiv;

1.446

d) Peste 4.000 CP

2.313

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracțiune din acesta

188

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:

a) Cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone inclusiv

188

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone si până la 3.000 tone, inclusiv;

289

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone

506


în cazul mijloacelor de transport care au fost înregistrate anterior în state membre ale Uniunii Europene și care trebuie înmatriculate în România, data înscrierii în evidențele fiscale în vederea impunerii este data înscrisă pe cartea de identitate care atestă ieșirea din parcul auto al statului respectiv, sub rezerva prezentării oricăror documente existente care să ateste înregistrarea anterioară în țara respectivă.

2. Bonificație

Pentru plata cu anticipație a tuturor obligațiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2011, pentru persoanele fizice se acordă o bonificație de 10% la impozitul pe mijloacele de transport. Pentru plata cu anticipație a tuturor obligațiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2011, pentru persoanele juridice se acordă o bonificație de 5% la impozitul pe mijloacele de transport.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

:na£p


0W»


16

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 4

la hotărârea nr. /JofO

oHSTAAtffy &

I. IMPOZITUL PE SPECTACOLE

1 .Cote și valori de impozitare

Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor.

Cota de impozit se determină după cum urmează:

a)    în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film Ia cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională, cota de impozit este egală cu 2%;

b)    în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a), cota de impozit este egală cu 5%.

Pentru activitățile artistice și distractive care au loc într-o videotecă sau discotecă, impozitul pe spectacole se calculează pe baza suprafeței incintei în care se desfășoară spectacolul, după cum urmează:

lei/mp/zi

Anul

2011

Videoteci

0,12

Discoteci

0,18

Pentru determinarea impozitului pe spectacole, asupra nivelurilor menționate mai sus se aplică coeficientul de corecție 5 corespunzător rangului Municipiului Constanța.

II. TAXA PENTRU ȘEDEREA ÎNTR-0 UNITATE DE CAZARE 1. Dispoziții generale

Taxa pentru șederea într-o unitate de cazare, denumită în continuare taxa hotelieră, se instituie pentru unitățile de cazare din municipiul Constanța și Stațiunea Mamaia, stațiune turistică de inters național, parte componentă a municipiului Constanța.

Prin unitate de cazare se înțelege orice construcții și amenajări destinate, prin proiectare și execuție, cazării împreună cu serviciile specifice aferente, precum hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hoteluri pentru tineret, hosteluri, vile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanță, campinguri, apartamente sau camere de închiriat în locuințe familiale ori în clădiri cu altă destinație, nave fluviale și maritime, pensiuni turistice și pensiuni agroturistice și alte unități cu funcțiuni de cazare turistică.

Taxa hotelieră se încasează de către persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea, o dată cu luarea în evidență a persoanelor cazate.

Taxa hotelieră se calculează prin aplicarea cotei procentuale la tarifele de cazare, exclusiv TVA, practicate de unitățile de cazare.

Cota procentuală se stabilește în funcție de clasificarea unității de cazare, astfel:

CLASIFICAREA UNITĂȚII DE CAZARE

COTĂ (%)

*

3,5

**

4

***

4,5

****

5

*****

5

Taxa hotelieră se datorează pentru întreaga perioadă de ședere, cu excepția cazului unităților de cazare amplasate în stațiunea Mamaia, atunci când taxa se datorează numai pentru o singură noapte, indiferent de perioada reală de cazare.

2. Obligații

Persoanele juridice ce dețin unități de cazare au obligația de a calcula și vărsa taxa hotelieră la bugetul local, lunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa hotelieră de la persoanele care au plătit cazarea.

Persoanele juridice prevăzute la alin.(l) au obligația de a depune lunar o declarație la Serviciul Persoane Juridice din cadrul Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, până la data stabilită pentru fiecare plată a taxei hoteliere, inclusiv.

3.    Scutiri

Taxa hotelieră nu se aplică pentru:

a)    persoane fizice în vârstă de până la 18 ani inclusiv;

b)    persoane fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I sau II;

c)    pensionari sau studenți;

d)    persoane fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar;

e)    veterani de război;

f)    văduve de război sau văduve de veterani de război nerecăsătorite;

g)    persoane fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

h)    soțul sau soția uneia dintre persoanele fizice menționate la lit. b)-g), care este cazat/cazată împreună cu o persoană menționată la lit. b)-g).

4.    Sancțiuni

(1)    Constituie contravenții următoarele fapte:

a)    depunerea peste termen a declarațiilor-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră;

b)    nedepunerea declarațiilor-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră;

c)    nereținere, potrivit legii, de către plătitorii obligației fiscale, a taxei hoteliere;

d)    reținerea și nevărsarea în totalitate, de către plătitorii obligației fiscale a taxei hoteliere.

(2)    Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează, astfel:

a)    cu amendă de la 240 lei la 960 lei, pentru fapta prevăzută la alin.l lit. a) ;

b)    cu amendă de la 960 lei la 2400 lei, penru fapta prevăzută la alin.l lit. b);

c)    cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. c)-d), dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt de până la 50.000 lei inclusiv;

d)    cu amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. c)-d), dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt cuprinse între 50.000 lei și 100.000 lei inclusiv;

e)    cu amendă de la 25.000 lei la 27.000 lei, pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. c)-d), dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt mai mari de 100.000 lei.

Contravențiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în

OHSTMr4 ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezenta anexă se fac de către persoane împuternicite din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local

Stabilirea, verificarea, colectarea și executarea silită, inclusiv soluționarea contestațiilor administrative privind taxa datorată de către contribuabili, se realizează de către compartimentele de specialitate ale Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACTJE

ALTE TAXE ADMINISTRATE DE SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE ȘI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL

l.TAXA DE HABITAT

Taxa constituie venit cu destinație specială, este fundamentată pe necesitatea asigurării curățeniei municipiului și se utilizează în scopul asigurării colectării și transportului reziduurilor menajere din recipienții proprii sau închiriați (containere, europubele, etc.), precum și pentru depozitarea și neutralizarea acestora la rampa ecologică Ovidiu.

Taxa de habitat este datorată numai de persoane fizice - locuitori ai municipiului Constanța.

Toate persoanele juridice care își desfășoară activitatea permanentă sau temporară pe teritoriul administrativ al municipiului Constanța, nu plătesc taxa de habitat - dar trebuie să aibă încheiate contracte directe cu prestatorii de servicii specializați pentru ridicarea, transportul, depozitarea și neutralizarea deșeurilor produse, precum și să contracteze și să efectueze acțiunile necesare de dezinsecție și deratizare a sediilor și punctelor de lucru ori de câte ori este necesar.

Cuantumul taxei este de: 3 lei/lună/persoană

Sunt scutite de la plata taxei de habitat următoarele categorii de contribuabili:

A.    veteranii de război, văduvele de război și văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit;

B.    persoanele fizice prevăzute la art. 1 și 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și în alte legi.

C.    persoanele care au calitatea de luptători în rezistența anticomunistă conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/1999.

Scutirea de la plata taxei de habitat, se acordă pe bază de cerere, proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului, începând cu luna următoare celei în care persoana în cauză prezintă actele prin care se atestă încadrarea întruna din categoriile susmenționate. Copia actului rămâne ca document oficial la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale, care îl certifica pentru conformitate.

Scutirea se acordă persoanelor deținătoare de legitimații de veterani de război sau hotărâri care atestă calitatea de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și în alte legi.

Taxa de habitat se stabilește pe baza declarațiilor de impunere depuse la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale de către contribuabili, în termen de 30 de zile de la data apariției oricărei modificări în ceea ce privește numărul de persoane care locuiesc în imobil.

Declararea se va face pe propria răspundere sub sancțiunile aplicate faptei de fals în actele publice.

în vederea urmăririi corectitudinii declarării numărului de persoane existente în fiecare apartament, asociațiile de proprietari au obligația să furnizeze, ori de câte ori este nevoie, informațiile necesare legate de cele menționate mai sus.

în vederea scăderii de la plata taxei de habitat persoana interesată va depune o cerere la care va anexa documente justificative. Scăderea de la plata taxei de habitat se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se depune cererea.

Impunerea la plata taxei de habitat se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care este menționată în declarație.

Contribuabilii, persoane fizice, sunt obligați să depună declarația de impunere, chiar dacă aceștia beneficiază de reducere sau sunt scutiți de la plata taxei de habitat.

în caz de deces scăderea taxei de habitat se efectuează cu data de întâi a lunii următoare apariției acestei situații și necesită depunerea copiei după certificatul de deces.

Taxa de habitat se plătește anual în 2 rate egale, respectiv:

a)    rata I, până la data de 31 martie inclusiv;

b)    rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv.

în cazul în care termenul de plată a taxei de habitat se împlinește într-o zi nelucrătoare, plata se consideră în termen dacă se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare.

Pentru neplata la termenul scadent a obligației fiscale, se datorează după acest termen majorări de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere. Cuantumul majorărilor de întârziere poate fi modificat prin legile bugetare anuale.

Sumele cu titlu de taxă de habitat datorate bugetului local de către persoanele fizice, de până la 50 lei inclusiv, se plătesc integral până la primul termen de plată.

Nedeclararea sau declararea eronată, constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 60 lei si 240 lei.

Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea încasării contravalorii taxei revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

Modelul declarației este următorul.

, 0H5TAft >. r. „ - „ j - T_ .

•9    * ROMÂNIA

||W> JUDEȚUL CONSTANȚA

S’W-W MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.5

la hotărârea nr.

sph-

WF BT kt. I

TBW W&    W? ,

* um    *HWΠ   <2 «ei

r/«    • r»c- • r*c


ROMÂNIA

Codul <lc înregistrare fiscală (C.I.F.) 14260477 Str. Sulmona nr. 22

Mail: office@spit-ct.ro Cod poștal 900746 Nr.................din........../.........................../201...


Județul Constanța

SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE ȘI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL Operator de date cu caracter personal nr. 10930


DECLARAȚIE DE IMPUNERE - PERSOANE FIZICE

pentru stabilirea taxei de habitat

Subsemnatul    _ domiciliat    în

_, strada_nr._, bl._,

sc. _, et. _, ap. _, posesor al imobilului din Constanța str. _-

_ nr. _, bl. _, sc. _, et. _, ap. _, BI/CI seria _ nr.

_, eliberat(ă) de Poliția _, la data de _, CNP

_, telefon _, adresă de e-mail

_, declar pe propria răspundere că mă

oblig la plata taxei de habitat pentru_persoane, după cum urmează:

Nr.

crt.

Nume și prenume

CNP

Calitatea fată

5

de proprietar

Scutire/

reducere

reprezentând numărul total al persoanelor care locuiesc la adresa proprietății mai sus-menționată, începând cu data de_.

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.

Data,


Numele și prenumele,

Semnătura,

2. TAXA PENTRU TERENURILE APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA PE CARE SUNT AMPLASATE CONSTRUCȚII CU CARACTER PROVIZORIU, RESPECTIV GARAJE

Prezenta taxă este instituită ca taxă locală, în temeiul prevederilor art. 283 alin. 1 și 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Taxa se datorează pe perioada ocupării efective a domeniului public sau privat al municipiului Constanța, de construcții cu caracter provizoriu - garaje.

Taxa este în cuantum de 13 lei/m2/an.

Taxa pentru garajele de pe arterele de mai jos este de 39 lei/m2/an.

1.    BD.TOMIS

2.    STR. MIHAIVITEAZU

3.    STR.TRAIAN

4.    STR. l.G. DUCA

5.    BD. ELISABETA

6.    STR. ȘTEFAN CEL MARE

7.    BD. 1 MAI

8.    BD.l DEC. 1918

9.    BD. ALEX. LĂPUȘNEANU

10.    STR. DEZROBIRII

11.    BD.FERDINAND

12.    BD. MAMAIA

14.    STR. BABA NOVAC

15.    STR. SOVEJA

16.    STR. IONRAȚIU

17.    BD. I.C. BRĂTIANU

18.    STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN

19.    STR. ELIBERĂRII

20.    BD. AUREL VLAICU

21.    STR. DISPENSARULUI

22.    ȘOS. MANGALIEI

23.    STR. POPORULUI

24.    STR. I .L. CARAGIALE

25.    STR.N.IORGA

13. STR. REMUS OPREANU

Modificarea taxei pentru garajele care nu sunt vizibile de pe arterele menționate mai sus se va face în baza notei de constatare întocmită și transmisă de către Direcția Corp Control - Primăria municipiului Constanța.

Taxa se va plăti pentru suprafața ocupată de construcția garajului (cu ușile închise) pe baza comunicării primite de la Primăria Municipiului Constanța - Direcția Corp Control. Taxa se datorează pe perioada ocupării efective a domeniului public sau privat al Municipiului Constanța, până la eliberarea suprafeței ocupate.

Sunt scutite de la plata acestei taxe următoarele categorii de contribuabili:

A.    veteranii de război;

B.    persoanele fizice prevăzute la art. 1 și 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și în alte legi;

C.    persoanele care au calitatea de luptători în rezistența anticomunistă conform O.U.G. nr. 214/1999.

Scutirea de la plata taxei se aplică începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii.

Pentru a beneficia de scutire, persoanele în cauză trebuie să prezinte copii ale actelor care le atestă încadrarea întruna din categoriile susmenționate, respectiv :

-    legitimație pentru veteranii de război;

-    hotărâre pentru beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990 și ai Legii nr. 189/2000;

-    actul de identitate.

| w £ ROMAN1A

mIiifH Jl DETLL Constanța

Municipiul Constanța

s‘ Consiliul Local

Anexa nr.5

la hotărârea nr. / g&ff/ &

Pentru garajele dobândite prin contracte de vânzare-cumpărare, contribuabilii au obligația de a depune o declarație la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale în termen de 30 de zile de la data dobândirii, la agenția fiscală unde este arondată adresa de domiciliu a contribuabilului.

în cazul în care ultima zi de depunere a documentației pentru luarea în evidență este o zi nelucrătoare, se consideră a fi depusă în termen dacă se face în ziua lucrătoare imediat următoare. Garajele nou dobândite se impun cu data de întâi a lunii următoare celei în care au fost dobândite. Taxa se calculează proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului.

în cazul demolării garajului, Direcția Corp Control are obligația să comunice în scris agențiilor fiscale, în termen de 15 zile, precizând data desființării pentru sistarea de la plată a garajului respectiv. Sistarea de la plata taxei se va opera cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost demolat garajul.

în situația demolării garajelor, Direcția Corp Control are obligația de a solicita de la Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, situația debitelor la taxa de garaj la data demolării, pentru a le putea recupera, în vederea evitării acumulării de debite restante.

Taxa se plătește anual în 2 rate egale, respectiv:

a)    rata I, până la data de 31 martie inclusiv;

b)    rata a Il-a, până la data de 30 septembrie inclusiv;

în cazul în care termenul de plată a taxei de garaj se împlinește într-o zi nelucrătoare, plata se consideră în termen dacă se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare.

Pentru neplata la termenul scadent a obligației fiscale, se datorează după acest termen majorări de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere. Cuantumul majorărilor de întârziere poate fi modificat prin legile bugetare anuale.

Declararea cu întârziere sau nedeclararea dobândirii garajului, constituie contravenție și se sancționează cu o amendă între 60 lei și 240 lei.

Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea controlului revine Direcției Corp Control.

Responsabilitatea încasării contravalorii taxei revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

Modelul pentru declarația de impunere:


Anexa nr.5

la hotărârea nr.

SPIT


Wv ,, mv

, uaxr    t»»i .?


ROMAN IA

Județul Constanta

SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE ȘI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL Operator dc date cu caracter personal nr. 10930

Codul de înregistrare fiscală (C.I.!'.) 14260477 Str. Sulmona nr. 22

Mail: officc@spit-ct.ro (iod poștal 900746 Nr.................din........../.....................’....../201....

DECLARAȚIE DE IMPUNERE - PERSOANE FIZICE pentru stabilirea taxei de garaj

Subsemnatul_domiciliat în_

str._nr._, bl._, sc._, et._, ap._, posesor al B.I./

C.I. seria_nr._, eliberat de Politia_, CNP

_, telefon/ fax_, adresă de e-mail_,

Declar că începând cu data de _/_/_, prin actul nr. _, din

__/_/_, emis de_, am dobândit un garaj având următoarele caracteristici:

-    Cod garaj_

-    Suprafața_

-    Amplasament_

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.

DATA,


NUMELE și PRENUMELE,


SEMNĂTURA,


3. TAXA FOLOSIRE TRAMĂ STRADALĂ DE CĂTRE AUTOVEHICULELE CONCEPUTE ȘI CONSTRUITE PENTRU TRANSPORTUL DE MĂRFURI PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA PE STRĂZILE DE TRAFIC UȘOR, MEDIU ȘI GREU

Prezenta taxă este instituită ca taxă locală, în temeiul prevederilor art. 283 alin. 1 și 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, fiind fundamentată de necesitatea utilizării rețelei de drumuri ce se află în administrarea municipalității și pentru contracararea efectelor nedorite ale tranzitării orașului de către autovehiculele concepute și construite pentru transportul de mărfuri, respectiv deteriorarea covorului asfaltic, poluarea, etc.

Este datorată de persoanele fizice și juridice care dețin autovehicule concepute și construite pentru transportul de mărfuri, pentru circulația pe străzile prevăzute în prezenta H.C.L.M.

Este stabilită în funcție de masa totală maximă autorizată, după cum urmează: a) pentru străzile de trafic ușor și mediu:


România

Județul Constanța Municipiul Constanța Consiliul Local

Anexa nr.5

la hotărârea nr.


Masa totală maximă autorizată autovehicule

Lei/luna

Lei/zi

1. Până la 2,5 tone inclusiv

40

4

2. între 2,5 - 3,5 tone inclusiv

60

6

3. între 3,5 - 5 tone inclusiv

90

9

3) pentru străzile de trafic greu*:

Masa totală maximă autorizată autovehicule

Lei/luna

Lei/zi

1. între 5-10 tone inclusiv

150

15

2. între 10-20 tone inclusiv

300

30

3. Peste 20 tone (inclusiv cap tractor autotrenuri)

600

60

Pentru transporturile agabaritice speciale se va aplica taxa corespunzătoare traficului greu de peste 20 tone multiplicată de 3 ori. în cazul transporturilor agabaritice formate din mai multe platforme agabaritice acestea se vor taxa separat.

Vehiculele (remorci, platforme etc.) tractate de autovehiculele de marfa se taxează separat, în funcție de masa totală maximă autorizată.

Sunt exceptate de la plata taxei:

a)    vehiculele deținute de unitățile Ministerului Apărării Naționale;

b)    vehiculele deținute de unitățile subordonate Ministerului Administrației și Internelor;

c)    vehiculele specializate, utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanță;

d)    vehiculele deținute de serviciile de urgență, astfel cum sunt reglementate în Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare;

e)    vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor și ajutoare umanitare în cazul unor calamități sau dezastre naturale;

f)    vehiculele escortate de poliție sau de jandarmerie, care nu se supun controlului în interes de stat sau securitate națională;

g)    autovehiculele care circulă pe traseele pentru tranzit (bd. Aurel Vlaicu de la intersecția cu bd. Tomis până la intersecția cu șos. Mangaliei; șos. Mangaliei de la intersecția cu bd. Aurel Vlaicu până la ieșirea din municipiu; Bd. I.C. Brătianu de la intersecția cu str. Pasajului (pod I.P.M.C.) până la ieșirea din municipiu spre Valu lui Traian; str. Pasajului de la intersecția cu bd. I.C. Brătianu până la intersecția cu bd. Aurel Vlaicu).

Conducătorii autovehiculelor autovehicule concepute și construite pentru transportul de mărfuri au obligația de a opri la punctele de taxare amplasate pe raza municipiului Constanța pentru obținerea autorizației zilnice. Autorizațiile lunare se eliberează numai la punctele de încasare amplasate în agențiile fiscale din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, în vederea eliberării “Autorizației de circulație” solicitantul va înainta o cerere tip la care va anexa următoarele: copia certificatului de înmatriculare a societății, copia talonului sau a cărții de identitate a autovehiculului pentru care se urmărește obținerea autorizației și alte copii ale documentelor legale relevante.

Contravaloarea taxei poate fi achitată prin ordin de plată în contul Primăriei municipiului Constanța deschis la Trezoreria municipiului Constanța sau prin numerar la casieriile din cadrul agențiilor fiscale ale S.P.I.T.V.B.L.

Pentru autorizații anuale eliberate pentru perioada 01.01.2011-31.12.2011, solicitantul beneficiază de o reducere de 10% din valoarea taxei rezultate.

;    « Romania

1151 m JudeTWL Constanța

Municipiul Constanța

” Consiliul Local

Anexa nr.5 la hotărârea nr. jJboțo

Responsabilitatea achitării taxei și a deținerii autorizației valabile revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar în cazul utilizatorilor străini, aceasta revine conducătorului auto al vehiculului.

Prin utilizator se înțelege - persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare care au în proprietate sau care folosesc în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România, denumite utilizatori români, respectiv persoanele fizice ori juridice înscrise în certificatul de înmatriculare care au în proprietate sau care folosesc în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în alte state, denumite utilizatori străini.

Neachitarea taxei de către utilizatorii mijloacelor de transport constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 250 lei și 1.000 lei pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 0-5 tone inclusiv, și cu amendă între 1.000 lei și 2.500 lei pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată peste 5 tone.

Aplicarea sancțiunii nu înlătură obligația de plată a taxei.

Contravenților prevăzute mai sus li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea încasării taxei și controlului revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local prin Serviciul Taxe Speciale.

Responsabilitatea aplicării sancțiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local prin Serviciul Taxe Speciale și Direcției Corp Control.

* LISTA STRĂZILOR CU TRAFIC GREU DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA

Nr.

Crt.

Denumirea străzii

Lungime

carosabil

(Km)

Nr. benzi circ. în secțiune

Lungime totală benzi (Km)

1.

I.C. BRĂTIANU (DN 3)

5

4~6

22

2.

Bdul FERDINAND (DN39)

1.9

4

7.6

3.

Șos. MANGALIEI+1MAI (DN39)

3.8

4~6

19

4.

Bdul AUREL VLAICU (DN2A -CENTURA VEST)

9.1

4

7.6

5.

Bdul TOMIS (DN2A)

4.6

4

18.4

6.

Bdul MAMAIA

11.5

4~6

59

7.

I.G. DUCA

0.8

4

3.2

8.

MIRCEA CEL BĂTRÂN

1.0

4

4

9.

ELIBERĂRII + I.L.CARAGIALE

2.6

4

10.4

10.

BABA NOVAC

2.9

2

5.8

11.

MIHAIVITEAZU

1.0

2

2

12.

ȘOS. DIN VII

0.9

2

1.8

13.

LILIACULUI

1.4

2

2.8

14.

HATMAN ARBORE

0.8

2

1.6

15.

PANDURULUI

0.9

2

1.8

16.

DEMOCRAȚIEI

1.0

2

2

17.

MEȘTERUL MANOLE

1.0

2

2

18.

VÂRFUL CU DOR

1.1

2

2.2

19.

Bdul MARINARILOR

1.0

2

2

•    8 România

m 171    JudeTul Constanța

Municipiul Constanța

■Consiliul Local

Anexa nr.5

la hotărârea nr.

20.

Str. VERDE

0.5

2

1

21.

ALBA IULIA

0.4

2

0.8

22.

CARAIMAN

1.9

2

3.8

23.

ȚEPEȘ VODĂ

0.4

2

0.8

24.

PETRU CERCEL

0.2

2

0.4

25.

BRIZEI

0.6

2

1.2

26.

DEZROBIRII + SOVEJA

6.2

4~6

30

27.

ALEX. LĂPUȘNEANU -    1

DECEMBRIE 1918

6.0

4~6

32

28.

PASAJULUI

0.3

2

0.6

29.

ȘTEFĂNIȚĂ VODĂ

1.3

2

2.6

30.

CIȘMELEI

0.7

2

1.4

31.

DOBRILĂ EUGENIU

1

2

2

32.

ADAMCLISI

0.4

2

0.8

33.

C-TIN BRĂTESCU

1

2

2

34.

CUMPENEI

1

2

6

35.

NICOLAE FILIMON

0.9

2

1.8

36.

THEODOR BURADA

0.7

2

1.4

37.

INDUSTRIALĂ

1.5

2

3

38.

CELULOZEI

1.4

2

2.8

39.

INTERIOARĂ II

0.9

2

1.8

40.

INTERIOARĂ III

0.6

2

1.2

41.

PRIMĂVERII

1.0

2

2

42.

PELICANULUI

1.0

2

2

43.

POPORULUI

0.9

2

1.8

44.

FRUNZELOR

1.3

2

2.6

45.

MARAMUREȘ

1.0

2

2

46.

CHILIEI

1.5

2

3

47.

NICOLAE IORGA

1.4

2

2.8

48.

ION RAȚIU

1.5

2

3

49.

I MAI VECHI

1.1

2

2.2

50.

ATELIERELOR

0.5

2

1

51.

DECEBAL

1.1

2

2.2

52.

UNIRII

2.5

2

5

53.

ION ROATĂ

0.5

2

1

54.

RĂSURI

1.1

2

2.2

55.

FULGERULUI

0.9

2

1.8

56.

DUMITRU MARINESCU

0.6

2

1.2

57.

SECERIȘ

0.2

2

0.4

58.

SPĂTAR N. MILESCU

0.6

2

1.2

59.

PARÂNG

0.2

2

0.4

60.

CORBULUI

0.5

2

1

t°° w'1 România

■wl Județul Constanța

Municipiul Constanța Consiliul Local

Anexa nr.5 la hotărârea nr. /teto

Modelul cererii de acordare a autorizației de circulație este următorul:

sprr


iw? iw&


r,-c«rr

T(C


ROMÂNIA

Județul Constanța

SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE ȘI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL Operator de date cu caracter personal nr. 10930


Codul de înregistrare fiscala (C.l.l''.) 14260477 Str. Sulmona nr. 22

Mail: officc@spit-ct.ro Cod poștal 900746 Nr.................din........../.........................../201....


CERERE

pentru acordarea autorizației de circulație

I.    Denumirea solicitantului:..........................................................

sc..........


Sediul (adresa): localitatea .............................str.......................nr....., bl.

ap....., telefon/fax.....................adresă de e-mail.............................................

Nr. înregistrare Registrul Comerțului: J/l 3/........................C.U.l..................

II.    Datele autovehiculelor:

Nr.

Crt.

Marca

Nr.

A

înmatriculare

Masa totală maximă autorizată (tone)

Perioada solicitată (de la ... până la...)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

III. Numele delegatului:.......................................................

B.I./ C.I. seria........nr................CNP................................

DATA,    SEMNĂTURA,


•iSTA\r

£ Romania

JȚJ 3 Județul Constanța

Municipiul Constanța

' « Consiliul Local

Anexa nr.5

la hotărârea nr.

4. TAXA PENTRU IRIGAȚII SPAȚII VERZI ÎN STAȚIUNEA MAMAIA

Taxa constituie venit cu destinație specială, și este fundamentată pe necesitatea întreținerii spațiilor verzi din stațiunea Mamaia fiind utilizează pentru asigurarea activității de irigat și implicit întreținerea spațiului verde aflat pe domeniul public din stațiunea Mamaia.

Necesitatea taxei de irigat se impune având în vedere că materialul dendrofloricol reprezentat de noua plantație de arbori, arbuști, conifere și flori anuale, este dependent de udatul la plantare și frecvența zilnică a acestuia, această acțiune influențând procentul de prindere al plantelor.

Cuantumul taxei este de 31 lei/loc de cazare/an sau 31 lei/fiecare 15 m2 sau fracțiune/an.

Taxa se încasează de la persoanele fizice și juridice care dețin în proprietate sau folosință spații de cazare în stațiunea Mamaia, precum și de la proprietarii spațiilor de locuit situate în stațiune. în cazul în care spațiile de cazare sunt administrate de către o altă persoană decât proprietarul (în baza unui contract de închiriere, leasing, asociere în participațiune, locație de gestiune etc.) obligația declarării și a plății taxei incumbă celui ce administrează în mod concret facilitatea de cazare.

Documentul în baza căruia se va face impunerea este certificatul de clasificare privitor la numărul de locuri de cazare eliberat de Ministerul Turismului pentru hoteluri și alte spații de cazare, sau, după caz, schița cadastrală, sau orice alt document relevant din care să reiasă suprafața utilă pentru spațiile de locuit.

Depunerea declarației și achitarea taxei pentru deținătorii de spații de cazare se va face până la data de 15.07.2011.

Pentru spațiile de locuit declarația se va depune la dobândirea spațiului respectiv, iar termenul de plată este data de 15.07 a anului respectiv.

Pentru imobilele dobândite după împlinirea termenului de depunere și achitare a taxei, respectiv 15 iulie, plata se consideră în termen dacă taxa datorată se plătește înăuntrul unui termen de 30 de zile de la dobândire, termen în cadrul căruia contribuabilul are obligația să depună declarația de impunere pentru noua achiziție, dar nu mai târziu de ultima zi lucrătoare a lunii decembrie a anului fiscal respectiv.

în cazul în care contribuabilul a achitat taxa pentru irigații spații verzi în stațiunea Mamaia și în cursul aceluiași an fiscal înstrăinează imobilul, scăderea se face proporțional cu perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care s-a realizat înstrăinarea și sfârșitul anului fiscal, luându-se în calcul suma încasată Ia bugetul local.

Pentru neplata la termenul scadent a obligației fiscale, se datorează după acest termen majorări de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere. Cuantumul majorărilor de întârziere poate fi modificat prin legile bugetare anuale.

Constituie contravenție nedepunerea, depunerea peste termen a declarațiilor de impunere sau depunerea declarațiilor de impunere eronate, și se sancționează cu amendă cuprinsă între 240 lei și 600 lei pentru persoane fizice, respectiv între 960 lei și 2.400 lei pentru persoane juridice. Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea încasării taxei, controlului și aplicării sancțiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

t « i RovlAMA |W> Județul Constanța ...^gr.ți} Municipiul Constanța ..s? Consiliul Local

Anexa nr.5

la hotărârea nr. IZpfO
DECLARAȚIE DE IMPUNERE

pentru încasarea taxelor speciale pentru anul

Taxa pentru irigații spații verzi în stațiunea Mamaia - persoane fizice

Subsemnatul_domiciliat în_, str._

nr._, bl._, sc._, et._, ap._, telefon/ fax_,

adresă de e-mail_, posesor al Bl/CI seria_nr._,

eliberat de Poliția_, CNP_, declar pe propria

răspundere ca dețin următoarele proprietăți în Stațiunea Mamaia:

Nr. crt.

Adresa imobilului

Suprafața utilă

Dată dobândire

Taxa

Total

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.

DATA,    NUMELE și PRENUMELE,    SEMNĂTURA,

\_)


România

Județul Constanța Municipiul Constanța Consiliul Local

Anexa nr.5

la hotărârea nr.


Modelul declarației de impunere pentru persoane juridice este:

ȘPCT

W8 _ «wT 1W&

■    «.V, Wtt    fSOST

r»c


t»c


ROMÂNIA

Județul Constanța

SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE ȘI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL

Operator de date cu caracter personal nr. 10930


Codul dc înregistrare fiscală (C.l.E) 14260477 Slr. Sulmona nr. 22

Maih o ffic.c@snit-et.ro Cod poștal 900746


DECLARAȚIE

pentru încasarea taxelor speciale pentru anul_

Taxa pentru irigații spații verzi în stațiunea Mamaia - persoane juridice

CONTRIBUABIL SEDIU SOCLU


VERIFICAT DE

ORGANUL DE SPECIALITATE


PUNCT DE LUCRU


NR. REG. COM.

COD FISCAL ADRESĂ DE E-MAIL


NR. ȘI DATA ÎNREGISTRĂRII


TEL./FAX

CONT


BANCA


SEMNĂTURĂ

L.S.


A. Hoteluri

Nr.

crt.

Adresa hotelului

Denumirea hotelului

Număr locuri de cazare

Taxa

Total

B. Alte spații, cu excepția hotelurilor

Nr.

crt.

Adresa imobilului

Suprafața utilă

Dată dobândire

Taxa

Total

Data completării declarației:_

Numele, semnătura și ștampila reprezentantului legal al societății:_

Date de identificare (B.I./C.I.):_

Adresa de domiciliu:_

Telefon de contact:_

Fax:_

Adresă de e-mail:_

Sub sancțiunile aplicate de fals în acte publice, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.

La prezenta declarație se va anexa certificatul de clasificare privitor la numărul de locuri de cazare


4 România Județul Constanța Municipiul Constanța Consiliul Local

Anexa nr.5

la hotărârea nr.

5. TAXA DE ACCES ÎN STAȚIUNEA MAMAIA PENTRU AUTOTURISME CARE NU AU NUMĂR DE ÎNMATRICULARE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

Taxa constituie venit cu destinație specială fiind instituită din rațiuni de creștere a gradului de atractivitate în stațiunea Mamaia prin organizarea de spectacole, manifestări și concursuri pe domeniul public, precum și pentru menținerea curățeniei și asigurarea iluminatului public în stațiunea Mamaia.

Se aplică tuturor autoturismelor care nu sunt înmatriculate în Constanța care vor intra în stațiune în perioada estivală.

Contravaloarea taxei este:

-    3 lei pentru fiecare intrare și se achită la casierii de la bariere;

-    4 lei pentru abonament 24 ore și se achită la casierii de la bariere sau de la dispeceratul stației de taxare;

-    25 lei pentru abonament 7 zile și se achită la casierii de la bariere sau la dispeceratul stației de taxare;

-    250 lei pentru abonament întreg sezon estival și se achită la dispeceratul stației de taxare.

Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:

A.    veteranii de război;

B.    persoanele fizice prevăzute la art. 1 și 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și în alte legi.

C.    persoanele care au calitatea de luptători în rezistența anticomunistă conform O.U.G. nr. 214/1999.

Se exceptează de la plata taxei:

a)    vehiculele specializate, utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanță;

b)    vehiculele deținute de serviciile de urgență, astfel cum sunt reglementate în Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Persoanele scutite vor face dovada calității lor, prezentând documentele legale vizate la zi. în baza acestor documente se va elibera permisul de liberă trecere prin stațiunea Mamaia.

Responsabilitatea încasării contravalorii taxei revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

în ceea ce privește autovehiculele cu numere de înmatriculare în leasing deținute de către locuitorii municipiului Constanța accesul se va face în mod gratuit pe baza Legitimație de acces la bariere pentru autovehiculele achiziționate în leasing care va fi eliberată la Centrul de Informare pentru Cetățeni situat pe str. Ecaterina Varga nr. 25-27.

Pentru obținerea Legitimației de acces la bariere pentru autovehiculele achiziționate în leasing, solicitantul va depune o cerere tip la care va anexa următoarele documente:

-    copie după actul de identitate al solicitantului;

-    copie după contractul de leasing;

-    certificatul de înmatriculare pentru persoana juridică;

-    împuternicirea pentru delegat semnată și ștampilată în cazul persoanelor juridice;

-    copie certificat de înmatriculare autovehicul;


* România Județul Constanța Municipiul Constanța Consiliul Local

Anexa nr.5

la hotărârea nr. 9cZ / <ZoțO


6. TAXA ANUALĂ PENTRU FIECARE STAȚIE FIXĂ PENTRU TELEFONIE MOBILĂ

Prezenta taxă este instituită ca taxă locală, în temeiul prevederilor art. 283 alin. 1 și 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, fiind fundamentată pe impactul negativ asupra mediului înconjurător generat de stațiile de telefonie mobilă, precum și de utilizarea domeniului și infrastructurii publice. Cuantumul taxei: 3.562 lei/an pentru fiecare amplasament de stație fixă.

La declararea acestei taxe operatorul de telefonie mobilă va prezenta:

-    actele societății (certificat de înregistrare, cod fiscal);

-    autorizațiile de funcționare eliberate de Inspectoratul General al Comunicațiilor pentru fiecare amplasament de stație fixă utilizat de operatorul de telefonie mobilă;

-    declarație pe proprie răspundere privind numărul de amplasamente de stație fixă pentru telefonie mobilă utilizate pe raza municipiului Constanța.

Operatorii de telefonie mobilă vor depune declarația până la data de 31 martie a fiecărui an.

Taxa se achită anual în două rate egale, respectiv:

a)    rata I, până la data de 31 martie inclusiv;

b)    rata 11, până la data de 30 septembrie inclusiv.

Operatorii de telefonie mobilă care înființează sau desființează amplasamente de stații fixe de telefonie au obligația de a depune o declarație de impunere corespunzătoare noii situații, în termen de 30 de zile de la data modificării intervenite.

în cazul înființării de noi amplasamente după împlinirea termenului de plată, respectiv 30 septembrie, plata se consideră a fi făcută în termen dacă sumele datorate se vor achita în 30 de zile de la data modificării intervenite.

Pentru neplata la termenul scadent a obligației fiscale, se datorează după acest termen majorări de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere. Cuantumul majorărilor de întârziere poate fi modificat prin legile bugetare anuale.

Constituie contravenție depunerea peste termen a declarațiilor de impunere sau depunerea declarațiilor de impunere neconforme cu realitatea, și se sancționează cu amendă cuprinsă între 960 lei și 2.400 Iei.

Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea încasării taxei, controlului și aplicării sancțiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

^OWSTAAfj-^

[fî


România

Județul Constanța Municipiul Constanța Consiliul Local


Anexa nr.5 la hotărârea nr. / „Wq


Modelul declarației este următorul:


SPIT


ROMANIA

Județul Constanța

SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE ȘI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL Operator de date cu caracter personal nr. 10931.)


Codul de înregistrare fiscală (C.U'.): 14260477 Slr. Sulmona nr. 22

Mail: officc(ffl,spit-ct.ro Oxl poștal 900746 Nr.................din........../.........................../201....


DECLARAȚIE DE IMPUNERE pentru stabilirea taxei de telefonie mobilă pentru anul


CONTRIBUABIL SEDIU SOCIAL PUNCT DE LUCRU NR. REG. COM. ADRESĂ DE E-MAIL TEL./ FAX COD FISCAL CONT BANCA


VERIFICAT DE

ORGANUL DE SPECIALITATE


NR. ȘI DATA ÎNREGISTRĂRII


1 SEMNĂTURĂ;

\ L.S. / \ /

Nr.

crt.

Locația stației fixe pentru telefonie mobilă

Număr autorizație I.G.R.

Taxa

1

2

3


Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.


La prezenta declarație se vor anexa în copie următoarele documente:

Actele societății (certificat de înregistrare, cod fiscal);

Autorizațiile de funcționare eliberate de Inspectoratul General al Comunicațiilor pentru fiecare amplasament de stație fixă utilizat de operatorul de telefonie mobilă;

Declarație pe proprie răspundere privind numărul de amplasare de stație fixă pentru telefonie mobilă utilizate pe raza municipiului Constanța.

DATA,    NUMELE și PRENUMELE,    SEMNĂTURA,


7. TAXA PENTRU CREȘTEREA GRADULUI DE LINIȘTE ȘI SIGURANȚĂ ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE ÎN CONSTANȚA, MAMAIA ȘI SAT VACANȚĂ

Taxa constituie venit cu destinație specială și este fundamentată de necesitatea menținerii condițiilor civilizate de trai în locurile publice. Se utilizează pentru paza unor bunuri publice, pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor și a faptelor ilicite, antisociale, manifestate prin cerșetorie, furturi, tâlhărie și prostituție, pentru combaterea comerțului stradal neorganizat, prevenirea depunerilor de moloz și gunoi menajer și pentru prevenirea lipirii de afișe pe fațadele clădirilor, stâlpi și copaci.

Taxa va fi achitată de toți contribuabilii persoane juridice și persoane fizice autorizate care desfășoară activități economice pe raza municipiului Constanța, în stațiunea Mamaia sau Sat Vacanță, cu excepția celor ce au în administrare complexuri hoteliere, aceștia datorând taxa numai pentru suprafețele destinate activităților de alimentație publică și spațiilor comerciale.

Taxa se achită pentru spațiile utilizate în desfășurarea activităților economice, fiind stabilită în funcție de suprafața utilă a locației.

Taxa va fi plătită de către utilizator, iar în cazul spațiilor care formează centre comerciale și piețe agroalimentare, taxa va fi achitată de către proprietar sau locator, după caz.

Sunt scutiți de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:

A.    veteranii de război, văduvele de război și văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit;

B.    persoanele care desfășoară activități de producție, însă doar pentru spațiile afectate de această activitate;

Taxa este stabilită diferențiat în funcție de obiectul de activitate și suprafața utilă prevăzută în schița activului contribuabilului, astfel:

ZONA MAMAIA Șl SAT VACANȚĂ

Nr.

Crt.

ACTIVITATEA

TAXA (Iei /an)

1.

Unități de agreement

530, indiferent de suprafață

2.

Unități din activitatea de alimentație publică.Vezi zonarea Anexă (Mamaia și Sat Vacanță)

S£l50m2=538

S>150m2= 1.096

Spații comerciale, prestări servicii, sediu social și puncte de lucru (suprafață utilă)

S<50m2= 11

50<S<100m2= 330

100 m2>S= 538

4.

Bănci, societăți de leasing, societăți de asigurare-reasigurare (suprafață utilă)

S<200m2=5.524

S>200m2=18.261

5.

Case de amanet, case de schimb valutar, societăți de intermedieri credite, societăți de tranzacționare a titlurilor de valoare pe piață, societăți de brokeraj, agenți de asigurare (suprafață utilă)

S<50m2= 550

S>50m2= 1.105

Taxele nu se încasează pentru amplasamentele de pe plajă indiferent de activitățile ce se desfășoară pe plajă.

România

Județul Constanța Municipiul Constanța Consiliul Local

ZONA CONSTANȚA

Nr.

crt.

ACTIVITATEA

TAXA (lei /an)

1.

Unități din activitatea de alimentație publică (suprafață utilă)

S<100m2= 11

S>100m2= 1.411

2.

Spații comerciale, prestări servicii, sediu social și puncte de lucru (suprafață utilă)

S<100m2= 11

100 m2<S<200m2= 1.105

S>200m2= 5.524

o

J.

Centre comerciale ce desfășoară activitate comercială (suprafață utilă)

S<U00m2= 11

100 m2<S<500m2=5.524 500m2<S<2000m2=l 1.025 2000m2<S<4000m2= 16.535 S>4000m2= 44.099

4.

Piețe agro-alimentare (suprafață utilă)

S<100m2= 11

100 m2<S<1000m2=1.411

1000m2<s<2000m2=2.525 S>2000m2=5.524

5.

Depozite comerciale (suprafață utilă)

S<100m2= 11

100 m2<S<200m2=538 S>200m2=1.107

6.

Bănci, societăți de leasing, societăți de asigurare-reasigurare (suprafață utilă)

S<200m2=5.524

S>200m2= 18.261

7.

Case de amanet, case de schimb valutar, societăți de intermedieri credite, societăți de tranzacționare a titlurilor de valoare pe piață, societăți de brokeraj, agenți de asigurare (suprafață utilă)

S<50m2= 550

S>50m2= 1.105

Zonele din Mamaia și Sat Vacanță sunt următoarele:

Zona A

Zona Satul de Vacanță;

Zona Alee Perla cuprinsă între bd. Mamaia și Complexul Comercial de lângă bazine;

Zona Faleză cuprinsă între Hotel Parc și Bufet Jupiter - Junona;

Zona cuprinsă între Complex Melody și zona Cazino;

Zona cuprinsă între Hotel Riviera și Hotel Majestic;

Zona B (Reducere 10 %)

Zona cuprinsă între Debarcader Neptun și Restaurant Cherhana;

Zonele neincluse în Zona A și care nu intră sub incidența Zonei C;

Zona C (Reducere 20%)

Zona cuprinsă între Bd. Mamaia și malul Lacului Siutghiol;

Zona Camping Tabara Turist.

în cazul unităților cu mai multe puncte de lucru, sucursale, agenții a căror suprafață pentru fiecare în parte este mai mare de 100 mp., taxa se va calcula pentru fiecare punct în parte, la valoarea cea mai mică (după încadrarea fiecărui punct de lucru în tabelele mai sus menționate) înmulțită cu numărul de locații.

Contribuabilul are obligația de a declara suprafața utilă deținută, pe baza documentelor justificative de deținere a spațiului, prin completarea unei declarații de impunere în două exemplare.

Pentru Constanța taxa se achită anual în 2 rate, respectiv:

a) rata 1, până la data de 31 martie inclusiv;

b) rata a Il-a, până la data de 30 septembrie inclusiv;

Pentru Mamaia, Sat Vacanță, taxa se achită integral până la data de 01.07.2011.

în cazul deschiderii sau închiderii de puncte de lucru, precum și în cazul modificărilor aduse statutului sau actului constitutiv, contribuabilii au obligația depunerii unei declarații în termen de 30 de zile de la data modificării intervenite.

Pentru punctele de lucru deschise după împlinirea termenelor scadente de plată a taxei privind creșterea gradului de liniște și siguranță, respectiv 30 septembrie și/sau 1 iulie, plata se consideră în termen dacă taxa datorată se plătește înăuntrul unui termen de 30 de zile de la data modificării aduse actului constitutiv/statutului sau în autorizația de funcționare, după caz.

în cazul în care contribuabilul a achitat taxa privind creșterea gradului de liniște și siguranță în derularea activităților economice și în cursul aceluiași an fiscal aduce modificări actului constitutiv/statutului sau autorizației de funcționare, după caz, în sensul închiderii unui punct de lucru, scăderea se face proporțional cu perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care s-a realizat modificarea și sfârșitul anului fiscal, luându-se în calcul suma încasată la bugetul local.

Pentru neplata la termenul scadent a obligației fiscale, se datorează după acest termen majorări de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere. Cuantumul majorărilor de întârziere poate fi modificat prin legile bugetare anuale.

La declarația de impunere, agentul economic are obligația de a anexa în fotocopie următoarele documente:

-    certificat de înregistrare la Camera de Comerț;

-    actul de proprietate sau deținere (concesiune, închiriere, asociere, etc.)

-    schița activului vizată de o persoană autorizată.

Termenul de depunere al declarației anuale:

-    pentru contribuabilii din Constanța este până la 01.03.2011;

-    pentru Mamaia și Sat Vacanță este până la data de 01.07.2011.

în situația în care pe parcursul anului fiscal nu au intervenit modificări față de declarația depusă în anul precedent care să conducă la recalcularea taxei, contribuabilul nu mai are obligația depunerii unei noi declarații anuale. în acest caz, declarația depusă în anul 2010 reprezintă titlu de creanță al contribuabilului pentru calcularea și emiterea deciziei de impunere la plata taxei pentru anul 2011. Constituie contravenții:

-    depunerea peste termen a declarațiilor;

-    nedepunerea declarațiilor;

-    depunerea declarațiilor cu informații eronate;

-    nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor aduse statutului/actului constitutiv în cazul persoanelor juridice, precum și în autorizațiile de funcționare, în cazul persoanelor fizice autorizate și asociațiilor familiale cu privire la închiderea/deschiderea de puncte de lucru

Contravențiile prevăzute mai sus se sancționează cu amendă de la 240 lei la 600 lei, în cazul persoanelor fizice autorizate și asociațiilor familiale, și cu amendă de la 960 lei la 2400 lei în cazul persoanelor juridice.

Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea încasării taxei, controlului și aplicării sancțiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

România

Județul Constanța Municipiul Constanța Consiliul Local

~ Modffhil doglnfflțigi cate-următorul;

f-S-

șprr

, »w\-W5r\

f-FWT    q-fl7Tt • î «șm ''

»    t»c    rie    ne


ROMÂNIA

Județul Constanța

SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE ȘI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL Operator de date cu caracter personal nr. 10950

Codul de înregistrare fiscală (C.I.F.) 14260477 Str. Sulmona nr. 22

Mail: office@spit-ct.ro Cod poștal 900746 Nr.................din........../.........................../201....

DECLARAȚIE

pentru încasarea taxelor speciale pentru anul_

Taxă privind creșterea gradului de liniște și siguranță în derularea activităților economice

CONTRIBUABIL SEDIU SOCIAL PUNCT DE LUCRU NR. REG. COM. COD FTSCAI, ADRESĂ DE E-MÂTI TEL./EAX CONT BANCA

VERIFICAT DF,

ORGANUL DE SPECIALITATE


NR. ȘI DATA ÎNREGISTRĂRII


, SEMNĂTURA ‘ \ LS.

v    z

\    x


Mamaia și Sat Vacanță

Nr. Crt.

Activitatea

Se bifează cu X

Zona

Suprafață utilă (m2)

Taxa (lei)

I.

Unități dc agrement (suprafață utilă)

530

2.

Unități din activitatea dc alimentație publică — vezi zonarea anexă (Mamaia + Sat Vacanță) (suprafață utilă)

SSl50mJ=538

S>150m2= 1.096

3.

Spații comerciale, prestări servicii, sediu social și puncte dc lucru (suprafață utilă)

SS50m2- 11

50<S<100m2=330 100m2>S= 538

4.

Bănci, societăți de leasing, societăți de asigurare-reasigurare (suprafață utilă)

Ss200m!=5.524

S>200m2=18.261

5.

Case de amanet, case de schimb valutar, societăți de intermedieri credite, societăți de tranzacționare a titlurilor de valoare pe piață, societăți de brokeraj, agenți de asigurare (suprafață utilă)

SS50m2= 550

S>50m2= 1.105

Constanța

Nr. Crt.

Activitatea

Se bifează cuX

Suprafață utilă (m2)

Taxa (lei)

1.

Unități din activitatea de alimentație publică (suprafață utilă)

S<100m‘-11

S>100m2- 1,411

2.

Spații comerciale, prestări servicii, sediu social și puncte dc lucru (suprafață utilă)

S<100m2=ll

100m2<S<200m2= 1.105 S>200m2= 5.524

3.

Centre comerciale ce desfășoară activitate comercială (suprafață utilă)

SS100m2=ll 100m2<S<500m2=5.524 500in2<S<2000m2=l 1.025 2000m2<SS4000m2=16.535 S>4000m2= 44.099

4.

Piețe agro-alimcntarc (suprafață utilă)

S<IOOm2= 11

100 m2<S£1000m2=1.411

1000m2<ss2000m2=2.525 S>2000m2=5.524

5.

Depozite comerciale (suprafață utilă)

SS100m2=ll IOOin2<S<2OOnE=538 S>200n,J= 1.107

6.

Bănci, societăți dc leasing, societăți dc asigurare-reasigurare (suprafață utilă)

Să200mJ=5.524

S>200m2=l 8.261

7.

Casc dc amanet, casc dc schimb valutar, societăți dc intermedieri credite, societăți de tranzacționare a titlurilor de valoare pe piață, societăți de brokeraj, agenți de asigurare (suprafață utilă)

S£50m2= 550

S>50m2= 1.105

România

Județul Constanța Municipiul Constanța Consiliul Local

Data completării declarației:_

Numele și prenumele, semnătura și ștampila reprezentantului legal al societății:_

Date de identificare (B.I./C.L):_

Adresa de domiciliu:_

Telefon:_

Adrcă de c-mail:_

*Sub sancțiunile aplicate de fals în acte publice, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.

La prezenta declarație sc vor anexa în copie următoarele documente:_

-    certificat de înregistrare și anexe;

-    actul dc proprietate sau deținere (concesiune, închiriere, asociere, ctc.);

- schița activului vizată de o persoană autorizată.

8. TAXA ANUALĂ PENTRU VEHICULELE LENTE

Prezenta taxă este instituită ca taxă locală, în temeiul art. 283 alin. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru utilizarea infrastructurii publice locale. Vehiculele lente sunt mijloace de transport pentru care nu există obligația înmatriculării, astfel:

1.    autocositoare;

2.    autoexcavator (excavator pe autoșasiu);

3.    autogreder sau autogreper;

4.    buldozer pe pneuri;

5.    compactor autopropulsat;

6.    excavator cu racleți pentru săpat șanțuri, excavator cu rotor pentru săpat șanțuri sau excavator pe pneuri;

7.    freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat;

8.    freză rutieră;

9.    încărcător cu o cupă pe pneuri;

10.    instalație autopropulsată de sortare-concasare;

11.    macara cu graifer;

12.    macara mobilă pe pneuri;

13.    macara turn autopropulsată;

14.    mașină autopropulsată pentru oricare din următoarele:

a.    lucrări de terasamente;

b.    construcția și întreținerea drumurilor;

c.    decopertarea îmbrăcăminții asfaltice la drumuri;

d.    finisarea drumurilor;

e.    forat;

f.    turnarea asfaltului;

g.    înlăturarea zăpezii;

15.    șasiu autopropulsat cu fierăstrău pentru tăiat lemne;

16.    tractor pe pneuri;

17.    troliu autopropulsat;

18.    utilaj multifuncțional pentru întreținerea drumurilor;

19.    vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă;

20.    vehicul pentru măcinat și compactat deșeuri;

21.    vehicul pentru marcarea drumurilor;

22.    vehicul pentru tăiat și compactat deșeuri;

23.    motostivuitor (autostivuitor);

24.    și altele asemenea.

« S Romania

tBW3 Județul Constanța

Municipiul Constanța

-. k ■ constltul Local

Anexa nr.5

la hotărârea nr.

în cazul vehiculelor lente, taxa pentru oricare tip de vehicul este stabilită în sumă fixă de 40 lei/an. Pentru vehiculele lente existente în patrimoniul persoanelor fizice sau juridice la data de 1 ianuarie, taxa datorată pentru întregul an fiscal se achită până cel târziu la data de 31 ianuarie a anului de referință.

Pentru vehiculele lente dobândite după data de 1 ianuarie, taxa se datorează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a dobândit vehiculul lent, proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal respectiv, se declară și se achită în cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobândirii.

Pentru vehiculele lente înstrăinate taxa se dă la scădere începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a avut loc înstrăinarea, proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului respectiv, regularizarea sumelor achitate în plus făcând obiectul compensării cu alte impozite și taxe exigibile la acea dată sau al restituirii către contribuabil.

Constituie contravenții următoarele fapte:

a) depunerea peste termen a declarațiilor fiscale;

b) nedepunerea declarațiilor fiscale.

A

In cazul persoanelor fizice, contravenția prevăzută la lit. a) se sancționează cu amendă de la 60 lei la 240 lei, iar cea de la lit. b) cu amendă de la 240 lei la 600 lei.

în cazul persoanelor juridice, contravenția prevăzută la lit. a) se sancționează cu amendă de la 240 lei la 960 lei, iar cea de la lit. b) cu amendă de la 960 lei la 2400 lei.

Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea încasării taxei, controlului și aplicării sancțiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

România

Județul Constanța Municipiul Constanța Consiliul Local

Modelul declarației pentru stabilirea taxei pentru vehicule lente este următorul:

ROMANIA

Codul de înregistrare fiscala (C.I.I'.) 14260477 Str. Sulmona nr. 22

Mail: officc@spit-ct.ro Cod poștal 900746


Județul Constanța

SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE ȘI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL

DECLARAȚIA DE IMPUNERE

î

privind stabilirea taxei locale pentru vehicule lente, datorată în temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în cazul contribuabililor persoane fizice și juridice

Contribuabilul_

Sediul_

Codul unic de înregistrare_

Telefon:_

Fax:_

Adresă de e-mail:_

Contul nr.:_

Deschis la Banca_


Nr._din_/_20_

Verificat de_

L.S. Semnătura_

NR. DE ROL NOMINAL UNIC_


Nr._din__20_

Subsemnatul(a) _în calitate de_la S.C.

_, legitimat prin B.I./C.I. seria_nr._, eliberat(ă)

de Poliția _ la data de _, C.N.P. _, telefon

_, adresă de e-mail _, declar că societatea deține în

proprietate un număr de_vehicule lente detaliate pe verso-ul prezentei.

Prin semnarea prezentei am luat cunoștință că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepsește conform legii penale, cele declarate fiind corecte și complete.

DIRECTOR,


ȘEFUL COMPARTIMENTULUI CONTABIL,


L.S._

(prenumele, numele și semnătura)    (prenumele, numele și semnătura)

NOTA: In cazul persoanelor fizice, declarația se completează în mod corespunzător cu elementele de identificare specifice acestora

SITUAȚIA

cuprinzând vehicule lente


Nr.

Crt.

Specificare

(tipul)

Nr.

Data dobândirii

Taxa datorată/ vehicul - lei/ an -

Total taxă datorată (col.2x col.4)

OBS.

0

1

2

3

4

5

6

1

Autocositoare

2

Autoexcavator (excavator cu atutoșasiu)

3

Autogreder

4

Autoscreper

5

Autostivuitor

6

Buldozer pe pneuri

7

Combină agricolă pentru recoltat cereale sau furaje

8

Compactor autopropulsat

9

Electrocar cu echipamente: sudură, grup electrogen, pompă etc.

10

Excavator cu radeți pentru săpat șanțuri

11

Excavator cu rotor pentru săpat șanțuri

12

Excavator pe pneuri

13

Ereză autopropulsată pentru canale

14

Ereză autopropulsată pentru pământ stabilizat

15

Ereză rutieră

16

încărcător cu o cupă pe pneuri

17

Instalație autopropulsată de sortare-concasare

18

Macara cu grafier

19

Macara mobilă pe pneuri

20

Macara turn autopropulsată

21

Mașină autopropulsată multifuncțională pentru lucrări de terasamente

22

Mașină autopropulsată pentru construcția și întreținerea drumurilor

23

Mașină autopropulsată pentru decopertarea îmbrăcămintei asfaltice la drumuri

24

Mașină autopropulsată pentru finisarea drumurilor

25

Mașină autopropulsată pentru forat

26

Mașină autopropulsată pentru turnat asfalt

27

Plug de zăpadă autoprosulsat

28

Șasiu de zăpadă autipropulsat

29

Tractor pe pneuri

30

Troliu autopropulsat

31

Utilaj multifuncțional pentru întreținerea drumurilor

32

Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apă

33

Vehicul pentru măcinat și compactat deșeuri

34

Vehicul pentru marcarea drumurilor

35

Vehicul pentru tăiat și compactat deșeuri

TOTAL


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, _    contrasemnează

MOÎSQfit    ///CXKKjC    marcela


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ȘI A AUTORIZAȚIILOR ADMINISTRATE DE DIRECȚIA URBANISM

A. Taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism

SUPRAFAȚA

TAXA (lei)

a) până la 150 m2, inclusiv

5

b) între 151 -250 m2, inclusiv

6

c) între 251 - 500 m2, inclusiv

8

d) între 501 - 750 m2, inclusiv

10

e) între 751 - 1.000 m2, inclusiv

12

f) peste 1.000 m2

12 + 0.01 lei/m2

pentru fiecare m care depășește 1.000 m

B. Taxe pentru eliberarea autorizațiilor de construire

1.    Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru orice altă construcție decât cele prevăzute în alt aliniat al prezentului articol este de 1% din valoarea autorizată a lucrărilor, inclusiv a instalațiilor aferente acestora.

2.    Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuință sau anexă la locuință este de 0.5% din valoarea autorizată a lucrărilor, inclusiv a instalațiilor aferente acestora.

3.    Taxa pentru autorizarea de foraje și excavări necesare studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatări de carieră, balastiere, sonde de gaze și petrol, precum și alte exploatări este de 7 lei/m2

4.    Taxa pentru eliberarea autorizației pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire este de 3% din valoarea autorizată a construcțiilor pentru organizare de șantier, necesare execuției lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate odată cu acestea.

5.    Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere, corturi, căsuțe, rulote ori campinguri este de 2% din valoarea autorizată a lucrării sau a construcției.

6.    Taxa pentru autorizarea de lucrări cu caracter provizoriu: chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere, situate pe căile și în spațiile publice, precum și pentru amplasarea corpurilor și a panourilor de afișaj, a firmelor și reclamelor este de 7 lei/m2

7.    Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare totală sau parțială a unei construcții este de 0.1% din valoarea impozabilă a construcțiilor și amenajărilor.

în cazul desființărilor parțiale, cuantumul taxei, se calculează proporțional cu suprafața construită a construcției supuse demolării.

8.    Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism sau a autorizației de construire este de 30% din valoarea taxei inițiale.

9.    Taxa pentru autorizarea privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie, televiziune prin cablu este de 11 lei pentru fiecare instalație.

10.    Taxa pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului este de 13 lei.

11.    Taxe pentru autorizarea scoaterii temporare din folosința domeniului public și/sau privat al Municipiului Constanța pentru lucrări de reconstruire, reabilitare, reparații (avarii), retehnologizare (modernizare), deviere, la rețelele de utilități și branșament/racord este de 19 lei/zi.

Vor fi scutiți de taxa locală agenții economici și persoanele fizice care solicită intervenția în domeniul public și/sau privat pentru lucrări de investiții pe trasee noi.

ROMÂNIA

mVTI'm JUDEȚUL CONSTANȚA W MUNICIPIUL constanța

CONSILIUL LOCAL

Lucrările de investiții pentru realizarea de rețele și branșamente/racorduri vor fi limitate în timp astfel:

>    pentru realizarea unui branșament, timpul de scoatere temporară din folosința domeniului public și/sau privat nu va depăși 5 zile. Acest termen se poate prelungi o singură dată cu încă 5 zile. Excepție vor face branșamentele care se vor realiza prin foraj orizontal, termenul de execuție nu va depăși 10 zile cu posibilitatea de a-1 prelungi cu încă 10 zile. Taxa pentru prelungirea autorizației se va calcula în funcție de numărul de zile solicitat.

>    în cazul lucrărilor pentru realizarea unei rețele subterane, timpul de scoatere temporară din folosința domeniului public și/sau privat nu va depăși 30 zile pentru un tronson de 100 ml. Acest termen se poate prelungi o singură dată cu încă 30 zile. Taxa pentru prelungirea autorizației se va calcula în funcție de numărul de zile solicitat.

Termenul de valabilitate al autorizației pentru scoaterea temporară din domeniul public și/privat este intervalul de timp cuprins între 60 de zile și 6 luni de la data emiterii în funcție de complexitatea lucrării. Acest termen se va încadra în termenul de valabilitate prevăzut în autorizația de construire. în cazul în care expiră acest termen, se va solicita o nouă autorizație pentru scoaterea temporară din domeniul public și/privat, în termenul de valabilitate al autorizației de construire. Depășirea termenelor menționate în autorizația de scoatere temporară din folosința domeniului public și/sau privat se va sancționa conform legislației în vigoare.

Responsabilitatea încasării taxei revine Direcției Urbanism.

12. Taxa pentru obținerea în numele solicitantului a avizelor necesare în vederea autorizării va fi de 20 lei/aviz.

Mod de aplicare

Pentru taxele prevăzute la punctele de la 1 la 10 se aplică următoarele reguli:

a)    în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcție, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizația respectivă, persoana care a obținut autorizația trebuie să depună o declarație* (cf. modelului) privind valoarea lucrărilor de construcție la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale;

b)    până în cea de-a 15 zi inclusiv, de la data la care se depune situația finală privind valoarea lucrărilor de construcții, compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale are obligația de a regulariza taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcție;

c)    până în cea de-a 15 zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al administrației publice locale a emis valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice sumă suplimentară datorată de către persoana care a primit autorizația sau orice sumă care trebuie rambursată de autoritatea administrației publice locale.

d)    Pentru taxele prevăzute la punctele de la 1 și 2 valoarea lucrărilor de construcții ce vor fi autorizate în temeiul legal se stabilesc astfel:

e)    pentru persoane fizice, valoarea va fi calculată conform Anexei 1.1. privind impozitul pe clădiri, din prezenta hotărâre, pentru lucrările de construcții ce se încadrează din punct de vedere constructiv în Anexa l.,l. Pentru lucrările de construcții ce nu se încadrează în Anexa 1.1. valoarea va fi stabilită prin deviz estimativ.

f)    pentru persoane juridice, valoarea va fi stabilită prin deviz estimativ, dar nu mai mică decât cea calculată pentru lucrările de construcții ce se încadrează (ca sistem constructiv) conform valorii impozabile stabilite prin Anexa 1.1. din prezenta hotărâre.

OHSTAV^ ROMÂNIA

e jț JUDEȚUL CONSTANȚA yj MUNICIPIUL CONSTANȚA — CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 6 la hotărârea nr. (fcjAOțO

Regularizarea taxei pentru autorizația de construire la terminarea lucrărilor, se face pe baza valorii reale a lucrărilor de construcție, valoare care nu poate fi mai mică decât cea determinată conform anexei privind impozitul pe clădiri din hotărârea de consiliu aferentă anului când a fost terminată lucrarea.

Referitor la taxa pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, pentru avizele comisiilor tehnice sau colegiilor constituite prin dispoziții ale Primarului Municipiului Constanța, care cuprind specialiști în domeniile respective, atât din cadrul aparatului propriu cât și din cadrul instituțiilor de specialitate care sunt special împuterniciți de conducerile executive respective, petentul va prezenta, la momentul eliberării avizului menționat, o copie a documentului de plată.

Avizele se eliberează doar dacă respectiva documentație a fost supusă analizei comisiei de resort în baza unei solicitări exprese, respectiv dacă avizul a fost prevăzut în certificatul de urbanism.

Pentru obținerea avizelor impuse în certificatul de urbanism solicitantul va depune:

- cerere;

- copie certificat de urbanism;

- documentația anexă;

- taxă conform prezentei hotărâri pentru fiecare aviz, achitată cu anticipație, prin chitanță la casieria primăriei sau cu ordin de plată la trezorerie;

- taxă pentru fiecare aviz percepută de către unitatea emitentă, achitată cu anticipație, prin chitanța la casieria primăriei sau cu ordin de plată la trezorerie.

Modelul declarației pentru regularizarea taxei autorizației de construire la terminarea lucrărilor:

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul (a)_cu domiciliul în Constanța, str.

_rog aprobarea eliberării procesului verbal de recepție (parțială) pentru

lucrările executate în Constanța,__,

nr._, conform autorizației de construcție nr._din

data de_pentru următoarele lucrări executate (până în acest stadiu) :

_lucrări rămase de executat:

_lucrările au fost terminate la data de

Declar pe proprie răspundere în cunoștința prevederilor legale în vigoare că valoarea lucrărilor

rezultate (în acest stadiu) a fost de_lei, din care pentru spațiul

comercial (sediul de firmă) valoarea a fost de_lei.

Mi s-a pus în vedere răspunderea ce o antrenează constatarea ulterioară cu privire la necesitatea declarării valorii reale a construcției executate.

Data:    Semnătura:

DOMNULUI PRIMAR AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

XziWok-

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA EN^GHE


oNSTÂNT£ românia

@3 JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 7 la hotărârea nr.

TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR ȘI AVIZELOR ADMINISTRATE DE DIRECȚIA PATRIMONIU

1.    Taxa pentru eliberarea certificatelor de nomenclatură stradală și adresă este de 7 lei.

Documentația se depune la Biroul nr. 1 - Str. Ecaterina Varga

2.    Taxa pentru eliberarea certificatului de producător:

Pentru produsele vegetale:

a)    suprafață până la 1 ha, inclusiv este de 9 lei;

b)    suprafață de la 1 - 5 ha, inclusiv este de 27 lei;

c)    suprafață de la 5 - 10 ha, inclusiv este de 44 lei;

d)    suprafață peste 10 ha este de 57 lei.

Pentru produse animaliere, apicole este de 57 lei Documentația se depune la Biroul nr. 2 - Str.Ecaterina Varga.

3.    Taxa primăriei privind intabularea dreptului de folosință asupra terenului conform legii nr. 7/1996

a)    persoane fizice

1.    Pentru suprafețe de la 1 - 500 mp, inclusiv este de 51 lei;

2.    Pentru suprafețe de la 501 - 1000 mp, inclusiv este de 102 lei;

3.    Pentru suprafețe peste 1000 mp este de 153 lei.

b)    persoane juridice

1.    Pentru suprafețe de la 1 - 500 mp, inclusiv este de 72 lei;

2.    Pentru suprafețe de la 501 - 1000 mp, inclusiv este de 143 lei;

3.    Pentru suprafețe peste 1000 mp este de 215 lei.

Taxa prevăzută la punctul 3, ca taxă specială, în cuantumul precizat, este motivată de prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată, unde, la art. 12 alin. 3, se dispune că planurile și registrele cadastrale se țin la zi, în concordanță cu situația de pe teren, în baza cererilor și comunicărilor făcute potrivit legii. Taxa constituie venit cu destinație specială, fiind instituită pentru verificarea documentației depuse de către solicitant și emiterea acordului privind intabularea dreptului de proprietate al Municipiului Constanța pentru imobilele aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Constanța.

Taxa prevăzută la punctul 1 se utilizează pentru lucrările de întreținere a arhivei Direcției Patrimoniu.

Taxele prevăzute la punctele 1 și 3 se datorează și se datorează și se încasează prin casierie la momentul eliberării de către Serviciul Cadastru din cadrul Direcției Patrimoniu.

Taxa prevăzută la punctul 2 se datorează și se încasează prin casierie anticipat eliberării certificatului de producător de către Serviciul Patrimoniu din cadrul Direcției Patrimoniu.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

WO/J0/'»/ WMJMÎV $Wui' UftotQt

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACjHE


47

^onsta/vj^ România


4 JudeȚul Constanța H^nÎMuNiciPiuL Constanța ^Consiliul Local

Anexa nr. 8 la hotărârea nr.    /«bOt®


TAXE ADMINISTRATE DE DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

1. Taxe pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate

A. Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate

Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate pentru contribuabilii care încheie contracte de publicitate și reclamă este de 1% din valoarea contractului exclusiv TVA.

Orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă și publicitate în municipiul Constanța în baza unui contract sau a unui alt fel de înțelegere încheiată cu altă persoană, datorează plata taxei prevăzute în prezentul articol, cu excepția serviciilor de reclamă și publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise și audiovizuale.

Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise și audiovizuale, în sensul prezentului articol, corespund activităților agențiilor de publicitate potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, cu modificările ulterioare, respectiv publicitatea realizată prin ziare și alte tipărituri, precum și prin radio, televiziune și internet.

Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate, se plătește la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă și publicitate.

Valoarea serviciilor de reclamă și publicitate cuprinde orice plată obținută sau care urmează a fi obținută pentru serviciile de reclamă și publicitate, cu excepția taxei pe valoarea adăugată.

Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă și publicitate.

Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate se calculează prin aplicarea cotei de 1% la valoarea serviciilor de reclamă și publicitate.

Persoanele care datorează taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate au obligația depunerii unei Declarații anuale de impunere privind stabilirea taxei pentru serviciile de reclamă și publicitate, cu privire la contractele de reclamă și publicitate, sau înțelegerilor încheiate cu diverse persoane cărora le prestează serviciul de reclamă și publicitate până la data de 30 ianuarie 2011.

în cazul în care intervin modificări ale bazei impozabile, persoanele care prestează serviciile de reclamă și publicitate au obligația corectării declarației anuale de impunere inițială, prin depunerea unei Declarații rectificative până la sfârșitul lunii în care s-a produs modificarea.

ossTANr^, Rom Ani a

, «ȘL., jlJudeȚul Constanța El nwiuNiciPRîL Constanța

^Consiliul Local

Anexa nr. 8

la hotărârea nr.

Imputară................................................- CBP...................................SIXUXMP

Serie,...... tu ...... . .... .jadet...    ■ .......ie..... .    . .. . ....-wdjKwW,,. .

secai .... »£î: , .,    . .. ...    ...    ......KT    ,Moc .....*n    ,,.*p . ,

Hl ........... .......    ...... ...................4dcw»d»...........    ........

Co»<!ifc«*fc!....................................................

CwMife Bnti&etK fasta.................................jssfct ..............ix.......................

eodpasUâ....................... .......iNoi&tt. ..,/tr....... ....    ......—M..... JbStx.......eiaj......

as......te!........ ...................te..................... . ................. ................ .....,

BajtMliRjjsitei«sm.r!n!ip . ............ .....................iw................ ......

....... .....

ROMAN IA

1. jt. £    ■roma Mmm

r țlȚ ffi    PWMARIA tttROCHBLUI CONSTANTA

■?    WKKTIA ADMWBrnUKU ootittmrax POBUC SmOVAT

OSfrnenL ADMEraTKAKM BOMEWU® K»UC S PRIVAT

Cccfc.il da iderCiSciie fiscala 478ț-fâl

BATotm» teii; rted 1BAN; RO«3TRCTiJ13«2»XW£X dese!» I» TreSte«>» »as«fMÎte CaaatartJt, «el 0Î41 TO81M I fte.82« 708Î95

N« rot iKiasstl atee

Jir. ,    ..    ,..„ «Madftdnra ... >.■ . .20»

.......... DECLARAȚIE FISCALA

Pentru stabilirea taxei pentru servirii de reclama « publicitate depusa pentru anul 2011

DECIZIE DE IMPUNERE............

Pentru stabilirea taxei pentru servieta* de nebuna ei publicitate pentru anul 2011 in rsrKfferreaioî* cu preTedenie Lege «ar, 57173383 privind Codul Ftesl cu teMdsCîttiSe si «espistuii, duri»** « » H O.«r.4472B64 penau «peabemt llenatlst Mmedelagit* de •pStM* » Legii nr S7I/7WJ privind Codul ftecii. «. nwdSficaril* » cempidteile «&*«»«» ei » 03. n«. 92/20© psivaad Codul de procedee» fuse»!», cu mad&ttit» si cowpfctsri!» ultetajte» ».« «taW»« unateoare!» «tAgtea d» jd«U f«i». d« bugetul ImN <1 Mumegrute» Contenit»

Sw&fecaMteJi ai us&erd p?«ve4enJoe Legii rsf 57K2G93 pavtnd Codul îwc«Ț u&erriMr» 4»<fcw* SA (d«T?uwure c^nlriboAfesC’,. :: , ■ <. > .■,

*v*ax ai d«ruk«« uffffiatottek «e«d«<ete 4e publsrtri*

cu modificării* «

Nr.

«rt

BeMtfit.br

Cttttfratt nr« ifrtixta

Dafebirerfi

fcttfgrare

Y«l#*re*

xetvfeBbrfe

yvfcHrtbte bra TVA

C«b

Taxe ixfera&x

TfcriMfeMfeb

fflf)

0)

w

01

(4>

0)

L

2.

3,

4.

i.

5.

■j.

3.

DtrevUc ?3*

Sef c«mp«rt«»*rs5

Fe&UUfiuchifeHf**. U2#i pans b wnmtsttde    esai av», st yen cerute &<£««&&    te

pbltfa P»«ftfyttdfe»de «mHktas» îdJu «srecMlew» rit e&tid&ite bg£

Icnotriva fBttâuttțc? dtwua» ra® Djezenti sa eaaie face crtnbsUăsfc. caaft se destine «i tfînaea de

î&mKissdiL mane l<r ai ftcaffu&altirâ...

.................... f©s«2U5n«ie nUHM!k..£L4«m&atar4h............................

30 de ate d» t» «Oteteie»!», i» e«tsnaifi»e»ie»!i«d.

Am primit un extmplii *t 4««iw« <Ur imputat*,

FKaant ««w*...... ac................

Sîjâfâiâîw» «a&s&Bhâ

Biei-ClTes»

...........

Ccnduc siorjJ otgattM&ri fâse-tK,

J    1

SAtt

(pienum*, oum« st

îtst«ac«fi!i esi (bht    ......

Nr »

dbstXL CS&fhfrBtaâS Ar țșxwî®

(fanrtuepieiswiit ni nume)

onsta\?

. ROMANȚA

la hotărârea nr.

B. Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

Orice persoană care utilizează un panou, afișaj sau structură de afișaj pentru reclamă și publicitate într-un loc public pe raza Municipiului Constanța datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al Municipiului Constanța.

Valoarea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se calculează anual, prin înmulțirea numărului de metri pătrați sau a fracțiunii de metru pătrat a suprafeței afișajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel:

a)    în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate este de 23 lei/an/m2;

b)    în cazul oricărui alt panou, afișaj sau structură de afișaj, pentru reclamă și publicitate, taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate este de 17 lei/an/m2.

Persoanele care datorează taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate trebuie să depună o Declarație anuală de impunere privind stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate, la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale în raza căreia este amplasat panoul, afișajul sau structura de afișaj în termen de 30 zile de la data amplasării.

Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se calculează pentru a reflecta numărul de luni sau fracțiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afișează în scop de reclamă și publicitate.

Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate se plătește anual, anticipat sau trimestrial, în patru rate egale, până la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie și 15 noiembrie, inclusiv.

Persoanele care datorează taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate au obligația să depună o Declarație anuală de impunere privind stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate la compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Constanța, cu privire la mijloacele de afișaj în scop de reclamă și publicitate deținute, până la data de 30 ianuarie 2011.

în cazul în care intervin modificări ale bazei impozabile, persoanele care au depus Declarația anuală de impunere au obligația corectării Declarației de impunere inițială prin depunerea unei Declarații rectificative.

kONSTAAf^ ROMÂNIA

X' JBf4JldeTul Constanța ICT (HMunicipiul Constanța

^Consiliul Local

Anexa nr. 8 la hotărârea nr.    /Q


SwpMeawft.............................. ........CNF ..    ................ .......BlJCtCIP.

Serie...........nr...................,juefet................................loc.....................................codpostai.. ...............

s&cfcor..... „sii...................................... ...............ai_____ ..bkw? ... .«sat».......etaj.......ap.........

tel-----.. --------- .. ... .. „ ..te ..... .. ..... ............—,.3Kbx»â»«.m»fl.. ..... ........ ...

ContriboabibaL................................. ..........................

Codi.il de «teiitifjr-.ire fiscili....................................„județ.................1<« ..............................

cod postai................... ..seetee .. ..,«tr............. ........ ., «nr...... ,bbc.....seara. .. etaj.. .

op... ..„tel.....................................fax............................adresa da e«xna£t......................................................;

iamgjrtMl hmgisSruleeuMtHdui..................................................kw ............................eeM IRAN

.......................................................,itesrti» te....... ...........................................................................................

ROMANȚA

£ J6| 4    JWJSTUL C(MRjU«U

jfi151 flt    PIUMAIUA MUNICBWLOI eONW.WrA

4tAgr V    direcția .AranprasTRARRA domenitiuji pibuc «privat

SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUII PUBLIC SI PRIVAX

Codul d« identificase fiseei» 4785431

BATom «Jl; ton» ISAN: RO83TRE223121340250 XXXXX «Uschu la Tmom» Municipiului Constării; tal. 024! 708I5S / fac.0241 708195

Nr toi nominal unic

Nr .................../data eliberării......../........2011

H». si daria ira'egi.flîiarii......................./

La organul fiscal

declarații: fiscala

Pentru stabilirea taxei pentru alîsaj in scop de de ierlanta si pu bl iritate depusa pentru anul 2011

DECIZIE DE IMPUNERE

Pentru xtabflirea taxei pentru afișa) in step de reclama si publicitate pentru anul 2011

hi totifoinutate cu prevederile Legai ta 371/2003 pjrntiil Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare st a H..G.ne.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii ra 37172003 privind Codul Fiscal cu «uxlifiearil» ari completările Ulterioare siOG nr. 92/2003 privind Codul de* procediua fiscala, cu mortificările si. completările ulterioare se stabilesc următoarele ob&jțsila de plata fata de bugetul local al Municipiului Constanta ;

* afisaj situat in locul m care persoana derulează o activitate economica

Nr.

......«8.......

Âmplasaiîwnî

Sujirafite si

..............

Durata amplasării*

.....de tu»$

taxei aivwdc (te

Taxa datorata

<u$

TermeneU de plite

<#>

~?n ■

<2>

<*>

“■—“W    ““

‘—“TST- -    —

1

2

3

4

* afișat Situat ut alt îac decât cei m caxe pensoraa c

terate&s&o arisvri&te eoorasmsca

nsx.

Ctt

Amplasament

Suprafața si

Durata, •amplasării*

Guru/fHctma țte t<g»$

Ifcndul taxei anuale (teifmp)

Taxa datoiata.

<te$

Tennrtwfe da plata

db

d>

«> ......................

<4»

~'®-S3i'x®xț4)i'/îî........

i

i

3

4

5

*se wsene «asearal de lum saa fiaciiasu de hins dm estul pentru care este inîociîuta declarația m    este

amplasat «fiseguL Contribuabilul completează doua exemplare p» car* le depune la organul frecai

Director P J,    Sef cotnpartmera contateii

L.S................................................... ...........................................................

forenumel®, numele si semnaturat    fbrerxumle. numle st seoirvaiuraȚ

Pesrim nesehitaîea Laxei pana la termenele aralate mai sus, se vot calcula accesam pana. la

data pUtii Prezentul titlu de creanța de^ne titlu executoriu in cond&Uile lega

împotriva masurilor dispuse prin pxesenta se poete fac» contestație, care se depune in Unu» de

30 de ab de Ia comunicare, la organul fiscal emitent

Am primă u« exempUr «3. deciziei detxftpwere»

Pxemsme si nume...........................,CWP.................................... &

SeftitiafUM cordrib nobil

Date    i    S    sau

1 JC.1 jCi.Fdm3B_______nr............*

Conducătorul organului fia

(prenume, nume sx stan

cri,

pileai    Iratocimt azi data ...............................

Kr si data confirmam de prisranr

if'itteb.i.piMUutw st ramuri

con5ta^ România

JudeȚul Constanța

fll d HiMuNicif iul Constanța

Scutiri și facilități

1.    Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate și taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate nu se aplică instituțiilor publice, cu excepția cazurilor când acestea fac reclamă unor activități economice.

2.    Taxa pentru afisaj în scop de reclamă și publicitate, nu se aplică unei persoane care închiriază panoul, afișajul sau structura de afișaj unei alte persoane, în acest caz taxa fiind plătită de această ultimă persoană.

3.    Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate nu se datorează pentru afișele, panourile sau alte mijloace de reclamă și publicitate amplasate în interiorul clădirilor.

4.    Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate nu se aplică pentru panourile de identificare a instalațiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulație, precum și alte informații de utilitate publică și educaționale.

5.    Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate pentru afișajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcția lor, realizării de reclamă și publicitate.

Amplasarea afișelor și reclamelor publicitare se va realiza pe baza autorizației eliberate de autoritățile administrației publice.

Sunt interzise executarea și montarea firmelor și reclamelor fără obținerea în prealabil a autorizației de construire eliberate în conformitate cu prevederile art. 3 lit. g din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, și a Ordinului ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 91/1991 pentru aprobarea formularelor și a procedurilor de autorizare și a conținutului documentațiilor prevăzute de Legea nr. 50/1991.

Amplasarea afișelor și reclamelor publicitare pe raza municipiului Constanța se va face în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 955/15.06.2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local. Sancțiuni

Constituie contravenții următoarele fapte:

a)    depunerea peste termen a Declarațiilor de impunere anuale referitoare la taxa de afișaj în scop de reclamă și publicitate sau a Declarațiilor de impunere anuale privind stabilirea taxei pentru serviciile de reclamă și publicitate, și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 200 lei;

b)    nedepunerea Declarațiilor de impunere anuale referitoare la taxa de afișaj în scop de reclamă și publicitate sau a Declarațiilor de impunere anuale privind stabilirea taxei pentru serviciile de reclamă și publicitate, și se sancționează cu amendă de la 200 la 500 lei;

Contravențiilor prevăzute în prezentul articol li se aplică dispozițiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia a jumătate din minimul amenzii.

Responsabilitatea încasării, controlului și urmăririi revine Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat, iar aplicarea controlului și sancțiunilor revine Direcției Corp Control.

2. Taxa aviz program de funcționare precum și viza anuală a acestuia pentru unitățile ce nu se regăsesc în codurile CAEN 5610 (corespondent cod CAEN 5530), 5630 (corespondent cod CAEN 5540) se stabilește în sumă de 80 lei

ț,OHSTAAf7^ ROMÂNIA

tgL JLjudeȚul Constanța i±Ih|municipiul Constanța «'Consiliul Local

3.    Taxa de autorizare pentru desfășurarea de activități temporare în zone publice, (respectiv pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța precum și al cetățeanului), se stabilește în sumă de 200 lei

4.    Taxa pentru eliberarea/vizarea autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică pentru unitățile tip restaurant 5610* (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630**(corespondent cod CAEN 5540), se stabilește astfel:

a)    pentru unități tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530) care funcționează zilnic până în ora Ol00 se stabilește în sumă de:

-    pentru suprafața totală < 100 mp.........................................................................1.500 lei

-    pentru suprafața totală > 100 mp.........................................................................2.000 lei

b)    pentru unități tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530) care funcționează peste ora

0100 se stabilește în sumă de..............................................................................................3.000 lei

c)    pentru unități tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540), care funcționează zilnic până în ora

0100 se stabilește în sumă de:

-    pentru suprafața totală < 100 mp............................................................................600 lei

-    pentru suprafața totală > 100 mp.........................................................................1.200 lei

d)    pentru unități tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540), care funcționează peste ora 01°° se

stabilește în sumă de.................................................................................................................3.000 lei

e)    pentru unități tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530) care funcționează în Stațiunea

Mamaia și Sat Vacanță, se stabilește în sumă de.....................................................................3.000 lei

f)    pentru unități tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) care funcționează în Stațiunea

Mamaia și Sat Vacanță se stabilește în sumă de .....................................................................1.500 lei

* cod CAEN 5530 actualizat prin cod CAEN 5610 conform Ordinului nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN

** cod CAEN 5540 actualizat prin cod CAEN 5630 conform Ordinului nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN

qONSTAN România

Județul Constanța ktl /^Municipiul Constanța ^Consiliul Local


Anexa 1

autorizație de funcționare

pentru desfășurarea activității de alimentație publică

Nr.CDCDC din □□ !□ □□

Eliberată de Primăria Municipiului Constanța


AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE pentru desfășurarea activității de alimentație publică

Nr.OZIDZlD din ZD CIZ DC Eliberată de Primăria Municipiului Constanța


1 .Firma/denumirea_

2.    Formade organizare: Z Societate comercială

Z Persoana fizică Asociație □ Familială

3.    Forma de proprietate:_


4. Sediul: Județul_Localitatea

_str.

_bl._, sc.


aP-_.

5. înmatriculată în Registrul Comerțului cu nr._

_din data_sau autorizația nr.

_din data__, eliberată de

_, cod unic de înregistrare


1.    Firma/denumirea_

2.    Forma de organizare: □ Societate comercială    C Asociație Familială C Persoana fizică

3.    Forma de proprietate: ZI integral de stat □ mixtă Z privată □ cooperatistă Zobștească

4.Sediul: Județul_Localitatea_

str._nr._, bl._, sc._, ap._

5.1nmatriculată în Registrul Comerțului cu nr_din data_

sau autorizația nr._din data_

eliberată de_, cod unic de înregistrare_

6.    Unitatea_situată în municipiul Constanța

Str._, nr._, bl._sc._, ap._;

□în suprafață totală de < 100 mp IZ; > 100 mp □

7.    Activitatea:_


6.    Unitatea_situată în municipiul

Constanța, str._nr._bl.

_, sc._, ap. ;□_în suprafață totală de < 100

mp □; > ZI 100 mp

7.    Activitatea:_


8. Program de funcționare:_


8. Program de funcționare_

PRIMAR

RADU ȘTEFAN MAZĂRE Seria_Nr._


PRIMAR

RADU ȘTEFAN MAZĂRE

Seria_Nr._

Nu este transmisibilă. Nu se admit ștersături.

Se va afișa originalul autorizației la loc vizibil.

•    Vizarea autorizației se va face anual până la 31.03.

•    Autorizația poate fi anulată înaintea expirării termenului dacă nu se respectă:

•    obiectul de activitate menționat pe autorizație;

■    programul de funcționare aprobat;

■    normele de estetică, curățenie și igienă publică;

•    normele de conviețuire socială, ordine și liniște publică;

•    criteriile ce au stat la baza eliberării autorizației;

•    alte prevederi impuse de actele normative în vigoare;

•    la dosar au fost depuse acte ce nu sunt conforme cu realitatea.


romani a

j. Județul Constanța HlmviuNiciPiuL Constanța

^•Consiliul Local


Anexa nr. 8

la hotărârea nr.


MODIFICĂRI ULTERIOARE

Data

Punctul din autorizație care se modifică

MODIFICĂRI ULTERIOARE

Data

Punctul din autorizație care se modifică

VIZE ANUALE

Data

Semnătura

VIZE ANUALE

Data

Semnătura

România

-ăjgLjL JudeȚul Constanța

HJ ^Municipiul Constanța •‘Consiliul Local

Anexa 2

CERERE

Societatea comercială/persoana fizică sub denumirea_înmatriculată la

Registrul Comerțului cu nr. _ sau actul emis pentru

desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și

întreprinderile familiale _ având sediul în localitatea

_str._nr._, bl._, sc._,

ap. _, tel. _ reprezentată prin _ în

calitate    de    _ domiciliat    în    localitatea

__str._nr._, bl._, sc._, ap.

_tel._posesor al codului numeric personal_.

Vă rog să aprobați eliberarea autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică în conformitate cu prevederile Legii nr. 343/2006 pentru modificarea și completarea

Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și ale H.C.L.M._/_privind stabilirea

impozitelor și taxelor locale pentru anul_, pentru următoarele unități de alimentație

publică:

1 .Unitatea _ situată în Constanța, str.

_ nr. _ bl. _ sc. _ap. _ pentru activitatea de

COD    CAEN

2. Unitatea

situată în Constanța, str.

_ nr. _ bl. _ sc. _ap. _ pentru activitatea de

COD CAEN (Pentru societățile comerciale cu un număr mai mare de unități de alimentație publică se va anexa un tabel care să constituie parte integrantă prezentei).

Menționez că pentru fiecare unitate în parte am depus acte conforme cu realitatea.

Declar pe proprie răspundere că pe întreaga durată de funcționare voi respecta legislația privind protecția mediului, protecția muncii, voi îndeplini condițiile igienico-sanitare și cele de pază contra incendiilor, precum și prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată.

Nerespectarea acestor condiții atrage nulitatea absolută a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică.

Data_ Semnătura (ștampila) _

DOMNULUI PRIMAR AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

Anexa 3

DECLARAȚIE

Subsemnatul

cu domiciliul în localitatea

,    județul/sectorul

strada

, nr.    , bl.    , sc.

, ap.    , legitimat cu B.I./C.I.

seria

nr.

, cod numeric personal

în

calitate

de

,    la

S.C./A.F./P.F.

înregistrată la Registrul

Comerțului

sub nr. de

înmatriculare

, cu sediul social în

,    județul/sectorul

,    str.

, nr.    , declar pe

propria răspundere că unitatea de

alimentație

publică

de    tipul

. situată    în

are suprafața totală de

(m )    și    următorul

program    de    funcționare

Declarația neconformă cu realitatea atrage anularea autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică și sancționarea conform prevederilor legale în vigoare.

Data_ Semnătura agentului economic și ștampila

Pentru eliberarea autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică pentru unități tip restaurant 5610 ( corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) -solicitantul va înainta Serviciului Autorizare Agenți Economici din cadrul DADPP o cerere tip însoțită de documentele necesare, următoarele documente:

Taxa prevăzută la punctul 2 constituie venit cu destinație specială, fiind instituită potrivit prevederilor H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, H.G. nr. 333/2003 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, H.C.L.M. Constanța 370/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Taxele de la punctele 2 și 4 se plătesc la casieriile Primăriei municipiului Constanța sau prin ordin de plată în contul bugetului local, odată cu depunerea documentației, agentul economic neputându-se considera autorizat decât în momentul eliberării avizului de program de funcționare, respectiv a autorizației de funcționare privind desfășurarea activității de alimentație publică pentru unitățile tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) pentru care s-au achitat taxele respective; o copie a documentului de plată se va anexa la documentație.

Avizul de program de funcționare prevăzut la punctul 2, cât și autorizația de funcționare privind desfășurarea activității de alimentație publică pentru unitățile tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) prevăzută la punctul 4 sunt valabile până la sfârșitul anului calendaristic, prelungirea valabilității acestora făcându-se prin vizarea anuală a acestora.

Vizarea anuală este obligatorie până la data de 31 martie a fiecărui an, după care se percep majorări de întârziere conform legislației în vigoare.

Taxa aviz program de funcționare, precum și taxa de viză anuală a acestuia se va încasa pentru fiecare punct de lucru al agenților economici, inclusiv pentru cele situate în cadrul complexelor comerciale. Modificările la avizul de program de funcționare cu privire la orarul de funcționare pentru unitățile ce nu se regăsesc în codurile 5610 (corespondent cod CAEN 5530), 5630 (corespondent cod CAEN 5540) vor fi operate în mod gratuit.

în situațiile în care apar modificări referitoare la datele de identificare ale firmei (denumire, formă de organizare, adresă sediu), tipul de unitate, activitatea desfășurată, agentul economic va solicita eliberarea unui nou aviz de program de funcționare.

Modificările pe autorizația de funcționare privind desfășurarea activității de alimentație publică pentru unitățile de tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) referitoare la datele de identificare ale firmei (denumire, formă de organizare, adresă sediu) vor fi operate în mod gratuit.

în situația în care apar modificări referitoare la tipul de unitate, suprafața și programul de funcționare, agentul economic va solicita eliberarea unei noi autorizații de funcționare.

Responsabilitatea încasării taxelor revine Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat prin Serviciul Autorizare Agenți Economici.

Scutiri și facilități

Vor fi scutiți de la plata taxelor prevăzute la punctele 2 și 3, în proporție de 100% următoarele categorii:

a)    veteranii de război conform Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, de la orice taxă locală;

b)    persoanele fizice prevăzute la art.l și 5 al Decretul ui-lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și în alte legi;

c)    alte categorii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 cu modificările și completările ulterioare;

Sancțiuni

Art. 1

Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni, și se sancționează după cum urmează:

a. desfășurarea activității de alimentație publică de către unitățile tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530) și tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) fără a deține Autorizație de funcționare

pentru desfășurarea activității de alimentație publică, cu suspendarea activității comerciale până la data autorizării și cu amendă:

1.    de la 500 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice și de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoanele juridice, pentru structurile cu suprafața totală < 100 mp;

2.    de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoanele fizice și de la 1500 la 2500 lei pentru persoanele juridice, pentru structurile cu suprafața totală > 100 mp;

b.    nevizarea Autorizației de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică de către unitățile tip restaurant și tip bar în termenul legal, cu suspendarea activității comerciale până la data vizării autorizației și cu amendă:

3.    de la 500 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice și de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoanele juridice, pentru structurile cu suprafața totală < 100 mp;

4.    de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoanele fizice și de la 1500 la 2500 lei pentru persoanele juridice, pentru structurile cu suprafața totală > 100 mp;

c.    comercializarea de produse și/sau prestări servicii fără a deține Autorizație pentru desfășurarea de activități temporare în zone publice, (respectiv pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța) precum și al cetățeanului, mutarea sau extinderea unui exercițiu comercial, cât și modificarea suprafeței structurii de vânzare menționate în autorizație, cu suspendarea activității comerciale până la data autorizării sau încadrării în prevederile autorizației și cu amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice și de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoane juridice;

d.    afișarea orarului de funcționare, indiferent de natura exercițiului comercial, fără ca acesta să fi fost aprobat/ vizat de autoritățile Administrației Publice Locale constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice și de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoane juridice;

e.    desfășurarea oricărui exercițiu comercial în perioada suspendării activității comerciale, cu amenda prevăzută la lit. a - c, caz în care limitele minime și maxime se dublează fără a depăși suma de 2500 lei, iar veniturile realizate ilicit în perioada dintre data suspendării activității comerciale și momentul constatării contravenției se confiscă și se fac venit la bugetul local conform prevederilor legale;

f.    nevizarea anuală în termenul legal a Programului de funcționare pentru unitățile care nu se regăsesc în codurile CAEN 5610, 5630 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice autorizate și de Ia 1000 lei la 2000 lei pentru persoane juridice;

g.    lipsa Aviz Program de funcționare pentru unitățile care nu se regăsesc în codurile CAEN 5610, 5630 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice autorizate și de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoane juridice.

Art. 2

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor din prezentul articol se face de către organele de control abilitate ale Primăriei municipiului Constanța, prin inspectorii Direcției Corp Control.

Art. 3

în cazul repetării contravențiilor prevăzute la art. 1 lit. a - c și e într-un interval de 12 luni, chiar dacă amenda a fost plătită, precum și în cazul în care se încalcă în mod repetat dispozițiile legale privind liniștea și ordinea publică, se va suspenda activitatea comercială pe o perioadă de până la 30 de zile pentru structura de vânzare respectivă.

Art. 4

Persoana împuternicită să aplice sancțiunea dispune și confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenții, conform dispozițiilor O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

^ONSTAN^ ROMÂNIA


^Județul Constanța ^Municipiul Constanța Consiliul Local

Anexa nr. 8

la hotărârea nr.


Art. 5

Contravențiilor prevăzute în prezentul articol li se aplică dispozițiile O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal ori după caz, de la data comunicării acestuia a jumătate din minimul amenzii.

Art. 6 Suspendarea autorizației de funcționare

a.    Suspendarea activității unității cât și anularea autorizației de funcționare se face prin Dispoziția Primarului Municipiului Constanța la propunerea organului constatator în condițiile art. 86 din O.G. nr. 99/2000, republicată

b.    Retragerea actelor care au stat la baza eliberării autorizației de funcționare în condițiile prezentei hotărâri, de către instituțiile care le-au emis poate atrage suspendarea acesteia.

c.    Funcționarea unităților de alimentație publică tip restaurant și tip bar cu încălcarea condițiilor prevăzute în autorizația de funcționare poate atrage suspendarea acesteia.

d.    Odată cu aplicarea amenzii pentru contravențiile stabilite prin prezenta hotărâre se pot dispune prin procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției, în funcție de natura și gravitatea faptei, sancțiuni complementare cumulate, conform dispozițiilor O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7

A

In cazul în care persoanele sancționate contravențional nu s-au conformat în termen măsurilor dispuse prin procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției autoritatea Administrației Publice Locale va sesiza instanțele judecătorești.

5. Taxe locale pentru utilizarea temporară a locurilor publice în municipiul Constanța

taxa lei/m2/zi

Nr

crt

ACTIVITATEA

ZONA

A

ZONA

B

1.

Comercializare de carte, presă, vederi

1,01

0,75

2.

Comercializare loz în plic și alte jocuri de noroc

6,31

5,04

3.

Comercializare produse de artizanat, pictură și altele asemenea

0,64

0,53

4.

Comercializare de casete audio, video și CD-uri

10,71

8,59

5.

Comercializare flori

2,92

2,28

6.

Comercializare legume-fructe

4,45

3,50

7.

Comercializare tipărituri și alte articole, obiecte cu specific religios

0,90

0,74

8.

Comercializare mărțișoare, felicitări, sorcove și alte produse specifice sărbătorilor tradiționale

0,64

0,53

9.

Comercializare produse diverse sau prestări servicii (altele decât cele menționate mai sus)

3,82

3,02

10.

Amplasare aparate: popcom, vată de zahăr, aparate de înghețată, tec și alte automate de produse, aparate hot-dog

10,34

8,32

11.

Comerț de întâmpinare în fața propriilor unități comerciale

1,80

1,38

12.

Comerț de întâmpinare în fața propriilor unități de alimentație publică

0,64

0,51

13.

Spectacole, festivaluri, serbări câmpenești (exclusiv organizare de nunți, botezuri)

a) S < 500mp

0,69

0,59

&onstanzw RomAnIA


A Județul Constanța HI nțMuNiciPiUL Constanța 'Consiliul Local

Anexa nr. 8

la hotărârea nr.


b) S > 500mp

0,32

0,27

14.

Campanii promoționale

3,02

2,65

15.

Manifestări cultural-artistice și sportive, evenimente expoziționale și altele asemenea

0,27

0,16

16.

Amplasare rezervoare gaz lichefiat pentru alimentare instalații proprii de termoficare, posturi transformare și altele asemenea

0,27

0,16

17.

Suprafețe ocupate pentru circuri aflate sub cupolă

0,64

0,53

18.

Suprafețe ocupate de menajerii, rulote cazare și alte asemenea aferente circurilor

0,27

0,16

19.

Agrement funcție de suprafețele ocupate:

a) S < 50 mp

1,27

1,01

b) 50 mp < S < 100 mp

0,37

0,27

c) S > 100 mp

0,27

0,16

d) depozitare utilaje agrement

0,16

0,11

20.

Depozitare materiale diverse și ambalaje aferente agenților conomici

1,17

21.

Depozitare accidentală de materiale de construcții (alei, străzi, trotuare)

0,74

22.

Organizare de șantier în baza autorizației de construire, cererii și a schiței aprobate pentru perioada solicitată de beneficiar

0,74

23.

Ocuparea domeniului public cu panouri publicitare fixe și mobile, casete publicitare, stopere, alte mijloace (cu achitare anticipată, lunară și/sau pe perioade determinate conform solicitării beneficiarului prin cerere și schiță aprobate) atunci când acestea sunt inscripționate cu afiș publicitar

1,38

24

Ocuparea domeniului public cu panouri publicitare fixe si mobile, casete publicitare, stopere, alte mijloace (cu achitare anticipată, lunară și/sau pe perioade determinate conform solicitării beneficiarului prin cerere și schiță aprobate) atunci când acestea nu sunt inscripționate cu afiș publicitar

1,17

25.

Ocuparea domeniului public cu active proprietatea privată a diverșilor agenți economici (unde se desfășoară activitate economică) pentru care nu există titlu de proprietate sau concesiune pe teren

2,12

26.

Ocuparea domeniului public cu active proprietatea privată a diverșilor agenți economici (unde nu se desfășoară activitate economică) pentru care nu există titlu de proprietate sau concesiune pe teren

1,17

27.

Vânzare directă de cereale, legume, fructe, brazi din:

a) autoturisme

10,07

b) autocamioane

7,58

c) autofurgonete

10,81

d) remorci

7,58

28.

Vânzare directă de cherestea, combustibil solid și alte produse din:

a) autocamioane

10,07

b) autofurgonete

11,34

c) remorci

10,07

29.

Taxa ocupare domeniu public cu autovehicule scoase spre vânzare:

a) autoturisme

1,54

b) autocamioane

3,18

c) autofurgonete

3,18

d) remorci

3,18

30.

Taxa ocupare domeniu public cu active care au făcut obiectul unui contract cu Municipiul Constanța aflat în procedura de soluționare a situației juridice a terenului unde se desfășoară activități economice

1,06

31.

Taxa ocupare domeniu public cu active care au făcut obiectul unui contract cu Municipiul Constanța aflat în procedură de soluționare a situației juridice a terenului unde nu se desfășoară activități economice

0,53

32.

Taxa folosință domeniu public și privat al Municipiului Constanța de rețelele de cablu TV, telefonie, internet etc.

0,11 lei/m liniar/lunar

33.

Ocuparea domeniului public și privat al Municipiului Constanța cu vehicule, remorci, utilaje destinate lucrărilor de construire

0,74 lei/mp/h

NOTA:

*ZONA A: Perimetrele:

Str. Ștefan cel Mare și străzile adiacente acesteia,

Zona Gară,

Zona I.C.I.L.,

Zona Casa de Cultură,

Zona Delfinariu,

Zona Portul Tomis

Zonele din jurul piețelor și parcurilor

Zona Spital Județean

**ZONA B: perimetrele neincluse în zona A

Taxele utilizate de Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat sunt cele stabilite la punctele de la 20 la 32 și sunt fixe indiferent de zonă.

Pentru activitățile desfășurate în Orășelul Copiilor în perioada sărbătorilor de iarnă, taxele se vor reduce cu 50%.

^oNSTAN^ RomANIA

. 4 JudeȚul Constanța IjiMunicipiul Constanța ^Consiliul Local

6. Taxe locale pentru utilizarea locurilor publice în Stațiunea Mamaia și Sat Vacanță

taxa lei/mp/zi

Nr.

Crt.

ACTIVITATEA

Zona A

Zona B

Zona

C

1.

Comercializare de carte, presă vederi și altele asemenea

1,01

0,74

0,64

2.

Comercializare loz în plic și alte jocuri de noroc

12,61

10,07

7,58

3.

Comercializare produse de artizanat, pictură și altele asemenea

0,64

0,53

0,37

4.

Comercializare de casete audio, video și CD-uri

10,71

8,59

6,47

5.

Comercializare flori și legume - fructe

4,40

3,50

2,65

6.

Comercializare tipărituri și alte articole, obiecte cu specific religios

0,74

0,64

0,53

7.

Comercializare produse diverse sau prestări servicii (altele decât cele menționate mai sus)

4,40

3,50

2,65

8.

Amplasare aparate: popcom, vată de zahăr, aparate de înghețată, tec și alte automate de produse, aparate hot- dog

10,34

8,32

6,15

9.

Comerț de întâmpinare în fața propriilor unități comerciale

Luna

Valoarea

Mai

0,74

Iunie

0,74

Iulie

2,54

August

2,54

Septembrie

0,74

Restul anului

0,53

10.

Comerț de întâmpinare în fața propriilor unități de alimentație publică.

a) Pentru unități care prepară și desfac mâncăruri calde și reci

Luna

Zona A

ZonaB

Zona

C

Mai

0,19

0,14

0,06

Iunie

0,64

0,51

0,37

Iulie

2,20

1,75

1,33

August

2,20

1,75

1,33

Septembrie

0,19

0,14

0,06

Restul anului

0,19

0,14

0,06

b) Pentru unități de alimentație publică fără desfacere mâncăruri calde și reci

Luna

Zona A

Zona B

Zona

C

Mai

0,19

0,14

0,06

Iunie

0,59

0,43

0,32

Iulie

1,91

1,51

1,12

August

2,20

1,75

1,33

Septembrie

0,19

0,14

0,06

Restul anului

0,19

0,14

0,06

^oNSTANT-^ RomANIA

iJudețul Constanța HJ /IîMunicipiul Constanța 'Consiliul Local

11.

Spectacole, festivaluri, serbări câmpenești, în funcție de suprafața ocupată, astfel:

a) S < 500m2

0,82

b) S > 500m2

0,37

12.

Campanii promoționale

Zona A

Zona

B

Zona C

1,64

1,27

1,01

13.

Manifestări cultural-artistice și sportive, evenimente expoziționale și altele asemenea

0,37

0,27

0,11

14.

Amplasare gaz lichefiat pentru alimentare instalații proprii de termoficare

1,01

0,74

0,64

15.

Suprafețe ocupate pentru circuri aflate sub cupolă

0,37

0,27

0,11

16.

Suprafețe ocupate de menajerii, rulote cazare și alte asemenea aferente circurilor

0,37

0,27

0,11

17.

Agrement funcție de suprafețele ocupate:

S < 50 mp

1,38

50 mp < S < 100 mp

1,01

S > 100 mp

0,64

Depozitare utilaje agrement

0,27

18.

Depozitare materiale diverse și ambalaje aferente agenților economici

2,54

19.

Depozitare accidentală de materiale de construcții (alei, străzi, trotuare)

1,17

20.

Organizare șantier

în baza autorizației de construire

- în sezon perioada 01.06.-31.08.

0,53

3,39

21.

Ocuparea temporară a domeniului public cu panouri publicitare, stopere, alte mijloace de reclamă (cu achitare anticipată, lunară și/sau pe perioade determinate conform solicitării beneficiarului și cererii și schiței aprobate), atunci când acestea sunt inscripționate cu afiș publicitar

1,38

22.

Ocuparea temporară a domeniului public cu panouri publicitare, stopere, alte mijloace de reclamă (cu achitare anticipată, lunară și/sau pe perioade determinate conform solicitării beneficiarului și cererii și schiței aprobate), atunci când acestea nu sunt inscripționate cu afiș publicitar

1,17

23.

Ocuparea domeniului public cu active proprietatea privată a diverșilor agenți economici (unde se desfășoară activitate economică) pentru care nu există titlu de proprietate sau concesiune pe teren

2,54

24.

Ocuparea domeniului public cu active proprietatea privată a diverșilor agenți economici (unde nu se desfășoară activitate economică) pentru care nu există titlu de proprietate sau concesiune pe teren

1,17

25.

Taxa ocupare domeniu public cu autovehicule scoase spre vânzare:

a) autoturisme

1,54

b) autocamioane

12,61

c0NSTAA/r4 România

t    ÂJudeȚul Constanța

E3{hMlinicipiul Constanța X^Consiltul Local


c) autofurgonete

12,61

d) remorci

12,61

26.

Vânzare directă de cereale, legume, fructe, brazi din:

a) autoturisme

10,07

b) autocamioane

7,58

c) autofurgonete

10,81

d) remorci

7,58

27.

Vânzare directă de cherestea, combustibil solid și alte produse din:

a) autocamioane

10,07

b) autofurgonete

11,34

c) remorci

10,07

28.

Taxa ocupare domeniu public cu active care au făcut obiectul unui contract cu municipiul Constanța aflat în procedură de soluționare a situației juridice a terenului unde se desfășoară activități economice

1,06

29.

Taxa ocupare domeniu public cu active care au făcut obiectul unui contract cu municipiul Constanța aflat în procedură de soluționare a situației juridice a terenului unde nu se desfășoară activități economice

0,53

30.

Taxa folosință domeniu public și privat al Stațiunii Mamaia și Sat Vacanță de rețelele de cablu TV, telefonie, internet, etc.

0,11 lei/m liniar/lunar


NOTĂ:

* ZONA A

-    zona alee Satul de Vacanță cuprinsă între Bd. Mamaia și Căsuța Ana Lugojana;

-    zona alee Perla cuprinsă între Bd. Mamaia și Complexul Comercial de lângă

bazine;

-    zona Faleză cuprinsă între Hotel Parc și Bufet Jupiter - Junona;

-    zona cuprinsă între Complex Melody și zona Cazino;

-    zona cuprinsă între Hotel Riviera și Hotel Majestic.

**ZONAB

-    zona cuprinsă între debarcader Neptun și Restaurant Cherhana;

-    zonele neincluse în ZONA A și care nu intră sub incidența ZONEI C.

***ZONAC

-    zona cuprinsă între Bd. Mamaia și malul Lacului Siutghiol;

-    zona Camping Tabără Turist.

Taxele utilizate de Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat sunt cele stabilite de la punctele 18 - 30 și sunt fixe indiferent de zonă.

Ocuparea temporară a locurilor publice și private de către persoanele fizice, persoane fizice și asociații familiale autorizate sau persoane juridice, se face în baza aprobării eliberate de Primăria municipiului Constanța prin serviciile de resort ale Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat.


(-ONSTAA/jr^ ROMÂNIA


<*>4 JudeȚul Constanța OfnMuNiciPiUL Constanța 5-Constltul Local

Anexa nr. 8

la hotărârea nr.

Persoanele fizice, persoane fizice și asociații familiale autorizate sau persoanele juridice care desfășoară activități pe domeniul public datorează o taxă zilnică, diferențiată în raport cu activitatea, suprafața ocupată, obiectul amplasat. Taxa pentru ocuparea temporară a domeniului public se va încasa pentru fiecare punct de lucru al agenților economici.

Valoarea totală a taxei de ocupare a domeniului public se calculează prin înmulțirea taxei de ocupare a domeniului public/zi stabilită prin H.C.L.M. cu numărul de zile a perioadei solicitate și cu suprafața ocupată din domeniul public (exprimată în mp) sau prin înmulțirea numărului de metri liniari ai rețelelor de cablu TV, telefonie, internet etc., cu valoarea taxei de folosință domeniu public sau privat/lună.

Taxele se achită anticipat, la casieriile Primăriei municipiului Constanța sau prin ordin de plată în contul bugetului local, o copie a documentului de plată anexându-se la documentația existentă la compartimentul de resort.

în cazul în care agentul economic depășește termenul înscris pe autorizație, se vor percepe majorări de întârziere calculate până la data efectuării plății inclusiv, prin aplicarea cotei de majorări precizate în actele normative în vigoare.

Responsabilitatea încasării taxelor prevăzute mai sus revine Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat.

Vor fi scutiți de la plata taxelor prevăzute la punctele 5 și 6, în proporție de 100% următoarele categorii:

a)    veteranii de război conform Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, de la orice taxă locală;

b)    persoanele fizice prevăzute la art.l și 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și în alte legi;

c)    alte categorii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 cu modificările și completările ulterioare.

7. Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare este de 17 lei/an.

Mod de aplicare

Taxele locale pentru utilizarea temporară a locurilor publice în municipiul Constanța aplicate de către Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat, în conformitate cu numerotarea acestora din tabelul de la punctul 5, sunt următoarele:

20. Taxa pentru depozitare materiale diverse, ambalaje aferente agenților economici

Solicitantul va depune anticipat cererea de ocupare a domeniului public pentru perioada solicitată, aceasta cuprinzând următoarele :

-    datele de identificare ale agentului economic (denumire societate, adresa punctului de lucru);

-    numele reprezentantului societății;

-    menționarea materialelor cu care se ocupă domeniul public;

-    suprafața de ocupare a domeniului public;

-    perioada de ocupare a domeniului public.

21. Taxa pentru depozitare accidentală de materiale de construcții (alei, străzi, trotuare)

Solicitantul va depune anticipat cererea de ocupare a domeniului public pentru perioada solicitată, aceasta cuprinzând următoarele:

,OMSTAN^ ROMÂNTA


JgL 4 Județul Constanța


3 JhMunicipiul Constanța ?? ^Consiliul Local

-    numele și prenumele;

-    adresa și locul unde se ocupă domeniul public;

-    menționarea materialelor cu care se ocupă domeniul public;

-    suprafața de ocupare a domeniului public;

-    perioada de ocupare a domeniului public.

22.    Taxa pentru organizare de șantier în baza autorizației de construire, cererii și a schiței aprobate pentru perioada solicitată de beneficiar

Solicitantul va depune anticipat cererea de ocupare a domeniului public pentru perioada solicitată, aceasta cuprinzând următoarele:

-    datele de identificare ale agentului economic (denumire societate, adresa punctului de lucru);

-    numele reprezentantului societății;

-    adresa și locul unde se ocupă domeniul public;

-    perioada de ocupare a domeniului public;

-    suprafața de ocupare a domeniului public;

-    autorizația de construire;

-    schița de amplasare.

23.    Taxa pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare fixe și mobile, casete publicitare, stopere, alte mijloace (cu achitare anticipată, lunară și/sau pe perioade determinate conform solicitării beneficiarului prin cerere și schiță aprobate) atunci când acestea sunt inscripționate cu afiș publicitar. Solicitantul va depune anticipat cererea de ocupare a domeniului public pentru perioada solicitată, aceasta cuprinzând următoarele:

-    datele de identificare ale agentului economic (denumire societate, adresa punctului de lucru);

-    numele reprezentantului societății;

-    adresa și locul unde se ocupă domeniul public;

-    perioada de ocupare a domeniului public;

-    suprafața de ocupare a domeniului public;

-    autorizația de construire după caz;

-    contractul de reclamă și publicitate în baza căruia se solicită amplasarea (după caz).

24.    Taxa pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare fixe și mobile, casete publicitare, stopere, alte mijloace (cu achitare anticipată, lunară și/sau pe perioade determinate conform solicitării beneficiarului prin cerere și schiță aprobate) atunci când acestea nu sunt inscripționate cu afiș publicitar.

Solicitantul va depune anticipat cererea de ocupare a domeniului public pentru perioada solicitată, aceasta cuprinzând următoarele:

-    datele de identificare ale agentului economic (denumire societate, adresa punctului de lucru);

-    numele reprezentantului societății;

-    adresa și locul unde se ocupă domeniul public; perioada de ocupare a domeniului public;

-    suprafața de ocupare a domeniului public;

-    autorizația de construire după caz;

contractul de reclamă și publicitate în baza căruia se solicită amplasarea (după caz).

25.    Taxa pentru ocuparea domeniului public cu active proprietatea privată a diverșilor agenți economici (unde se desfășoară activitate economică) pentru care nu există titlu de proprietate sau concesiune pe teren.

Taxa aferentă se încasează în baza Notei de Constatare emisă de compartimentul de specialitate -Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat

țONSTAAf^ RomAnia

JudeȚul Constanța TtțfHMuNiciPiuL Constanța ^Consiliul Local

26.    Taxa pentru ocuparea domeniului public cu active proprietatea privată a diverșilor agenti economici (unde nu se desfășoară activitate economică) pentru care nu există titlu de proprietate sau concesiune pe teren.

Taxa aferentă se încasează în baza Notei de Constatare emisă de compartimentul de specialitate -Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat

27.    Taxa pentru vânzare directă de cereale, legume, fructe, brazi din:

a.    autoturisme;

b.    autocamioane;

c.    autofurgonete;

d.    remorci.

Vânzarea se va face în baza Autorizației eliberate de Primăria municipiului Constanța.

în momentul constatării desfășurării activității de vânzare directă de cereale, legume, fructe, brazi din autoturisme, autocamioane, autofurgonete, remorci, fără autorizație, Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat va proceda la întocmirea unei note de constatare în vederea încasării taxei.

28.    Taxa pentru vânzare directă de cherestea și combustibil solid și alte produse din:

a.    autoturisme;

b.    autocamioane;

c.    autofurgonete;

d.    remorci.

Vânzarea se va face în baza Autorizației eliberate de Primăria municipiului Constanța.

în momentul constatării desfășurării activității de vânzare directă de cherestea, combustibil solid și alte produse, din autoturisme, autocamioane, autofurgonete, remorci, fără autorizație, Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat va proceda la întocmirea unei note de constatare în vederea încasării taxei.

29.    Taxa ocupare domeniu public cu autovehicule scoase la vânzare respectiv:

a.    autoturisme;

b.    autocamioane;

c.    autofurgonete;

d.    remorci.

în momentul constatării ocupării domeniului public cu autovehicule scoase la vânzare, Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat va proceda la întocmirea unei note de constatare proprietarului în vederea încasării taxei.

30.    Taxa ocupare domeniu public cu active care au făcut obiectul unui contract cu municipiul Constanța aflat în procedura de soluționare a situației juridice a terenului unde se desfășoară activități economice:

Se aplică persoanelor care au avut active ce au făcut obiectul unui contract cu municipiul Constanța aflat în procedură de soluționare a situației juridice a terenului și unde se desfășoară activități economice.

31.    Taxa ocupare domeniu public cu active care au făcut obiectul unui contract cu municipiul Constanța aflat în procedură de soluționare a situației juridice a terenului unde nu se desfășoară activități economice:

Se aplică persoanelor care au avut active ce au făcut obiectul unui contract cu municipiul Constanța aflat în procedură de soluționare a situației juridice a terenului și unde nu se desfășoară activități economice.

32.    Taxa folosință domeniu public și privat al municipiului Constanța de rețele de cablu tv, telefonie, internet etc.

onstan?-. România

Taxa se aplică tuturor persoanelor care solicită amplasarea pe stâlpi de rețele de cablu TV, telefonie, internet, etc.

Taxa se achită lunar anticipat.

Taxa se calculează prin înmulțirea numărului de metri liniari ai rețelei de cablu cu valoarea taxei pe metru liniar/lună.

33. Taxă pentru ocuparea domeniului public și privat al municipiului Constanța cu vehicule, remorci, utilaje destinate lucrărilor de construire

Solicitantul va depune anticipat conform Anexei 1 cererea de ocupare a domeniului public pentru perioada solicitată, aceasta cuprinzând următoarele:

-    numele și prenumele;

-    adresa și locul unde se ocupă domeniul public;

-    menționarea categoriei de vehicul cu care se ocupă domeniul public;

-    suprafața de ocupare a domeniului public;

-    perioada de ocupare a domeniului public;

-    schița de amplasare a mijloacelor de semnalizare a devierii traficului pietonal și rutier avizată de Serviciul Poliției Rutiere Constanța, Biroul Siguranței Circulației pentru Mediul Urban.

în baza solicitării și a documentelor depuse se eliberează o autorizație pe care solicitantul este obligat să o păstreze la bordul vehiculului sau utilajului pe perioada efectuării lucrărilor (Anexa 2).

Pentru solicitări ce vizează locații de pe principalele artere de circulație din municipiul Constanța se va permite ocuparea domeniului public doar între orele 00.00 - 07.00, conform tabelului anexat:

Nr. crt.

Denumirea Străzii

1.

I.C. BRĂTIANU (DN 3)

2.

B-dul. FERDINAND (DN39)

3.

Șos. MANGALIEI

4

1MA1 (DN39)

5.

B-dul. AUREL VLAICU (DN2A CENTURA VEST)

6.

B-dul TOMIS (DN2A)

7.

B-dul. MAMAIA

8.

I.G. DUCA

9.

MIRCEA CEL BĂTRÂN

10.

ELIBERĂRII

11.

I. L. CARAGIALE

12.

BABA NOVAC

13.

MIHA1 V1TEAZU

14.

ȘOS. DIN VII

15.

LILIACULUI

16.

HATMAN ARBORE

17.

PANDURULUI

18.

MEȘTERUL MANOLE

19.

VÎRFUL CU DOR

20.

CARA1MAN

21.

TEPEȘ VODĂ

22.

BRIZEI

23.

DEZROBIRII

24.

SOVEJA

25.

ALEX. LĂPUȘNEANU

26.

1 DECEMBRIE 1918

românia

27.

STEFĂN1ȚĂ VODĂ

28.

CIȘMELEI

29.

DOBRILĂ EUGENTU

30.

ADAMCLISI

31.

C-T1N BRĂTESCU

32.

CUMPENEI

33.

NICOLAE F1LIMON

34.

THEODOR BURADA

35.

INDUSTRIALĂ

36.

CELULOZEI

37.

INTERIOARĂ II

38.

INTERIOARĂ III

39.

PELICANULUI

40.

POPORULUI

41.

NICOLAE IORGA

42.

ION RAȚIU

43.

1 MAI VECHI

44.

UNIRII

45.

ION ROATĂ

Sustragerea de la plata taxei pentru ocuparea domeniului public și privat al municipiului Constanța cu vehicule, remorci, utilaje destinate lucrărilor de construire, sau neprezentarea documentului prin care se dovedește achitarea respectivei taxe constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei cu posibilitatea achitării a jumătate din minim în 48 ore conform O.G. 2/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenție conform alineatului precedent se face de către inspectorii Direcției Corp Control din cadrul Primăriei Constanța și lucrători de poliție.

Anexa 1

R0MAN1A

RT> Județul Constanta

CM


AUT. SERIA    NR.


CHIT. SERIA    NR.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA


AUTORIZAȚIE DE OCUPARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

PENTRU VEHICULE, REMORCI ȘI UTILAJE DESTINATE LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE

Nr. de înmatriculare_

Categorie vehicul_

Eliberată la data_ora_

Valabilă de la data_ora_până Ia data_ora_

Locația_

Valoare taxă_

Prezentul document este valabil numai în original cu schița amplasamentului vizată de Poliția Rutieră.

Este obligatoriu a se prezenta la control.

Valabilă în municipiul Constanța, exclusiv stațiunea Mamaia în perioada sezonului estival.

Director executiv,

ROMANȚA

Anexa 2

DOMNULE PRIMAR

Subsemnatul (S.C.)    _ domiciliat (cu sediul) în

_, str._, nr._ vă rog să aprobați ocuparea

domeniului public în suprafață de _ mp, cu vehiculul _ cu numărul de

înmatriculare _ în perioada _ la adresa

Anexez la prezenta cerere următoarele documente:

-schița de amplasare a mijloacelor de semnalizare a devierii traficului pietonal și rutier

-avizul SERVICIUL POLIȚIEI RUTIERE CONSTANȚA, BIROUL SIGURANȚEI CIRCULAȚIEI

PENTRU MEDIUL URBAN.

DATA,

SEMNĂTURA,

CĂTRE DOMNUL PRIMAR AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

Taxele locale pentru utilizarea temporară a locurilor publice în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță aplicate de către Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat, în conformitate cu numerotarea acestora din tabelul de la punctul 6, sunt următoarele :

18.    Taxa pentru depozitare materiale diverse, ambalaje aferente agenților economici

Solicitantul va depune anticipat cererea de ocupare a domeniului public pentru perioada solicitată, aceasta cuprinzând următoarele:

-    datele de identificare ale agentului economic (denumire societate, adresa punctului de lucru);

-    numele reprezentantului societății;

menționarea materialelor cu care se ocupă domeniul public;

-    suprafața de ocupare a domeniului public;

-    perioada de ocupare a domeniului public.

19.    Taxa pentru depozitare accidentală de materiale de construcții (alei, străzi, trotuare)

Solicitantul va depune anticipat cererea de ocupare a domeniului public pentru perioada solicitată, aceasta cuprinzând următoarele:

-    numele și prenumele;

-    adresa și locul unde se ocupă domeniul public;

-    menționarea materialelor cu care se ocupă domeniul public; suprafața de ocupare a domeniului public;

-    perioada de ocupare a domeniului public.

coHSTA»itr^ ROMÂNIA 4Jfc 4 JudeȚul Constanța ffii d (hMunicipiul Constanța


20.    Taxa pentru organizare de șantier în baza autorizației de construire, cererii și a schiței aprobate pentru perioada solicitată de beneficiar

Solicitantul va depune anticipat cererea de ocupare a domeniului public pentru perioada solicitată, aceasta cuprinzând următoarele:

-    datele de identificare ale agentului economic (denumire societate, adresa punctului de lucru);

-    numele reprezentantului societății;

-    adresa și locul unde se ocupă domeniul public;

-    perioada de ocupare a domeniului public;

-    suprafața de ocupare a domeniului public;

-    autorizația de construire;

-    schița de amplasare.

21.    Taxa pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare fixe și mobile, casete publicitare, stopere, alte mijloace (cu achitare anticipată, lunară și/sau pe perioade determinate conform solicitării beneficiarului prin cerere și schița aprobate) atunci când acestea sunt inscripționate cu afiș publicitar. Solicitantul va depune anticipat cererea de ocupare a domeniului public pentru perioada solicitată , aceasta cuprinzând următoarele:

-    datele de identificare ale agentului economic (denumire societate, adresa punctului de lucru);

-    numele reprezentantului societății;

adresa și locul unde se ocupă domeniul public;

-    perioada de ocupare a domeniului public;

-    suprafața de ocupare a domeniului public; autorizația de construire după caz;

-    contractul de reclamă și publicitate în baza căruia se solicită amplasarea (după caz).

22.    Taxa pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare fixe și mobile, casete publicitare, stopere, alte mijloace (cu achitare anticipată, lunară și/sau pe perioade determinate conform solicitării beneficiarului prin cerere și schiță aprobate) atunci când acestea nu sunt inscripționate cu afiș publicitar.

Solicitantul va depune anticipat cererea de ocupare a domeniului public pentru perioada solicitată, aceasta cuprinzând următoarele:

-    datele de identificare ale agentului economic (denumire societate, adresa punctului de lucru);

-    numele reprezentantului societății;

adresa și locul unde se ocupă domeniul public;

-    perioada de ocupare a domeniului public;

-    suprafața de ocupare a domeniului public;

-    autorizația de construire după caz;

-    contractul de reclamă și publicitate în baza căruia se solicită amplasarea (după caz).

23.    Taxa pentru ocuparea domeniului public cu active proprietatea privată a diverșilor agenți economici (unde se desfășoară activitate economică) pentru care nu există titlu de proprietate sau concesiune pe teren

Taxa aferentă se încasează în baza Notei de Constatare emisă de compartimentul de specialitate -Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat

24.    Taxa pentru ocuparea domeniului public cu active proprietatea privată a diverșilor agenți economici (unde nu se desfășoară activitate economică) pentru care nu există titlu de proprietate sau concesiune pe teren

Taxa aferentă se încasează în baza Notei de Constatare emisă de compartimentul de specialitate -Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat

25.    Taxa ocupare domeniu public cu autovehicule scoase la vânzare respectiv:

comstaaî^ România &J|LjL JudeȚul Constanța ttl EIhiMunicipiiil Constanțaa.


a.    autoturisme;

b.    autocamioane;

c.    autofurgonete;

d.    remorci.


b.


în momentul constatării ocupării domeniului public cu autovehicule scoase la vânzare, Serviciul


Administrarea Domeniului Public și Privat va proceda la întocmirea unei Note de constatare proprietarului în vederea încasării taxei.

26. Taxa pentru vânzare directă de cereale, legume, fructe, brazi din:

a.    autoturisme;

b.    autocamioane;

c.    autofurgonete;

d.    remorci.

Vânzarea se va face în baza Autorizației eliberate de Primăria municipiului Constanța.


în momentul constatării desfășurării activității de vânzare directă de cereale, legume, fructe, brazi din


autoturisme, autocamioane, autofurgonete, remorci, fără autorizație, Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat va proceda la întocmirea unei note de constatare în vederea încasării taxei.

27.    Taxa pentru vânzare directă de cherestea și combustibil solid și alte produse din:

a.    autoturisme;

b.    autocamioane;

c.    autofurgonete;

d.    remorci.

Vânzarea se va face în baza Autorizației eliberate de Primăria municipiului Constanța.

în momentul constatării desfășurării activității de vânzare directă de cherestea, combustibil solid și alte produse, din autoturisme, autocamioane, autofurgonete, remorci, fără autorizație, Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat va proceda la întocmirea unei note de constatare în vederea încasării taxei.

28.    Taxa ocupare domeniu public cu active care au făcut obiectul unui contract cu municipiul Constanța aflat în procedură de soluționare a situației juridice a terenului unde se desfășoară activități economice:

Se aplică persoanelor care au avut active ce au făcut obiectul unui contract cu municipiul Constanța aflat în procedură de soluționare a situației juridice a terenului și unde se desfășoară activități economice.

29.    Taxa ocupare domeniu public cu active care au făcut obiectul unui contract cu municipiul Constanța aflat în procedură de soluționare a situației juridice a terenului unde nu se desfășoară activități economice:.

Se aplică persoanelor care au avut active ce au făcut obiectul unui contract cu municipiul Constanța aflat în procedură de soluționare a situației juridice a terenului și unde nu se desfășoară activități economice.

30.    Taxa folosință domeniu public și privat al stațiunii Mamaia și Sat Vacanță de rețele de cablu tv, telefonie, internet etc.

Taxa se aplică tuturor persoanelor care solicită amplasarea pe stâlpi de rețele de cablu TV, telefonie, internet, etc.

Taxa se achită lunar anticipat.

Taxa se calculează prin înmulțirea numărului de metri liniari ai rețelei de cablu cu valoarea taxei pe metru liniar/lună.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ.


CONTRASEMNEAZĂSECRETAR, MARCELA ET^A


ohstam>, ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIULUI CONSTANȚA CONSILIULUI LOCAL

la hotărârea nr.


Anexa nr. 9


TAXE PENTRU ACTIVITĂȚI DE SERVICII PUBLICE

1. AVIZ DE ACCES LA RAMPA DE DEȘEURI INERTE - POARTA 9

Taxa constituie venit cu destinație specială și este fundamentată pe rațiuni legate de protecția mediului înconjurător și a sănătății populației municipiului Constanța, în vederea depozitării deșeurilor rezultate din activitatea de construcții/desființări imobile, în locuri special amenajate unde permanent se acționează cu utilaje pentru depozitarea acestora.

Taxa acces la rampa de deșeuri inerte se utilizează pentru întreținerea și menținerea în stare de funcționare a rampei, prin nivelarea depunerilor.

Pentru obținerea Avizului de acces la rampă, solicitantul va depune o cerere tip la care va anexa, în copie, documente justificative, la Centrul de Informare Cetățeni de pe str. Ecaterina Varga nr. 25 -27.

Documentele justificative sunt următoarele:

-    cărțile de identitate ale autovehiculelor;

-    Autorizațiile de Construire/Demolare/intervenție în domeniul public eliberate de către Primăria municipiului Constanța;

-    Memoriu tehnic justificativ (în cazuri speciale);

-    document de plată.

Contravaloarea taxei se achită la casierie și este de 2,5 lei / tona.

Depozitarea gunoaielor, deșeurilor, molozurilor, în alte locuri decât cele autorizate constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor HCLM 10/2009.

Aplicarea sancțiunilor se face de către împuterniciții primarului, lucrătorii din Poliția Comunitară și ofițerii, agenții și subofițerii din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative.

Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:

-    veteranii de război;

-    persoanele fizice prevăzute la art. 1 și 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de Ia 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și în alte legi.

Responsabilitatea încasării taxei revine Direcției Servicii Publice.

CĂTRE: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

CERERE pentru acordarea

AVIZULUI DE ACCES LA RAMPA DE DEȘEURI INERTE -Poarta 9

Denumire solicitant_

Adresa_telefon_

Persoana de contact_telefon mobil_.

Prin prezenta solicit eliberarea Avizului de Acces la Rampa de deșeuri inerte de la Poarta

nr.9 pentru transportul a_tone (moloz, pământ, asfalt fragmentat, resturi vegetale) în perioada:

pentru autovehiculele având_

Anexez prezentei cereri următoarele documente:


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIULUI CONSTANȚA CONSILIULUI LOCAL

-    Xerocopii după cărțile de identitate ale autovehiculelor

-    Xerocopii după Autorizațiile de Construire / Demolare / intervenție

în domeniul public eliberate de către Primăria Municipiului Constanța

-    Memoriu tehnic justificativ (în cazuri speciale)

-    Xerocopie document plata

Inspector Primărie    Solicitant,

(care primește documentația)

Data

Nume    Nume

Semnătură    Semnătură

Zi luna an

2. TAXA AVIZ COLECTARE DEȘEURI INDUSTRIALE RECICLABILE

Taxa constituie venit cu destinație specială și este fundamentată de necesitatea existenței unui spațiu corespunzător din punct de vedere al protecției mediului înconjurător și al sănătății populației, în vederea strângerii, sortării și depozitării temporare a deșeurilor industriale reciclabile.

Taxa se utilizează pentru activități de dezinsecție-deratizare pe domeniului public al municipiului Constanța.

Pentru eliberarea „Avizului de colectare deșeuri industriale reciclabile” se achită o taxă după cum urmează:

-    23 lei/aviz pentru agenții economici care dețin o suprafață de până la 300 mp;

-    30 lei/aviz pentru agenții economici care dețin o suprafață între 301 mp - 500 mp;

-    30 lei/aviz plus 7 lei pentru fiecare 100 mp în plus față de 501 mp, pe punct de lucru, în vederea eliberării avizului este necesară depunerea următoarelor documente în copie:

-    actul de proprietate sau de închiriere al spațiului punctului de colectare;

-    schița planului de încadrare în zonă;

-    autorizația de mediu, din care rezultă că spațiul de colectare respectă condițiile de protecție a mediului;

-    acordul scris al vecinilor, în formă autentificată notarial, în original și actualizat anual, conform schiței planului de încadrare în zonă;

-    declarație de transport;

-    anexa la Certificatul de înregistrare;

-    avizul Comisiei de circulație;

-    Autorizație de circulație pe trama stradală eliberată de Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte venituri ale Bugetului Local.

Responsabilitatea încasării taxei revine Direcției Servicii Publice.

ROMÂNIA

t » JUDEȚUL CONSTANȚA

(jt MUNICIPIULUI CONSTANȚA

- CONSILIULUI LOCAL

Anexa nr. 9 la hotărârea nr. 9* /^°

CERERE

AVIZARE CENTRE DE COLECTARE DEȘEURI

Subsemnatul_, domiciliat în localitatea_,

județul_, strada_, nr._bloc_,

scara_, ap.nr._telefon_posesor al

C.I. (B.I.) seria_, nr._eliberat de Poliția_

la data de _, în calitate de _ al

societății __ cu sediul în localitatea la

adresa_, tel._,

vă solicit avizarea punctului de colectare al societății menționate situate în municipiul Constanța la

adresa_ , cu nr. de înregistrare la

Oficiul Registrului Comerțului_, cod fiscal nr._,

conform prevederilor art. 7 al O.U.G. 16/2001.

La prezenta cerere anexez următoarele copii:

-    actul de proprietate sau de închiriere al spațiului punctului de colectare;

-    schița planului de încadrare în zonă;

-    autorizația de mediu, din care rezultă că spațiul de colectare respectă condițiile de protecție a mediului;

-    acordul scris al vecinilor, în formă autentificată notarial, în original și actualizat anual, conform schiței planului de încadrare în zonă;

-    declarație de transport;

-    anexa la Certificatul de înregistrare;

-    avizul Comisiei de circulație;

-    Autorizație de circulație pe trama stradală eliberată de Serviciul Public de Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Constanța.

La verificarea ce va fi făcută de către inspectorii Primăriei Constanța voi prezenta în original actele mai sus menționate.

îmi asum întreaga răspundere de realitatea datelor specificate mai sus.

Nume, prenume, semnâtura și ștampila

3. TAXA REZERVARE LOC PARCARE (parcare curentă).

Prezenta taxă este instituită ca taxă locală, în temeiul prevederilor art. 283 alin. 1 și 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 1

Persoanele fizice și persoanele juridice pot solicita pentru autovehiculele proprietate sau utilizate în regim de leasing, rezervarea locului de parcare la domiciliu și respectiv sediu, în parcajele amenajate pe domeniul public pentru parcare curentă, cu respectarea prevederilor Normativului P-l 32/1993 pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localități urbane.

Art. 2

Solicitantul va completa cererea tip distribuită gratuit la Centrul Informare Cetățeni din str. Ecaterina Varga nr. 25-27 și va anexa în copie documentele precizate în aceasta.

Art. 3

ROMÂNIA

mf+lffî JUDEȚUL CONSTANȚA

ît'WMl MUNICIPIULUI CONSTANȚA - CONSILIULUI LOCAL

Anexa nr. 9 la hotărârea nr. 9^ /ZO/4

(1)    Cererea și schița cu locul de parcare vor fi vizate de Președintele Asociației de proprietari din care face parte solicitantul.

(2)    Repartizarea locului de parcarese face după verificarea situației în teren, în ordinea cronologică a înregistrării cererilor și în limita locurilor disponibile.

(3)    Neprezentarea solicitantului la data programată pentru efectuarea verificării în teren, sau neachitarea taxei pentru rezervarea locului de parcare în termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii atrag anularea cererii de rezervare și redistribuirea locului, conform precizărilor de la alin. 2. Art. 4

Pentru obținere autorizației, solicitantul trebuie să facă dovada plății indicatorului de rezervare loc de parcare (modelul agreat de Primăria municipiului Constanța), respectiv factura fiscală și chitanța, în copie.

Art. 5

Montarea indicatorului se realizează de societatea contractantă, conform schiței anexată la documentație, cu respectarea dimensiunilor locului de parcare conform normativelor în vigoare.

Art. 6

(1)    Proprietarul indicatorului are obligația menținerii în stare de funcționare a acestuia și actualizării anuale a indicatorului cu date din autorizația în vigoare.

(2)    în absența autoturismului, indicatorul de rezervare trebuie menținut în poziție verticală.

Art. 7    .

Pe timpul folosirii locului de parcare, autorizația de rezervare a locului de parcare se poziționează astfel încât să fie observată din afara autovehiculului, ca mijloc de identificare a plătitorului.

Art. 8

(1)    în primul an taxa se datorează de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a aprobat documentația.

(2)    Taxa de continuare a rezervării pentru parcarea curentă se achită anual, până la data de 31 martie, după acest termen datorându-se majorări de întârziere conform prevederilor legale în vigoare.

(3)    Renunțarea la rezervarea locului de parcare se solicită în mod expres emitentului autorizației numai în perioada de valabilitate a autorizației sau în termen de 15 zile de la expirare. Cererea se înregistrează numai după constatarea demontării indicatorului de rezervare. Depășirea termenului obligă renunțătorul la achitarea taxei de parcare calculată inclusiv pe luna înregistrării cererii de renunțare, cu majorări de întârziere, după caz.

(4)    Persoanele care anterior au renunțat, pot solicitarea rezervarea unui loc de parcare cu îndeplinirea precizărilor art. 2-3.

(5)    Deținătorul autorizației de rezervare a locului de parcare ce dobândește/transferă/înstrăinează/radiază autovehiculul, își schimbă domiciliul sau renunță din oricare motive, are obligația anunțării acestora emitentului autorizației în termen de 30 de zile de la modificarea survenită cu consecința returnării taxei de rezervare pentru perioada nefolosită, calculată de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a depus documentația. Nerespectarea termenului menționat mai sus atrage după sine nerecuperarea taxei achitate.

(6)    Dacă, la noul domiciliu există locuri de parcare vacante, solicitantul poate continua rezervarea locului de parcare pe noul amplasament aprobat de primărie. Obligația demontării și reamplasării indicatorului revine solicitantului.

(7)    Pentru locurile de parcare rezervate ce nu pot fi folosite din cauza executării unor lucrări pe domeniul public se poate solicita contravaloarea taxei aferente perioadei nefolosite. în acest sens solicitantul va depune o cerere, cu date privitoare la categoria de lucrări efectuate și executantul lucrării, avizată de președintele asociației de proprietari. Demontarea indicatorului înainte de

COHSTAV^ ROMÂNIA

@ > JUDEȚUL CONSTANȚA

(ji MUNICIPIULUI CONSTANȚA

‘ CONSILIULUI LOCAL

Anexa nr. 9

la hotărârea nr.

începerea lucrărilor și remontarea acestuia după finalizarea acestora se vor executa de către beneficiarul locului rezervat Art. 9

(1) Indicatoarele, ai căror proprietari, din cauze imputabile lor, nu pot fi contactați în termen de 1 an de la expirarea valabilității autorizației de parcare deținute și au restanțe la plata taxei, vor fi demontate de societatea contractantă care a executat montarea, iar locurile ramase libere vor fi redistribuite solicitanților de pe lista de așteptare (baza de date).

(2) Titularii locurilor de parcare, înștiințați în scris cu privire la măsura anulării rezervării deținute în parcarea de reședință, au obligația demontării indicatorului în termen de 5 zile de la primirea adresei de anulare.

Art. 10

încălcarea prezentelor dispoziții constituie contravenții și se sancționează potrivit prevederilor din HCLM nr. 10/2009.

Contravaloarea taxei pentru obținerea autorizației se achită la casierie și este:

Persoane juridice

Lei/lună

Lei/an

Autoturisme

87

430

Autoutilitare cu masa maximă autorizată mai mică de 3,5 t și gabarit care se încadrează în dimensiunile standard ale locului de parcare destinat autoturismelor

189

922

Persoane fizice

Autoturisme

-

149

Responsabilitatea încasării contravalorii taxei revine Direcției Servicii Publice.

Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:

-    veteranii de război;

-    persoanele cu handicap, conform art. 64, alin. (5) din Legea 64/2006;

-    persoanele fizice prevăzute la art. 1 și 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și în alte legi.

CERERE

pentru rezervarea locului de parcare

I.    DENUMIREA SOLICITANTULUI_

- Sediul(adresa):Str._nr._bl._

sc._ap._telefon/fax_;

-nr.Inregistrare la Camera de Comerț J13/_cod fiscal_

II.    DATELE AUTOVEHICULULUI:

marca_nr.înmatriculare_

masa totală maximă autorizată_(t).

III.    DATE REFERITOARE LA LOCUL DE PARCARE SOLICITAT:


Anexa nr. 9

la hotărârea nr.

IV.    PERIOADA SOLICITATĂ:_

V.    NUMELE DELEGATULUI:_

Telefon mobil_

B.I. (Carte de identitate) seria_nr._

Anexez la prezenta cerere copii după următoarele:

- certificat de înmatriculare al autovehiculului;

-contract de leasing (dacă este cazul);

-plan amplasare parcaj în zonă și a locului solicitat pentru rezervare în cadrul parcajului; -copie B.I. (copie certificat înmatriculare al firmei - dacă este cazul);

-documente justificative pentru încadrarea în categoria persoanelor scutite de plata taxei

AVIZ ASOCIAȚIE LOCATARI/PROPRIETARI

Data


NUME PRENUME SOLICITANTCERERE

pentru reînnoirea rezervării locului de parcare

I.    Denumirea solicitantului_

-    Sediul (adresa):    _

-    Telefon/fax_;

-    Nr. înregistrare_;

-    Nr. înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului_

(CNP)_.

II.    Datele autoturismului:

-    marca_nr. înmatriculare_

III.    Perioada solicitată:

IV.    Numele delegatului _

-    B.I. (Carte de identitate) seria _nr._

Anexez la prezenta cerere copii după următoarele documente:

-    certificat de înmatriculare autovehicul;

copie B.I. / C.I.(copie certificat înmatriculare al firmei - dacă este cazul); documente justificative pentru încadrarea în categoria persoanelor scutite de plata taxei; autorizația pentru rezervarea locului de parcare (în original).

Data    Numele și prenumele

_ _Semnătură

Semnătură

Anexa nr. 10 la hotărârea nr. 3Z/    0

TAXE PENTRU ACTIVITATEA DE STARE CIVILĂ ADMINISTRATE DE DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

Nr.

crt.

Denumirea taxei

- lei -

1.

Taxa pentru oficierea căsătoriei în zilele nelucrătoare (sâmbăta, duminica și sărbătorile legale)

200

2.

Taxă pentru încheierea căsătoriei înainte de expirarea termenului de 10 zile stabilit prin lege

150

3.

Taxa pentru eliberarea la cerere a formularului Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale.

2

4.

Taxa pentru oficierea căsătoriei în alt loc decât sediul Serviciului de Stare Civilă

1500

5.

Taxa pentru eliberarea certificatelor, adeverințelor și a altor înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor acte pentru care se plătește o taxă extrajudiciară de timbru mai mare

2

6.

Taxa pentru înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și a sexului

13

7.

Taxa pentru înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

2

8.

Taxa pentru transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autoritățile străine

2

9.

Taxa pentru reconstituirea și întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

2

10.

Taxa pentru eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate.

2

Taxele pentru activitatea de stare civilă prevăzute la punctele 1-4 din tabel sunt venituri cu destinație specială, fiind instituite în vederea acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare a Serviciului de Stare Civilă.

încasarea taxelor astfel instituite pentru activitatea specifică stării civile se face anticipat la casieria din cadrul Serviciului de Stare Civilă - sediul Casei Căsătoriilor din str. M.Eminescu nr.10.

Taxa pentru eliberarea certificatelor se achită la momentul solicitării certificatelor la casieria din cadrul Serviciului de Stare Civilă.

Taxa pentru oficierea căsătoriei în zile nelucrătoare și sărbători legale, se achită cu anticipație, la data depunerii documentației la Starea Civilă, cu cel puțin 10 zile înaintea oficierii.

Taxa pentru oficierea preferențială și urgentă a căsătoriei se încasează în cazul în care se solicită oficierea la o anumită zi sau oră din zi.

Taxa pentru eliberarea la cerere a formularului Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale (Anexa 23) se achită în momentul solicitării acestuia.

Taxa pentru schimbarea de nume sau prenume se achită după aprobarea dispoziției dată de Consiliul Județean și în momentul înmânării respectivei dispoziții solicitantului, la casieria Serviciului de Stare Civilă.

Taxa de timbru se încasează la momentul solicitării certificatelor.

Taxa de urgență se aplică numai în cazul în care petentul solicită eliberarea documentului în termen de 24 ore.

Taxa pentru căutare în arhivă (căutare acte și eliberare copii) se aplică în cazul în care se solicită eliberarea duplicatelor de certificate de stare civilă sau adeverințelor din care să se ateste un fapt sau o situație (Anexa 8, cf. Legii nr.l 19/1996).

Anexa nr. 10 la hotărârea nr. 9.3JĂ01Q

Responsabilitatea încasării taxelor revine Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă.

Constituie contravenții la regimul actelor de stare civilă următoarele fapte:

a)    nedeclararea nașterii sau decesului în condițiile și în termenele prevăzute de lege;

b)    omiterea declarării, în fața ofițerului de stare civilă, a unor date referitoare la starea civilă a persoanelor sau declararea lor în mod inexact;

c)    pierderea sau deteriorarea certificatelor de stare civilă;

d)    neprezentarea certificatelor de stare civilă sau extraselor eliberate de autoritățile străine, ofițerului de stare civilă de la locul de domiciliu, pentru transcrierea în registrele de stare civilă în termenul prevăzut în art. 43 alin. 2 din Legea nr. 119/1996.

Contravențiile prevăzute la punctul a) se sancționează cu amendă de la 50 lei la 150 lei, iar cele de la punctele b), c) si d) cu amendă de la 100 lei la 200 lei conform Legii nr. 119/1996 cu privier la actele de stare civilă și Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA EN^GfîE

M'-

81

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 11

la hotărârea nr. <KLlMO

TAXA PENTRU ELIBERAREA ATESTATULUI persoanelor fizice care susțin examenul de atestare pentru funcția de administrator de imobile

Pentru obținerea Atestatului persoanelor fizice care susțin examenul de atestare pentru funcția de administrator de imobile, solicitantul va depune la sediul Serviciului de Sprijinire și îndrumare a Asociațiilor de Proprietari cu sediul în str. Amzacea nr. 13 următoarele acte:

-    cerere (nu este tipizată)

-    copii legalizate de pe actele de stare civilă;

-    copii legalizate de pe actele de studii, inclusiv certificatul de pregătire profesională emis în condițiile legii*;

-    curriculum vitae;

-    certificat de cazier judiciar;

-    adeverință medicală (eliberată de medicul de familie);

-    două fotografii color tip pașaport;

-    copie de pe contractul de muncă sau convenția civilă de prestări servicii încheiate cu asociația de proprietari;

-    recomandare din partea președintelui comitetului executiv al asociației de proprietari al clădirii pentru care solicită atestarea calității de administrator;

Persoanele fizice care nu au desfășurat o activitate de administrare în cadrul unei asociații de proprietari vor prezenta o recomandare din partea a cel puțin 2 vecini din cadrul condominiului în care locuiesc;

-    extras de pe ultima listă de plată afișată.

Taxa constituie venit cu destinație specială si se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor ce se efectuează cu menținerea la parametri optimi ai sistemului informatic și asigurarea consumabilelor pentru acestea.

*Persoanele fizice care nu au desfășurat o activitate de administrare în cadrul unei asociații de proprietari trebuie să fi urmat un curs de pregătire profesională organizat în condițiile legii (art. 64 din H.G. 400/2003)

Contravaloarea taxei se achită la casierie și este de 50 lei/atestat.

Responsabilitatea încasării taxei revine Serviciului de Sprijinire și îndrumare a Asociațiilor de Proprietari.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENA£HE

Jr»’"”

«UST A*f T    *

w £ ROMANIA t«A JUDEȚUL CONSTANȚA Z V’l MUNICIPIULUI CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

TAXE ADMINISTRATE DE CĂTRE DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI ORGANIZARE EVENIMENTE

1. TAXE PENTRU ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR PENTRU CARE NU EXISTĂ

OBLIGAȚIA ÎNMATRICULĂRII

Sunt fundamentate de necesitatea menținerii în stare de funcționare a arterelor rutiere din municipiul Constanța și se aplică tuturor vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării, fiind stabilite pentru înregistrarea vehiculelor și eliberarea certificatelor de înregistrare, astfel:

A.    Taxă „de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării” este conformă cu prevederile H.C.L.M nr. 509/2003 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării și este stabilită în funcție de tonaj, astfel:

-    23    Iei pentru    vehicule    cu masa autorizată până la 750 kg.;

-    46    lei pentru    vehicule    cu masa autorizată cuprinsă între 750-3500    kg.;

-    91    lei pentru    vehicule    cu masa autorizată mai mare de 3500 kg.

B.    Taxa    „eliberare certificat de înregistrare a vehiculelor pentru    care nu există obligația

înmatriculării” este conformă cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Municipal Constanța nr. 509/2003 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării și este de 49 lei.

Contravaloarea taxelor poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei municipiului Constanța din cadrul Centrului de Informare Cetățeni cu sediul în str. Ecaterina Varga nr. 25 - 27, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei municipiului Constanța deschis la Trezoreria municipiului Constanța.

Taxele constituie venit cu destinație specială, fiind instituită în vederea reabilitării, întreținerii și menținerii tramei stradale din municipiul Constanța.

Responsabilitatea supravegherii activității de încasare a taxelor revine Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente. Pentru înregistrarea vehiculelor solicitantul va înainta Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din Direcția Relații Internaționale cu sediul în Piața Ovidiu nr. 9 o cerere tip, conform modelului, conform model lit. „E” din prezentul capitol, la care va anexa documentele enumerate în conținutul acesteia.

După prezentarea dovezii privind achitarea contravalorii taxei pentru eliberarea certificatului de înregistrare, solicitantului i se va elibera certificatul de înregistrare conform modelului prevăzut la lit. „D” din prezentul capitol de către reprezentantul Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente.

Programul de primire a cererilor și eliberare a certificatelor de înregistrare este zilnic între orele

09- 12°° și 13°°- 15°°.

Proprietarii vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării sunt obligați să respecte prevederile art. 2, 3, 5, 8, 9,12 și 14 din Regulamentul privind înregistrarea și ținerea evidenței vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării aprobat prin H.C.L.M. 509/2003.

C.    Faptele care constituie contravenție se vor sancționa conform prevederilor H.C.L.M. nr. 509/2003 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării, modificată prin H.C.L.M. nr. 451/2006.

t rU'KOMMVv -

PRIMĂRIA Ml INICIPIUlUr

CONȘȚ4NȚA

W EK&FICATPI ivRECIST^ARE?

/ » V .•I 4

îm'Măr tNRrAîilSfib CT 0001

E. Model cerere tip pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării și lista care se anexează la aceasta cu datele minime ce aparțin vehiculelor cărora se solicită eliberarea certificatului de înregistrare.

CERERE

PENTRU ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR PENTRU CARE NU EXISTĂ OBLIGAȚIA ÎNMATRICULĂRH

Subsemnatul _, domiciliat în

_, str._nr._bl._,

ap._, telefon_, posesor al C.l. (B.l.) seria_

nr. _, eliberat de către _, la data de

_, reprezentant al S.C. _, cu sediul în

_, str._, nr. _, bl._,

ap._C F_

telefon_, solicit înregistrarea vehiculelor enumerate în lista anexată.

Anexez prezentei, în copie, următoarele documente:

1)    copie după actul de proprietate al vehiculului;

2)    copie după cartea de identitate a vehiculului, după certificatul de omologare eliberat de R.A.R. sau notă eliberată de către R.A.R. privind omologarea;

3)    copie după actul de identitate (persoană fizică) sau după certificatul de înregistrare la registrul comerțului (persoană juridică);

4)    dovada achitării impozitului la Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța

5)    copie a dovezii    de plată    a taxei de înregistrare;

6)    copie a dovezii    de plată    a contravalorii certificatului de înregistrare;

7)    copie a dovezii    de plată    a contravalorii plăcuțelor cu numere de înregistrare;

Documentele vor fi prezentate într-un dosar pentru încopciere.

DATA_ SEMNĂTURA

Listă

cu vehiculele pentru care se solicită înregistrarea

Nr.

crt.

Tipul de vehicul (marca - categoria)

Serie motor/serie șasiu

Serie și număr act proprietate

1

2

3

4

Semnătura (ștampilă)

2. TAXĂ PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI CAP DE LINIE ȘI A AVIZULUI DE TRASEU

Este fundamentată de necesitatea menținerii în stare de funcționare a arterelor rutiere din municipiul Constanța și se aplică tuturor persoanelor fizice și juridice (operatori de transport) care solicită eliberarea unui aviz necesar accesului în municipiul Constanța a autovehiculelor care execută serviciul public de transport de călători județean, interjudețean și internațional, precum și celor care execută serviciul special de transport de călători, astfel:

A.    Taxa „eliberare aviz pentru cap de linie și aviz de traseu” este în conformitate cu prevederile anexei nr. 6 din H.C.L.M. nr. 44/2004 privind serviciile regulate de transport public local de călători și se aplică persoanelor juridice și fizice (operatorilor de transport) și este de 236 lei/aviz.

Durata de valabilitate a avizului este de un an de la data eliberării.

B.    Condițiile care, în conformitate cu prevederile art. 10, alin 2 și art. 11, alin. 2 din H.C.L.M. nr. 44/2004, trebuie respectate pe toată durata de valabilitate a avizului sunt:

a)    Transportul va fi executat numai în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, numai cu autovehiculele nominalizate în prezentul aviz și posesoare a autorizațiilor de circulație pe trama stradală în original și valabile la data efectuării acestuia;

b)    Oprirea autovehiculelor pentru urcarea și coborârea călătorilor se va realiza numai în stațiile care au fost nominalizate în cadrul avizului.

Neîndeplinirea uneia din condițiile mai sus menționate atrage anularea acestuia și sancționarea conform prevederilor legale.

Contravaloarea taxelor poate'fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei municipiului Constanța din cadrul Centrului de Informare Cetățeni cu sediul în str. Ecaterina Varga nr. 25 - 27, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei municipiului Constanța deschis la Trezoreria municipiului Constanța.

2 ROMANIA

itlm JUDEȚUL CONSTANȚA «JJ MUNICIPIULUI CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

Taxele constituie venit cu destinație specială fiind instituită în vederea menținerii în stare de funcționare a rețelei stradale de pe domeniul public al municipiul Constanța.

Responsabilitatea supravegherii activității de încasare a taxelor revine Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente.

Pentru eliberarea „avizului pentru cap de linie și aviz de traseu” solicitantul va înainta Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din Direcția Relații Internaționale cu sediul în Piața Ovidiu nr. 9 următoarele documente:

Cerere tip conform model alin.E din prezentul capitol;

Copie după licența de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

Copie după copia conformă a licenței de transport pentru fiecare autovehicul care urmează să transporte persoane, eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

Copie certificat înregistrare la Registrul Comerțului;

Copie după licența de traseu (numai pentru cei care solicită aviz cap de linie);

Cartea de identitate a autovehiculului pentru care se solicită avizul de traseu în original și copie;

Plan situație traseu solicitat;

Dovada achitării contravalorii avizului de traseu, avizului cap de traseu/linie sau avizului cap de linie.

După prezentarea dovezii privind achitarea contravalorii taxei pentru eliberarea „avizului pentru cap de linie și aviz de traseu” solicitantului i se vor elibera aceste avize conform model alin. „D” lit. „a” și „b” din prezentul capitol de către reprezentantul Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente.

Programul de primire a cererilor și eliberare a avizelor este zilnic între orele 09 -12°°și B^-B00.

C. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei. următoarele fapte:

a)    executarea serviciului public de transport județean, interjudețean sau internațional de călători pe raza administrativă a municipiului Constanța fără „aviz cap linie” valabil la data efectuării transportului;

b)    executarea serviciului public de transport local de călători pe raza administrativă a municipiului Constanța fără „aviz traseu sau aviz traseu transport special”, valabil la data efectuării transportului;

c)    executarea serviciului public de transport local, județean, interjudețean sau internațional pe raza administrativă a municipiului Constanța cu autovehicule nenominalizate în „avizul de cap linie și avizul de traseu” deținute și valabile la data efectuării transportului.

Contravențiile prevăzute la alin. C din prezentul capitol se sancționează de către inspectorii Direcției Corp Control, lucrătorii Poliției Comunitare și împutemiciții primarului, în conformitate cu legislația în vigoare.

Se exceptează de la plata taxei pentru eliberarea avizului de traseu traseu:

a)    vehiculele deținute de unitățile Ministerului Apărării Naționale;

b)    vehiculele deținute de unitățile subordonate Ministerului Administrației și Internelor;

c)    vehiculele specializate, utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanță;

d)    vehiculele deținute de 'serviciile de urgență, astfel cum sunt reglementate în Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare;

e)    autovehiculele care aparțin Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța,

f) autovehiculele care circulă pe traseele pentru tranzit (bd. Aurel Vlaicu de la intersecția cu bd. Tomis până la intersecția cu șos. Mangaliei; șos. Mangaliei de intersecția cu bd. Aurel Vlaicu până la ieșirea din municipiu; Bd. l.C. Brătianu de la intersecția cu str. Pasajului (pod l.P.M.C.) până Ia ieșirea din municipiu spre “Valu lui Traian”; str. Pasajului de la intersecția cu bd. I.C. Brătianu până la intersecția cu bd. Aurel Vlaicu.)

D. Model avize

a) aviz pentru cap linie:

--

i j» Â Romanța

in|țf|m Județul Constanta

W w Primăria municipiului Constanta

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE SI ORGANIZARE EVENIMENTE

AVIZ

PENTRU CAP DE LINIE

Prezentul aviz se eliberează_pe baza

documentației înregistrată cu nr._pentru capul de linie

__în care vor avea acces

autovehiculele cu numere de înmatriculare_

Pe toata durata valabilității acestuia vor fi respectate următoarele condiții:

►    transportul va fi executat numai în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, numai cu autovehiculele nominalizate în prezentul aviz și posesoare a autorizațiilor de circulație pe trama stradală în original și valabile la data efectuării acestuia;

►    staționarea autovehiculelor se va realiza numai în capul de linie nominalizat în prezentul

aviz;

►    deplasarea autovehiculelor care execută serviciul de transport public de călători se va realiza

numai pe traseul_

►    Pe traseu vor fi realizate opriri pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor numai în

următoarele stații:__

Prezentul aviz este valabil în perioada_

Nerespectarea condițiilor menționate atrage nulitatea de drept a prezentului aviz și se va sancționa conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru eliberarea prezentului aviz s-a încasat suma de_lei cu chitanța nr.

_, conform H.C.L.M. nr._/_

DIRECTOR    ȘEF SERVICIU,

L.S.

Seria_nr._

Multiplicarea sau falsificarea prezentului document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare.    87

b) aviz de traseu

românia

JudeTul Constanța

m Bfl m Primăria Municipiului Constanța

W yj DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE SI ORGANIZARE EVENIMENTE

AVIZ TRASEU

Prezentul aviz se eliberează_pe

baza documentației înregistrată cu nr._pentru traseul_

_pe care vor avea acces autovehiculele

cu numere de înmatriculare_

Pe toata durata valabilității acestuia vor fi respectate următoarele condiții:

►    Transportul va fi executat numai în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, numai cu autovehiculele nominalizate în prezentul aviz și posesoare a autorizațiilor de circulație pe trama stradală în original și valabile la data efectuării acestuia;

►    Staționarea autovehiculelor se va realiza numai în capul de linie nominalizat în prezentul aviz;

►    Deplasarea autovehiculelor care execută serviciul de transport public de călători se va

realiza numai pe traseul_

►    Pe traseu vor fî realizate opriri pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor numai în

următoarele stații:__

Prezentul aviz este valabil în perioada_.

Nerespectarea condițiilor menționate atrage nulitatea de drept a prezentului aviz și se va sancționa conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru eliberarea prezentului aviz s-a încasat suma de_lei cu chitanța nr.

_, conform H.C.L.M. nr._I_.

DIRECTOR    ȘEF SERVICIU,

L.S.

Seria_nr._.

Multiplicarea sau falsificarea prezentului document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare.

E. Model cereri:

a) cerere pentru eliberare aviz traseu;_

CERERE

PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI DE TRASEU PENTRU TRANSPORT SPECIAL

Subsemnatul _, domiciliat în _,

str._, nr._, bl._, ap._,

telefon_, posesor al C.l. (B.I.) seria _ nr._, eliberat de către

_, la data de _, reprezentant al

S.C._, cu sediul în_,

str.__, nr. _, bl. , ap._ CF _, telefon

_, solicit eliberarea avizului de traseu pentru executarea transportului special de

călători pe traseul:_

-A .......

Îmbarcarea și debarcarea călătorilor se va realiza în stațiile dispuse în următoarele locații:

Transportul va fi executat în_curse, dimineața între orele_, după amiaza

între orele_.

Transportul va fi executat cu următoarele autovehicule:

Nr.

crt.

Tipul autovehiculului

Marca

Numărul de înmatriculare

Număr de locuri

Anexez prezentei, în copie, următoarele documente:

1)    Copie după licența de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

2)    Copie după copia conformă a licenței de execuție pentru fiecare autovehicul care


urmează să transporte persoane, eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

3)    Cartea de identitate a autovehiculului pentru care se solicită avizul de traseu în original și copie;

4)    Copie certificat înregistrare la Registrul Comerțului;

5)    Plan situație traseu solicitat;

6)    Dovada achitării contravalorii avizului de traseu.

Documentele vor fi prezentate într-un dosar pentru încopciere.

DATA_ SEMNĂTURA

CERERE

PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI DE CAP LINIE

Subsemnatul _, domiciliat în _,

str. _, nr. _ bl._ ,ap._, telefon _,

posesor al C.I. (B.I.) seria_nr._,eliberat de către_, la

data de _, reprezentant al S.C. _, cu sediul în

_, str._, nr._, bl._, ap._

CF _, telefon _, solicit eliberarea avizului cap de linie pentru

executarea transportului public județean, interjudețean, internațional de călători în capul de linie

dispus în locația_.

Deplasarea se va realiza pe traseul:_

-x-

îmbarcarea și debarcarea călătorilor se va realiza în stațiile dispuse în următoarele locații:

Transportul va fi executat conform programului stabilit în caietul de sarcini eliberat de Autoritatea Rutieră Română.

Transportul va fi executat cu următoarele autovehicu

e:

Nr.

crt.

Tipul autovehiculului

Marca

Numărul de înmatriculare

Număr de locuri

Anexez prezentei, în copie, următoarele documente:

1)    Copie după licența de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

2)    Copie după copia conformă a licenței de execuție pentru fiecare autovehicul care


urmează să transporte persoane, eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

3)    Copie după licența de traseu eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

4)    Cartea de identitate a autovehiculului pentru care se solicită avizul de traseu în original și copie;

5)    Copie certificat înregistrare la Registrul Comerțului;

6)    Plan situație traseu solicitat;

7)    Dovada achitării contravalorii avizului cap de traseu / linie.

Documentele vor fi prezentate într-un dosar pentru încopciere.

DATA_ SEMNĂTURA


1} MUNICIPIULUI CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


la hotărârea nr.


Anexa nr. 12


3.1 TAXE PENTRU TRANSPORT PERSOANE SAU BUNURI ÎN REGIM DE TAXI

A.    Taxa pentru eliberarea “autorizației pentru transport persoane în regim de taxi” și “autorizației pentru transport bunuri în regim taxi” în conformitate cu art. 16 din Regulamentul privind organizarea și executarea transportului de persoane și bunuri în regim de taxi pe raza municipiului Constanța din H.C.L.M. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, cu modificările și completările ulterioare, este în valoare de 500 lei pentru toți solicitanții.

Responsabilitatea supravegherii activității de încasare a taxei revine Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente. Contravaloarea taxei poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei municipiului Constanța din cadrul Centrului de Informare Cetățeni cu sediul în str. Ecaterina Varga nr. 25 - 27, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei municipiului Constanța deschis la Trezoreria municipiului Constanța.

Taxa constituie venit cu destinație specială și se utilizează pentru amenajarea și întreținerea locurilor de așteptare (stații taxi), completarea și refacerea sistemului de semnalizare rutieră (marcaje, indicatoare rutiere și lucrări de semaforizare), precum și pentru lucrări de întreținere a rețelei stradale.

B.    Taxa pentru eliberarea autorizației taxi și vizarea anuală a acesteia este de 100 lei, în conformitate cu art. 16 din Regulamentul privind organizarea și executarea transportului de persoane și bunuri în regim de taxi pe raza municipiului Constanța din H.C.L.M. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, cu modificările și completările ulterioare.

Responsabilitatea supravegherii activității de încasare a taxei revine Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente. Contravaloarea taxei poate fi achitată de către solicitant atât în numerar Ia casieria Primăriei municipiului Constanța din cadrul Centrului de Informare Cetățeni cu sediul în str. Ecaterina Varga nr. 25 - 27, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei municipiului Constanța deschis la Trezoreria municipiului Constanța.

Taxa constituie venit cu destinație specială și se utilizează pentru amenajarea și întreținerea locurilor de așteptare (stații taxi), completarea și refacerea sistemului de semnalizare rutieră (marcaje, indicatoare rutiere și lucrări de semaforizare), precum și pentru lucrări de întreținere a rețelei stradale.

3.2. TAXE PENTRU TRANSPORT PERSOANE ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE

Taxa pentru eliberarea „autorizației de transport în regim de închiriere” este în valoare de 500 lei, în conformitate cu art. 4 alin. 1 din Regulamentul privind organizarea și executarea transportului în regim de închiriere pe raza municipiului Constanța din H.C.L.M. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, cu modificările și completările ulterioare.

Taxa pentru emiterea unei copii conforme și vizarea ei anuală este în valoare de 100 lei în conformitate cu art. 4 alin. 2 din Regulamentul privind organizarea și executarea transportului în regim de închiriere pe raza municipiului Constanța din H.C.L.M. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, cu modificările și completările ulterioare.

Responsabilitatea supravegherii activității de încasare a taxei revine Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente. Contravaloarea taxei poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei municipiului Constanța din cadrul Centrului de Informare Cetățeni cu sediul în str. Ecaterina Varga nr.25 - 27, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei municipiului Constanța deschis la Trezoreria municipiului Constanța.

3.3 TAXE PENTRU ACTIVITATEA PE DISPECERAT TAXI

Taxa pentru eliberarea „autorizației de dispecerat taxi” este în valoare de 500 lei, în conformitate cu art.4 alin.l din Regulamentul privind organizarea și executarea activității de dispecerat taxi pe raza municipiului Constanța din HCLM 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, cu modificările și completările ulterioare.

Taxa pentru vizarea anuală a autorizației de dispecerat taxi este de 500 lei, în conformitate cu art. 4 alin.2 din Regulamentul privind organizarea și executarea activității de dispecerat taxi pe raza municipiului Constanța din HCLM 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, modificată și completată ulterior.

Responsabilitatea supravegherii activității de încasare a taxei revine Serviciului Transport Local si Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente. Contravaloarea taxei poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei municipiului Constanța din cadrul Centrului de Informare Cetățeni cu sediul în str. Ecaterina Varga nr.25 - 27, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei municipiului Constanța deschis la Trezoreria municipiului Constanța.

3.4. Modele autorizații și cereri

a) autorizație pentru transport persoane /bunuri în regim taxi;

1

Autorizația taxi nr......................................................................

2

Deținător.................................................................................

(numele operatorului de transport sau al taximetristului independent)

3

posesor al autorizației nr.................eliberată în data de...........................

pentru executarea serviciului public de transport persoane sau bunuri valabilă cu

autovehiculul marca.........................................................................

număr înmatriculare.......................................

4

Valabilă începând cu ........................

5

Expiră la.......................................

6

Emitent: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

Data eliberării .......................................

Primar    Secretar

RADU ȘTEFAN MAZĂRE    MARCELA ENACHE

Semnătura și ștampila

Seria..........nr.............................

coMSTANt^

A    ,»l » *    -<3S'

VI

ZE ANUALE

Nr.

crt.

Număr

înregistrare

Valabil până la

Semnătura

Ștampila

Hîl'tri    ©

Ob3jj

r." * wPWlF i ' 1

i n u i s

Seria i * MKnf. f........ zi .....

Falsificarea acestei autorizații se pedepsește

b) autorizație de transport

AUTORIZAȚIA DE TRANSPORT
(semnătura și ștampila/

Se acordă. în conformitate cu pwederiiCL^ișțe^jl^^j^i^ jjâbfe loca) nr, 92/2007. Emitent: Primăria Municipiului Constanța

seria LLnr.

Modele cereri:

c) cerere pentru eliberarea autorizației de transport

CERERE

PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIEI DE TRANSPORT PERSOANE’ ÎN REGIM DE TAXI

Subsemnatul__, domiciliat în

_, str. _, nr. _ bl._,

ap._, telefon_,posesor al C.I. (B.I.) seria_nr._ ,eliberat de

către_, la data de_, reprezentant

al S.C._, cu sediul în_, str._,

nr._ , bl._ , ap._ telefon_ , solicit eliberarea autorizației

transport persoane sau bunuri în regim de taxi.

Anexez prezentei, în copie , următoarele documente: o buletin/carte de identitate taximetrist independent sau administrator; o autorizație pentru executarea unei activități economice în cazul taximetristului independent; o contractul individual de muncă al persoanei desemnate, vizat de DMMPS Constanța; o copie a certificatului de înregistrare ca transportator și certificatul constatator, eliberate de registrul comerțului;

o copie a certificatului de competență profesională a persoanei desemnate, în cazul asociației familiale sau persoanei juridice, ori copie de pe atestatul profesional al taximetristului, în cazul persoanei fizice;

o contractul de munca pentru persoana desemnată;

o cazierul judiciar al persoanei desemnate, în cazul asociației familiale sau persoanei juridice; o avizul medico-psihologic al persoanei desemnate, în cazul asociației familiale, sau al taximetristului, în cazul persoanei fizice;

o cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta are calitatea de operator ecomomic în activitate;

o declarație pe propria răspundere a transportatorului, dacă acesta a mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu menționarea intervalelor când a avut interdicții de a executa și motivul acestora;

o declarație pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spațiul de parcare pentru autovehiculele taxi;

o declarație pe propria răspundere a transportatorului că deține autovehiculele necesare sau are capacitatea financiară de a le deține, sau dovada deținerii acestora.”

DATA_ SEMNĂTURA

d) cerere pentru eliberarea autorizației taxi

CERERE

PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIEI TAXI

Subsemnatul _, domiciliat

în_, str._, nr._bl._,

ap._, telefon_,posesor al C.I. (B.I.) seria_nr._, eliberat

de către_, la data de _, reprezentant al

S.C._, cu sediul în_, str._,

nr._, bl._, ap._telefon_, solicit eliberarea taxi pentru

autovehiculul marca_, înmatriculat cu nr._ .

Anexez prezentei, in copie , următoarele documente:

-    certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a autovehiculului; contractul de leasing, unde este cazul

-    certificatul de agreare emis de RAR;

declarația pe proprie răspundere privind îndeplinirea criteriilor de departajare sau dovada îndeplinirii acestor criterii;

-    declarația pe proprie răspundere privind modul în care este asigurată dispecerizarea și dispeceratul la care este arondat transportatorul autorizat, sau contracul încheiat cu un dispecer și ultima chitanță de plată a acestuia;

-    dovada fiscalizării aparatului de taxat; asigurarea pasagerilor și bagajelor;

contracte de muncă pentru conducătorii auto angajați, în număr cel puțin egal cu numărul de

autorizații taxi obținute;

atestatele profesionale ale conducătorilor auto;

-    certificat fiscal eliberat de Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanta.

DATA_ SEMNĂTURA

qMSTASt,    x

£ ROMANIA

|> JUDEȚUL CONSTANȚA

(S MUNICIPIULUI CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

e) cerere pentru viză autorizației

CERERE VIZA AUTORIZAȚIE TAXI

Subsemnatul

domiciliat în

Constanta str.    , nr.

, bl.    , ap.

tel.    , posesor al B.l./ C.l. seria

nr.    , eliberat de

, reprezentant al S.C.

S.R.L., cu sediul în

, str.    , nr.

, bl.    , ap.

tel.    , solicit vizarea autorizației taxi cu nr.

/ /

pentru autovehiculul înmatriculat cu nr.

Anexez prezentei cereri următoarele documente :

-    dovada plății taxei de viză

-    autorizația taxi cu nr.

-    carte identitate autovehicul

/ /

-    certificat de agreare

-    asigurare pasageri și bagaje

-    ultima chitanță de plată a dispeceratului taxi

-    certificat fiscal eliberat de Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local

-    certificat de înregistrare de la Camera de Comerț

-    contractul de muncă al conducătorului auto și al coordonatorului

-    atestatul profesional al conducătorului auto și al coordonatorului

Data

SEMNĂTURA

4. TAXA ELIBERARE AUTORIZAȚIE DE TRANSPORT și a COPIEI CONFORME A AUTORIZAȚIEI DE TRANSPORT

Este fundamentată de necesitatea menținerii în stare de funcționare a arterelor rutiere din municipiul Constanța și se aplică tuturor persoanelor juridice, structurilor din aparatul de specialitate al primarului municipiului Constanța fără personalitate juridică, persoanelor fizice sau asociațiilor familiale autorizate să presteze în mod independent următoarele servicii de transport public:

a)    de persoane efectuat cu troleibuze;

b)    de persoane efectuat cu tramvaie;

d)    de mărfuri în regim contractual;

e)    de mărfuri cu tractoare cu remorci sau semiremorci;

f)    de persoane pe cablu;

g)    efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare;

4.1. Taxa „de eliberare, modificare, prelungire și vizare a autorizației de transport” este, în conformitate cu prevederile H.C.L.M. nr. 82 din 27.02.2008 prind aprobarea regulamentului de

acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local în municipiul Constanța, de 200 lei.

Responsabilitatea supravegherii activității de încasare a taxei revine Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente. Contravaloarea taxei poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei municipiului Constanța din cadrul Centrului de Informare Cetățeni cu sediul în str. Ecaterina Varga nr. 25 - 27, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei municipiului Constanța deschis la Trezoreria municipiului Constanța.

Pentru obținerea „Autorizației de transport” solicitantul va depune, la Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente din Direcția Relații Internaționale cu sediul în Piața Ovidiu nr. 9, o cerere tip, conform model alin.(4.4) lit. a), b) și c) din prezentul capitol, la care va anexa următoarele documente:

a)    copie a certificatului de înmatriculare și a certificatului constatator emise de Oficiul Registrului Comerțului;

b)    declarație pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, privind perioadele în care a mai executat transport public local, menționându-se cazurile de interdicție sau de suspendare a efectuării serviciului respectiv;

c)    cazierul judiciar al persoanei desemnate, în original, din care să reiasă că nu a săvârșit fapte penale privind infracțiuni de natură comercială, de nerespectare a condițiilor de plată și angajare a personalului, precum și de încălcare a prevederilor legale privind efectuarea transporturilor;

d)    declarație pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, prin care se menționează mijloacele de transport pe care dorește să le utilizeze în executarea serviciului de transport public local și dacă acestea sunt sau vor fi deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing;

e)    declarație pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, privind baza materială pe care o deține în proprietate sau în baza unui contract de închiriere, care să asigure parcarea tuturor vehiculelor cu care se execută serviciul respectiv;

f)    declarație pe propria răspundere pentru persoanele juridice, în original, semnată de conducătorul unității și ștampilată, din care să rezulte că solicitantul nu face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment, emisă cu cel mult 5 zile înainte de data depunerii documentației;

g)    scrisoare de bonitate financiară emisă de banca solicitantului, cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii documentației;

h)    copie a certificatului de competență profesională a persoanei desemnate.

După prezentarea dovezii privind achitarea contravalorii taxei pentru eliberarea „Autorizației de transport”, solicitantului i se va elibera de către reprezentantul Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente o autorizație o autorizație conform model alin. (4.5) din prezentul capitol, începând cu anul al 11-lea de valabilitate a autorizației în conformitate cu prevederile HCLM nr. 82/2008, Primăria municipiului Constanța percepe un tarif anual de monitorizare a autorizației egal cu valoare tarifului pentru acordare acesteia.

Programul de primire a cererilor și eliberare a autorizațiilor este zilnic între orele 09.00 -12.00 și 13.00-15.00.

4.2. Taxa „de eliberare a copiei conforme a autorizației de transport” este, în conformitate cu prevederile H.C.L.M. nr. 374 din 23.07.2009 prind modificarea H.C.L.M. nr. 82 din 27.02.2008 privind aprobarea regulamentului de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local în municipiul Constanța, de 200 lei.

Responsabilitatea supravegherii activității de încasare a taxei revine Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente. Contravaloarea taxei poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei municipiului Constanța din cadrul Centrului de Informare Cetățeni cu sediul în str. Ecaterina Varga nr. 25 - 27, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei municipiului Constanța deschis la Trezoreria municipiului Constanța.

Pentru obținerea copiei conforme a autorizației de transport în domeniul serviciilor de transport public local în municipiul Constanța, operatorul de transport rutier trebuie să prezinte un dosar care va cuprinde:

a)    cererea tip - conform model alin. (4.4) lit. d);

b)    în original și copie certificatul de înmatriculare și cartea de identitate ale autovehiculului pentru care se solicită eliberarea copiei conforme a autorizației de transport în domeniul serviciilor de transport public local în municipiul Constanța;

c)    în original și copie contractul de leasing în cazul în care vehiculul este utilizat în baza unui asemenea contract;

d)    copie a „ autorizației de transport ”

Modelul copiei conforme a autorizației de transport în domeniul serviciilor de transport public local în municipiul Constanța este conform model alin. (4.6) prezentul capitol.

Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente percepe un tarif de 200 lei pentru fiecare exemplar eliberat.

4.3. Contravenții și sancțiuni:

a)    Constituie contravenție efectuarea oricărui tip de serviciu public de transport nominalizat în alin. (4) lit. a) ,b), c), d), e), f) și g), din prezentul capitol fără a deține „autorizație de transport” valabilă la data efectuării transportului și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.;

b)    Constituie contravenție efectuarea cu autovehicule a oricărui tip de serviciu public de transport nominalizat în alin. (4) lit. a) ,b), c), d), e), f) și g), din prezentul capitol fără deținerea la bordul acestora a „copiei conforme a autorizației de transport”, valabilă la data efectuării transportului și sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;

Contravențiile prevăzute la alin. 4.3. din prezentul capitol se sancționează de către inspectorii Direcției Corp Control, lucrătorii Poliției Comunitare și împuterniciții primarului, în conformitate cu legislația în vigoare.

4.4. Modele cereri:

a) cerere pentru acordarea autorizației de transport:_

CERERE

pentru acordarea autorizației de transport

Către

Primăria municipiului Constanța

Subsemnatul...................................................................................(nume și prenume), în calitate

de..................................................................(persoană, desemnată etc.) la...............................

......................................(denumirea persoanei juridice, asociației familiale etc.), cu sediul/domiciliul

în țara....................................... localitatea.................................., str...........................................

nr......, bl......, sc......, et....., ap...., sectorul/județul.............................................................., telefon

................................, fax...................., având CUI/CIF/ etc............................................., cont

..........................................., deschis la Banca.......................................................................................,

Sucursala.......................................................,

vă solicit acordarea autorizației pentru...............................................................................................

......................................................(se menționează serviciul de transport public local)

Data........................ Numele și prenumele

Semnătura și ștampila

b) Cerere pentru modificarea autorizației de transport:_

CERERE

pentru modificarea autorizației de transport

Către

Primăria municipiului Constanța

Subsemnatul ......................................................................(nume și prenume), în calitate de

..............................(persoană desemnată etc.) la ......................................................(denumirea

persoanei juridice, asociației    familiale etc.), cu sediul/domiciliul în

țara............................................., localitatea ..........................., str.......................................... nr.

....., bl......, sc......, et....., ap......., sectorul/județul ............................................, telefon

......................., fax ......................., având CUI ............................................ vă solicit modificarea

Autorizației nr...... din ..... și a copiilor conforme ale acesteia, acordată ................(denumirea

titularului de autorizație)

Data................. ,    Numele și prenumele

Semnătura și ștampila

c) Cerere pentru prelungirea autorizației de transport:

CERERE

pentru prelungirea autorizației de transport

Către

Primăria municipiului Constanța

Subsemnatul ...........................................................................(nume și prenume), în calitate de

..............................(persoană desemnată etc.) la ......................................................(denumirea

persoanei juridice, asociației familiale etc.) , cu sediul/domiciliul în țara.........................., localitatea

...................................., str.........................................................nr......, bl......, sc......, et....., ap. ...,

sectorul/județul ........................................ telefon ....................., fax ....................., având CUI

vă solicit prelungirea Autorizației nr...............din........................................și a copiilor conforme

ale acesteia, al cărei termen de valabilitate expiră la data de..................................

Data................. Numele și prenumele

Semnătura și ștampila

d) cerere pentru acordarea copiei conforme a autorizației de transport CERERE

pentru acordarea copiei conforme a autorizației de transport Către

Primăria municipiului Constanța

Subsemnatul .............................................................................................(nume și prenume), în calitate de

........................................... (persoană desemnată etc.) la ............................................................(denumirea

persoanei juridice, asociației familiale etc.), cu sediul/domiciliul în țara ..............................................,

localitatea.................................., str..........................................................................................nr......, bl.

....., sc......, et....., ap. ..., sectorul/județul .......................................... telefon ................................, fax

..................... având CUI/CIF/ etc......................................., cont..........................................., deschis

la Banca..................................................................., Sucursala........................................................

vă solicit acordarea copie conforme a autorizației de transport pentru următoarele mijloace de transport

Anexez la prezenta copiile cărților de identitate ale mijloacelor de transport mai sus menționate Data........................ Numele și prenumele

Semnătura și ștampila

4.5. Conținutul-cadru al autorizației de transport


România

Județul Constanta

Primăria Municipiului Constanta

Se acordă, în conformitate cu prevederile Legii serviciului de transport public local nr. 92/2007,

AUTORIZAȚIA DE TRANSPORT >

Nr..............din...............................

pentru efectuarea serviciului de transport public local

....................................................................................................................(tipul

serviciului) de către..........................................................................................(denumirea

solicitantului), cu sediul / domiciliul în

(adresa completă a solicitantului).

Prezenta autorizație este valabilă până la.......................................

Primar,

(semnătura și ștampila)

4.6. Conținutul-cadru al copiei conforme a autorizației de transport 101


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE SI ORGANIZARE EVENIMENTE SERVICIUL TRANSPORT LOCAL ȘI ORGANIZARE EVENIMENTE

COPIE CONFORMĂ nr..........

a autorizației nr.........din................pentru activități de

transport în domeniul serviciului public de transport............................

Prezenta copie conformă a autorizației nr...........din ............. este eliberată societății /

persoanei fizice autorizate ............................................ pentru a efectua cu autovehiculul

special înmatriculat cu numărul ........................... serviciul public de transport

Copia conformă a autorizației pentru efectuarea serviciului public de transport ........................... este valabilă de la data de ........................... până la data de

Observații:

Emisă în: CONSTANTA la data de............................

5. TAXA FOLOSIRE TRAMĂ STRADALĂ DE CĂTRE AUTOVEHICULELE DE TRANSPORT PERSOANE ÎN COMUN PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA Prezenta taxă este instituită ca taxă locală, în temeiul prevederilor art. 283 alin. 1 și 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, fiind fundamentată de necesitatea utilizării rețelei de drumuri ce se află în administrarea municipalității și pentru contracararea efectelor nedorite ale tranzitării orașului de către autovehiculele de transport persoane, respectiv deteriorarea covorului asfaltic, poluarea, etc.

5.1. Circulația unui autovehicul care execută serviciul public de transport călători pe trama stradală a municipiului Constanța se realizează numai pe baza „autorizației de circulație pe trama stradală a municipiului Constanța ” în cadrul căreia a fost nominalizat sau cu autorizație în convenție, aflată în original la bordul acestuia și valabilă la data efectuării transportului. Autorizația se eliberează ca urmare a prezentării dovezii de achitare a contravalorii taxei de folosire a tramei stradale .

Taxa de folosire a tramei stradale este în funcție de capacitatea autovehiculului și este de:

Capacitate autovehicul

Lei / lună / auto

Până la 8 locuri

87

Cu 9 - 20 locuri

130

Peste 20 locuri

189

Convenție tarif maxim + 25% din tariful maxim

238

Responsabilitatea supravegherii activității de încasare a taxei revine Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente. Contravaloarea taxei poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei municipiului Constanța din cadrul Centrului de Informare Cetățeni cu sediul în str. Ecaterina Varga nr. 25 - 27, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei municipiului Constanța deschis la Trezoreria municipiului Constanța.

Pentru obținerea „Autorizației de circulație pe trama stradală a municipiului Constanța” solicitantul va depune, la Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente din Direcția Relații Internaționale cu sediul în Piața Ovidiu nr. 9, o cerere tip, conform model de la alin. (5.4) din prezentul capitol, la care va anexa documentele precizate în aceasta.

După prezentarea dovezii privind achitarea contravalorii taxei pentru eliberarea „Autorizației de circulație pe trama stradală a municipiului Constanța” solicitantului i se va elibera de către reprezentantul Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente o autorizație conform modelului de la alin. (5.5) din prezentul capitol.

Programul de primire a cererilor și eliberare a autorizațiilor este zilnic între orele 09.00 -12.00 și 13.00- 15.00.

5.2.    Sunt exceptate de la plata taxei:

a)    vehiculele deținute de unitățile Ministerului Apărării Naționale;

b)    vehiculele deținute de unitățile subordonate Ministerului Administrației și Internelor;

c)    vehiculele specializate, utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanță;

d)    vehiculele deținute de serviciile de urgență, astfel cum sunt reglementate în Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare;

e)    autovehiculele care circulă pe traseele pentru tranzit (bd. Aurel Vlaicu de la intersecția cu bd. Tomis până la intersecția cu șos. Mangaliei; șos. Mangaliei de intersecția cu bd. Aurel Vlaicu până la ieșirea din municipiu; Bd. I.C. Brătianu de la intersecția cu str. Pasajului (pod I.P.M.C.) până la ieșirea din municipiu spre “Valu lui Traian”; str. Pasajului de la intersecția cu bd. I.C. Brătianu până la intersecția cu bd. Aurel Vlaicu.)

5.3.    Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei. următoarele fapte:

a)    circulația pe trama stradală a municipiului Constanța a autovehiculelor care execută serviciul public de transport călători fără „autorizație de circulație pe trama stradală a municipiului Constanța” valabilă la data efectuării transportului;

b)    circulația pe trama stradală a municipiului Constanța a autovehiculului care execută serviciul public de transport călători nenominalizat în cadrul „autorizației de circulație pe trama stradală a municipiului Constanța” existentă la bordul autovehiculului, chiar dacă aceasta este valabilă la data efectuării transportului.

Contravențiile prevăzute la alin.(5.3) din prezentul capitol se sancționează de către inspectorii Direcției Corp Control, lucrătorii Poliției Comunitare și împutemiciții primarului în conformitate cu legislația în vigoare.

5.4. Model cerere pentru eliberarea autorizației:

CERERE

PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIEI DE CIRCULAȚIE

PE TRAMA STRADALĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA

Subsemnatul    , domiciliat în    , str.

, nr.    bl.    , ap.    , telefon

posesor al Bl/Cl seria    , nr.    , eliberat de către

la data de    , reprezentant al S.C.    , cu sediul

în    , str.    , nr.    , bl.    , ap.

CUI    telefon nr.    , adresă de mail    ,

solicit eliberarea unui număr de    autorizații de circulație pe trama stradală a municipiului

Constanța nominalizate și    autorizații în convenție. Cele nominalizate vor fi completate pe

numerele de înmatriculare a următoarelor autovehicule:

Nr.

crt.

Tipul autovehiculului

Număr

înmatriculare

Capacitatea (număr locuri)

Perioada de valabilitate solicitată: începând cu    , până la

Anexez prezentei, în copie, următoarele documente:

-    copie certificat înmatriculare autovehicul;

-    copie după avizul de traseu, cap traseu/linie, puncte de îmbarcare - debarcare;

-    copie a dovezii de plată a taxei de folosire a tramei stradale;

Documentele vor fi prezentate într-un dosar pentru încopciere.

Data    Semnătura

Certificate de înregistrar j


Deținător /

Adresa

Posesor al C.î, B.I (C I) ........................Tele i


Categoria


Marca


5.5


Model autorizație pentru circulația pe trama stradală a municipiului Constanța.


AUTORIZAȚIE

DE CIRCULAȚIE PE TRAMA STRADALĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERIA...............NR..........................

Eliberată

(persoană fizică sau juridică)

pentru autovehiculul care execută serviciul de transport călători cu numărul de înmatriculare

Data eliberării :    :

Valabilă până la data de

Director

DIR. REL. INTERNAȚ. și ORO. EVEN.

Multiplicarea sau falsificarea prezentei se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, moiJoio

i

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR. MARCELA EN>eHE


TAXE PENTRU ACTIVITĂȚI DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ADMINISTRATE DE DIRECȚIA GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

1. Taxa de concesionare locuri de veci

Taxa de concesionare locuri de veci este este instituită ca taxă locală, fiind utilizată pentru asigurarea întreținerii și modernizării cimitirelor situate în municipiul Constanța. Taxa urmează a fi achitată de către beneficiarii contractelor de concesiune a locurilor de veci.

Taxa de concesionare locuri de veci este stabilită diferențiat pe categorii de cimitire și durata de concesionare, astfel:

Lei/mp

CIMITIRUL

CATEGORIA

DURAI

rA DE CONCESIONARE

7 ani

25 ani

49 ani

Central

Municipal

I

8

28

115

Viile Noi

C. Predescu Anadalchioi

Palazu Mare

11

6

21

81

Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:

-    veteranii de război;

-    persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și în alte legi.

Responsabilitatea încasării taxei revine Direcției Gospodărire Comunală.

Sumele achitate cu titlu de taxă de concesioanre locuri de veci se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și modernizare a cimitirelor, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului se vor folosi în anul următor, cu aceiași destinație.

2. Taxa întreținere cimitire / loc de veci

Taxă întreținere cimitire/loc de veci constituie venit cu destinație specială și este fundamentată de necesitatea întreținerii și menținerii curățeniei în cimitirele din Municipiul Constanța. Taxa întreținere cimitire/loc de veci se utilizează pentru activitatea de întreținere și curățenie a cimitirelor din Municipiul Constanța.

Taxa este de 2,4 lei/mp/an.

Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:

-    veteranii de război;

-    persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și în alte legi.

Responsabilitatea încasării tatei revine prestatorilor cu care Primăria Municipiului Constanța are încheiate contracte.

3. Taxa aviz construcție funerară

Taxa constituie venit cu destinație specială și se utilizează pentru asigurarea cheltuielilor de întreținere și funcționare a Serviciului Administrare Cimitire.

Taxa este de 15 lei.

Avizul de construcție funerară va fi eliberat de către Direcția Gospodărire Comunală - Serviciul Administrare Cimitire.

Lucrările se vor efectua numai după obținerea avizului de construire, în caz contrar se vor aplica sancțiuni conform Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:

-    veteranii de război;

-    persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și în alte legi.

Responsabilitatea încasării taxei revine Direcției Gospodărire Comunală.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, MOi70i'u WW'1

TAXE PENTRU ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE DE CĂTRE DIRECȚIILE DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE ȘI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL

1.    Taxă căutare acte în arhivă Taxa este de 8 lei/doc

2.    Taxă eliberare copii arhivă Taxa este de 5 lei/doc

3.    Taxă eliberare acte în regim de urgență (24 ore) Taxa este de 23 lei/act

4.    Taxă multiplicare se stabilește după cum urmează:

Dimensiune

Alb-negru (lei/pagină)

Color (lei/pagină)

Format A4

0,30

4

Format A3

0,50

8

Format A2

13

20

Format Al

19

24

Format A0

25

28

5.    Taxă eliberare certificat de atestare fiscală Taxa este de 4 lei

6.    Taxă eliberare certificat de stare materială Taxa este de 4 lei

7.    Taxă completare fișă de înmatriculare a autovehiculului Taxa este de 8 lei

Taxele de la punctele 1-2 constituie venituri cu destinație specială și se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor generate de achiziționarea arhivei electronice.

Taxele de la punctele 3-7 constituie venituri cu destinație specială și se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor ce se efectuează pentru menținerea la parametrii optimi a sistemului informatic și asigurarea consumabilelor pentru acestea.

Taxele de la punctele 1-4 se încasează de către toate Direcțiile din cadrul Primăriei Municipiului Constanța și de către Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, iar cele preăzute la punctele 5-7 se încasează de către Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local. .

8'    PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

M A RCEL^ EN££HE"


coHSTAN

m

TAXE DE TIMBRU

1. Taxe judiciare de timbru

EXTRAS DIN NORMA JURIDICĂ

NIVELURILE APLICABILE în anul fiscal 2011 -Taxa, în lei -

Art.2 (1) Acțiunile și cererile evaluabile în bani, introduse In instanțele judecătorești, se taxează astfel:

X

a) până la valoarea de 50 lei

6

b) între 51 și 500 lei

6+10% pentru ce depășește 50 lei

c) între 501 lei și 5.000 lei

51 +8% pentru ce depășește 500 lei

d) între 5.001 lei și 25.000 lei

411 +6% pentru ce depășește 5000 lei

e) între 25.001 și 50.000 lei

1.611 + 4% pentru ce depășește 25000 lei

f) între 50.001 și 250.000 lei

2.611 + 2% pentru ce depășește 50000 lei

g) peste 250.000 lei

6.611+1% pentru ce depășește 250000 lei

(2) tn cazul contestațiilor la executare (...) Taxa aferentă acestei contestași nu poate depăși suma de

......'), indiferent de valoarea contestată

194 ')

Art.3 Acțiunile și cererile neevaluabile în bani se taxează astfel:

X

a) cereri pentru constatarea existenței sau neexistenței unui drept nepatrimonial

19

aAl) cereri în anularea sau declararea nulității unui act juridic nepatrimonial

12

b) cereri care privesc dreptul de folosință a locuințelor sau a unor încăperi, nelegate de plata anumitor sume de bani, precum și cereri de ordonanță președințială al căror obiect nu este evaluabil In bani

10

c) cereri pentru

X

- stabilirea calității de moștenitor

50 lei/moștenitor

- stabilirea masei succesorale

3% la valoarea masei succesorale

- cereri de raport

3% la valoarea bunurilor a căror raportare se solicită

- cereri de reducțiune a liberalităților

3% la valoarea rezervei care urmează a fi reîntregită prin reducțiunea liberalităților

- cereri de partaj

3% la valoarea masei partajabile

d) cereri de recuzare în materie civilă

4

e) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării vremelnice, precum și cereri în legătură cu măsurile asigurătorii

10

f) cereri de perimare și cereri pentru eliberarea ordonanței de adjudecare

10

g) contestații în anulare

10

h) cereri de revizuire

10

i) acțiuni de grănițuire, în cazul în care nu cuprind și revendicarea unei porțiuni de teren

19

j) acțiuni posesorii și cereri care au ca obiect servituți

taxa se va calcula în condițiile art. 2 alin.

(1), la o valoare stabilită la 20% din valoarea bunului a cărui posesie se solicită sau asupra căruia se solicită constituirea unei servituti

k) cereri de strămutare în materie civilă

4

1) cereri pentru investirea cu formulă executorie a hotărârilor judecătorești pronunțate în țară sau în alte țări și a oricăror alte hotărâri sau înscrisuri prevăzute de lege, care nu sunt executorii potrivit legii

4

m) cereri introduse de cei vătămați în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorități administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege:

X

- cererea pentru anularea actului sau, după caz, recunoașterea dreptului pretins, precum și pentru eliberarea unui certificat, unei adeverințe sau oricărui alt înscris

4

- cererea cu caracter patrimonial, prin care sa solicită și repararea pagubelor suferite

10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de 39

n) cereri pentru refacerea înscrisurilor și a hotărârilor dispărute, precum și cereri de repunere în termen

4

o) cereri pentru încuviințarea executării silite

10

oAl) cereri pentru emiterea somației de plată

39

p) cereri privind instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor și aeronavelor

388

r) cereri de asistență judiciară, formulate de autoritățile străine, dacă prin convenții internaționale sau

X

pe bază de reciprocitate nu s-a stabilit ca asistenta judiciară internațională se efectuează gratuit:

- înmânarea de acte judiciare sau extrajudiciare

39

- efectuarea de comisii rogatorii

78

s) cereri de înființare a popririi

10

ș) cereri pentru repunerea pe rol. când suspendarea judecării se datorează părților

50% din taxa judiciară de timbru pentru cererea sau acțiunea a cărei judecare a fost suspendată

t) cereri pentru eliberarea de către instanțele judecătorești de copii de pe hotărârile judecătorești, cu mențiunea că sunt definitive sau irevocabile

2

ț) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie în parte

1 /pagina

pi) cereri pentru eliberarea oricăror alte certificate prin care se atestă fapte sau situații rezultate din evidențele instanțelor de judecată sau cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora

1

u) notificările și somațiile comunicate prin executorii judecătorești, de fiecare comunicare

4

v) cereri adresate Ministerului Justiției pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate în străinătate

1

x) cereri adresate Ministerului Justiției pentru autorizarea traducătorilor și interpreților

19

Art.4 Cereri pentru acordarea personalității juridice, pentru autorizarea funcționării și pentru înregistrarea unor persoane juridice se taxează după cum urmează:

X

ajcereri pentru înregistrarea partidelor politice

39

b) cereri pentru acordarea personalității juridice asociațiilor fără scop lucrativ, fundațiilor, uniunilor și federațiilor de persoane juridice fără scop lucrativ, precum și pentru modificarea actelor constitutive ale acestora

19

Art.5. Cererile formulate în domeniul drepturilor de autor și de inventator se taxează după cum urmează:

X

a) cereri pentru recunoașterea drepturilor de autor și a celor conexe, pentru constatarea încălcării acestora și repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor și a sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum și pentru luarea de măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea reparării acestora

39

b) cereri pentu recunoașterea calității de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenție, din contractele de cesiune și licență, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului

39

Art.6. în materie comercială, se taxează următoarele cereri:

X

a) cereri pentru înregistrarea sau autorizarea societăților comerciale, precum și pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri pentru excluderea unui asociat, precum și cereri de dizolvare și lichidare a unei societăți comerciale

39

b) cereri pentru lichidarea poziției dominante a unui agent economic

39

c) acțiuni, cereri și contestații introduse în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2004

120

Art.7. Taxele judiciare de timbru pentru unele acțiuni și cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele:

X

a) pentru cererea de divorț întemeiată pe art.38 alin.l și 2 din Codul familiei

39

b) pentru cererea de divorț întemeiată pe art.38 alin.3 din Codul familiei, precum și în cazul în care reclamantul nu realizează venituri sau acestea sunt inferioare salariului minim brut pe țară

8

c) pentru cererile de stabilire a locuinței minorilor, formulate potrivit art.100 alin.3 din Codul familiei, pentru cererea de încredințare a copiilor minori, introdusă separat de acțiunea de divorț, pentru cererile de reîncredințare a copiilor minori ulterior divorțului, pentru acțiunea introdusă de un părinte care a recunoscut unul sau mai mulți copii, în scopul purtării numelui său, precum și pentru cererile de încredințare a copiilor minori din afara căsătoriei, formulate potrivit art.65 din Codul familiei

6

Art.8.-(1) Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 se taxează după cum urmează:

X

a) cereri pentru soluționarea confl ictelor de competență dintre birourile notarilor publici

8

b) plângeri împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial

8

c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii și a sigiliului notarului public de către Ministerul Justiției

4

Art.8Al- (2) După plata taxelor succesorale, eliberarea de noi copii de pe hotărârile judecătorești prevăzute la alin.f 1) se taxează cu.........')

2')

Art.8A2. Cererile formulate potrivit Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, cu modificările și completările ulterioare, se taxează după cum urmează:

X

a) cereri pentru soluționarea conflictelor de competență între birourile executorilor judecătorești

8

b) plângeri împotriva refuzului executorului judecătoresc de a îndeplini un act sau de a efectua o executare silită

8

c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii și a ștampilei executorului judecătoresc

4

Art. 9 - (6) Acțiunile și cererile prevăzute de Decretul - Lege nr.115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare și de Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, altele decât cererile de efectuare a operațiunilor de publicitate

8

Art. 11(1) Cererile pentru exercitarea apelului sau recursului împotriva hotărârilor judecătorești

50% din:

-    taxa datorată pentru cererea sau acțiunea neevaluabilă în bani, soluționată de prima instanță;

-    taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor și acțiunilor evaluabile în bani.

Art.l 1 (2) cererile pentru exercitarea apelului sau recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătorești:

-    încheierea de scoatere în vânzare a bunurilor în acțiunea de partaj;

-    încheierea de suspendare a judecării cauzei;

-    hotărârile de declinare a competentei și de dezinvestire;

-    hotărârile de anulare a cererii, ca netimbrată sau nesemnată;

-    hotărârile prin care s-a respins cererea, ca prematură, inadmisibilă, prescrisă sau pentru autoritate de lucru judecat.

4

Art.12 Cererile în vederea declarării recursului în anulare în cauze civile, adresate Ministerului Justiției sau Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție

8

Art.l3 Toate celelalte acțiuni și cereri neevaluabile în bani, cu excepția celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii

8

2. Taxe extrajudiciare de timbru

Extras din norma juridică

NIVELURILE

AJUSTATE pentru anul 2011

-Taxa,în lei-

CAP. 1 Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanțe, Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție și de notarii publici, precum și pentru alte servicii prestate de unele instituții publice

X

1. Eliberarea de către organele administrației publice centrale și locale, de alte autorități publice, precum și de instituții de stat, care, în exercitarea atribuțiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situații de fapt, a certificatelor, adeverințelor și a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor acte pentru care se plătește o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

2

2. Eliberare certificat de producător

abrogat

3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal;

X

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

2

4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:

X

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

4

5. Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală

abrogat

6. Eliberarea, la cerere a certificatelor medico-legale și a altor certificate medicale folosite în justiție

2

7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

2

8. înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și a sexului

13

9. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

2

10. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autoritățile străine

2

11. Reconstituirea și întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

2

12. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

2

CAP.11 Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate și înscrierea mențiunilor în acestea, precum și pentru el iberarea permiselor de vânătoare și de pescuit

X

1. Acte de identitate:    . ,

X

a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetățenii români, eliberarea sau prelungirea valabilității actelor de identitate pentru cetățenii străini și pentru persoanele fără cetățenie, precum și înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței cetățenilor români

4

b) înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței

abrogat

c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetățenilor străini și ale persoanelor fără cetățenie

5

d) eliberarea unor noi cărți, buletine, carnete de identitate și legitimații provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate

abrogat

2. înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidentă a populației

abrogat

3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare

3

4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

2

CAP.ITT Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obținerii permiselor de conducere

X

1. Taxe pentru examinarea candidaților care au absolvit o școală de conducători de autovehicule:

X

a) obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile A, Al, B, Bl și B+E

5

b) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A

abrogat

c) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia din categoriile sau subcategoriile B, Bl sau B+E

abrogat

d) obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile C, CI, Tr, D, Dl, C+E, D+E,Cl+E, Dl+E, Tb și TV

24

e) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia din categoriile sau subcategoriile Cl+E, Dl+E, C, D, Tb, TV

abrogat

f) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E

abrogat

2 Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum și a persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere, precum și pentru persoanele care nu au absolvit o școală de conducători de autovehicule, cu excepția celor pentru categoriile B, Bl, B+E

72

3. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat

abrogat

4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere

abrogat

CAP.TV Taxe de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor, autorizare provizorie de circulație și autorizare provizorie de circulație pentru probe

X

1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor și remorcilor:

X

a) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3500 kg inclusiv

52

b) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750kg și 3500 kg inclusiv

abrogat

c) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg

125

2. Taxe de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar

8

3. Taxe de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor

357

CAP. 1VA1 Taxă furnizare de date

X

1. înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul național de

evidență a persoanelor, precum și din Registrul național de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare și din registrele județene și al municipiului București de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare

4

CAP. V Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare

X

1. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor pentru terenurile agricole și forestiere

13

încasarea taxelor de timbru se face atât la sediul agențiilor fiscale ale Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, cât și la următoarele sedii:

1.    str. Ecaterina Varga nr. 25-27;

2.    bd. Mamaia nr. 86.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, r pQOi'-ÎO,’i/    tfrAivh t/ÎC&lQt-

REGULAMENT

DE ADOPTARE A TAXELOR SPECIALE

în temeiul dispozițiilor:

art. 282 și următoarele din Legea 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

art. 30 al Legii 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare;

Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, modificată și completată prin HG 1334/2004 privind modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului în vederea întăririi ordinii și disciplinei în piețele alimentare;

O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată;

H.G. 333/2003 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OG 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;

Legea 326/2001 a serviciilor publice de gospodărire comunală;

Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare

H.C.L.M. 491/2002 modificată prin HCLM 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Constanța;

H.C.L.M. 408/2006 privind modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Constanța, aprobată prin H.C.L.M. 319/2006;

H.C.L.M. 597/2007 privind modificarea organigramei și statului de funcții a Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

Se instituie taxe speciale pentru înființarea și funcționarea unor servicii din cadrul Primăriei municipiului Constanța și Consiliului Local Constanța în conformitate cu regulile prevăzute mai jos:

Art.l Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind etapele și modalitățile ce trebuie îndeplinite în procedura de adoptare și aplicare a taxelor speciale.

Art.2 Prevederile prezentului regulament se aplică în toate cazurile în care autoritățile administrației publice locale hotărăsc instituirea, administrarea și gestionarea serviciilor publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice.

Art.3 Având în vedere componența preponderent turistică a municipiului Constanța cât și obligația autorităților publice locale de a asigura un cadru civilizat, curat, confortabil, liniștit și sigur, se impune instituirea taxelor speciale.

Art. 4 Taxele speciale urmează a fi introduse în următoarele domenii:

construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, și a spațiilor de

circulație pietonală

amenajarea și întreținerea spațiilor verzi, a parcurilor și grădinilor publice deratizarea și dezinsecția

la hotărârea nr.    Ufitâ

organizarea și exploatarea activităților de ecarisaj

administrarea cimitirelor și crematoriilor

prestarea unor servicii legate de folosirea domeniului public,

înființarea, organizarea, exploatarea și întreținerea rețelelor de iluminat public stradal și a iluminatului public

avizarea unor activitati legate de colectarea de deșeuri sau materiale refolosibile crearea unui mediu propice desfășurării activitatilor economice si siguranța cetățenilor furnizarea unor informații (date) sau certificate

autorizarea/avizarea desfășurării unor activități

efectuarea/reconstutuirea unor acte de stare civilă și atestări profesionale Art.5 Cuantumul taxelor speciale se stabilește anual, iar veniturile obținute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înființarea serviciilor publice locale, precum și pentru finanțarea cheltuielilor de întreținere și funcționare ale acestor servicii, precum și a cheltuielilor necesare realizării obiectivelor pentru care acestea au fost instituite.

Art.6 Serviciile publice locale din cadrul Primăriei municipiului Constanța și Consiliului Local Municipal, care funcționează în domeniile de activitate arătate la art. 4, sunt următoarele:

1. Serviciul Administrare Spații Verzi și Igienă Publică din cadrul Direcției Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Constanța

1.1 Taxa de habitat constituie venit cu destinație specială și se instituie pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere din pubelele populației, precum și pentru depozitarea și neutralizarea acestora la rampa ecologică Ovidiu.

Taxa de habitat este datorată numai de persoane fizice care își au domiciliul sau reședința în municipiul Constanța.

Persoanele juridice care își desfășoară activitatea permanentă sau temporară pe teritoriul administrativ al municipiului Constanța, nu plătesc taxa de habitat dar trebuie să aibă încheiate contracte directe cu prestatorii de servicii specializați pentru ridicarea, transportul, depozitarea și neutralizarea deșeurilor produse, precum și să contracteze și să efectueze acțiunile necesare de dezinsecție și deratizare a sediilor și punctelor de lucru ori de câte ori este necesar.

Taxa de habitat se stabilește pe baza declarațiilor de impunere depuse de către contribuabili, în termen de 30 de zile de la data apariției oricărei modificări în ceea ce privește numărul de persoane care locuiesc în imobil.

Declararea se va face pe proprie răspundere sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, în vederea urmăririi corectitudinii declarării numărului de persoane existente în fiecare apartament, asociațiile de proprietari au obligația să furnizeze, ori de câte ori este nevoie, informațiile necesare legate de cele menționate mai sus.

Impunerea la plata taxei de habitat se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost înregistrată declarația.

Scăderea de la plata taxei de habitat se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se depune cererea.

Contribuabilii, persoane fizice, sunt obligați să depună declarația de impunere, chiar dacă aceștia beneficiază de reducere sau sunt scutiți la taxa de habitat.

în caz de deces scăderea taxei de habitat se efectuează cu data de întâi a lunii următoare apariției acestei situații și necesită depunerea copiei după certificatul de deces.

Serviciul Administrare Spații Verzi și Igienă Publică este organizat și funcționează în conformitate cu prevederile H.C.L.M. nr. 491/2002, modificată prin H.C.L.M. nr. 218/2006 privind aprobarea

onstan^ ROMÂNIA

k JSL 4 JUDEȚUL CONSTANȚA

Jf+f «1 MUNICIPIULUI CONSTANȚA Aj} CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 16

la hotărârea nr.

Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al municipiului Constanța.

în cazul delegării prestării serviciului, pe baza contractului de achiziție, Serviciul Administrare Spații Verzi și Igienă Publică, prin salariații proprii, monitorizează și controlează periodic activitatea prestatorului de servicii, pentru a se asigura de respectarea standardului prevăzut prin contract.

Taxa de habitat este colectată prin intermediul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța, într-un cont separat, fiind utilizat în scopul finanțării cheltuielilor generate de prestarea serviciului contractat, potrivit situațiilor de plată întocmite de prestatori în baza cantităților confirmate de inspectorii primăriei prin procesele verbale de recepție a prestațiilor, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

1.2 Taxa pentru irigații spații verzi în stațiunea Mamaia constituie venit cu destinație specială, fiind instituită pentru irigarea și implicit întreținerea spațiului verde (flori, palmieri, garduri vii, arbuști, etc.) aflat pe domeniul public din stațiune. în consecință, serviciul asigură irigarea spațiului verde aflat pe domeniul public din Stațiunea Mamaia, în contravaloarea taxei cu destinație specială pentru irigare spații verzi în stațiunea Mamaia.

Taxa se încasează de la persoanele fizice si juridice care dețin în proprietate sau folosință spații de cazare în stațiunea Mamaia, precum și de la proprietarii spațiilor de locuit situate în stațiune.

Taxa se stabilește în mod diferit, astfel:

a)    pentru spațiile de cazare din hoteluri și alte structuri turistice de cazare stabilirea cuantumului taxei se face prin depunerea de către contribuabil a unei declarații referitoare la numărul de locuri de cazare, însoțită de certificatul de clasificare menționat mai sus, în copie conformă cu originalul. Depunerea declarației se face până la data de 15.07.2011.

Nedepunerea declarației în termenul prevăzut și depunerea declarației peste termen constituie contravenție.

în cazul în care spațiile de cazare sunt administrate de către o altă persoană decât proprietarul (în baza unui contract de închiriere, leasing, asociere în participațiune, locație de gestiune, etc.) obligația declarării și a plății taxei incumbă celui ce administrează în mod concret facilitatea de cazare.

Documentul în baza căruia se va face impunerea este certificatul de clasificare privitor la numărul de locuri de cazare eliberat de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor si Turismului.

b)    pentru spațiile de locuit din stațiune stabilirea cuantumului taxei se face în funcție de suprafața totală deținută în proprietate. Astfel taxa se calculează prin înmulțirea fiecărei grupe de 15 m2 sau fracțiune din aceasta cu suma prevăzută în Anexa nr. 5 punctul 4.

Serviciul Administrare Spații Verzi și Igienă Publică este organizat și funcționează in conformitate cu prevederile H.C.L.M. nr. 491/2002, modificată prin H.C.L.M. nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al municipiului Constanța, fiind alcătuit dintr-un șef serviciu cu atribuții în coordonarea activității de irigat și mai mulți inspectori, care urmăresc activitatea de irigare a spațiului verde aflat pe domeniul public din stațiunea Mamaia.

în cazul delegării prestării serviciului, pe baza contractului de achiziție, Serviciul Administrare Spații Verzi și Igienă Publică, prin salariații proprii, monitorizează și controlează periodic activitatea prestatorului de servicii, pentru a se asigura de respectarea standardului prevăzut prin contract.

Taxa achitată se încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizată pentru decontarea contravalorii manoperei lucrărilor de irigare a spațiilor verzi cu aspersoare și

r ROMÂNIA

« JUDEȚUL CONSTANȚA

W* MUNICIPIULUI CONSTANȚA IH CONSILIUL LOCAL

aparate de irigat, precum și pentru alte lucrări de întreținere a spațiilor verzi, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

1.3    Taxa de acces în Stațiunea Mamaia pentru autoturisme care nu au număr de înmatriculare în Municipiul Constanța constituie venit cu destinație specială, fiind instituită din rațiuni de menținere a unui confort corespunzător în rândul turiștilor, prin asigurarea și menținerea curățeniei pe domeniul public din Stațiunea Mamaia. Astfel, Serviciul Administrare Spații Verzi și Igienă Publică asigură curățenia în stațiune, în contravaloarea unei părți a taxei de acces în Stațiunea Mamaia.

Această taxă se achită de către conducătorii autovehiculelor care nu au număr de înmatriculare în Constanța, precum și de către conducătorii autovehiculelor cu numere provizorii (leasing), care nu au domiciliul în municipiul Constanța, în perioada sezonului estival, la personalul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local din cabinele aflate în punctele de taxare din stațiunea Mamaia.

Serviciul Administrare Spații Verzi și Igienă Publică este organizat și funcționează in conformitate cu prevederile H.C.L.M. nr. 491/2002, modificată prin H.C.L.M.nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al municipiului Constanța.

Prestarea activității de curățenie în Stațiunea Mamaia se face prin delegare, achiziția serviciului fiind atribuită în urma licitației publice organizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice.

în cazul delegării prestării serviciului, pe baza contractului de achiziție, Serviciul Administrare Spații Verzi și Igienă Publică, prin salariații proprii monitorizează și controlează periodic activitatea prestatorului de servicii, pentru a se asigura de respectarea standardului prevăzut prin contract Taxa achitată se încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizată pentru asigurarea curățeniei în stațiune, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

1.4    Taxă aviz de acces Ia rampa de deșeuri inerte - Poarta 9 constituie venit cu destinație specială și e fundamentată pe rațiuni legate de protecția mediului înconjurător și a sănătății populației municipiului Constanța, în vederea depozitării deșeurilor rezultate din activitatea de construcții/desființări imobile, în locuri special amenajate unde permanent se acționează cu utilaje pentru depozitarea acestora.

Colectarea și depozitarea separată a deșeurilor inerte se impune în egală măsură, întrucât deșeurile menajere sunt supuse unui flux tehnologic în care nu pot fi procesate materialele rezultate din construcții/demolări imobile (beton, armătură, etc.).

Taxa se achită de către persoanele fizice și juridice care solicită depozitarea deșeurilor rezultate din construcții/desființări imobile la rampa de deșeuri inerte.

Pentru obținerea avizului de acces la rampa de deșeuri inerte solicitanții persoane fizice sau juridice vor depune la Centrul de Informare Cetateni de pe str. Ecaterina Varga nr. 25 - 27 documentele menționate în Anexa nr. 9 punctul 1 a prezentei hotărâri.

Taxa aviz de acces la rampa de deșeuri inerte nu include contravaloarea serviciului de transport a deșeurilor inerte.    ‘

Serviciul Administrare Spații Verzi și Igienă Publică este organizat și funcționează in conformitate cu prevederile H.C.L.M. nr. 491/2002, modificată prin H.C.L.M. nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al municipiului Constanța.

Taxa achitată se încaseaza într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizată pentru întreținerea și menținerea în stare de funcționare a rampei, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

2. Serviciul Dotări Urbane, Ecarisaj, Dezinsecție și Deratizare din cadrul Direcției Servicii Publice.

2.1    Taxa de acces în Stațiunea Mamaia pentru autoturisme care nu au număr de înmatriculare în municipiul Constanța constituie venit cu destinație specială, fiind instituită din rațiuni de menținere a unui confort corespunzător în rândul turiștilor, cât și pentru apărarea sănătății populației prin activități de dezinsecție și deratizare a domeniului public care aparține municipiului Constanța. Astfel, Serviciul Dotări Urbane, Ecarisaj, Dezinsecție și Deratizare asigură dezinsecția și deratizarea în Stațiunea Mamaia, în contravaloarea unei părți a taxei de acces în Stațiunea Mamaia. Această taxă se achită de către conducătorii autovehiculelor care nu au număr de înmatriculare în Constanța, precum și de către conducătorii autoveniculelor cu numere provizorii (leasing), care nu au domiciliul în municipiul Constanța, în perioada sezonului estival, la personalul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local din cabinele aflate în punctele de taxare din stațiunea Mamaia.

Serviciul Dotări Urbane, Ecarisaj, Dezinsecție și Deratizare este organizat și funcționează in conformitate cu prevederile H.C.L.M. nr. 491/2002, modificată prin H.C.L.M. nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al municipiului Constanța.

Prestarea activității de dezinsecție și deratizare se face prin delegare, achiziția serviciului fiind atribuită în urma licitației publice organizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice.

în cazul delegării prestării serviciului, pe baza contractului de achiziție, Serviciul Dotări Urbane, Ecarisaj, Dezinsecție și Deratizare, prin salariații proprii monitorizează și controlează periodic activitatea prestatorului de servicii, pentru a se asigura de respectarea standardului prevăzut prin contract.

Taxa achitată se încaseaza într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizată pentru asigurarea serviciului de dezinsecție și deratizare, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

Distribuirea sumelor rezultate din încasarea taxei între serviciile care gestionează activitățile corespunzătoare se face conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat.

2.2    - Taxa aviz colectare deșeuri industriale reciclabile constituie venit cu destinație specială și se instituie în scopul protecției mediului înconjurător și a sănătății populației municipiului Constanța, prin înlăturarea efectelor nedorite ale activității de strângere, sortare și depozitare a deșeurilor industriale reciclabile.

Taxa se achită de către toți agenții economici care desfășoară activitatea de colectare a deșeurilor industriale reciclabile, la momentul depunerii documentației pentru obținerea avizului de colectare, conform art. 7 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 16/2001, republicată, privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile.

Serviciul Dotări Urbane, Dezinsecție și Deratizare funcționează conform prevederilor H.C.L.M. nr. 493/2004.

Sumele rezultate din încasarea acestei taxe se încasează într-un cont distinct, deschis înafara bugetului local, și se folosesc pentru activități de dezinsecție-deratizare a domeniului public al municipiului Constanța, activitate ce se încredințează prin procedură de achiziție publică. Personalul

Serviciului Dotări Urbane, Dezinsecție și Deratizare urmărește executarea întocmai a prevederilor contractuale în legătură cu prestarea acestui serviciu public.

3.    Serviciul Drumuri și Iluminat Public din cadrul Direcției Gospodărire Comunală.

3.1. Taxa de acces în Stațiunea Mamaia pentru autoturisme care nu au număr de înmatriculare în municipiul Constanța constituie venit cu destinație specială, fiind instituită din rațiuni de menținere a unui confort corespunzător în rândul turiștilor, prin asigurarea iluminatului pe domeniul public din Stațiunea Mamaia. Astfel, Serviciul Drumuri și Iluminat Public asigură iluminatul public din stațiune, în contravaloarea unei părți a taxei de acces în Stațiunea Mamaia. Această taxă se achită de către conducătorii autovehiculelor care nu au număr de înmatriculare în Constanța, precum și de către conducătorii autoveniculelor cu numere provizorii (leasing), care nu au domiciliul în municipiul Constanța, în perioada sezonului estival, la personalul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local din cabinele aflate în punctele de taxare din stațiunea Mamaia.

Serviciul Drumuri și Iluminat Public este organizat și funcționează in conformitate cu prevederile H.C.L.M. nr. 491/2002, modificată prin H.C.L.M. nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Constanța. Prestarea activității de iluminat public în Stațiunea Mamaia se face prin delegare, achiziția serviciului fiind atribuită în urma licitației publice organizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice.

în cazul delegării prestării serviciului, pe baza contractului de achiziție, Serviciul Drumuri și Iluminat Public, prin salariații proprii monitorizează și controlează periodic activitatea prestatorului de servicii, pentru a se asigura de respectarea standardului prevăzut prin contract

Taxa achitată se încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizată pentru asigurarea iluminatului public din stațiune, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

Taxele prevăzute la punctele 1.3, 2.1 și 3.1 semnifica o singură taxă (fiind achitată o singură dată pentru fiecare autovehicul, conform prevederilor hotărârii de instituire a taxelor și impozitelor). Distribuirea sumelor rezultate din încasarea taxei între serviciile care gestionează activitățile corespunzătoare se face conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat.

4.    Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente

4.1 Taxa de acces în Stațiunea Mamaia pentru autoturisme care nu au număr de înmatriculare în municipiul Constanța constituie venit cu destinație specială, fiind instituită din rațiuni de creștere a gradului de atractivitate în Stațiunea Mamaia prin organizarea de spectacole, manifestări și concursuri pe domeniul public din Stațiunea Mamaia. Astfel, Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente organizează spectacole, manifestări și concursuri în stațiune, în contravaloarea unei părți a taxei de acces în Stațiunea Mamaia.

Această taxă se achită de către conducătorii autovehiculelor care nu au număr de înmatriculare în Constanța, precum și de către conducătorii autoveniculelor cu numere provizorii (leasing), are nu au domiciliul în municipiul Constanța, în perioada sezonului estival, la personalul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local din cabinele aflate în punctele de taxare din stațiunea Mamaia.

Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente este organizat și funcționează in conformitate cu prevederile H.C.L.M. nr. 491/2002, modificată prin H.C.L.M. nr. 218/2006 privind aprobarea

r ROMÂNIA « JUDEȚUL CONSTANȚA 1 MUNICIPIULUI CONSTANȚA jl CONSILIUL LOCAL

Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al municipiului Constanța.

Taxa achitată se încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizată pentru organizarea de spectacole gratuite în stațiune, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

Distribuirea sumelor rezultate din încasarea taxei între serviciile care gestionează activitățile corespunzătoare se face conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat.

4.2    Taxa pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării constituie venit cu destinație specială, fiind instituită în vederea finanțării activității de înregistrare a vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării.

Activitatea de înregistrare a vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării se desfășoară în conformitate cu prevederile H.C.L.M. nr. 509/2003 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării, precum și cu prevederile din H.G. nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Contravaloarea taxei de înregistrare poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei municipiului Constanța, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei municipiului Constanța deschis la Trezoreria municipiului Constanța.

Responsabilitatea supravegherii activității de încasare a taxelor revine Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente. Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente este organizat și funcționează in conformitate cu prevederile H.C.L.M. nr. 491/2002, modificată prin H.C.L.M. nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Constanța.

Serviciul se prestează în mod direct prin personalul angajat al Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente.

Taxa achitată se încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizată pentru cheltuielile generate de întreținerea și funcționarea Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente, precum și de menținerea în stare de funcționare a arterelor de circulație din municipiul Constanța, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

4.3    Taxă pentru eliberarea certificatului de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării constituie venit cu destinație specială, fiind instituită în vederea acoperirii costului legat de eliberarea certificatului de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării.

Activitatea de eliberare a certificatului de înregistrare a acestor vehicule se desfășoară în conformitate cu dispozițiile H.C.L.M. nr. 509/2003 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării, precum și cu prevederile din H.G. nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Taxa se achită de către persoanele fizice sau juridice cu domiciliul sau sediul fiscal pe raza municipiului Constanța, care au în proprietate vehicule supuse înregistrării conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice coroborat cu dispozițiile H.G. 1391/2006 privind Regulamentul de aplicare al acesteia.

Durata de valabilitate a certificatului de înregistrare este nelimitată.

Contravaloarea taxei de eliberare a certificatului de înregistrare poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei municipiului Constanța, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei municipiului Constanța deschis la Trezoreria municipiului Constanța.

Responsabilitatea supravegherii activității de încasare a taxelor revine Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente. Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente este organizat și funcționează in conformitate cu prevederile H.C.L.M. nr. 491/2002, modificată prin H.C.L.M. nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al municipiului Constanța.

Serviciul se prestează în mod direct prin personalul angajat al Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente.

Taxa achitată se încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizate pentru cheltuielile generate de întreținerea și funcționarea Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente, precum și de menținerea în stare de funcționare a arterelor de circulație din municipiul Constanța, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

4.4 Taxă pentru eliberarea avizului cap de linie și a avizului de traseu constituie venit cu destinație specială, fiind conformă cu prevederile Anexei nr. 6 din H.C.L.M. nr. 44/2004 privind serviciile regulate de transport local de călători și instituită în vederea menținerii în stare de funcționare a rețelei stradale de pe domeniul public al municipiului Constanța.

Taxa se achită anual de către toți operatorii de transport, persoane fizice și juridice, care execută servicii de transport local, județean, interjudețean sau special de călători pe raza administrativă a municipiului Constanța.

Sunt exceptați de la plata taxei pentru eliberarea avizului de traseu operatorii de transport care efectuează serviciul de transport special de călători în folosul diferitelor ministere, pentru aceste rute de transport special, precum și operatorii care efectuează serviciul de transport pe traseele de tranzit (bd. A. Vlaicu de la intersecția cu bd. Tomis până la intersecția cu șos. Mangaliei, șos. Mangaliei de la intersecția cu bd. A. Vlaicu până la ieșirea din municipiu, bd. l.C. Brătianu de la intersecția cu str. Pasajului până la ieșirea din municipiu, str. Pasajului de la intersecția cu bd. l.C. Brătianu până la intersecția cu bd. A. Vlaicu).

Avizul eliberat este valabil pe o durată de un an de la data eliberării.

Stabilirea taxei, încasarea acesteia și folosirea fondurilor încasate cu acest titlu revine Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente.

Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente este organizat și funcționează în conformitate cu prevederile H.C.L.M. nr. 491/2002, modificată prin H.C.L.M. nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al municipiului Constanța.

Serviciul se prestează în mod direct prin personalul angajat al Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente.

Taxa achitată se încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizate pentru cheltuielile generate de) întreținerea și funcționarea Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente, precum și de menținerea în stare de funcționare a arterelor de circulație din municipiul Constanța, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

4.5 Taxe pentru transport persoane sau bunuri în regim taxi constituie venit cu destinație specială, fiind instituită în vederea finanțării activității Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente, respectiv pentru desfășurarea de către acesta a următoarelor activități:

-    eliberare autorizație transport persoane sau bunuri în regim taxi;

-    eliberare și vizare anuală a autorizației taxi.

Aceste activități se desfășoară în conformitate cu prevederile H.C.L.M. nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, cu modificările și completările ulterioare. Contravaloarea taxelor poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria Primăriei Municipiului Constanța din cadrul Centrului de Informare Cetățeni cu sediul în str. Ecaterina Varga nr. 25 - 27, cât și prin ordin de plată în contul Primăriei Municipiului Constanța deschis la Trezoreria Municipiului Constanța.

Achitarea contravalorii acestor taxe de către solicitanții care urmează a desfășura activitate de transport bunuri în regim taxi nu îi exonerează pe aceștia de la obligația plății taxei pentru folosirea tramei stradale.

Responsabilitatea supravegherii activității de încasare a taxelor revine Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente. Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente este organizat și funcționează in conformitate cu prevederile H.C.L.M. nr. 491/2002, modificată prin H.C.L.M. nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al municipiului Constanța.

Serviciul se prestează în mod direct prin personalul angajat al Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente în ceea ce privește autorizarea solicitanților, iar prestarea activității de amenajare a spațiilor destinate staționării taximetrelor și inscripționarea exterioară a autovehiculelor se face prin delegare pe bază de licitație publică.

Taxele achitate se încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizate pentru cheltuielile generate de întreținerea și funcționarea Serviciul Transport Local și Organizare Evenimente, precum și pentru amenajarea și întreținerea locurilor de așteptare (stații taxi), completarea și refacerea sistemului de semnalizare rutieră (marcaje, indicatoare rutiere și lucrări de semaforizare), precum și pentru lucrări de întreținere a rețelei stradale, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

5. Serviciul Trafic Rutier - Ordine Publică din cadrul Direcției Servicii Publice

5.1 Taxa privind creșterea gradului de liniște și siguranță în derularea activităților economice în Constanța, Mamaia și Sat Vacanță constituie venit cu destinație specială, fiind instituită pentru paza unor bunuri publice, pentru prevenirea si combaterea infracțiunilor și a faptelor ilicite, antisociale, manifestate prin cerșetorie, furturi, tâlhărie și prostituție, pentru combaterea comerțului stradal neorganizat, prevenirea depunerilor de moloz și gunoi menajer și pentru prevenirea lipirii de afișe pe fațadele clădirilor, stâlpi și copaci.

Având în vedere scopul instituirii taxei, respectiv creșterea gradului de liniște și siguranță în desfășurarea activităților economice, subiecții plătitori (contribuabilii) vor fi agenții economici, adică persoanele juridice constituite în scopul realizării de venituri (societăți comerciale, regii autonome, etc.) și persoanele fizice autorizate care au sediu sau puncte de lucru / sucursale în Municipiul Constanța.

Stabilirea cuantumului taxei se face în baza declarației de impunere, pentru fiecare sediu, sucursală, agenție și punct de lucru în parte, în funcție de obiectul de activitate, suprafața deținută și zonă. în cazul unităților cu mai multe puncte de lucru, sucursale, agenții, după caz, la cererea acestora, taxele se vor calcula pentru fiecare punct în parte, la valoarea cea mai mică după încadrarea fiecărui

oNSTANr^

Anexa nr. 16

la hotărârea nr.

punct de lucru în tabelele mai sus menționate, pentru spațiile a căror suprafață este mai mare de 100 mp.

Pentru agenții economici care au în administrare complexe hoteliere, aceștia datorează taxa numai pentru suprafețele destinate activitatilor de alimentație publică și spațiilor comerciale.

Taxa va fi plătită de către utilizator (cel ce desfășoară efectiv activitatea în spațiul respectiv), iar în cazul spațiilor care formează centre comerciale, taxa va fi achitată de către proprietar sau locator, după caz.

Taxele nu se încasează pentru amplasamentele de pe plajă indiferent de activitățile ce se desfășoară pe plajă.

Contribuabilul are obligația de a declara suprafața deținută, pe baza documentelor justificative de deținere a spațiului, prin completarea unei declarații de impunere în două exemplare.

Serviciul Trafic Rutier - Ordine Publică este organizat și funcționează in conformitate cu prevederile H.C.L.M. nr. 491/2002, modificată prin H.C.L.M. nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Constanța.

Prestarea activității se face prin delegare, achiziția serviciului fiind atribuită în urma licitației publice organizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice. Serviciul Trafic Rutier - Ordine Publică, prin salariații proprii monitorizează și controlează periodic activitatea prestatorului de servicii, pentru a se asigura de respectarea standardului prevăzut prin contract.

Taxa achitată se încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizată pentru acoperirea cheltuielilor generate de prestarea serviciului de pază, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

6. Serviciul Cadastru din cadrul Direcției Patrimoniu

6.1 Taxa primăriei privind intabularea dreptului de folosință asupra terenului conform legii nr. 7/1996 constituie venit cu destinație specială, fiind instituită pentru verificarea documentației depuse de către solicitant și emiterea acordului privind intabularea dreptului de proprietate al Municipiului Constanța pentru imobilele aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Constanța.

Taxa se instituie în sarcina tuturor persoanelor fizice și juridice care solicită acordul autorității locale privind intabularea dreptului de proprietate.

Taxa se achită la ridicarea documentului prin care se emite acordul de intabulare. Acordul se emite în baza unei documentații depuse de către solicitant, respectiv:

titlul în baza căruia este deținut imobilul;

documentație cadastrală vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară; cerere.

Serviciul Cadastru este organizat și funcționează in conformitate cu prevederile H.C.L.M. nr. 491/2002, modificată prin H.C.L.M. nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Constanța.

Prestarea activității se face prin intermediul personalului propriu.

Taxa achitată se încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a Serviciului Cadastru, respectiv plata drepturilor salariale, achiziționare de tehnică de calcul, precum și articole birotică în vederea întreținerii și actualizării arhivei cadastrale a Direcției Patrimoniu.

Anexa nr. 16

la hotărârea nr.

Această arhivă constituie baza verificării situației juridice a imobilului, verificare obligatorie înainte de emiterea acordului pentru intabularea dreptului de proprietate. Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

7. Serviciul Autorizare Agenți Economici - Direcția A.D.P.P.

7.1. Taxa aviz program de funcționare precum și viza anuală a acestuia pentru unitățile al căror obiect de activitate nu se regăsește în codurile CAEN 5530, 5540 constituie venit cu destinație specială, fiind instituită potrivit prevederilor H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, H.G. nr. 333/2003 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, HCLM Constața 370/2004 și HCLM Constanța 38/2005.

Domeniul de activitate pentru care se instituie taxa pentru eliberarea aviz program de funcționare precum și viza anuală a acestuia îl reprezintă exercitarea activităților comerciale în zone publice, în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant, permanent sau după caz, sezonier, de către agenți economici, în condițiile prevederilor prevederilor legale mai sus menționate.

Taxa aviz program de funcționare precum și viza anuală a acestuia trebuie să fie achitată de către agenții economici care desfășoară activități comerciale și prestări servicii în municipiul Constanța.

Se va încasa pentru fiecare punct de lucru al agentului economic, inclusiv pentru cele situate în cadrul centrelor comerciale.

Avizul de program de funcționare este valabil până la sfârșitul anului calendaristic, prelungirea valabilității facându-se prin viza anuală a acestuia.

Vizarea anuală este obligatorie până la data de 31 martie a fiecărui an, după care se percep majorări de întârziere conform legislației în vigoare.

Taxa se plătește la casieriile Primăriei municipiului Constanța sau prin ordin de plată în contul bugetului local odată cu depunerea documentației, agentul economic neputându-se considera autorizat decât în momentul eliberării avizului de program de funcționare.

Serviciul Autorizare Agenți Economici este organizat și funcționează in conformitate cu prevederile H.C.L.M. nr. 491/2002, modificată prin H.C.L.M. nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al municipiului Constanța. Activitatea de avizare de realizează de către personalul din cadrul Serviciului Autorizare Agenți Economici, sumele încasate fiind utilizate parțial pentru cheltuielile generate de întreținerea și funcționarea acestui serviciu.

Având în vedere necesitatea creării unui cadru propice desfășurării activităților economice, o parte din veniturile obținute din încasarea respectivei taxe vor fi folosite pentru reabilitarea, întreținerea și menținerea iluminatului public, serviciu prestat de către Serviciul Drumuri și Iluminat Public din cadrul Direcției Gospodărire Comunală, activitate care se realizează prin delegare.

Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

8. Serviciu] Stare Civilă din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă

8.1 Taxa pentru oficierea cusătoriei în zilele nelucrătoare (sâmbătă, duminică, și sărbători legale) constituie venit cu destinație specială, fiind instituită în vederea acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare a Serviciului de Stare Civilă.

Taxa se achită de către persoanele care solicită oficierea căsătoriei în zilele nelucrătoare, la casieria Serviciului Stare Civilă.

Taxa pentru oficierea căsătoriei în zile nelucrătoare și sărbători legale se achita cu anticipație, la data depunerii documentației la Starea Civila, cu cel puțin 10 zile inaintea oficierii.

Activitatea de stare civilă se desfășoară în baza prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, modificată și completată și a prevederilor Codului Familiei.

Serviciul de oficiere a căsătoriei în zilele nelucrătoare se realizează prin intermediul personalului propriu.

Taxa achitată se încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și funcționare a Serviciului Stare Civilă, respectiv pentru acoperirea necesarului de formulare cu regim special (registre de naștere, căsătorie și decese), cerneală specială, tipizate, rechizite, plata orelor suplimentare pentru funcționarii din cadrul serviciului, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

8.2 Taxă pentru încheierea căsătoriei înainte de expirarea termenului de 10 zile stabilit prin lege constituie venit cu destinație specială, fiind instituită în vederea acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare a Serviciului de Stare Civilă.

Taxa se achită de către persoanele care solicită oficierea căsătoriei în regim preferențial, la casieria Serviciului Stare Civilă.

Taxa pentru oficierea căsătoriei în regim preferențial se achita cu anticipație, la data depunerii documentației la Starea Civila, cu cel puțin 10 zile inaintea oficierii.

Activitatea de stare civilă se desfășoară în baza prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, modificată și completată și a prevederilor Codului Familiei.

Serviciul de oficiere a căsătoriei în regim preferețial se realizează prin intermediul personalului propriu.

Taxa achitată se încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și funcționare a Serviciului Stare Civilă, respectiv pentru acoperirea necesarului de formulare cu regim special (registre de naștere, căsătorie și decese), cerneală specială, tipizate, rechizite, plata orelor suplimentare pentru funcționarii din cadrul serviciului, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

8.3    Taxa pentru eliberarea la cerere a formularului Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale constituie venit cu destinație specială, fiind instituită în vederea acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare a Serviciului de Stare Civilă.

Taxa pentru eliberarea la cerere a formularului de sesizare a deschiderii procedurii succesorale se achita la momentul solicitării formularului din anexa corespunzătoare a hotărârii de consiliul local. Activitatea de stare civilă se desfășoară în baza prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, modificată și completată și a prevederilor Codului Familiei.

Taxa achitată se încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și funcționare a Serviciului Stare Civilă, respectiv achiziționarea de tehnică de calcul, echipamente birotică și consumabile, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

8.4    Taxa pentru oficierea căsătoriei în alt loc decât sediul Serviciului de Stare Civilă constituie venit cu destinație specială, fiind instituită în vederea acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare a Serviciului de Stare Civilă.

Taxa pentru oficierea căsătoriei în alt loc decât sediul Serviciului de Stare Civilă se achită la momentul solicitării.

Activitatea de stare civilă se desfășoară în baza prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, modificată și completată și a prevederilor Codului Familiei.

Taxa achitată se încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și funcționare ale Serviciului Stare Civilă, respectiv achiziționarea de tehnică de calcul, echipamente birotică și consumabile, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

9.    Serviciul Administrare Cimitire din cadrul Direcției Gospodărire Comunală

9.1    Taxă întreținere cimitire constituie venit cu destinație specială, fiind instituită pentru asigurarea întreținerii cimitirelor, menținerea curățeniei și pazei cimitirelor situate în Municipiul Constanța.

Taxa urmează a fi achitată doar de către beneficiarii contractelor de concesiune a locurilor de veci, sau urmașii acestora.

Taxa de concesionare locuri de veci este stabilită diferențiat pe categorii de cimitire și durata de concesionare.

Serviciul Administrare Cimitire este organizat și funcționează in conformitate cu prevederile H.C.L.M. nr. 491/2002, modificată prin H.C.L.M. nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Constanța. Activitatea de întreținere a cimitirelor se efectuează de către prestatori, angajații Serviciului Administrare Cimitire urmând a verifica și recepționa lucrările efectuate de către aceștia.

Taxa achitată se încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și modernizare a cimitirelor, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

9.2    Taxă aviz construcție funerară constituie venit cu destinație specială, fiind instituită pentru asigurarea cheltuielilor de întreținere și funcționare a Serviciului Administrare Cimitire.

Taxa urmează a fi achitată de către solicitantul avizului.

Serviciul Administrare Cimitire este organizat și funcționează in conformitate cu prevederile H.C.L.M. nr. 491/2002, modificată prin H.C.L.M. nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Constanța. Taxa achitată se încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și modernizare a cimitirelor, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

10.    Serviciul de Sprijinire și îndrumare Asociații de Proprietari din cadrul Direcției Administrație Publică Locală

Taxa pentru eliberarea atestatului persoanelor fizice care susțin examenul de atestare pentru funcția de administrator de imobile constituie venit cu destinație specială, fiind instituită în domeniul administrării imobilelor constituite în asociații de proprietari. în conformitate cu prevederile H.G. nr. 400/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare taxa este încasată în vederea prestării de către Comisia de evaluare din cadrul Serviciului de Sprijinire și îndrumare Asociații de Proprietari a activității de evaluare și eliberare a atestatului pentru persoanele fizice susțin examenul de atestare pentru funcția de administrator de condominiu.

Taxa se achită de către toate persoanele fizice care promovează examenul de atestare, după afișarea rezultatelor examenului.

Serviciul se prestează direct de către Comisia de atestare constituită prin hotărâre de Consiliu Local.

Serviciul de Sprijinire și îndrumare Asociații de Proprietari este organizat și funcționează în conformitate cu prevederile H.C.L.M. nr. 491/2002, modificată prin H.C.L.M. nr. 218/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Constanța.

Taxa achitată se încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de menținere în parametrii optimi ai sistemului informatic și asigurarea consumabilelor pentru acestea, iar sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

Art. 7 Pentru prestarea activităților constând în căutare acte în arhivă, eliberare copii din arhivă, eliberare acte în regim de urgență, multiplicare acte (fotocopiere), eliberarea certificatului de atestare fiscală, certificatului de stare materială și pentru completarea fișei de înmatriculare a autovehiculului se instituie taxe speciale aferente în vedere acoperirii cheltuielilor generate de aceste activități.

Taxele instituite sunt în același cuantum pentru toate serviciile din cadrul Primăriei Municipiului Constanța și Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.

Sumele colectate sunt folosite pentru achiziționarea arhivei electronice, precum și pentru acoperirea cheltuielilor ce se efectuează pentru menținerea la parametrii optimi a sistemului informatic si asigurarea consumabilelor.

Art.8 Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispozițiile legale în vigoare.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

lontrasemnează

SECRETAR,

MARCELA ENA£BE^

LISTA ACTELOR NORMATIVE PRIN CARE AU FOST INSTITUITE IMPOZITELE Șl TAXELE LOCALE PE O PERIOADĂ DE 5 ANI ANTERIORI ANULUI FISCAL 2010

1.    Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicată.

2.    Legea 189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare

3.    Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare.

4.    Legea nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri pentru agricultură sau silvicultură.

5.    Legea nr. 34/1994 privind impozitul pe terenurile agricole.

6.    Hotărârea de Guvern nr. 506/1994 pentru aprobarea normelor privind metodologia de calcul și formularistică corespunzătoare referitoare la așezarea și urmărirea impozitelor și taxelor locale.

7.    Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale republicată.

8.    Ordonanța Guvernului nr. 24/1995 pentru modificarea și completarea reglementărilor privind impozitul pe venitul agricol și impozitele și taxele locale.

9.    Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, cu modificările și completările ulterioare.

10.    Ordonanța Guvernului nr. 61/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, cu modificările ulterioare.

11.    Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.

12.    Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale.

13.    Legea nr. 194/1997 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 61/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale.

14.    Legea nr. 105/1997 pentru soluționarea obiecțiunilor, contestațiilor și a plângerilor asupra sumelor constatate și aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanțelor.

15.    Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale.

16.    Legea nr. 12/1998 privind taxele de timbru privind activitatea notarială.

17.    Legea nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacole.

18.    Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale.

19.    Legea nr. 123/1999 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 27/1999 pentru modificarea art. 27 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale.

20.    Legea nr. 149/1999 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 62/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale.

21.    Legea nr. 122/1999 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 15/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale.

22.    Legea nr. 86/1999 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 61/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr. 189/1998 privind finanțele publice locale.

23.    Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale.

,T< ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

24.    Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/1999 pentru modificarea și completarea art. 27 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale.

25.    Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru.

26.    Legea nr. 67/2000 pentru completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale.

27.    Ordonanța Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a unor monumente istorice care fac parte din lista patrimoniului mondial.

28.    Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

29.    Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

30.    Ordonanța de urgență Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpâni.

31.    Ordonanța Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile de transport public local de călători, cu modificările și completările ulterioare în special cu cele aduse prin Legea nr. 284/2002.

32.    Legea nr. 522/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale.

33.    Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale.

34.    Ordonanța Guvernului nr. 36/2002 privind taxele și impozitele locale, cu modificările și completările ulterioare.

35.    Hotărârea de Guvern nr. 1278/2002 privind normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Guvern nr. 36/2002.

36.    Hotărârea de Guvern nr. 846/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidența și gestionarea abonamentelor și biletelor de intrare la spectacole.

37.    Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 138/2002 pentru completarea art. 45 din O.G. 36/2002 privind impozitele și taxele locale.

38.    Ordonanța Guvernului 61/2002 actualizată privind colectarea creanțelor bugetare.

39.    Legea nr. 95/2003 privind aprobarea Ordonanței de Guvern nr. 138/2002 pentru completarea art. 45 din Ordonanța de Guvern nr. 36/2002 privind impozite și taxe locale.

40.    Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale;

41.    Ordonanța de Guvern nr. 39/2003 privind procedura de administrare a creanțelor bugetelor locale.

42.    Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2003 pentru modificarea art. 31 alin 1) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale.

43.    Hotărârea de Guvern nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

44.    Hotărârea de Guvern nr. 149/2003 privind modificarea și completarea normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1278/2002.

45.    Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

46.    Hotărârea de Guvern nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

47.    Hotărârea de Guvern nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

48.    Ordonanța de Urgență nr. 123/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

țoN$TA*,',i românia

® > JUDEȚUL CONSTANȚA (H MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 17

la hotărârea nr. !^£>(0

49. Ordonanța Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

50. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

51. Legea nr. 163/2005 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

52. Legea nr. 494/2004 pentru aprobarea Ordonanței nr. 83/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

53. Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

54. Hotărârea nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Guvern nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

55. Hotărârea de Guvern nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002.

56. Hotărârea de Guvern nr. 783/2004 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile care se indexează/ajustează/actualizează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2005.

57. Legea nr. 96/2005 privind aprobarea O.U.G. nr. 123/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal.

58. Ordonanța Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr. 92/2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

59. Legea nr. 210/2005 pentru aprobarea Ordonanței de Guvern nr. 20/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

60. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

61. Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale

62. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale.

63. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 978/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale.

64. Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente.

65. Hotărârea de Guvern nr. 797/2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2006.

66. Hotărârea de Guvern nr. 1514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscale 2007.

67. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

68. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 106/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

69. Hotărârea de Guvern nr. 1861/2006 pentru modificarea și completarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004.

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

70.    Legea nr. 303/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.

71.    Hotărârea de Guvern nr. 956/2009-privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilare acestora, precum si amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010.

72.    Legea nr. 24/2010 pentru modificarea și completarea art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

73.    Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Gugemului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

74.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 614/2002 privind zonarea intravilanului municipiului Constanța.

75.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 509/2003 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării.

76.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi.

77.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 44/2004 privind serviciile regulate de transport public local de călători.

78.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 509/2003 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu exista obligația înmatriculării.

79.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 236/2004 privind modificarea și completarea H.C.L.M. nr. 614/2002 pentru modificarea H.C.L.M. nr. 35/1999 privind încadrarea pe zone a terenurilor din municipiul Constanța.

80.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 480/2004 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2005, cu modificările și completările ulterioare.

81.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 7/2005 pentru completarea și îndreptarea erorilor materiale din H.C.L.M. nr. 480/2004 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2005.

82.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 57/2005 pentru modificarea punctelor 2 si 4 ale Anexei nr. 9 din H.C.L.M. nr. 480/2004 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2005.

83.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 137/2005 pentru completarea și îndreptarea erorilor materiale din H.C.L.M. nr. 480/2004 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2005.

84.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 227/2005 pentru completarea și îndreptarea erorilor materiale din H.C.L.M. nr. 480/2004 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2005.

85.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 345/2005 pentru modificarea al. 4, pct. 4, Anexa 5 din H.C.L.M. nr. 480/2004 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2005.

86.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 547/2005 pentru aplicarea indicelui de inflație la H.C.L.M. nr. 230/2005 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2006, cu modificările și completările ulterioare.

87.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 514/2006 privind acordarea de scutiri persoanelor încadrate în gradul II de invaliditate.

88.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 500/2006 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2007;

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

89.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 251/2007 privind scutirea văduvelor de război și a văduvelor veteranilor de război de la plata taxei de habitat.

90.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 360/2007 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2008.

91.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 598/2007 pentru modificarea și completarea H.C.L.M. 360/2007 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2008.

92.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 27/2008 pentru modificarea și completarea H.C.L.M. 360/2007 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2008.

93.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 78/2008 pentru modificarea și completarea Anexei 1.5 din H.C.L.M. nr. 360/2007 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2008

94.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 228/2008 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2009.

95.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 176/2009 pentru modificarea, completarea și îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul HCLM 228/2008 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2009.

96.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 226/2009 pentru modificarea și completarea Anexei 1.5 din HCLM 228/2008 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2009.

97.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 274/2009 privind taxa hotelieră pentru anul 2010.

98.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 467/2009 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2010.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ^ pj 0 Affl /t/ 44/ W /7W A* <9 vT hi

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

V» A » CE LA ENArCHE

131