Hotărârea nr. 91/2010

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 624/22.10.2008, A HCLM NR. 384/23.07.2009, A HCLM NR. 466/30.10.2009 SI A HCLM NR. 27/05.02.2010

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind modificarea HCLM nr. 624/22.10.2008, a HCLM nr. 384/23.07.2009, a HCLM nr. 466/30.10.2009 si a HCLM nr. 27/05.02.2010

Consiliul local al municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din data de 2 7    .05.2010;

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului Primar Radu Ștefan Mazare

inregistrata sub nr._/21.05.2010, referatul Direcției Programme si Dezvoltare

inregistrat sub nr. 69319/21.05.2010, raportul Comisiei nr. 5 - juridica, adresa SC RAJA SA inregistrata sub nr. 69273/21.05.2010;

Având in vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, precum si ale I lotararii de Guvern nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice;

Vazand prevederile HCLM nr. 624/22.10.2008 privind aprobarea participării municipiului Constanta in cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Apa - Canal Constanta, ale HCLM nr. 384/23.07.2009 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Apa - Canal Constanta la care municipiul Constanta este membru asociat, ale HCLM nr. 466/30.10.2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. RAJA S.A., novarea si modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de apa si de canalizare, aprobarea aderării unor noi unitati administrativ- teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Apa - Canal Constanta, aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici, a disponibilității terenurilor, a Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si a Caietelor de sarcini ale serviciului, precum si modificarea HCLM nr. 624/22.10.2008 si HCLM nr. 384/23.07.2009, precum si HCLM nr. 27/05.02.2010 privind aprobarea aderării unor noi unitati administrativ-teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Costanta si modificarea HCLM nr. 466/30.10.2010 ;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. “d”, alin. 6 lit. “a” pct. 14 si art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aproba modificarea HCLM nr. 624/22.10.2008, a HCLM nr. 384/23.07.2009, a HCLM nr. 466/30.10.2009 si a HCLM nr, 27/05.02.2010, in sensul ca peste tot in cuprinsul acestor hotarari unde este menționat titlul proiectului “Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare din județul Constanta” se va citi “Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta-Ialomita”.

Art. 2 - Serviciul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotarare celor interesați, precum si, spre stiinta, Instituției Prefectului Județului Constanta.

Adoptata de 24 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA, Moisoiu Anastasiu Danut Nicosor

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA ENACHE


Nr. 91    /27    .05.2010