Hotărârea nr. 90/2010

HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "CONSTRUIRE DE LOCUINTE IEFTINE, PENTRU TINERI, DESTINATE CUMPARARII SI LUCRARI TEHNICO-EDILITARE AFERENTE-ANSAMBLUL STEFANITA VODA, CARTIERUL AL II-LEA, IN ETAPA STUDIU DE FEZABILITATE

HOTARARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investirii "Construire de locuințe ieftine, pentru tineri, destinate cumpărării și lucrări tehnico-edilitare aferente” -

Ansamblu] Ștelaniță Vodă, Cartierul al II — lea, etapa Studiu de Fezabilitate

Consiliul local al Municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de 27.05.2010;    ’    ’

Luând în dezbatere Expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre referitoare la proiectul de hotărâre initiat, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construire de locuințe ieftine, pentru tineri, destinate cumpărării și lucrări tehnico-edilitare aferente” - Ansamblul Ștefăniță Vodă, Cartierul al II -lea, etapa Studiu de Fezabilitate;

Consultând Raportul Direcției Tehnic-achiziții nr.67343/18.05.2010, Raportul favorabil al Comisiei nr. 1 buget finanțe;

Vazand dispozițiile art. 44, alin (I), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum si HG nr.28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții;

In temeiul prevederilor art.36, alin (2), lit b), alin (4), lit d) si art.l 15, alin (I), lit b din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicata;

HOTĂRĂȘTE:

ART. I Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Construire de locuințe ieftine, pentru tineri, destinate cumpărării și lucrări tehnico-edilitare aferente" - Ansamblul Ștelaniță Vodă, Cartierul al II - lea, etapa Studiu de Fezabilitate, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre;

Valoarea totala a obiectivului de investiții: 372.630,78 mii lei cu TVA;

Din care C+M: 318.066,24 mii lei cu TVA;

Din care valoarea finanțata de CLM este :    54.026,13 mii lei cu TVA;

Din care C+M: 44.073,26 mii lei cu TVA;

ART. 2 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Tehnic-achiziții, Direcției Programe si Dezvoltare, Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism, Direcției Gospodărire Comunala si Direcției Financiare, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, Moisoiu Anastasiu Danut Nicosor


77 D5 2(71 (7


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


Anexa la HCLM nr. 90/27.05.2010
DEVIZ GENERAL

i: i-.«nd • izeesare realizam obieetivui^j 3^ u;xestnn

CONSTRUIRE DE LOCUINȚE IEFTINE PENTRU UMERI. DES I iNATE CUMPĂRĂRII, SJ LUCRĂRI TEHNICO-E01L1TARE AFERENTE - CARTIER

STEEAN1TA VODĂ

- CARTIERUL AL II-LE A, CONSTANTA


In mu tei/mii uttro la cursul 4.137(1 lei ei.ro An_1NFOKELR MAI 2010

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

din care cheltuieli CLMC

mii lei

mii euro

mii Ici

mii Ici

mii euro

mii lei {inel TVA)

1

2

3

'    4

5

6

7

8

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1 1

Obținerea terenului

1 2

Amenajarea terenului

18,573 49

4.489.60

5,528.96

22.102 45

5,342 63

22,'02 45

1 2 1

Lucrări dc refacere împrejmuire, iluminat perimetral de incinta-lJPF

168 57

40 75

32.03

200 60

48.49

200.411

] 22

Demolări clădiri, devieri rețele existente, comrsvantuire gard, zona heliport

636.88

153 95

1

757.U*    i 83.20

757.89

1.2.3

Lucrări pregătitoare-imbunatatirea terenului de fundare cu ajutorul micropilotilor din beton simplu Zona 1

10,473.92

2,531 77

1,990.04

12,463 96

3,012 80

12,463 96

1.2.4

Lucrări pregatitoare-imbunatatirea terenului de fundare cu ajutorul micropilotilor din beton simplu Zon» 1?

7,294.12

1,763 14

1,385.88

8 680 00

2,098 14

8,680 00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului st aducerea la starea inițiala

total capitol i

18,573.49

4,489.60

3,528.96

22,102.45    5,342.63

22,102.45

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Rețea exterioara - alimentare cu energie electrica medie tensiune si 4 Posturi Trafo

3,409.33

824 11

647 77

4,057.10

980.69

22

Rețea exterioara • alimentare cu energie electrica joasa tensiune, branșamente 34 blocuri, iluminat strada) Zona 1 ona 11

2,320 45

560 90

440 89

2,761.34

667 47

2,758 72

2.3

Rețea exterioara - alimentare cu apa potabila, canalizare menajera si pluviala

4,340 56

1,049 20

824.71

5.165.27

1,248 55

2.4

Drumuri, platforme. parcau, sistematizare verticala, spatii verz:, mobilier s dotări urbane

4,901 00

1,184.67

931J 9

5.832.J9

1,409 76

5,833 28

2.5

Rețea de alimentare cu gaze naturale si branșamente

1.5,9 01

318 83

250.61

1,56"

379.4]

140 95

2.6

Centrale I ermice alimentate cu gaze naturale (1 8 bucali) si 1 332 contoare termice - Zona I

5,691.31

1.375 71

1,081.35

6,772 Mx

1,637.09

6.772.49

2.7

Centrale Termice alimentate cu gaze naturale (16 bucali) si 1.184 contoare tei mice - Zona 11

5,058 94

1,222 85

961 20

6,020 1 -

1.455.19

6,020 00

2.8

Relei    unitare curent! slabi - 3TV

0.0

0 0

00

0,0

0,0

TOTAL CAPITOL 2

27,040.60

6,536.28

5,137.71

32,178.31

7,778.18

21,534.44

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica    ,

3.1

Studii li.- im

344.01:

§2

65.36

409.36

9S <>5

•li?/ Jb

32

Taxe pcr.tru ubtinerea de avize, acorduri si autorizații

75:= =■:

Ci’i 7 7 i

3,755..'.

7 74

•l:IO

3.3

Proiectate si inginere

- -li" 1."

! 351 ,14

1 0UJ1

P f" ' '

1 • l‘S.2!

2,746 00

3.4

Organizarea proceduiilor de achiziție

-

'“1

f H

i «2

7 5.2

35

Consulsanta

1.1

2 i >44

2".: o 7

1 7Z£i 3

■l l ■■ F-

3.6

Asistenia tehnica

1,264.24

305 59

2Jg . :

1.501 4

3fi5 gi

l • 45

TOTAL CAPITOl J

12,406.43

2,998 vi,

11 ■

5 4.05044

334G.il

5.WII ■'


Nr. Cri

Denumire • capitolelor si subcapitolelor de cheii uieli

Valoare (fora TVA)

TVA

mii Ici

Valoare (inclusiv TVA)

din care cheltuieli C’LMC

mii Ici

mii Curo

mii Ici

mii curo

mii Ici (inel f VA)

CAPITOLUL 4

Cftdiukli cu investiția de bazji

4 1

Construcții si instalații

2 ■    5,70

52 76Q OS

41 478,08

259.78? 781    62.795,21

. 1 ,

Lucrări arhitectura, construcții

S' .7,50

19.9‘

15 714,43

98 421 ')

23.790,651

4.1.2

Lucrări arhitectura, izolații

2.389,02

48

453,91

2 842.93

687,20

4 1.3

Rezistenta

89 46- •

25,98

16.998,67

1 Oi-

25 734,92

4 1.4

Lucrai: instalat ii

43 -2 l

10 573,48

8.3ii,01    z.ț. 1,56

12 582,44

A 1 4J

Instalații electrice si curenti slabi

6.357,68

1 536,79

1.207,96

7 565,64

1.828.77

4.1 42

înstalaiii termice (ewlusiv Centrale Termice si contoare)

8.269,64

1 998,95

1.571,23

9.840,87

2.378,75

4 14 3

Instalani alimentare cu apa canalizare menajera si pluv'ala

29 115,17

7    Țț

5 531.88

34.647,05

8 374,92

42

Montaj uiilaie tehnologice

7 i 6,40

17

136.12

852,52

206,07

43

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

7. i 63,97

1 73.1,68

1.361,15

8.525,12

2.060,70

TOTAL CAPITOL 4

226.186,07

54.673,94

42.975.35

269.161,42

65.061,98

Capitolul 5

Alic cheltuieli

5.1

Orga    e de șantier

5 292.72

1.279,36

1 005,62

6 298.34

] .522,44

I73J4

5.1.1

Lucrări .L • onstructii si instalații

2.646,36

639,68

502,81

3.149.17

761,22

4 " .37

5.1.2

Ch: iiuittl conexe organizării șantierului

2.646,36

639.68

502,81

3 149.17

761,22

436..17

5.2

Comis- ..'ic. cote, taxe, costul creditului

3,474,67

839,90

3.474,67

839,90

567,28

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

21 315,49

5.152,40

4 049.94

25.365.44

6 131,36

3 668,81.1

total capitol s

30.082,89

7.271,67

5.055,56

35.138,45

8.493,70

5.108,82

CAPITOLUL 6

Cheliuieli pentru probe tehnologice sî tesle si predare la beneficiar

6 1

Prejatirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice sî teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

314.289,48

75.970,38

58.341,30

372.630,78

90.072,71

54.026,13

din care C+M

267.282,55

64.607,82

50.783,68

318.06634

76.88331

44.073,26

BENEFICIAR


Primăria Municipiului Constanta

1.2 Amenajarea terenului

Se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru realizarea împrejmuirii ce va delimita cele doua proprietăți cal si iluminatul perimetral de-alungul gardului nou executat

tn mii lei/mii euro la cursul 4,1370    lei/euro din 1NFOREUR MAI 2010

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

1

Refacere imprejmuire

105,350

25,465

20,017

125,367

30, JM

2

Iluminat perimetral

63,22

15,28

12,01

75,23

îWfl

3

Demolări clădiri, devieri rețele existente, contravantuire gard, zona heliport

636,880

153,947

121,007

757,887

163.197

4

Imbunatatirea terenului de fundare cu ajutorul micropilotilor din beton simplu - Zona I

10.473,920

2.531,767

1.990,045

12.463,965

3 052,803

5

Imbunatatirea terenului de fundare cu ajutorul micropilotilor din beton simplu ■ Zona II

7.294,120

1.763,142

1.385,883

8.680,003

2.098.139

TOTAL

18.573,490

4.489,604

3.528,963

22.102,453

5.342,623

1.2.1 Lucrări de refacere împrejmuire, iluminat perimetral de incinta

Se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru realizarea împrejmuirii ce va delimita cele doua proprietăți cat si iluminatul perimetral de-alungul gardului nou executat

In mii lei/mii euro la cursul 4,1370

lei/euro din INFOREUR MAI 2010


Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii iei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

1

Refacere imprejmuire

105,35

25.47

20.02

125.37

30.30

2

Iluminat perimetral

63.22

15.28

12.01

75.23

18.19

TOTAL

168.57

40.75

32.03

200.60

48.49

1.2,2 Demolări clădiri, devieri rețele existente, contravantuire gard, zona heliport

Se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului și care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, inclusiv asigurarea fluxurilor tehnologice pentru desfasurarea activitatilor propuse

In mii lei    4,1370 lei/euro INFOEURO MAI 2010

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

ETAPA i

1

Contravantuire gard zona heliport

19,23

4,65

3,65

22,89

5,53

2

Refacere fronton garaj TIR-uri

12,74

3,08

2,42

15,16

3,67

3

Deviere traseu fibra optica

5,66

1,37

1,07

6,73

1,63

4

Suprainaltare gard zona parc auto

21,49

5,20

4,08

25,58

6,18

5

Padoc caiini

82,15

19,86

15,61

97,76

23,63

6

Cabina poarta

5,01

1,21

0,95

5,96

1,44

7

Demolări clădiri existente

20,11

4,86

3,82

23,93

5,78

8

Toaletare pomi incinta IJPF C-ta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL ETAPA 1

166,39

40,22

31,61

198,00

47,86

ETAPA II

9

Deviere rețele existente

144,37

34,90

27,43

171,80

41,53

10

Poarta metalica {(6,00x2,00) m

4,10

0,99

0,78

4,87

1,18

11

Balast pentru drum tehnologic

32,00

7,74

6,08

38,08

9,20

12

Construcție platforma beton

72,32

17,48

13,74

86,05

20,80

13

Demolare alei platforme betonate

14,95

3,61

2,84

17,78

4,30

14

Demolări construcții din beton

29,77

7,20

5,66

35,42

8,56

15

Demolare construcții din cărămidă

139,10

33,62

26,43

165,53

40,01

16

Demolare construcții metalice

33,89

8,19

6,44

40,33

9,75

TOTAL ETAPA 11

470,49

113,73

89,39

559,88

135,34

___, __

TOTAL l+ll

636,88

.    153,95

121,01

757,89

18 3,20|

PROIECTANT S.C.HOUSE CONSULT

In mii lei/mii euro la cursul 4 1370

lei/euro din INFOREUR MAI 2010


Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

1

Imbunatatirea terenului de fundare cu ajutorul micropilotilor din beton simplu - Zona I

10,473.92

2,531.77

1,990.04

12.463.96

3,012 80

TOTAL

10,473.92

2,531.77

1,990.04

12,463.96

3,012.80


In mii lei/mit euro la cursul 4.1370 lei/euro din INFOREUR MAI 2010

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

S

7

1

Imbunatatirea terenului de fundare cu ajutorul micropilotilor din beton simptu - Zona ii

7,234.12

1,763.14

1,385.88

8,680.00

2,098.14

TOTAL

7,294.12

1,753.14

1,385.88

8,680.00

2,098.14

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționăm obiectivului de investiție, precunr alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații, drumuri de acces, căi ferate industriale, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități.

In mii lei/mii euro la cursul 4.1370 lei/euro din INFOREUR MAI 2010

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

1

Rețea exterioara - alimentare cu energie electrica medie tensiune si 4 Posturi Trafo

3,409 33

824.11

647.77

4,057.10

980.69

2

Rețea exterioara - alimentare cu energie electrica joasa tensiune, branșamente 34 blocuri, iluminat stradal Zona 1, Zona II

2,320.45

560.90

440.89

2,761.34

667.47

3

Rețea exterioara - alimentare cu apa potabila, canalizare menajera si pluviala

4,340.56

1,049.20

824.71

5,165.27

1,248.55

4

Drumuri, platforme, parcari, sistematizare verticala, spatii verzi, mobilier si dotări urbane

4,901.00

1,184.67

931.19

5,832.19

1,409.76

5

Rețea de alimentare cu gaze naturaie si branșamente

1,319.01

318.83

250.61

1,569.62

379.41

6

Centrale Termice alimentate cu gaze naturale (18 bucăți) si 1.332 contoare termice Zona I

5,691.31

1,375.71

1,081.35

6,772.66

1,637.09

7

Centrale Termice alimentate cu gaze naturale (16 bucăți) si 1.184 contoare termice Zona II

5,058.94

1,222.85

961.20

6,020.14

1,455.19

8

Rețea de alimentare curenti slabi - CATV

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

TOTAL

27,040.80

6,536.28

5,137.71

32,178.31

7,778.18

3.1 Studii de teren

Se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție.

tn mii lei/mii euro la cursul 4.1370 lei/euro din INFOREUR MAt 2010

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

1

Studiu topografic

110.00

26.59

20.90

130 90

31.64

2

Studiu geotebnic

234.00

56.56

44.46

278.46

67.31

TOTAL

344.00

83.15

65.36

409.36

98.95

3.2 Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

Se includ chelluielile pentru

a)    obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism;

b)    obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare;

c)    obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electncă, telefonie etc.;

d)    obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă:

e)    întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară;

f)    obținerea acordului de mediu;

g)    obținerea avizului P.S.I.;

h)    alte avize, acorduri și autorizații

In mii lei/mii euro la cursul 4.1370 lei/euro din INFOREUR MAI 2010

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mîi lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

1

Obținerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de urbanism

2

Obținerea/prelungirea valabilitalii autorizației de construire/desfiintare, obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

2,672.83

646.08

0.00

2,672.83

646.08

Taxa OAR

13.36

3.23

0.00

13.36

3.23

3

Avize, acorduri si autorizații solicitate prin lege

1,069.13

258.43

0.00

1,069.13

258.43

TOTAL

3,756.32

907.74

0.00

3,755.32

907.74

3.3 Proiectare si inginerie

Se includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare {studiu de prefezabilitale, studiu de fezabilitate, proiect tehnic și detalii de execuție), pentru plata verificării tehnice a proiectării și pentru plata elaborării certificatului de performanță energetică a clădirii, precum și pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție (documentații ce stau la baza emiterii avizelor și acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentații urbanislice, studii de impact, studn/expertize de amplasament, studii de trafic etc.).

Pentru lucrările de intervenții la construcții existente sau pentru continuarea lucrărilor la obiective începute și nelerminate, se includ cheltuielile efectuate pentru expertizarea tehnică Pentru lucrările de creștere a performanței energetice a clădirilor ca urmare a modern izărilor/reabilitărilor, se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic.

In mii lei/mii euro la cursul 4.1370

lei/eurodin INFOREUR MAI 2010Nr. Cri

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii iei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

1

Studiu de fezabilitate

1,477.14

357 06

280.66

1,757.80

424.90

2

Proiect Tehnic

3,510.26

848 50

666.95

4,177.21

1,009.72

3

Detalii de Execuție

550.00

132.95

104.50

654.50

158.21

4

Verificare Proiect

25.00

6.04

4.75

29.75

7.19

5

Documentații pentru obținerea avizelor

28.50

6.89

5.42

33.92

8.20

TOTAL

5,590.90

1,351.44

1,062.27

6,653.17

1,608.21

3.4 Organizarea procedurilor de achiziție

Se includ cheltuielile aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice, precum cheltuieli aferente întocmirii documentației de atribuire și multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanți); cheltuielile cu onorariile, transportul, cazarea și diurna membrilor desemnați în comisiile de evaluare; anunțuri de intenție, de participare și de atribuire a contractelor, corespondență prin poștă, fax, poștă electronică etc., în legătură cu procedurile de achiziție publică.

In mii lei/mii euro la cursul 4.1370 lei/euro din INFOREUR MAI 2010

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

1

Organizarea procedunlor de achiziție

6.32

1.53

1.20

7.52

1.82

TOTAL

6.32

1.53

1.20

7.52

1.82

3.5 Consultanta

Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

a)    plata serviciilor de consultanță la elaborarea studiilor de piață, de evaluare etc;

b)    plata serviciilor de consultanță în domeniul managementului execuției investiției sau administrarea contractului de execuție

In mii lei/mii euro la cursul 4.1370 lei/euro din INFOREUR MAI 2010

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

1

Plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piața, de evaluare, ia intocmirea cererii de finanțare

2

Plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului investiției sau administrarea contractului de execuție

1445.65

349.44

274.67

172032

415.84

TOTAL

1445.65

349.44

274.67

1720.32

415.84

3.6 Asistenta tehnica

Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru'

a)    asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului):

b)    ptata diriginților de șantier, desemnați de autoritatea contractantă, autorizați conform prevederilor legale pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații.

In mii lei/mii euro la cursul 4.1370

lei/euro dm INFOREUR MAI 2010Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

1

Asistenta tehnica din partea proiectantului în cazul când aceasta nu intră în tarifarea proiectării

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Plata diriginților de șantier desemnați de autoritatea contractantă, autorizați conform prevederilor legale pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații

1,264.24

305.59

240.21

1,504.45

363.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

1,264.24

305.59

240.21

1,504.45

363.66

4.1 Construcții si instalații

Se cuprind cheltuielile aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție, clădiri, construcții speciale, instalații aferente construcțiilor, precum instalații electrice, sanitare, instalații interioare de alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare, P.SJ, telecomunicații și alte tipuri de instalații impuse de destinația obiectivului

Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant.

Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcție sunt estimate prin devizul pe obiect.

In mii lei/nrn euro la cursul    4.1370

lei/euro din INFOREUR MAI 2010Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

4.1.1

Lucrări arhitectura, construcții

82,707.50

19,992.14

15,714.43

98,421.93

23,790.65

4.1.2

Lucrări arhitectura, izolații

2,389.02

577.48

453.91

2,842.93

687.20

4.1.3

Lucrări rezistenta

89,466.69

21.625.98

16,998.67

106,465.36

25,734.92

4,1.4

Lucrări instalații

43,742.50

10,573.48

8,311.08

52,053.58

12,582.45

TOTAL

218,305.71

52,769.09

41,478.08

259,783.79

62,795.21

4.2 Montaj utilaje tehnologice

Se cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționarii acestora. Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.

In mii lei/miieuro la Cursul 4,1370 lei/euro din INFOREUR MAI 2010

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

1

Montaj utilaje si echipamente tehnologice (conf. DOl Cladire)

716.40

173.17

136.12

852.52

206.07

2

3

TOTAL

716.40

173.17

136.12

852.52

206.07

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

Se cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse in instalațiile funcționale. Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.

lei/euro din INFOREUR MAI 2010


In mii lei/mii euro lacursul 4.1370

Nr.

Cri

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

1

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj (conf. D01 Cladire)

7163.97

1731.68

1361.15

8525.12

2060.70

2

3

4

TOTAL

7163.97

1731.68

1361.15

8525.12

2060.70

5.1 Organizare de șantier

5 1 1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

Se cuprind cheltuielile aferente construirii provizorii sau amenajării la construcții existente pentru vestiare pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, fundații pentru macarale, rețele electrice de iluminat și forță, căi de acces - auto și căi ferate branșamertte/racorduri la utilități, împrejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu și altele asemenea. Se includ, de asemenea, cheltuielile de desființare de șantier

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

Se cuprind cheltuielile pentru: obținerea autorizației de construire/desființare aferente lucrărilor de organizare de șantier, taxe de amplasament, închirieri semne de circulație, întreruperea temporară a rețetelor de transport sau distribuție de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulației rutiere, feroviare, navale sau aeriene, contractele de asistență cu poliția rutieră, contract temporar cu furnizorul de energie electrică, cu unități de salubrizare, taxe depozit ecologic, taxe locale; chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public, costul energiei electrice și al apei consumate în incinta organizării de șantier pe durata de execuție a lucrărilor, costul transportului muncitorilor nelocalni

In mii lei/mii euro la cursul 4,1370

lei/euro din INFOREUR MAI 2010Nr.

Crf

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare țfara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

1

5.11 Lucrări de construcții si instalații

2,646.36

639.68

502.81

3,149.17

761.22

2

5.1,2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

2,646.36

639.68

502.81

3,149.17

761.22

TOTAL

5,292.72

1,279.36

1,005.62

6,298.34

1,522.44

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Se cuprind, după caz. comisionul băncii Tiran(aloare, cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții pentru controlul calității lucrărilor de construcții, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, valoarea primelor de asigurare din sarcina autorității contractante, taxe pentru acorduri, avize și autorizația de construire/desființare, precum și alte cheltuieli de aceeași natură, stabilite în condițiile legii, în costul creditului se cuprind comisioanele și dobânzile aferente creditului pe durata execuției obiectivului.

In mii lei/mii euro la cursul 4 1370 iei/euro din INFOREUR MAI 2010

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheituieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

1

Taxa C.S.C. (0.5% din C+M)

1,336.41

323.04

253.92

1,590.33

384.42

2

Taxa I.S.C (0.7% din C+M)

1,870.98

452.25

355.49

2,226.46

538.18

3

Taxa I.S.C. (0.1% din C+M)

267.28

64.61

50.78

318.07

70 38

4

Comisionul băncii finanțatoare

5

Prime de asigurare din sarcina autorității contractante

6

Alte cheltuieli de aceeași natură, stabilite în condițiile legii

TOTAL

3,474,67

839,90

660,19

4,134.86

999.48

5.3 Cheltuieli diverse si neprevăzute

a) Estimarea acestora se face procentual din valoarea cheltuielilor prevăzute la capitolele/subcapitolele 1.2.1.3, 2,3 și 4 ale devizului general, in funcție de natura și complexitatea lucrărilor.

b)    în cazul obiectivelor de investiții noi, precum și al reparațiilor capitale, extinderilor, transformărilor, modificărilor, modernizărilor, reabilitării la construcții și instalații existente, se aplică un procent de până la 10%

c)    în cazul lucrărilor de intervenții de natura consolidărilor la construcții existente și instalațiile aferente, precum și în cazul lucrărilor pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și/sau calamități naturale, se aplica un procent de până la 20%, în funcție de natura și complexitatea lucrărilor

d)    Din procentul stabilit se acoperă, după caz, cheltuielile rezultate în urma modificărilor de soluții tehnice, cantități suplimentare de lucrări, utilaje sau dotări ce se impun pe parcursul derulării investiției, precum și cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii execuției din cauze independente de autoritatea contractantă.

In mii lei/mii euro la cursul 4.1370

lei/euro din INFOREUR MAI 2010


Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare {inclusiv TVA)

mii lei

mit euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

1

7.5%

21,315.49

5,152.40

4,049.94

25.365.44

6,131.36

TOTAL

21,315.49

5,152.40

4,049.94

25,365.44

6,131.36