Hotărârea nr. 9/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIV IND APROBAREA BUGETULUI PROVIZORIU DE VENITURI SI CHELTUIELI AL R.A.T.C. CONSTANTA PE ANUL 2010

Romani»

Județul Constanta Municipiul Constanta Consiliul Locul

HOTARARE

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PROVIZORIU DE VEN1TIIR]

SI CHELTUIELI AL R.A.T.C, CONSTANTA PE ANUL 2010

Consiliul Local al Municipiului Constanta. întrunii in ședința ordinara

■ '    ■ ua de 05.02.2010

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ștefan Mazare. documentația R.A.T.C Constanta înregistrata sub nr. 161175/12. i L2009. raportul Comisiei nr.I buget - finanțe;

Având in vedere prevederile O.G. nr.97/1999 aprobata prin Legea nr. 19/2002 privind garantarea furnizării de servicii publice in transporturile rutiere si pe caile navigabile interioare si ale O.U.G. nr.7/1998, modificata prin O.U.G. nr. 148/2000;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2 Iii.a. alin.3 lit.c si art. I 15 alin. I lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata ;

HOTĂRĂȘTE

Art, 1. Se aproba bugetul provizoriu de venituri si cheltuieli al Regiei de Transport in Comun Constanta pentru anul 20 Î0 conform anexelor nr. I si nr,2;

Art. 2. Anexele nr. I si nr.2 fac parte integranta din prezenta hota rare ;

Art. 3. Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Financiare, Direcției Administrație Publica Locala. Direcției Tehnic-Achiziții, Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta în vederea ducerii la îndeplinire si Prefecturii Județului Constanta spre st i iuta.

Adoptata de un nr. de ?.5.. consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI.


CONTRASEMNEAZĂ.

SECRETAR

MARCELA ENACHE

Constanta V 9    05.02.

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXAI

HCLM 9/2010


BUGET PROVIZORIU DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 LEI

Indicatori

Nr.

rând

BVC

2009

Prevederi

an

2010

Procent

%

(col.3/col.2)

0

1

2

3

4

I. VENITURI TOTALE, din care : (rd.02+rd.12+rd.13)

01

97,66

85.400.000

83.400.000

1.Venituri din exploatare din care:

02

84.400.000

81.863.000

96,99

a)Venituri din activitatea de baza

03

41.000.000

35.050.000

85,49

b)Venituri din alte activitati

04

22.600.000

27.013.000

119,53

c)Venituri din surse bugetare, din care:

05

20.800.000

19.800.000

95,19

- subvenții pe produse si activitati

06

0

0

0,00

- subvenții pentru acoperirea diferentelor de tarif, din care:

07

20.800.000

19.800.000

95,19

- transferuri

08

3.800.000

4.400.000

115,79

- prime acordate de la bugetul statului

09

0

0

0,00

- alte sume primite de la bugetul de stat

10

0

0

0,00

d) Venituri din fonduri speciale

11

0

0

0,00

2.Venituri financiare

12

1,000,000

1.537.000

150,00

3.Venituri excepționale

13

0

0

0,00

II. CHELTUIELI TOTALE, din care : (rd.15+rd.35+rd.36)

14

85.400.000

84.400.000

98,83

1 Cheltuieli pentru exploatare,din care:

15

78.700.000

77.600.000

98,60

a) Cheltuieli materiale

16

26.500.000

26.500.000

100,00

b) Cheltuieli cu personalul din care:

17

26.229.000

26.180.500

99,82

- salarii brute

18

20.300.000

20.300.000

100,00

- contribuție asigurări sociale de stat

19

4.222.000

4.222.000

100,00

- ajutor de șomaj

20

144.500

101.500

70,24

- contribuție asig.soc.pt.sanatate, conform Legii nr. 150/2002

21

1.205.500

1.200.000

99,54

- alte cheltuieli cu personalul,din care:

22

357.000

357.000

100,00

- fond special de solidaritate sociala pt.persoanele cu handicap, conform Legii 448/2006

23

144.000

144 000

100,00

- asigurare de boli si accidente -fond de garantare

24

213.000

213.000

100,00

c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele

25

17.500.000

17.900.000

102,29

d)Cheltuieli social-culturale conform

Legii 571/2003 Codul Fiscal

26

500.000

500.000

100,00

e)Cheltuieli de protocol

28

50.000

50.000

100,00

f)Cheftuieli reclama si publicitate

29

310.000

310.000

100,00

g)Chettuieli cu sponsorizarea

30

20.000

20.000

100,00

h)Tichete de masa

31

2.052.000

2.052.000

100,00

0

1

3

3

4

1) Alte cheltuieli, din care:

32

5.539.000

4.087.500

73,79

- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

33

0

0

0

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

34

0

0

0

2.Cheltuieli financiare

35

6.700.000

6.800.000

101,49

3.Cheltuieli excepționale

36

III. REZULTAT BRUT -

(profit / pierdere)

37

0

-1000000

0

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE

STABILITE POTRIVIT LEGII din care :

38

0

0

0

- fond rezerva

39

0

0

0

V. ACOPERIREA PIERDERILOR

DIN ANII PRECEDENT,

40

0

0

0

VI. IMPOZIT PE PROFIT

41

0

0

0

VI,.PROFITUL DE REPARTIZAT

(potrivit OG nr.64/2001) din care:

42

0

0

0

a) Rezerve legale

43

0

0

0

b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

44

c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare,aferente profitului rezultat din vanzari active,respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit

45

0

0

0

d) Alte repartizări prevăzute de lege

46

0

0

0

e)Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit

47

0

0

0

f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăților naționale, companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat

48

0

0

0

g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit.a)-f)

49

0

0

0

VIII.SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

50

22.730.100

17.820.500

78,40

1. Surse proprii

51

1.094.100

749.500

68,50

2. Alocații de la buget

52

21.636.000

17.071.000

78,90

3. Credite bancare:

53

0

0

0

- interne

54

0

0

0

- externe

55

0

0

0

4. Alte surse

56

0

0

0

0

1

3

3

4

IX.CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚII, din care:

57

22.730.100

17.820.500

78,40

1. Investiții, inclusiv investiții in curs la finele anului

58

22.730.100

17.820.500

78,40

2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții:

0

0

59

0

- interne

60

0

0

0

- externe

61

0

0

0

X.REZERVE

din care:

62

0

0

6

I. Rezerve legale

63

0

0

0

II. Rezerve statutare

64

0

0

0

III. Alte rezerve

65

0

0

0

XI.DATE DE FUNDAMENTARE

66

0

0

0

1. Venituri totale

67

85.400.000

83.400.000

97,66

2. Costuri aferente volumului de activitate

68

78.700.000

77.600.000

98,60

3. Nr.prognozat de personal la finele anului

69

1.100

1.100

100,00

4 Nr.mediu personal total, din care:

70

1.110

1.110

100,00

5. Fond de salarii, din care:

71

20.300.000

20.300.000

100,00

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

72

0

0

0

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din

OUG nr.79/2001, din care:

73

82.500

82.500

100,00

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001

74

16.500

16.500

100,00

- premiul annual, potrivit art.7(4) din

OUG nr.79/2001

75

0

0

0

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

76

20.102.000

20.102.000

100,00

6. Câștigul mediu lunar pe salariat (RON)

77

1.509

1.509

100,00

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana) (rd.67/rd.70)-in preturi curente

78

76.937

75.135

97,66

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana)

(rd.67/rd.70)-in preturi comparabile

79

80.399

77.915

96,91

9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice/nr.pers) calatori/pers.

80

57.658

54.545

94,60

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

cheltuieli totale/venituri totale x 1000

81

1.000

1.012

101,20

11. Plăti restante - total ( furnizori )

82

0

0

0

- preturi curente

83

600.000

600.000

100,00

- preturi comparabile (rd.83 x indicele de creștere a preturilor prognozate)

84

654.000

622.200

95,14

0

1

3

3

3

12. Creanțe restante - total ( clienti)

85

0

0

0

- preturi curente

86

300000

300000

100,00

- preturi comparabile (rd.86 x indicele de creștere a preturilor prognozate)

87

313500

311100

99,23

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

MUNICIPIUL CONSTANTA

ANEXA 2

HCLM 9/2010


CONSILIUL LOCAL

LISTA

cu utilaje independente propuse a se achiziționa in cursul anului 2010 din surse proprii

Nr.

ert.

Denumirea

Cantitatea

(bucăți)

Valoare

estimativa

(lei)

1

Autoturism

1

65000

2

Motostivuitor

1

45000

3

Dispozitiv masurat geometria roților

1

40000

4

Elevator cu patru coloane

1

50000

5

Macara pi votanta

2

20000

6

Cheie pneumatica roti

2

6000

7

Cheie dinamometrica

2

6000

8

Cric crocodil 7-10 tone

3

20000

9

Cric de canal

1

10000

10

Presa 50-100 tf

1

40000

11

Pompa transfer ulei

1

10000

12

Pompa extras ulei uzat

1

5000

13

Compresor aer 500 1

1

6000

14

Truse scule/verificare diferite

3

7000

15

Balanța semiautomata lOOKg

1

2000

16

Aparat    determinat    consum

combustibil (litrometru)

1

2000

17

Numărător bancnote

2

4000

18

C liniat izor

2

4000

19

Copiator

1

7000

20

Sistem supraveghere video (magazii, dispecerate, dep.carburanți)

2

50000

21

Calculator pentru diagnoza la bord

1

10000

22

Calculator +licente

5

20000

23

Database server

1

58000

24

ImprimantaA3-A4 (1IP5550N cu rețea)

5

73500

25

Upgrade Server

1

12500

26

Mediu de dezvoltare soft

1

12500

27

Modul sistem informație integrat (Mișcări documente)

1

63000

28

Modul sistem informatic integrat (Exploatare)

1

46000

29

Modul sistem informatic integrat (Mentenanta)

1

55000

TOTAL - surse proprii -lei

749 500

Președinte Ședința :