Hotărârea nr. 89/2010

HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL, PRECUM SI A CONTULUI DE EXECUTIE A VENITURILOR SI CHELTUIELILOR DIN AFARA BUGETULUI LOCAL, PE ANUL 2009

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea contului de execuție al bugetului local precum si a contului de execuție a veniturilor si cheltuielilor din afara bugetului local, pe anul 2009

Consiliul local al municipiului Constanta intrunit in ședința ordinarala data de 27.05.2010    •

Analizind expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazare , raportul Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat, raportul Direcției Financiare nr. 9*2 Aj. o 5~. Jbs 10 si raportul Serviciului Public de Impozite, Taxe si al te venituri ale bugetului local    ;

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale , Legea 571/2003 privind Codul Fiscal si art.295, pct.287, alin.2 din H.G.44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal;

In temeiul prevederilor ari.36 ,alin. 2, lit.b, alin. 4, lit, a si art.115 alin.l, lit. b din Legea nr/215/2001 privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aproba contul de execuție al bugetului local al municipiului Constanta pe anul 2009, prezentat in anexele nr.l si la, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se aproba excedentul in suma de 61.468.683 lei rezultat in urma veniturilor realizate in anul 2009 in suma de 557.650.854 lei si a cheltuielilor in suma de 496.182.171 lei.

Art.3 Se aproba contul de execuție a veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local, prezentat in anexele nr.2 si 2a, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 Se aproba excedentul in suma de 90.266.556 lei realizat ca urmare a veniturilor evidențiate in afara bugetului local, la finele anului 2009, in suma de 221.428.632 lei si a cheltuielilor in suma de 131.162.076 lei,care reprezintă :

-    86.844.979 lei - fondul de rulment constituit conform legii din care :

- 21.479.870 lei- excedent al anului 2008

-    3.019.093 lei - taxe speciale

-    402.484 lei - depozite speciale pentru construcții de locuințe Art.5 Se aproba anexa nr.3 reprezentând :

-    situația facilităților fiscale acordate in anul 2009 ;

-    situația sumelor inregistrate in evidenta insolvabilităților la data de 31.12.2009;

-    situația rămășițelor, precum si la amenzi inregistrate la data de 31.12.2009;

care face parte integranta la prezenta hotarare.

Art.6 Serviciul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotarare Direcției Financiare , Serviciului “Audit Intern” din cadrul Primăriei in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta .

Adoptata de un număr de 24 consilieri din 27 membri

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE


Moisoiu Danut

Constanta

Nr. 89    / 27.05.2010

PRIMĂRIA

MUNICIPIULUI CONSTANTA


Anexai la HCLM 89/2010


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 31,12,2009

cod 20    lei

Dr unirea int ra; îrflo.-

cod

prevede n

p-’-jveder-'

drepturi constatate

incasari

stmgen pe a

drepturi

indicator

bugetare

bugetare

total,

din anii

din anul

realizate

decât

constatate

inițiale

tl -    !■

din care:

preced enti

curent

incasari

de încasai

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

VENITURI - TOTAL

ooo102

535496733

544745679

617885733

43634060

574251673

557650854

0

60234879

VENIfdHI PROPRII

48,02

335719414

338070000

424741114

43634060

381107054

364506235

0

60234879

I. VENITURI CURENTE

00,02

472932733

473278679

551823096

43634060

508189036

491588217

0

60234879

A. VENITURI

FISCALE

00,03

453690733

454036679

506508810

27808947

478699863

468378699

0

38130111

A1. IMPOZIT

PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN

00,04

205570414

205571000

214386261

0

214386261

214386261

0

0

CAPITAL

AII l l-IPQZITPE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN

oo.05

0

0

0

0

0

0

0

U

CAF ' 'AL DE LA PERSOANE JURIDICE

Impozit pe profit

o1,02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenții economici

01,02,01

0

0

0

0

0

0

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN

000,06

205570414

205571000

214386261

0

214386261

214386261

0

0

Impozit pe venii (03.02}

o3,02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor(03.02.18)

03,02,18

0

0

0

0

CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 04.02)

Cote s, sume defalcate din impozilul pe venit(cod 04,02)

04.02

205570414

205571000

214386261

0

t14386261

214386261

0

0

{cod 04.02.01+04 02 04)

Cote defalcate din impozitul pe venit

04,02,01

205000000

205000000

213680086

0

213660686

213660686

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit

pentru echilibrarea

bugetelor locale

o4,02,04

570414

571000

2JSST6

0

725575

725575

0

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN

CAPlTALfcod 05,02)

00,07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la

persoane fizice ( id    >2.50)

o5,02

0

0

0

0

0

0

0

0

rVif nrip:.z<te pe veni' profit si câștiguri c -apital 05 "2.50

05.02 50

0

0

0

0

Az IMPOZIT PE ' ■ AHII-TOTAL'

OOffl

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe salarii (cod 06 02.02) 06.02

06,02

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote defalcate din impozitul pe salam 66 02 b.'

06,02,02

0

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPR'ETATE: p nd 07.02)

00,09

65785000

68135000

98859958

14915045

83944913

76013211

0

22846747

Impozite si taxe oe proprietate (cod

07,02

65785000

68135000

98859958

14915045

83944913

76013211

0

22846747

07.02.01+",' OL :2-"”02 03+07 ’ . .0)

Impozitul pe Clădii) 'cod C ’ "Z.J1.01+07.02.01.02) 07.02.01

07,02,01

55850000

55850000

294952

2491208

70803744

63013004

0

10281948

Impozitul pe clădi' e la persoane fizice 1

07,02,01,01

13500000

13500000

14235474

1462371

12773103

12532290

0

1703184

Impozitul pe clădiri de la persoane juridice 07.02.01.02

07,02,01,02

42350000

42350000

59059478

1028837

58030641

50480714

0

8578764

In i ::zi prt terenun -:d 07.0? U2 ; la 07.02.02.03)

07.02,02

8350000

8350000

21139509

12423837

8715672

8574710

0

12564799

impozitul pe terenuri de ia persoane fizice]

07,02,02,01

3200000

3200000

3688851

814755

2874096

2946866

0

741985

Impozitul pe terenuri de la persoane juridice 07.02.02.02

07.o;

4850000

4850000

17137319

11573054

5564265

5347220

0

11790099

Impozitul pe terenul extravilan 07.02.02.03

07.02,02,03

300000

300000

313339

36028

277311

280624

0

32715

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea

notariala si alte taxe de timbru

07,02,03

0

2350000

4425497

0

4425497

43+i‘)7

0

0

Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50

07,02,50

1585000

1585000

0

0

0

0

0

0

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

00,10

181865319

179860679

192786480

12907094

179879386

177621452

0

15165028

(cod 11.02) |

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.06)

11,02

158299313

156294679

152897416

0

152897416

152897416

0

0

Sume defc ,-re om taxa pe valoarea adaugata pentru

11,02,01

0

0

finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor si

Municipiului București

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru

11,02,02

157349319

154168679

150933769

0

150933769

150933769

0

finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,

orașelor, municipiilor si sectoarelor Municipiului București

Sume defalcate din laxa pe valoarea adaugata pentru

11,02,03

0

0

0

0

0

0

0

subvenționarea energiei termice livrate populației

Sume defalcate din taxa pe valoarea ddais.rni.-a pentru

11,02,04

0

0

0

0

0

0

0

sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei

termice

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru

11,02,05

0

0

drumuri

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru

11,02,06

950000

2126000

1963647

0

1963647

1963647

0

echilibrarea bugetelor locale

Alte impozite si taxe generale pe bunu ,;i - :i 11

12,02

2540000

2540000

2914173

333586

2580587

2404433

0

509680

id 12.02.07)

*axr noteliere 12.02 07

_

'2.'- ;;

2540000

2540000

2914173

333586

2580587

2404493

0

509680

Taxe pe servicii specific; (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02

15,02

225000

225000

368725

43567

325158

290389

0

78336

Impozit pe spectacole ' ■1L 31

15,02,01

225000

225000

368725

43567

325158

290389

0

78336

Alte taxe pe servi n -ulii - 15 02.50

15,02,50

0

0

0

0

0

0

Taxe pe utilizarea buriullor. autorizarea utilizării

16,02

20301000

20801000

36606166

12529941

24076225

22029154

0

14577012

bunurilor sau p;.    --re? e activitati

(cod 16.02.02+16.02.03+16.02 50)

Taxa asupra mijloacelor de transport

16,02,02

13900000

13900000

29849056

12350831

17498225

15272044

0

14577012

(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de

16,02,02,01

6600000

6600000

13658142

6939501

6666641

7331714

0

6324428

.ier mani' fizice*)

Taxi .iiiiipra mijloacelor de transport deținute de

16,02,02,02

7300000

7300000

16192914

5361330

10831584

7940330

0

8252584

persoane juridice*)

îjjwa s tenta pentru eliberarea de licențe si autorizații de

16,02,03

0

0

12299

0

12299

12299

0

nctionare ]

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării

16,02,50

6901000

6901000

6744811

179110

6565701

6744811

0

0

bunurilor sau pe desfășurare de activitati

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

00,11

470000

470000

476111

-13192

489303

357775

0

118336

Aite impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18,02

470000

470000

476111

-13192

489303

357775

0

118336

A te impozite st taxe

18,02,50

470000

470000

476111

-13192

489303

357775

0

118336

C VENITURI NEFISCALE

00,12

19242000

19242000

45314286

15825113

29489173

23209518

0

22104768

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31,02)

00,13

2167000

2167000

3314541

8296

3306245

3314541

0

0

Vemtun din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02 50) 30.02

30,02

2167000

2167000

3314541

8296

3306245

3314541

0

0

Vărsăm inte din profitul net al regiilor autonome,

30,02,01

12576

12576

12576

0

societarilor si companiilor naționale

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor

30,02,03

0

0

0

38894

-38894

0

0

precedenli

Venituri din concesiuni si inchideri

3l 02 05

2167000

2167000

3301630

-30598

3332228

3301630

0

Venituri din dividente

3- . a 08

0

0

Alte venituri din proprietate

30,02,50

335

335

335

0

Venituri din dobânzi (cod 31 02 03)

31,02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31,02,03

0

0

0

0

0

0

0

0

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00,14

17075000

17075000

41999745

15816817

26182928

19894977

1.

22104768

(cod 33.02+34.02+35.02+36 02+37 02)

V uiun din prestan de servict sr    - iivitab

,53.02

660000

660000

1236381

177429

1059452

930114

0

306767

1.: »1 33.02,08 la 23.02.50) |

Venituri din preș tar 1c ssrv<ii

250000

250000

265305

0

265305

265305

0

Contribuția parinliit i sau susținătorilor legali pentru

33 0? 10

350000

350000

404494

0

404494

404494

0

întreținerea copiilor in crese|

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor

33.02,12

0

0

social

Taxe din activi' .    --i ;-;ti':i.iIIir

33,02,24

1IYIM

1000D

5433

0

: 3

5433

0

Contribuția lunar ■■ pai    n pentru irilietlnerea copiilor in

33,02,27

0

0

unitățile de proiecție sociala

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii

33,02,2 ri

50000

50000

501376

177429

323547

194609

0

306767

si )espa ,i.il»n

Alte venituri din prestan de servicii si alte activitati

33,02,50

0

0

60273

0

60273

60273

0

0

Venituri din taxe administrative, eiiberari permise

34,02

9015000

9015000

11570910

99966

11470944

11570910

0

0

{cod 34.02.02+34.02.50)

Taxe extrajudiciare de hmbru

34,02,02

2185000

2185000

2064400

0

2064400

2064400

0

Alte venituri din taxe adm1 -.-tin- e eliberări permise

34,02,50

6830000

6830000

9506510

99966

9406544

9506510

0

0

Amenzi, penalitati si confiscări

35,02

2794000

2794000

17598395

11161095

6437300

3354615

0

14243780

(cod 35.02.01 la 35.02.50) I

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit

35,02,01

2794000

2794000

17598325

11161095

6437230

3354545

14243780

dispozițiilor legale

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu

35.02,02

0

0

întârziere declarației de impozite si taxe

Incasan din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate

35,02,03

0

0

si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35,02,50

0

0

70

0

70

70

0

Diverse venituri (cod 36,02.05 la 36.02.50) 36.02

■ ' T?

4606000

4606000

11593559

4378327

7215232

4039338

0

7554221

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor

36,02.05

4485000

4485000

11566845

4378327

7188518

4012768

0

7554077

publice

Venituri prescripției extinctive

36.02,01

1933

1933

1789

144

Alte venitun |

36.02,50

121000

121000

24781

0

24781

24781

0

Transferuri voluntare, altele decât    -

37.02

0

0

0

0

0

0

0

0

(cod 37.02.01+37.02.50)

Donații si sponsorizări 37.02 t

37,02,01

0

0

0

0

0

0

Alte transferuri voluntare 37 02.50

37,02,50

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00,15

21086000

21086000

25815434

0

25815434

25815434

0

0

Venituri din valorificarea untn tni'-i it

39,02

21086000

21086000

25815434

0

25815434

25815434

0

0

(cod 39.02.01 ia 39.02.07)

Venituri din valorificarea unor bunuri aie in

itHjff1?1 publr.'.r

39,02,01

0

0

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondur.ie

39,02,03

160000

160000

4984080

0

4984080

4984080

0

statului

Venituri din privatizare

39,02,04

0

0

Vemtun din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului

39,02,07

20926000

20926000

20831354

20831354

20831354

0

pnvat al statului

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00,16

0

0

0

0

0

0

0

0

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

40,02

0

0

0

0

0

0

0

0

(cod 40.02,06 la 40.02.50)

i i&asar din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea

40.02,06

0

0

■' tor inslitulii si servicii publice de interes local sau a unor

activitati finanțate integral dm vemtun proprii

Incasari din rambursarea microcred ițelor de la persoane

40,02,07

0

0

fizice si juridice

Imprumuluri temporare din trezoreria statului *) 40.02.10

40,02.10

0

0

Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor

40.02,11

0

0

temporare de casa*) 40.02.11

Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate 40.02.50

40.02,50

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 42.02+43.02)

OO.17

41478000

48695000

39084874

0

39084874

39084874

0

0

SU8VENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

OO.18

41478000

48695000

39084874

0

39084874

39084874

0

0

PUBLICE

Subvenții de la bugetul de stat

42,02

41478000

48695000

39084874

0

39084874

39084874

0

0

A. De capital (cod 42.02 01 la 42.02.20)

OO.19

1130000

1654000

1622443

0

1622443

1622443

0

0

Re tehnologiza rea centralelor termice si electrice de

42.02,0-

0

0

termoficare 42 02.01

Investiții finanțate parțial din imprumuluri externe 42.02.03

42,02,03

0

0

Aeroportun de interes local

42.02,04

0

0

Planuri si regulamente de urbanism

42.02,05

0

0

Slra2i care se vor amenaja in perimetrele destinate

42.02,06

0

0

construcțiilor de cvartale de locuințe noi

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor

42,02.07

0

0

SAPARD |

Subvenții pentru finnalarea programelor mullianuale

42,02.13

0

0

prioriatre de mediu si gospodărire a apelor

Hna t.u- 3 cheltui .1 de capital ,il_

42,02,14

1130000

1405000

1404199

1404199

1404199

0

Subven' necesar 1; proiecte finnatat- clin FEN postaderare

42,02.20

0

249000

218244

218244

218244

B. CURE NTE (cod 42.02.21 la 42'J- ‘ ) |

oc ?n

40348000

47041000

37462431

0

37462431

37462431

0

0

Finanțai 3 diepturilor acordate persos 1 tr cu handicap

42,02.21

0

0

Subvenl . ■ m>te din Fondul de Intervenție

42,02,28

0

0

Finanlares ucrarilor de cadastru imobiliar|

42,02,29

0

0

Subvenții pt compensarea creșterilor ale preturilor la combustibili

42.02.32

38448000

38448000

34010782

34010782

34010782

0

0

Sprijin financiar la constituirea fami!ie<

42.02.33

1000000

13OOCFIO

1. ■■■•■ y

1270949

1270949

o

Subvenții pt acordarea ajutorului pt incalzirea locuntei

42.02.34

400000

400000

I2G73

92073

92073

I

Subvenții pentru acaordarea trusoului pt nou nasculi

42.02.36

500000

500700

384750

384750

384750

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pt investiții

42,02.40

0

4644000

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02,41

0

1749000

1703877

1703877

I 703677

| Subvenții de la alte administrații

43,02

Subvenții primite de ia bugete'e    ■ i'li - ntuleni-: -întru

43,02,01

0

0

proiecția copilului 43.02.01 |

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către

43,02,04

0

0

bugett    j ce 1 e, p entru fi n an ta rea p rog ra m el or p entru

ocuparea temporara a forței de munca

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile

43,02,07

0

0

de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale si județene

43,02,08

0

0

pentru ajutoare in situații de extrema dificultate

Sume FEN postaderare in contul plăților |

45,02

0

1686000

1162329

0

1162329

1162329

0

0

cod 45.02 01 la 45.02 05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16)

Fondul European    de dezvoltare

45,02,01

0

1488000

1087372

1087372

1087372

0

regionala    145,02,01

Fondul Social European

45.02,02

0

198000

74957

74957

74957

0

45,02,02

PREDEOINTE DE ȘEDINȚA

PRIMĂRIA

MUNIOPIULU CONSTANTA


anexa 1 tju/


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI

31,12,2009

COD 21    LEI

X NUMIRE A !*•='> CATDRIlD^

COD

IND

Credite

de angajame

CREDITE BUGETARE

ANGAJAMEN'

BUGETARE

ANGAJAMEN'

LEGALE

PLĂTI

EFECTUATE

ANGAJAMENT

DE PLĂTIT

CHELTUIELI

EFECTIVE

inițiale

trimestriale/

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

TOTAL C • "UlCLI

50,02

544745679

535496733

544745679

539572861

506488700

496182171

10284618

480140386

<COd 51.02+54.02+55.02+56.02+60.02+61.02+65.02+

66.02+67.02+68.02+70.02+74 02+80.02+81,02+83.02+

84 02+ 87.02+97.02)

Autorități publice si acțiuni externe (cod 51.02.01) 51.02

51,02

5087000

i c-ci.ro

54357000

54357000

44251163

43352469

898694

40995001

Autoritari executive si legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01

51,02.01

54357000

54513000

54357000

54357000

44251163

43352469

898694

40995001

Autoritari executive 51.02.01.03

51,02.01,03

54357000

54513000

54357000

54357000

44251163

43352469

898694

40995001

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50) 54.02

54.02

305000

405000

305000

3::: on

271021

256697

14324

288575

Fondul de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale 54.02.05

54,02,05

0

pentru garantarea im p rum u tun lor externe, 54.02.06

54,02,06

0

• nd pentru garantarea împrumuturilor externe

54,02,07

0

contracte/garantate de administrație publice locale

Alte servicii publice comunitare 54.02,10

54,02,10

305000

405000

3050W

JOMOO

271021

256697

14324

288575

Tranzacții privind datoria nublica si împrumuturi 55.02

55,02

0

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale

56,02

0

0

0

0

0

0

0

administrației (cod 56.02.06+56.02.07)

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru

56,02,06

0

finanțarea centrelor de protecția copilului

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asislenta

56,02,07

0

sociala pentru persoanele cu handicap

Apărare (cod 60.02.02) 60.02

60,02

0

0

0

0

0

0

Apărare naționala 60.02.02

60,02,02

0

Ordine publica si siguranța naționala (cod

61,02

4780000

3695000

4780000

4780000

4221005

4221005

0

3654565

61.02.03 ia 61.02.50)

Ordine publica (    ■    1 '' '

•1,02,03

710000

775000

710000

710000

651965

651965

0

770098

Politie comli ului i i I    ■ 04

ei,02,03.04

710000

775000

710000

710000

651965

651965

0

770098

Proteche civil

j e .■ )tc ■    ■    im 8"<iiik» l'i :

civila nonmilitara)

FI.Ui 05

275000

275000

275000

275000

263444

263444

0

280273

Alte cheltu'cli in ricmeni.il ordin- pul ce si siguraiv

naționale

61,02,50

3735000

2645000

3795000

3795000

3305596

3305596

0

2604194

Invatamant

65,02

137593538

140751963

137593538

137593538

1 34400290

134406200

0

130813915

(cod 65.02.03

+e :’iu+n-    : 2.07+65.02.r +

65 02.50)

Invatamant preșcolar si primar (cod

65,02,03

40000000

57626963

40000000

40000000

39584028

39584028

0

38786545

65 02.03.01+65.02 03 02)

Invatamant preșcolar 65.02 U3.Q1

65,02,03.01

21000000

17297500

21000000

21000000

20777452

20777452

0

20492387

Invatamant primar 65.02.03.02

65.02,03,02

19000000

40329463

19000000

19000000

18806576

18806576

0

18294158

Invatamant secundar (cod 65.02.04,01 la 65.02,04.03) 65.02.04

65,02,04

97593538

83125000

97593538

97593538

94822172

94822172

0

92027370

Invatamant secundar inferior 65.02 04 01

65,02,04,01

47499538

40000000

47499538

47499538

46556227

46556227

0

45459599

Invatamant secundar superior 65.02 04.02

65,02,04,02

44094000

28000000

44094000

44094000

42794484

42794484

0

41206937

Invatamant profesional 65,02.04.03

65,02,04,03

6000000

15125000

6000000

6000000

5471461

5471461

0

5360834

Invatamant poslliceal 65.02 05

65,02,05

0

Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02 07.04) 65.02.07

65.02,07

0

0

0

0

0

0

0

Invatamant special 65.02.07.04

65,02,07,04

0

Servicii auxiliare pentru educație (cod

65.02,11

0

0

0

0

0

0

0

65 02 11.03 la 65.02.11.30)

Internate sl c-.-ntine pentru elevi 65.02.11.03

65,02,11,03

0

Alte servicii auxiliare 65 02.11.30

65,02,11,30

0

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 65,02.50

65,02,50

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02 50) 66.02

66,02

324000

75000

1824000

1824000

2041507

1754707

286800

2016836

Servicii medicale in unita ti sanitare cu patun

66,02,06

0

(cod 66.02.06)

Servicii de sanatate publica

66,02,08

1749000

0

1749000

1749000

1990677

1703877

286800

1963836

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50) 66.02.50

66,02,50

75000

75000

75000

75000

50830

50830

0

53000

Alte instituții si acțiuni sanitare 66.02.50.50

65,02,50,50

75000

75000

75000

75000

50830

50830

0

53000

Cultura, recreere si religie

67,02

38080000

38080000

38080000

37780000

34879182

34879182

0

34697571

(cod 67.02.03+67.02 05+67.02.06+67.02.50)

Servicii culturale (cod 67.02,03.02 la 67.02.03.30)67.02.03

67.02.03

1100000

1100000

1100000

1100000

962000

962000

f

«2000

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale 67.02.03.02

67,02,03 .

0

Muzee 67.02 03.03

67,02,03,03

1100000

1100000

1100000

1100000

962000

962000

0

962000

Instîtutii publice oe    '

t. '2 03,04

0

Scoli populare de i "3 ■ mi sil 6 ' i • 13 05

67,0: fi.l 5

0

Case de cultura 6/.02. . i.Ot

67,02,03,06

0

Cămine culturale 67 02.03.07

67,02,03,07

0

Centre de conservarea si p » )varea cullm lra< •* onale 67.02.03.(

67,02.03,08

0

Iconsolidarea si restaurarea monu    nur iste- te 67.02.03.12

67,02.03,12

0

Alte servicii culturale 67.02.03 30

67,02,03,30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sp    ad

67,02,05

27962000

28212000

27962000

27962000

2633129*

2LJ0- 64

0

26038071

67.02.05.01 la 67.02 .' 03;

Sport 67.02.05.01

67.02,05,01

10821000

11071000

10821000

10821000

10526227

10526227

0

10526227

Tineret 67.02.05 02

67,02,05,02

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive

67,02,05,03

17141000

17141000

17141000

17141000

15825037

15825037

0

15511844

si de agrement

Servicii religioase 67 02 06

67,02,06

300000

300000

300000

0

0

0

0

0

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50

67,02,50

8718000

8468000

8718000

8718000

7565918

7565918

0

7697500

Asiguran si asistenta sociala

68,02

67389141

65984770

67380141

65899323

57+61498

56605569

1055929

54567521

(cod 68 02.04+68 02 05+68 - 06 +« 02 10+88.02 11 +

68.02 15+68.02.50)

Asistenta acordata persoanelor in vărs ta 68.02.04

68,02,04

4900000

4900000

4900000

3934395

3934395

3934395

0

3934898

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditah (cod

68,02,05

17397001

17397001

17397001

17397001

17220938

16324148

896790

16285669

68.02.05.02) |

Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02

68,02,05,02

17397001

17397001

17397001

'.'2O93-1

h:-..-.nzr

896790

16285669

Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02,06

68,02,06

6325000

6025000

6325000

6325000

5763695

5763695

0

5763695

Ajutoare pentru locuințe 68 02 10

68,02,10

1500000

1500000

1500000

1500000

1118849

1118849

0

1118849

Crese 68.02.11

68,02,11

3205000

3045000

3205000

3205000

3205000

3045861

159139

3028532

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) 68.02.

68,02,15

4898140

4980355

4898140

4373927

3824766

3824766

0

3624635

Ajutor social 68.02,15,01

68,02,15,01

2028140

2110355

2028140

2028140

1480942

1480942

0

1346657

Cantine de ajutor social 68.02,15.02

68,02,15,02

2870000

2870000

2870000

2345787

2343824

2343824

0

2277978

Alte cheltuieli in domeniul asiguranlor si asistentei sociale 68.02.50

68,02,50

29164000

28137414

29164000

29164000

22593855

22593855

0

20811243

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70,02

62642000

58257000

62642000

62642000

61674990

53646119

8028871

14 19560

(cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.0:170 P. 5li

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30) 70.02 03

70,02,03

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de iocuinle 70.02.03.01

70,02,03,01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor 70 02.03.30

70,02,03,30

0

Alimentari cu apa si am 1 qun hidi tehnice

70,02,05

0

0

0

0

0

0

0

(cod 70.02.05 01+70 02 05.02)

Alimentare cu .ip'i " 70.

2.05.01

0

Amenajări hmr«t.tt' ce 71. 02 u ...

70.02,05,02

0

Iluminat pi : si eler ;■ ' :ar - ■ -• 70 02

70,02,06

6467000

6467000

6467000

6467000

5215784

5215784

0

4513755

Alimentare cu gaze nriiUlBin    2(

70.02,07

0

Alte servicii In domeniul locuir h ■ crvicnlor si de?'. : irii

70,02.50

56175000

51790000

56175000

56175000

56459206

48430335

8028871

46925805

comunale

Protecția mediului (coc 74.02.Of • ' t "I 06) 74.02

74,02

62336000

62336000

62336000

62336000

60637531

606 >.

0

55240449

Salubritate si gestiunea deae    '

74,02.05

62336000

62336000

62336000

62336000

60637531

6063753'1

0

55248449

(cod 74.02    , -r74.02.0

Salubritate 74    .05.01

74,02,05,01

62336000

62336000

62336000

62336000

60637531

60637531

0

55240449

Colectarea tnr-jrni si distrugerea deșeurilor 74.02 05.02

74,02,05,02

0

0

0

0

0

0

0

Canaliza - a si tratarea apelor reziduale 74.02.06

74,02,06

0

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

80,02

0

0

0

0

0

0

0

(cod 80.02 01)

Acțiuni generale economice si comerciale

80,02,01

0

0

0

0

0

0

0

(cod 80.02 01.06 la 80.02.01.30)

Prevenire si combatere inundații si ghețuri 80.02.01.06

80,02,01,06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii 80.02.01,09

80,02,01,09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala 80.02.01,10

80,02,01,10

0

Alte cheltuieli pentru acțiuni economice si comerciale 80.02.01.30

80.02,01,30

0

0

0

0

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06 la 81.02.50) 81.02

81,02

95229000

95229000

95229000

91846000

87408782

87408782

0

87449403

Energie termica 81.02.06

81,02,06

95229000

95229000

95229000

91846000

87408782

87408782

0

87449403

Afli combustibili 81 02.07

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia 81.02.50

81,02,50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoarea

83,02

0

0

0

0

0

0

0

(cod 83.02.03)

Agricultura (cod 83.02,03.03+83.02.03.30) 83 02.03

83.02,03

0

0

0

0

0

0

0

Protecția planlelor si carantina fitosanitara 83.02.03,03

83,02,03,03

0

Alte cheltuieli in domeniul agncultum 83.02.03.30

83,02,03,30

0

Transporturi (cod 84.02.03+84 02.06+84.02.50)84 02

84,02

20210000

16170000

20210000

20210000

19013910

19013910

0

18976990

Transport rutier (cod 84    03 01 la 84,02.03.03)84.02.03

84,02,03

20210000

16170000

20210000

20210000

19013910

19013910

0

18976990

Drumuri si poduri 84.02.03.01

84,0203 01

c

Transport in comun 84.02.03.02

84,02,03,02

18200000

15000000

18200000

18200000

18199957

18199957

0

18199957

Străzi 84.02.03.03

84,02,03.03

2010000

1170000

2010000

2010000

813953

813953

0

777033

Transport aerian (cod 84 02.06.02) 84.02.06

84.02,06

0

0

0

0

0

0

0

Aviația civila 84.02.06 02

84,02,06,02

0

Aite cheltuie ' wmitnr .1 Transportkrrtai tri t

“4.02,50

0

Aite acțiuni economice (o>j 8.    >.) 1 la 87 0. 30 1 ■ . 2

87,02

0

0

0

0

0

0

0

Fondul Rom i" e Dez\ re    j ■ 7

&7.U2.C1

0

Zone libere f " . 2.03

37.02 03

0

Turism 87.02.C"!

87,02.04

0

°roiecte de dezvoltare mult indic •    1 8?.02 1 ■'

87,02.05

0

Alte acțiuni economice 87.02 50

87,02,50

0

Rezerve 97.02

97,02

Excedent 98.u2

98,02

61408683

Deficit 99 02 |

99,02

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

PRIMĂRIA

MUNICIPIULUI CONSTANTA

Anexa ,

CONTUL DE EXECUȚIE A VENITURILOR Șl CHELTUIELILOR EVIDENȚIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL -VENITURI ’

cod 20    31,12,2009

lei

' EN iMlREA INDICATORILOR

Cod

Prevecnri

Prevederi

Drepturi constatate

Incasari

Stingeri pe

Drepturi

indicator

bugetare

inițiale

bugetare

definitive

tota, din care:

din anii precedțdin anul curei?

realizate

cai decât ir

constatate

B

C

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

TOTAL VENITURI

0,00011

155309000

156359000

221428632

135750119

85678513

221428632

0

0

I. VENITURI CURENTE

155309000

156359000

221428632

135750119

85678513

221428632

0

0

C. VENITURI NEFISCALE

155309000

156359000

221428632

135750119

85678513

221428632

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

155309000

156359000

221428632

135750119

85678513

221428632

0

0

Diverse venituri {36.11.06 la 36.11 50)

36,11

155309000

156359000

221428632

135750119

85678513

221428632

0

0

Taxe speciale

36,11,06

21466000

21466000

22070371

3101377

18968994

22070371

0

0

Amortizare mijloace fixe

36,11,07

0

0

0

0

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

36,11,08

1015000

1015000

1172983

1015315

157668

1172983

0

0

Fondul de risc

36,11,09

Fond de rulment

36,11,10

131633000

132683000

196998535

131633427

65365108

196998535

0

0

Alte venitur

i

36,11,50

1195000

1195000

1186743

0

1186743

1186743

0

0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

PRtMARIA    Anexa 2<V

MUNICIPIULUI CONSTANTA

CONTUL DE EXECUȚIE A VENITURILOR Șl CHELTUIELILOR EVIDENȚIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI 31,12,2009

cod 21    lei

us-‘    ir 1ir;;rnfi-x

Cod indicato

Credite de

angajament

Cred ■■

'.ajamente Angajamente

Plan

efectuate

Angajamen legale de p

Cheltuieli

efective

inițiale

defindlve

bugetare

legale

A

C

1

2

3

4

5

6=4-5

7

TOTAL CHELTUIELI

(51,11+54,11+61,11+65,11+66,11+67,11+68,11+70,11 +

50,11

156359000

155309000

156359000

156359000

131162076

131162076

0

48483824

74,11+80,11+83,11+84,11}

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.11.01)

51,11

13049000

10629000

13049000

13049000

3989639

3989639

0

3484716

Autorități executive m 'egislative (cod 51 11 01 03)

51,11,01

13049000

10629000

13049000

13049000

3989639

3989639

0

3484716

Autorități executive

51,11,01,03

13049000

10629000

13049000

13049000

3989639

3989639

0

3484716

Alte servicii publice generale (54.11.08 la 54.11.50)

54,11

5792000

7232000

5792000

5792000

5723239

5723239

0

5468847

Fond de rulment 54.11.08

54,11,08

50000

1750000

50000

50000

0

0

0

0

Sev.-.- ,-iubi :+ cnTinvUre de evidentă a persoanelor

54,11,10

0

Alto servicii publice generale 54.11.50

54,1' ■.

5742000

5482000

5742000

5742000

5723239

5723239

0

5468847

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.11.03) 61.

61,11

55000

55000

55000

55000

54453

54453

0

3529

Ordine publica (cod 61.11.03.04) 61 11.03

61,11,03

55000

55000

55000

55000

54453

54453

0

3529

Politie comunitara 61.11.03.04

61,11,03,04

55000

55000

55000

55000

54453

54453

0

3529

fnvatamant (cod 65,11,03+65.11.04+65.11.05+65.11.07+6

65,11

învățământ preșcolar si primar cod 65.11.03.01+65.11.03.0

65,11,03

învățământ preșcolar 65.11.03.01

65,11,03,01

învățământ primar 65.11.03.02

6,11,03,02

învatamănt secundar (cod 65.11.04.01 la 65.11.04.03) 65.1

65,11,04

învățământ secundar inferior 65.11.04.01

65,11,04,01

învățământ secundar superior 65.11.04.02

65,11,04,02

Invatamant profesional 65.11.04.03

65,11,04,03

învățământ postliceal 65.11.05

65,11,05

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65 l ' 07 04) 65.11.07

65,11,07

învățământ special 65.11.07.04

65,11,07,04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.11.11.03+65.11.1

65,11,11

Internate si cantine pentru elevi 65.11.11.03

65,11,11,03

Alto servicii auxiliare 65.11.11.30

65,11,11,30

Sanatate (cod 66.11,06+66.11.50} 66.11

66,11

Servicii rr li '    jnit^.i    . J 1 cc--r5 Ou

66. • 36

Spitale qer r-’ u 66.11.06.01

66,1 ’ 06,01

Alte cheltuieli in dom mu sanatam ;■■! 66.11.50.50) 66.11.

66, i î ,50

Alte instituții si actlui sa urc 66. 150 50

66,11,50,50

Cultura, recreere Si religie {cod 67 11.03+67.11.05+ 67.1

67,11

2677000

2677000

2677000

2677000

2406062

2406062

0

2406062

+67.11.06+67.11.50)

Servicii culturale (cod 67.11.03.02 la 67.11.03.30) 67.11.03

67.11.03

14000

4000

14000

14000

12591

12591

0

12591

Biblioteci publice comunale, orus«r,e5lr. municipale 67.11.0

67.Tî 33,02

Muzee 67.11.03.03

67,11 03,03

14000

4000

14000

14000

12591

12591

0

12591

Instituții publice de spectacole si concerte 67.11.03.04

67,11,03,04

Scoli populare de arta si meserii 67.11.03.05

67,11,03,05

Case de cultura 67,11.03.06

67,11,03,06

Cămine culturale 67.11.03,07

67,11,03,07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tiadHlof-d

67,11,03,08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 67.11.01

67,11,03,12

Centre culturale 67.11.03.14

67,11,03,14

Alte servicii culturale - 7 ' 1 03.30

67,11,03,30

Servicii recreative si sportive (cod 67.11.05.01 la 67.11.05.(

67,11,05

857000

857000

857000

857000

587471

587471

0

587471

Sport 67.11.05.01

67,11,05,01

Tineret 67.11.05.02

67,11,05,02

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive

67,11,05,03

857000

857000

857000

857000

587471

587471

0

587471

Servicii religioase 67.11.06

67,11,06

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.11.5C

67,11,50

1806000

1806000

1806000

1806000

1806000

1806000

0

1806000

Asigurări si asistenta sociala cod (68.11.04+68.11.05+6?

68,11

677000

1911000

677000

677000

670100

670100

0

748275

+68.11.15) ||    ||||~

Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.11.04

68,11,04

40000

1274000

40000

40000

33100

33100

0

33100

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.11.05.(

68,11,05

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.11.05.02

68,11,05,02

Unitati de asistenta medico sociale

68,1112

637000

637000

637000

637000

637000

637000

0

637000

Prevenirea excluderii sociale (cod 68,11.15.01 la 68.11.15.(

68,11,15

Ajutor social 68.11.15.01

68,11,15,01

Cantine de ajutor social 68 11.15,02

68,11,15,02

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale 68.11

68,11,50

0

0

0

0

0

0

78175

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.11.03+7C

70,11

101583000

100279000

101583000

101583000

88257221

88257221

0

5070692

+70.11.06 la 70.11.50) |

Locuințe (cod 70.11.03.01) 70.11.03

70,11,03

Dezvoltarea ,;slemJul de locuiri 7.

J3.0

|

70.1 : 03,01

Alimentare cu apa si amenajai drotehnice (cod

rti 1 1 tJ:i

70.11,05

Alimentare cu apn 70.11.05.01

70,11,05,01

Amenajări hidri eh - ce 70.11.05 12

70,11,05,02

Iluminat public si electrificări rurale 70.11.06

70,11,06

443000

4-3000

443000

443000

443000

443000

0

443000

Alimentam j c. aze naturale in localitati 70.11.07

70.11 07

Altn serv i în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării

70,11,50

101140000

99836000

101140000

101140000

87814221

87814221

0

4627692

Protecția mediului (cod 74.11.05+74.11.06) 74.11

74,11

10890000

10890000

10890000

10890000

9680653

9680653

0

10920994

Salubritate si gestiunea deșeuri-n (cod 74.11.05.01 +74.11

74,11,05

10890000

10890000

10890000

10890000

9680653

9680653

0

10920994

Salubritate 74.11.05.01

74,11,05,01

10014000

10014000

10014000

10014000

9379241

9379241

0

9379241

Colectarea, tratarea si dist'igerea deșeurilor 74.11.05.02

74,11,05,02

876000

876000

876000

876000

301412

301412

0

1541753

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.11.06

74,11,06

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (c

80,11

•i'v iu nenerale economice si comerciale (cod 80.11.01.06

80,11,01

Prevenire si combatere inundații si ghețuri 80.11.01.06

80,11,01,06

Programe de dezvoltare regionala si sociala 80.11.01.10

80,11,01,10

Agr>cultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod !

83,11

Agricultura (cod 83.11 03.03+ 83.11.03.30) 83.11.03

83,11,03

Protecția plantelor si carantina fitosanitara 83.11.03.03

83,11,03,03

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.11.03.30

83,11,03,30

Transporturi (cod 84,11.03+84.11,06+84,11.50) 84.11

84,11

21636000

21636000

21636000

21636000

20380709

20380709

0

20380709

Transport rutier (cod 84.11.03.01 la 84.11.03.03) 84.11.03

84,11,03

21636000

21636000

21636000

21636000

20380709

20380709

0

20380709

Drumuri si poduri 84.11.03.01

84,11,03,02

Transport în comun 84.11.03.02

84,11,03,02

21636000

21636000

21636000

21636000

20380709

20380709

0

20380709

Străzi 84.11.03.03

84,11,03,03

Transport aerian (cod 84.11.06.02) 84.11 06

84,11,06

Aviația civila 84.11.06.02

84,11,06,02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.11.50

84,11,50

VII. REZERVE, EXCEDENT t DEFICIT 96.11

96,11

EXCEDENT 98.11

98,11

90266556

DEFICIT 99.11

99,11

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

>_

sprr


R

O

M A N

1 A

j

IJ

t> E Ț 1

b I.    f o

N S T A N

r a

c

o

N s J 1

II I.

LOC \ L

A I.

s

E

R V I

C I U I

. P U B î.

. I c

A

L

T E

V E N

1 T U R I

A L

Operator d t date cu c a r a c t


MUNICIPII t r 1 C O S S T A N Ț A DE IMPOZITE, TAXE Șl

E ...? £ 9 9..L L U I JOC A L e t per* « n * I o i i 11 ’> < o

RAPORT

Privind scutirile și facilitățile fiscale acordate în anul 2009, insolvabilitățile și rămășițele înregistrate la 31.12.2009 pentru impozitele și taxele locale care fac obiectul de activitate al S.P.I.T.V.B.J, -(ionstanta

în conformitate cu prevederile punctului 287, alin. 2 din H.G. nr. 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare. Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța a elaborat Anexa nr. 3 la Hotărârea privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar, anexă ce cuprinde:

o Scutiri și facilități fiscale acordate în anul 2009 pc fiecare tip de impozit și taxă locală, precum și pe fiecare din reglementările care au stat la baza acordării scutirii șo facilității respective;

o Sumele înregistrate în evidența separată a insolvabilităților în cursul anului 2009; o Sumele înregistrate în lista de rămășița la data de 31.12.2009 pe fiecare tip de impozit și

taxă locală.

Scutirile și facilitățile fiscale acordate persoanelor fizice în anul fiscal 2009 și bonificația acordată pentru plata integrala a impozitelor și taxelor locale până la data de 31.03.2009 au tosr în sumă totala de 3.333.164 lei, din care 1.743.401 lei reprezintă scutiri și facilități fiscale pentru impozite și taxe persoane fizice iar 1.589.763 lei reprezintă bonificația . Din suma de 1.743.401 lei cea mai mare pondere au avut-o facilitățile acordate la impozitul pe clădiri, adică suma dc î .010.927 Ici, reprezentând un procent de 30,33 % din totalul scutirilor și facilităților inclusiv bonificația.

In anul 2009 persoanele juridice au beneficiat de bonificație pentru plata integrală a impozitelor și taxelor locale până la data de 31.03.2009.

In cazul persoanelor jundice s-au acordat scutiri și facilitați, precum și bonificație pentru plata integrală a impozitelor și taxelor locale până la data de 31.03.2009, în sumă totală de 189.806.279 lei, din care 189.306.857 lei reprezintă scutiri și facilități fiscale pentru impozite și 499.422 lei reprezentând bonificația. Ponderea cea mai mare o reprezintă facilitățile acordate la impozitul pe clădiri, adică suma dc i ii.642.582 lei, reprezentând un procent de 93,59 % din totalul scutirilor și facilităților inclusiv bonificația. De menționat ca ponderea de 60,97 % la scutirile și facilitățile acordate la impozitul pe clădiri este deținută de către C.N.A.P.M. S.A. CONSTANȚA cu suma de 108.323.255 lei pentru construcții speciale, fiind urmata de S.C. GRUP SERVICII PETROLIERE S.A. CONSTANȚA cu suma de 11.112.191 lei tot pentru construcțiile speciale.

Insolvabilitățile înregistrate în anul 2009 au generat un debit total de 115.054 lei din care 100.884 lei aferent persoanelor fizice și 14.170 lei persoanelor juridice .

Sumele înregistrate în lista dc rămășiță la data dc 31.12.2009 pe fiecare din impozitele și taxele locale sunt mai mari în cazul persoanelor juridice, adică 23.003.272 lei, față dc 7.578.887 lei la persoane fizice. La sumele înregistrare în lista de rămășiță la sfârșitul anului fiscal 2009 se adaugă accesorii la 31.12.2009 de 8.492.482 lei pentru persoane juridice și suma dc 2.562.170 lei pentru persoane fizice. Din totalul rămășiței de 23.003.272 lei aferentă persoanelor juridice, un procent de 42,94 %, respectiv suma de 9.877.407,67 lei reprezintă taxă teren folosință pentru anul 2003 la
FJ N A N CI A R - CO NT A BI LITA T E str. SuImona ut. 22 9 00 746 Constanții, R o m â n i a ccl. 0241-488555, fax. 0241-488557 m a U : conta (tf'spit-ct.ro


H O M A N [ A

SPFT


J t IJ E I V I CONSTA N Ț A

CONSILII! LOCAL. \ L MUNICIPII* L U I C O N S T A N Ț A SERVICIUL PUBLIC    DE I M P O Z I T E , TAXE ȘT

ALTE VENI T URI ALE BUG B T V L U I L_O_ C A L

Operator de date c u caracter personal nr. I 0 9 ț 0

C.N.A.P.M. S.A. CONSTANȚA, sumă ce nu se poate încasa pentru că este suspendată executarea silită conform unei sentințe judecărorești.

In ceea ce privește situația rămășițelor la amenzi, dintr-un total de 21.936.731 lei, ponderea de 97,13 % din total o înregistrează persoanele fizice cu suma dc 21.308.155 lei, iar suma de 628.576 lei este aferentă persoanelor juridice.

Menționăm că pentru suma de 63.573.542 lei reprezentând rămășiță și accesorii înregistrate la 31,12.2009, se vor efectua atât cercetări pe teren în anul 2010, cât și parcurgerea celorlalte etape prevăzute dc legislația în vigoare la nivelul agențiilor fiscale, Serviciului Persoane Juridice, Serviciului Urmărire și Executare Silită și al Serviciului Urmărire și Executare Silita Amenzi.


Director Executiv

Șef Serviciu


KI N A N C l A R - CO N"l A DIL1T Al C $ t r. Sulmrtna nr. 22 900746 Constanța, România (el. 0241-4**55$, fax. 0241-4**537 m a 11 : con ta (jfT spit-ct.ro

TOVS‘

'' N

7uV

CW    •.»f

i1

.. ...

s TtC '

' nț

r/cLISTA SOUTITI PF -centralizat pentru anul 2009 / tip impozit

Cod Debit

NUME LEGE

Grand Total

11

Conveni,a de la Viena 1961 corp diplomatic

36 00

Extindere 118/1990 (deportați politici)

72,00

Extindere 189/2000 (stramutati)

180.00

Extindere 44/1994 (veterani)

90.00

Legea 118/90 (deportați poirtici)

73,561.00

Legea 189/2000 (slramutali)

106,761,00

Legea 44/94 (veterani)

40.689.00

Legea 571/2003

656 00

Legea 571/2003

18 00

11 Total

.... 222,063.00

35

Extindere 189/2000 (slramutali)

41 00

Legea 118/90 (deportați politici)

699 00

Legea 189/2000 (strămutat!)

313 00

Legea 44/94 (veterani)

1.791.02

35 Total

„    2,844.02

36

Extindere 118/1990 (deportați politici)

207.00

Extindere 189/2000 (stramutati)

537.00

Extindere 42/1990 (revoluționari)

331.00

Extindere 44/1994 (veterani)

90.00

Extindere 571/2003 (Handicap I)

227.00

Extindere 571/2003 (Handicap I!)

513 25

Legea 118/90 (deportați politici)

4.541 65

Legea 189/2000 (stramutati)

4.675 68

Legea 42/1990 (revoluționari)

349.00

Legea 44/94 (veterani)

2,012.18

Legea 571/2003

1 260 15

36 Total

14,743.91

39

Extindere 118/1990 (deportați politici)

3.011 89

Extindere 189/2000 (stramutati)

8,260.11

Extindere 42/1990 (revoluționari)

2.327 25

Extindere 44/1994 (veterani)

1.966 56

Extindere 571/2003 (Handicap 1)

2,156.00

Extindere 571/2003 (Handicap II)

6,854 55

Legea 118/90 (deportați politici)

44.892 24

Legea 189/2000 (stramutati)

77.364.59

Legea 42/1990 (revoluționari)

8,148.66

Legea 44/94 (veterani)

46.538.55

Legea 571/2003

35,289 96

39 Totaf"

....

236,610,36

40

Extindere 118/1990 (deportați politici)

19,405.00

Extindere 189/2000 (slramutali)

50,519 00

Extindere 42/1990 (revoluționari)

19,748 00

Extindere 44/1 994 (veterani)

9,148.00

Extindere 568/2001 (anticomunism)

152,00

Extindere 571/2003 (Handicap I)

14.286.00

Extindere 571/2003 (Handicap II)

55,267.00

Legea 114/96 (legea locuinței)

1 ,1 14,00

Legea 110/90 (deportați politici)

200,742 00

Legea 189/2000 (stramutati)

270.361 00

Legea 42/1990 (revoluționari)

64,686 00

Legea 44/94 (veterani)

121.770 00

Legea 571/2003

178.974 00

Ord 19/94 (prin credite)

4.755 00

40 Total

1,010,927:00

42

Legea 189/2000 (stramutati)

757 00

42 Total

757,00

43

Convenția de la Viena 1961 corp diplomatic

255 00

Extindere 118/1990 (deportați politici)

1 401 00

Extindere 189/2000 (stramutati)

5,286 00

Extindere 44/1994 (veterani)

74.00

Legea 118/90 (deportați politici)

74.784 00

Legea 189/2000 (slramutali)

123.547 00

Legea 42/1990 (revoluționari)

168 00

Legea 44/94 (veterani)

7,705 00

Legea 571/2003

11.794 00

43 Total

225,014.00

46lLegea 118/90 (deportați politici)

9.604.14

Legea 189/2000 (stramutati)

20,637 89

46 Total

30.242.03

|Grand Total

1,743.401.32


românia

JUDEȚUL CONSTAN TA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


LISTA SCUTITI PF -centralizat pentru anul 2009 / nume lege

11 Total

35 Total

36 Total

39 Total

40 Total

42 Total

43 Total

46 Total

Grand Total

NLMELEGE

Data

Convenția de la Viena 1961 corp diplomatic

suma SCUTITA

36

255

291

nr persoane

4

3

7

Extindere 118/1990 (deportați politici)

suma SCUTITA

72

207

3,012

19,405

' 401

24,097

nr persoane

1

8

54

249

31

343

Extindere 189/2000 (stramutati)

suma SCUTITA

180

41

537

8,260

50,519

5,286

64,823

nr persoane

3

1

22

192

771

71

1,060

Extindere 42/1990 (revoluționari)

suma SCUTITA

331

2,327

19,746

22,406

nr persoane

5

39

172

216

Extindere 44/1994 (veterani)

suma SCUTITA

90

90

•67

9,148

74

11,369

nr persoane

3

7

39

140

2

191

F<tindere 568/2001 (anticomunism)

suma SCUTITA

152

152

nr persoane

2

2

Extindere 571/2003 (Handicap I)

suma SCUTITA

227

2,156

14,286

16,669

nr persoane

7

50

272

329

Extindere 571/2003 (Handicap II)

suma SCUTITA

513

6,855

55,267

62,635

nr persoane

22

193

1,014

1,229

Legea 114/96 (legea locuinței)

suma SCUTITA

1,114

1,114

nr persoane

17

17

Legea 118/90 (deportați politici)

suma SUL 1 i A

73,511

699

4,542

44.892

200,742

74,784

9,60d

438,824

nr persoane

2, .64

4

72

671

2,406

507

3t-

5,760

l ogr- 5 89/2000 (sirarnutati)

$ ■' SCU 1 ■ X

106,761

313

4 676

77.365

/. n,361

757

123 547

20 638

604,417

■r i ■ ■ soane

3,476

E

■ -îl

1.159

i 4J:

1

743

89

9,009

1 eijftș    1990 (revcl'.jiionari)

suma SCUT

349

3.149

168

73,352

nr persoane

0

115

566

-

695

Legea 44/94 (veterani)

Suma SCUTITA

40,689

791

2.012

16,539

121,770

7,705

220,506

nr persoane

1,248

0

565

1 r

tw

3,560

Legea 571/2003

suma SCUTITA

656

1 60| 35.290

l 0 974

1.73-1

227,974

■ i isoai "

2/

1114

. '80

3,526

Uqr I571/TI03

CI    \

îfI

18

r : - SC :    !

P

1

1 -|J 19. 34 i|,-ti credite

suna SCU111A

4 755

■1 755

ir    ■    ■ • :

.... I

70

7fl

Teta! tums SCL-TITA

222.063

2,844

14,744

236,810

1,010.92/

757*

225.0! 4

30.242 j

1,743.401

■ et.i nr    . l-ie

6,827

20

348

3,691

13.521

1

1.482

125

26,0 ■

R O .M Â N 1 A J I' I» E I lî 1.

M (' N i C I P I <• o N S I L f V


C O N S* T A X T A V L CONSTANT A L b O C A t.


BONIFICAȚIE 01.01 -31.03.2009


LISTA SCUTITI PJ - centralizat pentru anul 2009

suma scutita

PROC SCUTIRE

Cod Debit

NUME LEGE

50%

100%

Grand Total

24

HCLM 228/2008

11,480.00

11,480.00

24 Total

11,480.00

11,480.00

25

Legea 571/2003

44.325.00

44,325.00

25 Total

44,325.00

.    44,325.00

26

Legea 571/2003

693,820.00

693,820.00

26 Total

693,820.00

693,820.00

27

Legea 571/2003

858,966.45

176,783,615.60

177,642,582.05

27 Total

858,966.45

176,783,615.60

177,642,582.05

34

Legea 571/2003

21.892.50

2.221,846.00

2,243,738.50

34 Total

21,892.50

2,221,846.00

2,243,738.50

37

Legea 571/2003

1.613.50

8,609,404 00

8,611,017.50

37 Total

1,613.50

8,609,404.00

8,611,017.50

Grand Total

882,472.45

188,364,490.60

189,246,963.05

ROMÂNIA

J U f> li I 1 L CONSTANTA M l N I C I P I t CONSTANTA C O N ? I L I U LOCAL

SCUTIRE PLATA MAJORĂRI DE ÎNTÂRZIERE

Ne. Crt.

Cod Debit

NR

ROL

NUME ROL

CUI

BAZA LEGALA

IMP SCUTIT

1

27

8632

DIRECȚIA PENTRU SPORT A JUD CTA

2755952

HCLM 469/2009

59.241 00

2

37

8632

DIRECȚIA PENTRU SPORT A JUD CTA

2755952

HCLM 469/2009

252.00

3

31

8632

DIRECȚIA PENTRU SPORT A JUD CTA

2755952

HCLM 469/2009

401.00

TOTAL

59,894.00

LISTA SCUTITI PJ - desfasurat pentru anui 2009 / lege scutire

Nr. Crt.

Cod Debit

NR ROL

NUME ROL

CUI

NUME LEGE

PROC SCUTIRE

IMP SCUTIT

1

27

C4030

DIRECȚIA ECONOMICA ADMINISTRATIVA

25423324

Legea 571/2003

50

174.785.00 |

2

27

19612

SC COMPLEX SAVOY $A

7252404

Legea 571/2003

50

120.904.00 |

3

27

18953

COMPLEX CONDOR

7583890

Legea 571/2003

50

64,830.00 |

4

27

9570

SC PARTHIS SRL

1899135

Legea 571/2003

50

50.808 50 |

5

27

C1S9O

SC UNITA TURISM HOLDING SA

2094737

Legea 571/2003

50

49.185 00 |

6

27

11448

SC PERLA MAJESTIC SA

7940489

Legea 571/2003

50

47.396.45 |

7

27

13739

SC HOTEL APOLLO SA

7452720

Legea 571/2003

50

42,004.50 1

8

27

17682

SC MAZURI A SAL

1871592

Legea 571/2003

50

37,050.00 1

9

27

15242

SC HOTEL CENTRAL SA

7740596

Legea 571/2003

50

28,908.00 |

10

27

11447

SC COMPLEX ȘIRET SA

7252412

Legea 571/2003

50

26.241.00

11

27

23007

CAP TAIN SCAI.ETCH1 IMPEX

1584579

Legea 571/2003

50

20.573.00

12

27

'3 14

SC GEOTUREXIM SRL

1896473

Legea 571/2003

50

17,759 00

13

27

17411

COMPLEX DOINA SA

7796570

Legea 571/2003

50

16.354 50 |

14

27

13252

SC EGIS SHL

1893485

Legea 571/2003

50

14,807 00 |

15

27

Ci 194

SC BEST HOTELS & TOURS SAL

15450593

Legea 571/2003

50

14,295 00 |

16

27

14511

SC HOREST LIDO MAR

4512682

Legea 571/2003

50

13,911.00 |

17

27

C37

SC MEHMETOCLU SAL

2413615

Legea 57 T 2003

50

13,640 00 1

18

27

C1058

SC INSULA OVIDIU SRL

16157088

Legea 571/2003

50

12,233 50 1

19

27

13780

VERENA - HOTEL DELFIN

1876140

Legea 571/2003

50

12.219.50 |

20

27

C4032

HEFAISTOS CM EFORIE NORD

18460621

Legea 571/2003

50

10,875 00 |

21

27

20971

SC NECO METROPOL SRL

1863620

Legea 571/2003

50

9,917.50 1

22

27

22783

SC PATRIA2001 SA

14335952

Legea 571/2003

50

8.066 50 |

23

27

21323

SC MG 1OURSRL

1901456

Legea 571/2003

50

7,334 00 |

24

27

5629

SC COMPLEX ASTORIA SRL

7252390

Legea 571/2003

50

7.267 00 1

25

27

23197

SC DS LOTUS TOUR SRL

1875640

Legea 571 '2003

50

6.830 00 1

26

27

7959

SC CD TUR SRL

1869827

Legea 571/2003

50

6.094 50 |

27

27

7322

SC COMPLEX ALCOR SA

7252382

Legea 571/2003

50

6.089 50

28

27

71

SC RAIMEX SRL

5047381

Legea 571/2003

50

5,397.00

29

27

22814

SC UNIREA 2001 SA

14335960

Legea 571/2003

50

5,385.00

30

27

0517 9

SC SPAIN INTERNATIONAL SA

10531395

Legea 571 2003

50

3,73150 |

31

27

7357

DELTA VACANTA SRL

6663878

Legea 571/2003

50

2 717.50 |

32

27

11446

SC COMPLEX PALAS PELICAN SA

7740723

Legea 571/2003

50

1,356 50 |

27 Totai

858,966.45

1

34

C1058

SC INSULA OVIDIU SRL

16157088

Legea 571/2003

50

4,84850 |

2

34

C1194

SC BEST HOTELS & TOURS SRL

15450593

Legea 571 /2003

50

2,938.50 |

3

34

11446

SC PERLA MAJESTIC SA

7940489

Legea 571/2003

50

2,477 00 |

4

34

132S2

SC EGIS SRL

1893485

Legea 571/2003

50

2,057.50 |

5

34

13739

SC HOTEL APOLLO SA

7452720

Legea 571 -'2003

50

1,988 00

6

34

15242

SC HOTEL CENTRAL SA

7740596

Legea 571/2003

50

1,333.50 |

7

34

11446

SC COMPLEX PALAS PELICAN SA

7740723

Legea 571/2003

50

1.281 50 |

8

34

314

SC GEOTUREXIM SRL

1896473

Legea 571 2003

50

1.113 50 |

9

34

22783

SC PATRIA 2001 SA

14335952

Legea 571/2003

50

981.00 I

10

34

17682

SC MAZURIA SRL

1871592

Legea 571/2003

50

671.00 I

11

34

C5479

SC SPAIN INI ERNATIONAL SA

10531395

Legea 571 2003

50

537 50 1

12

34

19612

SC COMPLEX SAVOY SA

7252404

Legea 571/2003

50

379.50 I

13

34

71

SC RAIMEX SRL

5047381

Legea 571/2003

50

306.00" 1

14

34

13780

VERENA - HOTEL DELFIN

1876140

Legea 571 .'2003

50

298.00 |

15

34

1 1447

SC COMPLEX ȘIRET SA

7252412

Legea 571/2003

50

28550 1

16

34

2.0971

SC NECO METROPOL SRL

1863620

Legea 571/2003

50

164.50 1

17

34

7322

SC COMPLEX ALCOR SA

7252382

Legea 571/2003

50

138.00 |

18

34

7357

DELTA VACANTA SRL

6663878

Legea 571 /2003

50

54 00 1

19

34

22814

SC UNIREA 2001 SA

14335960

Legea 571/2003

50

39.50 |

34 Total

21,892.50

1

37

23197

SC DS LOTUS TOUR SRL

1875640

Legea 571/2003

50

83800 1

2

37

1 7411

COMPLEX DOINA SA

7796570

Legea 571/2003

50

520.00 |

3

37

C4030

DIRECȚIA ECONOMICA ADMINISTRATIVA

25423324

Legea 571/2003

50

255 50 |

37 Total

1,613.50 I

Grand Total

882,472.45 I

lîfiâ


O X| A x 1 a

I t> E I l I- C O S > T A S TA ; 1 S I < '. I P I , I CONSTANTA

f> V $ I I. I U I I O C * I.

ANEXA 3
Nr. Crt.

Cod Debit

NR ROL

NUME ROL

CUI

NUME LEGE

PROC SCUTIRE

MP SCUTIT

1

24

832

5C BLACK SEA SUPF

8877045

HCLM 228 2008

100

2

24

20123

SC UMEX SA

1888500

HCLM 228/2008

100

2,120 00

3

24

17673

SC CHIMPEX SA

1910160

HCLM 228/2008

100

1.080 00

4

24

3515

direcția apelor dobrogea litoral

23877359

HCLM 228/2008

100

720 00

5

24

C6103

SC ORO CONSTRUCT SRL

21939935

HCLM 228/2008

100

520 00

6

24

10600

SC MiNMETAL SA

1910217

HCLM 228/2006

100

480 00

7

24

C3444

PETROM SA

1590082

HCLM 228/2008

100

400.00

8

24

8865

SC IFCO SA

1890942

HCLM 228/2008

100

400.00

9

24

1122

SC EUROPROIECT SRL

11765688

HCLM 220/2008

100

360.00

10

24

C3734

SC GOLDONY COMPANY SA

17790303

HCLM 22a'2008

100

360 00

11

24

17170

SC COMAT CONSTANTA SA

1885369

HCLM 228 2008

100

200 00

12

24

C5

SC SCM RECYCUNG SA

15111295

HCLM 228/2008

100

200 00

13

24

A27/73

SC NEW INVEST SRL

24694716

HCLM 228/2008

100

160.00

14

24

C3269

SC SERGIO SEBAST1ANI SRL

16127257

HCLM 228/2008

100

160.00

15

24

C8127

SC TRIDENT GRUP SRL

19143362

HCLM 228/2008

100

160.00

16

24

C4131

SC GOLD CONSULT SA

18100061

HCLM 228,2008

100

80.00

17

24

C1400

SC GRUP MEDIA SUD COMPANY SRL

16209365

HCLM 228/2008

100

60.00

18

24

C2944

SC GRUP MEDIA SUD HOLDING SRL

16730990

HCLM 228/2008

100

80.00

,9

24

12723

AG ROMANA DE SALVARE A VIEȚII OMENES

16330145

HCLM 228/2008

100

40.00

20

24

5901

SC AS GROUP ROMTHERM SRL

4963089

HCLM 228/2008

100

40.00

21

24

C3110

SC CARPAT BETON SRL

11958280

HCLM 228/2008

100

40 00

22

24

23058

SC DEKO ROM INTERNATIONA: SRL

13932294

HCLM 2282008

100

40.00

23

24

16243

SC DOMIGER SRL

9719060

HCLM 228/2008

100

40 00

24

24

C2411

SC GLOBAL HARBOUR SRL

16750785

HCLM 228/2008

100

40.00

25

24

A27454

SC KRIDEN SRL

24098349

HCLM 228/2008

100

40.00

26

24

88

SC STEELBUILDING SRL

12537785

HCLM 228/2008

100

40.00

27

24

G193

TEST ANFP

123456789

HCLM 228/2008

100

40 00

24 Total

11.4fio.ool

1

25

C2625

SC ATLASSIB LEASING IFN SA

17359620

Legea 571/2003

100

14.157,00

2

25

A27385

UM 0406 CONSTANTA

4300582

Legea 571/2003

100

9.39, 00

3

25

A28963

UM 0608

7015220

Legea 571/2003

100

7,991 00

4

25

C2625

SC ATLASSIB LEASING IFN SA

17359620

Legea 571 /2003

100

6.448.00

5

25

3515

DIRECȚIA APELOR DOBROGEA LITORAL

23877359

Legea 571/2003

100

1 12500

6

25

12723

AG ROMANA DE SALVARE A VIEȚII OMENEȘTI PE MARE

16330145

Legea 571/2003

100

953.00

7

25

8520

INSPECTORATUL JUDEȚEAN DE PROTECȚIE

41

Legea 571/2003

,00

907.00

8

25

11977

GRUPUL ȘCOLAR DIMITRIE LEONIDA

4301065

Legea 571/2003

100

757.00

9

25

19976

SC BCD CONSULTING SRL

14643774

Legea 571/2003

100

757 00

,0

25

G193

TEST ANFP

123456789

Legea 571/2003

100

613.00

11

25

3515

DIRECȚIA APELOR DOBROGEA LITORAL

23877359

Legea 571/2003

100

398.00

12

25

14834

DIRECT IA REGIONALA VAMALA

4301413

Legea 571/2003

100

398.00

13

25

11977

GRUPUL ȘCOLAR DIMITRIE LEONIDA

4301065

Legea 571/2003

100

344.00

14

25

11627

UNIVERSITATEA OVIDIUS

4301332

Legea S71/2003

100

86 00

25 Total

44,325.00

1

26

8215

RATC CTA

1883902

Legea 571/2003

100

108.660.00

2

26

23351

INSPECTORATUL JUD DE POLITIE

4300965

Legea 571/2003

100

57.057.00

3

26

16372

SC EXPOCAR SRL

13794884

Legea 571/2003

100

50.192.00

4

26

C2625

SC ATLASSIB LEASING IFN SA

17359620

Legea 571/2003

100

45,706.00

5

26

1186

SC TRANSEVREN SRL

4476466

Legea 571/2003

100

45.000 00

6

26

8215

RATC CTA

1883902

Legea 571/2003

,00

35.960.00

7

26

C4636

SC CARDINAL LEASING IFN SA

18798607

Legea 571/2003

100

26.941.00

8

26

C2625

SC. ATLASSIB LEASING IFN SA

17359620

Legea 571/2003

,00

1941800

9

26

C4636

SC CARDINAL LEASING IFN SA

18798607

Legea 571/2003

,00

18,972.00

10

26

3515

DIRECȚIA APELOR DOBROGEA LITORAL

23877359

Legea 571/2003

100

,4.653.00

11

26

8725

SERVICIUL DE AMBULANTA JUDEȚ CTA

7453157

Legea 571/2003

100

13.197.00

12

26

A27385

UM 0406 CONSTANTA

4300582

Legea 571.2003

,00

12.55, 00

13

26

8725

SERVICIUL DE AMBULAN TA JUDEȚ C TA

7453157

Legea 571/2003

100

12,175.00

14

26

3515

DIRECȚIA APELOR DOBROGEA LITORAL

23877359

Legea 571/2003

100

10.835.00

15

26

5485

SC OZLEM TUR TURIZM SRL

7991385

Legea 571/2003

,00

10.320.00

16

26

2955

OFICIUL DE CADASTRU Sl PUBLICITATE IMOBILIARA

9739490

Legea 571/2003

100

8.168.00

17

26

1186

SC TRANSEVREN SRL

4476466

Legea 571/2003

100

7.600.00

18

26

C2577

DGASPC

16762887

Legea 571/2003

100

6.917.00

,9

26

7104

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANTA

2981739

Legea 571/2003

,00

6,891.00

20

26

6378

SCTIMON/a SRL

6116331

Legea 571/2003

,00

6.785.00

21

26

12723

AG ROMANA DE SALVARE A VIEȚII OMENEȘTI PE MARE

16330145

Legea 571/2003

100

6.631.00

22

26

21038

SC FORD ROMANIA SA

6488696

Legea 571/2003

100

5,989 00

23

26

14834

DIRECȚIA REGIONALA VAMALA

4301413

Legea 571/2003

100

5.715 00

24

26

C1400

SC GRUP MEDIA SUD COMPANY SRL

16209365

Legea 571/2003

100

5,600 00

Nr. Crt.

Cod Debit

NR ROL

NUME ROL

CUI

NUME LEGE

PROC SCUTIRE

IMP SCUTIT

25

26

13298

CAPITANIA ZONALA CONSTANTA

4300914

Legea 571/2003

100

5,442,00

26

26

22686

P.P C F CTA

4700856

Legea 571/2003

100

5.11700

27

26

A28963

UM 0608

7015220

Legea 571.2003

100

5.102.00

28

26

B520

INSPECTORATUL JUDEȚEAN DE PROTEC'E

41

Legea 571 ■ 2003

100

4.896.00

29

26

68

SC MERCADO SUD SRL

6739550

l egea 571 '2003

100

4,480 00

30

26

1164

SC DUMACRIS IN$T SRL

3959543

Legea 571/2003

100

4 340.00

31

26

9/08

SC REP NAV STAR SRL

6743896

Legea 571 2003

100

4.320.00

32

26

C1400

SC GRUP MEDIA SU0 COMPANY SRL

16209365

Legea 571 /2003

100

3,840 00

33

26

23255

AUTORITATEA NAVALA ROMANA

11055818

Legea 571/2003

100

3.761.00

34

26

9708

SC REP NAV STAR SRL

6743896

Legea 571/2003

100

3.240 00

35

26

9362

DIRECȚIA GENERALA PT AGRICULTURA

4515077

Legea 571'2003

100

3.238.00

36

26

C2626

SC ATLASSlB LEASING IFN SA

17359620

Legea 5? 1 2003

100

3.016.00

37

26

16372

SC EXPOCAR SRL

13794884

Legea 571/2003

100

2.622.00

38

26

23302

INSPECTORATUL TERITORIAL IN CONSTRUCȚII SUD-EST

14295246

Legea 571/2003

100

2,619.00

39

26

10Î07

DIRECȚIA DE PAZA • CONSTANTA

5639774

Legea 571 2003

100

2.410.00

40

26

10801

DIRECȚIA DE SANATATE PUBLICA JUDEȚEANĂ CONSTANTA

4301073

Legea 671/2003

100

2,377 00

41

26

C769

DIRECȚIA JUUE1EANAPTR PROTECȚIE SOCIALA

15341154

Legea 571/2003

100

2,329.00

42

26

C2393

TEATRUL NATIONAL CONSTANTA

16752492

Legea 571'2003

100

2.320.00

43~

26

10385

SPITALUL C.F.R. CTA

4210790

Legea 571/2003

100

2.054.00

44

26

C9820

SOLARIS BUSINESS SOLUTIONS

18654857

Legea 571/2003

100

2.040.00

■45

26

11627

UNIVERSITATEA OVIDIUS

4301332

l egea 571/2003

100

2.026.00

46

26

17239

CERONAV

15566688

Legea 571/2003

100

2.019.00

47

26

3110

REVISTA TOMIS

190863?

Legea 571/2003

100

2.018.00

48

£6

16556

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

4 785631

Legea 571 2003

100

1.998 00

49

26

970

REGIONALA VAMALA CONSTANTA

4301111

Legea 571/2003

100

1.969 00

50

26

C2625

SC ATLASSlB LEASING IFN SA

17359620

Legea 571/2003

100

1.950 00

51

26

12468

I.J.C L P U.AT.CTA

0

Legea 571 2003

100

1,920 00

52

26

23358

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIE A MEDIULUI

1863832

Legea 571/2003

100

1.689 00

53

26

C70

SC EMANUEL TRADING SRL

6430554

Legea 571 /2003

100

1,620.00

54

26

4019

DIRECȚIA GEN A FIN PUBL CTA

4671815

Legea 571/2003

100

1,598 00

55

26

14634

DIRECȚIA REGIONALA VAMALA

4301413

Legea 571/2003

100

1,500.00

56

26

5485

SC OZLEM IUR 1URIZMSRL

7991385

Legea 571 '2003

100

1,480.00

57

26

23351

INSPECTORATUL JUD DE POLITIE

4300965

Legea 571/2003

100

1.479 00

58

26

22487

ICDCOC PALAS

2410171

Legea 571/2003

100

1.425.00

59

26

11977

GRUPUL ȘCOLAR DIMITRIt LEONlDA

4301065

Legea 571/2003

100

1 400.00

60

26

6436

UNITATEA MILITARĂ 0764 CTA

4514527

Legea 571/2003

100

1 326.00

61

26

8632

DIRECȚIA PENTRU SPORT A JUDEȚULUI CT

2755952

Legea 571.2003

100

1,255.00

62

26

C2577

0GASPC

16762887

Legea 571 /2003

100

1.250.00

63

26

19941

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN CTA

4301103

Legea 571/2003

100

1.21300

64

26

16556

PAIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

4785631

Lenea 571 2003

100

1.203.00

65

26

11438

SPITALUL MUNICIPAL CONSTANTA

2743109

Legea 571/2003

100

1,189 00

65

26

8128

universitatea maritima c ta

2747321

Legea 571/2003

100

1.166 00

67

26

6436

UNITATEA MILITARĂ 0764 CTA

4514527

Legea 571/2003

100

1,129.00

68

26

12813

DIRECȚIA SANITARA VETERINARA PT SIG ALIM

4707706

Legea 571/2003

100

1,047.00

69

26

20692

OJRSA CONSTANTA

4701045

Legea 571 2003

100

999 00

70

26

11625

SC UNIC PATE BAR SRL

1863115

Legea 571/2003

100

972 00

71

26

2010?

CLUBUL SPORTIV FARUL

2744597

Legea 571/2003

100

969 00

72

26

7104

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANTA

2981739

Legea 571.2003

100

955 00

73

26

'■0801

OIRECTIA Oh SANATATE PUBLICA JUDEȚEANĂ CTA

4301073

Legea 571/2003

100

916.00

74

26

13298

CAPITANIA ZONALA CONSTANTA

4300914

Legea 571/2003

100

880 00

75

26

Ci 500

SC ARY ANA INVESTMENT SRL

15731785

Legea 571/2003

100

840.00

76

26

4019

DIRECȚIA GEN A FIN PUBL CTA

4671815

Legea 571/2003

100

797 00

77

26

C2234

TEATRUL NAT DE OP SI BALET O DANOVSKI

16752484

legea 571/2003

100

787 00

70

26

19941

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN CTA

4301103

Legea 571/2003

100

781.00

79

26

4230

SC AGAPE SRL

1889174

Legea 571/2003

100

780.00

80

26

8632

DIRECȚIA PENTRU SPOR'r A JUDEȚULUI CT

2755952

Legea 571.2003

100

775.00

81

26

913

PREFECTURA JUD CONSTANTA

4515760

Legea 571/2003

100

742.00

82

26

C11009

TEATRUL. DE STAT CONSTANTA

21903044

Legea 571 2003

100

736.00

83

26

5892

VI-MI IMPEX SRL

4474023

Legea 571/2003

100

700.00

84

26

C70

SC EMANUEL TRADING SRL

6430554

Legea 571/2003

100

660 00

85

26

1 7177

UM 0620

10924190

Legea 571/2003

100

654.00

86

26

12917

INSTIT NAT DE CERC-DEZV -GEOECOMAR

5194978

Legea 571/2003

100

646.00

87

26

8018

PARADI$O ITALIANO SRL - RADIATA

6397490

Legea 571/2003

100

637.00

88

26

C3756

MUZEUL DE ISTORIE NAȚIONALA SI ARHEOLOGIE

4301030

Legea 671/2003

100

627.00

89

26

0023

PARLAMENTUL ROMÂNIEI DEP IONES

4265795

Legea 571/2003

100

588.00

90

26

12110

CLUBUL SPORTIV STIINTA

4300612

Legea 571/2003

100

583 00

91

26

C80

SPITALUL CLINIC DE BOLI INF6CTIOASE

15113490

Legea 571/2003

100

574 00

92

26

14318

TRIBUNALUL CONS1 AN TA

4700953

Legea 571/2003

100

570.00

Nr. Crt.

Cod Debit

NR ROL

NUME ROL

CUI

NUME LEGE

PROC SCUTIRE

IMP SCUTIT

93

26

A25757

TE AN CONSTANTA AL GNM

22732210

Legea 571/200:

100

560 00 ■

94

26

8128

UNIVERSITATEA MARITIMA C-TA

2747321

l.egea 571/2003

,00

546 00 1

95

26

6522

OFICIUL JUD DE CADASTRU GEODEZIE

9739490

Legea 571/2003

100

531 00 H

96

26

C4636

SC CARDINAL LEASING IFN SA

18798607

Legea 571/2003

,00

524 00 ■

97

26

18168

PARCHETUL DE PE LG TRIBUN CT CLĂDIRE PB

4804636

Legea 571/2003

,00

521 00 H

98

26

14234

CENTRUL REGIONAL DE TRANSFUZII

4301219

Legea 571/2003

,00

505.00 ■

99

26

8355

SOCIETATATEA NAȚIONALA CRUCE ROȘIE FILIALA C-TA

5408737

Legea 571/2003

,00

49900 |

100

26

11627

UNIVERSITATEA OVIDIUS

4301332

Leoea 571/2003

100

497 00 ■

101

26

5039

BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA-DRMI..CT

4283376

Legea 571/2003

100

479.00 |

102

26

9362

DIRECT IA GFNERAi A PT AGRICULTURA

4515077

Legea 571/2003

100

462 00 li

103

26

643

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA

4671785

Legea 571/2003

100

45700 1

104

26

6991

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN

0

Legea 571/2003

100

455.00 |

105

26

10377

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

4515670

Legea 571/2003

100

45000 |

106

26

1826

INSPECTORATUL JUD AL POLITIEI DE FRONTIERA CTA

4301014

Legea 571/2003

,00

448.00 1

107

26

9452

GARDA FINANCIARA

33

Legea 571/2003

100

430.00 1

108

26

12588

GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL PALAS

4701061

Legea 571,2003

100

42300 1

,09

26

10107

DIRECȚIA DE PAZA - CONSTANTA

5639774

Legea 571/2003

100

406 00 |

1,0

26

7249

DIR DE MUNCA SOLIDARIT SOC SI FAMILIE

4515379

Legea 571/2003

100

403 00 1

11,

26

C4611

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE CRESE

146784 70

Legea 571/2003

100

399 00 |

112

26

9452

GARDA FINANCIARA

33

Legea 571/2003

100

392 00 1

113

26

23358

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIE A MEDIULUI

186383?

Legea 571/2003

100

390.00 |

,14

26

C2414

ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE CANOTAJ

14372098

Legea 571/2003

100

390.00 1

115

26

C577

FUNDAȚIA RHM RO

15735060

Legea 571/2003

100

390.00 1

116

26

913

PREFECTURA JUD CONSTANTA

4515760

Legea 571/2003

100

390 00" 1

117

26

21038

SC FORD ROMANIA SA

6488696

Legea 571.2003

100

387 00 |

,18

26

18168

PARCHETUL DE PE LG 1RIBUN CT CLĂDIRE PB

4804636

Legea 571/2003

100

385 00 I

119

26

23255

AUTORITATEA NAVALA ROMANA

11055818

Legea 571/2003

100

374 00 |

120

26

1826

INSPECTORATUL JUD AL POLITIEI DE FRONTIERA CTA

4301014

Legea. 571/2003

100

373.00 1

121

26

3598

FUNDAȚIA ZEPPELIN

10759106

Legea 571/2003

100

36000 1

122

26

22805

CENTRUL JUDEȚEAN DE APARATURA MEDICALA

12650465

Legea 571/2003

100

350 00 1

123

26

17239

CERONAV

15566688

Legea 571/2003

100

348 00 1

124

26

9471

DIRECȚIA IUDETEANA PENTRU TINERET CONSTANTA

4304703

Legea 571/2003

,00

336 00 1

125

26

A28618

FUNDAȚIA DE SERVICII ISLAMICE DIN ROMANIA

15355133

Legea 571/2003

100

330.00 1

126

26

2955

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

9739490

Legea 571/2003

100

325.00 I

127

26

17852

DIRECȚIA PENTRU PROTECȚIA PLANTELOR

12796224

Legea 571/2003

100

322.00 1

128

26

CI0942

CLUB DE VOLEI MUNICIPAL TOMiS CTA

15194916

Legea 571/2003

,00

3,8 00 I

129

26

643

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA

4671785

Legea 571/2003

,00

31500 |

130

26

7540

FUNDAȚIA ROM DE SERV ISLAMICE SI A CULT

15355141

Legea 571/2003

,00

311 00 1

,31

26

C337

HOIT ROMANIA

14428539

Legea 571,2003

,00

301 00 I

132

26

12723

AG ROMANA DE SALVARE A VIEȚII OMENEȘTI PE MARE

16330145

Legea 571/2003

100

300.00 f

133

26

9890

OPERA

2982521

Legea 571 /2OO3

100

298 00 1

,34

26

4590

COMPLEXUL MUZEAL DE ST1INTE ALE NAT

4701070

Legea 571.2003

,00

280 00 |

,35

26

68

SC MERCADO SUD SRL

6739550

Legea 571/2003

100

280 00 1

136

26

C3616

TEATRUL DE COPII SI TINERET

15153606

Legea 571/2003

100

280 00 |

137

26

A28963

UM 0608

7015220

Legea 571/2003

,00

275 00 |

138

26

C4897

SCOZZY IRANSSRL

6580284

Legea 571/2003

100

260 00 1

139

26

5052

COLEGIUL TEHNIC TOMIS

4300639

Legea 571/2003

,00

249 00 1

140

26

16210

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CSS

4618200

Legea 571/2003

100

249 00 |

141

26

12469

ITCSMS CIA

4707587

Legea 571/2003

100

248 00 |

142

26

A26973

CENTRUL ȘCOLAR PT EDUCAȚIE INCLUZIVA ALBATROS

4304649

Legea 571/2003

100

240 00 1

143

26

A27036

ȘCOALA SPECIALA NR 2

4515450

Legea 571,2003

100

240.00

,44

26

A26914

ȘCOALA SPECIALA NR1

4515590

Legea 571/2003

100

240.00 1

145

26

12235

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTA

2983845

legea 571/2003

100

231 00 |

146

26

A25051

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE Sl ASISTENTA EDUCATIO

21245640

Legea 571/2003

100

220 00

147

26

C4654

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR 1 CTA

4301430

Legea 571 '2003

100

220.00 |

148

26

C4918

PALATUL COPIILOR CTA

4301480

Legea 571/2003

100

220.00 |

149

26

A25757

COMISARIATUL JUDEȚEAN CONSI ANTA AL GNM

22732210

Legea 571/2003

100

206 00 |

150

26

14925

IT ISCIR

9731330

Legea 571/2003

100

203.00 1

151

26

A26152

CENTRU SOCIAL CONSTANTA

12093909

Legea 571,2003

100

200 00 1

1 152

26

13761

COLEGIUL PEDAGOGIC CÎIN BRATESCU

4515719

Legea 571/2003

100

200.00

153

26

12469

ITCSMS CTA

4707587

Legea 571/2003

100

200 00’

154

26

8691

CASA DE ASIGURĂRI DE SANA1ATE CTA

11322621

Legea 571/2003

100

,99 00 |

155

26

C34G4

CURTEA DE APEL CTA

17662983

Legea 571/2003

100

19900 1

156

26

20474

OFICIUL JUD DE CONSULTANTA AGRICOLA CTA

11343918

Legea 571/2003

100

196 00

157

26

4590

COMPLEXUL MUZEAL DE STI1NTE ALE NAT

4701070

Legea 571/2003

100

175.00 1

156

26

10748

GRĂDINIȚĂ NR 12

4300833

Legea 571 2003

100

175.00 1

156

26

18735

GRUP ȘCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARA

4301308

Legea 571.2003

100

,75.00    |

16(

26

|12813

DIRECȚIA SANITARA VETERINARA PT SIG AUM

4707706

Legea 571,2003

100

168 00 |

K () M Â .X I \

J l I> f T l L M I, X I C | I’ I C O N $ I I- 1 U


• • X S I A X T A i c; o x S l A

1 OCA b


[ [I u r


I ANTA


Nr Cri.

Cod Debit

NR ROL

NUME ROL

CUI

NUME LEGE

PROC SCUTIRE

MP SCUTIT

161

26

A26650

PARCHFTUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL CONSTANTA

16688039

egea 571/2003

100

161.00

16?

26

C3332

PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT

4284070

Legea 571/2003

100

154 00

163

26

14318

TRIBUNALUL CONSTANTA

4700953

Legea 571/2003

100

154.00

164

26

905

AGENȚIA JUD PT OCUPAREA FORȚEI DE MUNCA

11343926

Legea 571/2003

100

150.00

165

26

A24665

CLUB SPORTIV HCM CONSTANTA

9570234

Legea 571/2003

100

150.00 |

166

26

C11201

DIRECȚIA PUBLICA JUO DE EVID A PERSOANELOR

17741696

egea 571/2003

100

150 00

167

26

C577

FUNDAȚIA RHM RO

15735060

Legea 671 2003

100

150 00

168

26

3931

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN

0

Legea 571/2003

100

150 00

169

26

19976

SC BCD CONSULTING SRL

14643774

-egea 571 ?003

100

150 00

170

26

43

UM 02154

7249751

Legea 671/2003

100

150 00

171

26

15038

CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII

13589332

Legea 571/2003

,00

147 00

172

26

C5618

sprr-veL constanta

14260477

Legea 571 2003

100

135 00

173

26

43

UM 02154

7249751

Legea 571/2003

100

135.00

174

26

7248

CURTEA DE CONTURi-DCFU CTA

4Ș14993

Legea 5/1/2003

100

11200

175

26

8691

CASA DE ASIGURĂRI DE SANATATE CTA

11322621

Legea 571/2003

100

105 00

176

26

10796

OFICIUL JUD PT PROTECȚIA CONSUM

274284 7

Legea 571 /2003

100

105 00

177

26

3362

CLN1 RUL MILITAR JUDEȚEAN

4304681

Legea 571/2003

100

98 00

178

26

12161

CLUBUL SPORTIV ITC

2755979

Legea 571 2003

100

98.00

179

26

16989

INSPECȚIA MUNCII

12335018

Legea 671/2003

100

98.00

180

26

11323

MUZEUL DE IST NATION ARHEGlOGIF ARTA SI TRACI TU

16752476

Legea 571/2003

100

98.00

181

26

22014

OE .JUD PT STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE

1879260

Legea 571/2003

100

98.00

182

26

15038

CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII

13589332

Legea 571 /2003

100

56.00

183

26

1810,

CENTRUL JUD PT CONSERV SI PROMOV CULTURII TRAD

4300531

Legea 671/2003

100

56.00

184

26

22805

CENTRUL JUDEȚEAN DE APARATURA MEDICALA

12650465

Legea 571/2003

,00

56.00

185

26

C11166

CENTRUL REGIONAL DE FORMARE CONTINUA PIR ADM PU8

15573847

Legea 571/2003

100

56.00

186

26

7249

DIR DE MUNCA SOL.IDARIT SOC SI FAMILIE

4515379

Legea 571/2003

100

56.00

187

26

8521

DJCCPCN CONSTANTA

4300957

Legea 571 2003

100

56.00

188

26

14925

ITISCIR

9731330

Legea 571/2003

100

56.00

189

26

CI1173

SC MARCK LEASING IFN SRL

19022999

Legea 571/2003

100

56.00

190

26

905

AGENȚIA JUD PT OCUPAREA FORȚEI DE MUNCA

11343926

Legea 571/2003

100

49.00

191

26

C224

AGENDA ROMANA PT CONSERVAREA ENERGIEI

14971305

Legea 571/2003

100

49.00

192

26

7061

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE SI A

13307407

Legea 571/2003

100

49.00

193

26

16241

AUTORITATEA RUTIERA ROMANA

6026328

Legea 571/2003

100

49.00

194

26

17073

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ

4700937

Legea 571 '2003

100

49,00

195

26

C3330

CASA CORPULUI DIOACTIC

14587100

Legea 571/2003

100

49.00

196

26

13761

COLEGIUL PEDAGOGIC CTIN BRATESCU

4515719

Legea 571/2003

100

49.00

197

26

7250

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE STATISTICA CTA

4304720

Legea 571/2003

100

49 00

198

26

8521

DJCCPCN CONSTANTA

4300957

Legea 571/2003

100

49 00

199

26

12256

FILARMONICA MAREA NEAGRA

2979860

Legea 571/2003

100

49.00

200

26

C5?6

GARDA NAȚIONALA DE MEDIU

15378153

Legea 571/2003

100

49 00

201

26

14207

GRUP ȘCOLAR IND.ELECTROTEHNICA SIT

4300647

Legea 571/2003

100

49 00

202

26

10119

GRUPUL ȘCOLAR DE ARTE Sl MESERII SPIRU HARET

2747194

Legea 571/2003

100

49 00

203

26

C3201

LICEUL DE ARTA

4210781

Legea 571.2003

100

49.00

204

26

10884

LICEUL MIRCEA CEL BATRIN CONST

2743702

Legea 571/2003

100

49.00

205

26

C6061

LICEUL TEORETIC TRAIAN

4271070

Legea 571/2003

100

49 00

206

26

C695

MINISTERUL JUSTIȚIEI

10049362

Legea 571/2003

100

49 00

207

26

11322

MUZEUL DE ARTA POPULARA CTA

4084390

Legea 571/2003

100

49 00

208

26

10919

OFICIUL RUTIER JUD CONSTANTA

1307103

Legea 571/2003

100

49.00

209

26

14766

POLICLINICA CU PICATA C-TA

4301472

Legea 571/2003

100

49.00

210

26

C2843

SC VICOM LEASING SRL

17436269

Legea 571/2003

,00

49.00

211

26

9572

SFINȚII IMPARATI 2-CATEDRALA NAVIG.

8203817

Legea 571 '2003

100

49.00

212

26

A27385

UM 0406 CONSTANTA

4300582

Legea 571/2003

100

4900

213

26

16210

1ICEUL CU PROGRAM SPORTIV CSS

4618200

Legea 571/2003

100

28.00

214

26

C3616

TEATRUL DE COPII Sl TINERET

15153606

Legea 571/2003

100

28.00

26 Total

693.820.00

1

27

7044

CN APM SA CONSTANTA

11062831

Legea 571/2003

100

108.323.255 00

2

27

C1514

SC GRUP SERVICII PETROLIERE SA

16020764

Legea 5/1/2003

100

11,112.191.00

3

27

A25834

SNTGN TRANSGAZ SA

13068733

Legea 571 Z2Q03

100

6.856.064 00

4

27

8632

DIRECȚIA PENTRU SPORT A JUDEȚULUI CT

2755952

Legea 571/2003

100

4,068,356 00

5

27

14291

SC PAJA SA

1890420

L^gea 571/2003

100

3,655.533 00

6

27

11627

UNIVERSITATEA OVIDIUS

4301332

Legea 571/2003

100

3,000,218 00

7

27

3405

SC CONGAZ SA

11396700

Legea 571/2003

100

2.790.819 00

8

27

1581

SC ELECTROCEN1 RAI E BUC SA SUC C TA

15264655

Legea 571/2003

100

2.363.644.00

9

27

3891

SC OIL TERMINAL SA

2410163

Legea 571/2003

100

2.269.112.00

10

27

7104

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANTA

2981739

Legea 571/2003

100

1,976.625.00

11

27

43

UM 02154

7249751

Legea 571/2003

100

t.587,486.00

12

27

2622

RADET

1909840

Legea 571/2003

100

1,532,877 00

13

27

C3444

PE TROM SA

1590082

Legea 571/2003

100

1,462,378.00

Nr. Crt.

Cod Debit

NR ROL

NUME ROL

CUI

NUME LEGE

PROC SCUTIRE

IM P SCUTIT

14

27

21085

RA EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

2746784

Legea 571/2003

100

1,399,422.00

15

27

8581

ȘANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

1879871

Legea 571/2003

100

1.274,458.00

16

27

C1008

SC CONSTANTA SOUTH CONTAINER TERMINAL SRL

16026481

Legea 571/2003

100

1.077.367 00

,7

27

22640

SC ROMTELECOM SA

427320

Legea 571/2003

100

1,038,925.00

18

27

20602

SC COMVEX SA

1909360

Legea 571/2003

,00

986.4,0.00

19

27

22963

SC ENEL DISTRIBUȚIE DOBROGEA SA

14500308

Legea 571/2003

100

965.627 00

20

27

C3454

CURTEA DE APEL CTA

17662983

Legea 571,2003

100

916,654 00

21

27

3405

SC CONGAZ SA

11396700

Legea 571/2003

100

743.760.00

22

27

A26814

UM 02133

13749875

Legea 571,2003

100

625.9,3.00

23

27

C2234

TEATRUL NAT DE OP SI RAI FT O DANOVSKI

16752484

Legea 571/2003

100

561.458.00

24

27

1 7673

SC CHIMPEX SA

1910160

Legea 571,2003

100

503.878 00

25

27

C11099

INSP PT SITUAȚII DE URGENTA DOBROGEA

4300558

Legea 571/2003

100

494.245.00

26

27

7104

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANTA

2981739

Legea 571/2003

100

491.345 00

27

27

14291

SC RAJA SA

1890420

Legea 571/2003

100

474,874 00

28

27

A28973

SC ROMCARGO MARI l IM SRL

18957842

Legea 571/2003

100

430.61500

29

27

2728

SC CONPET SA PLOIEȘTI

1350020

Legea 571/2003

100

409.560 00

30

27

12196

CNCF CFR REGIONALA CONSTANTA

15855872

Legea 571/2003

100

406 147.00

31

27

C2577

DGASPC

16762887

Legea 571/2003

100

359.217 00

32

27

5254

EUROPEAN METAL SERVICES

12629765

Legea 571,2003

,00

327.448.00

33

27

14318

TRIBUNALUL CONSTANTA

4700953

Legea 571/2003

100

318.097.00

34

27

20123

SC UMEX SA

1888500

Legea 571/2003

100

314.938.00

35

27

17239

CERONAV

15566608

Legea 571/2003

100

257.907.00

36

27

10801

DIRECȚIA DE SANATATE PUBLICA JUDETF/aNA CONSTANTA

4301073

Legea 571/2003

,00

246.509 00

37

27

4019

DIRECȚIA GEN A FIN PUBL CTA

4671815

Legea 571/2003

100

242,754 00

38

27

12557

SC HEINEKEN ROMANlA SA PL C-TA

13240781

Legea 5712003

100

238.0,4.00

39

27

C631

SC- TELEGONDOLA MAMAIA SRL

15551423

Legea 571,2003

,00

230.798.00

40

27

C316

SC CANOPUS STAR SRL

14204639

Legea 5 /1/2003

100

230.535.00

41

27

4019

DIRECȚIA GEN A FIN PUBL CTA

4671815

Legea 571,2003

,00

230,120 00

42

27

43

UM 02154

7249751

Legea 571/2003

100

229 192.00

43

27

8128

UNIVERSITATEA MARITIMA C TA

2747321

Legea 571/2003

100

228,571.00

44

27

9773

SC METRO CASH & CARRY ROMANlA SRL

8119423

Legea 571/2003

,00

228,097.00

45

27

8060

FUNDAȚIA ROMANlA DE MÂINE FIU CON$

4221241

Legea 571/2003

100

224.426.00

46

27

23255

Al: TORITATEA NAVAL A ROMANA

11055818

Legea 571/2003

100

206.107.00

47

27

10600

SC MINMETAL SA

1910217

Legea 571,2003

100

204.269 00

48

27

C376

SC LUKOIL ROMANlA SRL

10547022

Legea 571/2003

100

194.892 00

49

27

2851

CN1EE TRANSELECTRICA SA SUCURSALA DE TRANSPORT

13389385

Legea 571/2003

100

187,007 00

50

27

A28963

IJM 0608

7015220

Legea 571,2003

100

186.087 00

51

27

A28539

SC TOMIS MARINA MANAGEMENT SRL

22051498

Legea 571/2003

100

175.096 00

52

27

1346

SC SOCEP SA

1870767

Legea 571/2003

100

168.584 00

53

27

8215

RATC CTA

1883902

Legea 571/2003

100

,59.167 00

54

27

11321

MUZEUL DE ARTA CTA

4707544

legea 571.2003

100

152.270 00

55

27

C663

SC NiVA PRODCOM SRL

15882613

Legea 571.2003

100

150.797 00

56

27

C2346

SC CARREFOUR ROMANlA SA

11588780

Legea 571/2003

100

150.11400

57

27

11627

UNIVERSITATEA OVIDIUS

4301332

Legea 571/2003

100

147.693.00

58

27

3515

DIRECȚIA APELOR DOBROGEA LITORAL

23877359

Legea 5712003

100

146.443.00

59

27

22797

SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL

12751583

Legea 571/2003

100

145.358 00

60

27

C852

UNIV CREȘTINA OIMITRIE CANTEMIR

10334873

legea 57 V2003

100

144 721.00

61

27

11323

MUZEUL DE IST NATION ARHEOLOGIE ARTA SI TRADIȚII

167524/6

Legea 571/2003

100

,42.971.00

6?

27

A2Z385

UM 0406 CONSTANTA

4300582

Legea 571 /2003

100

,39.545.00

63

27

C4030

DIRECȚIA ECONOMICA ADMINISTRATIVA

25423324

Legea 571/2003

,00

,37.093.00

64

27

12723

AG ROMANA DE SALVARE A VIEȚII OMENEȘTI PE MARE

16330145

Legea 571/2003

100

134 706.00

65

27

C610

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

14871616

Legea 571/2003

100

,32.404.00

66

27

15176

SC ARGUS SA

1872644

Legea 571/2003

100

128.902.00

67

27

23358

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIE A MEDIULUI

1863832

Legea 571/2003

,00

121,049.00

68

27

7249

DIR DE MUNCA SOLIDARIT SOC SI FAMILIE

4515379

Legea 571/2003

100

117.218 00

69

27

A28430

SC MKB ROMEXTERAA LEASING IFN SA

15159110

Legea 571/2003

100

,08.246.00

70

27

9120

SC MOL ROMANlA PETROLEUM PRODUCTS SRL

7745470

Legea 571/2003

,00

106.662.00

71

27

C2239

BRD SOGELEASE (HOTEL TOMIS)

14080565

Legea 571/2003

100

,01.6,7.00

72

27

5630

SC VEGA TURISM SA

7252420

Legea 571/2003

100

,01.5,6.00

73

27

C559

SC A2OMUAES SA

1200490

Legea 571/2003

100

100.588.00

74

27

C4018

SC electrogrup SRL

9256208

Legea 571/2003

100

98.581.00

75

27

C692

VODAFONE ROMANlA SA

8971726

Legea 571/2003

100

96,119 00

76

27

C3465

UNICREDIT LEASING ROMANlA BUCUREȘTI

6301991

Legea 571,2003

100

95,658.00

77

27

643

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA

4671785

Legea 5712003

100

95.156.00

78

27

A27385

UM 0406 CONSTANTA

4300582

Legea 571,2003

100

89.857.00

79

27

8725

SERVICIUL DE AMBULANTA JUDEȚ CTA

7453157

Legea 571/2003

100

86.069 00

80

27

C4027

COMPLEX NEPTUN UM0461 SRI

4204224

Legea 571,2003

100

85.463.00

81

27

22834

APM ÎERMINALS ROMANlA SRI

14192429

Legea 57L2003

,00

79,965 00

Ați


ROM \ X ) \

j t o i i i i. c o s $ r i s r a Ml S | < I P I l I CONSTANTA <7 O N " 1    1 l, I ). 0 C. A I.

Nr. Crt.

Cod Debit

NR ROL

NUME ROL

CUI

NUME LEGE

PROC SCUTIRE

IMP SCUTIT

82

27

A26650

E LANGA CURTEA DE APEL CONSTANTA

,6688039

gea 571/2003

100

79,073 00

83

27

10358

SC MAMAIA SA

1890659

Legea 571.2003

100

77 421 00

84

27

11

FUNDAȚIA GIOVANNI BOSCO

14484580

Legea 571*2003

100

76.525 00

85

27

4738

CONSULATUL GENERAL AL GRECIEI

0

100

73.652 00

86

27

C472

HYSTRIA EXPERT

14846833

Legea 571 2003

100

73 177 00

87

27

17673

SC CHIMPEX SA

1910160

Legea 5712003

100

70.228 00

88

27

A266O0

AGENȚIA DOMENIILOR STATULUI BUC

14818116

Legea 571/2003

,00

70220.00

89

27

7261

SC CELCO SA

1891328

Legea 571.2003

100

63.513 00

90

27

9773

SC METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL

8119423

Legea 571/2003

100

68.481 00

91

27

905

AGENȚIA JUD PT OCUPAREA FORȚEI DE MUNCA

11343926

Legea 571/2003

100

66.601.00

92

27

C2418

SC ÎNTREȚINERE MECANIZATA A CAII FERATE SA

16896005

Legea 571/2003

100

64.805.00

93

27

16556

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

4785631

Legea 571/2003

100

64 527.00

94

27

7089

SC COMCEREAL SA

8204170

Legea 571/2003

100

58,841 00

95

27

C791

ASHUJK TEAZO SRL

15611754

Legea 571/2003

100

58.518.00

96

27

C3192

SC CREDIT EUROPE LEASING IFN SA

17290030

Legea 571/2003

100

57,203 00

97

27

18168

PARCHETUL DE PE LG TRIBUN CT CLĂDIRE PB

4804636

Legea 571/2003

100

56,754.00

93

27

11322

MUZEUL DE ARTA POPULARA CTA

4084390

Legea 571/2003

,00

55,000 00

99

27

C4415

SC PIRAEUS LEASING ROMANIA IFN SA

15071212

Legea 571/2003

,00

54.683 00

100

27

6981

SC ROMPETROL RAFINARE SA

1860712

Legea 571/2003

100

54,445 00

101

27

12813

DIRECȚIA SANITARA VETERINARA PT SIG ALIM

4707706

Legea 571/2003

100

53.853 00

,02

27

23324

SC SILO-PORT SRL

2428845

Legea 5/12003

,00

52.946 00

103

27

12469

ITCSMS CTA

4707507

Legea 571/2003

,00

50.715.00

104

27

3887

SICIM

1876115

Legea 571/2003

100

50.348 00

105

27

23351

INSPECTORATUL JUD DE POLITIE

4300965

Legea 571/2003

100

49.558 00

106

27

20547

BRD GSG SUCURSALA CONSTANTA

1894847

Legea 571/2003

100

45.758.00

107

27

7261

SC CELCO SA

1891328

Legea 571/2003

100

45.393 00

108

27

16523

SNTFM CFR MARFA SA SUC CONTANTA

11266475

Legea 571/2003

100

45.37300

109

27

C3045

SC LOGISTIC PARK SA

17855968

Legea 571/2003

100

44.635 00

110

27

7853

SC ADES SA

1860437

Legea 571/2003

,00

44,007 00

111

27

4899

SC DOBROGEA GRUP SA

1869819

Legea 571/2003

100

40.959 00

112

27

C3640

MP PETROLEUM DISTRIBUȚIE SRL

18416740

Legea 571.2003

,00

39.971 00

113

27

22487

ICDCOC PALAS

2410171

Legea 571/2003

100

39.511 00

114

27

23302

INSPECTORATUL TERITORIAL IN CONSTRUCȚII SUD-EST

14295246

Legea 571/2003

,00

38.744 00

115

27

6436

UNITATEA MILITARĂ 0764 CTA

4514527

Legea 571/2003

,00

38.061 00

1,6

27

23029

SC TOMINI TRADING SRL

12439094

Legea 571/2003

100

37.916.00

117

27

A27083

SC DIRECT ONE SA

22913844

Legea 571/2003

100

37.144 00

118

27

C3379

SC AMETIST TRADE SRL

16848512

Legea 571/2003

,00

36.935 00

119

27

C4027

COMPLEX NEPTUN UM0461 SRl

4204224

Legea 571/2003

100

36.749.00

120

27

22822

SC OMV ROMANIA MINERALOEL SRL

11201891

Legea 5712003

100

35.560.00

121

27

C691

ORANGE ROMANIA SA

9010105

Legea 571/2003

100

35.559 00

122

27

8629

ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA SA SUCURSALA AGIGEA

24417367

Legea 571/2003

100

33.560 00

123

27

C3110

SC CARPAT BETON SRL

11958280

Legea 571 2003

,00

33.146.00

124

27

13299

CAPII AN IA ZONALA CONSTAN T A

4300914

Legea 571/2003

100

32.962.00

125

27

6555

CENTRUL METEOROLOGIC REGIONAL DOBROGEA AUTO NEDECL

16979097

Legea 571/2003

100

32,883.00

126

27

C472

HYSTRIA EXPERT

14846833

Legea 571/2003

100

32.103 00

127

27

8387

BISERICA CREST ADVENT DE ZIUA A ȘAPTEA

4733390

Legea 571/2003

100

31.728.00

128

27

12813

DIRECȚIA SANITARA VETERINARA PT SIG ALIM

4707706

Legea 571/2003

100

29 923.00

129

27

7659

SC VI. AD CONS LRUCT SRL

5982038

Legea 571/2003

100

29.908.00

130

27

C2028

SC VOLKSBANK ROMANIA SA BUCUREȘTI SUC C TA

16104393

Legea 571/2003

100

29.753 00

131

27

8691

CASA DE ASIGURĂRI DE SANATATE CTA

11322621

Legea 571/2003

100

29 640 00

132

27

18843

SC RESSVANIS COMPANY FOODS DISTRIBUT1ON SRL

8729170

Legea 571.2003

100

28.900.00

133

27

14834

DIRECȚIA REGIONALA VAMALA

4301413

Legea 571.2003

,00

28.733.00

134

27

C2318

CENAFER SUCURSALA CONSTANTA

16944447

Legea 571/2003

100

28.658 00

135

27

16417

SC SARGEANl MARINE ROMANIA SRL

9898801

Legea 571 2003

100

28.205 00

136

27

15420

SC RENT CAR SERVICE LITORAL SRL

1883996

Legea 571/2003

100

28.197.00

137

27

C822

UNIVERSITATEA 'ANDREI SAGUNA"

15333348

Legea 571,2003

100

28.023 00

138

27

4899

SC DOBROGEA GRUP SA

1869819

Legea 571/2003

,00

27,525,00

139

27

175

1 FADER INTERNATIONAL SA MOGOSOAIA SUC CTA

14637837

Legea 571/2003

100

26.640.00

,40

27

19163

SC REMAT CONSTANTA SA

1872253

Legea 571/2003

100

25,766.00

14,

27

02679

SC TBI LEASING IFN SA

14482325

Legea 571/2003

100

25.5,7.00

,42

27

C853

SC ECO PETROLEUM SA

10849977

Legea 571/2003

100

25.459.00

143

27

16137

SC SEA CONTAINER SERVICES SRL

11117350

Legea 571/2003

100

25,371 00

144

27

14925

IT ISCIR

9731330

Legea 571/2003

100

24.139 00

145

27

A2576?

SC NORTH EASTERN PLAZA $RL

22181900

Legea 571/2003

100

23.707 00

146

27

13299

CASA DE CULTURA A SINDICATELOR

1878680

Legea 571/2003

100

22,833 00

147

27

20547

BRD GSG SUCURSALA CONSTANTA

1894847

Legea 571 2003

,00

22,718.00

148

27

8904

SC DORALY MALL SRL

13851408

Legea 571/200:

100

22.486 00

149

27

1856

PAROHIA ROMANO CATOLICA

10288289

Legea 571/2003

100

22.226 00

Nr. Crt.

Cod Debrt

NR ROL

NUME ROL

CUI

NUME LEGE

PROC SCUTIRE

IMP SCUTIT

150

27

21721

BANCA COMERCIALA ROMANA

1867796

Legea 571 2003

100

21 940 00

151

27

A28963

UM 0606

7015220

Legea 571,2003

100

20.684.00

152

27

18734

SC COMTRANS $A

3400699

Legea 5702003

100

20.469.00

153

27

C4415

SC PIRAEUS LEASING ROMANIA IFN SA

15071212

Legea 571/2003

100

20.435.00

154

27

C3173

EUROPEAN RFTAIL COMPANY ERC RO SRL

1754 7585

Legea 571,2003

100

,9.523 00

155

27

5039

BIROUL ROMAN DE METRO! OGIE LEGADVDRMLCT

4283376

Legea 571/2003

100

18.371 00

156

27

23203

SC AUTO GAZ TRADING SRl

13861959

Legea 571-2003

100

18,131 00

157

27

21038

SC FORD ROMANIA SA

6488696

Legea 571/2003

100

17,896.00

158

27

19421

SCAGROEXPORT SA

1592415

Legea 571 2003

100

,7.431.00

159

27

C3074

DOBRE SI FII» SERVICII SRL

16104261

Legea 571,-2003

100

16.095.00

160

27

14480

CULTUL PENTICOSTAL

11250800

Legea 571/2003

100

15,500.00

161

27

1890

SC TRITON SRL

7424364

Legea 571/2003

100

15.104.00

162

27

13153

SC FRIAL SA

1887971

Legea 571/2003

100

,4.858 00

163

27

A24781

SC AUTO IMOB LEASING IFN SA

16674831

Legea 571/2003

100

,4.771 00

164

27

A286I8

FUNDAȚIA DE SERVICII ISLAMICE DIN ROMANIA

15355133

Legea 571 /2003

100

14.091 00

165

27

20216

SC COMCM SA

1868287

Legea 571/2003

100

13,933.00

166

27

21913

SC ROROM BIG SRL

6604065

Legea 571/2003

100

13,884.00

167

27

8355

SOCIETATATEA NAȚIONALA CRUCE ROȘIE FILIALA C--TA

5408737

Legea 571/2003

100

13.766 00

168

27

<2306

SC DECIROM SA

1890411

Legea 571,2003

100

13.765 00

169

27

C5273

DIRECȚIA NAȚIONALA ANTlCORUPTIE

14838148

Legea 571 /2OO3

100

13.577 00

170

27

5630

SC VEGA TURISM SA

7252420

Legea 571/2003

100

13.365 00

171

27

16417

SC SÂRGEAN T MARINE ROMANIA SRL

9898801

Legea 571/2003

100

13.297 00

172

27

C324 7

SC CON1INENTAL HOTELS SA

17469754

Legea 571 ?003

100

13,280.00

173

27

1 7264

SN NUCLEARELECTRICA SA BUC SUC CNE CERNAVODA

22554619

Legea 571 '2003

100

13,267.00

,74

27

1 7124

SC CONSAL TRADE SRL

6857947

Legea 571/2003

100

12.590 00

,75

27

7540

FUNDATiA ROM DE SERV ISLAMICE Sr A CULT

15355141

Legea 571/2003

100

12,500 00

176

27

C3S89

ANHCTI

14751237

Legea 571/2003

,00

11,961.00

177

27

C8729

SC APM FILIALA IECSIT PORI SRL

18288462

Legea 571/2003

100

11.935.00

178

27

,5736

SC GRUP PETROL MARIN SA

7471838

Legea 571/2003

100

11.694 00

,79

27

20107

CLUBUL SPORTIV FARUL

2744597

Legea 571/2003

100

11.6,5.00

180

27

CS63

SC MARMO GLASS SRL

15485737

Legea 571/2003

100

11 382.00

181

27

C316

SC CANOPUS STAR SRL

14204639

Legea 571/2003

100

10.569 00

182

27

21255

ASOCIAȚIA NEVAZATORILOR din ROMANIA

2985560

Legea 571/2003

100

10,555 00

183

27

A27410

SC OUEEN INVESTMENTS INC SRL

3969490

Legea 571/2003

100

10.528.00

184

27

22527

SCVINVICOSA

1895966

Legea 571/2003

100

10,394 00

185

27

23364

SC ROMSTAI IMEXSRL

5990324

Legea 571/2003

100

9.972.00

186

27

7044

CN APM SA CONSTANTA

11062831

Legea 571/2003

100

9,966.00

187

27

16350

SC SCANTEL SRL

13531829

Legea 571 ?003

100

9,767 00

188

27

20119

SC HAGI SPORT SFII

6646915

Legea 571/2003

100

9,702.00

189

27

A28469

SC EURIAL LEASING IFN SA

15301087

Legea 571/2003

100

9,667 00

190

27

A25757

COMISARIATUL JUDEȚEAN CONSTANTA AL GNM

22732210

Legea 571 /2003

100

9.569.00

191

27

13219

MECONST SA

1910004

Legea 571/2003

100

9.334.00

192

27

22881

SC M & □ SEA FARERS SRL

13467076

Legea 571/2003

100

9.238.00

193

27

22999

SC MAMAIA RESORT HOTELS SRL

6312370

Legea 571/2003

100

9.143.00

194

27

721

SC ENERGIA SA

1890977

Legea 571/2003

100

8,611 00

195

27

C1410

SC STRUCTURI DIN OTEL SRL

10109863

Legea 571/2003

100

8,507 00

196

27

C289

PAROHIA SEANȚA MARIA

10205321

Legea 571.2003

100

8.270.00

197

27

C3196

LAFARGE BETOANE

17597621

Legea 571/2003

100

8,142.00

198

27

A24156

SC SAN ELECTROTERM GRUP SRL

15344614

Legea 571 2003

100

8,112 00

,99

27

23126

SC ÎNTREȚINERE REPARAȚII VAGOANE CFR SA

14320595

Legea 571/2003

100

7.952.00

206

27

C3628

EGNATIA LEASING ROMANIA SA

15991165

Legea 571/2003

100

7,875.00

201

27

16314

SC TFTEMOBILSA

1596697

Legea 571/2003

100

7,872.00

202

27

1524?

SC HOTEL CENTRAL SA

7740596

Legea 571 2003

100

7.837 00

203

27

19888

SC TRACON SRL BRAILA

14550306

Legea 571,2003

wo

7,795.00

204

27

11448

SC PERLA MAJEȘTIC SA

7940489

Legea 571/2003

,00

7,580.00

205

27

C757

BISERICA CRESTINA BAPTISTA NR 3

15956451

Legea 571/2003

100

7.425.00

206

27

7840

SC 8UILDING S STAR SRL

6075908

Legea 571 ,-'2003

100

7,310.00

207

27

A28474

SC AGER 1 FASING IFN SA

12354400

I egea 571/2003

,00

7.126 00

208

27

15989

8ILLA ROMANIA

9657315

Legea 571/2003

100

7 099 00

209

27

C1855

SC MOTOR EXPERT SRL

15821950

Legea 571/2003

100

7.069.00

210

27

C2611

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

4266169

Legea 571/2003

100

6 975 00

21,

27

22881

SC M & D SEA FARERS SRL

13467076

Legea 571/2003

100

6.968.00

212

27

19612

SC COMPLEX SAVOY SA

7252404

Legea 571/2003

100

6,946.00

213

27

4294

COMUNITATEA ELENA ElPIS CONSTANTA

9359726

Legea 571/2003

100

6.900 00

214

27

20577

SC SUNRJSE LITORAL SRL

1864790

Legea 5? 1/2003

100

6.816.00

215

27

17606

SC AURORA MAMAIA SRl

1900019

Legea 571,2003

100

6,759.00

216

27

4812

SC UNITED SHIPPING AGENCY SRL

4084594

Legea 571/2003

100

6,750 00

217

27

16540

SC PROGRESS CONSULTING SA

0093155

Legea 5/1/2003

,00

6,710.00

Nr. Crt.

Cod Debit

NR ROL

NUME ROL

CUI

NUME LEGE

PROC SCUTIRE

IMP SCUTIT

218

27

C6652

SC ATLASSIBSRL

4896419

Legea 571/2003

100

6,65500 1

219

27

7467

BISERICA CREȘTINA BAPTISTA GOLGOTA

10413624

Legea 571 2003

100

6.472.00 |

220

27

H171

SC COMISION TRAOE SPL

5443785

Legea 571/2003

100

6,412.00 1

221

27

C2386

COMP DE NAV1G FLUVIALA ROMANA NAVRQM SA SUC CTA

12978447

Legea 571/2003

100

6.30300 1

222

27

23265

PROTOIERIA II

14754420

Legea 571/2003

100

6.280 00 |

223

27

21722

BANCA NAȚIONALA A ROMÂNIEI SUCURSALA CONSTANTA

4617921

Legea 571.. 2003

100

6.142.00 1

224

27

9516

SC GENERAL TRAOE SRL

1865205

Legea 571/2003

100

6.116 00 |

225

27

2828

SC POMACOSTSA

13848402

Legea 571/2003

100

6.080 00 |

226

27

C791

ASHLUK TERZO SRL

15611754

Legea 571.2003

100

6.068 00 |

227

27

139

BISERICA APOSTOLICA PENTICOSTALA FARUL

11794470

Legea 571/2003

100

6.037 00 1

228

27

C5939

SC ORO INVEST SRL

21957362

Legea 571/2003

100

6,028 00 I

229

27

C2899

SC UNICOM BUNKFRING SA

17809465

Legea 571.2003

100

5,732.00 |

230

27

155

SC ST ONE GROUP SRL

14335731

Legea 571/2003

100

5.7,100 1

231

27

11250

SC COMPREST UTIL SRL

6744514

Legea 571/2003

100

5.709 00 |

232

27

1474

SC RO - CREDO SRL

8091020

1 egea 571 2003

100

5,551 00 |

233

27

793

SC RFX MAMAIA SA

8429890

Legea 571 2003

100

5.49000 1

234

27

20841

SC ROMNEO PORI OPERATOR

1880043

Legea 571.2003

100

5,406.00 1

235

27

C882

BCR SUCURSALA MAMAIA

15855899

l egea 5 71 '2003

100

5.400.00 |

236

27

C337

HOLT roman IA

14428539

Legea 571/2003

100

5.39300 |

237

27

1 7682

SC MAZURIASRL

1871592

Legea 571/2003

100

5.35600 1

238

27

19420

SC AGREX SHIPPING ANDTRADING SRL

1878990

Legea 571/2003

100

5.22200 1

239

27

5257

FUNDAȚIA PENTRU 0 VIATA MAI BUNA

14088372

Legea 571/2003

100

5.219 00 |

240

27

13581

UM 02311

7968560

Legea 571/2003

100

5.200.00 I

241

27

6697

SC NOVUS SRL

25)83233

Legea 571/2003

100

5.185.00 |

242

27

2280

MUFTIATUL CULTULUI MUSULMAN

2985358

Legea 571/2003

100

5.094 00 |

243

27

17170

SC COMAT CONSTANTA SA

1885389

Legea 571/2003

100

4,973 00 |

244

27

12500

SC ELECTRO DOVlS SRL

1864641

Legea 571/2003

100

4.945 00 |

245

27

21979

SC CONFORT URBAN SRL

1875349

Legea 571/2003

100

4.924 00 |

246

27

23104

BRRE-LIBRA BANK SA 8UC SUC CONSTANTA

13447761

Legea 571/2003

100

4,787 00 |

247

27

3887

S1CIM

1876115

Legea 571/2003

100

4.777.00 1

248

27

C2392

SC LA NOUVELLE GENERATlON SRL

9737180

Legea 571/2003

100

4.736 00 |

249

27

5834

SC TRANS ATLANTIS SRL

1866979

Legea 571/2003

100

4.619 00 |

250

27

19340

PAROHIA "CUVIOASA PARASCHIVA"

9800384

Legea 571 2003

100

4 539.00 |

251

27

17170

SC COMAT CONSTANTA SA

1885369

Legea 571/2003

100

4,536,00 |

252

27

10358

SC MAMAIA SA

1890659

Legea 571/2003

100

4.531 00 |

253

27

21343

SC COMENIUS SRL

11862958

Legea S71/2003

100

4.525 00 |

254

27

C1890

SC UNITA TURISM HOLDING SA

2094737

Legea 571/2003

100

4.329.00 1

255

27

23050

SC IDEEA CONTRAST SRL

14032754

Legea 571/2003

100

4.292 00 |

256

27

136

SC VIA PONTI SRL

11237534

Legea 571/2003

100

4.26600 |

257

27

C5618

SPIT-VBL CONSTANTA

14260477

I egea 571/2003

100

4,224.00 |

258

27

C3192

SC CREDIT EUROPE LEASING IFN SA

17290030

Legea 571/2003

100

4.166.00 |

259

27

7682

ORG RELIG MARTORII LUI FEHOVA

4309727

I egea 57-» 2003

,00

4 163 0C |

260

27

1733

SC LIVCOSTIL SRL

6075878

Legea 571/2003

100

4,135 00 |

261

27

C691

ORANGE ROMANIA SA

9010105

Legea 571/2003

100

3.921 00 |

262

27

15194

SC CASA DE EXPEDIȚII PHOENIX SA CONSTANTA

1878000

Legea 571/2003

100

3.869 00 1

263

27

Cl?4

ORGANIZAȚIA SALVA.'.' COPIII

4515247

Legea 571/2003

100

3.815.00 1

264

27

8438

SC 6RAN0 PANE SRL

4582548

Legea 571/2003

100

3.766 00 |

265

27

A28994

PAROHIA DUMINICA TUTUROR SFINȚILOR

17036173

Legea 571 2003

100

3.76, 00 |

266

27

23022

SC FATI INTERNATIONAL COMPANY SRL

6884852

Legea 5? 1/2003

100

3,705.00 |

267

27

4812

SC UNITED SHIPPING AGENCV SRL

4084594

Legea 571/2003

100

3.672 00 1

268

27

2129

INCDM GRIGORE ANTIPA

1869096

Legea 571/2003

100

3,669.00 1

269

27

C376

SC LUKOIL ROMANIA SRL

10547022

Legea 571/2003

100

3,65300 1

270

27

200

SC C ARM ECO SA

1861319

Legea 571/2003

7 00

3.64900 |

271

27

22814

SC UNIREA 2001 SA

14335960

Legea 571 2003

100

3.648.00 |

272

27

11 732

SC ENE LEADER SRL

12229424

Legea 571/2003

100

3.588.00 1

273

27

12557

SC HFINEKEN ROMANIA SA PL CTA

13240781

Legea 5 71/2003

100

3.58000 1

274

27

Ci 008

SC CONSTANTA SOUTH CONTAINER TERMINAL SRL

-.6026481

Legea 571 2003

100

3.561 00 1

275

27

C6190

SC PRASA BOGARIS SRL

20016443

Legea 571/2003

,00

3,483.00 |

276

27

825

TENIS CLUB 1DU

1863425

Legea 571/2003

100

3.446.00 |

277

27

22797

SC ROMPETROl DOWNSTREAM SRL

12751S83

Legea 571 /2OO3

100

3,419 00 |

278

27

16556

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

4785631

Legea 571 /2003

,00

340500 1

279

27

22781

SC DACIA 2001 SA

14335944

Legea 571 .'2003

100

3.347 00 |

280

27

C658

SC SOMACO CONSTRUCT SRL

14833060

Legea 5 71,2003

100

3.302.00 1

281

27

12445

PAROHIA SF DUMITRU

4511082

Legea 571/2003

100

3.279 00 |

282

27

3816

PAROHIA BISERICII ARMENE

5111123

Legea 571/2003

100

3,250 00 1

263

27

9362

DIRECȚIA GENERALA PT AGRICULTURA

4515077

Legea 571 2003

100

3 238 00 |

284

27

651

SC SCUT SA

1876336

Legea 571/2003

100

3,197.00 1

285

27

C1398

CONSILIUL CONCURENTE»

8844560

legea 571/2003

100

3,194.00 |

qri im

Nr. Crt.

Cod Debit

NR ROL

NUME ROL

cui

NUME LEGE

PROC SCUTIRE

IMP SCUTIT

286

27

5708

REG DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI CONSTANTA

13863453

Legea 571/2003

100

3*59 00 1

287

27

2641

SC A-ZSRL

6161820

Legea 571 2003

100

3,110.00 1

288

27

19163

SC AEMAT CONSTANTA SA

1872253

Legea 571 2003

,00

3.072 00 |

289

27

4400

SC STATII DE SPALARE VAGOANE CFR SSVM SA

11687148

Legea 571 2003

100

3.067 00 |

290

27

C419

TELECOMUNICAȚII CFR S A.

15034095

Legea 571 2003

100

3.067 00 I

291

27

22,73

PAROHIA SFINTULILIE

9771386

Legea 571 2003

100

3.000.00 |

292

27

C537O

SC ÂUTOKLASS CEN IER SRL

21289360

Legea 571.2003

100

2.873 00 |

293

27

21085

RA EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

2746784

Legea 571,2003

100

2,858 00 |

294

27

14140

SC ARCONI STAR SA

6740857

Legea 571/2003

100

2,725 00 1

235

27

8629

ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA SA-SUCURSALA AGIOEA

24417367

Legea 571.2003

100

2.685 00 |

296

27

C5

SCSCM RECYCUNG SA

15111295

Legea 571/2003

100

2.656.00 I

297

27

C3O7

PAROHIA SF CUVIOS GHFRMAN

13207157

Legea 571/2003

100

2.602 00 I

298

27

C4372

se aocris Global srl

17863022

Legea 571/2003

,00

2.574 00 |

299

27

22273

COMPLEX DE PREGĂTIRE RECUPERARE C-T

11002937

Legea 57, ,2003

100

2,563 00 1

300

27

10107

DIRECȚIA DE PAZA - CONSTANTA

5639774

Legea 571/2003

100

2,493.00 |

301

27

C664

BUTAN GAS ROMANIA SA

8297854

Legea 571/2003

100

2,485.00 I

302

27

13555

SC FATI M CLUB SRL

1898202

Legea 571/2003

100

2,430 00 |

303

27

14925

IT ISCIR

9731330

Legea 571 ,'2003

,00

2.423 00 |

304

27

9572

SFINȚII IMPARATl 2 CATEDRALA NAVlG

8203817

Legea 571/2003

100

2,41300 |

305

27

C1919

SC ENOLA AUTO SRL

15246608

Legea 571,2003

100

2.412.00 |

306

27

C2277

FUNDAȚIA INVATAM PREUNIV AL COOP MEST SPIRU HARET

14618800

Legea 571/2003

100

2.401.00 |

307

27

910

METAL COM SCM

8116559

Legea 571/2003

100

2.393 00 |

308

27

20636

SC TORNADO SISTEMS SRL

6740830

Legea 571/2003

100

2.381.00 |

309

27

17676

SC RCS & RDS SA

5888716

Legea 571/2003

100

2.357 00 1

310

27

12147

SC PENTOMAX SRL

11664661

Legea 571/2003

100

2,318.00 |

311

27

19649

FUNDAȚIA DIACONI A

1114456?

Legea 571/2003

100

2.250 00 |

312

27

3057

SC TOUR SCANDINAVIA SA

12705501

Legea 571 '2003

100

2.23600 |

313

27

22640

SC ROMTELECOM SA

427320

Legea 571/2003

100

2.208 00 |

314

27

614 7

SC VMB LUX SONOR SRL

6396975

Legea 571/2003

100

2.206.00 |

315

27

17264

SN NUCLEARELECTRICA SA BUC SUC CNE CERNAVODA

22554619

Legea 571/2003

100

2.198 0C |

316

27

22268

PAROHIA PALAZU MARE 1

9191729

Legea 571/2003

100

2.195 00 |

317

27

13049

SC NFSTLE ICE - CREAM ROMANIA SRL

8184502

Legea 571/2003

100

2.194 00 |

318

27

,9689

SC PETROSERV SA

9466303

Legea 571/2003

100

2,185 00 |

319

27

14177

SC METACHIM SA

1872024

Legea 571/2003

100

2.161 00 |

320

27

C1016

SC ALMAOLASS SRL

16148942

Legea 571/2003

100

2.150 00 I

321

27

16725

SOC NAT DE RADIOCOMUNICATII SA

11937112

Legea 57, ,'2003

100

2.106.00 |

322

27

20S93

rOMISI EX SA IN FALIMENT

1897584

Legea 571,2003

100

2.093 00

323

27

23310

SC BIG LAND COMPANY SRL

14637829

Legea 571/2003

100

2.090.00"

324

27

C3196

LAFAROE BETOANE

17597621

Legea 571/2003

,00

2.067 00 |

325

27

C164?

SC NOVAS ECKE SRL

6116609

Legea 571/2003

100

2,019 00 |

326

27

C2563

FUNDAȚIA MGH PENTRU COPII BOLNAVI DE SIDA

9403813

Legea 571,2003

100

1.950.00

327

27

14754

SC FULL PILOT SRL

1246120?

Legea 571/2003

100

1 943 00 |

328

27

C577

FUNDAȚIA RHM RO

15735060

Legea 571/2003

100

1.932 00 |

329

27

C5370

SC AUTOKLASS CENTER SRL

21289360

Legea 571/2003

100

1.930 00 |

330

27

C469

SC aqualand sâ

15029846

Legea 571/2003

100

1 920 00

331

27

11250

SC COMPREST UTIL SRL

6744514

Legea 571,2003

100

1.899 00

332

27

168

SC SERA-PORVSA

14726500

Legea 571/2003

100

1.892 00 |

333

27

A26483

ANRE

11514848

Legea 571/2003

100

1 861 00 |

334

27

A25803

BANCA COMERCIALA ROMANA

361757

Legea 571/2003

100

1.855.00 |

335

27

16285

SC TOMIS SA

1891794

Legea 571/2003

100

1,829 00 |

336

27

5700

SC MYC SRL

3501669

Legea 571/2003

100

1.77100

337

27

12605

PROTOIERIA CTA

2757996

Legea 5/’1/2003

100

1.763.00'

338

27

11379

SC DOBRE & FIII SRL

6579948

Legea 571/2003

,00

1.721 00 |

333

27

C747

SC UNDERGROUND CLUB SRL

12036180

Legea 571/2003

100

1,694,00

340

27

23029

SC TOMINI TRADING SRL

12439094

Legea 571/2003

100

1.689.00

341

27

15441

SC GHIURAL EXIMP SRL

10336513

Legea 571,2003

100

1.650.00

342

27

C304

SC POLI INVEST SRL

15154628

Legea 571/2003

100

1.625.00

343

27

11493

SC AMBASADOR MAMAIA SRL

1896465

Legea 571,2003

100

1,595.00

344

27

22783

SC PATRIA 2001 SA

14335952

Legea 571/2003

,00

1.560.00

345

27

645

SC HISTRIA CAM SRL

1909077

Legea 571/2003

100

1.539.00

346

27

C1465

SC SEM AGRO GRUP ALEXANDRIA SAL SUC CTA

,2202135

Legea 571/2003

100

1.533 00

347

27

7899

STAFEROM SA

9599540

legea 571/2003

100

1.505.00

348

27

8482    SC RO TRAC SA

4272644

Legea 571/2003

100

1,500.00

349

27

A27533 SC CIVIL INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL

15646841

Legea 571/2003

,00

1 494 00

350

27    A28880 DM 02574

4193125

Legea 5/1/2003

,00

1.487.00

35,

27    17660 SC AL PROMT SRL

4302869

Legea 571/2003

100

1,481,00

352

27    , 6470    SC UNIREA EL NINO SRL

1869100

Legea 57,,2003

100

1.471.00

353

27    C11099 INSP PT SITUAȚII DE URGENTA DOBROGEA

4300558

Legea 571/2003

100

1.456.00

ROM i X f A

J U D £ 1 C I € O \ S T A X T ,4 M V X I C I P I V b C O N S T A X ’V K C O X S I l. J 11 l. l. O C A I
Nr. CD.

Cod Debil

NR ROL

NUME ROL

CUI

NUME LEGE

PROC SCUTIRE

IMP SCUTIT

354

27

3164

BISERICA CREȘTINA BAPTISTA SF TREIME

9241720

Legea 571 2003

100

1.452.00 1

355

27

20971

SC NECO METROPOL SRL

1863620

Legea 571.2003

100

1,443.00 |

356

27

22898

SC SER PRODUCT SRL

13220121

legea 571/2002

100

1.437.00 |

357

27

17239

CERONAV

15566688

Legea 571/2003

100

1 434 00 |

356

27

C2249

SC ECUSSlS INTERMED SRL

16670171

Legea 57 V2003

wo

1 430.00 1

359

27

16273

SC ADA HOLDING SRL

6743268

Legea 571/2003

100

1 409.00 1

360

27

12917

JNSTIT NAT DF CERC-DEZV -GEOECOMAR

5194978

Legea 571/2003

100

1.385,00 1

361

27

17323

SC SORENA SA

1891107

Legea 571,2003

100

1.346.00 1

362

27

10995

RIPEKADY COM

13859878

Legea 57,(2003

100

1.31 7 00 |

363

27

23106

SC EDILSERVIS SRL

9940043

Legea 571/2003

100

1.272 00 1

364

27

15736

SC GRUP PETROL MARIN SA

7471838

L egea 571 2003

100

1.257 00 1

365

27

17747

SC APRONAV SA

1878892

Legea 571/2003

100

1.238.00 |

366

27

C359

SC MULTIMAT COM SRL

15011547

Legea 571/2003

100

1,216 00 1

367

27

C5458

SC ASOCIAȚII SRL

I7060686

Legea 571 .'2003

,00

1,21300 1

368

27

10232

SC DANIS METCOM SRl

12077156

Legea 571/2003

100

1.21200 |

369

27

8888

ASEZAMINTELE SF MARE MUCENIC MINA

9995545

Legea 571/2003

100

1.200 00 1

370

27

440

SC EURO VIAL UGHTING SRL

6742610

Legea 571/2003

100

1,175 00 |

371

27

11293

SC PHOENIX SA

1880000

Legea 571/2003

100

1.168 00 |

372

27

C2449

SC SPOT NAV SRL

4270929

Legea 571/2003

100

1.158.00 1

373

27

1 7950

SC XENOTI SRL

6743250

Legea 571/2003

100

1.136-00 1

374

27

23197

SC DS LOTUS TOUR SRL

1875640

Legea 571/2003

100

1.10100 I

375

27

4244

SC COMTOURS SRL

2757112

Legea 571/2003

100

1,090 00 1

376

27

£1086

SC COMPANIA DE MANAGEMENT SRL

14824541

Legea 571/2003

100

1.080 00 I

377

27

11773

SC EDEN SRL

2985862

Legea 571/2003

100

1.067.00 |

378

27

174

SC ILSER OLTENIA SRL

14649815

Legea 571/2003

100

1,065 00 1

379

27

20105

SC PARC MAMAIA SRL

2984328

Legea 571/2003

100

1.048 00 |

380

27

5C-.'9

RNP ROMSILVA DIRECȚIA SILVICA C-TA

13822119

Legea 571/2003

100

1,041.00 I

381

27

5286

SCPLASTIORUMSRL

8689130

Legea 571/2003

100

1.015,00 1

382

27

C4147

SC TOTAL ELECTRIC LlGHT SRL

16685024

Legea 571/2003

100

1.0,500 I

383

27

8208

SI ELENA HOTEL PESCARUS

2985420

Legea 571/2003

100

1.0,2.00' I

384

27

C620

SC RODATA SRL

5794980

Legea 571/2003

100

1006 00 |

385

27

7537

SC ELECTROMONTAJ SA SUCURSALA CONSTANTA

8505262

Legea 571/2003

100

985 00 |

386

27

9974

SC MOBITOM SA

1865914

Legea 571/2003

100

966.00 1

387

27

22633

SC ELECIROMFXSRL

3400230

Legea 571/2003

100

965.00 I

388

27

22966

ELECTRICA SERV SîSEE ELECTRICA D08R0GEA

14504199

Legea 571/2003

100

948 00 |

389

27

A2C951

SC TARMAC SRL

17391698

Legea 571/2003

100

944.00 |

390

27

C3073

SC BETA INTERTRANS SRL

16662942

Legea 571/2003

100

926.00 |

391

27

13780

VERENA - HOTEL DELFIN

1876140

Legea 571-2003

100

908 00

392

27

C3149

UNIUNEA JUD A COOP DE CONSUM CT

17910640

Legea 571/2003

100

892.00

393

27

20119

SC HAGI SPORT SRL

6646915

Legea 571/2003

100

883 00 |

394

27

C1016

SC ALMAGLASS SRL

16148942

Legea 571/2003

100

882 00 |

395

27

ci 143

SC VIO OEMA $RL

8729103

Legea 571/2003

100

840.00

396

27

C270

ELECTROCENTAALE BUCUREȘTI SATERMOSERV CONSTANTA

25448272

Legea 571/2003

100

834 00

397

27

1581

SC ELECTROCENTRALE BUC SA SUC C-TA

15264655

Legea 571/2003

100

834 00 |

398

27

C321

PAROHIA SF SPIR’DON

11394091

Legea 571/2003

100

825.00 1

399

27

C3414

SC 2X1 HOLDING CAPE MIDIA SHIPYARD SA

1862896

Legea 571/2003

100

822 00 |

400

27

12196

CNCF CFR REGIONALA CONSTANTA

15855872

Legea 571/2003

100

814.00 I

401

27

10263

TAPIMOB SA

1891158

Legea 571 2003

100

8,3.00 |

402

27

10750

UNIVERSAL HOl DING SRL

6341040

Legea 571 ,‘2003

100

802.00 1

403

27

CH151

SC PRINCIPAL SN SRL

18157726

Legea 571/2003

100

788.00 1

404

27

7027

SC TRITON COMPANY SRL

5781093

Legea 571,2003

100

785.00 |

405

27

6818

SC SAFETY SRL

6324227

Legea 571/2003

100

76900 1

406

27

18734

SC COMTRĂNS SA

3400699

Legea 571/2003

100

766.00 I

407

27

9252

SC TAR • DE CI ROM SA

629331 7

Legea 571,2003

100

726.00 |

408

27

A25803

BANCA COMERCIALA ROMANA

361757

Legea 571/2003

100

708.00 1

409

27

C16

SC YUKA MOBILI SRL

13604033

Legea 571/2003

100

680 00 1

410

27

C1918

UTIL INC

14356165

Legea 571/2003

100

679.00 |

411

27

21721

BANCA COMERCIALA ROMANA

1867796

Legea 571/2003

100

673 00 |

412

27

C350

SC VAL ROM INDUSTRIE SRL

8529679

Legea 571/2003

100

647 00 |

413

27

7045

SC COMPPIL SA

1579663

Legea 571-2003

100

642 00 |

414

27

6256

TELELCONSl RUCTIA SA

1568530

Legea 571/2003

100

640 00 1

415

27

2136

SC ROMANIA EUROEST SA

10945109

Legea 571/2003

100

633.00 1

416

27

18953

SC COMPLEX CONDOR SA

7583890

Legea 57i 2003

100

6,8.00 |

417

27

18538

BISERICA FVANGHEUCA ROMANA

10127142

Legea 571/2003

,00

610.00 1

418

27

8219

SC 1ITORAL CONSTRUCT SA

2746466

Legea 571,'2003

100

580 00 1

419

27

2482

SEMROM

1879090

Legea 571/2003

100

569 00 |

420

27

15335

SC EXCELSIOR SRL

3412839

Legea 571/2003

100

555.00 I

421

27

6555

CENTRUL METEOROLOGIC REGIONAL DOBROGEA AUTO NEDECL

16979097

Legea 571,2003

100

532.00 |


Nr. Crt.

Cod Debit

NR ROL

NUME ROL

CUI

NUME LEGE

PROC SCUTIRE

IM P SCUTIT

422

27

C158O

SC NOVADENT IMPLANT SRL

16350215

Legea 571,2003

100

511.00

423

27

22B30

MIORIȚA 2001 SA

14335936

Legea 571/2003

100

503 00

424

27

C311

PAROHIA ST VASILE CEL MARE

14290133

Legea 571/2003

100

500.00

425

27

19211

SC ELEGANT IMPEX SRL

6740164

Legea 571/2003

,00

500.00

426

27

9252

SC TAR -DECiROM SA

6293317

i.egea 571/2003

100

481.00

427

27

2482

SEMROM

1879090

Legea 5/1/2003

100

481 00

428

27

6979

SC SAMMARINA SRL

1863700

Legea 571/2003

,00

478 00

429

27

Ci 0253

NEODENT 2004 SRL

16222640

Legea 571/2003

100

473.00

430

27

A26273

SC KARISMA DEVELOPMENT SRL

18948682

Legea 571/2003

100

470.00

43,

27

22073

SCIMVEST SA

1868783

Legea 571/2003

100

453 00

432

27

17604

SC IMȘAT MARITIME SA

1901243

Legea 571/2003

100

441.00

433

27

16977

SJF TRANSILVANIA

3047687

Legea 571/2003

,00

434 00

434

27

14969

SC ALCOR CONSTRUCT SRL

8364147

Legea 571 2003

100

433.00

435

27

11017

SC FOREST TRADING 93 SRL

5024817

Legea 571/2003

100

430.00

436

27

478

SC TRANSILVANIA GENERAL IMPORT EXPORT SRL

97800

Legea 571/2003

100

426.00

437

27

13191

SCGEDORASRL

2742510

Legea 571/2003

100

41300

438

27

4650

SC ECOSAL SRL

2741612

Legea 571/2003

100

406.00

439

27

11379

SC DQBRE & FII! SRL

6579948

Legea 571/2003

100

404,00

440

27

23363

PAROHIA SFANȚUL ȘTEFAN

14290141

Legea 571/2003

100

400 00

441

27

18942

SNJF SA BUCUREȘTI SUC DOBPOGEA LlTORAi ADMIN SPEC

23576259

i egtr.T 5/ * 2003

100

399.00

442

27

5670

SC PA DA SRL

4559219

Legea 5/1/2003

,5

377 25

443

27

15535

SC AUTOLINK TRANS EUROPA SRL

13762599

Legea 571/2003

100

375.00

444

27

19888

SC TRACON SRL BRAILA

14550306

Legea 571/2003

100

369.00

445

27

C1843

SC HERLI SOF SRL

16528240

Legea 571/2003

100

362 00

446

27

19243

SC BANCPOST SA

1889310

Legea 571/2003

100

360 00

447

27

5104

SC OLTLANDS SRL

10046960

Legea 571 2003

100

350.00

448

27

15599

SC ELCOMEX IEA SA

7092273

Legea 571 ?003

100

337 00

449

27

22581

SC AMSA SRL

1888241

I egea 571/2003

100

333 00

450

27

C840

LUC AUTO MAR

15208566

Lege* 371/2003

100

32800

451

27

C669

APV MEDIA TURISM

15778141

Legea 571/2003

100

324.00

452

27

16107

sc electric montaj srl

3587326

Legea 571/2003

100

316.00

453

27

C4@9

SC AQUALAND SA

15029846

Legea 571/2003

100

315.00

454

27

3515

direcția apelor dobrogea litoral

23877359

Legea 571/2003

100

302 00

455

27

13151

SC ERCOSA

1906917

Legea 571/2003

100

300.00

456

27

3891

SC OIL TERMINAL SA

2410163

Legea 571/2003

100

291.00

457

27

16682

SC STEGI SRL

2984417

Legea 571/2003

100

288 00

458

27

C1580

SC NOVADENT IMPLANT SRL

16350215

Legea 571/2003

100

276.00

459

27

5629

SC COMPLEX AS TOR IA SRL

7252390

Legea 571 '2003

100

274 00

460

27

3235

SC MOBICOM SA

6116722’

Legea 571/2003

100

264 00

461

27

8118

INST METEOROLOGIE SI HIDROLOGI

4491474

Legea 571/2003

100

253 00

462

27

C5479

SC SPAIN INTERNAI IONAL $A

10531395

Legea 571/2003

,00

252 00

463

27

22991

SC FIVE holding sa

10562600

Legea 57172003

100

25C 00

464

27

7660

SC model constanta sa

1893868

Legea 571/2003

,00

249 00

465

27

9098

SC 1 RAS AN SA

1891204

Legea 571/2003

100

249.00

466

27

5814

SC THOPHAEUM MAR SRL

5873570

Legea 571/2003

,00

240.00

467

27

6121

SC GLOBUS PROD SA

4083947

Legea 571 2003

100

233 00

468

27

22768

SC DRIJMITAM 2C00 SRL

13491619

Legea 571 <2003

100

229.00

469

27

14719

SC POGAS SRL

4595645

Legea 571/2003

100

229 00

470

27

C282

PAROHIA AOORMIREA II

11204480

Legea 571/2003

100

228 00

471

27

7508

IGI SERV - CON SRL

6741550

Legea 571/2003

100

225.00

472

27

C413

SC DACOS COMPANY SRL

12156160

Legea 571/2003

100

220.00

473

27

13252

SC EGIS SRL

1893485

Legea 571/2003

,00

213.00

474

27

23077

SC PERCELl KFZSRL

14149437

Legea 571/2003

,00

212.00

475

27

23173

SC MAR PHARMA VETERINARY SRL

14610424

Legea 5Z1/2003

100

209 00

476

27

C284

PAROHIA BUNA VESTIRE

10089839

Legea 571/2003

100

200.00

477

27

7357

DEL TA VACANTA SRL

6663878

! egea 571 '2003

100

198 00

478

27

C1480

SC BLUE BEACH SRL

15563347

Legea 571/2003

100

194.00

479

27

3817

SC GENERAL TAXI SA

1894243

Legea 57* 2003

100

194 00

480

27

22878

HATNA SERV SRL

13102045

Legea 571/2003

100

193 00

481

27

15451

SC JCH CONSTRUCȚII GRUP SA

13502653

Legea 571/2003

100

193 00

482

27

C626

SCSIDERA STONESA

14970032

Legea 571/2003

100

192 00

483

27

5324

PAROHIA REFORMATA GALAȚI

4288403

Legea 571/2003

100

190.00

484

27

7685

SC DINA ELECTRONICS SRL

7249212

Legea 571/2003

100

180 00

485

27

C3387

SC EUROSTAR INVEST SRL

6529460

Legea 571/2003

100

180.00

486

27

7818

SC SONA SRL

6579468

Legea 571,2003

100

,77.00

487

27

9497

FEDEPALCOOP SCC

1880426

Legea 571/2003

100

162 00

488

27

15305

SC ANACHIM SRL

1907203

l egea 571/2003

100

162.00

489

27

155

SC STONE GROUP SRL

14335731

Legea 571/2003

100

159.00

Nr. Crt.

Cod Debit

NR ROL

NUME ROL

CUI

NUME LEGE

PROC SCUTIRE

MP SCUTIT

490

77

13176

SC INSTALAȚII SA

1890330

Legea 571/2003

100

,4800 1

491

27

13739

SC HOTEL APOLLO SA

7452720

Legea 571 2003

100

146 00 1

492

27

18132

SC agrothansport tomis sa

2409975

Legea 571 2003

100

142 00 |

493

27

11446

SC COMPLEX PALAS PELICAN SA

7740723

legea 571/2003

100

134 00 |

494

27

7774

SC ANDALEX SRL

8816048

Legea 571/2003

100

133 00 1

495

27

23304

SC CONCORDE GROP SRI.

14409227

Legea 571/2003

100

,33.00 1

496

27

10728

SC POUI AC SRL

6739917

Legea 571,2003

100

119.00 1

49?

27

C1965

Al.GERA COM

1649 7861

Legea 571 2003

100

118 00 1

498

27

23310

SC BIG LAND COMPANY SRL

14637829

Legea 571/2003

100

118 00 |

499

27

20010

SC CONSTRUCȚII INTERNATIONALE SAL

7728932

Legea 571/2003

100

115 00 |

500

27

6926

SC MIRICOS SRL

5324156

Legea 571 /20O3

100

111.00 |

501

27

4385

SC NAVTRON SRL

11098746

Legea 571 •2003

100

105 00 1

502

27

C5576

SC SERVICII DIVERSE SRL

18659226

Legea 571/2003

100

104 00 |

503

27

22720

SC EUROTRANZIT 2000 SRL

10391950

Legea 571/2003

100

101 00 1

504

27

8586

SC DOMUS NUVO SRL

6234477

Legea 571 /2003

too

100.00 1

505

27

C1787

SC SEASIDE MEOlA SRL

158Q250Q

Legea 571/2003

100

100.00 I

506

27

21477

CONTEXÎN

1909450

Legea 571/2003

100

96 00 |

507

27

C5657

SC LITORAL COMPLEX COMERCIAI CU RIOlCAÎA SRL

21544838

Legea 571/2003

100

94.00" 1

508

27

22487

ICDCOC PALAS

2410171

Legea 571/2003

100

93 00" 1

509

27

4376

SC SEIC RAPSODIA SRL

4559251

Legea 571.2003

100

90 00 1

510

27

6069

PAROHIA SE GHEORGHE

9779436

l.egea 571/2003

100

89 00 1

511

27

C7555

SC TĂVI 8 CRISTI SRL

18309310

Legea 571/2003

100

87 00 |

512

27

4743

SC SSI TOTALDATA SA

1867010

Legea 571 2003

100

84 00 |

513

27

13176

SC INSTALAȚII sa

1890330

Legea 571.2003

100

81 .00 1

514

27

15084

SC BETA CONTROL SRL

6739607

Legea 571/2003

100

80 00 |

515

27

17997

SC SORLA SRL

5782471

Legea 571 2003

100

78 00 1

516

27

18101

CENTRUL JUD PT CONSERV SI PROMOV CULTURII TRAD

4300531

Legea 571,2003

100

77 00 |

517

27

C658

SC SOMACO CONS1RUCT SRL

14833060

Legea 571 '2003

100

77.00 1

518

27

10358

SC MAMAIA SA

1890659

Legea 571 2003

15

7335 1

519

27

18746

SC Al MFT SA

4999961

Legea 571/2003

100

73.00 1

520

27

5437

DAN INVEST PRODUCȚIE SRL

6776150

Legea 571/2003

100

7100 1

521

27

8733

SC COMPLEX HOTELIER VICTORIA SRL

1880620

Legea 671/2003

100

65 00 I

522

27

10728

SC POt.llAC SRL

6739917

Legea 571/2003

100

64 00 1

523

27

16523

SNTFM CFR MARFA SA SUC CONTANTA

11266475

Legea 571/2003

100

58.00 1

524

27

13609

SC SI LVI AN STAR SRL

2744554

Legea 571 2003

,00

57 00 I

525

27

9784

SC DORA SRL

1882982

I egea 571/2003

,00

45 00 I

526

27

1366S

COMUNITATEA EVREILOR CIA

10854469

Legea 571 2003

100

43.00 |

527

27

C3045

SC logistic park sa

17855968

Legea 571 2003

100

42.00 |

528

27

1132

SC TOMIS REAL ESTATE SRL

26212899

Legea 571 2003

100

42.00 |

529

27

1493

SC RING STAR SRL

4129610

Legea 571 2003

100

39.00 |

530

27

15420

SC RENT CAR SERVICE LITORAL SRL

1883996

Legea 571 '2003

100

3400 |

531

27

478

SC TRANSILVANIA GENERAL IMPORI EXPORT SRL

97800

Legea 571/2003

100

34.00 1

532

27

17540

SC SERVICII PUBLICE SRL

7277883

Legea 571/2003

100

33.00 |

533

27

18953

SC COMPLEX CONDOR SA

7583890

Legea 571/2003

100

32.00 |

534

27

12468

1 J.C L.P.U A T CTA

0

Legea 571/2003

100

31 00 1

535

27

4742

SSI INFOMAR SRL

1893507

Legea 571/2003

100

27 00 I

536

27

20855

ASOC ADV DE ZIUA A VII-MISC DE REFORMA

4492267

Legea 571/2003

100

25.00 1

537

27

18132

SC AGROTRANSPORT TOMIS SA

2409975

Legea 571 2003

100

2300 1

538

27

C6346

SC TONAD! FXIM SRL

21914620

Legea 571 '2003

100

23 00 |

539

27

10920

RAJOP CONSTANTA

2749993

Legea 571/2003

100

21 00 |

540

27

7023

SC ENERGOMONT SRL

2408422

Legea 571(2003

100

20.00 1

541

27

8105

ARBORIA MANUFACTURING SRL

6599759

Legea 571 '2003

100

18 00 1

542

27

975

SC COMERCIAL PARTI PRESS SRL

1882010

Legea 571 '2003

100

18.00 |

543

27

23266

SC INTERNET CITY DOI SA

11998713

Legea 571/2003

,00

13.00 |

544

27

8283

SC TOMIS CAR SA

1893426

Legea 571/2003

100

11.00 1

545

27

17529

SC DOBROLACT SA

12745603

Legea 571/2003

100

7.00 1

546

27

5895

PAROHIA ADORMIREA J

6398747

Legea 571/2003

100

6 00 |

547

27

2960

SC UTILNAVORCP sa

1905300

Legea 571/2003

,00

6 00 1

548

27

7491

SECȚIA DRUMURI NAȚIONALE CONSTANTA

9169462

Legea 571/2003

100

6 00 |

549

27

C286

PAROHIA SFANȚUL IOAN BOTEZĂTORUL

9800392

Legea 57 T 2003

100

5.00 1

550

27

164

SC ARGENTA INSTALAȚII SRL

12281988

legea 571/2003

100

5.00 1

551

27

14460

PAROHIA SF.PETRU SI PAVEL

9771360

Legea 571/2003

100

4 00 I

552

27

22742

PAROHfA SFINȚII ÎNGERI

9098728

Legea 571/2003

100

4 00 1

553

27

13689

'PAROHIA SF NICOLAE VECHI

12838966

Legea 57V2003

100

3.00 1

554

2?

7940

BISERICA SF. ANDREI

9160668

Legea 571/2003

100

2 00 1

555

27

10/96

OFICIUL JUD PT PROTECȚIA CONSUM

274284 7

Legea 571'2003

100

2 00 |

556

27

6248

PAROHIA SF IMPARATI 1

9739504

Legea 571/2003

100

2.00 1

557

27

13739

SC HOTEL APOLLO SA

Z45272O

Legea 571 2003

100

2 00 |

ROMAN» A

J V 1) K T V l, C Q X > T A N T A M C K 1 t l r l l 1 C O N 5 T A X I' A C O V S > I. I U 1. i. O C \ I

Nr. Crt.

Cod Debit

NR ROL

NUME ROL

CUI

NUME LEGE

PROC SCUTIRE

IMP SCUTIT

558

27

9917

SC VEPAN SA

1892161

Legea 571/2003

100

2 00 I

559

27

22574

AHHILPISCOP’A TOMISULUI

2986396

Legea 571,2003

100

1.00 1

560

27

3869

PAROHIA SCHIMBAREA LA FATA

SJO9B726

Legea 571/2003

100

1 00 |

561

27

C281

PAROHIA SF NICOLAE

10924203

Legea 571/2003

100

1 00 1

27 Total

176,783,615.60 1

1

34

A 6656

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

4785631

Legea 571 2003

100

1,883.630 00 |

2

34

11627

UNIVERSITATEA OVIDIUS

4301332

Legea 571/2003

100

132,872.00 |

3

34

16556

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

4785631

Legea 571/2003

100

78.285.00 1

4

34

12196

CNCF CFR REGIONALA CONSTANTA

15855872

Legea 571/2003

100

25 861.00 1

5

34

7104

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANTA

2981739

Legea 571,2003

100

22,039.00’ 1

6

34

A26809

UM 02145

4304630

Legea 571/2003

100

12.233 00' 1

7

34

C4027

COMPLEX NEPTUN UM0461 SRI

4204224

Legea 571 2003

100

7.249 00 |

8

34

11

FUNDAȚIA GIOVANNI BOSCO

14484580

Legea 571/2003

100

4,928.00 1

9

34

2280

muftiatul Cultului musulman

2985358

Legea 571/2003

100

4,873.00 1

10

34

7104

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANTA

2981739

Legea 571/2003

100

3.929.00 |

11

34

23255

autoritatea navala romana

11055818

Legea 571/2003

100

3.349.00 1

12

34

Q4415

SC PIRAEUS LEASING ROMANIA IFN SA

150/1212

Legea 571/2003

100

2.910 CC |

13

34

C3192

SC CREDIT EUROPE LEASING IFN SA

17290030

Legea 571/2003

100

2.573 00" |

14

34

3164

BISERICA CREȘTINA BAPTISTA SF TREIME

9241720

Legea 571/2003

100

2,471.00 I

15

34

23255

AUTORITATEA NA VAI A ROMANA

11055818

Legea 571/2003

100

2.21300 1

16

34

13298

CAPITAN1A ZONALA CONSTANTA

4300914

Legea 571,2003

100

2,213 00 1

17

34

20107

CLUBUL SPORTIV FARUL

2744597

Legea 571,2003

100

2,171 00 1

18

34

10356

SC MAMAIA SA

1890659

Legea 571 2003

100

2.110.00 |

19

34

A28430

SC MKB ROMEXTERRA LEASING IFN SA

15159110

Legea 571 .'2003

100

1.801.00 |

20

34

8387

BISERICA CREST ADVEN i DE ZIUA A ȘAPTEA

4733390

Legea 571 '2003

100

1.71300 1

21

34

C3465

UNICREDIT LEASING ROMANIA BUCUREȘTI

6301991

Legea 571/2003

100

1.575 00 |

22

34

C2295

SNSPA FACULTATEA DE COMUNICARE SI RFUATII PUBLICE

9510194

Legea 571/2003

100

1 475.00 1

23

34

5895

PAROHIA ADORMIREA 1

6398747

Legea 571/2003

100

1.440.00 |

24

34

22268

PAROHIA PALAZU MARE 1

9191729

Legea 571 2003

100

1 402 00 |

25

34

21722

BANCA NATIONAL^ A HOMANIEI SUCURSALA CONSTANTA

4617921

Legea 571 2003

100

1.350 00 1

26

34

C791

ASHLUK TERZO SRL

15611754

Legea 571 2003

100

1.210 00 1

27

34

CS52

IJNIV CREȘTINA DIMITRIE CANTEMIR

10334873

Legea 571/2003

100

1.087.00 1

28

34

9572

SFINȚII IMPARATI 2-CATEORALA NAVlG.

8203817

Legea 571 2003

100

951 00 1

29

34

C309

PAROHIA NAȘTEREA SF IOAN BOTEZĂTORUL

14286086

Legea 571/2003

100

885.00 |

30

34

8691

CASA DE ASIGURĂRI DE SANATATE CTA

11322621

l egea 571/2003

100

840.00 1

31

34

C307

PAROHIA SF CUVIOS GHERMAN

1320?157

Legea 571Z2003

100

794 00 |

32

34

13665

COMUNI TAT FA EVREILOR CTA

10854469

Legea 571 '2003

100

785.00 I

33

34

C3192

SC CREDIT EUROPE LEASING IFN SA

17290030

Legea 571/2003

100

766.00 I

34

34

1856

PAROHIA ROMANO CATOLICA

10288289

Legea 571 2003

100

727 00 |

35

34

C472

HYSTRIA EXPERT

14846833

Legea 571/2003

100

725.00 1

36

34

C822

UNIVERSITATEA 'ANDREI SAGUNA"

15333348

Legea 571/2003

100

630 00 I

37

34

7540

FUNDAȚIA ROM DE SERV ISLAMICE SI A CULT

15355141

! egea 571/2003

100

50100 |

38

34

4019

DIRECȚIA GEN A FIN PUBL CTA

4671815

Legea 571/2003

100

458.00 |

39

34

A28344

SC CYPRUS LEASING ROMANIA IFN SA

19C31911

Legea 571/2003

100

447 00 |

40

34

10119

GRUPUL ȘCOLAR DE ARTE SI MESERII SPIRU HARET

2747194

Legea 571 '2003

100

430.00 1

41

34

7540

FUNDAȚIA ROM DE SERV ISLAMICE SI A CULT

15355141

Legea 571/2003

100

421 00 I

42

34

3816

PAROHIA BISERICII ARMENE

5111123

Legea 571/2003

100

340 00 |

43

34

23302

INSPECTORATUL TERITORIAL IN CONSTRUCȚII SUD-EST

14295246

Legea 571 2003

100

319.00 1

44

34

C4415

SC PIRAEUS LEASING ROMANIA IFN SA

15071212

Legea 571/2003

100

275.00 1

45

34

139

BISERICA APOSTOLICA PENTICOSTALA FARUL

11794470

Legea 571/2003

100

270.00 I

46

34

C7S7

BISERICA CREȘTINA BAPTISTA NR 3

15956451

Legea 571.2003

100

266 00 1

47

34

21343

SC COMENIUS SRL

11862958

Legea 571/2003

100

244 .00 I

48

34

12445

PAROHIA SFDUMiIRU

45H082

Legea 571/2003

100

215 00 |

49

34

C283

PAROHIA PALAZU MARE II ADORMIREA MAICII DOMNULUI

14992502

Legea 571/2003

100

201 00 |

50

34

3515

DIRECȚIA APELOR DOBROGEA LITORAL

23877359

Legea 571-2003

100

183 00 1

51

34

A28618

FUNDAȚIA DE SERVICII ISLAMICE DIN ROMANIA

15355133

Legea 571/2003

100

151.00 1

52

34

14925

IT ISCIR

9731330

Legea 571 2003

100

147 00 |

53

34

5257

FUNDAȚIA PENTRU O VIATA MAI BUNA

1408837?

Legea 571,2003

100

12700 1

54

34

C5273

DIRECȚIA NAȚIONALA ANTICORUPTIE

14838148

Legea 571/2003

100

94 00 |

55

34

19649

FUNDATiA DIACONIA

11144567

Legea 571/2003

100

93 00 |

56

34

A28469

SC EURIAt LFASING IFN SA

15301087

Legea 571 2003

100

9200 1

57

34

C2879

SC TBI LEASING IFN SA

14482325

Legea 571/2003

100

79 00 |

58

34

C3889

ANRCTI

14751237

Legea 571/2003

100

78 00 1

59

34

14460

PAROHIA SF.PETRU SI PAVEL

9771360

Legea 571/2003

100

60 00 I

60

34

20855

ASOC ADV DE ZIUA A VII-MISC DE REFORMA

4492267

Legea 571/2003

100

59.00 1

61

34

*3689

PAROHIA SF NICOLAE VECHI

12838966

Legea 571 2003

100

52.00 1

62

34

23265

PROTOIERIAII

14754420

Legea 571/2003

100

52.00 I

63

34

C2392

SC LA NOUVELLE GENERATION SRL

9737180

Legea 571/2003

100

40.00 |

Nr. Crt.

Cod Debit

NR ROL

NUME ROL

CUI

NUME LEGE

PROC SCUTIRE

IMP SCUTIT

64

34

7467

BISERICA CREȘTINA BAPTISTA GOLGOTA

10413624

Legea 571/2003

100

36.00 I

65

34

C3628

EGNATIA LEASING ROMANIA SA

15991165

Legea 571/2003

100

24.00 |

66

34

8355

SOCIETATATEA NAȚIONALA CRUCE ROȘIE FILIALA C-TA

5408737

Legea 571/2003

100

16.00 1

67

34

23358

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIE A MEDIULUI

1863832

Legea 571/2003

100

1200 1

34 Total

.....    ........ ....... ..... I....................... .

2,221,846.00 I

1

37

7044

CN APM SA CONSTANTA

11062831

Legea 571/2003

100

7,538,757,00 1

2

37

21085

RA EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

2746784

Legea 571/2003

100

259.85300 |

3

37

43

UM 02154

7249751

Legea 571/2003

100

228.530 00 1

4

37

22487

ICDCOC PALAS

2410171

Legea 571/2003

100

122,628 00 |

5

37

1826

INSPECTORATUL JUD AL POLI 1 IEI DE FRONTIERA CTA

4301014

Legea 571/2003

100

101.803 00 |

6

37

8632

DIRECȚIA PENTRU SPOR 1 A JUDEȚULUI CT

2755952

Legea 57Î/2003

100

65,525.00 |

7

37

10801

DIRECȚIA DE SANATATE PUBLICA JUDEȚEANĂ CONSTANTA

4301073

1 egea 571/2003

100

40,759.00 |

8

37

7104

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANTA

2981739

Legea 571/2003

100

33.056.00 I

9

37

2280

MUFTiATUL CULTULUI MUSULMAN

2985358

Legea 571/2003

100

29.306.00 1

10

37

C11099

INSP PT SITUAȚII DE URGENTA DOBROGEA

4300558

Legea 571/2003

100

18,429.00 |

11

37

A27385

UM 0406 CONSTANTA

4300582

Legea 571/2003

100

18,246 00 |

12

37

C2577

DGASPC

16762887

Legea 571/2003

100

17.622 00 |

13

37

A28963

UM 0608

7015220

Legea 571/2003

100

16,50300 1

14

37

A26814

UM 02133

13749875

Legea 571/2003

100

13.78900 1

15

37

11627

UNIVERSITATEA OVIOIUS

4301332

legea 571/2003

100

12.587 00 |

,6

37

7104

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANTA

2981739

Legea 571/2003

100

9.362.00 1

17

37

8128

UNIVERSITATEA MARITIMA C-TA

2747321

Legea 571/2003

100

9.093 00 |

18

37

17239

CERONAV

15566688

Legea 571/2003

100

7.369 00 |

19

37

23351

INSPECTORATUL JUD DE POLITIE

4300965

Legea 571.2003

100

6.990 00 1

20

37

6555

CENTRUL METEOROLOGIC REGIONAL DOBROGEA AUTO NEDECL

16979097

Legea 571/2003

100

4,249.00 1

21

37

22574

ARHIEPISCOPIA TOMISULUI

2986396

Legea 571 /2003

100

4.036.00 |

22

37

14318

TRIBUNALUL CONSTANTA

4700953

Legea 571/2003

100

3.817 00 |

23

37

3515

DIRECȚIA APELOR DOBROGEA LITORAI

23877359

Legea 57172003

100

3.510.00 1

24

37

C11099

INSP PT SITUAȚII DE URGENTA DOBROGEA

4300558

Legea 571 ,700.1

100

2.962.00 1

25

37

43

UM 02154

7249751

Legea 571 2003

100

2.301.00 I

26

37

A27410

SC QUEEN INVESTMENTS INC SRL

3969490

Legea 571/2003

100

2,293.00 |

27

37

12813

DIRECȚIA SANITARA VETERINARA PT SIG ALIM

4707706

Legea 571/2003

100

2,236 00 1

28

37

6248

PAROHIA SF IMPARATI 1

9739504

1 egea 571/2003

100

2,108 00 |

29

37

8725

SERVICIUL DE AMBULANTA JUDEȚ CTA

745315?

Legea 571/2003

100

2.016.00 1

30

37

11323

MUZEUL DE IST NATION ARHEOLOGIE ARTA SI TRADIȚII

16752476

Legea 571/2003

100

1,962 00 1

31

37

6436

UNITATEA MILITARĂ 0764 CTA

4514527

Legea 571/2003

100

1.890 00 |

32

37

4019

DIRECȚIA GEN A FiN PUBL CTA

4671815

Legea 571.2003

100

1,807.00 |

33

37

8118

INST METEOROLOGIE SI HIDROLOGI

4491474

Legea 571/2003

100

1.623 00 |

34

37

1 1321

MUZEUL DE ARTA CTA

4707544

l egea 571/2003

100

1.373.00 |

35

37

C2577

DGASPC

16762887

Legea 571/2003

100

1,349 00

36

37

6069

PAROHIA SF GHEORGHE

9779436

Legea 571/2003

100

1.312.00

37

37

C5618

SPIT-VBL CONSTANTA

14260477

Legea 571,2003

100

1,305.00 |

38

37

1856

PAROHIA ROMANO CATOLICA

10288289

Legea 571/2003

100

1,283,00 |

39

37

17239

CERONAV

15566688

Legea 571/2003

100

1.258.00 1

40

37

C2B2

PAROHIA ADORMIREA H

11204480

Legea 571/2003

100

1.120.00 |

41

37

C1003

PAROHIA POGORÂREA SF DUH

14967282

Legea 571/2003

100

1,107.00 |

42

37

23363

PAROHIA SFANȚUL ȘTEFAN

14290141

Legea 571/2003

100

1.107.00 |

43

37

21085

RA EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

2/46784

Legea 571/2003

100

1,052.00 |

44

37

C289

PAROHIA SFANȚ A MARlA

10205321

Legea 671/2003

100

1.048.00 1

45

37

12917

INSTIT NAT DE CERC-DEZV -GEOECOMAR

5194978

Legea 571/2003

100

1.0,8.00 1

46

37

A26650

PARCHETUL DE PF l ANGA CURTEA DE APEL CONSTANTA

16688039

Legea 571.2003

100

885.00 1

47

37

11322

MUZEUL DE ARTA POPULARA CTA

4064390

Legea 571/2003

100

791 00 1

48

37

22574

ARHIEPISCOPIA TOMISULUI

2986396

Legea 571/2003

100

737.00 |

49

37

8888

ASEZAMINTELE SF MARE MUCENîC MINA

9995545

Legea 571/2003

100

722 00 1

50

37

C2262

PAROHIA INTRAREA IN BISERICA A MAICII DOMNULUI

14290052

Legea 571/2003

100

613.00 1

51

37

H74

PAROHIA SFINȚII EPICTET SI AS,ION

U290060

Legea 571/2003

100

576.00 |

52

37

7248

CURTEA DE CON1URI-DCFU CTA

4514993

Legea 571/2003

100

519.00 1

53

37

A28880

UM 02674

4193125

Legea 571/2003

100

461.00 |

54

37

C307

PAROHIA SF CUVIOS GHERMAN

13207157

Legea 571/2003

100

356 00 |

55

37

139

BISERICA APOSTOLICA PENTICOSTALA FARUL

11794470

Legea 571/2003

100

29500 1

56

37

7940

BISERICA SF ANDREI

9160668

Legea 571/2003

100

286 00 |

57

37

3869

PAROHIA SCHIMBAREA LA FA î A

9098736

Legea 571'2003

100

285 00 I

58

37

C337

HOIT ROMANIA

14428539

Legea 571/2003

100

221 00 1

59

37

C4030

DIRECȚIA ECONOMICA ADMINISTRATIVA

25423324

Legea 571/2003

100

200 00 |

60

37

18538

BISERICA EVANGHELICA ROMANA

10127142

I eyea 571/2003

100

196 00 |

61

37

C3889

ANRCTI

14751237

Legea 571/2003

100

179 00 1

62

37

4019

DIRECȚIA GEN A FIN PUBL CTA

4671615

Legea 571/2003

100

136 00 I

63

37

A25757

COMISARIATUL JUDEȚ EAN CONSTANTA AL GNM

22732210

Legea 571/2003

100

130 00 |

K O M A \ I A

J I BEII E COS «FAST*

M U N J C 1 P J 1' .L C O N S T A N •    «» M S I I I l) I. 1 O C * I

Nr. Crt.

Cod Debit

NA ROL

NUME ROL

CUI

NUME LEGE

PROC SCUTIRE

IMP SCUTIT

64

37

21722

BANCA NAȚIONALA A ROMÂNIEI SUCURSALA CONSTANTA

4617921

Legea 571 '2003

100

127.00

65

37

18101

CENTRUL JUD PT CONSERV SI PROMOV CULTURII TRAD

4300531

Legea 571/2003

100

84.00

66

37

1856

PAROHIA ROMANO CATOLICA

10288289

Legea 571.2003

100

69.00

67

37

5324

PAROHIA REFORMATA GALAȚI

4288403

Legea 571 2003

100

62.00

68

37

13689

PAROHIA SE NJCOLAE VECHI

12838966

Legea 571 2003

100

58 00

69

37

13581

UM 02311

7968560

Legea 571/2003

100

34.00

70

37

Ci 398

CONSILIUL CONCURENTEI

8844560

Legea 571/2003

100

13.00

71

37

10105

DIRECȚIA JUD DE OCROTIRE A COPIL S

9479153

Legea 571/2003

100

13.00

72

37

C822

UNIVERSITATEA 'ANDREI SAGUNA"

15333348

Legea 571/2003

100

7.00

37 Total

8,609.404.00

Grand Total

188,364,490.60

CENTRALIZATOR DEBIT / ACCESORII - 30 DECEMBRIE 2009

SOLD BALANȚA

31 DEC 2009

ACCESORII PARTIZI

OEBIT

31 DEC 2009

debit

credit

PF / PJ

UES UESA BJ

TOTAL

1

2

3

4 = 2 + 3

5 = 1-4

461

DEBITORI DIVERȘI

461

4611235020101

Amenzi si alle sanct pf

13,886,453.00

0.00

0 00

13.886.453.00

461

4611235020102

Amenzi si alte sanct.pj

628,576.00

0.00

0.00

628.576.00

461

4611236020501

venit. circ. drum.publice

7,421,702.00

0.00

0.00

7,421.702.00

TOTAL AMENZI

21,936,731.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21,936,731.00

461

46112503301

-taxa auto > 12t pf

56,789.00

0.00

18.00

5,642.00

5,660.00

51,129.00

461

4611250400101

Taxa habitat pt

1,705,149.00

0.00

34,791.00

361.204.00

395,995 00

1,309,154.00

461

4611250400301

TAXA IRIGAȚII pf

7,079.00

0.00

730 00

730.00

6.349.00

4611250400403

TAXA LINIȘTE SI SIG pf

6,749.00

363.00

111.00

474.00

6,275.00

464

46407020101

Impozit pe clădiri pf

1,458,043.00

0.00

36,372.00

271,757.00

308.129.00

1.149,914 00

464

46407020201

Impozit si teren pf

633,691.00

0.00

8,681.00

153,888.00

162.569.00

471,122.00

464

4640702020301

Impoz.teren extrav.pf

25,064.00

0.00

983 00

3,091.00

4.074.00

20,990 00

464

46407025001

Taxa teren folosința pf

54,299 00

0.00

536.00

13,259.00

13,795 00

40,504.00

464

46416020201

Taxa mi|l.de fransp.pf

6,081,094.00

0.00

50,735 00

1,572.158.00

1,622,893 00

4,458,201 00

464

46416025001

Taxa garaj-pf

112,954.00

0 00

2,093.00

45,737.00

47,830.00

65,124 00

464

46418025001

Taxa vehicule lente- pf

146.00

0.00

21.00

21.00

125.00

TOTAL,PF

„10,141,057.00

OÎOO

134,572.00

2,427,598.00

2,562H70.00

7,578,887.00

461

46112503302

-taxa auto >121 pj

1,992,577 00

0.00

167,790.00

293,202.00

460,992.00

1,531 585.00

4611250400303

TAXA IRIGAȚII pj

131,120 00

6,424.00

6,478.00

12,902.00

118,218 00

461

4611250400402

TAXA LINIȘTE SI SIG p|

574,903.31

0.00

-156.00

-156.00

575,059.31

4611250400404

TAXA LINIȘTE SI SIG pj

858,833.69

65,851.00

82,219.00

148,070.00

710,763.69

461

4611250400502

TAXA PAZA sezon estiv.pj

0.00

0.00

23 00

3,760.00

3,783 00

-3,783.00

464

46407020102

Impozit si taxe pe clădiri pj

6,129,985.00

0.00

2,133,830.00

707,398 00

2,841,228.00

3,288,757 00

464

46407020202

Impozit si teren p|

1,282,894 00

0.00

518,624.00

98,850.00

617,474.00

665,420 00

464

4640702020302

Impozit teren extrav.pj

2,470.00

0.00

21.00

230.00

251.00

2,219 00

464

46407025002

Taxa teren folosința p|

10,613,522.00

0 00

27,337.00

1,204,549.00

1,231,886.00

9,381,636 00

464

46412020702

TAXA HOTELIERA pj

464,962.00

0.00

22,240.00

116,042.00

138,282.00

326,680 00

464

46415020102

IMPOZIT SPECTACOLE pj

65,273.00

0.00

329.00

13,240.00

13,569 00

51.704.00

464

46416020202

Taxa miji de trans pj

9,244,872.00

0 00

900,847.00

2,114.022.00

3,014,869.00

6,230,003.00

464

46416025002

Taxa garaj-pj

8,425.00

0.00

3,672.00

3,672 00

4,753.00

464

46418025002

Taxa vehicule lente- pj

3,513.00

0.00

5,240.00

420.00

5,660.00

-2.147 00

464

464218025002

Taxa telefonie mobila pj

122,404.00

0 00

0.00

122,404 00

TOTAL PJ

31,495,754.00

0.00

3,848,556.00

4,643,926.00

8,492,482.00

23,003,272.00

TOTAL GENERAL

63,573,542.00

0.00

3,983,128.00

7,071,524.00

11,054,652.00

52,518,890.00

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

SITUAȚIE DOSARE INTRATE IN PROCEDURA DE INSOLVABILITATE PE PARCURSUL ANULUI 2009 (31.12.2009)

DENUMIRE SURSA

PERSOANE

FIZICE

PERSOAM

JURIDICE

TAXA HABITAT

Debit

10,378.45

Majorări de întârziere calculate la 31.12.2009

4,177.00

rMPOZIT AUTO

Debit

54,487.87

10,210.00

Majoran de întârziere calculate )a 31.12. 2009

21,521.00

3,960.00

IMPOZIT CLĂDIRI

Debit

4,632.68

Majorări de întârziere calculate la 31.12. 2009

1.915.00

IMPOZIT TEREN

Debit

2,175.00

Majoran de intarziere calculate la 31.12. 2009

1,011.00

TAXA TEREN

Debit

161.00

Majorări de întârziere calculate la 3 1.12. 2009

65.00

TAXA GAR AJ

Debit

245.00

Majoran de întârziere calculate la 31 12 2009

115.00

TOTAL

100.884    100,884.00    14,170.00

TOTAL PF+ PJ

115.054 J-U


1 '1