Hotărârea nr. 88/2010

HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

HOTARARE

privind alegerea președintelui de ședința

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit in ședința ordinara din data de 2 7^05.2010;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul primar Radu Ștefan Mazare inregistrata sub nr. 67866/18.05.2010, raportul Comisiei de specialitate nr.5, precum si referatul Serviciului pentru comisiile de specialitate ale Consiliului local, înregistrat sub nr. 67865/18.05.2010;

Vazand prevederile Regulamentului de organizare si funcționare a Consiliului local adoptat prin HCLM nr, 159/30.05.2002, precum si ale HCLM nr. 25/2010 prin care a fost ales președinte de ședința domnul Moisoiu Anastasiu Danut Nicosor;

In temeiul prevederilor art. 35 alin.l si art. 115 alin, 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 republicata, privind administrația publica locala;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1    -    Se alege in funcția de președinte de ședința domnul

PNC IU CARMEN_ț pentru un mandat de 3 luni.

Art.2 - Serviciul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotarare celor interesați, precum si, spre stiinta, Instituției Prefectului Județului Constanta.

Adoptata de 24 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

CONTRASEMNEAZĂ,

Moisoiu Anastasiu Danut Nicosor    SECRETAR,

ENACHE MARCELA

Nr. 88    /27    .05.2010