Hotărârea nr. 87/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR. SOVEJA, BD. ALEXANDRU LAPUSNEANU, BLOCURILE AFLATE LA INTERSECTIA BD. TOMIS CU BD. LAPUSNEANU , COMPLEX MEGAIMAGE SI BD. TOMIS, TEREN PROPRIETATE A PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de str. Soveja, bd. Alexandru Lăpușneanu, blocurile aflate la intersecția bd. Tomis cu bd. Lăpușneanu , Complex Megaimage și bd. Tomis,

teren proprietate a persoanelor fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data 2010.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan

Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de str. Soveja, bd. Alexandru Lăpușneanu, blocurile aflate la intersecția bd. Tomis cu bd. Lăpușneanu , Complex Megaimage și bd. Tomis, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor din avizul ENEL nr. 10020174/2010.

Terenul este proprietatea persoanelor fizice și juridice, iar circulațiile publice aparțin domeniului public al municipiului Constanța.

Art. 2 - Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat, Direcției Patrimoniu, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de^^ consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ,

SEcy:r^<


Uoj( KUU    AHC^qIL

CONSTANȚA NR <5-U /X9. Qtț.

2010


Bd. Tomis nr, 51;Fax: 0040-241 -488101; Tel: 0040 - 241 -488105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA


Tftiil plaiurilor

Sara

Rerlzfa

REfiUUUlBff

1/1000

00

| Indiatir planșa

!3