Hotărârea nr. 86/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND NUMIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C."EDIL URBAN" S.R.L.

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind numirea Consiliului de Administrație al S.C."EDIL URBAN"S.R.L.

/.v".

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de jq.OA. 2010 ;

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul consilier Musat Mihalache, precum și rapoartele Comisiei de Servicii Publice, Comerț, Turism și Agrement - nr. 3 și al Comisiei pentru Administrare Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor și Libertăților Cetățeanului - nr. 5;

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societățile comerciale, ale hotărârilor Consiliului Local al municipiului Constanța nr.358/2001. nr.129/2002, ntr.471/2002, nr.215/2003, nr.153/2004 și 136/2005 ’ referitoare la Consiliul de Administrație al S.C.Edil Urban SRL Constanța;

In temeiul prevederilor art. 36, alin. 2 litera ”a”, alin. 3 litera ”c” și art. 115, alin. 1 litera ”b” din Legea nr.215 / 2001 privind Administrația Publică Locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se stabilește componența Consiliului de Administrație al S.C."EDII. URBAN" S.R.L. la un număr de trei membri.

Art.2. Se modifică componența Consiliului de Administrație al S.C."EDIL URBAN" S.R.L. astfel că acesta va funcționa în următoarea structură:

PREȘEDINTE: Carp Adrian Nicolae - inginer,

MEMBRI:    Licărete Emanuel Cosmin - inginer,

Boia Bogdan-Alexandru - avocat.

Art.3. în prima ședință, Consiliul de Administrație va încheia contractul de performanță cu directorul societății.

’    ’    i i 5.

Art.4. Consiliului de Administrație al S.C."F.DIL URBAN" S.R.L. va funcționa tară indemnizație lunară.

Art.5. începând cu data aprobării prezentei hotărâri se abrogă HCLM nr.358/2001, HCLM nr. 129/2002, HCLM nr.471/2002, HCLM nr.215/2003 și HCLM nr. 136/2005.

Art.6. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație al S.C/'EDIL URBAN" S.R.L.. să semneze hotărârea și actul constitutiv actualizat al S.C."EDIL URBAN"S.R.L. pentru retragerea administratorilor, înregistrarea noului Consiliului de Administrație al S.C."EDIL URBAN"S.R.L. și schimbarea sediului social .

Art.7. Serviciul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța va comunica prezenta hotărâre tuturor celor interesați în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de £\

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, 1 Moisoiu-Anastasiu DănutNicoșor

Constanța

Nr. IG

consilieri din 27 de membri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAjR^

Marcela Enache
5