Hotărârea nr. 85/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DEZMEMBRAREA UNOR SUPRAFETE DE TEREN SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARA


HOTĂRÂRE

privind dezmembrarea unor suprafețe de teren situate in municipiul Constanța, in vederea înscrierii in Cartea Funciară

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit in ședința ordinară din data de 29.04.2010__.

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ștefan Mazăre nr. 54756 / 2010, Raportul Comisiei 2 - Urbanism, Comisiei 5 -juridică, si referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 54757 / 2010 ;

Văzând situația juridica nr. 154168 / 2010, H.C.L.M. nr. 392 / 2008 privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța, Extrasele de Carte Funciara nr. 21092 si 20877/2010 ;

Văzând dispoz. Legii nr. 213 / 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, Ordinul nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliară si Ordinul nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul si modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii in Cartea Funciară.

In temeiul prevederilor art. 36, alin 2, lit „c”, alin 5, lit. „c” si art. 115, alin 1, lit. b, din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă dezmembrarea unor suprafețe de teren situate in municipiul Constanța, în vederea înscrierii in Cartea Funciară, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2- Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare si S.P.I.T. Constanța in vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de 24_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MOISOIU ANASTASIU DANUT NICOSOR MARCELA ENACHE

CONSTANȚA, NR.85/29.04.2 010

ROMANI 4

JUDEȚ» I i < Iftt I W1 A Mtmictrnji constanta - ONSILIUL LOCAL

ANEXA LA H.C.L.M. NR..85/.2.01Q


TEREN STR. ȘTEFAN MIHAILEANU NR 44 S= 366 MIL NR. CAD. 1430(1. C.F. NR ] 29778

NR

CRT

SLRAFATA

MP

NR.

LOT

ADRESA

SUPRAFAȚA

RAM AS A

1.

166

1

Str. Ștefan Mihaileanu nr. 44

200

2

200

2

Str. Ștefan Mihaileanu nr. 44

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,