Hotărârea nr. 84/2010

HOTARARE DE CONSILIU COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

c0NSTAA/7^ ROMAN1A


6 Hifct 8 JUDEȚUL CONSTANTA

______________________. - ,

HOTARARE

privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din data de 29.04.2010    .

Având in vedere Expunerea de motive nr. 55048 / 22.04.2010 a domnului Primar Radu Ștefan Mazare, Raportul Comisiei 2- Urbanism, Raportul Comisiei nr. - Juridica si referatul Direcției Patrimoniu inregistrat sub nr. 55047/ 22.04.2010;

Analizând adresele Serviciului Cadastru privind acordul in vederea intabularii, adresele R.A.E.D.P.P.privind imobile pentru care exista contracte de inchiriere dar nu au fost incluse in inventar, adresele Serviciului Urmărire si Executare Contracte-Vanzari in care se solicita completarea domeniului privat cu suprafețele rezultate ca diferente de măsurători ,in vederea definitivării procedurii de vanzare.

Vazand H.C.L.M. nr. 109 / 2005 privind centralizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanta cu completările si modificările ulterioare ;

Vazand prevederile art. 4, art. 10, alin.2 si art.22 din legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c", art, 45 alin (3) si art. 115 alin (1), lit. b, din Legea nr. 215 / 2001 privind Administrația Publica Locala, republicata.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aproba completarea si actualizarea “Inventarului bunurilor care aparțin Domeniul Privat al Municipiului Constanta”, aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005, cu următoarele imobile ( terenuri si clădiri ), conform anexelor 1 -8, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2-Se aproba indreptarea erorii materiale cuprinsa in H.C.L.M. nr.452/2009 anexa 10 si HCLM nr. 197/ 2008 anexa 24 in sensul ca in loc de “Bd. Mamaia nr. 45 cu suprafața totala de 225,25 mp” se va citi “Bd. Mamaia nr. 45 cu suprafața totala de 200,93 mp”

Art 3-Se aproba îndreptarea erorii materiale cuprinsa in LI.C.L.M. nr.452/2009 anexa 8, in sensul ca in loc de “Str. Petre Liciu nr. 4 cu suprafața de teren indiviza de 87,26 mp ” se va citi ”Str. Petre Liciu nr, 4 cu suprafața de teren de 87,26 mp”

Art 4- Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare tuturor persoanelor implicate, Direcției Patrimoniu, D.A.D.P.P., R.A.E.D.P.P Constanta, Direcției Financiare si S.P.I.T. in vederea aducerii la indeplinire, precum si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta.

Prezenta Hotarare a fost aprobata de_24_consilieri

din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


MOISOIU ANASTASIU DANUT NICOSOR

MARCELA ENACHE


CONSTANTA, NR. 84/2 9.04.2 010


-pNSTAA;^ ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 1 LA H.C.L.M. NR. 84/2010

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Antim Ivireanu nr. 8

114,20 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 36888 / 2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

GONSTAA/^ ROMANIA 9 S.T.ț H JUDEȚUL CONSTANTA

**• CONSILIUL LOCAL CONSTANTA


ANEXA NR. 2 LA H.C.L.M. NR. 84/2010

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

B-dul Aurel Vlaicu nr.95 colt cu

Str. Caraiman

174,17 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

PREȘEDINTE ȘEDINȚA
ANEXA LA HCLM NR.84/2010


str Antim Ivireaou


<

O

O.

Z3-O

Z


O

165&

C2

’ /)

c

1Cc. . rt constanta \/eCtO. GL<.

CD

O

o’

O

r-

O

o

o

l/l

03

O

CD


1    ■ ■    - jtJogcIc dte » ulBhlm

N

Coovsomlr xt 4c xnbc

—■-^7

L(.«TQiim .

aii ini

-

* m|    Y i nî

—■ ■ ■ ----■---

3

4

a

1

5

3Uiy“ 122 301 <;;/ ist

3( .    ' "■

301G/S 97*

30'513 536

: J »<J -

M    »

>11eiî or?

*]ti< 1 387

,ÎQ

raoroi xnn tmooi rai 4MCQ0 «s ȚVX?*! (11* r«0' j . W ■T001B B57 ;53011 G?2 T8O013 »»S

r 7

2

16

iS 55J

J 3-iB

2 5 .Ș-

l.-Mfl

3331. il • Ifl

3- J t T 77


Suprafețe rezultate in urma măsurătorilor S teren 318 mp S C1r 68 mp - Locuința S C2: 17 mp - Garaj S C3 13 mp - Magazie


P.F.A. Biziru..Cristian Ștețan

Autoriza; ț < erm i Itj 4    ■"

4


BENEFICIAR

Cocos Elena


pi cx • := 05.10


•ji-jtem ele proiecție Sierao 7 •


SEMNĂTURĂ


CA! A 1 7il0


’    /    1 C*TΑ

___I 02;££H0


P'ar ic țiluntic

Str. An'.in Ivireanu Nr.8 Constanta Ji.de-- Copti ir-i i
ANEXA BÂ HCLM ..NR?> 84/2010vIlan' fie ifiÎAîi. ■ . ■ .'.../. ' -4qif4?;fc70Â

. ■ ■fluotc^lConstobi'a, 1: ■

/ntersecl/a 6p. 4ufa/ VUicu cu;strada. Caraiman, zona “ Anda " ., Proprfefar p^.CQnslruț:he -- ^COfiȘSfll Suprafață total teren VS9MM$SI & ■■■" 5 construita - 99.3C mpROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 3 LA H.C.L.M. NR. 84/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Zona Sere - Viile Noi

18214,18 mp

Legea nr. 213/1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


ANEXA NR. 4 LA H.C.L.M. NR. 84/2010
DENUMIRE
IMOBIL

Teren

Str. Pescarus nr. 32 Lot 1


SUPRAFAȚA

253,50 mp


OBSERVAȚII

Legea nr. 213 / 1998 H.C.L.M. nr. 420/2001
PREȘEDINTE ȘEDINȚA
DELIMITAREA TERENULUI CARE FACE OBIECTUL SITUAȚIEI JURIDICE NR jjyzb/2010.    'ÎNTOCMIT VASILE NELU


ANEXA LA HCLM NR.84/2010

PLAN DE SITUAȚIE SCARA L500

STR. PESCARUS NR, 32

Suprafața teren din măsurători: S=545,50mp

y din rarp , ......

Suprafața tot D ljSlptl=253,50m

Suprafața Lot 2: (ȘlotP-Suprafata locuința CD SI: .    ,

Suprafața magazie C2: S2=22,00mp

Suprafața bucătărie de vara C3: S3=16,GyDnp.

Suprafața V,C, C4: S4=l,40mpCONSTA/V^j ROMANIA § flfcț 8 JUDEȚUL CONSTANTA

M| CONSILIUL LOCAL C ONSTANTA

I

Exil i


pi


ANEXA NR. 5 LA H.C.L.M. NR. 84/2010

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Pescarus nr. 32

Lot 2

292 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 6 LA H.C.L.M. NR. 84/2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Peren

Zona Cazino

Stațiunea Mamaia

8,32 mp

Legea nr. 213/1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Diferența măsurători

In indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚAO

0>

tD

33

3>

33

ro


ro

z:

j>


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Nr.


Data


.emnătura


CO

z

03

“5

P

-b

P

00 H-Z P ■0

Z 0-p z -b n p p <~p <—p p z

C p"


00

-C


p

<

p

z

p

O

00


03

Z

03

Z

P

~b

P

P

3

P

03

P

N

P_

CO

ro


oo 0 03 Z P ~b P <—I-P

O


Q_


00

0

03

Z

P

-b

P

<■+

P

<-P

P

z

p

z


Z --


co


oo

—i

33


33


33Cb

'w

CD

O

3

03


00

ro

H

ro

ro

CD

O

3

"0


oo


ro


oo

o

<-T

ro

ii

ro

C3

ro

CD

o


Cb

cn 3 00 Te


(/)

O

H-

7T

ro

cn

00

01

CD

3


n

p

z

zo


Q_ OO Z

3> 33


3 P P Z Z P H-


oo


33


O 00 z ro


00

II

cn

-1^

cn

cn

CD


OO

C3

3>

30

3>


3>


CD

ro


I—

cn —i cd C3 CD J>

—i

I—I

ro


>

3

M

X

>

f

>

K

n

f

s

Fd

oo


ro

o

I-1

oANEXA LA HCLM NR.84/2010


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500

artea Funciara nr.


Constanta, Stațiunea Mamaia - Zona Cazino UAT: Constanta


510576.90S
A. Date referitoare la teren

L Categorie

de    (

foloșinta '

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare (fel)

Mențiuni .

Cc

474

Limitele imobilului sunt materializate prin zid de beton

1

I

t_

. ■

B. Date referitoare Ea construcțiiBraserie, sp. comercial, supr. constr. desf. S=1422 mp


—-IfAU I uniem-'--jjyțț-:    7-

>7 șsria B    măsurători st Introducerea Imobilului In baza de date

Clasa II o/

C TOPOCAD SERV S.n.L.

^ACG^

,7^'. certificat^

'<£ DE

AUTORIZARE/'C5\ întocmit;,? $erla B Nr..


marian,

^%°a/cgc


cpNSTANfy ROMANIA 0    « JUDEȚUL CONSTANTA

wn '> CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

f 'On

ANEXA NR. 7 LA H.C.L.M. NR. 84/2010

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Bd. Ferdinand nr. 32A

7,70 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 42183 / 2010

In indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

cONSTA/V7>, ROMANIA

$ W» o JUDEȚUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA


ANEXA NR. 8 LA H.C.L.M. NR. 84/2010

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Ion Lahovari nr. 2A

414 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 42182/2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

ANEXA LA-HCLM NR. 84/2010

l’LAN DL SITUATIL

Seara I 2l)H

Judelui ( on.stania

I enioriul ndmimsliaiix ( uiisianla CodSIKU'IA : (.0-119 AdiesJ imubilulin .

Mim ( oiKiania li-dul I , idmnnd . Ni i.1 \

l\\ 1 \ I xK UI i ( II I|<| X l\ \ I I

l’UI.II I III'Ml UI I HU\ \l a \ ?()

IVI

1

|.M|

||I| |<« »#•

• • 11- ■ s 1

’k

l‘"l

’n | KM (,.i

'’MXio ,

mi 1 1 ’ 1'

n i X .rs ■. .

1

;hi 11 ii

îi • 111'

n.X ' * X-.•Jl'xSH

."lini | '

• l '■

nlX | ,.|

'•»IX/n . '

5

... | 1..' >

s I 2 (> 111 p

Numele si prenumele propiieiiirilur

l’AR I ll.)|il l)I.M()( RA I' l IBI'RAI.

Adresa pi x>pi ielarilur

Muu ( onsiania . Mi.’l tidor Vladiinirexeu Nr. 5 Supraiaia miala re/uliaia din măsură lori . S 126 mp din care CI 126 mp

t ola Ici cil indix i/a (> II",,

Supiafaia icrcn indiviza 7.70 mp
\-


cS'
UNICIP/ULUI

AL i/ONIU

tXwțaANEXA LA HCLM NR.84/2010

PLAN DL SITUATI2 C


Scara ] : 200

Județul Constanta

Teritoriul administrativ: Constanta

Cod SÎRUTA : 60419

Adresa imobilului: Mun, Constanta, Str. Ion Lahovari, Nr. 2A Adresa imobilului: Mun. Constanta , B-duI Ferdinand , Nr, 32A


inventar de coordonate

cis PîQiwJie Sterioyitficfl 157(7 CONSTRUCTC EXISTENTA - Ci


Numele si prenumele proprietarilor :

-PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL CONSTANTA Adresa proprietarilor;

Mum Constanta^ Str. Tudor Vladimirescu , Nr. 3 Suprafața totala rezultata din măsurători; S= 540 mp

din care lCc=540 mp CI=414 mp C2=126 mp


Nf

Pet

X

[mf

Y

f«l

5

304JA8.45

791875.79

6

304123,24

791889,63

7

.034114.41

791877.85

M

304117,45

791875 5?

IA

AO4199.84

791865.61

1

304117.17

791860.06

2

vuns.7?

791862 AI

3

AW 121.65

791866.04

4

304126.11

79186289Inventar de coordonate ‘Sistem de protecție sterțagrafic 1970


Nr.

P<A

X

I<ul

Y

M

l

AO41J7 17

79 [860.06

2

304118,72

791862.31

?

304121 65

791866,04

4

AMI26.ll

791862.891

5

A041A8.45

791875 79

6

A0412A.24

79188.9.63

7

304114.41

791877. S5

8

304 U 1.02

79J.889.A9

9

31.4JCU.12

791871.64,

10

304106.06

79/870.12

Jl

304102.5 A

791865.63

12

3O41062W

791861.69

IA

AM 109.84

791865.61

$-540 utpNr.

Pct

X

Iml

Y

12

>94106%

791861.69

IA

<11419984

791865.61

14

304117.45

791875 53

7

304114.41

791877,85

8

304111.02

791880.59

.9

?<MJO4J2

791871.64

lț'

>04106.06

79I870 12

11

30419X33

791865.6?


OE

f 'JTORtZAR^ f.-rtkCT NT. 063 G«?fe>r.criHle B/C

[ORDflCHE VcCi/L*E

întocmite—-v _ ______

IORDACHE NECULAE MARTIE 2010


ANEXA LA HCLM NR.84/2010

Plan de amplasament sî delimitare a imobilului

Scara 1:200

Adresa imobilului

Strada Petre Liciu Nr. 4, Mun. Constanta, Jud. Constanta


Sistem de proiecție Stereo 70

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+ 1)

N [m]

E [m]

1

303488.169

788412.919

8.899

2

303487.962

788421.816

4.794

3

303483.168

788421.812

3.258

4

303479.921

788421.540

9.223

5

303476.192

788413.105

4.761

6

303480.953

788413.039

2.294

Suprafața din măsurători = Suprafața din acte =

87.26mp 86.1 Omp

ț ..;

Plan de situație

Scara D200Nr Cadastral

Suprafața masurata

Adresa Imobilului    . ..

S=34.25np Cuvte. +

Bdul Mamaia Nr 45,Constanta


Cartea funciara Nr.

UAT

Constanta
Categoria de folosința

Suprafața

Valoarea de Inpozltare(lel)

Mențiuni

Cc .

34.25


Suprafota construita ta sol (mp)


;3.Date referitoare La construcții

Valoarea, de impozitare (lei)


INVENTAR DE COORDONATE

304674.141

791337.504

304676.830

791335.014

304683.212

791341.550 -

304680.371

791344.146    •

•    Ca A... j. 4.1 „    —ț=^4.?5mo
ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA


ANEXA NR. 23 LA H.C.L.M. NR. /.^_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

TEREN

OBSERVAȚII

Teren

Str.Miron Costin nr.62

260 mp

Legea 213/1998 H.C.L.M. nr.420/2001 Nr.cadastral 15856

PREȘEDINTE ȘEDINȚAROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA


■ H    i .s I E

CONFORMA CU ORIGINALUI

SECRETAU MUNICIPIU,


MARCELA Kb'ACHfs


Semnătură


Dau_-?<    ,M>.


ANEXA NR. 24 LA H.C.L.M. NR._

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

TEREN

OBSERVATO

Teren

B-dul Mamaia nr.45

46,28 mp

Legea 213/1998 H.C.L.M. nr.420/2001 Cota indiviza

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


,/gr£


colectiva nr.


, faîe7ndivi duala(U)


Z^LEVEU .    . SCARA 1:300


Adresa imobilului
Constanta, b-dul Mamaia nr.45


UAT_

CF individuala• ConsiantaNr.incapere

Denumire incapere

Suprafața utila (mp)

1

Bucătărie

14.42

2

Camera

1134

3

Hol

5.71

4

Camera

10.47

5

Baie

3.53

6

Suprafața utila:45.47mp

Beci

17.00

Suprafata>ețMftu$3î*7wp

întocmit:    ‘    .

Z V*    — -a\

Data;

FUDULI TUDORAv certificai

/ -O    DE

(<t    AUTORIZARE

UI    Saria 3

1-    Nf. 3C44

\ 10    Cal. A

\<    FUDULI

\*Z    T1JDQ8A

vîfc-

’ /a

TM

Ci

©/

Noiembrie 2007

Recepționat    \P JW r fi S>'/

Data