Hotărârea nr. 83/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI LA H.C.L.M. NR. 526/2008 PRIVIND ÎNSUSIREA SI APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind completarea anexei la H.C.L.M. nr. 526 / 2008 privind insusirea si aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din data de 29.04.2010_•

Având in vedere Expunerea de motive nr.55069 / 22.04.2010 a domnului Primar Radu Ștefan Mazare, Raportul Comisiei 2 - Urbanism, Raportul Comisiei nr. 5 -Juridica si referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 55064 / 22.04.2010;

Având in vedere situația juridica nr. 9515/2010, certificatul de urbanism nr. 674 / 2010 si solicitarea S.C.Congaz S.A. nr. 9515 /2010.

Luând in considerare H.C.L.M. nr. 526 / 2008 privind insusirea si aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanta.

Vazand prevederile art. 4, art. 10, alin.2 si art.22 din legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c", art. 45 alin (3) si art. 115 alin (1), lit. b, din Legea nr. 215 / 2001 privind Administrația Publica Locala, republicata.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aproba completarea anexei la H.C.L.M. nr. 526 / 2008 privind insusirea si aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanta cu următorul imobil, conform anexei si planului ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare tuturor persoanelor implicate, Direcției Patrimoniu, D.A.D.P.P., Inspectoratului Județean al Politiei de Frontiera Constanta, S.C.Congaz S.A., Direcției Financiare si S.P.I.T. in vederea aducerii la indeplinire, precum si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta.

Prezenta Hotarare a fost aprobata de_24_consilieri din

27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MOISOIU ANASTASIU DANUT NICOSOR

MARCELA ENACHE

CONSTANTA, NR.83/29.04.2010

ANEXA LA H.C.L.M. NR. 83/2010_

NR.

CRT

DENUMIREA BUNULUI

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

VAL. DE INV. (RON)

SITUAȚIA JURIDICA ACTUALA

1.

Teren

Zona Mamaia Nord Stațiunea Mamaia

531 mp

0,01

Legea 213/1998

Certificatul de urbanism nr. 674/2010

Solicitarea S.C.Congaz S.A. nr. 9515 /2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


IANEXA LA HCLM NR.83/2010

PRIMA

PIREC

WMfalIMONIU

'ONEIANȚA

PLANUL 14

i

“rafcf------

SMlK'A «** <c««»n*

■?«'» *M K»,tu

t«1 h«W Vd-IMX • A « rt <v '

•« Hf («VUM

«fu* "W'.'ii

w* M&tW rfei(i»n

«*»’W vl«V M»<«

*« >*J- MCCtAl

«A- MHflW

•«.» MetKIK «1WCS'»>

lzj


LACUL S 1 U T G H ! O LI