Hotărârea nr. 82/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VÂNZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE (TERENURI SI/SAU CLADIRI) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI;

qONSIAA/^ romania

4 2^ w Județul Constanta
1 li | I } Municipiului Constanta

’    '    CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R £

privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a unor bunuri imobile ( terenuri si/sau clădiri )

ce aparțin domeniului privat al Municipiului Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta , intrunit in ședința ordinara din data de 2 9.04 .2 01

Luând in dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazare, Raportul Comisiei de Studii. Prognoze Economico-Sociale, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Publ ic si Privat - nr. 1. Raportul Comisiei pentru Administrație Publica, Juridica, Apararea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor si Libertăților Cetățeanului - nr.5 si Referatul Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat nr.49590/13.04.2010;

z~


Vazand prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic a) acesteia Legea 453/2001. privind modificarea si completarea Legii nr.50/1991 - privind autorizarea executării construcțiilor si unele masuri pentru realizarea locuințelor. HG nr.577/2002 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizării

Având in vedere prevederile IICLM nr.471/24.09.2007 - privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri si/sau clădiri) apartinand domeniului privat al municipiului Constanta, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b. a art. 115 alin.l, lit.b si art. 123 alin. 3 din Legea nr.215/2001. republicata si actualizata, privind administrația publica locala;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aproba vanzarea, prin negociere directa a unor bunuri imobile (terenuri si/sau clădiri) situate pe domeniul privat al municipiului Constanta, conform anexelor nr. 1-6, ce fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art.2. Prețul de pornire la negocierea directa va fi ce) stabilit prin Raport de Evaluare intocmit in baza HCLM nr. 35/2002 - privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare in vederea stabilirii valorii bunurilor imobile apartinand domeniului privat al municipiului Constanta;

Art.3. Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Urbanism. Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat. Direcției Patrimoniu, Direcției Tehnic-Achizitii, in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Instituiei Prefectului Județului Constanta.

Prezenta hotarare a fost adoptata de 24 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI

MOISOIU ANASTASIU DANUT NICOSOR CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

CONSTANTA

29.04.2010


NR...9.2.........../

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTANR

CRT


ADRESA

TEREN


CUMPĂRĂTOR


Teren Strada Oborului nr.35NR. C.U. PENTRU VANZARE


CU rtr.782/ 2010DESTINAȚIA TERENULUI STABILITA PRJN C.U. VANZARE


Spațiu de producție si prestări servicii conform PUG aprobat prin HCLM nr.653/1999


OBSERVAȚII


-Solicitarea de cumpărare 167893/2009

-    Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta de sub activul « Spațiu de producție si prestări servicii » aflat in proprietatea D-nului Marin Dumitru

Proprietarul construcțiilor indeplineste condițiile art.l 23 al in.(3) din Legea 215/2001 actualizata

-    Dreptul de proprietate asupra construcțiilor si dreptul de folosința asupra terenului sunt inregistrate la O.C.P.lsub nr.36177/2007 -Destinația terenului este de spațiu de producție si prestări servicii conform PUG aprobat prin HCLM nr.653/1999


PREȘEDINTE ȘEDINȚA,


plan de amplasament st delimitare a corpului de proprietate

Intravilan    Numele si prenumele proprietarilor:

scara 1 : 200    1) Cooperativa meșteșugăreasca

Județul: CONSTANTA    PRESTAREA SOCOM OC1 Constanta

Unitatea administrativ-teritoriala : Constanta    - propr. construcții

Localitate : Constanta    2) Teren de stat in folosința

cod SIRUTA ' 60428    Domiciliu/Sediu proprietar

cod intravilan : 2    mun.Copstanta, bdTomis nr.21 îs

Acte de proprietate : Protocol încheiat cuATCOM Constanta,

transcris nr. 30758-30774/29.09.1994 la Judecătoria Constanta


’ m

X

■    tn

, r


Ct


- a9


Ag


91
i1    ■ '■

'    B

> II

!JL

i^X-J

r

' :i,ji

', 1

\    r—

1 u


8

î?

• ,." -..'

«-■-' T' "

•' X

-'•V'A

I

s ':

1 .

- •w-.'Jv    '

ț. .

y^*- '


‘Ag

B

. B


8 B

f    --

"1b7i

1 f 1    ‘

a9    .

?Î"L Jm I

Afeii@r


AfeUgr


Cc


e'


<>


sLT


B

ij' Afei/er ' j^hmpJărie


AteliQi-f'>nptQrte 8


Sfr. CitiinuM


moara

= 4/zCX    ^?S-y J-a


teșea /X 2 v /    4

/te/'Jr s ă \ ^e?£//e//£u' te>//cs%rte Vrte/S Z'.T*


VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

NR cr r

ADRESA

TEREN

SUPRAFAȚA ( mp)

DENUMIRE

UTILIZATOR

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINAȚIA

TERENULUI

STABILITA

PRIN C.U. VANZARE

OBSERVAȚII

J

Teren strada Salonic (in vecinătatea

Lot 1$)

92

STOICA

GHEORGHE

CU

nr.533/20

10

întregire proprietate -Locuire conform PUD aprobat prin HCLM nr.450/2002

Solicitarea de cumpărare nr.

155974/2009

-    Terenul constituie domeniu

privat    al    Municipiului

Constanta adiacent proprietății solicitantului pentru care exista incheierea    de    intabulare

nr.4590/2010

-    Terenul propus spre vanzare

conform    reglementarilor

urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de întregire a proprietății -locuire conform PUD aprobat prin HCLM nr.450/2002

PRESEDJNTE ȘEDINȚA.jltc Sena B Nr cgs w Cî8s„ ~


de coordonate TEREN Sistem de" proiecție STEREO 70

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

3

9

10

t 4

306427.618

306425.759

306407.009

306408.923

792262.840 792266.938 792258.944

792254.871

4.500

20.383

4.500 20.323

(>S=92 mp


*ry.s.rl


S.C. TOPOCAI


£7/

7


ÎÂ '

»*


Constanta, 0-dul Tornis ni?    ^7

îel/Fax:024 l -508324/0241 -50832;

Măsurat

Omer Sunai

Desenat

Omer Sunai

ii^7 oezra <

Ca

Calculat

Omer Sunai

^MAZlU

Verificat

Mazilu Marian

r^oA]

/Vj2Q«25

2fiâ--

C61


• Vz    ,    ^Z\

O? CERTIFICAT’

'■&£--"

8®Wftfc


BENEFICIAR:

îTOICA gheorghe


PLANȘA

1

C321


CD


PLAN DE SITUAȚIE jn. Constanta, Str. Salonic - Lot 15

Jud. Constanta


VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

NR

CRI’

ADRESA

TEREN

SDPRAFAȚA (mp)

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINAȚIA

TERENULUI

STABILITA

PRIN C.U. VANZARE

observații

1

Teren

Stațiunea Mamaia Zona Cazino

8,32

SC

PRINCESS STAR SRL

CU nr.

Diferența din

masuratori-

spatii

comerciale, alimentație publica si cazare confonn PUZ aprobat prin HCLM nr.302/1999

Solicitarea de cumpărare nr. 155984/2009

-    Terenul constituie domeniu

privat    al    Municipiului

Constanta

-    Terenul propus spre vanzare constituie diferența intre suprafața rezultata din măsurătorile cadastrale, respectiv 474 mp si suprafața aliata in proprietate respectiv 465,68 mp, proprietarul fiind in indiviziune cu Municipiul Constanta. Proprietatea solicitantului este înregistrata laO.C.P.l sub nr.32766 conform extrasului de carte funciara.

-Destinația terenului este de Diferența din masuratori-spatii comerciale, alimentație publica si cazare conform

PUZ aprobat prin HCLM nr.302/1999

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Nr. cadastral

Cartea Funciara nr.

Plan de amplasament si delim

Scara 1:500

Suprafața masurata (mp)

474

j Anexa la nr.    /


Adresa imobilului

Constanta, Stațiunea Mamaia - Zona Cazino


UAT: Constanta


A. Date referitoare la teren

^r.

,    cela

Categorie

de

folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

1

Cc

474

*

Limitele imobilului sunt materializate prin zid de beton

Total

B. Date referitoare la construcții


Cod

constr.


Suprafața constr

la sol


C1


474


Total


4741


Inventar de coordonate


Sistem stereo 70

Nr.

Coordonata pct.de contur

Pci.

N [m]

Y [m]

Lungi

laturi

0(1,1+1)

310564.740

310559.582

310548.462

310535.938

310542.215

789673.790

789655.354

789658.626

789657.993

789680.442


'/§' CERTIFICAT

DE

AUTOR IZAftS-


to


Suprafata masurata =474 mp Suprafața din acte = 465.68 mp


aloare de impozitare

(lei)

i-


ffîiLnrH.--—

Șeria B Clasa ll


"2659481.80


Braserie, sp. comercial, supr, constr. desf. S=1422 mp


jprafata din măsurători si introducerea Imobilului in baza de date


19.144

11.591

12.540

23.310

23.487


-5^8 C TOPOCAO ' SERV S.R.L.

O/VCG^-


• CERTIFICAT^ ’tjj    DE

.autorizare^ întocmit,' -£ Seria 0 Nr.:

S.C. TOPOCAO SEW&fce-c* r Q

i Octombrie2OT7

C497    MARIAN, ‘


OFICIUL DE oS^S^SfetlCfTME IMOBILIARA CONSTANJA Nume și Pronume: PĂUN LUCIAN VIRGIL Funcția: CONSILIER GR. IA


3 0 OCTalîb07
—M


ANEXA 4 LA I-1CLM NR.82/2.0.1.0....

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

NR

CRT

ADRESA

TEREN

SUPRAFAȚA ( mp )

DENUMIRE

UTILIZATOR

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINAȚIA

TERENULUI

SI ABIL II A

PRIN C.U. VANZARE

OBSERVAȚII

1

Teren

Stațiunea Mamaia Zona Posta Cazino

135,04

SC

COMTEXT

SA

CU nr.

întregire proprietate -vila turistica conform PUZ aprobat prin HCLM nr.302/1999

Solicitarea de cumpărare nr.

116924/2007

-    Terenul constituie domeniu

privat    al    Municipiului

Constanta    adiacent

proprietății solicitantului

-    Terenul propus spre vanzare

conform    reglementarilor

urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de intregire a proprietății -vila turistica    conform    PUZ

aprobat    prin    HCLM

nr.302/1999

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,


Scarai:500^^ • .c    r ‘-Or-’^Ă ’ ■


Stațiunea Mamaia, Zona Posta

■ Ia -HCLM' ®.

:'r :K P^!


Cp
Cpl - Spațiu Verde 43.18mp Dir2 - Alee = 10.43 mp 

3 - ȘfiMiu Verde = 4 92 mp^™,, Dtr4 - Alee = 22.13 mp PREȘE

Dtr5 - Alee « 27.73 mp

C6 - Copertina — 26.65 mp


Suprafața Totala = 135.04 mp

"A


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR; MARCELA ENACHE


-țo
PREZENTA HOTĂRÂRE ■ . [CONFORMĂ CU ORIGINALUL • SECRETAR MUNICIPIU, MARCELA ENACHE^

Semnăturii -ătc^

Data /â. //.

..ĂV A,\ V v<Ă\ “ ’L

bM* 5, ~.\VA

fcV^. -^VVV \ i<‘W?*vv

K

/

/

l

X.1-

i

Xiz ■4


V'/- ■•>'?■,


“O 'ANEXA 5 LA HCLM NR.82./.2010

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

NR

CRI'

ADRESA

TEREN

SEPRAFAIA ( mp )

DENUMIRE

UTILIZATOR

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINAȚIA

TERENULUI

STABILITA

PRIN C.U. VANZARE

OBSERVAȚII

1

Teren

Stațiunea Mamaia Zona Posta Cazino

149

SC

COMTEXT

SA

CU nr.

întregire proprietate -vila turistica conform PUZ aprobat prin HCLM nr.302/1999

Solicitarea de cumpărare nr.

116920/2007

-    Terenul constituie domeniu

privat    al    Municipiului

Constanta    adiacent

proprietății solicitantului

-    Terenul propus spre vanzare

conform    reglementarilor

urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de întregire a proprietății - vila turistica conform    PUZ

aprobat    prin    HCLM

nr.302/1999

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,_________-------ANEXA - .LA^HCLNLNE^82/2 010_-------

■r yz^z\^,^rEAND^fnJA’-riE r

' ■ 1    "•    *:    . Scara 1:500 f , ;./<•>.-'•• •.••..• - 1

Stațiunea Mamaia, Zona Posta ..."    >

.....    i. ,    ...    T^'.    .    __/_

"' :v:''^ 'anbxa</< < HCLMNR.


PREZENTArHOTĂRÂRE L . CONFORMĂ CU ORIGINALUL SECRETAR MUNICIPIU, MARCELA ENACHE, , Semnătura ,

Data..... - /J //

Cpl - Spațiu Verde=77-21 mp Dtr2 - Alee = 23.84 xnp Cp3 - Spațiu Verde = Î0.87 mp Dtr4-Alee = 37.08 mp

CQNTRASEMNEAZA SECRETAR, MARCELA ENACH£

.ZA"”1'


■ Suprafața Totala =149.00 mp• ,, ,

..    7^' o/V.ANZARE PR.1N NEGOCIERI DIRI (i \


ANEXA 6 LA HCLM NR.8.2/2.01.0....


KM

cp r

Â| .RINA |1:jț| N

1

1 . Cil

Zona 1 aleza Nord

Ponstant.


SI l'KAI \ I A ( '•Tf )


Suprafața totala 11026 mp, ci-mpusa din 10 loturi, după cutii uri iza:


Ni.

crt,

■ rrr

Parcela

Suprafat

(mp)

Nuni i

Autor'' Iii-e Conslr. i -

1

J

A 1 A

501

1

Alb

itwjum

1

A2Â

«i

IJM !..|j£

■1

A 2 ii

■'10

1-28 008

î

A ■ ■

501

IUU2WW

îl

A Oi

196

1540 700?

A4A

5tW

1 i 27.'2008

K

A4B

IQ5

1 530 '008

T*i1uL

J975

I

1

A' \

iOl

1480 'l'O8

1

A ■ ■

M4

1 -J7 HJX

1 otal

1545

1

1

AfiA

55.1

1524 2008

7

Âi.ji

• :y

1 0? 7008

3

AHA

574

ii,: .01,--:

1

\ li

570

1 182 2008

*

A 12.4

7~f,

i - .s 20IJK

6

Mi

513

1 IUI 008

Total

1i9’

1

r

A? A

ws

1331/2008

ț

ATH

5IW

1 -u jfiiH

t

A! \

•HiH

1 ! 252008

4

AKlf

5,HI

e - : HUIT!

5

.AMA

117

506- 7008

fl

49 li

117.

1.'48 2008

7

AJUA

121

iJJțJ 2008

J

Hlh

l.i-l A

13402(108


CUMPĂRĂ roit


S.C.F1N.CO.GE.R.O.

’ACATANIA

I PAI . \


rit i\


N.CO.GI. R O. s >A CA I \b IA

ALI\-

<LJCI.IRSALA ROM AN IA


Mî ■ .11 PI-MKU VÂNZ. HK

I

i ■    \ i \

■ 1 RIAL 1,11

M ABILITA

PRIN C.U. VÂNZ ARI

• -IV-..R - MU

CI 1 iu-.

Locuire mnf.

• 1 ■.-renul cunfct'ilulc domeniu

27.V

PUD ;-pr< bat

privai hI ......vi pi ului

20)0

■rin    1 ICI M

ConstailUl i face 'icului

r.-l 17/1999

cnntracli.ihi .1 ......\JiiFi;

nr.3813.U? " " - In- t intre


M..... piui Co i-;Laii|a si SC

''in.Co.Cc R.O. Mia ( ti ni i-ll.il: >, iii ved. re i reali trii oh i. tivnl ' Pi cCt ai Prop un i < Dez\ ■ l are Liiilitai i a Municipiu i Constam.i Zona aleza Nord,

. ntiu ■. un u .iii. i . locuințe”.


Din tolalu ■ j - -.. i-■ i i concesioti e si un 5187'79 mp se propune plin pruzi nia hotirm . van?.ura suprnl i i de 41026 mp, restul dc 10847 inp urmând sa Iaca iu eon'intui re o-- ■ cu 1 c■ ui ...    ■ cL

ci i|> es ine.

Pentru ii i ren supra .:.î de teren ce lirice obiectul varurArd ull fc ;1 iul - ■ mite 'ucririle d


sisi ui. i    |    < nivel si

tli I . i ■ C. iillU ol'-Hi le >i


A ui zeu e de C srn ire p-flecare parcc'u. In vederea edi carii imobilelor con ■ in


reglement ie oi jrbuiiisiicc aprobate.

Van/art’a lolurilor/parcejclof se


J

A \

4?4

' 37/2008

10

Al 71

421

U'.'i 2008

11

A14A

+17

1 ■- 1008

A 1 1:1

r «7

1 S-69 ' «08

H

3 1 > \

t2l

I I    08

N

Ai ■■■

424

1 ;?/ 2WH

io

A16A

l-l?

15.12 20O({

16

A16R

147

■■1 '■ 08

1 7

AI7A

125

■■ 200 8

JK

A17B

125

1141 2IIOH

IU

A 8A

i 17

1 -9 - '008

20

A18B

■ii/

.= ■■ 11O8

71

A19 A

425

1342/2008

■> 3

AI9R

i5

23.

A20A

+47

1492 ‘008

74

A?06

■ -7

1 197-'200 8

25

A.'IA

125

1338/2008

26

A2IB

42?

Wl'2 ' I8

17

A22A

150

1352/2008

’(

A22B

171

1318 20(15

Total

12427

1

Bl ■

148

-16 '008

7

El III

162

1553/2008

3

H2A

162

582-2008

4

B2B

159

1 576/2008

TliI nl

ISJ1

1

K

B3A

158

1585/2008

B5t!

4?H

1538

B4A

158

151/    008

1

1L.I [

1 9

1 l    008

5

LISA

459

1 1« ’GOK

n

B5B

+S1

• 495 7QOM

7

BGA

4 "K

1 i5 .’O'IK

:?H

43?

n 463.211118

lotul

?i-S-7

i

G

\

44S

■? îl. "(JOS

P7B

493

'nun

î

Ei H \

148

r47(r'2D0g

4

ESI!

JV

1537. 2008

lotat

1JM1

1

li

119 \

J )

1    ■ !..jx

■A-

139 B

-8

'8

liJUA

6 5

|-’i’ ::wk

4

[îl nu

4 e

1504. 008.i țuri i.-i-i. i condiția rezo itorie de rcsm ctare a oh iii i sj ci i:C3iu in

A.....zi I c du <    Crai c emise;

in Ct    I »n resp.cl<r nh itiilor

de uairt tuinpflridfML punilv urmnnJ .i i■ |■ se ii ■ I ■ i.■■ ■■ a tei iuțim e ozon-ii.

’ van/aiua se va perfcclii calic HA.CU.GI R.O. ShA CATAR AII'- lA-SUCURSALA ROV \ NI A. înregistrata la RegisinJ Comerțului de pe Innga

, Tribunalul Constanta, sub nr.J 13/25/2009.

* Prezenta propunere de vânzare s-a întocmit a vând la baza următoarele:

solicitarea de cui parare, precum si actele prez ntnte de solicitant,

- situația juridica a t« n uli i prin care se identifica proprietatea, elaborata de către Direcția Patrimoniu Serviciul Pal imoniu si verificata cu privire la Ii i i si notificări in baza I. egii nr. 10/2001 de cane Directi i Administrație Publica Lol S ■■ imul Juridic

-măsurătorile topografice avizate de către Direcția Patrimonin-Serviciul Cadastru -Certiiicaiul de urbanii î emis in vederea valizai” precum situația autorizării lucra■ ilor efectuate, emise c cum Direcția Urbanism

Imal

31)4?

-1-

1

D

Bl IA

453

1511/2008

T

Bl |H

447

■ 1 '■ 08

3

Itl . \

447

I5342OO8

t

B12R

447

89 ?N08

5

BI3A

447

■ .2008

h

447

S 55.921 IMS

7

Bl tA

1 17

[55fi 2HHK

8

ItflEt

41?

21JIT3

9

:H5A

447

1557,701)8

io

B15I3

447

1529-2005

11

1. i 16 \

447

1542 .'008

1?

HI6U

4^2

1-83 2u08

Futal

5365

1

L

f 7

480

1480/2008

2

CIA

337

1498/2008

CIB

335

1 158/2008

4

C2A

334

1 -HI 2008

C2B

33"

1 19 2008

6

C3A

Pl3l

IWioos

7

C3B

>?'

1500 '008

8

C4A

573

tf. s/2008

9

CIB

372

I4f.fi/2008

10

(A \

471

1468 2008

11

t B

36')

1477/2008

12

t 6 \

10 K

■ 008

13

Cf.B

S45

i    008

TdtJll

4401

1

•    Fala de ce mai sus prezentate, supunem spre an; ’?a dezbatere sl probare, vaiizarea prin negociere directa a terenului in suprafața

de 41026 mu ce njî ir.mc dome- u(u< privat al Municipiului (\ -.anin, conform prezentei anexe.

PREȘEDINTE STRIVEA,

Suprafața totala=51873mp,din care:


ANEXA -LA HCLM NR.82/2010

- S~l0947mp - concesiune - S =41026mp - propus vanzare


Suprafața LOT J=3975mp din care


Suprafața LOT l=1545mp din care
NN.

CRT.

SUPRAFAȚA

(MP)

WJCATTv

PARCELA

1

-305

Ara

2

481

”Ă2a

3

501

A1b

4

600

A2b

6

501

A3a

6

500

Ă4a

7

496

A3b

e

496

A4b


c

RT,

EMCEi’a

1

801

A5a

2

744

A5b


rq-uAiii* Municipiului onstanta SERVICIUL CADASTRU '


VIZAT SP

~1Wt '' ~

Datată?


gfggiH,ML*RE


Suprafața LOT F=3392mp dfn careSuprafața LOT M=1831 mp

™n

CRT

dfn care

■ 'W

1

- -w ■

51a

2

462

95b

462

92a

459

32b


Suprafața LOT K=3667mp Gin care


CRT.

;wri

558

'" ',5u

2

4$8

33b

3

458

B4a

4

459

B4b i

5

469

05f i

L_?

454

’"H5b

7

458

08a

8

453

BSti


Suprafața LOT E=12427mp . , din care

crY.

SUPRAhMA

1

488

A7a

2

506

A7B

3

488

A8a

4

500

ÂSb

6

447

A9a '

6

447

A9b

7

424

Aioa

8

424

A10b

9

424

A13a

10

424

A13b

11

447

A14a

12

447

A14b

13

424

A15a

14"

«4

fi 16b

HF

^7

A 16a

16

447

A16b

17

426

A17a

18

425

A17b

19

447

A18e

20

447

A18b

21

425

A19a

22

425

A19b

23

447

A20a

24

447

A?0b

25

«5

Ă?ia

26

426

A21b

27

' 450

A22j

28

471

A??bSuprafața LOT G=1841mp ' din care


77R-

CffiL

SUPRAFAȚA"

(MP1

PARCELA

1

448

B7a '

2

493

u/b

3

440

88a

4

452

B8fc?-.£ nfnin LOT D=S365mp . din care    .

CFT

S (MP)

PARCELA

1

—Ssa—

JdiTa

2

447

B1lb

3

447

B12a

4

447

B12b

6

.447

755357

6

447

•’ 7

447

814a'

8

447

,B14b

9-

447

■B15e

10

447

B15b

11

447

816a

12

442

B16bSuprafața LOT L=4901mp din care


CONSTANTA

faleza norii consta ivta _ fin cn r;e]


PLAN DE SITUAȚIE

Scit ni 1: 2000 Editiq 1991-1997 ■ nexa la nr. 17668/2010