Hotărârea nr. 81/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU TERENUL DELIMITAT DE BD. I.G.DUCA, STR. GRIVITEI, STR. SABINELOR, STR. AVRAM JANCU SI STR. ATELIERELOR IN SUPRAFATA DE 47516 MP, CONFORM AVIZULUI DE OPORTUNITATE NR. 13900/29.01.2010, PROPRIETATE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

ROMANIA


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic Zonal pentru terenul delimitat de Bd. l.G.Duea, str. Griviței, str. Sabinelor, str. Avram Iancu și Str. Atelierelor in suprafață de 47516 mp, conform Avizului de oportunitate nr. 13900/29.01.2010, proprietate persoane fizice și juridice.

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 29.04

2010.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism;    .

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal, precum și Legea nr. 350/2001, republicată, privind amenajarea teritoriului și urbanismul

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c" și art 115, alin (1), lit. " b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru terenul delimitat de Bd. l.G.Duea, str. Griviței, str. Sabinelor, str. Avram Iancu și Str. Atelierelor in suprafață de 47516 mp, conform Avizului de oportunitate nr. 13900/29.01.2010, cu asigurarea locurilor de parcare necesare in incintă , conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor din Aviz RADET nr. CI857/2010 și CONGAZ nr. 9213/2010.

Terenul mai dus delimitat este proprietatea persoanelor fizice și juridice

Art. 2 - Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism și tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24

consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

CONSTANȚA

nr 81    /29.04.    2010


[.......

L.......L

------

l:..::i


1

L......LDJ


BILANȚ    TERITORIAL

PATEU "A"

PATEU "B"

PATEU "C"

PATEU "D"

PATEU "E"

PATEU "F"

TOTAL

S. teren=11601mp

S. teren=4237mp

S. teren=4271mp

S. teren=16944mp

S. teren=5227mp

S. teren=5236mp

St. teren=47516mp

Sc.=6522,6mp

Sc.=2692,lmp

Sc.=2639,2mp

Sc. = 10162,5mp

Sc.=3908,6mp

Sc.=3303,2mp

Sc.=29228,2mp

Scd.=35397,7mp

Scd. = 12049mp

Scd. = 11767,9mp

Scd.=49660,2mp

Scd.=20610mp

Scd. = 14567,8mp

Scd.=144052,6mp

P.O.T.=56%

P.O.T.=64%

P.O.T.=61%

P.O.T.=60%

P.O.T.=75%

P.O.T.=63%

P.O.T.=61,5%

C.U.T.=2,79

C.U.T.=2,8

C.U.T.=2,75

C.U.T.=2,93

C.U.T.=3,94

C.U.T.=2,78

C.U.T.=3,03


S.C.MBV GRUP S.R.L.

CONSTANTA

Desenat

Urb. M.A.Simion

Proiectat

Arh. D.Calota

Sef proiect

Arh. D.Calota

Verificat firma


PUZ TEREN DELIMITAT DE: B-DUL I. G. DUCA LA NORD,

STR. GRIVITEI LA SUD-EST, STR. SABINELOR LA NORD-VEST, STR. AVRAM IANCU LA VEST, STR, ATELIERELOR LA SUD-VEST, conform aviz de oportunitate nr. 13900/29.01.2010

Pr. nr: 03/2010

beneficiar: S.C. “BIODAM” S.R.L.

data:

03.2010

planșa :

PROPUNERI SI REGLEMENTARI

sc. 1/500

planșa U.3