Hotărârea nr. 80/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HCLM NR. 49/2010 PRIVIND APROBAREA PUD -CONSTRUIRE ANSAMBLU IMOBILE S+P+15E LOCUINTE COLECTIVE, SPATII COMERCIALE SI SERVICII, CONSTANTA SUD, PARCELA A 1/1, STR. G-RAL DE BRIGADA LOAN EREMIA NR. 2, TEREN IN SUPRAFATA DE 13000 MP, PROPRIETATE SC TUNDRIA PATRU INVEST SRL

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA

HOTARARE privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 49/2010 privind aprobarea PUD - CONSTRUIRE ANSAMBLU IMOBILE S+P+15E -LOCUINȚE COLECTIVE, SPAȚII COMERCIALE ȘI SERVICII,

Constanța Sud, parcela A 1/1, str. G-ral de Brigadă Ioan Eremia nr. 2, teren în suprafață de 13000 mp, proprietate SC TUNDRIA PATRU IN VEST SRL

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 29.04. 2010.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal și ale Legii nr. 350/2001, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 49/2010 privind aprobarea PUD - CONSTRUIRE ANSAMBLU IMOBILE S+P+15E -LOCUINȚE COLECTIVE, SPAȚII COMERCIALE ȘI SERVICII, Constanța Sud, parcela A 1/1, str. G-ral de Brigadă Ioan Eremia nr. 2, teren în suprafață de 13000 mp, în sensul corectării valorii aprobate a coeficientului de utilizare a terenului de la 3,31, cum eronat s-a specificat, la 4,00, conform documentației anexate : memoriu general și planuri care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul în suprafață de 13000 mp, identificat cu nr. cadastral 18446, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 52078 în partea BII12 așa cum rezultă din încheierea nr. 10209/2006 eliberată de OCPI Constanța, este proprietate SC TUNDRIA PATRU INVEST SRL, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 780/2006 de notar public Stan Maria.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale HCLM nr. 49/2010 rămân neschimbate.

Art. 3 - Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, SC TUNDRIA PATRU INVEST SRL, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

CONSTANȚA

NR_80_/29.04,    2010

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 241 - 488101; Tel: 0040 - 241-488105; 8700 CONSTANTA - ROMAN1A