Hotărârea nr. 8/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PROVIZORIU DE VENITURI SI CHELTUIELI SI A LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2010 ALE R.A.E.D.P.P. CONSTANTA;

K O « A N I A

J LI DEȚUI. CONSTANTA MUNICIPIUL, CONSTANTA CONSIUVLWCÂL

PRIVIM) APROBAREA BUGETUL! I DE VENITURI ȘI < HELTEIELI PE ANUL 2010 ÎN FORMĂ PROVIZORIE Șl LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII RE ANI L 2010ALE REGIEI AUTONOME “EXPLOATAREA

DOMl NIl l l I PUBLK Șl PRIVAT**CONSTANȚA

Consiliul Local Municipal Constanța mtrunit în ședința ordinară din data de

05.02.2010_

Luând în dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ștefan Mazăre, Raportul Comisiei nr 1 de Studii, prognoze economico sociale, buget -finanțe. precum îi Referatul nr 406 / 20.01.20IO al conduceri: Regie» Autonome bEMiknuarca Domeniului Public și Privat1 Constanța

Având în vedere Legea 27372006 privind Finanțele Publice cu modificările și completările ulterioare.

In temeiul prevederilor ari 36, alin 2, fit. îl alin.3, Iii e și aii 115, alin 1, In b dm Legea nr. 215/2001 privind Admmisîraria Publica Locală republicată

HOTĂRĂȘTE:

ART. I Se aprobă bugetul de venituri și aheltuieli al RAEDPP Constanța pe anul 2010 în formă provizorie, conform anexei nr t. cu următoarea structură :

- venituri totale în sumă de. din care

30.325 mii RON

- surse de la bugetul local pentru

22.500 mii RON

- acoperire cheltuieli de funcționare a

unităților școlare preumvei soare

20.000 mii RON

- acoperire deficit ANI.

889 mii RON

-acoperire deficit Țara Piticilor

1.190 mii RON

- acoperire deficit pista rolcn.skaten.hicilisu

421 inii RON

- surse proprii

7.800 mii RON

- cheltuieli în sumă de

30.325 mu RON

- investiții Totale din care

1.217 mii RON

- surse din fondul de rulment

1.217 mii RON

ART, 2 Se aprobă lista de investiții pe anul 2010, Conform anexei tu 2 in valoare de 1217 mii RON. din care

~ surse din fond rulment    1.217 mii RON

finanțarea investițiilor privind dotarea cu calculatoare și copiatoare (leasing) se va face din fondul de nil meni și se va depila in rate până Iu 3 1 12.2011.

ART. 3 Anexele nr.! si nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4 Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al Muu Constanța va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța și Direcției Buget - Finanțe. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Prefecturii județului Constanța

Prezenta hotărâre a fost adoptată de ...25 consilieri din 27 membri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASE M N EAZĂ, MARCELA ENACIIE


VISAN GEORGE

ANEXA LA HCLM NR.8/2010

ROMÂN I A    Anexa ar.1

JUDEȚUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL CONSTANȚA

BUGETUL DL VENI rURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010

PROVIZORII

- mii ROM -

INDICATORI

B.V.C.

: r Aprobat 2009

Prevederi an 2010

Obs

1!

J

2

j

4

1 VENITURI TOTALE dm care

(rd.2+rd 12+rd 13)

1

30296

30325

l Venituri de exploatare, totale, din care:

2

30271

30300

a) Venituri din activitatea de bază

J

7650

7800

l>) Venituri din alte activități

4

c> Venituri din surse bugetare din care

5

22621

22500

-subVtnțn peitie r u produse și aci ivrtâți

6

222!

2500

-subvenții pentru acoperirea diferențelor

de preț și de tarif

7

- i rans Ceruri buget local -învățământ

3

9

20400

20000

-prime acordate <le Ea bugetul de stai

-alic sume primite de la bugetul de stat

10

d) Venituri din fonduri speciale

11

2 Venituri financiare

12

25

25

3 V en ib i ri excep J n i nai e

IJ

1 [ CHELTUIELI TOTALE, din care

țrd 15-rd.35-rd.36)

14

30296

30325

1 Cheliuieli peiittu exploatare total din care

15

30271

30300

al Cheltuieli materiale

16    2364b

23675

bl Chel Iu teii de personal din care:

17    5575

5575

- salarii brute

18

4350

4350

contribuție la asigurările sociale de stat

19

914

914

- ajutor de șomaj

20

33

33

- contribuție la asigurările sociale

De sănătate, conform Legii nr.

145/1997

21

263

263

- alte di el tu ie II cu personalul, din care

22

15

15

- fond special de solidaritate socială

23

15

15

Pentru persoanele cu handicap

Conform 0 U G nr 102 ■ 1999

i- fond special de susținere a învățământului de Stat CC

24

c} Cheltuieli de exploatare privind

amortizările și p reviziei an ele

25

350

350

d) Cheltuieli prevăzute de l egea

Bugetului de stat, din care

26

- transferuri sau subvenții

27

el C heltuieli de protocol.

28

30

30

f) Cheltuieli de reclamă și publicitate

29

350

350

g) Cheltuieli cu sponsorizarea

30

20

20

h, Pichete de masa

31

300

300

i'l Alte cheltuieli din care.

32

- cheltuieli sociale cu richeie cadou

33

- redcvența din concesionarea

0

bunurilor publice

34

2 Cheltuieli financiare

35

25

25

3 Cheltuieli excepționale

36

UI REZt. 1 1 A1 BRUT-profit țpierdere)

37

0

0

IV ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILIT

POTRIVIT LEGII, din care

- fond de rezervă

39

\ ACOPERIREA PIE RDERILOR Dl N

0

ANII PRECEDENȚ1

40

VI IMPOZIT PE PROFIT

41

0

0

VH PROFITUL DE REPARTIZAT din care.

42

0

0

ai rezerve legale

43

-

-

b) acoperirea pierderilor contabile din ami precedetiți

44

c) alte rezerve constituite ca surse proprii

45

de finanțare aferente profilului rezultat

din vânzări de active, respectiv aferente

Facilităților fiscale la impozitul pe profit

d) alte repartizări prevăzute de lege

46

el pârii la 10 % pentru participarea

47

Salariaților la profir

H minim 50 % vărsămuite la bugetut

48

de Stat sau local. în cazul regiilor

autonome

gl profitul nerepartizat pe destinațiile

49

o’

0

Prevăzute la litera y) - f)

VIII SURSE DE FIN ANȚARE A

INVESTIȚIILOR din care

50

2705

1217

! Surse proprii

51

0

0

2 Alocații de la bugetul de stat

52

1405

0

1 Credite bancare

53

- iuterene

541

- externe

55

4 Alte surse (buget local lond de rulment)

56

1300

izn

IX CHEJTL IEI 1 PENTRU INVESTIȚII.

0

2705

1217

Din care

57

1 Investiții indusiv Investiții în curs la finele anului

53

2705

1217

2 Rambursări i ale al erente cred i lelor pentru t n vesti ții

59

- interne

60

- externe

61

X REZERVE din care

62

1. Rezerve legale

63

11 Rezerve si aiurare

64

ILl Alte rezerve (denumirea și buza legală i

65

XI DA i f: de fundamentare

66

i Veni Lui i totale

67

30296

30325

2 t osturi aferente volumului de activitate

68

30290

30325

3 Număr prognozai de personal la finele anului

69

145

145

4 Nr mediu personal total

70

145

145

5 Fondul de salarii, dm care

71

4350

4350

a) fondul de salarii aferent posturilor hlocate

72

bl Fond de sa î arii aferent conducătorului agentului ect

73

136

60

-sporuri adaosuri, premii și altele drepturi de natură

74

-premiul annual, potrivit ari 7 i4j din OUG ni 79 di

75

76

0

cj fond de salarii aferent personalului

angajat pe bază de contract individual de muncă

76

3830

4286

o Câ$tignl mediu lunai pe salariat

77

2

7

7 Productivitatea muncii pe total

personal mediu (inii lei persoană)

țrd 3 t rd.6 / rd 70) - în prețuri curente

78

68

8 Productivitatea muncii pe total

personal mediu [mii lei ‘ perși

(rd 67 ■' rd 70) - în prețuri comparabile

79

o Productivitatea muncii pe total

Personal mediu (unități fizice nr pers)

80

9 I Cheltuieli totale la 1000 lei

8!

1

1

Venituri totale

cheltuieli totale x 1000

venituri totale

10 Plăți restante - lotaî

82

1450

0

- prețuri curente

83

1450

0

- prețuri comparabile

84

1537

0

■ i i.l 83 \ ind de creștere a prețurilor progripzat i

1 i Creanțe restante - total

85

1800

1300

- prețuri curente

86

1800

1800

- prețuri comparabile

87

1890

1890

(rd.St? v ind de creștere a prețurilor pi ognozal 1

_

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

VISAN GEORGE

ANEXA LA HCLM NR,8/2010

R OM A N I A    Anexa nr.2

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL

LISTA DE INVESTIȚII 2010

PROVIZORIE

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


-mii RON-

DENUMIRE

FINANȚARE

SURSE

PROPRII

BUGET DE STA I

BUGET

LOCAL

FOND

RULMENT

TOTAL

I. Dotări și alte cheltuieli de investiții

-

-

1217

1217

< akulatoare si copiatoare (leasing)

-

-

i:r

1217

TOTAL

-

-

1217

1217

CONTRASEMNEAZĂ, MARCELA ENACIIE

NR