Hotărârea nr. 79/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE LOCUINTE IEFTINE PENTRU TINERI, CARTIERUL AL-II-LEA STEFANITA VODA, LOTUL FIIND DELIMITAT ASTFEL: LA N-E DE ALEEA ZMEUREI, LA N-V DE PROPRIETATI PRIVATE SITUATE DE-A LUNGUL STR. TUICEI, LA S-V DE STR. STEFANITA VODA, LA S-E DE PROPRIETATI PRIVATE SITUATE DE-A LUNGUL STR. SOVEJA, TEREN IN SUPRAFATA DE 60.000.00 MP, REPREZENTAND DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

CONSTRUIRE LOCUINȚE IEFTINE PENTRU TINERI, CARTIERUL AL-II-LEA ȘTEFANI IA VODĂ, lotul fiind delimitat astfel: la N-E de Aleea Zmeurei, la N-V de proprietăți private situate de-a lungul str. Tulcei, la S-V de str. Ștefanițâ Vodă, la S-E de proprietăți private situate de-a lungul str. Soveja, teren in suprafață de 60.000.00 mp, reprezentând domeniul public al municipiului Constanța.

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 2 9 • 0^2010.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, raportul Comisiei

de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal, precum și Legea nr. 350/2001, republicată, privind amenajarea teritoriului și urbanismul

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115. alin (1), lit. " b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - CONSTRUIRE LOCUINȚE IEFTINE PENTRU TINERI, CARTIERUL AL-II-LEA ȘTEFANITA VODĂ, lotul fiind delimitat astfel: la N-E de Aleea Zmeurei, la N-V de proprietăți private situate de-a lungul str. Tulcei, la S-V de str. Ștefanițâ Vodă, la S-E de proprietăți private situate de-a lungul str. Soveja, teren in suprafață de 60.000.00 mp, reprezentând domeniul public al municipiului Constanța, cu asigurarea de locuri de parcare in incintă, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor din avizul RAJA nr. 557/46994/2009, CONGAZ nr. 488B/2009 și ENEL nr. 9021024/2009^

Terenul, reprezintă domeniul public al municipiului Constanța și este în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța, conform H.G. nr. 977/26.08.2009, publicată în M.O. nr. 626/21.09 2009.

Art. 2 - Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, Direcției Administrare Domeniului Public și Privat, Direcției Patrimoniu și Direcției Tehnic - Investiții, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

CONSTANȚA NR 79    / 29.04.    2010


1

1

1

1

1

1

1

. /'■

1 / '

\


INSTITUȚII MEDICALE

CIMITIR

PUNCT TERMIC


TROTUARE, PARCARI, PLATFORME, ALEI


STÂLP, CANAL, GAZ, COPAC, COTA PUNCT


510 PARCARI MULTIETAJATE

10 LOCURI DE JOACA

5 POSTURI DE TRANSFORMARE


CIRCULAȚII AUTO........................................

CIRCULAȚII PIETONALE..............................

SPATII VERZI................................................

SPAȚIU VERDE DE PROTECȚIE.................

TOTAL SPAȚIU VERDE (CONFORM CU.).. PARCARI.......................................................


.................... 12.770.00    mp    »    21,3%

...................... 9.690,00    mp    »    16,1%

.................... 13.980.00    mp    »    23,3%

...................... 1.430,00    mp    »    2,4%

..................... 12.853,00 mp »    25,7%

.................... 10.780,00    mp    »    18,0%

TOTAL: 60.000,00 mp » 100,0%


ȘEF PROIECT PROIECTAT

DESENAT


VERIFICAT


NUMELE

ARH. RADU FRUMUȘANI ARH. STAG. VLAD SANDA ARH. RADU FRUMUȘANI ARH. STAG. VLAD SANDA


ARH. RADU FRUMUȘANI


SEMNĂTURĂ


SCARA

1/1000

DATA

10.2009


TITLU PROIECT;

LOCUINȚE PENTRU TINERI - “CARTIER I ȘTEFĂNIȚĂ VODĂ” - CONSTANȚA

Strada Șlefănlțâ Vodă, Municipiul Constanța


FAZA

P.U.Z.


TITLU PLANȘA

PROPUNERI Șl RELGLEMENTĂRI


PLANȘA NR.

09/15